Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.."

Transcriptie

1 Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving in het Ondersteuningsprofiel van de school. Zie Integraal, Schoolgids, gebied van leerlingenondersteuning Schoolplan of AAN DE BASIS. site Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving De school kent en volgt de in het Ondersteuningsplan beschreven ondersteuningsroute. De school hanteert een interne ondersteuningsstructuur met duidelijk belegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De school heeft een effectief Ondersteuningsteam. De school beschikt over de volgende beleidsstukken/ protocollen en past deze toe: I. Ouderbeleid II. Verzuimbeleid (waaronder schorsings/verwijderingsprotocol) III. Klachtenprotocol IV. Pest/gedragsprotocol V. Protocol voor medische handelingen VI. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling VII. Veiligheidsplan VIII. Verwijsindex ivt IX. Dyslexieprotocol X. Dyscalculieprotocol XI. Protocol aangepaste Leerroutes XII. VVE Protocol (ivt) 1 Zie notitie OT voor inrichting en werkwijze TZK (4.2, 4.4, 4.5, 4.7) Zie Integraal / KH / WMK.. Teamleden werken volgens een effectieve pedagogische aanpak om goed gedrag te bevorderen. De school hanteert een LOVS waarmee de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd. De school beschikt over een anti-pestprotocol.

2 PREVENTIEVE IN DE GROEP De school werkt handelingsgericht en opbrengstgericht De school draagt leerlingen zorgvuldig over De school monitort de ontwikkeling van de kinderen continu TZK (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 8.3, 8.4, 9.5, 9.6) Zie Integraal / KH / WMK.. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de kinderen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. Alle teamleden communiceren transparant naar collega s, kinderen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. Alle teamleden werken en leren in teamverband aan hun handelingsgerichte vaardigheden. Schoolbesturen ondersteunen handelings- en opbrengstgericht werken en stimuleren hun scholen hierin. De school kan aangeven waarvoor de ondersteuningsmiddelen worden ingezet. De school evalueert jaarlijks de inzet en opbrengst van de ondersteuning aan kinderen. Voor elke (tussentijdse) aanmelding vindt een gesprek met ouders en eventueel kind plaats. Wederzijdse verwachtingen en rollen worden gedeeld. Bij alle kinderen vindt overdracht plaats met de voorschoolse voorziening (of de vorige school) en bij de overgang naar een andere school. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften worden middels een gesprek overgedragen. Dit geldt zowel voor de overdracht met voorschoolse voorzieningen als bij de overgang naar een andere school. Alle kinderen binnen de school worden middels een gesprek overgedragen bij de overgang naar een volgende groep of een volgende leerkracht. Ouders worden actief betrokken bij de schoolkeuze en overgang naar een andere school. Ouders ontvangen een (digitale) kopie van het onderwijskundig rapport en het leerlingdossier. TZK (7.1, 7.2, 7.3, 8.1) Leerkrachten verkennen en benoemen de sterke kanten, interesses en onderwijsbehoeften van kinderen o.a. door observatie, kind- en oudergesprekken en het analyseren van toetsen. Leerkrachten bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen. 2

3 Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen Leerkrachten kunnen opvoed- en opgroeibehoeften van kinderen signaleren en ondernemen de nodige stappen. De school registreert en analyseert verzuim van kinderen. Voor een leerling die meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, stelt de school in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief vast. De ontwikkelingsperspectieven voldoen aan de wettelijke criteria en omvatten in elk geval een omschrijving van de te verwachten uitstroombestemming, de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming en de te bieden ondersteuning. Het ontwikkelingsperspectief wordt tenminste een keer per schooljaar met ouders geëvalueerd. TZK (4.1) De school betrekt ouders als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van het kind. Leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar voor kortdurende contactmomenten met ouders. Leerkrachten en ouders informeren elkaar tijdig en regelmatig (minimaal drie keer per jaar) over de ontwikkeling van het kind. In oudergesprekken komen ervaringen, vragen en verwachtingen van ouders met betrekking tot de ontwikkeling en de ondersteuning van hun kind aan bod. Leerkrachten betrekken kinderen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van kinderen. TZK (5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) Leerkrachten stemmen het onderwijs (de aangeboden leerinhouden, instructie, verwerkingsopdrachten en onderwijstijd) af op de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. Leerkrachten werken met een doelgericht (groeps)plan, tenminste voor de vakken rekenen, Nederlands en sociaal-emotionele ontwikkeling (waaronder gedrag), waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. Binnen de school is sprake van een positieve grondhouding om leerlingen met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoeften op te vangen. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de afstemming en differentiatie in het onderwijs, maar ook voor de fysieke mogelijkheden van het schoolgebouw. 3

4 LICHTE IN DE GROEP De school signaleert vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien. De school beschikt over kennis, vaardigheden en een aanbod op het gebied van (lichte) onderwijsondersteuning TZK (8.2, 1.4) De onderwijs-, opvoedings- en opgroeibehoeften en mogelijkheden van het kind, de groep, de leerkracht, de school en het gezin staan centraal in elke casus. Leerkrachten observeren de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep, de leerstof en de thuissituatie. Leerkrachten signaleren (op basis van basiskennis en vaardigheden) vroegtijdig specifieke ondersteuningsbehoeften bij leerlingen met - (lichte) ondersteuningsvragen op terreinen als Nederlands en rekenen (zoals dyslexie en dyscalculie); - (lichte) ondersteuningsvragen van leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie - (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel gebied en gedragsondersteuning - (lichte) ondersteuningsvragen op (senso)motorisch en logopedisch gebied Leerkrachten signaleren (op basis van basiskennis en vaardigheden) vroegtijdig opgroei- en opvoedproblemen en werken hiertoe samen met opvoedondersteuners. Leerkrachten gaan een partnerschap aan met ouders, om zodanig vroegtijdig specifieke behoeften te signaleren op terreinen als onderwijs, opvoeden en opgroeien. Leerkrachten stellen op basis van een handelingsgerichte analyse van de verzamelde gegevens (observatie, gesprekken, toetsanalyses) vast wat de specifieke ondersteuningsbehoeften van de leerling zijn op basis van stimulerende en belemmerende factoren en handelen daar naar. Leerkrachten stellen op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen hun persoonlijke ondersteuningsbehoefte en ontwikkelambitie vast. TZK (1.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4) Alle leerkrachten beschikken over basiskennis en vaardigheden op het gebied van: (lichte) ondersteuningsvragen op terreinen als Nederlands en rekenen (zoals dyslexie en dyscalculie) en leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel gebied en gedragsondersteuning. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over: 4

5 - ondersteuningsvragen op terreinen als taal, lezen, rekenen (zoals dyslexie en dyscalculie) en leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; - (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel gebied en gedragsondersteuning; - (lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied. De school heeft een kwalitatief ondersteuningsaanbod bij ondersteuningsvragen op het gebied van: - (lichte) ondersteuningsvragen op terreinen als Nederlands en rekenen (zoals dyslexie en dyscalculie) en leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; - (lichte) ondersteuningsvragen op sociaal-emotioneel gebied en gedragsondersteuning; - (lichte) ondersteuningsvragen rondom medische ondersteuning en (senso)motorisch en logopedisch gebied. De leerkracht beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De leerkracht beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op school kan tegemoet gekomen worden aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met: - een ontwikkelingsperspectief - een IQ rond 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een disharmonisch intelligentieprofiel - (enkelvoudige) leerproblemen - een vertraagde lees- taalontwikkeling - dyslexie, die conform het dyslexieprotocol op school begeleid kunnen worden - een vertraagde rekenontwikkeling - dyscalculie, die conform het dyscalculieprotocol op school begeleid kunnen worden 5

6 EXTERNE EXTRA De school werkt samen met relevante partners in en om de school De school vraagt extra ondersteuning aan in de vorm van arrangementen - (enkelvoudige) gedragsproblemen, zoals: aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit, werkhoudingsproblemen, onderprestatie en verminderde taakgerichtheid - (enkelvoudige) sociaal-emotionele problemen, zoals: faalangst, verminderde weerbaarheid, beperkingen in sociale vaardigheden, beperkingen in de communicatieve vaardigheden (waaronder interactie) - een afwijkende motoriek. Kenmerken: slecht handschrift, houterigheid, onhandigheid, slechte sportprestaties, verminderde oriëntatie in de ruimte. TZK (8.5) De school weet waar informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien beschikbaar is en maakt hier indien nodig gebruik van. De schakelfunctionaris / opvoedondersteuner / SMW-er is voor de school een belangrijke partner voor advies en samenwerking op het gebied van opvoeden en opgroeien. De schakelfunctionaris / opvoedondersteuner / SMW-er is voor de school een belangrijke partner voor advies en samenwerking bij specifieke ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs. De school weet welke expertise op andere scholen binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is en maakt hier indien nodig gebruik van. De school meldt verzuim van kinderen conform regionale afspraken bij de leerplichtambtenaar. Als de school langdurig of frequent ziekteverzuim signaleert voert deze altijd een gesprek met ouders. Indien nodig, volgt bespreking in het ondersteuningsteam. De school verwijst in haar schoolgids en website tenminste naar het swv Berséba, de samenwerking met externe deskundigen en de verwijsindex. De school weet wat nodig is om een licht, medium of intensief arrangement aan te vragen bij Het Loket van het samenwerkingsverband. Documenten Het Loket 6

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies:

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies: Basisondersteuning Inleiding Per 1 augustus 2014 is het wettelijk voorgeschreven dat samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken maken over het niveau van basisondersteuning op de scholen. Het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Tafelronde Straat + huisnummer Koning karelpad 12 Plaats Amersfoort Postcode 3713 HC Land Nederland Brinnummer 15YG Telefoon (033)4720634 E-mailadres tafelronde@kpoa.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Zonnewijzer Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3822CH Brin 21RS Telefoonnummer 033-45 59 939 E-mailadres dir.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Kleine Beer Straat + huisnummer Plaats Leusden Postcode 3833XB Brin 06NJ Telefoonnummer 033-43 24 221 E-mailadres skoning@haal.nl Onderwijskundig concept van de school Het

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs. Cornelis Jetses Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 19-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op [datum] Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam SBO Michaëlschool Straat + huisnummer van Almondestraat 2 Plaats Amersfoort Postcode 3814 RV Land Nederland Brinnummer 00UI Telefoon (033)472-1604 E-mailadres michaelschool@kpoa.nl

Nadere informatie

Schets niveau basisondersteuning

Schets niveau basisondersteuning Schets niveau basisondersteuning Versie: 2 Inleiding In het kader van Passend onderwijs dienen samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken te maken over het niveau van basisondersteuning. Voor u ligt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Wiekslag Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Gewijzigd op 13 februari 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

CBS Kisveld. Schoolondersteuningsprofiel

CBS Kisveld. Schoolondersteuningsprofiel CBS Kisveld Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 vastgesteld door het bestuur op 25 november 2015 vastgesteld door de MR op 07 januari 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies SOP 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

OBS De Parel. Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Parel. Schoolondersteuningsprofiel OBS De Parel Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Achtbaan Straat + huisnummer Luiterf 2 Plaats Amersfoort Postcode 3822 CD Land Nederland Brinnummer 21 RQ Telefoon (033)455-1133 E-mailadres admin@deachtbaan.net Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS Wilp-Achterhoek Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 9 december 2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Enk Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 20 januari 2014. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel OBS De Dobbelsteen Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel RK Basisschool John F. Kennedy Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Directeur: M.J.F. Westgeest 0575-516817 m.westgeest@.skbg.nl Vastgesteld op [20160307] Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Kindcentrum Adriaan van den Ende Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Vastgesteld op 18 september 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Rank Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2015-2019 Vastgesteld april 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen

Nadere informatie

Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5

Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5 Concept-uitwerkingsdocument Ondersteuningsplan 2014-02 Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5 1. Inleiding In het ondersteuningsplan van Berséba (PO-00-01) wordt op hoofdlijnen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam GBS Het Talent Straat + huisnummer Jan van Riebeeckstraat 27 Plaats Bunschoten Postcode 3752 XK Land Nederland Brinnummer 23 PN Telefoon (033)298-3305 E-mailadres info@gbshettalent.nl

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Triangel Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 04-11- 2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Scheperstee Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld op 20 april 2015 door team en medezeggenschapsraad De Scheperstee Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 03-11-2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Zaaier Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 herijking november 2015 Vastgesteld door de MR, adviesrecht, op 4 december 2013. Herijking november 2015 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Lea Dasberg. Schoolondersteuningsprofiel

Lea Dasberg. Schoolondersteuningsprofiel Lea Dasberg Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel E.C. Theo Thijssen Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op 12 jan. 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Openbare Daltonbasisschool Jan Ligthart Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op 6 september 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Oase Schoolondersteuningsprofiel 2016-2019 Vastgesteld op..-..-. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS Arcade Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Van Amerongenschool Straat + huisnummer Plaats Bunschoten Postcode 3751DD Brin 09YH Telefoonnummer 033-29 81 395 E-mailadres info@vanamerongenschool.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Sterrenboog Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de MR op [9 mei 2016]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel

OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 11-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lea Dasberg Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2017 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam Van Amerongenschool Straat + huisnummer Koningin Wilhelminastraat Plaats Bunschoten Postcode 3751 DD Land Nederland Brinnummer 09YH Telefoon (033)298-1395 E-mailadres info@pco-amerongen.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Vooraf Joppeschool Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Bijlage B. Meting basisondersteuning. Passenderwijs, V2.0

Bijlage B. Meting basisondersteuning. Passenderwijs, V2.0 Bijlage B V2.0 Meting basisondersteuning Passenderwijs, 2015-2016 Inleiding In cursusjaar 2013-2014 is een nulmeting basisondersteuning gedaan onder scholen van Passenderwijs. Dit jaar is deze monitor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel

Nadere informatie

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die 1 1. Inleiding In het navolgende document wordt de basisondersteuning voor de scholen binnen het SWV 25-06 beschreven. De beschrijving is voorbereid door Erica Jordans, Ward Habets, Jacolien Spijkerboer,

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

x gesprekken en analyseren van toetsen. 2 Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de

x gesprekken en analyseren van toetsen. 2 Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de Naam school: OBS De Venser IO - in ontwikkeling Brinnummer: 10BA00 AF - afgerond Laatste herziening: april 2016 BEST -Afspraken op bestuursniveau NVT-Niet van toepassing IO AF BEST NVT IJkpunt 1 - HANDELINGSGERICHT

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs Noord Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2014-2015 25 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (034)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel C van Leeuwen Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op 21 januari 2014. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband

Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband Bijlage 2. Uitwerking van de Basisondersteuning 1, inclusief interventies binnen ons samenwerkingsverband A. Basiskwaliteit Met ingang van 1 augustus 2017 wijzigt de wijze waarop inspectie toezicht houdt.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel April 2014

Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Vrije Scholen PO in Zutphen De Berkel De IJssel De Zwaan Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Dit schoolondersteuningsprofiel is besproken met de teams in maart 2014 en voor advies voorgelegd aan de

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK 2015-2016 15 DECEMBER 2015 intern kwaliteitsonderzoek 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 SWV PO 2203 Monitor Basisondersteuning: IJkpunten

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: CBS Instituut Coolsma Straat: Coolsmalaan 3-5 Telefoon: 0343-513735 Mailadres: info@cbscoolsma.nl Website: www.cbscoolsma.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS Ten Holtens Erve Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Ter advies voorgelegd aan de MR op 12-11-13. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015

ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015 ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015 Onderwerp Onderwijsondersteuningsprofiel Versie Versie 1.0 Datum 25-03-2014 0 van 10 Datum evaluatie 25-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. ONDERWIJSONDERSTEUNING...

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam 3e Van der Huchtschool - Valeriaan Straat + huisnummer Valeriaanstraat 169a Plaats Soest Postcode 3765 EM Land Nederland Brinnummer 23TM Telefoon (035)601-2145 E-mailadres info3e@vanderhucht.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel François Vatelschool. Inhoud

Ondersteuningsprofiel François Vatelschool. Inhoud Ondersteuningsprofiel François Vatelschool Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 6 d. Grenzen aan de ondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2014-03-24 schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer v3 Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school...

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie