Postgraduaat in Accounting & Controlling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduaat in Accounting & Controlling 2012-2013"

Transcriptie

1 Postgraduaat in Accounting & Controlling Campus van KHBO waar sessies doorgaan van Brugge Business School 1

2 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille. Het erkenningsnummer is DVO105080) Inleiding Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs aan. Alle lessen worden verzorgd door docenten die dagelijks in de praktijk staan. De lessen worden bijgevolg voldoende doorspekt met anekdotes en voorbeelden uit de praktijk. De theorie wordt continu geconfronteerd met de realiteit in de praktijk en wordt gedemonstreerd aan de hand van praktijkcasussen. De programma s richten zich tot volgende doelgroepen: - Bedrijfsmanagers (economisten) met enige ervaring die bepaald onderwerp willen opfrissen - Jonge masters die deze opleiding willen gebruiken om vrijstellingen te krijgen in toelatingsexamens aan het IBR of IAB - Boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, die zich up-to-date willen houden of die hun aantal uren permanente vorming willen behalen - Professionele bachelors die zich verder willen vervolmaken. Deze opleiding is de ideale voorbereiding voor het IAB examen! 2

3 PROGRAMMALEIDING Dhr. Wim RUTSAERT: Bedrijfsrevisor, Quality control bij Moore, Stephens Verschelden Het programma wordt o.l.v de programmadirecteur opgemaakt en is tevens goedgekeurd door: Dhr. Gilbert VAN NIEUWENHUYZE Directeur Brugge Business School Dhr Jan VANDEKERCKHOVE Departementshoofd KHBO (handelswetenschappen en bedrijfskunde) Quote: Het eerste jaar was voor mij heel interessant aangezien de vakken in het eerste jaar voornamelijk betrekking hadden op de boekhouding als dusdanig en bijgevolg een goed beeld gaven omtrent hoe de boekhouding diende gevoerd te worden en waaruit de verschillende posten van de jaarrekening bestonden. In het tweede jaar werd er meer de nadruk gelegd op de boekhouding praktijk/accountancy praktijk. Elke Malfait, Jurist Marlex Advocaten 3

4 DOELGROEP De doelstelling van het lessenpakket bestaat er in een algemene vorming te verzorgen betreffende de noodzakelijke basiskennis voor het adequaat functioneren in een boekhoudafdeling. Het is zowel gericht naar medewerkers van boekhoudafdelingen intern in een bedrijfsomgeving als naar medewerkers tewerkgesteld in een fiduciaire. Het lessenpakket is zeer gevarieerd, het is enerzijds diepgaand op de belangrijkste accountancy vakken en anderzijds is het kennismakend voor alles wat zich in de rand van de accountancy afspeelt. Vakken uit randdomeinen worden in deze opleiding tot een minimum herleid en worden gedoceerd vanuit een standpunt beginners. Deze opleiding behandelt een totaal spectrum van taken en verwachtingen die van een interne of externe accountant mogen verwacht worden. TOELATINGSVOORWAARDEN Dit programma richt zich enerzijds tot academici, bachelors én personen die zich via ervaring op dit niveau situeren, en anderzijds tot personen die zich willen updaten op accounting en bedrijfseconomisch vlak. GETUIGSCHRIFT Elk academisch jaar worden schriftelijke en/of mondelinge evaluatieproeven ingericht. Wie in het eerste jaar slaagt, krijgt de toelating tot het 2de jaar en ontvangt een attest van gevolgde vakken. Voor het tweede jaar wordt van de deelnemers de verdediging van een paper verwacht. Wie slaagt in het tweede jaar, verwerft het getuigschrift Postgraduaat in Controlling en Accounting. PERMANENTE VORMING Het programma komt in aanmerking voor de permanente vorming van de leden van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (I.A.B.) en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.). 4

5 DOCENTEN BRUYNINCKX P DALLE JM DE BRABANDER K. DECAN H DURSIN E. DEKEYSER M LIEVENS L ROMBAUT C. RUTSAERT W. VANBELLEGHEM P. VANBIERVLIET Fr. VAN LINDT D. VAN NIEUWENHUYZE B VAN RYSSEGHEM G BNP Paribas Fortis - Bedrijfsrevisor - Bedrijfsrevisor-Bestuurder VGD - bedrijfsrevisor - vennoot-bedrijfsrevisor BDO Lector HUB Raadsheer in het hof van beroep te Gent Bedrijfsrevisor Deloitte Vennoot Deloitte - accountant-belastingconsulent - vennoot Lievens & C bedrijfsrevisor - bedrijfsrevisor, Quality control bij Moore, Stephens, Verschelden - belastingsconsulent - vennoot BDO Juridische en Fiscale Adviseurs Advocaat, Laga Advocaten Hoogleraar HUB Account Manager Verzekeringsmaatschappij - bedrijfsrevisor en accountant - vennoot (accountant & bedrijfsrevisor) 5

6 VERHULST ST Acerta Kortrijk 6

7 Het programma omvat de volgende modules: I. Boekhoudrecht en Jaarrekening in zijn brede context II. Vennootschapsrecht basiskennis III. Consolidatie/audit IV. Int.Accounting V Controlling VI Diverse Voor wat betreft Modules I, II en III kan apart ingeschreven worden. EERSTE JAAR I. Module Boekhoudrecht en Jaarrekening in zijn brede contekst Dit vak wordt gedoceerd waarbij elke les een balanspost bespreekt vanuit volgende invalshoeken: boekhoudwetgeving, waarderingsaspecten, bijzondere boekingen, adviezen van de commissie van boekhoudkundige normen, fiscale implicaties, relevante rechtspraak. Wet van 17 juli 1975 en het KB van 30 januari 2001 (deels) Situering van het Belgisch boekhoudrecht met bespreking van de wet van 17 juli 1975, Advies CBN 38 over een volledige boekhouding en het uitvoering Koninklijk Besluit van 30 Januari Docent: Dhr. Wim Rutsaert, bedrijfsrevisor, Moore, Stephens & Verschelden 7

8 Materiële vaste activa oprichtings- en herstructeringskosten immateriële vaste activa: software als IVA, MVA of voorraad; materiële vaste activa, vruchtgebruik, lijfrente, herwaarderingsmeerwaarden, terugneming van afschrijvingen, aankoop tegen variabele prijs of met prijstoeslag, natuurlijke rijkdommen, leasing, In deze context wordt veel aandacht besteed aan de criteria om een investeringsgoed te boeken. Er wordt verwezen naar de adviezen CBN en de daarbij horende fiscale aspecten. Docent: Dhr. Wim Rutsaert, Bedrijfsrevisor Moore, Stephens & Verschelden Financiële vaste activa financiële vaste activa : deelnemingen, herwaarderingsmeerwaarden, leningen vorderingen op lange termijn: renteloze leningen. In dit kader wordt de aandacht op volgende begrippen: verbonden onderneming en de onderneming waarmee een deelnemingsverhouding bestaat en andere financiële vaste activa. De waardering van deze activa (aanschafwaarde, inbrengwaarde, acquisitiekosten, ) en de fiscale implicaties van mutaties binnen deze balansrubriek worden toegelicht. Docent: Dhr. Wim Rutsaert, Bedrijfsrevisor Moore, Stephens & Verschelden Voorraad voorraad grond- en hulpstoffen voorraad goederen in bewerking voorraad gereed product 8

9 voorraad handelsgoederen voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop vooruitbetalingen In dit kader wordt veel aandacht gegeven aan de wijze van voorraadregistratie, de waardering (LIFO, FIFO, gewogen gemiddelde waardering, markwaarde, direct costing en fullcosting). Er wordt ingegaan op verschillende wijzen waarop een waardevermindering op voorraad boekhoudkundig wordt verwerkt evenals op de fiscale implicaties. Docent : Dhr. Wim Rutsaert, Bedrijfsrevisor Moore, Stephens & Verschelden Handelsvorderingen, korte en lange termijn, overige vorderingen en overlopende rekening activa Toelichting bij de inhoud van deze balansrubrieken, registratie van de dubieuze debiteuren, de boekhoudkundige verwerking van wissels, factoring, interestverwerking op renteloze voorschotten, omrekening van buitenlandse valuta Docent : Dhr. Peter Bogaert, bedrijfsrevisor Eigen vermogen kapitaal uitgifte premie herwaarderingsmeerwaarde reserves (onbeschikbare, wetttelijke, belastingsvrije en gewone reserves) overgedragen winst kapitaalsubsidies. 9

10 In deze les wordt ingegaan op verschillende transacties die binnen deze rubriek kunnen plaatsvinden. Registraties van een kapitaalsvermindering en kapitaalsverhoging. De boekhoudkundige verwerking van een uitgiftepremie of van herwaarderingsmeerwaarden en de formaliteiten waaraan moet worden voldaan worden toegelicht vanuit diverse invalshoeken. Docent: Dhr. Peter Bogaert, bedrijfsrevisor Geldbeleggingen, liquide middelen, financiële schulden korte en lange termijn, schulden die binnen het jaar vervallen In dit onderdeel wordt ingegaan op de wettelijke verplichtingen inzake financiële journalen, kasboekregistratie, onderscheid tussen financiële en operationele leasing, inkoop eigen aandelen, soorten kredieten, en de betreffende boekingsmethoden. Docent: Dhr. Peter Bogaert, bedrijfsrevisor Korte termijnschulden Deze les is een verderzetting van de voorgaande les, met specifiek bijkomende elementen gericht op fiscale-, sociale en overige schulden. Docent: Dhr. Peter Bogaert, bedrijfsrevisor Resultatenrekening Bijzondere boekingen in de resultatenrekening worden toegelicht. Er wordt onder andere ingegaan op de methodieken van omzeterkenning, boeking inzake voorzieningen en waardeverminderingen, boekingen van bestuurdersvergoedingen, boeking van personeelskosten, berekeningen van voorziening vakantiegeld, voorziening eindejaarspremie, voorziening voor niet opgenomen verlofdagen, inhoud van de financiële 10

11 opbrengsten en financiële kosten, definitie van uitzonderlijke opbrengsten en uitzonderlijke kosten en de voorstelling van de belastingskosten. Docent: Dhr. Peter Bogaert, bedrijfsrevisor De cursus omvat per balansrubriek de context, kopij van de toepassing zijnde artikelen uit het boekhoudrecht en het uitvoeringsbesluit, de definitie van de inhoud, de vaststelling van de waardering, belangrijkste boekingen, de adviezen CBN en aantal fiscale kanttekeningen. De Belgische jaarrekening in detail In deze lessenreeks wordt de opgedane kennis, betreffende boekhoudrecht afgewerkt en omgezet in de neerlegging van de Belgische jaarrekening: keuze van het jaarrekening model bespreking inhoud pagina 1-2 bespreking activa passiva en resultatenrekening wordt in relatie gebracht met de noodzakelijke toelichtingen overzicht van de aanwezige verbandscontroles diepgaande besprekingen van de waarderingsregels inhoud van het jaarverslag (artikel 96 W. Venn.) niet in de balans opgenomen verplichtingen. Naast de inhoudelijke aspecten wordt ook ingegaan op de mogelijkheden tot financiële analyse. In dit kader worden verschillende ratio s toegelicht en in hun tijdskader gebracht (liquiditeit, solvabiliteit, rendement, toegevoegde waarde ). Verder wordt ingegaan op de publicatieverplichtingen en de consultatiemogelijkheden. Docent: Dhr. Jean Michel Dalle, VGD 11

12 De Belgische jaarrekening fiscaal gezien In dit lessenpakket wordt de relatie gelegd tussen fiscale aangifte vennootschappen en de jaarrekening: relatie tussen fiscale reservetabel en de boekhoudkundige reserves relatie tussen de belastingvrije voorzieningen en waardeverminderingen en de boekhoudkundige voorzieningen en waardeverminderingen overzichtelijke toelichting bij de verworpen uitgaven bespreking DBI regeling dividenden voordelen ten gunste van de vennootschappen (investeringsaftrek ) verliescompensatie (beperkingen) belastingstarieven. Docent: Dhr. Patrick Vanbelleghem, vennoot BDO Juridische en Fiscale Adviseurs 12

13 II. Module Vennootschapsrecht basiskennis Toelichting wetboek Vennootschappen Omvat toelichting bij de wettekst wetboek vennootschappen: bespreking vennootschapsvormen bespreking ondernemingsorganen (werking en verplichtingen) bespreking vennootschapsrechterlijke aspecten titels (aandelen, obligaties, warranten) aspecten van kapitaalsverhoging door inbreng geld en inbreng in natura belangenconflicten (artikel W. Venn.) alarmbelprocedure (artikel 633 W. Venn.) oprichtingsmodaliteiten liquidatieverplichtingen Docent: Dhr. E. Dursin: Raadsheer in het hof van beroep te Gent III. Module consolidatie /audit Consolidatie In deze module worden volgende aspecten toegelicht: consolidatiewetgeving, lokaal en internationaal kader consolidatieverplichting consolidatiekring consoldatiepercentage en belangenpercentage consolidatiemethoden geconsolideerde jaarrekening geconsolideerd jaarverslag De theorie wordt aan de hand van een praktijkcasus toegelicht. 13

14 Docent: Dhr. M. Dekeyser, bedrijfsrevisor Deloitte. Kostprijs- en investeringsanalyse Kostprijsanalyse en meer specifiek het samenstellen en interpreteren van een kostprijs wordt steeds belangrijker. Er wordt aandacht besteed aan de meerdere kostprijsberekeningsmethoden, waaronder direct costing, full costing, activity based costing De voor- en nadelen worden toegelicht en beoordeeld. Het belang van een goede budgettering die in lijn is met de strategie van de onderneming wordt besproken. De belangrijkste budgetteringstechnieken evenals kasplanningstechnieken komen aan bod. In het tweede deel wordt het volledige investeringsproces van de onderneming bestudeerd, met de nadruk op de belangrijkste beoordelingsmethoden. Docenten: Dhr. D.Van Lindt en Mevr. H.Decan, HUB. 14

15 TWEEDE JAAR Module I. Accounting International Financial and Reporting Standards De International Financial and Reporting Standards (IFRS) worden in de huidige financiële wereld uitermate belangrijk. Steeds meer beursgenoteerde ondernemingen passen deze toe om in alle dochtermaatschappijen dezelfde regels te kunnen toepassen en op deze wijze de lokale wetgeving te kunnen uitschakelen. Transparantie van gerapporteerde cijfers staan hierbij centraal. Er wordt in deze module stilgestaan bij de belangrijkste verschillen tussen Belgian GAAP en IFRS. De belangrijkse standards worden even bekeken en er wordt uiteengezet hoe een balans in locaal GAAP moet worden omgebouwd naar een balans in IFRS. Docent: Dhr. M.Dekeyser, Bedrijfsrevisor Deloitte Kortrijk US GAAP versus IFRS Vanuit de Verenigde Staten van Amerika komt de term US GAAP meer en meer overgewaaid. Meer en meer Amerikaanse dochtermaatschappijen worden er aan onderworpen. In deze les gaan we dieper in op de verschillen tussen US GAAP en IFRS. Docent: DHr. M.Dekeyser, Bedrijfsrevisor Deloitte Kortrijk 15

16 Administratieve organisatie en interne controle Een goede administratieve organisatie binnen een onderneming is levensnoodzakelijk. De informatiestroom, de functiescheidingen, het inbouwen van interne controles, en juiste rapporteringstechnieken zijn daarbij van groot belang. De interne controle van de belangrijkste cycli wordt uitgebreid besproken. Docent: Dhr. W. Rutsaert, Bedrijfsrevisor Quality control bij Moore, Stephens & Verschelden Controleleer en externe audit Vooreerst worden de basisbeginselen van de controle op de jaarrekening op een heldere wijze toegelicht. Daarna wordt diepgaand ingegaan op enkele voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk. Zo wordt er ruim aandacht besteed aan o.a. de soorten verklaringen die de commissaris kan opmaken. Verder wordt ingegaan op de nieuwe wet corporate governance, toegespitst op het mandaat van commissaris bij een onderneming. Docent: Dhr. G. Van Rysseghem, (bedrijfsrevisor) BTW Volgende begrippen worden in deze les aangehaald: toelichting bij de BTW-aangifte criteria aftrekbaarheid van BTW communautaire en intra communautaire handeling verlegging van heffing overdracht van een bedrijfstak Docent: Dhr. Fr.Vanbiervliet, Laga Advocaten. 16

17 Module II: Controlling Waardebepaling In deze sessies wordt uiteengezet welke methodes er voorhanden zijn om de substantiële en marktwaarde van een onderneming te ramen in het kader van o.a. een aandelentransactie, Een activa verkoop of een gerechtelijke expertise Enkele methodes welke o.a. worden besproken zijn de substantiële waarde, de venale waarde en de rendementswaarden waaronder de verdisconteerde bedrijfscashflow en de verdisconteerde vrije cashflow. Bepaalde parameters gebruikt bij deze berekeningen, zoals de gewogen gemiddelde kapitaalkost, worden geanalyseerd. Elke methodiek wordt ondersteund met een concreet praktijkvoorbeeld. Docent: Dhr. K. De Brabander, Bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren. Interne audit Interne audit is een toezicht, een controle op alle controlemaatregelen die in een organisatie zijn ingebouwd. Docent: Dhr. C. Rombaut, Bedrijfsrevisor 17

18 MODULE III. TOPICS Het financieringsdossier Vanuit een praktijkcasus wordt de samenstelling van kredietdossier besproken. Voorts wordt ingegaan op de communicatie en onderhandelingsstrategie ten aanzien van de financiële partners. Docent : Dhr. K. De Brabander, Bedrijfsrevisor BDO IT controlling Er dient meer afstemming tussen business en IT. Docent: Dhr. P.Bruyninckx: BNP Paribas Fortis 18

19 Holding en meerwaarden Corporate governance wordt in het kader van ethische bedrijfsvoering, de interne audit, de interne auditafdeling, een auditcomité en een directie comité toegelicht. Docent: Dhr. L. Lievens, vennoot Lievens & C Registratie van de vennootschap, werking Kruispuntbank van de ondernemingen In deze lesdag worden alle formaliteiten bij het oprichten van een vennootschap toegelicht en wordt aan de hand van een praktische casus de werking van de kruispuntbank voorgesteld. Docent: Dhr. St. Verhulst, Acerta. Opdrachten van de bedrijfsrevisor en accountant In deze les wordt een overzicht gegeven van de verschillende opdrachten door de wetgever toegekend aan de bedrijfsrevisor en de accountant. inbreng in natura quasi inbreng doelswijziging fusie en splitsing van vennootschappen omzetting van een vennootschap Docent: Dhr. W.Rutsaert, Bedrijfsrevisor, Moore Stephens & Verschelden 19

20 Risico-analyse Brugge Business School Postgraduaat Accounting/Controlling Hierbij worden de soorten risico s waarmee een bedrijf te maken kan hebben uiteengezet. Docent: Dhr. B. Van Nieuwenhuyze, Concordia, account manager 20

21 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De lessen gaan door in de nieuwe campus van KHBO Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint-Michiels (Brugge). TIMING Het programma start op 6/10/2012 en loopt door, mits inachtname van de normale vakantieperiodes, tot juni De seminaries worden gegeven op: vrijdagavond van 18u00 tot 21u15. zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u15. Uitzonderlijk kunnen seminaries op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 16u15 georganiseerd worden. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt 2390.(voor het eerste jaar Accounting & Controlling). De kostprijs voor de tweejarige opleiding bedraagt dus Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Bij avondsessies zijn belegde broodjes en drank voorzien. Deze cursus komt in aanmerking voor de kortingen van het Vlaams Gewest in verband met ondernemerschapsportefeuille. (www.kmo-portefeuille.be). Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 15 november 2012 worden niet meer terugbetaald. 21

22 INSCHRIJVINGSFORMULIER POSTGRADUAAT ACCOUNTING & CONTROLLING 1. Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Initalen: / / (2 de, 3 de, 4 de voornaam) Privé adres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Privé telefoon: E mail: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geboortedatum: Rijksregisternummer (verplicht gegeven DHO) - - Geslacht: M / V 2. Bedrijfsinformatie Bedrijfsnaam: Bedrijfsadres: Nr: Bus: Postcode: Plaats: Bedrijfstelefoon: E mail: Huidige functie: Vormingsverantwoordelijke in bedrijf: Factuur mag gestuurd worden naar: Naam: Voornaam: (enkel in te vullen indien verschillend van bedrijfsadres) Adres: Nr: Bus: 22

23 Postcode: Plaats: Datum: Handtekening: 3. Curriculum Gevolgde studies Secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO) Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Type onderwijs: ASO/TSO/KSO/BSO (gelieve te omkruisen wat van toepassing is) Bachelor Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: Master: Titel opleiding: School: Diploma: Afgestudeerd: 23

24 Ondergetekende verklaart de opgegeven gegevens voor echt en volledig. Hij/zij heeft er kennis van dat deze gegevens bijgehouden en verwerkt worden in een bestand voor het opmaken van een dossier zowel voor intern als externe gebruik, conform de privacywet van 8 december De student verklaart dat zijn adresgegevens aan derden mogen doorgegeven worden nee ja Gelieve dit formulier terug te sturen naar: Brugge Business School, t.a.v. Ann Maeckelberghe, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge, fax

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!)

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Campus van KHBO waar sessies van Brugge Business School doorgaan. 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 1 FISCALITEIT IS ACTUEEL Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in een hoog tempo op. Zowel de belastingplichtige als zijn accountant

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Voortgezette opleiding voor nieteconomisten Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 POSTGRADUAAT VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van

Nadere informatie

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business Expert Class Sport Business 2013 De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class Sport Business Pagina 1 Expert Class Sport Business Success in management and success

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. - 2014 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. - 2014 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2013-2014 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd!

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! 1 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie