Schets niveau basisondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schets niveau basisondersteuning"

Transcriptie

1 Schets niveau basisondersteuning Versie: 2 Inleiding In het kader van Passend onderwijs dienen samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken te maken over het niveau van basisondersteuning. Voor u ligt het tweede voorstel van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Het definitieve niveau van basisondersteuning dient opgenomen te worden in het ondersteuningsplan van het SWV en de schoolondersteuningsprofielen van scholen. Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het ondersteuningsplan. De wet biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan de afspraken over het niveau van basisondersteuning. Nadere definiëring is daarom noodzakelijk. Ouders moeten weten wat zij tenminste van iedere school in de regio mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat. Daarmee wordt ook duidelijk welke bekwaamheidseisen aan het personeel kunnen worden gesteld. Een verbreding van interventies in de onderwijs- ondersteuningsstructuur binnen de school heeft immers consequenties voor het handelen van professionals. De competenties en bevoegdheden die nodig zijn om meer onderwijsondersteuning binnen de school te organiseren moeten binnen de school (al dan niet met inzet van anderen) beschikbaar zijn. Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen om tot een continuüm van onderwijsondersteuning te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament, zodat vervolgens de gezamenlijke besturen tot een efficiënte en transparante verdeling van onderwijsondersteuningsmiddelen komen. Basisondersteuning kan verschillen per samenwerkingsverband, maar wordt binnen één samenwerkingsverband eenduidig geformuleerd. Het is aan de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om het ambitieniveau gezamenlijk te bepalen en in beleid te operationaliseren. We omschrijven basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Bron: referentiekader Passend Onderwijs Onderscheid basisondersteuning en extra ondersteuning De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning dienen op het niveau van het samenwerkingsverband te worden vastgesteld en gelden voor alle scholen. De extra ondersteuning beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Deze extra ondersteuning kan worden georganiseerd in de vorm van arrangementen.

2 De basisondersteuning en extra ondersteuning zijn communicerende vaten: naarmate de set van afspraken over de basisondersteuning groter is, wordt de schaal waarbinnen arrangementen voor extra ondersteuning worden opgesteld als vanzelf kleiner. Het niveau van basisondersteuning heeft een aantal functies. In de eerste plaats geeft het antwoord op de vraag welke ondersteuning elke basisschool moet bieden, en welke ondersteuning ouders dus van elke school mogen verwachten. Aan de hand van de basisondersteuning kan een school in algemeenheid aan ouders uitleggen wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. De basisondersteuning is daarmee - als onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel een belangrijk instrument voor de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt de basisondersteuning het professionaliseringsbeleid van scholen. Mede op basis van de basisondersteuning kan bepaald worden waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien kan het de ambities van de school in kaart brengen als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een instrument voor monitoring. Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken vormen het fundament De uitgangspunten van handelingsgericht en opbrengstgericht werken vormen het fundament van de basisondersteuning. De uitgangspunten van HGW zijn: 1. Onderwijsbehoeften staan centraal. 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 3. De leerkracht doet ertoe. 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 5. We werken constructief samen. 6. Ons handelen is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch en transparant. Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal- emotionele ontwikkeling. Een combinatie van HGW en OGW biedt scholen de kans om de opbrengsten op school-, groeps-, en leerling niveau te verhogen en levert een belangrijke bijdrage aan het bieden van Passend Onderwijs. Opzet schets Voorliggende notitie bestaat uit de drie delen. In Deel A staan de algemene bestuurlijke afspraken. Dit betreffen de basisafspraken die ten grondslag liggen aan de standaarden, en waar alle schoolbesturen van SWV De Westfriese Knoop zich aan conformeren. In Deel B volgen de standaarden basisondersteuning. Deze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Handelings- en opbrengstgericht werken in de school Preventieve ondersteuning in de groep Lichte (curatieve)ondersteuning in de groep Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners

3 Voor elke standaard is een indicatorenset in ontwikkeling, dat is Deel C. Deze set, is bedoeld als werkmateriaal en bestaat uit de afspraken van het SWV die aanvullend zijn op de afspraken uit het Toezichtkader van de inspectie. De afspraken omvatten het niveau van basisondersteuning dat het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop beoogt. De schoolbesturen zijn autonoom verantwoordelijk voor de basiskwaliteit. Bij de afspraken omtrent de basisondersteuning gaat het om gedeelde verantwoordelijkheid. Waarbij de schoolbesturen de regie voeren en het samenwerkingsverband een toezichthoudende rol heeft op basis van kengetallen en verantwoording achteraf. Totstandkoming Voor het opstellen van voorliggend document zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Toezichtkader PO (Inspectie) Referentiekader Passend onderwijs van de sectorraden (21 februari 2012) Overdrachtsdossier op hoofdlijnen van SWV Westfriese Knoop Opbrengsten directeurendagen SWV De Westfriese Knoop Opbrengsten diverse werkgroepen Checklist kwaliteit zorgteam / ZAT primair onderwijs. Nederlands Jeugd Instituut. IJkpunten voor basiszorg in het primair onderwijs (C. Hoffmans, 20 oktober 2010)

4 Deel A. Algemene bestuurlijke afspraken Hieronder wordt de basisondersteuning in 17 bestuurlijke afspraken uiteengezet. Aan deze basisafspraken ligt een aantal standaarden en indicatoren ten grondslag waar alle schoolbesturen van De Westfriese Knoop zich aan conformeren. De algemene bestuurlijke afspraken zijn: 1) Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. 2) De schoolbesturen zijn autonoom verantwoordelijk voor de basiskwaliteit. 3) Alle scholen hebben in 2018 het beschreven niveau van basisondersteuning. 4) Bij de afspraken omtrent de basisondersteuning gaat het om gezamenlijke afspraken. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het niveau en de kwaliteit van de basisondersteuning. Er wordt aan het samenwerkingsverband verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen 5) Monitoring van het niveau van de basisondersteuning is een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. In de knooppunten vindt de monitoring plaats op basis van dialoog, elkaar ondersteunen en door samenwerking. 6) Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen met een budget voor basisondersteuning. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeelsleutel. a) Het SWV faciliteert scholen in de basisondersteuning door daar waar nodig specifieke expertise vanuit het CPO beschikbaar te stellen. b) Op elke school functioneert een intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur. c) Het samenwerkingsverband faciliteert een gedeelte van de inzet van de Intern begeleider. 7) Binnen de ondersteuningsroute heeft elke school een efficiënt en een snel opererend ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam wordt door de school gecoördineerd en de directeur neemt de voorzittersrol op zich. Ouders nemen deel aan het ondersteuningsteam als gelijkwaardige partner. In de basis beschikt ieder ondersteuningsteam naast de vaste partners uit de school over een onderzoeker, een onderwijsondersteuner (een collega uit het S(B)O) en een gezinsondersteuner (de linking pin vanuit het gemeentelijk gebiedsteam 1, SMW). Het ondersteuningsteam is gepland in de jaarkalender van de school en kan daarnaast ad- hoc georganiseerd worden. Alle ondersteuningsteams worden (uiterlijk 2018) gelijk gefaciliteerd. 8) Het Samenwerkingsverband zorgt (in overleg met gemeenten) er voor dat de benodigde specialistische expertise op afroep ( voldoende) in de ondersteuningsteams aanwezig kan zijn. 9) Alle scholen hebben een uniform format voor het ondersteuningsprofiel. Om het jaar vindt er in oktober een update plaats. 10) De 7 principes van Handelingsgericht werken vormen het uitgangspunt. Alle lagen in de organisatie van het Samenwerkingsverband passen deze toe. Deze cultuuraspecten vormen hier een belangrijk scholingsgegeven. 11) Alle scholen werken volgens de ondersteuningsroute (HGW) van het Samenwerkingsverband. Deze werkwijze is cyclisch en bij alle stappen worden ouders betrokken als partner. 12) In de groep kan de leerkracht omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren. Er wordt in niveaus les gegeven met een individuele aanpak daar waar nodig. 1 Nog nader af te spreken met de gemeenten

5 13) Op elke school werkt een Intern Begeleider (IB er) in het bezit van een relevante opleiding (of in opleiding). 14) We gaan uit van het principe dat we zo veel mogelijk thuis nabij onderwijs realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en/of andere externe partners. 15) De scholen hanteren de regionaal vastgestelde afspraken in de schoolkeuzeprocedure PO - VO. (Deze worden jaarlijks door het platform PO/VO herzien en tijdig gecommuniceerd met de scholen.) 16) De scholen hanteren de afspraken uit het dyslexieprotocol. Waarbij het aanbod van niveau 1 en niveau 2 deel uitmaken van de basisondersteuning. 17) Alle leerlingen die gebruik maken van extra ondersteuning hebben een ontwikkelingsperspectief volgens het vastgestelde format vanuit het samenwerkingsverband. Het OPP wordt als bijlage van het groeidocument gehanteerd. Leden ondersteuningsteam Vanuit de school: IB er: inhoudelijk verantwoordelijk. Nodigt de leden van het OT uit. Directeur: technisch voorzitter, budget verantwoordelijk. Leerkracht: inbrenger van de casus Ouders van de leerling Gezinsondersteuner: vaste partner vanuit de jeugdzorg (gebiedsteam - CJG SMW ) Onderzoeker: psychodiagnosticus Op afroep: Onderwijsondersteuner (partner vanuit speciaal (basis) onderwijs) Trajectbegeleider (wanneer de schoolhandelingsverlegen is, begeleidt naar knooppuntniveau) Specialistische expertise (op basis van de casus)

6 Deel B. Standaarden basisondersteuning Handelings- en opbrengstgericht werken in de school 1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. 2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning. 3. De school werkt handelingsgericht. 4. De school werkt opbrengstgericht. 5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. Preventieve ondersteuning in de groep 6. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 7. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning. 8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Lichte curatieve ondersteuning in de groep 9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) curatieve onderwijsondersteuning. 10. Leerkrachten zijn in staat om lichte curatieve onderwijsondersteuning te bieden in de groep. 11. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners 12. De school werkt samen met de scholen in het knooppunt. 13. De school werkt samen met relevante partners in en om de school. 14. De school heeft een effectief ondersteuningsteam.

7 Deel C. Indicatorset basisondersteuning Handelings- en opbrengstgericht werken in de school Toelichting Met Passend onderwijs streven we in het samenwerkingsverband naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. Daarbij is een positief schoolklimaat en een goede kwaliteit van onderwijs van cruciaal belang. Wij zijn van mening dat we dat kunnen bereiken door het in zetten van handelings- en opbrengstgericht werken op alle niveaus in de school. Dit betekent onder meer dat we denken in mogelijkheden en kansen. We betrekken ouders/verzorgers als vaste partner en als ervaringsdeskundige. We stimuleren een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen. Verder zetten we in op sterke doelgerichtheid en een heldere werkwijze. Hierbij werken we volgens de ondersteuningsroute zoals die is vastgesteld door het samenwerkingsverband. Standaard 1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. a. De school heeft een positief pedagogisch klimaat waar leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en externe partners zich welkom voelen. b. De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (INSP. 4.2). Elke school heeft een instrument om dit te monitoren. c. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen (INSP. 4.4) d. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school (INSP. 4.5). De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen. e. De medewerkers van de school zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan (INSP. 4.7). f. De school beschikt over de volgende beleidsstukken/ protocollen en past deze toe: a. Ouderbeleid b. Verzuimbeleid c. Klachtenprotocol d. Pestprotocol e. Protocol voor medische handelingen f. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling g. Veiligheidsplan Standaard 2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning. a. De school heeft haar visie op de onderwijs- ondersteuning van leerlingen beschreven. b. Deze visie wordt gedragen door het hele team. c. De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. d. De school heeft het ondersteuningsprofiel na overleg met het team vastgesteld. e. De MR heeft het advies gegeven over het ondersteuningsprofiel van de school. f. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. g. Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks besproken met het team en de MR.

8 Standaard 3. De school werkt handelingsgericht. De uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen samen met opbrengstgericht werken het fundament van de basisondersteuning. 1. Doelgericht werken en systematisch evalueren 2. Onderwijs/opvoedbehoeften van de leerling staan centraal 3. Wisselwerking en afstemming: Wat werkt? 4. De leerkracht en ouders doen ertoe: Wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? 5. Het positieve van de leerling, school en ouders benutten 6. Samenwerking van school, ouders, leerling en professionals 7. Systematisch en transparant werken a. Alle teamleden zijn competent in het zoeken, benoemen en benutten van de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren en de ouders/verzorgers. b. Alle teamleden communiceren transparant naar collega s, leerlingen en ouders/verzorgers. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. c. Alle teamleden werken en leren individueel en in teamverband aan hun handelingsgerichte vaardigheden. d. Schoolbesturen ondersteunen handelings- en opbrengstgericht werken en stimuleren hun scholen hierin. Standaard 4. De school werkt opbrengstgericht. De school werkt bewust systematisch en cyclisch aan het verbeteren van het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal- emotionele ontwikkeling. a. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen populatie (INSP. 9.1) b. De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse Taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. (INSP.2.4) c. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (INSP. 9.2) d. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (INSP. 9.3) e. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (INSP. 9.4) f. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (INSP. 9.5) g. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (INSP. 9.6) h. De school stelt ambitieuze doelen voor te bereiken resultaten. Standaard 5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. a. Voor elke (tussentijdse) aanmelding vindt een gesprek met ouders/verzorgers en eventueel de leerling plaats. Wederzijdse verwachtingen worden in dit gesprek besproken. b. De ontvangende en afleverende school verzorgen samen een actieve en warme overdracht. Wanneer een leerling is aangemeld bij een school, heeft deze de zorgplicht.

9 c. De school verzorgt een warme overdracht binnen de school tussen leerjaren. d. Ouders worden standaard betrokken bij de schoolkeuze en/ of de overgang naar een andere school (VO- BaO- SBaO- SO), ouders/verzorgers ontvangen een digitale kopie van rapportage zoals een onderwijskundig rapport, een PO/VO- formulier en/of het groeidocument. Ouders/verzorgers ondertekenen deze rapportage. Preventieve ondersteuning in de groep Toelichting Met Passend Onderwijs willen we sterk inzetten op preventie. Dit doen we door onderwijsbehoeften tijdig te signaleren en daadwerkelijk samen te werken met leerlingen en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zien we als ervaringsdeskundigen en partner. Hun ervaringen, vragen en verwachtingen nemen we serieus. Standaard 6 De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. a. Leraren verkennen en benoemen de sterke kanten, interesses en onderwijsbehoeften van leerlingen onder andere door observatie, leerling- en ouder/verzorgergesprekken en het analyseren van toetsen. b. Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en vroegtijdig te signaleren welke ondersteuning kinderen nodig hebben(insp. 8.1) en daarop af te stemmen. c. Leraren kunnen opvoed- en opgroeibehoeften van leerlingen signaleren, krijgen zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling en ondernemen de nodige stappen. d. De school registreert en analyseert verzuim van leerlingen. e. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (INSP. 7.1) f. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (INSP. 7.2), door tenminste tweemaal per jaar de resultaten van de leerlingen te analyseren op school-, groeps-, en individueel niveau. g. De resultaten van leerlingen aan het einde van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. (INSP. 1.1) h. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal, rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mg worden verwacht (INSP.1.2) i. De school hanteert een volgsysteem voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Standaard 7 Ouders/verzorgers (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. a. De school betrekt ouders/verzorgers als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van de leerling. b. Leraren zijn dagelijks beschikbaar voor kortdurende contactmomenten met ouders/verzorgers. c. Leraren en ouders/verzorgers informeren elkaar tijdig en regelmatig (minimaal twee keer per jaar) over de ontwikkeling van de leerling.

10 d. In ouder/verzorgergesprekken komen ervaringen, vragen en verwachtingen van ouders/verzorgers met betrekking tot de ontwikkeling van de leerling aan bod. e. Leraren maken leerlingen mede- eigenaar van hun ontwikkelingsproces, door het samen formuleren van doelen, hen te betrekken bij analyse van hun leerdoel en het benutten van de ideeën en oplossingen van leerlingen. f. De ouders/verzorgers zijn betrokken bij de school door de activiteiten (op o.a. didactisch, creatief en/of buitenschools gebied) die de school daartoe onderneemt (INSP. 4.1). g. De school maakt samen met de ouders/verzorgers afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. Standaard 8 Leraren stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. a. Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen (INSP.2.1) b. De leraren stemmen af op de ontwikkeling van de leerlingen op de volgende gebieden: a. Aangeboden leerinhoud (INSP 6.1) b. Instructie (INSP 6.2) c. Verwerkingsopdrachten (INSP 6.3) d. Onderwijstijd (INSP 6.4) c. De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (INSP. 5.1) d. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (INSP. 5.2 ) e. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (INSP. 5.3) f. Leraren zijn competent in het reflecteren op hun eigen handelen en zijn zich bewust van het effect van dat handelen op leerlingen, ouders/verzorgers en collega s. g. Leraren en andere betrokkenen op school zijn zich bewust van hun positie als rolmodel. h. Leraren maken gebruik van collegiale consultatie i. Leraren hebben kennis van leerlijnen (tenminste van de vakken technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen) en passen deze kennis toe. j. Leraren werken planmatig met hoge, reële en SMARTI- doelen voor de vakken technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, sub- groepjes en indien noodzakelijk voor individuele leerlingen beschrijven. Zij evalueren dit en stellen op basis daarvan bij. Lichte ondersteuning in de groep Toelichting Onderstaande standaarden en indicatoren hebben betrekking op de lichte ondersteuning van leerlingen in de groep. De onderwijsbehoeften van de leerling staan daarbij centraal: wat heeft deze leerling, van deze ouders/verzorgers, in deze groep, bij deze leraar, op deze school de komende periode nodig om een bepaald doel te behalen? De onderwijsbehoeften bieden aanknopingspunten voor het handelen van de leraar, de samenwerking met ouders/verzorgers en de inrichting van de leeromgeving. Standaard 9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) onderwijsondersteuning.

11 a. Alle leraren hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) leer- en ontwikkelingsbehoeften, waaronder taal-, lezen- en rekenvragen (zoals dyslexie en dyscalculie), leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. b. Alle leraren hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) sociaal- emotionele- en gedragsondersteuning, waaronder stil en teruggetrokken gedrag, faalangst, druk en impulsief gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten. c. Leraren zijn verantwoordelijk voor het tijdig intern bespreken en in gang zetten van vervolgstappen op leer- en ontwikkelingsbehoefte en sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. d. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over leer- en ontwikkelingsondersteuning, waaronder taal-, lees- en rekenvragen, leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. e. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over sociaal- emotionele- en gedragsondersteuning, waaronder stil en teruggetrokken gedrag, sensomotorische ontwikkeling, faalangst, druk en impulsief gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten. f. Het team is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van ouders/verzorgers over het in gang zetten van interne/externe begeleiding m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling. Standaard 10. Leraren zijn in staat om lichte onderwijsondersteuning te bieden in de groep. a. Leraren werken vanuit onderwijsbehoeften. b. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie en werkt volgens het dyslexieprotocol, waarbij in ieder geval niveau 1 en 2 onderdeel uitmaken van de basisondersteuning. c. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyscalculie en werkt volgens het dyscalculie protocol. d. De school heeft een aanbod voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. e. Leraren bespreken minsten twee keer per jaar hun vragen aangaande het ondersteunen van groepen en individuele leerlingen met de intern begeleider. f. Leraren stellen (incidenteel), als een leerling speciale ondersteuning nodig heeft dat zich niet laat specificeren in een groepsplan, een individueel handelingsplan op. Ouders/verzorgers en eventueel de leerling zijn betrokken bij het opstellen en evalueren van dit plan. g. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. (INSP 1.4) h. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben (INSP 8.1) i. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. (INSP 8.2) j. De school voert de ondersteuning planmatig uit (INSP 8.3) k. De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (INSP 8.4) Standaard 11. Voor een leerling die gebruik maakt van extra ondersteuning, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. a. Het OPP wordt opgesteld volgens het format van het samenwerkingsverband in het digitale groeidocument. b. Het OPP is ingericht volgens een vaste structuur en procedure.

12 c. Het OPP is actueel, concreet en volledig. d. De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners Toelichting Deze standaarden en indicatoren hebben betrekking op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt in samenwerking met partners. De samenwerking met partners is erop gericht dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tijdig passende en samenhangende ondersteuning krijgen bij het leren, opvoeden en opgroeien (één kind, één gezin, één plan). Binnen de ondersteuningsroute heeft elke school een efficiënt en een snel opererend ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam wordt door de school gecoördineerd en de school neemt de voorzittersrol op zich. In de basis beschikt ieder ondersteuningsteam over een onderwijsondersteuner ( vaste partner vanuit S(B)O), een gezinsondersteuner; vaste partner vanuit jeugdzorg (gebiedsteam) en een onderzoeker (psychodiagnosticus). Het streven hierbij is zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs te realiseren. Het samenwerkingsverband zorgt (in overleg met de gemeenten) er voor dat de benodigde expertise voldoende in de ondersteuningsteams aanwezig kan zijn. Het samenwerkingsverband faciliteert scholen in de basisondersteuning door daar waar nodig specifieke expertise beschikbaar te stellen. Standaard 12. De school werkt samen met de scholen in het knooppunt. a. De scholen binnen het knooppunt stellen een gezamenlijke missie en visie op. De knooppunten hebben als opdracht van het samenwerkingsverband om met de daarbinnen gelegen scholen voor een zoveel mogelijk sluitend onderwijsaanbod te zorgen. b. De scholen van een knooppunt hebben een jaarlijks activiteitenplan. c. De scholen van een knooppunt komen met regelmaat bijeen (minimaal 5 keer per jaar), de bijeenkomsten van het knooppunt staan gepland in de jaarkalender van de participerende scholen. d. Binnen een knooppunt wordt waar mogelijk samengewerkt als een lerend netwerk. Expertise en /of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsvraag worden indien gewenst/haalbaar gekoppeld. Er wordt waar mogelijk gezamenlijke professionalisering georganiseerd. e. De scholen in een knooppunt zijn op de hoogte van de kengetallen van de verwijzing naar de diepteondersteuning. Standaard 13. De school werkt samen met relevante partners in en om de school. a. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden (INSP 8.5) b. De school weet waar informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien beschikbaar is en maakt hier indien nodig gebruik van. c. De school heeft kennis van de sociale kaart. d. De school weet welke expertise op andere scholen binnen het knooppunt beschikbaar is en kan hier gebruik van maken.

13 e. De school meldt (langdurig en/of frequent) verzuim van kinderen conform regionale afspraken bij de leerplichtambtenaar en samenwerkingsverband. f. De school verwijst in haar schoolgids en website tenminste naar: I. Het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. II. Samenwerking met het knooppunt. III. Samenwerking met jeugdhulp- en ketenpartners (wijkteams). IV. Verwijsindex. Standaard 14. De school heeft een effectief ondersteuningsteam. a. Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daaraan nemen in ieder geval deel: leraar (inbrenger casus), IB- er (inhoudelijk verantwoordelijk, nodigt leden uit), directeur (technisch voorzitter en budget verantwoordelijke), gezinsondersteuner (gebiedsteam) en onderzoeker. b. Het ondersteuningsteam is een standaard onderdeel van de ondersteuningsroute van de school en komt minimaal drie keer per schooljaar bijeen. c. Voor een bespreking in het ondersteuningsteam is het een voorwaarde dat er voor de leerling een groeidocument is ingevuld. d. Ouders/verzorgers - worden actief betrokken bij de aanmelding van hun kind in het ondersteuningsteam. - krijgen vooraf informatie over de inhoud en werkwijze van het ondersteuningsteam - vullen (deels) gezamenlijk met school het groeidocument in. - geven schriftelijke toestemming voor het delen van het dossier met externen. - nemen deel als gelijkwaardige partner. e. In het ondersteuningsteam zijn op afroep relevante partners aanwezig. f. Bij elke casus wordt bepaald of registratie in de Verwijsindex nodig is. g. Voor het inzetten van extra ondersteuning, is het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs. Cornelis Jetses Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 19-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op [datum] Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS De Wiekslag Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Gewijzigd op 13 februari 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

CBS Kisveld. Schoolondersteuningsprofiel

CBS Kisveld. Schoolondersteuningsprofiel CBS Kisveld Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2016-2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Enk Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 20 januari 2014. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

OBS De Parel. Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Parel. Schoolondersteuningsprofiel OBS De Parel Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 vastgesteld door het bestuur op 25 november 2015 vastgesteld door de MR op 07 januari 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies SOP 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel RK Basisschool John F. Kennedy Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Directeur: M.J.F. Westgeest 0575-516817 m.westgeest@.skbg.nl Vastgesteld op [20160307] Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Scheperstee Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld op 20 april 2015 door team en medezeggenschapsraad De Scheperstee Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel

OBS De Dobbelsteen. Schoolondersteuningsprofiel OBS De Dobbelsteen Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Rank Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2015-2019 Vastgesteld april 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel OBS Wilp-Achterhoek Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 9 december 2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS Arcade Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Kindcentrum Adriaan van den Ende Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Vastgesteld op 18 september 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Zaaier Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 herijking november 2015 Vastgesteld door de MR, adviesrecht, op 4 december 2013. Herijking november 2015 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Sterrenboog Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de MR op [9 mei 2016]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS De Oase Schoolondersteuningsprofiel 2016-2019 Vastgesteld op..-..-. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 03-11-2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel E.C. Theo Thijssen Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op 12 jan. 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Triangel Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 04-11- 2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Lea Dasberg. Schoolondersteuningsprofiel

Lea Dasberg. Schoolondersteuningsprofiel Lea Dasberg Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel

OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel OBS Op d n Esch Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 11-11-2013. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lea Dasberg Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2017 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Openbare Daltonbasisschool Jan Ligthart Schoolondersteuningsprofiel 2015-2019 Vastgesteld op 6 september 2017 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies:

De omschrijving en definiëring van basisondersteuning heeft in de praktijk drie functies: Basisondersteuning Inleiding Per 1 augustus 2014 is het wettelijk voorgeschreven dat samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken maken over het niveau van basisondersteuning op de scholen. Het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK 2015-2016 15 DECEMBER 2015 intern kwaliteitsonderzoek 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 SWV PO 2203 Monitor Basisondersteuning: IJkpunten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Vooraf Joppeschool Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel

Nadere informatie

Notitie De basiszorg op orde

Notitie De basiszorg op orde Notitie De basiszorg op orde Inleiding De invoering van passend onderwijs komt steeds dichterbij. Vanaf 1 augustus 2012 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd, op 1 november 2012 moet de bestuurlijke

Nadere informatie

Basisondersteuning SWV VO/VSO de Liemers Mei 2013

Basisondersteuning SWV VO/VSO de Liemers Mei 2013 Basisondersteuning VO/VSO de Liemers 25.4 Mei 2013 Inleiding Met de invoering van de wet op passend onderwijs (1 augustus 2014) worden de gezamenlijke schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband verantwoordelijk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Obs Noord Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2014-2015 25 juni 2014 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5

Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5 Concept-uitwerkingsdocument Ondersteuningsplan 2014-02 Basisondersteuning & extra ondersteuning Uitwerkingsdocument 4.4/4.5 1. Inleiding In het ondersteuningsplan van Berséba (PO-00-01) wordt op hoofdlijnen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014

BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 BASISONDERSTEUNING VERSIE 3 DEFINITIEF SWV PASSEND ONDERWIJS DRECHTSTEDEN DECEMBER 2014 X Rapportages SWV Passend Onderwijs Drechtsteden Bovenschoolse rapportage online vragenlijsten Overzicht Extra Ondersteuning

Nadere informatie

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 2 3 4 1.1 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen. 0 0 3 1 3,3 1.2 De leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Zonnewijzer Straat + huisnummer Plaats Amersfoort Postcode 3822CH Brin 21RS Telefoonnummer 033-45 59 939 E-mailadres dir.zonnewijzer@pcboamersfoort.nl Onderwijskundig concept

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek November 2015 Basisondersteuning Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Kleine Beer Straat + huisnummer Plaats Leusden Postcode 3833XB Brin 06NJ Telefoonnummer 033-43 24 221 E-mailadres skoning@haal.nl Onderwijskundig concept van de school Het

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die

De basisondersteuning wordt gekenmerkt door preventieve en licht curatieve interventies die 1 1. Inleiding In het navolgende document wordt de basisondersteuning voor de scholen binnen het SWV 25-06 beschreven. De beschrijving is voorbereid door Erica Jordans, Ward Habets, Jacolien Spijkerboer,

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Contactgegevens school Naam De Tafelronde Straat + huisnummer Koning karelpad 12 Plaats Amersfoort Postcode 3713 HC Land Nederland Brinnummer 15YG Telefoon (033)4720634 E-mailadres tafelronde@kpoa.nl Onderwijskundig

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2014-03-24 schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer v3 Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK p.c.b.s. De Krullevaar Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16GQ C1 Onderzoeksnummer : 276470 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. r.k.b.s. Sint Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. r.k.b.s. Sint Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij r.k.b.s. Sint Jozef Plaats : Heerenveen BRIN-nummer : 07PR Onderzoeksnummer : 123706 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie