Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit"

Transcriptie

1 29 HOOFDSTUK I Boekhoudkundige continuïteit versus discontinuïteit AFDELING 1 Splitsing: boekhoudkundige beginselen 1. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vóór 1 oktober Vóór de wijziging van de vennootschappenwet in 1993 (wij verwijzen naar randnrs. 7 e.v. voor meer informatie in dit verband) bestond er geen specifieke regeling voor een splitsing, en moest derhalve een beroep worden gedaan op de reeds bestaande vennootschapsrechtelijke figuren. Men was aldus verplicht om de te splitsen vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen. In het kader van de vereffeningsprocedure werden vervolgens de verschillende bestanddelen van de gesplitste vennootschap ingebracht in de verkrijgende vennootschappen. Op deze manier ontstond een duidelijke breuk met de ontbonden vennootschap. Deze discontinuïteit werd ook boekhoudkundig tot uiting gebracht 61 : in de boekhouding van de verkrijgende vennootschappen werden de ingebrachte bestanddelen geboekt aan marktwaarde. Er werd bijgevolg geen rekening gehouden met de waarde die de bestanddelen hadden in de boekhouding van de gesplitste vennootschap; in de boekhouding van de verkrijgende vennootschappen werd de nettoinbreng (namelijk de marktwaarde van de ingebrachte activa, verminderd met de marktwaarde van de ingebrachte voorzieningen en schulden) geboekt als kapitaal met een eventuele uitgiftepremie. De verschillende bestanddelen van het ingebrachte eigen vermogen van de gesplitste vennootschap werden bijgevolg niet als zodanig teruggevonden op de passiefzijde van de balans van de overnemende vennootschappen; in de boekhouding van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap werden de aandelen in de verkrijgende vennootschappen die de aandelen in de gesplitste vennootschap vervingen geboekt tegen hun marktwaarde. De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap konden bijgevolg naar aanleiding van de splitsing een meerwaarde of minderwaarde op hun aandelen in de gesplitste vennootschap realiseren. 61 I. VAN DE WOESTEYNE, Fusies en splitsingen van vennootschappen: nu ook een boekhoudkundige regeling, Fiskoloog 1994, 453, 2-6.

2 30 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Vereenvoudigd voorbeeld 86. Hieronder geven we een vereenvoudigd voorbeeld van een splitsing met toepassing van boekhoudkundige discontinuïteit. Tot 1 oktober 1993 vond elke splitsing met boekhoudkundige discontinuïteit plaats. Ook vanaf 1 oktober 1993 kan de splitsing in sommige gevallen met boekhoudkundige discontinuïteit plaatsvinden (met name wanneer de splitsing niet beantwoordt aan de definitie van splitsing zoals opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen). 87. Voorbeeld Vennootschap A heeft op het ogenblik van haar splitsing in de nieuw op te richten vennootschappen B en C de volgende balans (in EUR): Vennootschap A (te splitsen vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Overige goederen Wettelijke reserve Belastingvrije HWMW Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva Bijkomende gegevens: er vindt geen boekhoudkundige retroactiviteit plaats (de splitsing heeft derhalve boekhoudkundig uitwerking op het ogenblik van de splitsing zelf); de belastingvrije herwaarderingsmeerwaarde van EUR heeft integraal betrekking op de onroerende goederen. De algemene vergadering van vennootschap A beslist om de vennootschap als volgt te splitsen door oprichting van de vennootschappen B en C: Vennootschap B: Marktwaarde Boekwaarde Onroerende goederen Schulden Voorzieningen Netto-waarde Vennootschap C: Marktwaarde Boekwaarde Overige goederen Schulden Netto-waarde

3 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT 31 Indien de splitsing zou plaatsvinden met boekhoudkundige discontinuïteit, zien de beginbalansen van de vennootschappen B en C er uit als volgt: Vennootschap B: Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Schulden Totaal activa Totaal passiva Vennootschap C: Vennootschap C (verkrijgende vennootschap) Overige goederen Kapitaal Schulden Totaal activa Totaal passiva We stellen vast dat in geval van boekhoudkundige discontinuïteit, de activa van de nieuwe vennootschappen B en C worden geboekt op basis van hun inbrengwaarde, en niet op basis van de boekwaarde die de activa hadden in de boeken van de gesplitste vennootschap A. Bovendien blijkt dat de bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap A niet meer als zodanig zijn terug te vinden in het eigen vermogen van de nieuwe vennootschappen B en C. Vanuit boekhoudkundig oogpunt wordt het ingebrachte netto-actief integraal als maatschappelijk kapitaal beschouwd. Aandeelhouders van de gesplitse vennootschap A: Indien de splitsing plaatsvindt met boekhoudkundige discontinuïteit, zullen de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap A, indien zij een boekhouding voeren, de omruiling van de aandelen in vennootschap A voor nieuwe aandelen in vennootschap B en in vennootschap C eveneens met boekhoudkundige discontinuïteit verwerken. Dit betekent dat de aandeelhouders deze nieuwe aandelen zullen moeten boeken op basis van de marktwaarde. Veronderstel dat vennootschap D 100% van de aandelen van de gesplitste vennootschap A aanhield, en deze deelneming een boekwaarde had van EUR In dat geval zal vennootschap D in ons voorbeeld de volgende boeking moeten verrichten:

4 32 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Deelneming in vennootschap B Deelneming in vennootschap C Deelneming in vennootschap A Financiële opbrengst Boekhoudkundige verwerking van de splitsing vanaf 1 oktober 1993 A. Inleiding 88. De wet van 29 juni , die een regeling voor de (fusies en) splitsingen heeft ingevoerd in het Belgische vennootschapsrecht 63, voorzag dat met ingang van 1 oktober 1993, de splitsing een afzonderlijke rechtshandeling werd. Een splitsing die beantwoordde aan de specifieke bepalingen van de vennootschappenwet, had voortaan tot gevolg dat de gesplitste vennootschap werd ontbonden zonder te worden vereffend, waarbij het vermogen van de gesplitste vennootschap van rechtswege overging op de verkrijgende vennootschappen. Deze continuïteitsgedachte werd tevens doorgetrokken op boekhoudkundig vlak. 89. Op 23 december 1993 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit 64 dat een afzonderlijke boekhoudkundige regeling voor onder meer splitsingen invoerde in het jaarrekeningenbesluit van Deze nieuwe regeling, die werd opgenomen in de artikelen 36bis tot 36quater van het jaarrekeningenbesluit, werd van toepassing vanaf 1 oktober Sinds 6 februari 2001 is deze regeling opgenomen in de artikelen 78 tot 80 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. 90. De nieuwe boekhoudkundige regeling, zoals van toepassing op transacties vanaf 1 oktober 1993, voorziet dat een splitsing door overneming, een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen of een splitsing door overneming en oprichting van nieuwe vennootschappen ( gemengde splitsing ) die wordt verwezenlijkt overeenkomstig de bepalingen van het vennootschapsrecht, in de boekhouding van de gesplitste vennootschap en van de vennootschappen waarin de inbreng ten gevolge van de splitsing gebeurt, naar gelang van het geval, worden verwerkt op basis van de boekhoudkundige continuïteit, en verwijst in dit verband naar de boekhoudkundige regeling die is uitgewerkt voor fusies. Hieronder gaan we kort in op de belangrijkste boekhoudkundige bepalingen voor splitsingen, voor zover deze tevens relevant zijn vanuit het oogpunt van de directe belastingen. 62 Wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en splitsingen van vennootschappen betreft, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, BS 21 juli Art. 174/26 e.v. Venn.W. 64 Koninklijk besluit van 3 december 1993 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, van 12 september 1983 tot bepaling van de minimum indeling van een algemeen rekeningenstelsel en van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen, BS 23 december Koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, BS 19 oktober 1976.

5 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT 33 B. Krachtlijnen van het nieuwe boekhoudkundige stelsel 91. De krachtlijnen van de regeling van toepassing vanaf 1 oktober 1993 kunnen worden samengevat als volgt: in de boekhouding van de verkrijgende vennootschappen worden alle actief- en passiefbestanddelen van de gesplitste vennootschap, inclusief de verschillende bestanddelen van haar eigen vermogen, de afschrijvingen, waardeverminderingen en door haar gevormde voorzieningen, haar rechten en verplichtingen alsook haar opbrengsten en kosten van het boekjaar, in beginsel opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de gesplitste vennootschap voorkwamen op het tijdstip van de splitsing 66 ; in de boekhouding van de verkrijgende vennootschappen komen de verschillende overgenomen bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap als zodanig voor op de passiefzijde van de balans (uitzonderingen hierop zijn mogelijk zie verder) 67 ; in de boekhouding van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden de aandelen in de verkrijgende vennootschappen geboekt tegen de boekwaarde van hun aandelen in de gesplitste vennootschap (bijgevolg wordt niet langer naar aanleiding van de splitsing een meerwaarde of minderwaarde op hun aandelen in de gesplitste vennootschap gerealiseerd) 68. C. De splitsing wordt volledig vergoed met nieuwe aandelen voorbeeld 92. Hieronder geven we een vereenvoudigd voorbeeld van een splitsing met toepassing van boekhoudkundige continuïteit. Voor de feiten verwijzen we naar het voorbeeld in randnummer 87. De balans van vennootschap A (te splitsen vennootschap) ziet er uit als volgt (in EUR): Vennootschap A (te splitsen vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Overige goederen Wettelijke reserve Belastingvrije HWMW Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva Art. 78, 79 en 80 KB/W.Venn. 67 Art. 78, 79 en 80 KB/W.Venn. 68 Art. 41, 1, tweede lid KB/W.Venn.

6 34 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Indien de splitsing zou plaatsvinden met boekhoudkundige continuïteit, zien de beginbalansen van de vennootschappen B en C er uit als volgt: Vennootschap B: Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Eigen vermogen Schulden Totaal activa Totaal passiva Vennootschap C: Vennootschap C (verkrijgende vennootschap) Overige goederen Eigen vermogen Schulden Totaal activa Totaal passiva We stellen vast dat in geval van boekhoudkundige continuïteit, de activa van de nieuwe vennootschappen B en C worden geboekt op basis van de boekwaarde die de activa hadden in de boeken van de gesplitste vennootschap A (en niet op basis van hun inbrengwaarde). Bovendien blijkt dat de bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap A ook zijn terug te vinden in het eigen vermogen van de nieuwe vennootschappen B en C. De boekhoudkundige verdeling van de diverse eigen vermogensbestanddelen wordt bepaald door de netto-boekwaarde van de ingebrachte bestanddelen. In ons voorbeeld bedraagt de netto-boekwaarde van de bestanddelen die zijn ingebracht in vennootschap B EUR Aangezien ook de netto-boekwaarde van de bestanddelen die zijn ingebracht in vennootschap C EUR bedraagt, wordt vanuit boekhoudkundig oogpunt in beginsel het eigen vermogen van vennootschap A ingebracht in de vennootschappen B en C tegen een 50/50 verhouding. Voor een analyse van de verschillende bestanddelen binnen het eigen vermogen verwijzen we naar randnummers 179 en volgende. D. De verkrijgende vennootschap heeft reeds aandelen in de gesplitste vennootschap 93. Een bijzondere problematiek doet zich voor wanneer één van de verkrijgende vennootschappen op het ogenblik van de splitsing reeds aandelen bezit in de gesplitste vennootschap.

7 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT In dergelijk geval worden deze aandelen bij de splitsing ingetrokken, en dient de verkrijgende vennootschap deze aandelen derhalve af te boeken. Bovendien worden de aandelen die de verkrijgende vennootschap aanhoudt in de gesplitste vennootschap, overeenkomstig het vennootschapsrecht 69 niet omgewisseld tegen nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap (die anders immers eigen aandelen zou verwerven). 95. Bovendien worden de verschillende bestanddelen van het ingebrachte deel van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap, in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap slechts opgenomen ten belope van de fractie die overeenstemt met de aandelen van de gesplitste vennootschap die omgewisseld worden tegen aandelen van de verkrijgende vennootschap. Het gedeelte van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap dat overeenstemt met de aandelen die de verkrijgende vennootschap reeds bezat, wordt derhalve niet overgedragen en gaat verloren. In voorkomend geval wordt rekening gehouden met de ten gevolge van de splitsing gewijzigde fiscale kwalificatie van de reserves bij de gesplitste vennootschap. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer belastingvrije reserves van de gesplitste vennootschap worden belast naar aanleiding van een belaste splitsting. 96. Meestal zijn de aandelen van de gesplitste vennootschap in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap opgenomen tegen een waarde die niet overeenstemt met de fractie die zij vertegenwoordigen in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap. In dergelijk geval wordt het verschil, in hoofde van de verkrijgende vennootschap, boekhoudkundig verwerkt als volgt. 1. Boekwaarde aandelen > fractie in eigen vermogen 97. Wanneer de boekwaarde van de betrokken aandelen (in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap) groter is dan de fractie die zij vertegenwoordigen in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap, wordt dit verschil voor zover mogelijk toegerekend aan de actiefbestanddelen, inclusief de immateriële activa, met een hogere marktwaarde dan het bedrag waarvoor zij in de boekhouding van de gesplitste vennootschap voorkwamen. Voor zover dit verschil voortvloeit uit een overwaardering van de schulden of uit afschrijvingen, waardeverminderingen of voorzieningen die door de gesplitste vennootschap in resultaat waren genomen maar die niet langer dienstig dan wel overtollig zijn, wordt deze overwaardering bij de splitsing via de resultatenrekening teruggenomen dan wel gecorrigeerd ten belope van dit bedrag Deze regeling was voorheen opgenomen in artikel 174/11, 2, 2 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, en is momenteel opgenomen in art. 740, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 70 Art. 78, 7, eerste lid, a) van het koninklijk besluit van 30 januari 2000 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001, ed. 1, err. BS 27 februari 2001, ed. 2.

8 36 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN 98. Het verschil dat overblijft na deze toerekeningen wordt, naargelang het geval 71, opgenomen op de actiefzijde van de balans in de rekening goodwill, of wordt meteen in resultaat genomen als een kost. Indien het verschil wordt geactiveerd (hetzij door toewijzing aan bepaalde actiefbestanddelen hetzij door boeking als een splitsingsgoodwill ), dient om fiscale redenen een bedrag ten belope van de fiscale goodwill te worden opgenomen onder de belastingvrije reserves, teneinde te voldoen aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dit kan boekhoudkundig op verschillende manieren worden gerealiseerd 72. Een eerste mogelijkheid bestaat erin de belastingvrije reserve aan te leggen door middel van het boeken van een kost: 68 Overboeking naar de belastingvrije 132 Belastingvrije reserves Deze methode heeft uiteraard het nadeel dat zij een aanzienlijk negatieve impact kan hebben op het boekhoudkundige resultaat en het boekhoudkundige eigen vermogen van de vennootschap. Dit kan worden vermeden indien de verkrijgende vennootschap een belastingvrije reserve ten belope van de splitsingsgoodwill boekt via een subrekening van het kapitaal. Dit kan door middel van de volgende boeking: 101 Negatieve belaste reserve in 102 Positieve belastingvrije reserve in kapitaal. 99. Vereenvoudigd voorbeeld De gegevens voor dit voorbeeld zijn identiek aan de gegevens voor het voorbeeld in randnummer 92, met dit verschil dat vennootschap B nu een bestaande vennootschap is die (op het ogenblik van de splitsing van vennootschap A) tevens een 100% participatie aanhoudt in vennootschap A 73. De boekwaarde van deze participatie in de boeken van vennootschap B bedraagt op het ogenblik van de splitsing EUR De balans van vennootschap A (te splitsen vennootschap) ziet er uit als volgt (in EUR): 71 Op grond van de bepalingen van art. 78, 7, eerste lid, a) KB/W.Venn. heeft de vennootschap de keuze om het verschil hetzij te activeren hetzij meteen in kost op te nemen. 72 Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet houdende fiscale bepalingen inzake fusie en splitsing van vennootschappen, Gedr.St. Senaat 765-1, , 6-7 en Wij merken op dat er enige onzekerheid bestaat of een splitsing waarbij één van de verkrijgende vennootschappen een 100% deelneming aanhoudt in de gesplitste vennootschap, voldoet aan de vennootschapsrechtelijke definitie van een splitsing, aangezien in dat geval niet alle verkrijgende vennootschappen nieuwe aandelen uitgeven. Niettemin hebben wij om reden van eenvoud ervoor geopteerd om in ons voorbeeld te werken met een 100% deelneming in plaats van met een 100% min één aandeel deelneming.

9 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT 37 Vennootschap A (te splitsen vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Overige goederen Wettelijke reserve Belastingvrije HWMW Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva De balans van vennootschap B (moedervennootschap van A en één van de verkrijgende vennootschappen) ziet eruit als volgt vóór de splitsing (in EUR): Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Participatie in A Wettelijke reserve Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva De algemene vergadering van vennootschap A beslist om de vennootschap gemengd te splitsen, waarbij haar vermogen wordt overgenomen door haar moedervennootschap B (splitsing door overneming) en door de nieuw opgerichte vennootschap C (splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap). Bijkomende gegevens: er vindt geen boekhoudkundige retroactiviteit plaats (de splitsing heeft derhalve boekhoudkundig uitwerking op het ogenblik van de splitsing zelf); de belastingvrije herwaarderingsmeerwaarde van EUR heeft integraal betrekking op de onroerende goederen. De algemene vergadering van vennootschap A beslist om de vennootschap als volgt te splitsen: Naar vennootschap B: Marktwaarde Boekwaarde Onroerende goederen Schulden Voorzieningen Netto-waarde

10 38 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Naar vennootschap C: Marktwaarde Boekwaarde Overige goederen Schulden Netto-waarde Naar aanleiding van de splitsing van vennootschap A ontvangt vennootschap B derhalve een deel van het vermogen van vennootschap A (in haar hoedanigheid van verkrijgende vennootschap) en een participatie in de nieuwe vennootschap C (in haar hoedanigheid van moedervennootschap van A). In de hypothese dat de splitsing van vennootschap A plaatsvindt met boekhoudkundige continuïteit, en enkel rekening houdend met de wijzigingen van de vermogensbestanddelen van vennootschap B naar aanleiding van de splitsing van vennootschap A, ziet de balans van vennootschap B er na de splitsing van vennootschap A uit als volgt: Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Participatie in C Wettelijke reserve Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva Inzake de actiefzijde van de balans merken we op dat de participatie in vennootschap A (ten belope van EUR ) werd afgeboekt, aangezien vennootschap A na de splitsing heeft opgehouden te bestaan. Anderzijds heeft vennootschap B onroerende goederen overgenomen van vennootschap A (ten belope van EUR , waardoor de onroerende goederen van B zijn toegenomen van EUR naar ). Daarnaast heeft vennootschap B nu een 100% participatie in de nieuwe vennootschap C. De toerekening van een gedeelte van de boekwaarde van de aandelen in de gesplitste vennootschap A (EUR ) aan de nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap C gebeurt op basis van de verhouding van de marktwaarde van de inbreng in de verkrijgende vennootschap C (EUR ) ten opzichte van de marktwaarde van het totaal van de inbrengen. In ons voorbeeld had de gesplitste vennootschap A een totale marktwaarde van EUR (waarvan EUR werd ingebracht in vennootschap B en EUR werd ingebracht in vennootschap C). De boekwaarde van de nieuwe aandelen in vennootschap C in de boeken van vennootschap B bedraagt dan ook EUR :

11 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT 39 marktwaarde inbreng in vennootschap C Boekwaarde aandelen vennootschap A totale marktwaarde vennootschap A = Inzake de passiefzijde van de balans stellen we vast dat vennootschap B schulden heeft overgenomen van vennootschap A (ten belope van EUR , waardoor de schulden van B zijn toegenomen van EUR naar EUR ), evenals een voorziening ten belope van EUR Aangezien vennootschap B reeds een 100% participatie aanhield in vennootschap A, zal vennootschap B evenwel geen eigen vermogensbestanddelen overnemen van vennootschap A. Het eigen vermogen van vennootschap B blijft na de splitsing van vennootschap A derhalve ongewijzigd (EUR ). Aangezien de boekwaarde van de 100% participatie van vennootschap A in de boeken van vennootschap B (EUR ) groter is dan het deel van het eigen vermogen van vennootschap A dat werd ingebracht in vennootschap B (EUR ) en de EUR deelneming in vennootschap C, heeft vennootschap B een splitsingsverlies van EUR geleden. Dit verklaart waarom in bovenstaande voorlopige balans van vennootschap B de activa (EUR ) EUR minder bedragen dan de passiva (EUR ). Dit splitsingsverlies kan boekhoudkundig op diverse manieren worden verwerkt. Aangezien het splitsingsverlies bij hypothese te wijten is aan het feit dat de marktwaarde van het onroerend goed hoger is dan de boekwaarde, wordt in dit voorbeeld het verschil integraal toegerekend aan dit onroerend goed. Derhalve dient vennootschap B tevens een belastingvrije reserve te creëren (teneinde te voldoen aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde). De finale balans van vennootschap B zou er in dat geval kunnen uitzien als volgt (in de veronderstelling dat het fiscale splitsingsverlies gelijk is aan het boekhoudkundige splitsingsverlies): Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Participatie in C Wettelijke reserve Belastingvrije reserve Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva Uit bovenstaande balans blijkt dat een belastingvrije reserve werd gecreëerd door het boeken van een kost. Hierdoor zijn de belaste reserves (beschikbare

12 40 DEEL III BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN reserves + overgedragen resultaat) gedaald van EUR naar EUR Vennootschap B kan evenwel vermijden dat een kost moet worden geboekt, door het boeken van een negatieve belaste reserve en een positieve belastingvrije reserve in kapitaal. In dat geval zal de balans er als volgt uitzien: Vennootschap B (verkrijgende vennootschap) Onroerend goed Kapitaal Participatie in C Wettelijke reserve Belaste reserves Schulden Totaal activa Totaal passiva Boekwaarde aandelen < fractie in eigen vermogen 100. Wanneer de boekwaarde van de betrokken aandelen (in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap) kleiner is dan de fractie die zij vertegenwoordigen in het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap, worden voor zover dit verschil voortvloeit uit een overwaardering van activa of een onderwaardering van passiva, door de verkrijgende vennootschappen op het tijdstip van de splitsing voor het desbetreffende bedrag in de resultatenrekening afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en correcties geboekt. Het verschil dat overblijft na deze correctieboekingen wordt in resultaat genomen als een opbrengst (zogenaamde badwill of negatieve goodwill ) 74. E. De vergoeding voor de splitsing gebeurt gedeeltelijk via een opleg in geld 101. Als de vennoten van de gesplitste vennootschap een opleg in geld verkrijgen, wordt die geacht te zijn onttrokken aan het ingebrachte deel van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap. Deze onttrekking aan het eigen vermogen gebeurt op de wijze vastgesteld door de algemene vergadering die tot de splitsing besluit met naleving van de wettelijke en statutaire bepalingen. Indien de algemene vergadering die tot de splitsing besluit, niet heeft beslist aan welke post van het eigen vermogen die opleg moet worden onttrokken, gebeurt dit in deze volgorde: aan het ingebrachte deel van de overgedragen winst, aan het ingebrachte deel van de beschikbare reserves, en aan het ingebrachte deel van de andere reserves die volgens de wet of de statuten mogen worden uitgekeerd Art. 78, 7, eerste lid, b) van het koninklijk besluit van 30 januari 2000 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001, ed. 1, err. BS 27 februari 2001, ed Art. 78, 5 van het koninklijk besluit van 30 januari 2000 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, BS 6 februari 2001, ed. 1, err. BS 27 februari 2001, ed. 2.

13 HOOFDSTUK I BOEKHOUDKUNDIGE CONTINUÏTEIT VERSUS DISCONTINUÏTEIT CBN-advies 2009/8 van 15 juli 2009 inzake de boekhoudkundige verwerking van splitsingen A. Inleiding 102. Op 15 juli 2009 heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) een advies uitgebracht inzake de boekhoudkundige verwerking van splitsingen. Dit advies bevat weliswaar geen wijzigingen inzake de algemene boekhoudkundige principes inzake splitsingen zoals zij sinds 1 oktober 1993 bestaan, maar vormt niettemin een goed overzicht van de belangrijkste boekhoudkundige aspecten. Het advies bevat een inleidend gedeelte met enkele theoretische beschouwingen, en toont de boekhoudkundige verwerking vervolgens op basis van een viertal voorbeelden Het advies vertrekt van de vaststelling dat, overeenkomstig artikel 80 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van 30 januari 2001 (hierna KB/W.Venn.), een splitsing door overneming, door oprichting of een gemengde splitsing zoals gedefinieerd in de artikelen 673, 674 en 675 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna W.Venn.) boekhoudkundig moeten worden verwerkt zoals bepaald in artikel 78 of in artikel 79 KB/W.Venn. Het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel dat in de artikel 78 en 79 KB/W.Venn. expliciet wordt vermeld voor fusies is dus eveneens van toepassing bij de boekhoudkundige verwerking van splitsingen met ontbinding maar zonder vereffening Artikel 80, tweede lid KB/W.Venn. stelt dat artikel 78 KB/W.Venn. van toepassing is in hoofde van elke verkrijgende vennootschap op de actief- en passiefbestanddelen welke van de gesplitste vennootschap worden verkregen. Dit betekent dat in hoofde van elke verkrijgende vennootschap de actief- en passiefbestanddelen welke van de gesplitste vennootschap worden verkregen, in de boekhouding moeten worden opgenomen tegen de waarde waarvoor zij in de boekhouding van de gesplitste vennootschap voorkwamen in de rekeningen op basis waarvan de splitsing plaatsvindt Artikel 80, tweede lid KB/W.Venn. stelt dat het boekhoudkundig continuïteitsprincipe zoals vermeld in artikel 78 KB/W.Venn. in hoofde van elke verkrijgende vennootschap tevens geldt voor het deel van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de verkrijgende vennootschap wordt overgedragen. Aangezien het boekhoudrecht niet specificeert volgens welk criterium de verschillende bestanddelen van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap moeten worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschappen, zal het boekhoudkundig continuïteitsprincipe met betrekking tot deze bestanddelen volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in de regel enkel inhouden dat de som van elk bestanddeel van het eigen vermogen van de aan de verkrijgende vennootschappen toegewezen eigen vermogens gelijk is aan het overeenkomstig bestanddeel van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies CBN 2012/11 - Overdracht van eigen vermogen in het kader van een fusie, splitsing of partiële splitsing in boekhoudkundige continuïteit en fiscale continuïteit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN N Advies 2009/8 De boekhoudkundige verwerking van splitsingen Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II. OEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/11 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende partiële splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies

Afdeling 2. Boekhoudkundige verwerking van fusies E. Goedkeuring van de fusie Op de algemene vergadering die tot de fusie besluit moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en wordt de beslissing tot fusie in beginsel

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR OEKHOUDKUNDIGE NORMEN CN advies 2009/11 De boekhoudkundige verwerking van partiële splitsingen Advies van 16 september 2009 Trefwoorden Partiële splitsing Inhoudsopgave I. INLEIDING II.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen

Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen 18 Analyse van de nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake fusies en (partiële) splitsingen Inge Van De Woesteyne Docent Universiteit Gent In de loop van 2009 heeft de Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden

Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden normen waarvan sprake in artikel 51, van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. Afdeling V. Herwaarderingsmeerwaarden Art. 56. De herwaarderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. In memoriam 7. De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 5. In memoriam 7. De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009 INHOUDSOPGAVE 53 Voorwoord 5 In memoriam 7 De boekhoudkundige verwerking van fusies 9 Advies 2009/6, 1 april 2009 Inleiding 9 BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 11 1. Overnemende en overgenomen vennootschap houden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/10 De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende splitsingen Advies van 16 maart 2011 Inhoudsopgave I. INLEIDING II. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Onderwerp. Copyright and disclaimer

Onderwerp. Copyright and disclaimer Onderwerp Ontvangen reacties op ontwerp-advies 126/18 Aanschaffingswaarde bij inbreng in natura Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/XX Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting Discussienota plenaire vergadering van 6 juni 2012 A. VRAAG AAN DE COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE

Nadere informatie

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. maart

Bulletin. Commissie voor Boekhoudkundige Normen. maart Bulletin 64 cbn Commissie voor Boekhoudkundige Normen maart 2013 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening'

Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Page 1 of 5 Herstructurering tijdens wachttermijn na 'interne vereffening' Auteur(s): Ph. Hinnekens/S. Gommers Editie: 1461 p. 5 Publicatiedatum: 27 januari 2016 Herstructurering tijdens wachttermijn na

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/1 - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen Advies van 9 januari 2013 I. Inleiding en onderwerp van het advies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Advies van 15 juni COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN CBN-advies 2016/7 Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro Advies van 15 juni 2016 1 I. Inleiding 1. Aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

De inbreng in natura

De inbreng in natura 65 HOOFDSTUK 1 De inbreng in natura AFDELING 1 Algemeen 201. Vooraleer over te gaan tot de analyse van de bijzondere boekhoudregels betreffende de bestanddelen verworven in het kader van een inbreng van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Ontwerpadvies van 13 januari 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro. Ontwerpadvies van 13 januari 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNIDGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Verwerving van een bedrijfstak tegen een symbolische euro Ontwerpadvies van 13 januari 2016 I. Inleiding 1. Aan de Commissie voor boekhoudkundige

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

CBN advies Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting en een aanbod tot inschrijving door inbreng in natura

CBN advies Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting en een aanbod tot inschrijving door inbreng in natura CBN advies 126-14 - Boekhoudkundige verwerking van een ruilverrichting en een aanbod tot inschrijving door inbreng in natura De Commissie werd gevraagd naar het boekingstijdstip en de boekingswijze van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In wat volgt wenst de Commissie aan de hand van een

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen

Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking van omrekeningsverschillen Memo Aan: Van: Sadi Podevijn Commissie voor Boekhoudkundige Normen Pascal Janssens / Herwig Opsomer PwC Datum: 23 juli 2013 Onderwerp: Omvorming van jaarrekening in Euro naar functionele valuta Verwerking

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XXX Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Ontwerpadvies

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Fiscale verwerking bij fusies

Fiscale verwerking bij fusies Fiscale verwerking bij fusies Pierre-François Coppens Belastingconsulent De volgende bijdrage is een methodologische tool waar economische beroepsbeoefenaars gebruik van kunnen maken om hun opdracht inzake

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Splitsingen en partiële splitsingen

Splitsingen en partiële splitsingen Splitsingen en partiële splitsingen Boekhoudkundige en fiscale aspecten na de fiscale Fusiewet van 11 december 2008 Nancy DE BEULE Corporate Tax Director Christophe RAPOYE Senior Corporate Tax Manager

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/23 Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aan artikel 57 KB W.Venn. door het koninklijk besluit van 18 december 2015 Advies van 7 september

Nadere informatie

JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING

JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN VAN EEN OVERNAME LUDO DILLEN I. INLEIDING 1 Een onderneming (eenmanszaak, vennootschap al dan niet met rechtspersoonlijkheid) kan worden overgenomen bij wijze van of als

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 20 Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1. Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 2. Definities...

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/9 De boekhoudkundige verwerking van de verwerving van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van een toekomstige en onzekere gebeurtenis

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij

verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire bepalingen 3. resterend saldo = vrij KDT Vennootschapsboekhouden P13.01 1 Inleiding resultaatbestemming : uitkeren of reserveren? verplichte volgorde 1. wettelijke reserves 2. onbeschikbare reserves ingevolge - wettelijke (IEA) - statutaire

Nadere informatie

Fusie, splitsing & partiële splitsing

Fusie, splitsing & partiële splitsing Fusie, splitsing & partiële splitsing Een praktische benadering de spreker kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden in deze uiteenzetting 1 ONZE COÖRDINATEN PARMENTIER GUY MGI

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria. Advies van 1 februari COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2017/02 Gezamenlijke controle - groottecriteria Advies van 1 februari 2017 1 I. Algemeen 1. Onderhavig advies verduidelijkt de berekening van de groottecriteria

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Wim Vandenberghe (editor) Ivo Vande Velde Inge Van De Woesteyne Jozef Verstraelen (1) Kenneth Vyncke tkluwer a Wolters Kluwer business Ragheno

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie