Financieel Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Management"

Transcriptie

1 Master Class Financieel Management De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1

2 Deze opleiding komt in aanmerking voor KMO portefeuille (erkenningsnummer DVO105080) (www.kmo-portefeuille.be) In deze master class krijgen de deelnemers een grondig inzicht in de nieuwste concepten en tools op vlak van financieel management. Naast een uitgebreide bespreking van de corporate finance gerelateerde thema s komen ook de raakdomeinen met ondermeer bedrijfsstrategie, corporate governance en corporate taxation aan bod. Doelgroep: Het programma richt zich tot: - verantwoordelijken van de financiële afdeling, die hun financiële know how wensen te actualiseren; - beleidsmensen die een brede kijk op financieel management wensen te verwerven - bankiers die actief bij de adviesverlening aan ondernemingen betrokken zijn - consultants die financiële of algemeen management opdrachten uitvoeren. Programmaleiding: Dhr. D. Van Lindt: hoogleraar HUB Brussel Dhr. G. Van Nieuwenhuyze: Directeur Brugge business School Dhr. J. Vandekerckhove: departementshoofd Handelswetenschappen & bedrijfskunde (KHBO) Master Class Financieel Management Pagina 2

3 Docenten: Mevr. M.Beyers Manager B & M Consulting Dhr. P. Bogaert: Bedrijfsrevisor Dhr. H. Buysse Syn Cap Belgium - Partner Mevr. H.Decan Docente Hogeschool-Universiteit Brussel Mevr. V. Decoene Managing Partner B & M Consulting Dhr. L. Keuleneer Director KPMG, professor financieel management Dhr. Pattyn S.: Alg.Directeur A.A. & T Group Dhr. Ph. Selleslaghs Relatiebeheerder bedrijvenkantoor KBC Zuid- Vlaanderen Dhr. JP Timmermans: Manager Consultants CV, buitengewoon hoogleraar Dhr. D. Van Lindt.: Hoogleraar HUB en programmadirecteur Mevr. V. Weets Managing Partner B & M Consulting Master Class Financieel Management Pagina 3

4 Programma: Module 1 Strategisch management Vanuit financieel oogpunt zal het management van een bedrijf ernaar streven de aandeelhouderswaarde te verhogen. Dit vereist een doordacht strategisch beleid en een goed uitgebouwd systeem van prestatiemetingen. De wijze waarop de onderneming wordt bestuurd, beheerd en gecontroleerd, geniet in het huidige ondernemingsbeleid ruime aandacht. Daarom komen in deze module ook de aspecten van deugdelijk ondernemingsbestuur (corporate governance) aan bod. - Business strategy - Balanced scorecard Docente: Mevr. M.Beyers/Mevr. V. Decoene Module 2 Financiële analyse Het doel van deze module is de deelnemers duidelijk te maken hoe de cijfers van een jaarrekening moeten geanalyseerd en geïnterpreteerd worden om een getrouw beeld te krijgen van de financiële positie van een onderneming. Hierbij kan niet worden voorbijgegaan aan de internationale dimensie waarin vele ondernemingen actief zijn. - Ratio-analyse van de statutaire jaarrekening - Kredietwaardigheidsbeoordeling door een financiële instelling - IFRS en consolidatie Docenten : Dhr. Van Lindt, Dhr. Bogaert, Mevr. Weets, Dhr.Selleslaghs Module 3 Bedrijfskapitaalbeleid Het management zal ernaar streven om de financiële stromen tussen het bedrijf, de bank en derden te optimaliseren. Specifieke aandacht wordt besteed aan het thesauriebeleid en het beheer van de operationele kasstromen. - Componenten van het bedrijfskapitaal - Kredietmanagement en credit scoring - Thesauriemanagement en e-banking Docent : Dhr. Van Lindt, Dhr. Pattyn Master Class Financieel Management Pagina 4

5 Module 4 Financieringsbeslissingen Het hoofddoel van deze module is inzicht te verwerven in de verschillende financieringsproducten op lange termijn, waarop een bedrijf al dan niet door tussenkomst van een financiële instelling beroep kan doen. Wat is hierbij de ideale verhouding tussen schuld- en aandelenfinanciering? Voor snelgroeiende ondernemingen zijn deze traditionele financieringsvormen meestal ook ontoereikend. Daarom worden ook alternatieve kredietmogelijkheden en de aandelenuitgifte besproken. - Traditionele financiële producten - Financiering met eigen vermogen en beursintroductie - Risicokapitaalfinanciering - Optimale kapitaalstructuur Docent: Dhr. H. Buysse Module 5 Investeringsbeslissingen Investeringsbeleid krijgt ruime aandacht in het financieel management van een onderneming, omdat het in belangrijke mate de waarde van het bedrijf op lange termijn bepaalt. Vanuit het cash flow-concept worden in deze module de verschillende beoordelingsmethodes toegelicht (NPV, IRR, terugverdientijd). Daarenboven worden ook recentere methodes zoals aangepaste huidige waarde en reële opties besproken. Dit alles wordt aan de hand van gevalstudies geïllustreerd. - Cash flowberekening - Evaluatiemethodes - Reële optie-analyse - Gevalstudies Docent: Mevr. H. Decan Module 6 Fiscale aspecten m.b.t. ondernemingsfinanciering In deze module zullen de sleutelinstrumenten voor een goede fiscale planning benadrukt worden. Zeker voor multinationals die te maken hebben met cross border activiteiten op Europees en wereldvlak, is de optimalisatie van de geconsolideerde winst na belastingen en de maximalisatie van de aandeelhouderswaarde een belangrijk doel van haar financieel maar ook fiscaal management. - Fiscale aspecten van de financiering met eigen en vreemd vermogen - Actuele topics van de vennootschapsfiscaliteit Master Class Financieel Management Pagina 5

6 Docent : Dhr. JP Timmermans Module 7 Internationaal financieel management Het is de bedoeling van deze module om een kader te schetsen om financiële risico s, zoals interest- en valutarisico s, te analyseren en beheren. Uitgaande van de op die manier verworven financieel-theoretische inzichten, worden afgeleide producten zoals opties, warrants, futures, swaps die deze risico s verhandelen, geanalyseerd en gewaardeerd. - Risk management - Beheer van valutarisico - Beheer van renterisico Docent: Dhr. L.Keuleneer Module 8 Waardebepaling en value based management In verschillende situaties is het noodzakelijk de waarde van een bedrijf te bepalen. Dit is vaak een complexe zaak en is afhankelijk van het beoogde doel. Maar binnen het bedrijfsleven is een ook verschuiving merkbaar van winstdenken naar waarde-denken. Value based management is dan ook zeer actueel en heeft als doel een maximale waardecreatie (voor de aandeelhouders) na te streven. Om dit doel te bereiken moet ook het proces van prestatiemeting en beloning worden aangepast, zodat managers aangezet worden om een maximale aandeelhouderswaarde te creëren. Heel wat accountancymaatstaven blijken hiertoe echter onbetrouwbaar en moeten vervangen worden door nieuwe waarde-georiënteerde managementtechnieken zoals EVA, en dito prestatiemaatstaven, waarin vermogen en kasstromen centraal staan. In deze module worden naast klassieke waarderingstechnieken, ook de nieuwe financiële managementtechnieken aangereikt. - Waardecreatie in de onderneming - Traditionele waarderingsmethodes - Value based management en maximale aandeelhouderswaarde Docent: Dhr. L.Keuleneer Master Class Financieel Management Pagina 6

7 PRAKTISCHE INFORMATIE PLAATS De lessen gaan door in de nieuwe campus van KHBO Xaverianenstraat 10 te 8200 Sint-Michiels (Brugge). TIMING Het programma start op 26 november 2010 en loopt door, mits inachtname van de normale vakantieperiodes, tot mei De seminaries worden gegeven op: vrijdagavond van 18u00 tot 21u15. zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u15. Uitzonderlijk kunnen seminaries op zaterdagnamiddag van 13u00 tot 16u15 georganiseerd worden. INSCHRIJVINGSPRIJS De inschrijvingsprijs bedraagt Dit bedrag dekt de kosten van de cursussen, handboeken en syllabi. Bij avondsessies zijn belegde broodjes en drank voorzien. Deze cursus komt in aanmerking voor de kortingen van het Vlaams Gewest in verband met ondernemerschapsportefeuille.. Annuleren kan, maar dan brengen we administratiekosten ten belope van 25% van het volledige inschrijvingsgeld in rekening. Na de start van het academiejaar betaalt u bovenop deze administratiekosten de kosten van de reeds gevolgde sessies. U brengt steeds eerst de programmacoördinator (persoonlijk of telefonisch) op de hoogte die u een gedateerd uitschrijfformulier overhandigt. Uitschrijvingen na 30 november 2010 worden niet meer terugbetaald. INSCHRIJVINGSMODALITEITEN De inschrijvingen gebeuren schriftelijk door: het inschrijvingsformulier samen met c.v. te sturen naar Brugge Business School (VPOO), Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. zodra de inschrijving bevestigd wordt: overschrijving van het volledige inschrijvingsbedrag op het rekeningnummer (KHBO/BBS) IBAN CODE BE , BIC code: GKCCBEBB KHBO vzw Xaverianenstraat Brugge met vermelding: naam deelnemer en FINMAN/ Master Class Financieel Management Pagina 7

8 INLICHTINGEN Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij: Brugge Business School (VPOO) Mevr. Ann Maeckelberghe Xaverianenstraat Brugge Tel.: (050) Website: Brugge Business School (VPOO) Dhr. Gilbert Van Nieuwenhuyze Tel.: 0495/ Master Class Financieel Management Pagina 8

9 INSCHRIJVINGSFORMULIER MASTER CLASS FINANCIEEL MANAGEMENT 1/ PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:.Voornaam:. Initalen:./ / (2 de, 3 de, 4 de voornaam) Geboorteplaats:. Geboorteland:.nationaliteit: Geslacht: M/V Geboortedatum Rijksregisternummer (verplicht gegeven DHO) - - Straat + nr. Postnr.gemeente Telefoon/GSM Tweede tel.nr. GSM/Fax Correspondentie Domicilie verblijf Master Class Financieel Management Pagina 9

10 naar Mailadres:. Burgerlijke staat: gehuwd (naam echtgenoot):.. ongehuwd andere: financiële rekening - - op naam van de student op naam van:.. adres:... 2/ CURRICULUM 2.1 Gevolgde studies: Secundair onderwijs (ASO/TSO/KSO/BSO) Titel opleiding: School: Diploma:. Afgestudeerd:. Type onderwijs: ASO/TSO/KSO/BSO (gelieve te omkruisen wat van toepassing is) Bachelor: titel opleiding:.. School:. Diploma:.. Afgestudeerd: Master: Titel opleiding:. Master Class Financieel Management Pagina 10

11 School:.. Diploma:. Afgestudeerd: 2.2 Professionele carrière: Naam werkgever: Adres werkgever: Functie: Mailadres: Factuur mag gestuurd worden: naar privé adres : naar de werkgever :. Master Class Financieel Management Pagina 11

12 3/ INSCHRIJVINGSOVEREENKOMST Ondergetekende student verklaart de opgegeven inlichtingen voor echt en volledig. Hij/zij heeft er kennis van dat deze gegevens bijgehouden en verwerkt worden in een bestand voor het opmaken van een dossier zowel voor intern als externe gebruik, conform de privacywet van 8 december De student verklaart dat zijn adresgegevens aan derden mogen doorgegeven worden neen ja Te op student: Handtekening Naam van de inschrijver: Gelieve dit inschrijvingsformulier samen met uw c.v. terug te sturen naar Brugge Business School (VPOO), Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de debiteur van rechtswege en zonder enige gebrekstelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis en een schadebeding van 12%, met een minimum van 125. Eventuele bijkomende kosten voor invordering van de schuld zijn ten laste van de debiteur. Brugge Business School behoudt zich het recht voor om, ingeval het minimum aantal deelnemers van 20 niet wordt bereikt, de opleiding te annuleren. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt in dat geval teruggestort op uw rekening. Master Class Financieel Management Pagina 12

Financieel Management

Financieel Management Master Class Financieel Management 2011-2012 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Master Class Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Postgraduaat Financieel Management 2013-2014 De sessies gaan door in de nieuwe campus van KHBO! Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 Deze opleiding

Nadere informatie

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016

Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Postgraduaat Financieel Management 2015-2016 Ga voor een ruim inzicht in de financiële praktijk. Postgraduaat Financieel Management Pagina 1 In dit postgraduaat krijgen de deelnemers een grondig inzicht

Nadere informatie

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!)

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Postgraduaat in Accounting & Controlling 2013-2014 (éénjarig nieuw!) Campus van KHBO waar sessies van Brugge Business School doorgaan. 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse

Nadere informatie

Accounting en Controlling 2014-2015

Accounting en Controlling 2014-2015 Postgraduaat Accounting en Controlling 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Brugge Business School biedt reeds meer dan 25 jaar in Brugge voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement 2014-2015

Bedrijfsmanagement 2014-2015 Expert Class Bedrijfsmanagement 2014-2015 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN COMPLEXE REALITEIT The business of business is business

Nadere informatie

Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014

Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014 Expert Class Human Resources Management 2012-2013 & 2013-2014 De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van KHBO. Expert Class Human Resources Management Pagina 1 Een nieuwe Expert Class Human Resources

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016

Academiejaar 2015-2016 - Accounting/Controlling. Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 Postgraduaat in Accounting & Controlling Vernieuwd! 2015-2016 1 Inleiding VIVES Brugge Business School biedt reeds meer dan 30 jaar in Brugge voortgezet onderwijs aan. Alle lessen worden verzorgd door

Nadere informatie

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2012-2013

Postgraduaat in Accounting & Controlling 2012-2013 Postgraduaat in Accounting & Controlling 2012-2013 Campus van KHBO waar sessies doorgaan van Brugge Business School 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband

Nadere informatie

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business

Sport Business 2013. De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class. Expert Class Sport Business Expert Class Sport Business 2013 De sessies gaan door in de nieuwe campus van VIVES hogeschool-brugge. Expert Class Sport Business Pagina 1 Expert Class Sport Business Success in management and success

Nadere informatie

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding)

Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Voortgezette opleiding voor nieteconomisten Vanaf dit jaar ook op donderdag (dagopleiding) Postgraduaat Bedrijfsmanagement Pagina 1 MULTIDISCIPLINAIRE BENADERING VAN EEN

Nadere informatie

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. - 2014 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. - 2014 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor

Nadere informatie

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL.

Internetmarketing voor Toerisme en Hotel - 2015 INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. INTERNETMARKETING voor TOERISME en HOTEL. De sessies vinden plaats in de nieuwe campus van VIVES Hogeschool Brugge. 1 Een opleiding internetmarketing? Internetmarketing is de verzamelnaam voor alle vormen

Nadere informatie

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015

Fiscale Wetenschappen 2014 2015. Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 Postgraduaat Fiscale Wetenschappen academiejaar 2014 2015 1 FISCALITEIT IS ACTUEEL Wetswijzigingen in de fiscale materie volgen elkaar in een hoog tempo op. Zowel de belastingplichtige als zijn accountant

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016

VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 POSTGRADUAAT VENNOOTSCHAPSRECHT 2016 Geactualiseerd en in de praktijk toegepast! Brugge Business School Postgraduaat Vennootschapsrecht Pagina 1 Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van

Nadere informatie

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd!

Supply Chain & Operations Management 2014 2015. Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! Postgraduaat Supply Chain en Operations Management Vernieuwd! 1 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management

Nadere informatie

Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016

Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016 Expert Class Human Resources Management 2014-2015 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Een Expert Class HR Management Mensen zijn onmiskenbaar het belangrijkste

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain Management

Postgraduaat Supply Chain Management Postgraduaat Supply Chain Management Oktober 2013 juni 2014 Doelgroep Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply chain management of

Nadere informatie

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016

Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Postgraduaat Supply Chain & OperationsManagement 2015-2016 Oktober 2015 juni 2016 DOELGROEP Het postgraduaat Supply Chain Management richt zich tot professionelen die werkzaam zijn in logistiek of supply

Nadere informatie

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en

Nadere informatie

Postgraduaat Human Resources Management 2015-2016 2016-2017

Postgraduaat Human Resources Management 2015-2016 2016-2017 Postgraduaat Human Resources Management 2015-2016 2016-2017 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 Postgraduaat HR Management Mensen zijn onmiskenbaar het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Postacademische Vorming Bedrijfskunde

Postacademische Vorming Bedrijfskunde Postacademische Vorming Bedrijfskunde 2009-2011 Bedrijfskunde Accountancy & Financiering Marketing & Strategie Ondernemen Programma Een programma in samenwerking samenwerking met met: Postacademische vorming

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016. www.syntrawest.be Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen BOEKHOUDER ACCOUNTANCY 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Actief en Passief Beste student, De boekhouder is niet alleen de steun en toeverlaat

Nadere informatie

Postacademische Vorming Bedrijfskunde. Bedrijfskunde Accountancy & Financiering Marketing & Strategie Ondernemen

Postacademische Vorming Bedrijfskunde. Bedrijfskunde Accountancy & Financiering Marketing & Strategie Ondernemen Postacademische Vorming Bedrijfskunde Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen 2009-2011 Bedrijfskunde Accountancy & Financiering Marketing & Strategie Ondernemen Programma in samenwerking met Een programma

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING EN SOCIAL MEDIA CONSULTANT COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Social media for professionals Beste student,

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest.

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016. www.syntrawest. Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen MARKETING ASSISTENT EN EVENTMANAGER COMMERCIËLE OPLEIDING 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Zet jezelf in de markt Beste student, De dag

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016

Voltijdse dagopleidingen. Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 Voltijdse dagopleidingen Opleidingen voor ondernemende mensen COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE ADMINISTRATIE EN ONTHAAL 2015-2016 www.syntrawest.be VOORWOORD Commercieel en administratief sterk Beste

Nadere informatie