Schets niveau basisondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schets niveau basisondersteuning"

Transcriptie

1 Schets niveau basisondersteuning Versie: 2 Inleiding In het kader van Passend onderwijs dienen samenwerkingsverbanden bestuurlijke afspraken te maken over het niveau van basisondersteuning. Voor u ligt het tweede voorstel van het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Het definitieve niveau van basisondersteuning dient opgenomen te worden in het ondersteuningsplan van het SWV en de schoolondersteuningsprofielen van scholen. Wettelijk is vastgelegd dat het samenwerkingsverband een niveau van basisondersteuning vaststelt in het ondersteuningsplan. De wet biedt ruimte om een eigen invulling te geven aan de afspraken over het niveau van basisondersteuning. Nadere definiëring is daarom noodzakelijk. Ouders moeten weten wat zij tenminste van iedere school in de regio mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat. Daarmee wordt ook duidelijk welke bekwaamheidseisen aan het personeel kunnen worden gesteld. Een verbreding van interventies in de onderwijs- ondersteuningsstructuur binnen de school heeft immers consequenties voor het handelen van professionals. De competenties en bevoegdheden die nodig zijn om meer onderwijsondersteuning binnen de school te organiseren moeten binnen de school (al dan niet met inzet van anderen) beschikbaar zijn. Het is de opdracht voor scholen en schoolbesturen om tot een continuüm van onderwijsondersteuning te komen. Basisondersteuning vormt hiervoor het fundament, zodat vervolgens de gezamenlijke besturen tot een efficiënte en transparante verdeling van onderwijsondersteuningsmiddelen komen. Basisondersteuning kan verschillen per samenwerkingsverband, maar wordt binnen één samenwerkingsverband eenduidig geformuleerd. Het is aan de schoolbesturen en het samenwerkingsverband om het ambitieniveau gezamenlijk te bepalen en in beleid te operationaliseren. We omschrijven basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd. Bron: referentiekader Passend Onderwijs Onderscheid basisondersteuning en extra ondersteuning De basisondersteuning beschrijft het niveau dat van alle scholen uit het samenwerkingsverband wordt verwacht. De afspraken over de invulling van de basisondersteuning dienen op het niveau van het samenwerkingsverband te worden vastgesteld en gelden voor alle scholen. De extra ondersteuning beschrijft de ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. Deze extra ondersteuning kan worden georganiseerd in de vorm van arrangementen.

2 De basisondersteuning en extra ondersteuning zijn communicerende vaten: naarmate de set van afspraken over de basisondersteuning groter is, wordt de schaal waarbinnen arrangementen voor extra ondersteuning worden opgesteld als vanzelf kleiner. Het niveau van basisondersteuning heeft een aantal functies. In de eerste plaats geeft het antwoord op de vraag welke ondersteuning elke basisschool moet bieden, en welke ondersteuning ouders dus van elke school mogen verwachten. Aan de hand van de basisondersteuning kan een school in algemeenheid aan ouders uitleggen wat de school wel of niet voor hun kind kan betekenen. De basisondersteuning is daarmee - als onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel een belangrijk instrument voor de communicatie met ouders. Ten tweede ondersteunt de basisondersteuning het professionaliseringsbeleid van scholen. Mede op basis van de basisondersteuning kan bepaald worden waar de school staat en wat de ontwikkelpunten zijn. Bovendien kan het de ambities van de school in kaart brengen als het gaat om extra ondersteuningsmogelijkheden. Tot slot is het voor het samenwerkingsverband relevant om te weten in hoeverre scholen voldoen aan het afgesproken niveau van basisondersteuning. Dit document is daarmee ook een instrument voor monitoring. Handelingsgericht- en opbrengstgericht werken vormen het fundament De uitgangspunten van handelingsgericht en opbrengstgericht werken vormen het fundament van de basisondersteuning. De uitgangspunten van HGW zijn: 1. Onderwijsbehoeften staan centraal. 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking. 3. De leerkracht doet ertoe. 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 5. We werken constructief samen. 6. Ons handelen is doelgericht. 7. De werkwijze is systematisch en transparant. Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal- emotionele ontwikkeling. Een combinatie van HGW en OGW biedt scholen de kans om de opbrengsten op school-, groeps-, en leerling niveau te verhogen en levert een belangrijke bijdrage aan het bieden van Passend Onderwijs. Opzet schets Voorliggende notitie bestaat uit de drie delen. In Deel A staan de algemene bestuurlijke afspraken. Dit betreffen de basisafspraken die ten grondslag liggen aan de standaarden, en waar alle schoolbesturen van SWV De Westfriese Knoop zich aan conformeren. In Deel B volgen de standaarden basisondersteuning. Deze zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Handelings- en opbrengstgericht werken in de school Preventieve ondersteuning in de groep Lichte (curatieve)ondersteuning in de groep Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners

3 Voor elke standaard is een indicatorenset in ontwikkeling, dat is Deel C. Deze set, is bedoeld als werkmateriaal en bestaat uit de afspraken van het SWV die aanvullend zijn op de afspraken uit het Toezichtkader van de inspectie. De afspraken omvatten het niveau van basisondersteuning dat het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop beoogt. De schoolbesturen zijn autonoom verantwoordelijk voor de basiskwaliteit. Bij de afspraken omtrent de basisondersteuning gaat het om gedeelde verantwoordelijkheid. Waarbij de schoolbesturen de regie voeren en het samenwerkingsverband een toezichthoudende rol heeft op basis van kengetallen en verantwoording achteraf. Totstandkoming Voor het opstellen van voorliggend document zijn de volgende bronnen geraadpleegd: Toezichtkader PO (Inspectie) Referentiekader Passend onderwijs van de sectorraden (21 februari 2012) Overdrachtsdossier op hoofdlijnen van SWV Westfriese Knoop Opbrengsten directeurendagen SWV De Westfriese Knoop Opbrengsten diverse werkgroepen Checklist kwaliteit zorgteam / ZAT primair onderwijs. Nederlands Jeugd Instituut. IJkpunten voor basiszorg in het primair onderwijs (C. Hoffmans, 20 oktober 2010)

4 Deel A. Algemene bestuurlijke afspraken Hieronder wordt de basisondersteuning in 17 bestuurlijke afspraken uiteengezet. Aan deze basisafspraken ligt een aantal standaarden en indicatoren ten grondslag waar alle schoolbesturen van De Westfriese Knoop zich aan conformeren. De algemene bestuurlijke afspraken zijn: 1) Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit van de inspectie. 2) De schoolbesturen zijn autonoom verantwoordelijk voor de basiskwaliteit. 3) Alle scholen hebben in 2018 het beschreven niveau van basisondersteuning. 4) Bij de afspraken omtrent de basisondersteuning gaat het om gezamenlijke afspraken. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het niveau en de kwaliteit van de basisondersteuning. Er wordt aan het samenwerkingsverband verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen 5) Monitoring van het niveau van de basisondersteuning is een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. In de knooppunten vindt de monitoring plaats op basis van dialoog, elkaar ondersteunen en door samenwerking. 6) Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen met een budget voor basisondersteuning. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeelsleutel. a) Het SWV faciliteert scholen in de basisondersteuning door daar waar nodig specifieke expertise vanuit het CPO beschikbaar te stellen. b) Op elke school functioneert een intern begeleider als spil in de ondersteuningsstructuur. c) Het samenwerkingsverband faciliteert een gedeelte van de inzet van de Intern begeleider. 7) Binnen de ondersteuningsroute heeft elke school een efficiënt en een snel opererend ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam wordt door de school gecoördineerd en de directeur neemt de voorzittersrol op zich. Ouders nemen deel aan het ondersteuningsteam als gelijkwaardige partner. In de basis beschikt ieder ondersteuningsteam naast de vaste partners uit de school over een onderzoeker, een onderwijsondersteuner (een collega uit het S(B)O) en een gezinsondersteuner (de linking pin vanuit het gemeentelijk gebiedsteam 1, SMW). Het ondersteuningsteam is gepland in de jaarkalender van de school en kan daarnaast ad- hoc georganiseerd worden. Alle ondersteuningsteams worden (uiterlijk 2018) gelijk gefaciliteerd. 8) Het Samenwerkingsverband zorgt (in overleg met gemeenten) er voor dat de benodigde specialistische expertise op afroep ( voldoende) in de ondersteuningsteams aanwezig kan zijn. 9) Alle scholen hebben een uniform format voor het ondersteuningsprofiel. Om het jaar vindt er in oktober een update plaats. 10) De 7 principes van Handelingsgericht werken vormen het uitgangspunt. Alle lagen in de organisatie van het Samenwerkingsverband passen deze toe. Deze cultuuraspecten vormen hier een belangrijk scholingsgegeven. 11) Alle scholen werken volgens de ondersteuningsroute (HGW) van het Samenwerkingsverband. Deze werkwijze is cyclisch en bij alle stappen worden ouders betrokken als partner. 12) In de groep kan de leerkracht omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren. Er wordt in niveaus les gegeven met een individuele aanpak daar waar nodig. 1 Nog nader af te spreken met de gemeenten

5 13) Op elke school werkt een Intern Begeleider (IB er) in het bezit van een relevante opleiding (of in opleiding). 14) We gaan uit van het principe dat we zo veel mogelijk thuis nabij onderwijs realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband en/of andere externe partners. 15) De scholen hanteren de regionaal vastgestelde afspraken in de schoolkeuzeprocedure PO - VO. (Deze worden jaarlijks door het platform PO/VO herzien en tijdig gecommuniceerd met de scholen.) 16) De scholen hanteren de afspraken uit het dyslexieprotocol. Waarbij het aanbod van niveau 1 en niveau 2 deel uitmaken van de basisondersteuning. 17) Alle leerlingen die gebruik maken van extra ondersteuning hebben een ontwikkelingsperspectief volgens het vastgestelde format vanuit het samenwerkingsverband. Het OPP wordt als bijlage van het groeidocument gehanteerd. Leden ondersteuningsteam Vanuit de school: IB er: inhoudelijk verantwoordelijk. Nodigt de leden van het OT uit. Directeur: technisch voorzitter, budget verantwoordelijk. Leerkracht: inbrenger van de casus Ouders van de leerling Gezinsondersteuner: vaste partner vanuit de jeugdzorg (gebiedsteam - CJG SMW ) Onderzoeker: psychodiagnosticus Op afroep: Onderwijsondersteuner (partner vanuit speciaal (basis) onderwijs) Trajectbegeleider (wanneer de schoolhandelingsverlegen is, begeleidt naar knooppuntniveau) Specialistische expertise (op basis van de casus)

6 Deel B. Standaarden basisondersteuning Handelings- en opbrengstgericht werken in de school 1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. 2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning. 3. De school werkt handelingsgericht. 4. De school werkt opbrengstgericht. 5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. Preventieve ondersteuning in de groep 6. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 7. Ouders (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en ondersteuning. 8. Leerkrachten stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Lichte curatieve ondersteuning in de groep 9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) curatieve onderwijsondersteuning. 10. Leerkrachten zijn in staat om lichte curatieve onderwijsondersteuning te bieden in de groep. 11. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners 12. De school werkt samen met de scholen in het knooppunt. 13. De school werkt samen met relevante partners in en om de school. 14. De school heeft een effectief ondersteuningsteam.

7 Deel C. Indicatorset basisondersteuning Handelings- en opbrengstgericht werken in de school Toelichting Met Passend onderwijs streven we in het samenwerkingsverband naar een positieve en optimale ontwikkeling van alle kinderen. Daarbij is een positief schoolklimaat en een goede kwaliteit van onderwijs van cruciaal belang. Wij zijn van mening dat we dat kunnen bereiken door het in zetten van handelings- en opbrengstgericht werken op alle niveaus in de school. Dit betekent onder meer dat we denken in mogelijkheden en kansen. We betrekken ouders/verzorgers als vaste partner en als ervaringsdeskundige. We stimuleren een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen. Verder zetten we in op sterke doelgerichtheid en een heldere werkwijze. Hierbij werken we volgens de ondersteuningsroute zoals die is vastgesteld door het samenwerkingsverband. Standaard 1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige schoolomgeving. a. De school heeft een positief pedagogisch klimaat waar leerlingen, ouders/verzorgers, teamleden en externe partners zich welkom voelen. b. De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school (INSP. 4.2). Elke school heeft een instrument om dit te monitoren. c. De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen (INSP. 4.4) d. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school (INSP. 4.5). De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen. e. De medewerkers van de school zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan (INSP. 4.7). f. De school beschikt over de volgende beleidsstukken/ protocollen en past deze toe: a. Ouderbeleid b. Verzuimbeleid c. Klachtenprotocol d. Pestprotocol e. Protocol voor medische handelingen f. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling g. Veiligheidsplan Standaard 2. De school voert een helder beleid op het gebied van leerlingenondersteuning. a. De school heeft haar visie op de onderwijs- ondersteuning van leerlingen beschreven. b. Deze visie wordt gedragen door het hele team. c. De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. d. De school heeft het ondersteuningsprofiel na overleg met het team vastgesteld. e. De MR heeft het advies gegeven over het ondersteuningsprofiel van de school. f. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. g. Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks besproken met het team en de MR.

8 Standaard 3. De school werkt handelingsgericht. De uitgangspunten van handelingsgericht werken vormen samen met opbrengstgericht werken het fundament van de basisondersteuning. 1. Doelgericht werken en systematisch evalueren 2. Onderwijs/opvoedbehoeften van de leerling staan centraal 3. Wisselwerking en afstemming: Wat werkt? 4. De leerkracht en ouders doen ertoe: Wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? 5. Het positieve van de leerling, school en ouders benutten 6. Samenwerking van school, ouders, leerling en professionals 7. Systematisch en transparant werken a. Alle teamleden zijn competent in het zoeken, benoemen en benutten van de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren en de ouders/verzorgers. b. Alle teamleden communiceren transparant naar collega s, leerlingen en ouders/verzorgers. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. c. Alle teamleden werken en leren individueel en in teamverband aan hun handelingsgerichte vaardigheden. d. Schoolbesturen ondersteunen handelings- en opbrengstgericht werken en stimuleren hun scholen hierin. Standaard 4. De school werkt opbrengstgericht. De school werkt bewust systematisch en cyclisch aan het verbeteren van het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal- emotionele ontwikkeling. a. De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingen populatie (INSP. 9.1) b. De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerlinggewicht biedt bij Nederlandse Taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. (INSP.2.4) c. De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen (INSP. 9.2) d. De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces (INSP. 9.3) e. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten (INSP. 9.4) f. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces (INSP. 9.5) g. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit (INSP. 9.6) h. De school stelt ambitieuze doelen voor te bereiken resultaten. Standaard 5. De school draagt leerlingen zorgvuldig over. a. Voor elke (tussentijdse) aanmelding vindt een gesprek met ouders/verzorgers en eventueel de leerling plaats. Wederzijdse verwachtingen worden in dit gesprek besproken. b. De ontvangende en afleverende school verzorgen samen een actieve en warme overdracht. Wanneer een leerling is aangemeld bij een school, heeft deze de zorgplicht.

9 c. De school verzorgt een warme overdracht binnen de school tussen leerjaren. d. Ouders worden standaard betrokken bij de schoolkeuze en/ of de overgang naar een andere school (VO- BaO- SBaO- SO), ouders/verzorgers ontvangen een digitale kopie van rapportage zoals een onderwijskundig rapport, een PO/VO- formulier en/of het groeidocument. Ouders/verzorgers ondertekenen deze rapportage. Preventieve ondersteuning in de groep Toelichting Met Passend Onderwijs willen we sterk inzetten op preventie. Dit doen we door onderwijsbehoeften tijdig te signaleren en daadwerkelijk samen te werken met leerlingen en ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zien we als ervaringsdeskundigen en partner. Hun ervaringen, vragen en verwachtingen nemen we serieus. Standaard 6 De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen. a. Leraren verkennen en benoemen de sterke kanten, interesses en onderwijsbehoeften van leerlingen onder andere door observatie, leerling- en ouder/verzorgergesprekken en het analyseren van toetsen. b. Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en vroegtijdig te signaleren welke ondersteuning kinderen nodig hebben(insp. 8.1) en daarop af te stemmen. c. Leraren kunnen opvoed- en opgroeibehoeften van leerlingen signaleren, krijgen zicht op de sociaal emotionele ontwikkeling en ondernemen de nodige stappen. d. De school registreert en analyseert verzuim van leerlingen. e. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen (INSP. 7.1) f. De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (INSP. 7.2), door tenminste tweemaal per jaar de resultaten van de leerlingen te analyseren op school-, groeps-, en individueel niveau. g. De resultaten van leerlingen aan het einde van de basisschool liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mag worden verwacht. (INSP. 1.1) h. De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal, rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen tenminste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling populatie mg worden verwacht (INSP.1.2) i. De school hanteert een volgsysteem voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Standaard 7 Ouders/verzorgers (en leerlingen) zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning. a. De school betrekt ouders/verzorgers als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van de leerling. b. Leraren zijn dagelijks beschikbaar voor kortdurende contactmomenten met ouders/verzorgers. c. Leraren en ouders/verzorgers informeren elkaar tijdig en regelmatig (minimaal twee keer per jaar) over de ontwikkeling van de leerling.

10 d. In ouder/verzorgergesprekken komen ervaringen, vragen en verwachtingen van ouders/verzorgers met betrekking tot de ontwikkeling van de leerling aan bod. e. Leraren maken leerlingen mede- eigenaar van hun ontwikkelingsproces, door het samen formuleren van doelen, hen te betrekken bij analyse van hun leerdoel en het benutten van de ideeën en oplossingen van leerlingen. f. De ouders/verzorgers zijn betrokken bij de school door de activiteiten (op o.a. didactisch, creatief en/of buitenschools gebied) die de school daartoe onderneemt (INSP. 4.1). g. De school maakt samen met de ouders/verzorgers afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. Standaard 8 Leraren stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. a. Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen (INSP.2.1) b. De leraren stemmen af op de ontwikkeling van de leerlingen op de volgende gebieden: a. Aangeboden leerinhoud (INSP 6.1) b. Instructie (INSP 6.2) c. Verwerkingsopdrachten (INSP 6.3) d. Onderwijstijd (INSP 6.4) c. De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof (INSP. 5.1) d. De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer (INSP. 5.2 ) e. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten (INSP. 5.3) f. Leraren zijn competent in het reflecteren op hun eigen handelen en zijn zich bewust van het effect van dat handelen op leerlingen, ouders/verzorgers en collega s. g. Leraren en andere betrokkenen op school zijn zich bewust van hun positie als rolmodel. h. Leraren maken gebruik van collegiale consultatie i. Leraren hebben kennis van leerlijnen (tenminste van de vakken technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen) en passen deze kennis toe. j. Leraren werken planmatig met hoge, reële en SMARTI- doelen voor de vakken technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, sub- groepjes en indien noodzakelijk voor individuele leerlingen beschrijven. Zij evalueren dit en stellen op basis daarvan bij. Lichte ondersteuning in de groep Toelichting Onderstaande standaarden en indicatoren hebben betrekking op de lichte ondersteuning van leerlingen in de groep. De onderwijsbehoeften van de leerling staan daarbij centraal: wat heeft deze leerling, van deze ouders/verzorgers, in deze groep, bij deze leraar, op deze school de komende periode nodig om een bepaald doel te behalen? De onderwijsbehoeften bieden aanknopingspunten voor het handelen van de leraar, de samenwerking met ouders/verzorgers en de inrichting van de leeromgeving. Standaard 9. De school beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) onderwijsondersteuning.

11 a. Alle leraren hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) leer- en ontwikkelingsbehoeften, waaronder taal-, lezen- en rekenvragen (zoals dyslexie en dyscalculie), leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. b. Alle leraren hebben basiskennis en vaardigheden op het gebied van (lichte) sociaal- emotionele- en gedragsondersteuning, waaronder stil en teruggetrokken gedrag, faalangst, druk en impulsief gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten. c. Leraren zijn verantwoordelijk voor het tijdig intern bespreken en in gang zetten van vervolgstappen op leer- en ontwikkelingsbehoefte en sociaal emotionele ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. d. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over leer- en ontwikkelingsondersteuning, waaronder taal-, lees- en rekenvragen, leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. e. Binnen het team zijn specifieke kennis en vaardigheden aanwezig over sociaal- emotionele- en gedragsondersteuning, waaronder stil en teruggetrokken gedrag, sensomotorische ontwikkeling, faalangst, druk en impulsief gedrag, zelfvertrouwen, weerbaarheid en pesten. f. Het team is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van ouders/verzorgers over het in gang zetten van interne/externe begeleiding m.b.t. de onderwijsbehoefte van de leerling. Standaard 10. Leraren zijn in staat om lichte onderwijsondersteuning te bieden in de groep. a. Leraren werken vanuit onderwijsbehoeften. b. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyslexie en werkt volgens het dyslexieprotocol, waarbij in ieder geval niveau 1 en 2 onderdeel uitmaken van de basisondersteuning. c. De school heeft een aanbod voor leerlingen met dyscalculie en werkt volgens het dyscalculie protocol. d. De school heeft een aanbod voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. e. Leraren bespreken minsten twee keer per jaar hun vragen aangaande het ondersteunen van groepen en individuele leerlingen met de intern begeleider. f. Leraren stellen (incidenteel), als een leerling speciale ondersteuning nodig heeft dat zich niet laat specificeren in een groepsplan, een individueel handelingsplan op. Ouders/verzorgers en eventueel de leerling zijn betrokken bij het opstellen en evalueren van dit plan. g. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. (INSP 1.4) h. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben (INSP 8.1) i. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. (INSP 8.2) j. De school voert de ondersteuning planmatig uit (INSP 8.3) k. De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning (INSP 8.4) Standaard 11. Voor een leerling die gebruik maakt van extra ondersteuning, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. a. Het OPP wordt opgesteld volgens het format van het samenwerkingsverband in het digitale groeidocument. b. Het OPP is ingericht volgens een vaste structuur en procedure.

12 c. Het OPP is actueel, concreet en volledig. d. De school volgt of de leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. Speciale ondersteuning in samenwerking met externe partners Toelichting Deze standaarden en indicatoren hebben betrekking op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt in samenwerking met partners. De samenwerking met partners is erop gericht dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tijdig passende en samenhangende ondersteuning krijgen bij het leren, opvoeden en opgroeien (één kind, één gezin, één plan). Binnen de ondersteuningsroute heeft elke school een efficiënt en een snel opererend ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam wordt door de school gecoördineerd en de school neemt de voorzittersrol op zich. In de basis beschikt ieder ondersteuningsteam over een onderwijsondersteuner ( vaste partner vanuit S(B)O), een gezinsondersteuner; vaste partner vanuit jeugdzorg (gebiedsteam) en een onderzoeker (psychodiagnosticus). Het streven hierbij is zoveel als mogelijk thuisnabij onderwijs te realiseren. Het samenwerkingsverband zorgt (in overleg met de gemeenten) er voor dat de benodigde expertise voldoende in de ondersteuningsteams aanwezig kan zijn. Het samenwerkingsverband faciliteert scholen in de basisondersteuning door daar waar nodig specifieke expertise beschikbaar te stellen. Standaard 12. De school werkt samen met de scholen in het knooppunt. a. De scholen binnen het knooppunt stellen een gezamenlijke missie en visie op. De knooppunten hebben als opdracht van het samenwerkingsverband om met de daarbinnen gelegen scholen voor een zoveel mogelijk sluitend onderwijsaanbod te zorgen. b. De scholen van een knooppunt hebben een jaarlijks activiteitenplan. c. De scholen van een knooppunt komen met regelmaat bijeen (minimaal 5 keer per jaar), de bijeenkomsten van het knooppunt staan gepland in de jaarkalender van de participerende scholen. d. Binnen een knooppunt wordt waar mogelijk samengewerkt als een lerend netwerk. Expertise en /of leerlingen met een vergelijkbare ondersteuningsvraag worden indien gewenst/haalbaar gekoppeld. Er wordt waar mogelijk gezamenlijke professionalisering georganiseerd. e. De scholen in een knooppunt zijn op de hoogte van de kengetallen van de verwijzing naar de diepteondersteuning. Standaard 13. De school werkt samen met relevante partners in en om de school. a. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling niveau haar eigen kerntaak overschrijden (INSP 8.5) b. De school weet waar informatie en advies rondom opvoeden en opgroeien beschikbaar is en maakt hier indien nodig gebruik van. c. De school heeft kennis van de sociale kaart. d. De school weet welke expertise op andere scholen binnen het knooppunt beschikbaar is en kan hier gebruik van maken.

13 e. De school meldt (langdurig en/of frequent) verzuim van kinderen conform regionale afspraken bij de leerplichtambtenaar en samenwerkingsverband. f. De school verwijst in haar schoolgids en website tenminste naar: I. Het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. II. Samenwerking met het knooppunt. III. Samenwerking met jeugdhulp- en ketenpartners (wijkteams). IV. Verwijsindex. Standaard 14. De school heeft een effectief ondersteuningsteam. a. Elke school heeft een ondersteuningsteam. Daaraan nemen in ieder geval deel: leraar (inbrenger casus), IB- er (inhoudelijk verantwoordelijk, nodigt leden uit), directeur (technisch voorzitter en budget verantwoordelijke), gezinsondersteuner (gebiedsteam) en onderzoeker. b. Het ondersteuningsteam is een standaard onderdeel van de ondersteuningsroute van de school en komt minimaal drie keer per schooljaar bijeen. c. Voor een bespreking in het ondersteuningsteam is het een voorwaarde dat er voor de leerling een groeidocument is ingevuld. d. Ouders/verzorgers - worden actief betrokken bij de aanmelding van hun kind in het ondersteuningsteam. - krijgen vooraf informatie over de inhoud en werkwijze van het ondersteuningsteam - vullen (deels) gezamenlijk met school het groeidocument in. - geven schriftelijke toestemming voor het delen van het dossier met externen. - nemen deel als gelijkwaardige partner. e. In het ondersteuningsteam zijn op afroep relevante partners aanwezig. f. Bij elke casus wordt bepaald of registratie in de Verwijsindex nodig is. g. Voor het inzetten van extra ondersteuning, is het voorwaardelijk dat de leerling is besproken in het ondersteuningsteam.

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Enk Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 20 januari 2014. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019

CBS Het Hoge. Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 Schoolondersteuningsprofiel 2015 2019 vastgesteld door het bestuur op 25 november 2015 vastgesteld door de MR op 07 januari 2016 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies SOP 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Zaaier Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 herijking november 2015 Vastgesteld door de MR, adviesrecht, op 4 december 2013. Herijking november 2015 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel CBS de Triangel Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op 04-11- 2013 Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Vooraf Joppeschool Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel 1 Algemeen 5. Visie en onderwijsconcept

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming Deel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek

Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek Notitie basisondersteuning samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek November 2015 Basisondersteuning Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS de Carrousel TE Movare 8-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Comenius Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 17SU C1 Onderzoeksnummer : 275758 Datum onderzoek : 8 mei 2014 Datum vaststelling : 9 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel April 2014

Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Vrije Scholen PO in Zutphen De Berkel De IJssel De Zwaan Schoolondersteuningsprofiel April 2014 Dit schoolondersteuningsprofiel is besproken met de teams in maart 2014 en voor advies voorgelegd aan de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Westerkim Plaats : Dongen BRIN nummer : 10KX C1 Onderzoeksnummer : 286138 Datum onderzoek : 24 november 2015 Datum vaststelling : 12 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Kerensheide 10HU Kindante 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Eindrapport over het thema in het kader van Passend onderwijs 20 oktober 2010 Cor Hoffmans INHOUDOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 BEGRIPPENKADER 4 3 IJKPUNTEN VOOR

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sterrenschool Ermelo Plaats : Ermelo BRIN nummer : 01WR C1 Onderzoeksnummer : 273642 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 5 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr.

Uitnodiging OPR. juni 2013, nr. Inhoud Uitnodiging OPR Stichting nieuwe Samenwerkingsverband De eerste stap is gezet Monitor ministerie OC&W juni 2013, nr. 4 Uitnodiging OPR Op 9 oktober 2012 is het wetsvoorstel Passend Onderwijs door

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015

ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015 ONDERWIJSONDERSTEUNINGS PROFIEL 2014-2015 Onderwerp Onderwijsondersteuningsprofiel Versie Versie 1.0 Datum 25-03-2014 0 van 10 Datum evaluatie 25-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. ONDERWIJSONDERSTEUNING...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel IT Twalûk versie 2013-2014 afdeling SO Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Algemene gegevens... 4 Basisondersteuning... 5 Specifieke kennis en kunde...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Standaard voor de basisondersteuning van SWV 2705 PO De Zaanstreek 19 juni 2013

Standaard voor de basisondersteuning van SWV 2705 PO De Zaanstreek 19 juni 2013 Standaard voor de basisondersteuning van SWV 2705 PO De Zaanstreek 19 juni 2013 Standaard voor de basisondersteuning van SWV 2705 PO De Zaanstreek Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Standaard voor de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Van Brienenoordschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 08AM C1 Onderzoeksnummer : 282356 Datum onderzoek : 12 maart 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens KBS Elisabeth School KBS Elisabeth BRIN 17FC Directeur Mevr. L. Paijens Adres Carnissedreef 292 Telefoon 010 4817244 E-mail elisabeth@rvko.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool KOM.MIJN Plaats : Belfeld BRIN nummer : 07TO C1 Onderzoeksnummer : 279823 Datum onderzoek : 9 januari 2015 Datum vaststelling : 20 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum

Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum Ondersteuningsprofiel van het Gymnasium Haganum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. ooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 8 d. Grenzen aan de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel VSO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel VSO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel It Twalûk versie 2013-2014 afdeling VSO Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Súdwester Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07FF Onderzoeksnummer : 121591 Datum schoolbezoek : 3 februari 2011 Rapport vastgesteld te Groningen op 17 maart

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Augustinusschool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18AP C1 Onderzoeksnummer : 150904 Datum onderzoek : 29 januari 2013 Datum vaststelling : 8 mei 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie