Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals over toegang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals over toegang"

Transcriptie

1 Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals over toegang Datum: Tijd: Locatie: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: 19 augustus uur Poelewei Breda Caroline Krijnen Dorien van Zoggel Publicatie website gemeente Breda Aanwezig: Amarant Wouter Hekkenberg ASVZ Corine van der Voort Buurtzorg Anja van Kuijk GGZ Breburg Anjo Damen Gemeente Breda Caroline Krijnen Mariska van Dijk Lydia de Rijke Claudia Vermunt Monique van Steen Debby den Heijer Peter Verhagen Ed Farla IMW Saskia de Steur Klankbordgroep Wmo Els Koert Ben Martens MEE West-Brabant Petra Braat NSWAC Jose van Egmond Stichting Prisma Eric Severijns Raffy Wilma Broeders Ruitersbos Mariëlle Lankhuizen SMO Breda Jacques Baten Sovak Linda Geljon Stichting Careyn Yamina el Achouch Stichting Safegroup Kim Deelen Surplus welzijn Katja de Gast Surplus zorg Nancy Hormann Thebe Astrid Pape WIJ Ad Taks Afwezig: Genie Hendriks, projectleider gemeente Breda (vakantie) Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 1 van 8

2 1. Opening Projectleider Caroline Krijnen, heet allen welkom en dankt de professionals voor het vrijmaken van tijd voor het deelnemen aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst van vandaag staat in het teken van de toegang en de rol van de generalist. In een korte presentatie wordt uitgelegd wat de invulling van deze bijeenkomst is. 2. Invulling Waarom zijn we hier? Bij de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo worden onderdelen van de AWBZ gedecentraliseerd naar bij de gemeente. Het kabinet is van plan de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 in te laten gaan. Bij de beleidsvorming en inrichting van de nieuwe taak is de input van ervaringsdeskundigen erg belangrijk. Die ervaring wil de gemeente graag ophalen en delen met elkaar. De gemeente wil graag meer van dit soort bijeenkomsten organiseren, waarin we verschillende thema s op inhoud gaan bespreken. Wat gaan we vandaag doen? Het thema van vandaag is de toegang tot de maatwerkvoorziening en wat de rol van de generalist daarbij is, hoe wordt de generalist gepositioneerd. Die grens moeten we opzoeken en ook de duurbetaalde zorg waar nu vaak mee gestart wordt, kritisch onder de loep nemen. De deelnemers worden opgedeeld in vijf ervaringstafels, iedere tafel krijgt een kleur en aan iedere tafel zit zowel een zorgprofessional, welzijnsprofessional, als gemeenteprofessional. De vijf tafels krijgen anderhalf uur de tijd om drie statements (quotes) op te leveren. Vertel elkaar daarbij hoe het gaat in je werk, wat gaat er goed, wat kan beter, wat kan goedkoper en alles wat je de gemeente verder nog wilt meegeven in dit traject. De gemeente gaat vervolgens aan de slag met de opgeleverde statements om het thema toegang verder uit te werken. Het streven is om eind oktober een voorstel hieromtrent ter besluitvorming bij het College te hebben liggen. 3. Terugkoppeling ervaringstafels: quotes Rode tafel 1. Toegang a. Er is gesproken over of de generalist die de eerste uitvraag doet wel of geen andere taken naast dit werk kan doen. Meningen waren verdeeld. Bij Centraal Onthaal is de Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 2 van 8

3 ervaring dat de generalist in ieder geval de eerste periode los moet zijn van de organisatiebelangen en organisatie-invloeden. Expertise komt van derden. b. Er moet meer aandacht zijn voor preventie en in een vroeger stadium de situatie in beeld krijgen. Dit scheelt dure zorg. Wijkgericht werken draagt hier zeker aan bij. c. Alle professionele zorginzet moet daarom eerst langs een generalist. Ook ogenschijnlijk kortdurende zorg moet kort bekeken worden, zonder er een bureaucratisch geheel voor op te tuigen. d. Vaardigheden zijn een onderdeel van de deskundigheid die de professional moet bezitten: breed kijken, cliënt voorop, doorvragen wat kan cliënt zelf e. Een goed digitaal systeem is noodzakelijk 2. Kantelen van hier heb je mijn probleem naar: a. Wat is er aan de hand. In de praktijk wordt door diverse tafelgenoten ondervonden dat je op deze manier een crisissituatie met de klant kunt reduceren naar probleem dat de lading crisis niet meer heeft. b. Wat loopt er al en wat gaat goed. c. Beter kijken naar wat de klant wil in plaats van denken wat voor de klant goed is. Elkaar hier scherp op houden. 3. Is al doorgedrongen bij alle betrokken organisaties: a. Dat de concurrentiestrijd écht loslaten moet worden profileren is iets anders dan concurreren. b. Andere mindere gekantelde organisaties hebben kritiek op de werkwijze. Er moet één lijn uitgedragen worden naar de klant c. Met minder geld werken d. Aanpassen hulpaanbod aan klant Gele tafel Wat moeten we behouden: Aan huis komen, het persoonlijk contact met je cliënt. Je krijgt zoveel mee als je in iemands huis bent. Je hebt tijd nodig om de vraag achter de vraag te achterhalen. Het contact moet ook duurzaam zijn; pleidooi voor 1 regisseur. Bij overdracht gaat altijd bruikbare info verloren. Bij klantcontact moet de generalist verstand van zaken hebben: als het gaat om allochtone mensen, moet je kennis van zaken hebben hoe met deze mensen om te gaan. Ditzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking. Kennis van de doelgroep is van belang, maar zeker ook kennis van het netwerk / de buurt. Je moet weten waar initiatieven zitten, waar sleutelfiguren e.d. Voorbeeld wordt genoemd van een klantmanager Atea die WIJ niet kent, en dus cliënten die op zoek zijn naar een werkstage niet kan toeleiden naar deze club. Handelingsvrijheid is van belang. Dit heeft een WMO klantmanager nu veel meer dan een medewerker van Prisma bijvoorbeeld. De indicatiestelling werkt als een keurslijf. Handelingsvrijheid stelt je in staat om snelheid te brengen in het proces en maatwerk te bieden. Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 3 van 8

4 Als er iets aan de hand is, wil je gewoon acteren. Dan wil je niet eerst een indicatie aanvragen bij het CIZ. Dan moet het mogelijk zijn dat er achteraf wordt getoetst of je het juiste hebt gedaan. Wat gaat niet goed: Bureaucratie van het CIZ!!!!!! De indicaties vormen een strak keurslijf. Je mag bv 1.9 uur in de week ondersteuning bieden, maar als problemen om extra aandacht vragen, krijg je de extra uren die nodig zijn niet vergoed. En dus doe je niks. Met als gevolg dat je in de toekomst extra uren moet laten indiceren om de situatie structureel verslechterd is. Iemand die een verstandelijke beperking heeft, geen familie en vrienden heeft en naar het ziekenhuis moet. Het zorgnetwerk is niet verbonden met het welzijnsnetwerk. Alleen als het gaat om de extraatjes : een vrijwilliger vragen als begeleider bij een uitstapje bv. Het is zeer hinderlijk dat bij organisaties vaak niet alle informatie bekend is. Hierdoor herhaalt de geschiedenis zich steeds. Als je alle informatie hebt, kun je vaak al inschatten dat het in een gezin een keer mis gaat, ook al is er op dat moment geen brand. Je wil in staat zijn dat voor te zijn. Schotten hebben alles te maken met geld, maar schotten zitten ook in de hoofden van mensen! Aanbevelingen / aandachtspunten Gebruik van digitale infrastructuur: laagdrempelig contact met jongeren Trends signaleren en hier conclusies uittrekken; dan kan je gericht partners zoeken die je kunnen helpen Iemand met een verstandelijke beperking kan niet altijd regisseur zijn van zijn eigen leven en heeft vaak nauwelijks een netwerk. De verbinding met welzijn is dan van groot belang. Een indicatie is toegang tot geld; dat kunnen de sociale teams prima regelen. Daar hoeft geen nieuwe indicatiesteller aan pas te komen. Ontschotting, integraliteit is van het allergrootste belang. Een generalist moet het gehele palet kunnen overzien, en erop kunnen acteren. Keuzevrijheid van de klant als het gaat om de aanbieder: natuurlijk, maar maak het veel eenvoudiger. Een valkuil van professionals is dat aannames er toch insluipen. Dat kan mijn cliënt niet. ouderen kunnen niet met een ipad werken. Mensen die geen hulp willen? Prima, behalve als er kinderen in het spel zijn. Nogmaals: de klant en zijn omgeving kennen, en dus ook de buurt, is heel belangrijk. Het plan is de toegang tot voorzieningen Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet: kan nog veel meer! De cliënt is zelf vaak niet in staat om een dossier bij te houden (vanwege een verstandelijke beperking of het feit dat ie de taal niet spreekt / niet kan schrijven). Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 4 van 8

5 3 quote s: 1. Het plan is de toegang ipv de indicatie. Een plan met resultaat, realisatietermijn en door wie. 2. De cliënt is eigenaar van het plan. 3. De wijk is rijk: wat is er te halen. De wijk is ook je netwerk. Paarse tafel Bespreekpunten paarse tafel: Generalistrol moet onafhankelijk zijn Regel de regie bij één persoon Zet het cliëntbelang voorop (zorg voor goede randvoorwaarden). Het organisatiebelang mag het proces niet in de weg staan. Er moet sprake zijn van verantwoording over het resultaat Ga naar wijkteams en zorg ervoor dat er specialisme zit in het generalistisch team vanuit elke grondslag. Organiseer het zo zodat mensen en professionals elkaar weten te vinden Ga slimmer samenwerken. Zorg voor kleinschalige wijkteams Netwerkconstructie is belangrijk Hou de snelheid erin Zorg voor één toegang. Het is belangrijk dat er over de organisatiegrenzen heen gekeken wordt Behoud het contact waar mensen tevreden mee zijn Zorg voor geen versnippering (dring versnippering terug) ; dus geen 45 organisaties Gemeente moet toezicht houden op het generalistisch team. 3 quote s: 1. Stel het cliëntbelang voorop, de organisatiebelangen mogen het proces niet de weg staan. Gemeente moet hierbij kaders stellen en deze toetsen. De generalist moet onafhankelijk zijn en geen belangen hebben in betaalde zorg, objectief kijken naar wijk/buurt. 2. Zelforganisatie is belangrijk in het generalistenteam. Heb vertrouwen in de professional. 3. Generalistische teams kleinschalig in de wijk en dicht bij de burger (vanuit elke grondslag een specialist). Zwarte tafel Onder de quote staat wat er besproken is aan tafel en waar de quote op gebaseerd is. 1. Kleinschaligheid geeft gezicht aan de werker. -Het kennen van belangrijke mensen in de wijk. Dit kunnen betaalde professionals zijn, maar vooral mensen die goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de wijk. Je hebt altijd bewoners die veel weten van medebewoners van de flat bijvoorbeeld. Spreek deze mensen vaak en zorg dat jij ook goed gevonden kan worden. -Zorgen voor één aanspreekpunt voor de klant. Niet doorverwijzen, maar regie houden en lijntjes uitzetten -Leer van kleinere dorpsgemeenschappen. In kleinere dorpsgemeenschappen is het samenwerken als gemeenschap veel meer vanzelfsprekend. Er is meer cohesie. Betaalde zorg wordt gezien als vangnet, als voorgenoemde niet mogelijk is. Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 5 van 8

6 - GWI gebieden worden niet altijd gerespecteerd. Breda wordt door wijkgerichte teams bijvoorbeeld ingedeeld in vier gebieden, dit is veel te groot. Het is een idee om de GWI gebieden uit te breiden (meer gebieden) en dit aan te houden voor het wijkgericht werken. 2. Generalist maakt onderdeel uit van sociaal wijkgericht team (kijkt breder dan de eigen organisatie. Uit elke organisatie moet een generalist ontstaan.) - Signaleren = netwerk inschakelen, maar regie houden. Door het samenwerken van specialisten, haal je dubbelingen er uit. Je weet dan zeker dat je niet hetzelfde werk doet. -Transparantie. Durf je als professional kwetsbaar op te stellen. Schakel je netwerk in als je twijfelt of vragen krijgt waar je niet direct het antwoord op weet. -Nulde lijn (vrijwilligers, sociaal netwerk) meer betrekken. Er mist een stuk contact tussen de nuldelijns zorg en de betaalde professional. Er moet veel meer geschakeld worden met ouderenadviseurs, de kerk, ouderenraden, ouderenbonden etc. Zo kan de hulpvrager zijn zelfredzaamheid vergroten met behulp van vrijwilligers i.p.v. gelijk betaalde zorg inzetten. De werkers in de wijk zijn nu nog vooral gewend om oplossingen te zoeken in betaalde zorg, omdat dit bekend werkterrein is. - Zou een MASS overleg vervangen kunnen worden door wijkteams? Of zou dit (goed werkende) principe overgenomen of uitgebreid kunnen worden? 3. De generalist moet alle benodigde ondersteuning in kunnen zetten. -Zonder indicatie toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige in de rol van zichtbare schakel. Het kan beperkend werken als je eerst een indicatie nodig hebt, voordat je hulp of ondersteuning in kan zetten. -Het doel van ondersteuning is vooral uitgaan van zelfredzaamheid en het vergroten hiervan en niet het inzetten van betaalde zorg. Van aanbodgericht naar vraaggericht. - Minder bureaucratie. Als voorbeeld wordt genoemd de stapels formulieren die ingevuld moeten worden om een indicatie te kunnen krijgen, terwijl door de professional al vastgesteld is dat ondersteuning of hulp noodzakelijk is. (Dit gaat dan bijvoorbeeld over formulieren voor het zorgkantoor) Maak indicaties klein. Daarmee wordt bedoeld dat je niet aan elkaars kunde twijfelt, maar vertrouwt op het oordeel van degene (professional) die ondersteuning nodig vindt. Een indicatie moet daarvoor ondersteunend zijn, en niet leidend. Deze indicatie kan dus gesteld worden door de professional, eventueel met controle achteraf op de behaalde of niet behaalde resultaten. Dit met het principe high trust, high penalty. 4. (Laat je organisatiepet thuis en trek je wijkjas aan) - Een echt onafhankelijk gevoel hebben als professional. Je hebt toch altijd een organisatiepet op, waardoor je niet onafhankelijk opereert. Terwijl het voor de klant om de persoon gaat (wie komt er) en niet om de organisatie. - Ga in op netwerkverzoeken! Zoek de samenwerking op in plaats van dit tegen te werken. Het belang van de klant is vele malen groter dan het belang van een organisatie Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 6 van 8

7 Groene tafel Samenvatting bespreekpunten groene tafel: grote organisaties hebben veel kennis in huis (is een voordeel voor scenario 3 (combinatie)) denk ook aan trainingen aan de cliënt met het oog op preventie generalisten moeten specialisten kunnen raadplegen bij complexe problematieken generalisten moeten gebruik maken van de kennis in de omgeving (bv wijkagent) plan van de generalist moet doelgericht zijn hulp moet waar mogelijk zoveel mogelijk worden gecombineerd. Op die manier krijg je een beter beeld en informatie van de situatie. momenteel is er vaak te veel en te lang professionele zorg een (landelijk) cliëntvolgsysteem is een vereiste de generalist moet met terugwerkende kracht kunnen worden ingeschakeld (bv bij acute opname) generalist moet vinger aan de pols blijven houden van het plan (is bv vervolg hulpverlening nog noodzakelijk) generalist moet relaties hebben met een breed netwerk in de wijk de keuzevrijheid van de klant zou beperkt kunnen worden professionals moeten meer zichtbaar zijn in de wijk (bv Haagse Beemden) taken van de generalist moeten transparant zijn maak zoveel mogelijk gebruik van de bestaande clusters (bv veiligheidshuis) de registratie (papierwinkel) moet minder (bv alla AWBZ) psychologisch onderzoek moet efficiënter worden ingezet en niet vanzelfsprekend eis mbt 80% cliëntgebonden werkzaamheden moet anders worden ingericht afrekenen op doelen en niet op productiviteit doelen moeten gemonitord worden een gezin een plan verbinding maken met jeugdzorg generalist moet in mogelijkheden denken en niet in onmogelijkheden De volgende drie quote s zijn gepresenteerd: 1. De generalist moet een breed netwerk hebben, kennis van de wijk en de sociale kaart. 2. Cliëntvolgsysteem is een vereiste, dit moet geborgd zijn. 3. De generalist moet in mogelijkheden denken en niet in onmogelijkheden. 4. Sluiting Caroline Krijnen vraagt de deelnemers hoe zij deze middag hebben ervaren: Nuttig, het blijkt dat men vaak op 1 lijn zit. De vorm spreekt aan, maar in de toekomst wel graag concreter in uitgewerkte kaders. Het is een dynamisch proces en fijn om in een vroeg stadium van gedachten te wisselen. Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 7 van 8

8 Het is belangrijk om buiten de eigen organisatie om naar het proces te kijken en de gevolgen hiervan voor de eigen organisatie. De input van het grote vrijwilligerspotentieel is ook belangrijk, hoe denken die erover? De gemeente zal de reacties als leerpunten meenemen naar volgende bijeenkomsten. Hierna wordt de bijeenkomst om uur gesloten en nodigt de gemeente de aanwezigen uit om tijdens een drankje nog even met elkaar na te praten. Notulen bijeenkomst zorgprofessionals Pagina 8 van 8

Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals Quick wins. 11 oktober 2013 14.30 16.30 uur Huis van de Heuvel Breda Caroline Krijnen

Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals Quick wins. 11 oktober 2013 14.30 16.30 uur Huis van de Heuvel Breda Caroline Krijnen Notulen Bijeenkomst zorgprofessionals Datum: Tijd: Locatie: Voorzitter: Verzendlijst: 11 oktober 2013 14.30 16.30 uur Huis van de Heuvel Breda Caroline Krijnen Publicatie website gemeente Breda Aangemeld:

Nadere informatie

Notulen Inspiratietafel van AWBZ naar Wmo

Notulen Inspiratietafel van AWBZ naar Wmo Notulen Inspiratietafel van AWBZ naar Wmo Datum: Tijd: Locatie: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: 2 september 2013 15.00 17.00 uur Atea Groep Breda Genie Hendriks Dorien van Zoggel Publicatie website

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben.

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben. Praktijkvoorbeeld GRIP-team - Hengelo GRIP is een vernieuwende vorm van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen, die sinds 2011 wordt ingezet. Kenmerken zijn: zonder indicatie, intensief en vrijwillig.

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

2 Introductie van de verder uit te werken onderwerpen en toelichting van het proces (mindmap in groepjes en een stille discussie)

2 Introductie van de verder uit te werken onderwerpen en toelichting van het proces (mindmap in groepjes en een stille discussie) Thematisch werkatelier Vraagverheldering en Toegang bijeenkomst 2 Datum 8 april 2013 Gemeentehuis Oosterhout Deelnemers Naam Gerrie Het Lam Luus Hendriks Peter Hoenselaar Daisy van Gils Maaike Overdam

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012

Anders doen. Carolien de Jong, 21 januari 2012 Anders doen Carolien de Jong, 21 januari 2012 Aanleiding De organisatorische opgave in tijden van crisis, bezuinigingen en decentralisatie: meer met minder in het sociaal domein van Amsterdam Doel een

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten

Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten De drie transities Wmo bijeenkomst PIANOo Zwanet van Kooten Inhoud presentatie - Inleiding - Decentralisatie AWBZ-begeleiding - Wet werken naar vermogen - Decentralisatie jeugdzorg - Samenloop transities:

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein

Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden. Decentralisaties in het Sociaal Maatschappelijk Domein Louis Litjens - Projectdirecteur Ramon Testroote - Wethouder Louis Louis Litjens Ramon Testroote - Wethouder Ramon Testroote Litjens - Projectdirecteur Projectdirecteur Wethouder Een hoop nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde Wie zijn wij? Wouter Snel en Eelco Steenvoorde agenda Organisatie van de wijkteams Hoe werken sociale wijkteams? Schulddienstverlening in de wijkteams Vroegsignalering huurachterstanden Zelfredzaamheidsmatrix

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten)

Ontwikkelingen. Cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Mensen met beperkingen participeren in de wijk (en daar buiten) Interdisciplinaire samenwerking: de T-shaped professional in relatie tot de participatie van burgers met ernstige en langdurige beperkingen Welzijn nieuwe stijl vraagt om onderwijs nieuwe stijl Ontwikkelingen

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst cliëntenraden. Datum: 26 augustus 2013 Deelnemers: Zie deelnemerslijst (onderaan)

Notulen bijeenkomst cliëntenraden. Datum: 26 augustus 2013 Deelnemers: Zie deelnemerslijst (onderaan) Notulen bijeenkomst cliëntenraden. Datum: 26 augustus 2013 Deelnemers: Zie deelnemerslijst (onderaan) Opening Bob Bergkamp (wethouder Wonen en Leven van de gemeente Breda) heeft de bijeenkomst geopend.

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013

AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 AVI-nieuwsbrief 22 25 november 2013 Geachte lezer, De nieuwe Wmo biedt niet alleen onzekerheid, maar ook kansen om zaken te vernieuwen. Stel, we zouden de Kanteling doortrekken naar bezwaar en beroep.

Nadere informatie

Opzet van mijn bijdrage

Opzet van mijn bijdrage Opzet van mijn bijdrage Enkele facts and figures over indicaties Vernieuwingsprogramma CIZ Werken aan indicatiestromen Brainstorm over indicatie in de zorgketen Indicatieproces Op weg naar eindplaatje

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Werkplan 2015/2016 van het OOB. Inleiding

Werkplan 2015/2016 van het OOB. Inleiding OOB Overleg Ouderenbeleid Breda Adviesorgaan naar de gemeente Secretariaat: Schoolakkerplein 24, 4835EH Breda, tel 076-5652800 e-mail: OOBreda@gmail.com Werkplan 2015/2016 van het OOB Inleiding Het OOB

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa

Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Generalistisch werken- Hoe hoort het? Eelke Pruim Onderzoeker/Docent Viaa Opbouw Generalistisch werken wat is het? Generalistisch werken lukt het? Generalistisch werken wat is het verschil? Generalistisch

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

INSPIRATIETAFEL wijknetwerken en toegang nieuwe WMO 9 september 2014, locatie Plusplunt Surplus Tielrodestraat 49 Breda

INSPIRATIETAFEL wijknetwerken en toegang nieuwe WMO 9 september 2014, locatie Plusplunt Surplus Tielrodestraat 49 Breda INSPIRATIETAFEL wijknetwerken en toegang nieuwe WMO 9 september 2014, locatie Plusplunt Surplus Tielrodestraat 49 Breda Aanwezig: Isabel Joosen, (gemeente Breda, voorzitter), Caroline Krijnen (gemeente

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Opgesteld door A. Boujahma, M. Maarse, C. Wijnands, versie 2.7

Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Opgesteld door A. Boujahma, M. Maarse, C. Wijnands, versie 2.7 Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Aanleiding De overheveling van de AWBZ naar de WMO, kostenreductie Samenwerking vanuit gezamenlijke visie, zeven zorgaanbieders Vraaggericht dagbestedingsaanbod,

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. CJG en onderwijs. 12 november 2013

Netwerkbijeenkomst. CJG en onderwijs. 12 november 2013 Netwerkbijeenkomst CJG en onderwijs 12 november 2013 Netwerkbijeenkomst 12 november 2013 Visiedocument Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 2013-2016 Wat betekent dat voor CJG en scholen? Visiedocument

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen

Workshop Introductie Wmo. Lesprogramma. Ontwikkelingen Workshop Introductie Wmo Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 28 juni 2012 Lies Korevaar Lesprogramma Kennismaking en uitleg programma Wat is de Wmo? Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking Wmo in de

Nadere informatie

Meedoen naar Vermogen

Meedoen naar Vermogen Meedoen naar Vermogen Hier komt tekst 27 november 2014 Hier komt ook tekst Wat komt aan bod? Deel 1 Utrechtse aanpak Deel 2 Niemand tussen wal en schip, communicatie 28/11/2014 Deel 1 Deel 1 Utrechtse

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg

Impressieverslag. Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Impressieverslag Netwerkbijeenkomst Samenspel tussen formele- en informele zorg Datum: maandag 23 november 2015 Locatie: MFC De Schans Verslaglegging: Démiencke Brinkman 1. Opening en welkom door wethouder

Nadere informatie

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011

De Kanteling in de Wmo. Drechtraad 4 oktober 2011 De Kanteling in de Wmo Drechtraad 4 oktober 2011 Huidige situatie Wmo nog erg AWBZ-achtig (claim op zorg) Te veel voorziening- en zorggericht, te weinig focus op participatie. Te weinig vraag achter de

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

Vijf kernwaarden voor cliënten van MEE, zoals wij die nu nog bij de 22 MEE s verzilverd willen zien.

Vijf kernwaarden voor cliënten van MEE, zoals wij die nu nog bij de 22 MEE s verzilverd willen zien. Samenvattend verslag van de landelijke dag LPC MEE zaterdag 8 oktober 2011 te Amersfoort. 1. Opening en welkom door Arie Teeuw, voorzitter LPC MEE Arie opent de vergadering en heet allen welkom. Veel bekende

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1)

De visie in de Wmo beleidsnota sluit aan bij landelijk en regionaal ontwikkelingen. ( SHEET 1) Presentatie raad Wmo beleidsnota 2013-2016 Inleiding Ik presenteer u de Wmo beleidsnota voor de periode 2013-2016. De nota is in een turbulente tijd tot stand gekomen. Landelijk wijzigt het beleid bijna

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding

Overzicht. Decentralisaties. Per 1 januari 2015 gaan cliënten van de AWBZ naar de Wmo. Inleiding Interdisciplinaire samenwerking in wijkteam: de T-shaped professional Inleiding Overzicht Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten. Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Loes 10 jaar Basisschool sinds 4 e jaar Rugzakje Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin,

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie