Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek"

Transcriptie

1 Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Algemene uitgangspunten voor een samenhangende aanpak van jeugdzorg en passend onderwijs: - een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden - steun waar nodig bij vragen in onderwijs, opvoeden en opgroeien - specialistische ondersteuning als het moet - soepele overgangen, samenhangende aanpak: één kind, één gezin, één plan Uitgangspunten in de uitvoering Vasthouden wat goed gaat, versterken en vereenvoudigen waar dat kan Proactieve en professionele houding van de school, de kernpartners en het achterveld Investeren in deskundigheidsbevordering op alle niveaus Ouders op alle domeinen partner Steun waar nodig: uitgangspunten voor het team passend onderwijs: vraaggestuurd, flexibel en efficiënt werken arrangementen helpen ontwikkelen die aansluiten bij behoeften leerling/ouders/docenten/scholen de kwaliteit van scholen versterken in werkwijze aansluiten bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact Speciaal als het moet: uitgangspunten voor een nieuwe systematiek voor zorgtoewijzing: handelingsgericht, uitgaan van eigen kracht en aansluiten bij onderwijs- en ontwikkelingsperspectief vraaggestuurd, flexibel en efficiënt gecoördineerd en binnen het beschikbare budget uitvoeren snel handelen en reageren bevorderen (niet onnodig bureaucratisch is) door te monitoren de basis sterker maken in werkwijze aansluiten bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact

2 Visie op passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Centraal staat de vraag: wat heeft een leerling nodig, hoe kan dat worden georganiseerd en wie zijn daarvoor nodig? Goed onderwijs is de basis voor passende ondersteuning. Goed onderwijs betekent docenten met didactische kwaliteiten, een positief pedagogisch klimaat, kunnen omgaan met verschillen, aandacht voor talent, handelingsgericht werken en meetbare resultaten. De invoering van passend onderwijs hangt nauw samen met de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten. Het SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek heeft onderstaande modellen ontwikkeld om de visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd weer te geven. Deze visie gaat voor het onderwijs uit van een sterke basis op school, waar nodig extra ondersteuning die samen met kernpartners wordt geboden en als het moet specialistische ondersteuning vanuit speciale voorzieningen. Ondersteuning wordt altijd ingezet volgens het principe van één kind, één gezin, één plan, één contactpersoon en ouders worden altijd betrokken. figuur 1: jeugd, onderwijs en zorg verbonden figuur 2: ondersteunings- en begeleidingsstructuur VO Sterke basis Een voorwaarde voor passend onderwijs is een goed werkende ondersteuningsstructuur in en om de school. Figuur 2 is het model voor de gewenste situatie. In dit model staat de S voor een sterke basis op school met de docent, de mentor, de interne ondersteuners en de team- en schoolleiders als spil. Samen vormen zij de verbinding tussen leerling, ouders en schoolteam. De interne ondersteuners hebben een rol bij hulpvragen van leerlingen en docenten die de les overstijgen en gericht zijn op de schoolloopbaan van de leerling. Scholen hebben al veel deskundigheid op dit gebied. Het is belangrijk om deze deskundigheid op het niveau van het SWV breder te ontsluiten, slimmer te organiseren en ook voor andere scholen in te zetten. Steun waar nodig De interne ondersteuners zijn ook de verbinding met de kernpartners (de blauwe ring) van de school: leerplicht (LP), jeugdgezondheidszorg (JGZ), schoolmaatschappelijk werk (SMW) en de begeleider passend onderwijs van het samenwerkingsverband (SWV). Deze kernpartners vormen, samen met de interne ondersteuners, het ondersteuningsteam van de school. Kernpartners ondersteunen de school als niet duidelijk is geworden wat de vraag is van een leerling of een docent en/of niet duidelijk is welke vorm van begeleiding het meest passend is. De school kan een beroep doen op (één van de) kernpartners bij handelingsverlegenheid van professionals, een niet-pluisgevoel over een leerling of zijn thuissituatie of een te hoge druk op het primaire proces (door een combinatie van factoren). De rol van de kernpartners in het ondersteuningsteam is niet vrijblijvend. Iedere kernpartner werkt volgens het principe van één kind, één gezin, één plan (de gele ring) en voert de afspraken uit die in dat kader worden gemaakt. Eén van de kernpartners zorgt dat dit plan tot stand komt en dat duidelijk is wie eindverantwoordelijkheid heeft. Speciaal als het moet Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsvraag van een leerling, een docent of een team de mogelijkheden van de kernpartners overstijgt, is inzet van specifieke expertise nodig (de grijze ring). Elke kernpartner zorgt ervoor dat specifieke expertise vanuit het achterveld snel kan worden ingezet als dat nodig is. Voor leerplicht betekent dat bijvoorbeeld toezicht, handhaving en expertise vanuit het veiligheidshuis en de justitiële keten (jeugdreclassering), voor (school)maatschappelijk werk expertise uit het welzijnswerk, de buurtteams jeugd en gezin en de (nu nog) geïndiceerde jeugdzorg, voor de jeugdgezondheidszorg expertise uit onder meer de huisartsen, jeugd-ggz en de jeugd-lvg en voor het SWV expertise uit speciale onderwijsvoorzieningen.

3 Sterke basis 1 Docent Mentor Teamleider/schoolleider Interne ondersteuners - gedifferentieerd lesgeven, omgaan met verschillen - handelingsgericht werken - reflecteren op eigen handelen - deskundigheidsbevordering - tijdig kunnen signaleren van problemen en deze melden bij mentor - goed pedagogisch didactisch klimaat - goed klassenmanagement - basiskennis van leerlingen, van sociaalemotioneel functioneren, van gedrag, beperkingen en stoornissen, van het veld en van het SWV - leervorderingen per leerling, klas, teams in beeld - aansturing docententeam - integraal beleid verzuim/zorg/ouders - voorzitten intern ondersteuningsoverleg - vaststellen ondersteuningsprofiel - uitvoeren van schorsingen - mentoraat (mentorlessen, gesprekken leerling/ ouders/ derden) - handelingsgericht werken - huiswerkbeleid (tutorhulp, huiswerkklas, huiswerkkaart) - verzuimbeleid (signaleren, registratie, contact mentor/leerling/ouders) - gedragsaanpak (groei-/gedragskaart, gedragsinterventieprogramma s) - basiskennis van leerlingen, van gedrag, beperkingen en stoornissen, van het veld en van het SWV - docentenstages, - trainingen, overleg - (zorg)signalering (goede vragen weten te stellen, melding in LVS, gesprek met leerling/ouders, melding bij/overleg met interne ondersteuners) - vaste contactpersoon voor ouders Functionarissen zoals remedial teacher, zorgcoördinator, orthopedagoog/psycholoog, loopbaancoördinator. - goede informatieoverdracht van po naar vo; doorgaande ondersteuningslijn - ondersteuning van leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces als gevolg van leerproblemen, psychische problemen, problemen thuis etc. - kennis inbrengen en informatie samenbrengen mbt leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen en de vaardigheden die nodig zijn om hierop adequaat te reageren. - kennis inbrengen en informatie samenbrengen mbt (ortho)didactische, psychosociale en ontwikkelingsaspecten - preventie en ondersteuning van docenten en management bij het bieden van goed onderwijs - diagnostiek en behandeling van leerlingen - ordening hulpvragen in onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van school en/of ouders - ondersteuning handelingsplannen - inschakelen van kernpartners als vragen of behoeften de basisondersteuning overstijgen - begeleiding van leerlingen bij de voorbereiding op en de overgang naar een vervolgopleiding of werk - voorbereiden van ondersteuningsprofiel - ondersteuning van het management bij de ontwikkeling en implementatie van beleid - coördinator is contactpersoon derden 1 Versnellingsaanpak VO/VSO Utrecht en Vechtstreek, 31 januari 2012

4 Steun waar nodig 2 SMW (schoolmaatschappelijk werker) JGZ (jeugdverpleegkundige/schoolarts) LP (leerplichtambtenaar) SWV (begeleider passend onderwijs) kennis mbt problemen in het sociaal kennis mbt sociaal-medische problemen, kennis mbt naleving van de leerplicht en de kennis mbt (ortho)didactische, psychosociale functioneren, psychische problemen, relatie- signalering van stoornissen in de fysieke en aanpak van schoolverzuim, voor individuele en ontwikkelingsaspecten en (speciale) en gezinsproblemen, opvoedingsnood en psychosociale ontwikkeling en signalering van leerlingen en de school als geheel. ondersteuningsarrangementen. armoede of financiële/praktische problemen. opvoedingsvragen bij ouders. - bijdragen aan versterken basis - bijdragen aan versterken basis - bijdragen aan versterken basis - bijdragen aan versterken basis - proactieve houding naar school en - proactieve houding naar school en - proactieve houding naar school en - proactieve houding naar school en partners in het achterveld partners in het achterveld partners in het achterveld partners in het achterveld - preventieve inzet in school, bijvoorbeeld - bijdragen aan doelstelling school/swv - uitvoering van hulpverleningstrajecten - advies geven aan ouders en school over door voorlichting - scholing en informatie aan teams aan jongere en ouders sociaal-medische casuïstiek (inclusief - handelen bij zorgwekkend verzuim - ondersteunen van de school bij de interne - lichte hulp en opvoedingsondersteuning hulpverlening en zo nodig verwijzen) - ouders en leerling informeren over ondersteuningsstructuur bieden aan ouders/jeugdigen - meedenken over casuïstiek vanuit een leerplicht en sancties bij verzuim - samen met leerling, ouders en docent - informatie inbrengen vanuit het mw/bjzdossier, sociaal-medische kant, - informatie inbrengen vanuit het ondersteuningsvraag formuleren en voor zover relevant en rekening - informatie inbrengen uit JGZ dossier en veiligheidshuis, voor zover relevant en handelingsplan opstellen houdend met de geldende periodieke gezondheidsonderzoeken, voor rekening houdend met de geldende - adviseren over noodzakelijk aanvullend privacyreglementen. zover relevant en rekening houdend met privacyreglementen. onderzoek - aanbod van welzijnsvoorzieningen en de geldende privacyreglementen. - afstemmen met jeugdarts bij zorgwekkend - hulp bij observaties en dossieropbouw aanbod inbrengen - zo nodig (medische) gegevens opvragen (ziekte)verzuim - diagnostisch onderzoek uitvoeren, zoals - meedenken over casuïstiek vanuit een bij specialisten en behandelaars (oa GGZ). - optreden naar ouders bij verzuimgerelateerde persoonlijkheids- intelligentieonderzoek opvoedingsperspectief. - leerling/ouders oproepen voor aanvullend problemen - leerling/ouders hierbij begeleiden, de - deelname aan intern ondersteuningsteam onderzoek - indien nodig verbaliseringsmacht inzetten uitkomsten interpreteren en toelichten, in - zo nodig aanvullend onderzoek - sociaal-medische advisering bij incidenten naar ouders samenspraak met de docent/mentor (huisbezoek) of onrust (bv. overlijden kind of - handelingsadviezen geven aan de scholen - handelingsgerichte adviezen geven aan - bijdragen aan voorbereiding van leerkracht, kindermishandeling, mbt preventie/vermindering van verzuim docent/interne ondersteuners zorgtoewijzing (sociale rapportage) zedenzaken, infectieziekten, etc) - beleidsadvisering obv gesignaleerde - beoordeling en voorgestelde aanpak in - verwijzen of toeleiden naar lokale zorg, - verwijzing voorbereiden samen met trends het ZAT maatschappelijke dienstverlening, leerling en ouders in geval van - kritische collega zijn opvoedsteun etc. gespecialiseerde ondersteuning - beoordelen of specialistische - verwijzing jeugdzorg voorbereiden, doen - beleidsadvisering obv gesignaleerde onderwijsondersteuning nodig is - zo nodig leerling/ouders toeleiden naar trends - bijdrage leveren aan verwijzing naar bureau jeugdzorg (warme overdracht) - hulp bieden als speciale ondersteuning schakelloket - beleidsadvies obv gesignaleerde trends niet direct kan worden ingezet - uitvoering advies schakelloket - observaties bij vraagstukken mbt (overbruggingshulp) - monitoren (oa. afstroom, verwijzingen) ontwikkelingslijn - beleidsadvisering obv gesignaleerde - contactpersoon buurtteams trends In voortdurende verbinding met de school 2 Mede ontleend aan: Kwaliteit ZAT, Nederlands Jeugdinstituut, 2010

5 Eén kind, één gezin, één plan: wie levert wat? SMW JGZ LP SWV Relevante informatie (rekening houdend met Relevante informatie uit dossier kind vanaf 0 Relevante informatie over schoolloopbaan Leerlingvolgsysteem in magister, relevante de privacyregelingen) uit dossier jeugdige jaar en dossiers alle jeugdigen van het gezin leerling, schoolloopbaan alle kinderen van het informatie uit dossier van het primair mits bekend bij SMW, (Stichting Stade, evt (rekening houdend met de gezin, relevante informatie uit dossier mits in onderwijs bij PCL/OT leerlingen (rekening andere afdelingen), JAT/buurtteam; privacyregelingen); behandeling (rekening houdend met de houdend met de privacyregelingen) Dossier/handelingsadvies op te vragen bij BJZ Dossier/handelingsadvies op te vragen bij privacyregelingen); Dossier/handelingsadvies (jeugdbescherming ggz/mee (lvg) op te vragen bij BJZ (jeugdreclassering) met leerling, ouders, school Speciaal als het moet 3 Ondersteuning/jeugdzorg Gezondheid/lvg en ggz Veiligheid/gedwongen jeugdzorg Onderwijs/speciale onderwijsvoorzieningen specifieke kennis mbt opvoed- en specifieke kennis mbt lichamelijke en specifieke kennis mbt de politiële jeugdtaak, specifieke kennis mbt extra opgroeiproblemen, ontwikkelings- en verstandelijke beperkingen, (ernstige) bestaande uit preventie, vroegsignalering en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en persoonlijkheidsproblematiek. psychische en ontwikkelingsstoornissen en doorverwijzing en repressie, de mogelijkheden van specialistische - bijdragen aan versterken basis psychosociale en gedragsproblemen en het mogelijkheden van een HALT-afdoening (12- ondersteuningsarrangementen in de - proactieve houding naar SMW-er als zorgaanbod van de LVG/GGZ. 18 jaar) en doorverwijzing naar het OM. verschillende clusters en in ondersteuning kernpartner van de school - bijdragen aan versterken basis van docenten in het reguliere onderwijs bij - zorgen voor de uitvoering, interpretatie en - proactieve houding naar - bijdragen aan versterken basis het begeleiden van deze leerlingen. toelichting van persoonlijkheids- jeugdverpleegkundige (of schoolarts) als - proactieve houding naar SMW en LPmedewerker - bijdragen aan versterken basis /intelligentieonderzoek (vertaalslag) kernpartner van de school als kernpartners van de - beoordelen of specialistische - consultatie en advies bieden mbt - de mate/het niveau/de aard van de school onderwijsondersteuning nodig is jeugdzorg aan kernpartners en scholen lichamelijke of verstandelijke beperking - actie ondernemen ten aanzien van de - school/leerling ondersteunen met - bijdragen aan deskundigheidsbevordering taxeren leerling en/of de ouders, vanuit de specialistische arrangementen in het in signalering van opvoed- en - handelingsgerichte adviezen geven en specifieke expertise mbt handhaving van reguliere onderwijs opgroeiproblemen voor kernpartners en adviseren over de schoolloopbaan/ de openbare orde - handelingsgerichte adviezen bieden aan scholen onderwijsondersteuningsarrangement - informatie en advies bieden mbt HALTafdoeningen docent/interne ondersteuners - schakel tussen maatregelhulp en school - informatie en advies verstrekken over - ouders informeren over aanvullende en - uitvoeren van jeugdbescherming jeugd-lvg, jeugd-ggz en wet- en - informatie/advies over en toeleiden OM specialistische regelgeving - informatie en advies t.a.v. signalen van ondersteuningsarrangementen - terugkoppelen naar kernpartner over grensoverschrijdend gedrag, gericht op - bijdragen aan opstellen/voorbereiden verloop van verwijzing en behandeling afstemming van de aanpak onderwijsondersteuningsarrangement - na besluit in het ZAT en verwijzing hulp - advies en begeleiding bij schorsing - zorgen dat noodzakelijke informatie voor aan leerling en/of ouders bieden zorgtoewijzing aanwezig is In voortdurende verbinding met de kernpartners 3 Mede ontleend aan Kwaliteit ZAT, Nederlands Jeugdinstituut, 2010

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Anders kijken naar kinderen

Anders kijken naar kinderen Anders kijken naar kinderen Zorg & Onderwijs Matcht! programma voor het onderwijs met grote gevolgen voor kinderen, onderwijs en gemeenten Achtergrond Programma Effecten Inhoud Anders kijken naar kinderen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Goede raad voor een sterke raad

Goede raad voor een sterke raad Goede raad voor een sterke raad 10 tips voor gemeenteraden bij de transitie jeugdzorg Rob Gilsing Verwey-Jonker Instituut Josee Gehrke griffier gemeente De Wolden bestuurslid VNG December 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie