VENNOOTSCHAPSRECHT 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VENNOOTSCHAPSRECHT 2016"

Transcriptie

1 POSTGRADUAAT VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 1

2 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille. (www.kmo-portefeuille.be) met erkenningsnummer DVO Inleiding: Deze opleiding biedt de deelnemers de gelegenheid een accurate en actuele kennis van het vennootschapsrecht te verwerven. PROGRAMMALEIDING Dhr. G. Van Nieuwenhuyze Directeur Brugge Business School Dhr. E. Dursin: Raadsheer in het Hof van Beroep te Gent Mr Ph. Mulliez Advocaat en Partner Eubelius Advocaten (programmadirecteur) Mr. A. Logghe: Advocaat en partner Eubelius Advocaten Dhr. J. De Langhe directeur studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde Kortrijk en Brugge Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 2

3 DOELGROEP-TOELATINGSVOORWAARDEN Het programma richt zich tot advocaten en bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, notarissen, masters en bachelors, bestuurders, zaakvoerders en kaders, kaderleden van financiële instellingen en meer algemeen academisch gevormden die reeds een juridische basis verworven hebben. GETUIGSCHRIFT Het getuigschrift Postgraduaat in Vennootschapsrecht" wordt uitgereikt aan de deelnemers die slagen voor evaluatieproeven. Aan de deelnemers die enkel de seminaries bijwonen, wordt een attest afgeleverd. ATTESTEN Deze opleiding wordt erkend voor 32 juridische punten. Dit attest wordt overhandigd aan de advocaat na het volgen van de sessies. Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 3

4 DOCENTEN Dhr. Chr. Blindeman Mr. D. De Marez Dhr. E.Dursin Dhr. A. François Dhr. R. Galle Dhr. L. Lievens Dhr. A. Logghe Dhr. M. Monard Dhr. Ph. Mulliez Dhr. B. Tilleman Dhr. J.P. Timmermans Dhr. Ph. Traest Dhr. P. Van Bourgognie Dhr. M. Wauters Notaris te Gent Advocaat en Partner Eubelius Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent Docent aan de Rechtsfaculteit VUB, Advocaat-vennoot Eubelius Adv. Advocaat Laga Adv. Belastingconsulent, Vennoot Lievens&C Advocaat en Partner Eubelius Advocaat Eubelius Advocaat en Partner Eubelius Professor aan de K.U.L. Zaakvoerder Tax and Legal Consulting Hoofddocent Universiteit Gent Bedrijfsrevisor Advocaat Eubelius Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 4

5 PROGRAMMA Het programma is opgebouwd uit diverse modules. De programmavoorstelling die hierna volgt is summier en geeft schematisch de belangrijkste items weer die men zal behandelen in de respectievelijke modules. ALGEMENE INLEIDING: BEGRIP EN DEFINITIE In deze inleiding zullen volgende onderwerpen behandeld worden: Het Vennootschapswetboek en het KB hierbij Een begripsomschrijving van de vennootschap en de voorwaarden die nodig zijn om van een vennootschap te kunnen spreken De nietigverklaring van een vennootschap De verschillende vennootschapsvormen Docent: Dhr. E. Dursin, Raadsheer Hof van Beroep te Gent SOORTEN VENNOOTSCHAPPEN De verschillende soorten vennootschappen worden hier gepresenteerd, becommentarieerd en onderling vergeleken: Handelsvennootschappen versus burgerlijke vennootschappen Vennootschappen met en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid ESV VSO De VZW en de private stichting De landbouwvennootschappen Verschillende vennootschapsvormen Docent: Dhr. E. Dursin, Raadsheer Hof van Beroep te Gent RECHTSPERSOONLIJKHEID Hier bekijkt men wat rechtspersoonlijkheid precies is, wanneer rechtspersoonlijkheid voor een vennootschap ontstaat en eindigt en wat de gevolgen van rechtspersoonlijkheid zijn voor de vennootschap. Tot slot worden de vennootschappen in oprichting bestudeerd. Docent: Dhr. B. Tilleman, Professor aan de K.U.L. Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 5

6 OVERDRACHT VAN AANDELEN Volgende zaken worden bestudeerd: De beperkingen die gesteld worden aan de overdracht van aandelen De goedkeurings- en verkoopsclausules De prijsbepalingsclausules en -mechanismen De beëindiging van de aandelenoverdracht Opties op aandelen Docent: Dhr. B. Tilleman, professor aan de K.U.L. OPRICHTING De oprichting van een vennootschap behelst diverse voorwaarden waaraan voldaan dient te worden; een overzicht: De grondvoorwaarden die eigen zijn aan elk contract De grondvoorwaarden die eigen zijn aan het vennootschapscontract De akte van de vennootschap vormvereisten Publiciteitsvereisten Vergelijking tussen de verschillende vennootschapsvormen Verbintenissen ten name van vennootschappen in oprichting Docent: Dhr. Chr. Blindeman, Notaris te Gent INBRENG, KAPITAAL EN AANDELEN Minimumkapitaal - toereikend kapitaal financieel plan Inbreng in de vennootschap: geld/natura; quasi-inbreng Plaatsing, volstorting en volstorting per aandeel De kapitaalsverhoging en vermindering Docent: Dhr. A. Logghe, Advocaat, Partner Eubelius HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP Het bestuur van de vennootschap wordt in detail bekeken in volgende stappen: De samenstelling van het bestuursorgaan en het statuut van haar leden De benoemingsvoorwaarden en onverenigbaarheden De duur en de beëindiging van het bestuur van de vennootschap Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 6

7 De werking van het bestuursorgaan De bevoegdheden van het bestuursorgaan Belangenconflicten die kunnen optreden in hoofde van de bestuurders De vertegenwoordiging van de vennootschap Docent: Dhr. A. François, Advocaat Eubelius BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID In deze module worden allereerst de grondslagen van bestuurdersaansprakelijkheid onderzocht. Tevens maakt men kennis met bijzondere aansprakelijkheidregimes. De aansprakelijkheidsvordering en wie haar kan instellen vormt een derde onderdeel en tot slot wordt stilgestaan bij het einde van de aansprakelijkheid. Docent: Dhr. Ph. Mulliez, Advocaat-Partner Eubelius ALGEMENE VERGADERING WERKING Bijeenroeping Quora besluitvorming Geldigheid van stemovereenkomsten Docent: Dhr. M. Monard, Advocaat Eubelius ALGEMENE VERGADERING NIETIGHEID Na de werking van de algemene vergadering wordt nu de mogelijke nietigheid van de algemene vergadering onder de loep genomen; wanneer spreekt men van nietigheid en hoe verloopt de procedure indien er van nietigheid sprake zou zijn? Vormelijke onregelmatigheden Inhoudelijke onregelmatigheden Wanneer kan de nietigheidsgrond niet worden ingeroepen? Procedure in geval van nietigheid Docent: Dhr. M. Monard Advocaat Eubelius Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 7

8 CONTROLE EN JAARREKENING In dit hoofdstuk wordt de jaarrekening en alles wat daarbij komt kijken grondig bestudeerd: Het opmaken en neerleggen van de jaarrekening Het jaarverslag van het bestuursorgaan en de openbaarmakingsverplichting De geconsolideerde jaarrekening De controle door een commissaris De aanstelling, duur en beëindiging van de opdracht van de commissaris Aantal, opdracht en bevoegdheden van de commissaris De bezoldiging en aansprakelijkheid van de commissaris De individuele onderzoeksbevoegdheid der vennoten Het deskundigenonderzoek Docent: Dhr. L. Lievens, Belastingconsulent, Vennoot Lievens & C CONFLICTEN GESCHILLENREGELING Dit deel handelt hoofdzakelijk over de mogelijke conflicten binnen de vennootschap, de juridische procedure en de geschillenregeling. Schematisch geeft dit het volgende beeld: Mogelijke conflicten Juridische acties Preventie De voorbereiding van het conflict De voorlopige bewindsvoerder, het sekwester, de bestuurder ad hoc Het deskundigenonderzoek De gedwongen overdracht of de vordering tot uitsluiting De gedwongen overname of uitstapregeling De uitkoopregeling Docent: Mr. D. De Marez, Advocaat Eubelius. OPVOLGING Voorbereiding beslissing en haar uitwerking De schenking De commanditaire vennootschap op aandelen Het administratiekantoor De burgerlijke vennootschap Docent: Mr. D. De Marez, Advocaat Eubelius. Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 8

9 ONTBINDINGEN EN VEREFFENINGEN (2 sessies) De vrijwillige ontbinding en de gerechtelijke ontbinding, de ontbinding van rechtswege: Het statuut van de vennootschap in vereffening De invereffeningstelling Het mandaat van de vereffenaar De afwikkeling van de vereffening De sluiting van de vereffening Het vergelijken van de vereffening, het gerechtelijk akkoord en het faillissement Docenten: Boekhoudkundig: Dhr. P. Van Bourgognie Bedrijfsrevisor (sessie I) Juridisch: Dhr. Chr. Blindeman, Notaris te Gent (sessie II) FUSIES EN SPLITSINGEN (theoretisch en praktisch) Fusies en splitsing door overneming De geruisloze fusie Fusie en splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap De gemengde splitsing De partiële fusie en splitsing De inbreng van de algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak Docent: Dhr. JP Timmermans, Zaakvoerder Tax & Legal Services (theoretisch) Dhr. R. Galle Advocaat Laga Adv. (praktisch) Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 9

10 CONTINUITEIT VAN ONDERNEMINGEN - Maatregelen om betalingsmoeilijkheden te voorkomen - Knipperlichten - De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen: Toepassingsgebied Minnelijk akkoord Gerechtelijke reorganisatie Soorten: - akkoord -reorganisatieplan -overdracht onder gerechtelijk gezag Doel Procedure Voorwaarden Gevolgen Evaluatie van de wet Docent: Dhr. E. Dursin, Raadsheer Hof van Beroep te Gent ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN De staat van het faillissement: de voorwaarden De gevolgen van het faillissement De verschillende gronden van verschoonbaarheid De organen van het faillissement, formaliteiten en beheer De vereffening en sluiting van het faillissement Het faillissement van de vennootschap in vereffening Docent: Dhr. E. Dursin, Raadsheer Hof van Beroep te Gent WINSTUITKERINGEN Hoe geld uit de vennootschap halen (dividend (gewoon, tussentijds, interim) - Inkoop van eigen aandelen - Managementvergoedingen - Verwijzing naar kapitaalvermindering Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 10

11 Docent : Dhr. M. Wauters, Advocaat Eubelius STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS De toepassing van de algemene beginselen van het strafrecht De toerekening van misdrijven binnen de rechtspersoon Patrimoniale straffen De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon Het misbruik van vennootschapsgoederen Docent: Dhr. Ph. Traest, Hoofddocent R.U.G. De opleiding wordt afgesloten met twee praktische cases: Praktische case 1: overeenkomsten van overname Docent: Dhr. Philippe Mulliez, Advocaat en Partner Eubelius Praktische case 2: statuten en aandeelhoudersovereenkomsten Docent: Dhr. Anthony Logghe, Advocaat en Partner Eubelius Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 11

12 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De sessies zullen doorgaan in de campus van Vives, Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge. TIMING Het programma start op 5/12/2015. De seminaries worden gegeven op: vrijdagavond van 18u00 tot 21u15. zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u15. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt ( 1900 voor stagiairs advocaten). Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Tijdens de pauze krijgt u koffie aangeboden en op vrijdagavond zijn er belegde broodjes voorzien. Deze cursus komt in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 december 2015 worden niet meer terugbetaald. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijving gebeurt door online het inschrijvingsformulier in te vullen via Nadien dient u zich nog te registreren via Dan ontvangt u bevestigingsmail van de inschrijving. Zodra de inschrijving bevestigd wordt, overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer met vermelding naam deelnemer en opleiding). (IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB) INLICHTINGEN Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 12

13 Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: VIVES Brugge Business School Mevr. Ann Maeckelberghe Xaverianenstraat Brugge Tel.: (050) Website: VIVES Brugge Business School Dhr. Gilbert Van Nieuwenhuyze Tel.: 0495/ Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 13

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Voortgezette opleiding voor nieteconomisten Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN

Nadere informatie

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 1 FISCALITEIT IS ACTUEEL Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in een hoog tempo op. Zowel de belastingplichtige als zijn accountant

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!)

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Campus van KHBO waar sessies van Brugge Business School doorgaan. 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business Expert Class Sport Business 2013 De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class Sport Business Pagina 1 Expert Class Sport Business Success in management and success

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. - 2014 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. - 2014 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Oktober 2015 juni 2016 DOELGROEP Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam

NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. 1. Rechtsvorm - Naam NYRSTAR STATUTEN HOOFDSTUK I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 1. Rechtsvorm - Naam 2. Zetel 3. Doel De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam Nyrstar.

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Vennootschappen, verenigingen en stichtingen 3de bach Rechten Vennootschappen, verenigingen en stichtingen Ofte Vennootschapsrecht Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R33 8.70 EUR Vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Nadere informatie