Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum"

Transcriptie

1 Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens: Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 2 c. Extra ondersteuning... 6 d. Grenzen aan de ondersteuning Overige informatie

2 1. Algemene gegevens: naam school Vrijzinnig-Christelijk Lyceum adres Van Stolkweg 35 postcode 2585JN Den Haag telefoon e- mail website onderwijsvisie/concept Ik Denk Zelf; school voor havo/vwo onderwijsaanbod h/v brugklassen, 2 t/m 5 havo h/v brugklassen, 2 t/m 6 atheneum gymnasium brugklas, 2 t/m 6 gymnasium 2. Ondersteuningsaanbod A. Vooraf De scholen binnen het SWV Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, extra- en diepteondersteuning. De basisondersteuning is op alle scholen voor voortgezet onderwijs gelijk, maar niet identiek. Schoolbesturen hebben samen vastgesteld wát tot de basisondersteuning behoort, maar elke school geeft dat vorm op de manier die aansluit bij de onderwijsvisie van de school. De extra ondersteuning kan per school verschillen. Rekeninghoudend met de mogelijkheden en beperkingen van het VCL schoolgebouw biedt de school aan de leerlingen die aan de toelatingseisen voor onze H/V school voldoen, extra ondersteuning op maat tenzij de leerling(e) op gebied van cognitieve ontwikkeling, leren, gedrag, sociaal -emotionele ontwikkeling of lichamelijke situatie beperkingen heeft zoals die zijn geformuleerd onder 2d] De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is ondersteuning die onze school niet kan bieden en die binnen ons Samenwerkingsverband geconcentreerd is op het speciaal onderwijs (het VSO) of de bovenschoolse voorziening: het FlexCollege. B. De basisondersteuning: De Schoolbesturen binnen het SWV Zuid Holland West spreken af, dat de basisondersteuning wordt omschreven in tien standaarden, alle voorzien van een aantal concretiseringen. Net als alle scholen, heeft onze school de ambitie om deze tien standaarden en de concretiseringen te realiseren. Wij doen dat op een wijze die past bij onze visie en bij de organisatie van de school. In dit school-ondersteuningsprofiel wordt dat onder HOE beschreven. Voor alle scholen vormen - de bekwaamheidseisen voor docenten, zoals geformuleerd in de wet BIO - het toezichtkader van de Onderwijsinspectie het fundament onder de basisondersteuning. 2

3 Standaard 1 wat: De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt ze zorgvuldig over. de school houdt zich aan de afspraken zoals vastgelegd in de BoVo-procedure, voor aanmelding bij het loket Instroom en de procedure VOROC de school zorgt voor een warme overdracht bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de school zorgt voor een kennismakings-/introductieprogramma voor nieuwe leerlingen indien noodzakelijk voor de begeleiding kan de school nader onderzoek of observatie (laten) doen voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag wordt een gesprek met ouders gevoerd met het oog op het opstellen van een ontwikkelperspectief en een ontwikkelplan De school zorgt voor een goede aansluiting tussen school en vervolgonderwijs of arbeidsmarkt toelichting : ook alle ouders worden nadrukkelijk bij het kennismakingsprogramma betrokken Standaard 2 wat: De school betrekt ouders actief bij de ontwikkeling van de leerling en informeert ouders over relevante ontwikkelingen binnen de school via de schoolsite en nieuwsbrieven zijn ouders van lopende zaken op de hoogte de school neemt tijdig contact op ingeval van verzuim, problemen bij het leren of in het gedrag van het kind er is structureel contact met ouders over de leervorderingen van de leerling de school betrekt ouders tijdig bij beslissingen over de ondersteuning van een leerling en/of de overdracht of doorverwijzing naar een andere school of een bovenschoolse voorziening ouders krijgen inzicht in hoe de leerling zich ontwikkelt toelichting : ouders hebben een eigen inlogcode voor het schooladministratiesysteem waardoor cijferresultaten en verzuimgegevens van het kind gevolgd kunnen worden; het bestuur van de school bestaat uit ouders; elke klas heeft een contactouder, het geheel van contactouders vormt de Ouderraad die 4x per schooljaar contactavonden met schoolleiding en/of mentoren beleggen; elke klas heeft een docent-mentor die voor de ouders de belangrijkste contactpersoon is over zaken die de individuele leerlingen betreffen. 3

4 Standaard 3 wat: De school beschikt over de volgende protocollen en documenten en handelt overeenkomstig: dyslexieprotocol klachtenprocedure meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld pestprotocol privacyprotocol protocol medisch handelen toestemmingsformulier ouders veiligheidsplan ( incl. Incidentenregistratie) verzuimprotocol toelichting: het toestemmingsformulier ouders is om er voor te zorgen dat leerlingen altijd pas na toestemming van de ouders aangemeld worden voor eventueel benodigde externe zorg Standaard 4 wat: De school voorziet in (mentor)begeleiding van leerlingen elke klas of leerling heeft een mentor de taken en verantwoordelijkheden van een mentor zijn vastgelegd toelichting: deel van de basisondersteuning is ook dat elke brugklas twee leerling-mentoren heeft; deze leerling-mentoren worden getraind voor hun taak en begeleid door de afdelingsleider brugklassen. Standaard 5: wat: De school voorziet in een leerlingvolgsysteem waarin relevante gegevens van leerlingen gedurende meerdere jaren zijn opgenomen de school zorgt voor een digitaal leerlingvolgsysteem de school houdt de ontwikkelingen en vorderingen van elke leerling systematisch bij er wordt voortgebouwd op het leerlingvolgsysteem van de school van herkomst de school maakt gebruik van beschikbare digitale overdrachtsystemen toelichting: het VCL gebruikt MAGISTER voor de LVS gegevens Standaard 6 wat: De school zorgt voor een veilig schoolklimaat de school ondersteunt leerlingen bij het ontwikkelen en versterken van sociale vaardigheden de school besteedt systematisch aandacht aan [preventie van] discriminatie en pesten van leerlingen en medewerkers 4

5 Standaard 7 wat: De schoolorganisatie is ingericht op een adequate onderwijsondersteuning de school heeft een ondersteuningsstructuur beschreven, waarvan intern o.a. een zorgcoördinator, mentor, vertrouwenspersoon deel uitmaken en extern o.a. een schoolmaatschappelijk werker, jeugdverpleegkundige en CJG ondersteuning OP en OOP zijn alert en signaleren tijdig leer-, opgroei- en opvoedproblemen docenten bespreken met regelmaat de onderwijsresultaten van de leerlingen de school werkt handelingsgericht bij het begeleiden van leerlingen de school kan, zo nodig met ondersteuning vanuit het SWV, de ondersteuningsvraag van een leerling in beeld brengen de school maakt afspraken over de verantwoordelijkheid van ouders, leerling, schoolbegeleiders en externe begeleiders bij ondersteuning Standaard 8 wat: De school is in staat om problemen op de volgende terreinen te signaleren en kan leerlingen daarbij licht-curatief ondersteunen 1 cognitieve ontwikkeling leren/studeren (w.o. omgaan met dyscalculie, dyslexie ) schoolloopbaan gedrag sociaal-emotionele ontwikkeling fysieke situatie veiligheid/verzuim thuis-/gezinssituatie toelichting: alle leden van het OP en OOP van het VCL voelen zich betrokken bij de noodzaak tot signaleren. De zorgcoördinator is dagelijks op school bereikbaar; de schoolmaatschappelijk werker wekelijks. Standaard 9 wat: De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur de school heeft directe contacten met de Jeugdhulp via een contactpersoon van het Centrum Jeugd en Gezin/ CJG, in de school in de school is (door de jeugdhulp gefinancierd) schoolmaatschappelijk werk beschikbaar onderwijs en jeugdhulp werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen aan het integraal begeleiden van een leerling er is op de school gestructureerd overleg tussen school en ketenpartners toelichting : het gestructureerde overleg vindt 5x per jaar plaats tijdens ingeroosterde bijeenkomsten van het Zorg Advies Team waaraan zowel interne als externe betrokkenen deelnemen. 1 Hierbij wordt ook begrepen de inzet van beschikbare jeugdhulp (bv. SMW) 5

6 Standaard 10 wat: De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast de school heeft vastgelegd welke ondersteuning en begeleiding zij aan leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte heeft geboden de school evalueert jaarlijks met kernpartners de inzet en opbrengst van de ondersteuning en begeleiding de school evalueert met leerling en ouders de inzet en opbrengst van ondersteuning en begeleiding aan de hand van het opgestelde plan de school evalueert het schoolondersteuningsprofiel toelichting : de jaarlijkse evaluatie van de ondersteuning en begeleiding is in handen van de zorgcoördinator en de Stichting Jeugdformaat C. Extra ondersteuning Extra ondersteuning definiëren we als volgt: ondersteuning die meer omvat dan de basisondersteuning maar die niet zo diepgaand of complex is als diepteondersteuning. Dit laatste wordt door het VSO, het Voortgezet Speciaal Onderwijs aangeboden. Het VCL heeft, net als elke andere school voor havo-atheneum-gymnasium binnen het regionale samenwerkingsverband, in principe de bereidheid elke leerling die enerzijds de capaciteiten heeft om onderwijs op havo-vwo niveau te volgen doch anderzijds een extra ondersteuningsbehoefte heeft, op te vangen en te begeleiden. Op basis van gedegen vooronderzoek zal de school in overleg met de ouders bepalen wat aan extra ondersteuning nodig is. De school bepaalt uiteindelijk of die specifieke extra ondersteuning die het kind nodig heeft ook daadwerkelijk geboden kan worden. Daarbij kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Als bijvoorbeeld op het VCL zelf bepaalde benodigde expertise in onvoldoende mate beschikbaar gemaakt kan worden of als het schoolgebouw niet voldoende geschikt blijkt voor specifieke eisen, dan kan het voorkomen dat een leerling die bepaalde extra ondersteuning nodig heeft op een andere school voor havo-vwo onderwijs binnen het samenwerkingsverband geplaatst moet worden. Samen zorgen de scholen voor onderwijs op havo-atheneum-gymnasium niveau ervoor, dat er voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passend aanbod is. 6

7 D. Grenzen aan de ondersteuning Helaas zijn er grenzen aan de ondersteuning die onze school kan bieden. Leerlingen die zeer gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben kunnen wij geen passende onderwijsplaats bieden. Deze leerlingen worden door ons doorverwezen naar een van de VSO-scholen in ons samenwerkingsverband, waar de expertise en de omstandigheden aanwezig zijn om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen. Het betekent dat wij leerlingen met de onderstaande beperkingen niet kunnen begeleiden: gebied cognitieve ontwikkeling: leren gedrag sociaal-emotionele ontwikkeling: lichamelijke situatie: beperking bij een kind met / bij een kind dat.. een ernstig disharmonisch intelligentieprofiel een ernstige verstandelijke beperking ernstige geheugenproblemen ernstige leerachterstanden met leerachterstanden doordat ze nieuw in Nederland zijn (ISK-leerlingen) geen grenzen kent geen autoriteit erkent de veiligheid voor zichzelf en/of de omgeving aantast het onderwijsleerproces ernstig verstoort zeer ernstige spijbelproblemen heeft, weigert om naar school te gaan een combinatie van leer en gedragsproblemen heeft zich ernstig agressief gedraagt t.o.v. docenten en/of medeleerlingen seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont ernstige verslavingsproblemen doof is blind is niet in staat is tot eigen lichamelijke verzorging volledig rolstoelafhankelijk is een kind waarbij medisch handelen noodzakelijk is 3. Overige informatie Voor alle leerlingen vindt de school het van belang een all round ontwikkeling te stimuleren. 7

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018 SG W.J. Bladergroen Passend Onderwijs 2014-2018 Inhoudsopgave Passend Onderwijs - Visie en Missie van de PSG... 3 Passend Onderwijs SG W.J. Bladergroen... 8 Bijlage 1: SG. W.J. Bladergroen praktijkonderwijs...

Nadere informatie

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014

KOERS VO Schoolprofielen 2014. Schoolprofiel 17 OKTOBER 2014 Schoolprofiel VSO De Hoge Brug 17 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene Informatie 1.2 Onderwijsaanbod 1.3 Typering van de school en de leerlingen 1.4 Bijzonder onderwijsaanbod 2 TOELATING

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014

Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Passend en Dekkend onderwijs in Den Helder Zuid Versie april 2014 Kaders Op 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in werking. Besturen hebben dan een zorgplicht en dienen al hun leerlingen binnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek

Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Sterke basis, steun waar nodig, speciaal als het moet: wie doet wat? WERKDOCUMENT, 5 juni 2012, SWV V(S)O Utrecht en Vechtstreek Algemene uitgangspunten voor een samenhangende aanpak van jeugdzorg en passend

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel

BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018. Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel BIJLAGEN ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018 Samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel Berkel Inhoud Bijlage 1 Overzicht deelnemende schoolbesturen... 3 Bijlage 2 Overzicht deelnemende scholen... 4 Bijlage

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie