Tax Audit & Accountancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax Audit & Accountancy"

Transcriptie

1 Februari JAARGANG 1 NR. 1 / 2006 VERSCHIJNT 6X PER JAAR (FEB/APR/JUNI/AUG/OKT/DEC) AFGIFTEKANTOOR GENT X P Tax Audit & Accountancy IBR IAB BIBF

2 I n h o u d Editoriaal 1 Notionele interestaftrek en dubbele belasting van de dividenden: een financiële optiek 2 De openingsbalans van de verenigingen zonder winstoogmerk in Boekhoudkundige begrippen en notionele interesten 13 Wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen laat sporen na voor de economische beroepsbeoefenaar 16 COLOFON TAX AUDIT & ACCOUNTANCY Tweemaandelijks tijdschrift van het IAB, het IBR en het BIBF Aanbevolen citeerwijze: T.A.A. Afgiftekantoor: Gent X REDACTIECOMITÉ P. P. Berger P. Colaert G. Delvaux M. De Wolf (Hoofdredacteur) C. Fischer S. Mercier C. Van der Elst E. Vercammen REDACTIESECRETARIAAT S. Massagé Uitgever NV die Keure Oude Gentweg 108, 8000 Brugge T (050) F (050) E VERANTWOORDELIJKE UITGEVERS G. Delvaux Voorzitter IAB Livornostraat Brussel T (02) F (02) A. Kilesse Voorzitter IBR Arenbergstraat Brussel T (02) F (02) Laatste berichtgeving van het IASB 15 oktober december M.-J. Paquet Voorzitter BIBF Legrandlaan Brussel T (02) F (02)

3 Editoriaal Aankondiging: Een nieuwe telg Geschriften, of althans sommige geschriften, hebben een eigen persoonlijkheid, net als mensen. We geven ze graag een ziel, waarvan de kwaliteit niet louter kan worden afgemeten aan de middelen die werden aangewend, want behalve in een oordeelkundige analyse is deze dikwijls ingebed in een duidelijke vrijmoedige toon, waarbij het streven om de actualiteit te vatten verzoend wordt met de wil om er een originele, scherpzinnige en objectieve blik op te werpen. De persoonlijkheid die we dit tijdschrift, Tax Audit & Accountancy, dat de eerste gezamenlijke uitgave is van onze drie Instituten, hebben willen meegeven, laat zich duidelijk inspireren door deze eigenschappen. Aangezien het geschreven is door professionals voor professionals, zal het de kwesties behandelen die u belangrijk vindt en zonder twijfel beantwoorden aan uw professionele verwachtingen. We zijn er vast van overtuigd dat dit tweemaandelijkse tijdschrift, dat kan bogen op een stevig redactiebeleid, u heel wat codes zal aanreiken waarmee u de huidige veranderingen in onze beroepsomgeving, zowel op het vlak van de wetgeving als van de reglementering, zult kunnen ontcijferen. Uiteraard steunen ook de met gouden letters geschreven woorden van de intentieverklaring die wij alle drie met genoegen ondertekenden op 16 januari, op eenzelfde solide realiteit. In een wereld waarin onze traditionele houvast aan het wankelen wordt gebracht, is het vanzelfsprekend dat we ons beter kenbaar moeten maken en ervoor moeten zorgen dat enerzijds de bedrijfsrevisoren en anderzijds de accountants, erkende boekhouders(-fiscalisten) en belastingconsulenten, die weldra in een enkel Instituut verenigd zullen zijn, beter worden begrepen en dat hun respectieve diensten beter worden gebruikt. Transparante diensten en professionals die in staat zijn deze te leveren, samen met verbindingskanalen tussen beroepen die streng gereglementeerd zijn; dat zijn de basisassen waarrond diezelfde beroepsgemeenschap vandaag de dag perfect complementair georganiseerd is. Naast die nieuwe en logische gegevens vormen onafhankelijkheid, een strikte naleving van de deontologie en opleiding traditioneel even sterke argumenten om onze acties elke dag te intensiveren zodat we met onze diensten en opdrachten steeds meer zullen deelnemen aan het ontstaan en de ontwikkeling van ondernemingen. Hierbij garanderen we een gedegen kwaliteitscontrole van de economische en de financiële informatie, wat toch wel een onontbeerlijke basis is om vertrouwen te wekken. Elk project dat dit vertrouwen niet geniet, is immers gedoemd om te mislukken. Vandaag zijn wij al de gelukkige ouders van deze beide nieuwkomers. Ze weerspiegelen een onvermijdelijke evolutie en vormen een gepast antwoord van onze sector op de nieuwe uitdagingen. U kunt ervan overtuigd zijn dat de Beroepsinstituten in deze vernieuwde dynamiek aan uw kant staan. GÉRARD DELVAUX Voorzitter IAB ANDRÉ KILESSE Voorzitter IBR MARCEL-JEAN PAQUET Voorzitter BIBF

4 2-3 > Notionele interestaftrek en dubbele belasting van de dividenden: een financiële optiek 1 B R U N O C O L M A N T Professor Dr. aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales Lid van de Hoge Raad voor Financiën en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Accountant en Belastingconsulent IAB De notionele interestaftrek vormt ontegenzeglijk een grondige wijziging van de berekeningsstructuur van de vennootschapsbelasting. Deze bepaling maakt het immers mogelijk een gedeelte van het eigen vermogen af te trekken van de belastbare grondslag van de vennootschappen. Zo wordt duidelijk dat de opbrengst die door een aandeelhouder wordt geëist, in financiële termen wordt uitgedrukt als de som van een risicoloze rentevoet en een risicopremie. Deze maatregel knoopt bijgevolg opnieuw aan met een bepaalde fiscale verbondenheid tussen de vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Tegen deze achtergrond verzacht de notionele interestaftrek aanzienlijk het verschijnsel van de dubbele belasting van de dividenden die aan een natuurlijke persoon worden betaald. Deze bijdrage beoogt dit verschijnsel toe te lichten en in een model te gieten. Aangezien de analyse van de notionele interestaftrek zich leent tot een polytechnisch onderzoek, hebben wij de volgende overwegingen beperkt tot een in hoofdzaak financiële verduidelijking. 1 Context Een van de onderliggende hoofdlijnen van de oorspronkelijke belastinghervorming van 1962 was een band te creëren tussen de vennootschapsbelasting en de personenbelasting. Elke onderneming is immers rechtstreeks of onrechtstreeks eigendom van een natuurlijke persoon. Een onderneming bestaat niet voor zichzelf, want zij vormt uit economisch oogpunt een abstract wezen, ondanks haar afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. De vennootschap maakt dus geen winst voor zichzelf, maar voor haar aandeelhouders die in fine natuurlijke personen zijn. De belasting die door een vennootschap wordt gedragen, wordt via transitiviteit en delegatie dus geheven van een aandeelhouder die zelf is onderworpen aan de personenbelasting. Het probleem dat onder de loep moet worden genomen, vindt zijn oorsprong in het verschijnsel dat men doorgaans kwalificeert als de dubbele economische belasting van de winst van de vennootschappen. Die winst wordt immers getroffen door de vennootschapsbelasting voordat ze wordt onderworpen aan de personenbelasting. Voor de Belgische belastingplichtigen-natuurlijke personen blijft laatstgenoemde doorgaans beperkt tot de roerende voorheffing. Conceptueel kan de vennootschapsbelasting dus worden beschouwd als een voortijdige afname van de fiscale aderlating die de aandeelhouder moet ondergaan. Het vermijden van een dubbele belasting en de erkenning van een bepaalde economische eenheid van de dividendenstromen leidden in de jaren zestig en zeventig tot het bestaan van een (toerekenbaar maar niet terugbetaalbaar) belastingkrediet dat de aandeelhouder-natuurlijke persoon genoot om in zijnen hoofde een gedeelte van de vennootschapsbelasting af te trekken dat forfaitair werd bepaald op 50 % ervan. Gelet op de verwording van deze aangiften werd in 1985 ondanks de coherentie van het systeem (uit economisch oogpunt en rekening houdend met de belastingcapaciteit van de belastingplichtigen-natuurlijke personen) ervan afgestapt ten bate van de bevrijdende roerende voorheffing die voortaan voor de meeste aandeelhouders-natuurlijke personen een definitieve belasting vormt. Overigens en dit vormt een verschillend gezichtspunt ten aanzien van de dubbele belasting waarvan supra sprake is berust in België, zoals in het merendeel van de OESO-landen, het traditionele fiscale onderscheid tussen de financieringsmiddelen van de onderneming, dat wil zeggen tussen het eigen vermogen en de schulden, op een belastingpercentage. De interesten die door een vennootschap worden betaald, zijn immers aftrekbaar van de belastinggrondslag van de vennootschapsbelasting, terwijl de inkomsten van het eigen vermogen, ongeacht of er reserves mee worden gevormd dan wel of ze worden uitgekeerd, onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting die doorgaans wordt berekend tegen het marginale tarief van 34 %. Daaruit vloeit een fiscaal voordeel voort ten bate van het aangaan van schulden. Dit voordeel voor het aangaan van schulden wordt in hoofde van de belastingplichtigen voor wie de roerende voorheffing een definitieve belasting vormt, nog versterkt door het feit dat de heffingstarieven van de roerende voorheffing verschillen volgens de aard van de financiële instrumenten waarop de inkomsten betrekking hebben: het tarief van de roerende voorheffing op de dividenden bedraagt doorgaans 25 %, terwijl dit tarief voor de schulden maar 15 % is. 2 Notionele interesten: kern en financiële verwijzingen De bepaling die een belastingaftrek voor risicokapitaal invoert, gewoonlijk de wet betreffende de notionele interesten 2 genoemd, vormt zonder twijfel de meest grondige wetgevende aanpassing van de vennootschapsbelasting sinds de basishervorming van Deze maatregel die de juridische kwalificatie eerbiedigt van de financieringsmiddelen van de ondernemingen en die van toepassing is

5 F E B R U A R I T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y vanaf het aanslagjaar 2007, kent aan de vennootschapsbelasting gedeeltelijk de fiscale kenmerken toe van de schulden die werden aangegaan met betrekking tot het eigen vermogen van de onderneming. Hij bestaat erin van de grondslag van de vennootschapsbelasting een gedeelte af te trekken van de financieringskosten van het eigen vermogen. Deze aftrek gebeurt op grond van een notionele rentevoet die moet worden toegepast op het eigen vermogen. Deze rentevoet die jaarlijks zal worden gebaseerd op de rentevoet van de OLO s op 10 jaar, kan voor volgend jaar worden geraamd op 3,5 %. Deze interest wordt geacht de financiële kosten te vertegenwoordigen van het risicokapitaal, maar stemt niet overeen met enige uitgave in contanten, noch met enige boekhoudkundige kosten voor de vennootschap. De notionele interestaftrek kadert volmaakt in het klassieke referentiesysteem van de financiële theorie, namelijk het CAPM (of Capital Assets Pricing Model) dat in het begin van de jaren 70 werd ontwikkeld. Dit model dat afhankelijk is van tal van theoretische verplichtingen, geeft een voorstelling van de hiërarchische indeling van de opbrengsten die worden geëist van de financiële activa. Het CAPM stelt op een vereenvoudigde manier een model op van het feit dat de bepaling van de verwachte opbrengst van de financiële activa berust op de som van twee gegevens, namelijk enerzijds de prijs van de tijd (die doorgaans overeenstemt met de risicoloze rentevoet) en anderzijds de prijs van het risico. Vanuit dit standpunt definieert het CAPM het begrip marktrisicopremie als de extra opbrengst die wordt geëist boven op de risicoloze rentevoet om een eenheid van een kunstmatig actief te houden (de marktportefeuille) en definieert het specifieke risiconiveau van elk actief. De wet betreffende de notionele interesten geeft deze opdeling van de verwachte opbrengst van een risicoactief weer door op fiscaal vlak de twee bestanddelen van dit begrip te scheiden. In de praktijk zal het bestanddeel van de gerealiseerde opbrengst dat overeenstemt met de risicoloze rentevoet, met het oog op het bepalen van de vennootschapsbelasting worden verbonden aan de kosten van een risicoloze financiering, terwijl het gedeelte van de gerealiseerde opbrengst dat overeenstemt met het risico in vergelijking met deze risicoloze rentevoet verder zal worden belast. Het eigen vermogen wordt bepaald volgens de boekhoudkundige reglementering. Het omvat het kapitaal, de uitgiftepremies, de herwaarderingsmeerwaarden, de reserves (wettelijke reserve, onbeschikbare reserves, belastingvrije reserves en beschikbare reserves), de overgedragen winst of het overgedragen verlies en de kapitaalsubsidies. De kapitaalverhogingen in contanten en via een inbreng in natura, of de kapitaalverlagingen worden bij de berekening van de aftrek in aanmerking genomen. Diverse bestanddelen worden echter afgetrokken van de boekwaarde van het eigen vermogen dat in aanmerking wordt genomen bij de notionele interestaftrek, namelijk: de fiscale nettowaarde van de eigen aandelen en de financiële vaste activa die bestaan uit deelnemingen en andere aandelen; het nettoactief van de buitenlandse inrichtingen en/of van de in het buitenland gelegen onroerende goederen; de nettoboekwaarde van materiële vaste activa of gedeelten ervan voor zover de erop betrekking hebbende kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen; de boekwaarde van bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door de aard ervan niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te brengen (juwelen, edelmetalen, kunstwerken die door de vennootschap passief worden gehouden, dat wil zeggen zonder rechtstreeks of onrechtstreeks te dienen voor de uitoefening van de economische activiteit die door de vennootschap daadwerkelijk wordt uitgeoefend); de boekwaarde van onroerende goederen en zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen waarvan natuurlijke personen die bestuurder of zaakvoerder zijn, hun echtgenoot of hun kinderen het gebruik hebben; de herwaarderingsmeerwaarden en de kapitaalsubsidies. D e notionele interestaftrek kadert volmaakt in het klassieke referentiesysteem van de financiële theorie, namelijk het CAPM. Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat de notionele interestaftrek afhankelijk is van drie factoren, namelijk een balanstotaal (het eigen vermogen dat wordt uitgedrukt in relatieve termen), het bedrag van de grondslag van de vennootschapsbelasting en het marginale tarief van de vennootschapsbelasting. De balansstructuur van de onderneming bepaalt bijgevolg de grootte van de notionele interestaftrek, wat de band verstevigt tussen de boekhoudkundige en de fiscale balans en dit des te meer omdat het bedrag van het 1 Deze bijdrage vormt een originele diepgaande bestudering van drie studies van de auteur of studies waarvan hij medeauteur is: Colmant, B., Déduction des intérêts notionnels: Quelques réflexions empruntées à la théorie financière: Partie I, R.G.F. oktober 2005; Colmant, B. en Debruyne, B., Déduction des intérêts notionnels: Quelques réflexions empruntées à la théorie financière: Partie II, R.G.F. december 2005 en Colmant, B. en Hübner, G., L impact économique des intérêts notionnels: Références à la théorie financière classique, Revue du Forum Financier december Voor deze bijdrage is enkel de auteur verantwoordelijk en bijgevolg kan zij geenszins de openbare, beroeps- en privé-instellingen binden waarmee hij samenwerkt. De auteur die verantwoordelijk is voor de eventuele fouten en vergissingen kan worden gecontacteerd op het elektronische adres 2 Wet van 22 juni 2005, B.S. van 30 juni De wet van 22 juni 2005 heeft in titel III van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een nieuwe onderafdeling ingevoegd met als titel: Aftrek voor risicokapitaal die de artikelen 205bis tot 205nonies omvat.

6 4-5 eigen vermogen dat in aanmerking moet worden genomen, uitsluitend betrekking heeft op de boekhoudkundige definitie ervan. Deze vaststelling kadert volmaakt in de structuur van de vennootschapsbelasting. Sinds de goedkeuring van een boekhoudwetgeving en de aanname van een boekhoudreglementering in België vormt het boekhoudrecht de belangrijkste referentie voor de toepassing van het fiscale recht. De fiscale neutraliteit vormde trouwens een van de onderliggende principes voor het opstellen van het K.B. van 8 oktober Deze situatie die wordt onderstreept door de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, bevestigt de voorrang van het boekhoudrecht op de fiscale wetgeving of de theorie van de balans. 3 Notionele interesten: illustratie en vergelijking (oorspronkelijke grondslag van de belasting) min 15,3, dit is 64,7. Wanneer alles bij het oude blijft, stijgt het resultaat na belastingen van de onderneming automatisch van 52,8 naar 64,7, d.i. een absoluut verschil van 11,9 wat overeenstemt met een procentuele stijging van 22 %. Een andere manier om de fiscale besparing te schetsen, bestaat erin het bedrag van het eigen vermogen te vermenigvuldigen met 3,5 % en met het tarief van de vennootschapsbelasting, d.i. 34 %. In ons voorbeeld is de belastingbesparing gelijk aan (eigen vermogen), vermenigvuldigd met 3,5 % (geraamde voet van de notionele interesten) en met 34 % (belastingtarief), d.i maal 3,5 % maal 33 %, wat 11,9 geeft. Onderstaande tabel 1 vat beknopt de verschillende cijfergegevens samen van het voorbeeld, waarbij zij worden verhoogd met de inhouding die verbonden is aan de roerende voorheffing op de dividenden en die bere- kend wordt tegen 25 %, uitgaande van de veronderstelling dat de volledige beschikbare winst marginaal wordt aangewend voor de uitkering. De belastingheffing die verbonden is aan de opbrengst van het eigen vermogen bedraagt respectievelijk 39,3 % en 50,5 % naargelang de notionele interestaftrek al dan niet in aanmerking wordt genomen. Er dient te worden onderstreept dat in de veronderstelling van een notionele interestaftrek de globale inhouding die op een dividend wordt toegepast, procentueel kleiner is dan de belasting die vóór 1985 werd geheven in de context van de verplichte aangifte van de dividenden, in combinatie met de aftrek van een belastingkrediet. Om dit verschijnsel te illustreren vergelijken we op een vereenvoudigde manier de globale belasting die op een dividend wordt geheven, met de situatie die zou hebben bestaan in de context van de toekenning van een belastingkrediet. Daartoe veronderstellen wij dat het Het volgende voorbeeld maakt het mogelijk de financiële gevolgen te schetsen van deze maatregel. Met het oog op een vlotte leesbaarheid van de reeks cijfergegevens die de opeenvolgende voorbeelden van deze bijdrage illustreren, gaan wij ervan uit dat het opbrengstpercentage dat door een aandeelhouder wordt geëist, 8 % bedraagt van het bedrag van het eigen vermogen dat in aanmerking komt om de notionele interesten te genieten. Dit opbrengstpercentage kan worden gezien als de optelling van twee componenten, namelijk enerzijds een risicoloze rentevoet van 3,5 % en anderzijds een risicopremie van 4,5 %. In dit stadium veronderstellen wij dat een onderneming enkel wordt gefinancierd door een eigen vermogen ten bedrage van Het is op deze boekhoudkundige grondslag dat zij een opbrengst haalt van 8 % vóór belastingen. Het resultaat van de onderneming vóór belastingen bedraagt dus 80. De aftrek van de vennootschapsbelasting, berekend tegen een tarief van 34 %, leidt tot een resultaat na belastingen van 52,8. Door rekening te houden met de notionele interestaftrek moet van de grondslag van de belasting, d.i. 80, voortaan een gedeelte van het eigen vermogen worden afgetrokken, bepaald op 3,5 % van het bedrag van het boekhoudkundige eigen vermogen, d.i De notionele interestaftrek leidt dus tot de toerekening van een belastingaftrek van 35. Bijgevolg verlaagt de grondslag van de belasting tot 80 min 35, dat wil zeggen 45. De belasting die op deze grondslag wordt berekend, bedraagt 15,3. Het resultaat na vennootschapsbelasting bedraagt dan 80 TABEL 1: Berekening van de belastingheffing voor de vennootschapsbelasting Zonder notionele interestaftrek TABEL 2: Vergelijking van de notionele interestaftrek met de toepassing van het systeem van het belastingkrediet Belasting van de dividenden met notionele interestaftrek bij de vennootschapsbelasting Vóór notionele interestaftrek Winst vóór belastingen Notionele interestaftrek 35 Belastbare winst Vennootschapsbelasting (39,44 %) 27,2 15,3 Nettowinst 52,8 64,7 Roerende voorheffing (25 %) 13,2 16,2 Netto beschikbaar voor uitkering 39,6 48,5 Fiscale inhouding 50,5 % (*) 39,4 % (**) (*) 50,5 % = [(27,2 + 13,2) * 100] / 80 (**) 39,4 % = [(15,3 + 16,2) * 100] / 80 Belasting van de dividenden met aftrek van een belastingkrediet bij de personenbelasting Winst vóór belastingen 80 80,0 Notionele interestaftrek Belastbare winst 45 80,0 Vennootschapsbelasting (33,99 %) -15,3-27,2 Uitkeerbare nettowinst 64,7 52,8 Roerende voorheffing -16,2-13,2 Dividend, vrij van roerende voorheffing 48,5 39,6 Aangegeven inkomen 0 52,8 Personenbelasting (50 %) 0-26,4 Toegerekend belastingkrediet 0 13,6 Terugbetaalde roerende voorheffing 0 13,2 Belastingheffing bij de personenbelasting ALE 0,4 Globale belastingheffing 31,5 40,0 Nettodividend 48,5 40,0 Belastingheffing in % van de brutowinst 39,4 % 50,0 %

7 F E B R U A R I T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y marginale belastingtarief dat van toepassing is op een belastingplichtige-natuurlijke persoon, 50 % bedraagt en dat het tarief van de vennootschapsbelasting 34 % bedraagt, wat in de veronderstelling van de aftrek van een belastingkrediet bij de personenbelasting leidt tot de aftrek van 17 % (d.i. 50 %) van de nominale heffing van de vennootschapsbelasting. Op grond van de illustratieve gegevens van tabel 2 stelt men dus vast dat de notionele interestaftrek leidt tot een gunstigere fiscale situatie in hoofde van de aandeelhouder-natuurlijke persoon dan de methode van de aftrek van het belastingkrediet van vóór In een voorbeeld van deze methode bedraagt de belastingheffing immers 50 %, terwijl de notionele interestaftrek 39,4 % bedraagt. Terloops dient opgemerkt te worden dat het huidige peil van de belastingheffing (50,5 % in tabel 1), zonder rekening te houden met de notionele interestaftrek, in de buurt ligt van de belasting die zou zijn verschuldigd in het systeem van het belastingkrediet (50 %). Het is interessant het verschil van de belastingheffing dat wordt afgeleid van tabel 2, te splitsen in de globale belasting die, rekening houdend met de notionele interestaftrek (39,3 %), wordt toegepast op de dividenden en de belasting met aftrek van een belastingkrediet (50 %). Dit verschil van 10,6 % is afkomstig van drie bronnen, namelijk: Een lagere heffing inzake vennootschapsbelasting, zijnde [(27,2-15,3) * 100] / 80 = 14,88 %; Een bijkomende heffing inzake roerende voorheffing die voortvloeit uit het feit dat de nettowinst van de onderneming, na rekening te hebben gehouden met de notionele interestaftrek, wordt verhoogd, zijnde [(16,2-13,2) * 100] / 80 = 3,75 %; En een bijkomende maar te verwaarlozen heffing die in de veronderstelling van de notionele interestaftrek voortvloeit uit het ontbreken van een belastingkrediet en van de terugbetaling van de roerende voorheffing. Verschillende wiskundige simulaties waarvan de uitleg buiten het kader van deze bijdrage valt, worden ingewikkeld gemaakt door het toerekenbare maar niet terugbetaalbare karakter van het belastingkrediet (toegepast bij wijze van voorbeeld als vergelijking in de huidige context van de belasting van de dividenden) en wijzen erop dat er geen enkele situatie bestaat waarbij het systeem van de notionele interestaftrek minder voordelig is dan de aftrek van het belastingkrediet. 4 Belasting van de risicopremie Maar afgezien van de globale belasting op de dividenden moet de studie ervan worden verfijnd door in hoofde van de begunstigde van een dividend een onderscheid te maken tussen de gedifferentieerde belasting die enerzijds het obligatiebestanddeel van dit dividend treft, en anderzijds de risicopremie. Volgens de financiële theorie (omgezet naar de fiscaliteit) kan men immers een dividend opdelen als de som van twee bestanddelen, namelijk enerzijds de prijs van de tijd (die doorgaans overeenstemt met de rentevoet die verbonden is aan risicoloze activa) en anderzijds de prijs van het risico. Deze benadering behoort tot de logica die de basis vormt voor de notionele interestaftrek. Wij beperken ons ertoe de globale gedifferentieerde belasting op een dividend te vergelijken met een inkomen uit interesten. Met andere woorden veronderstellen we dat de volledige opbrengst van het aandeel wordt verkregen in de vorm van dividenden, zonder dat enige meerwaarde wordt vastgesteld. Als voorbeeld splitsen wij de opbrengst vóór enige belasting van 8 % op het eigen vermogen in enerzijds een vergoeding van 3,5 % voor een financiering via het aangaan van schulden en anderzijds een risicopremie van 4,5 %, wat overeenstemt met de bovenstaande gegevens. Om het voorbeeld duidelijker te maken gaan we ervan uit dat de inzet is en dat de respectieve nominale opbrengsten die door de aandeelhouder en door de geldschieter worden geëist 80 en 35 bedragen. Met andere woorden veronderstellen we dat een financiering van de onderneming door middel van het aangaan van schulden voorzien is van een rentevoet die overeenstemt met de risicoloze rentevoet. Deze veronderstelling is theoretisch en stemt niet overeen met de financiële werkelijkheid. De keuze van deze veronderstelling doet echter geen afbreuk aan de besluiten van de wiskundigen. Om de vergelijking in een gelijkwaardige opbrengstcontext te plaatsen, veronderstellen wij dat de opbrengst die verbonden is aan de financiering van de onderneming 8 % bedraagt, wat overeenstemt met het opbrengstpercentage dat door de aandeelhouder wordt geëist. Met andere woorden gaan we ervan uit dat de opbrengst van het door de onderneming geleende kapitaal gelijk is aan de geëiste opbrengst van het eigen vermogen. In de veronderstelling van een financiering uitsluitend met eigen vermogen onderscheidt tabel 3 de belastingheffing volgens drie methoden. Er worden dus drie berekeningsmatrixen voorgesteld, namelijk een belasting zonder notionele interestaftrek, een belasting met notionele interestaftrek en een belasting met aftrek van het belastingkrediet. Een onderzoek van deze tabel 3 en in het bijzonder van de globale belastingheffing, uitgedrukt als een percentage van de brutoopbrengst (d.i. in ons voorbeeld een bedrag van 80), levert twee aanwijzingen op. Allereerst is de globale belastingheffing vrijwel gelijk in het huidige belastingsysteem en in het systeem dat vóór 1985 van kracht was met aangifte van de brutodividenden in combinatie met de toerekening van een belas- TABEL 3: Vergelijking van de belasting van de dividenden volgens verschillende scenario s Belasting van de dividenden zonder notionele interestaftrek Belasting van de dividenden met notionele interestaftrek Belasting van de dividenden met aftrek van een belastingkrediet Opbrengst vóór belastingen 80,0 80,0 80,0 Notionele interestaftrek 0-35,0 0 Belastbare winst 80,0 45,0 80,0 Vennootschapsbelasting (33,99 %) -27,2-15,3-27,2 Uitkeerbare nettowinst 52,8 64,7 52,8 Roerende voorheffing -13,2-16,2-13,2 Dividend, vrij van roerende voorheffing 39,6 48,5 39,6 Aangegeven inkomen ,8 Personenbelasting (50 %) ,4 Toegerekend belastingkrediet ,6 Terugbetaalde roerende voorheffing ,2 Belastingheffing bij de personenbelasting 0 0 0,4 Globale belastingheffing 40,4 31,5 40,0 Nettodividend 39,6 48,5 40,0 Belastingheffing in % van de brutowinst 50,5 % 39,4 % 50,0 %

8 6-7 tingkrediet en met een aftrek van de roerende voorheffing. Overigens, en dit staaft de voordien getrokken conclusies, leidt de notionele interestaftrek tot een nettovermindering van de globale belasting. Tabel 3 verhult echter een belangrijke realiteit, namelijk dat de belasting op de dividenden zonder onderscheid wordt toegepast op de twee bestanddelen van de opbrengst van het aandeel (risicoloze rentevoet en risicopremie). Bijgevolg moet daaruit het effectieve belastingtarief van de risicopremie worden gelicht in de veronderstelling dat enkel de gedifferentieerde opbrengst van het aandeel de risicopremie vormt, die in het voorbeeld is bepaald op 4,5 %. Tabel 4 werkt de redenering uit in de veronderstelling dat de onderneming zich financiert door middel van het aangaan van schulden. Gelet op het feit dat de opbrengst van de geleende kapitalen, die wordt verondersteld gelijk te zijn aan de opbrengst die door de aandeelhouder wordt geëist, 8 % bedraagt, wat hoger is dan de financieringskosten door middel van het aangaan van schulden (3,5%), wordt het resultaat van de onderneming, na de belastingheffingen, verdeeld tussen een aandeelhouder en een schuldeiser. Deze veronderstelling maakt het ons mogelijk de nadruk te leggen op de hefboomwerking die verbonden is aan het aangaan van schulden, aangezien in de veronderstelling van een financiering door middel van het aangaan van schulden de onderneming een winst genereert, vóór elke belasting, van 8 % en via het aangaan van schulden zichzelf financiert tegen een rentevoet van 3,5 %. Uit deze tabel 4 kunnen verscheidene opmerkingen worden afgeleid. Allereerst stelt men in tegenstelling met tabel 3 die gebaseerd was op een financiering uitsluitend met eigen vermogen vast dat het huidige belastingsysteem, met of zonder notionele interestaftrek, voor de belastingplichtige globaal genomen gunstiger is dan het systeem van aangifte van de roerende inkomsten dat vóór 1985 van kracht was. Dit differentiële voordeel houdt niet zozeer verband met het TABEL 4: Vergelijking van de belasting van de risicopremie van het aandeel volgens verschillende scenario s BELASTING VAN DE DIVIDENDEN ZONDER NOTIONELE INTERESTAFTREK EN FINANCIERING VIA HET AANGAAN VAN SCHULDEN BELASTING VAN DE DIVIDENDEN MET NOTIONELE INTERESTAFTREK EN FINANCIERING VIA HET AANGAAN VAN SCHULDEN BELASTING VAN DE DIVIDENDEN MET AFTREK VAN EEN BELASTINGKREDIET EN FINANCIERING VIA HET AANGAAN VAN SCHULDEN Opbrengst vóór belastingen 80,0 80,0 80,0 Notionele interestaftrek 0-35,0 0 Aftrek van de interesten ,0-35 BELASTBARE WINST 45,0 10,0 45,0 Vennootschapsbelasting (33,99 %) -15,3-3,4-15,3 Uitkeerbare nettowinst 29,7 41,6 29,7 Roerende voorheffing op het aandeel -7,4-10,4-7,4 DIVIDEND, VRIJ VAN ROERENDE VOORHEFFING 22,3 31,2 22,3 INTEREST, VRIJ VAN ROERENDE VOORHEFFING 29,8 29,8 29,8 Aangegeven inkomen ,7 Personenbelasting (50 %) ,4 Toegerekend belastingkrediet 0 0 7,6 Terugbetaalde roerende voorheffing ,7 Belastingheffing bij de personenbelasting ,0 Belastingheffing op het aandeel 22,7 13,8 22,5 Nettodividend 22,3 31,2 22,5 Belastingdruk op het dividend (in %) 50,4 30,7 50,0 Belastingheffing van de schuldeiser 5,3 5,3 17,05 Netto-interest 29,7 29,7 17,95 GLOBALE BELASTINGHEFFING 28,0 19,0 39,6 NETTODIVIDEND EN NETTO-INTEREST 52,0 61,0 40,4 ontbreken van een globalisatie van de inkomsten van aandelen, maar eerder met het ontbreken van een globalisatie van de inkomsten van interesten, gekoppeld aan een tarief voor de roerende voorheffing voor de interesten dat lager is dan dat voor de dividenden. Vervolgens is het bedrag van de belastingheffingen lager in de context van de notionele interestaftrek. Dit resultaat vloeit zelf voort uit de combinatie van verscheidene factoren, namelijk de aftrekbaarheid bij de vennootschapsbelasting van een gedeelte van het eigen vermogen en in vergelijking met het systeem van aangifte van de roerende inkomsten het ontbreken van een globalisatie van de roerende inkomsten in combinatie met een tarief voor de roerende voorheffing dat lager is voor de interesten (15 %) dan voor de dividenden (25 %). Tot slot en dit vormt waarschijnlijk de belangrijkste toelichting van deze bijdrage maakt tabel 4 het mogelijk binnen de als voorbeeld in aanmerking genomen grenzen het effectieve belastingtarief te meten van de risicopremie van het aandeel, dat wil zeggen het belastingtarief dat van toepassing is op de extra opbrengst die aan de aandeelhouder wordt toegekend in vergelijking met de opbrengst die door een schuldeiser wordt geëist, dat wil zeggen 80 (bedrag van de opbrengst van activa) min 35 (rentevoet die verbonden is aan het aangaan van schulden), d.i. 45. De berekening van dit effectieve belastingtarief vloeit voort uit een vergelijking tussen de belastingheffing op het aandeel en het bedrag van de risicopremie (bepaald op een nominaal bedrag van 45). De belastingheffing ziet er naar gelang van de in aanmerking genomen veronderstellingen als volgt uit (de cijfers zijn vermeld onder de titel Belastingdruk op het dividend in % ): Belasting van de dividenden zonder notionele interestaftrek: 50,5 % Belasting van de dividenden met notionele interestaftrek: 30,7 % Belasting van de dividenden in de veronderstelling van een globalisatie van de roerende inkomsten: 50 % De vraag rijst hoe dit effectieve belastingtarief van de risicopremie van het aandeel die het reële belastingtarief van de dividenden vormt, evolueert. Dienaangaande blijkt dat het effectieve belastingtarief van de risicopremie van het aandeel niet wordt beïnvloed door de opbrengst die door de aandeelhouders wordt geëist in de veronderstellingen van een belasting zonder notionele interestaftrek of van een globalisatie van de dividenden met toekenning van een

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen.

IAB-Info. Inhoud. Deze betalingen zouden gebeuren zonder hieromtrent voorafgaand de «doorverwijzer» op de hoogte te brengen. Nummer 15 25 augustus - 7 september 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang I.A.B.-mededelingen Bericht aan de leden betreffende het betalen van commissielonen door sommige sociale secretariaten Bericht aan

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Décote en waardemaatstaf van het vermogen van de onderneming : Enige theoretische beschouwingen

Décote en waardemaatstaf van het vermogen van de onderneming : Enige theoretische beschouwingen Décote en waardemaatstaf van het vermogen van de onderneming : Enige theoretische beschouwingen BRUNO COLMANT Belastingconsulent Gedelegeerd bestuurder Crédit Européen Doctor in de bestuurswetenschappen

Nadere informatie

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Inhoudstafel Inleiding 3 1. Gebruikelijke fasen bij de overname 4 2. Prijsbepaling 5 2.1. Enkele frequent

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T

Rolnummer 3020. Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T Rolnummer 3020 Arrest nr. 130/2005 van 19 juli 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 198, eerste lid, 7 en 10, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011

CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden. Advies van 6 juli 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/14 - Herwaarderingsmeerwaarden Advies van 6 juli 2011 INHOUDSTABEL Inleiding I. Herwaarderingen overeenkomstig artikel 57 KB W.Venn. A. Voorwaarden

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

beginselen en concrete toepassingen

beginselen en concrete toepassingen fiscaliteit Abnormale of goedgunstige voordelen: beginselen en concrete toepassingen Pierre-François Coppens Belastingconsulent, jurist Studiedienst van het IAB 1. Beginselen 1 Oorsprong en doel van de

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing

wat is er nieuw in 2011? De 3 verdedigingslinies van risicobeheersing 2011 nieuwsbrief nr.1 www.bdo.be Nieuwsbrief Versoepeling boekhoudprincipes voor internationaal gestructureerde bedrijven PAGINA 4 Maaltijdcheques: wat is er nieuw in 2011? PAGINA 5 De mening van BDO over

Nadere informatie