Algemene gebruiksvoorwaarden glimps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene gebruiksvoorwaarden glimps"

Transcriptie

1 Algemene gebruiksvoorwaarden glimps 1. Algemene Voorwaarden 1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Glimps en alle andere websites en applicaties die de Glimps domeinnaam bevatten, welke domeinnaam eigendom is van Glimps. 1.2 Door de toegang tot de Glimps-applicatie of haar website Glimps.dating door middel van een mobiel apparaat, mobiele toepassing of computer, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Het Glimps Privacybeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. 2. Definities 2.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Aanmelden: het zich op de Applicatie als Gebruiker aanmelden ter registratie ten behoeve van het toegewezen krijgen van een Account; Account: de na voltooiing van het registratieproces door de Gebruiker zelf aangemaakte unieke gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Gebruiker zich toegang tot de Applicatie kan verschaffen en een Profiel kan aanmaken; Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. Applicatie: de video-dating applicatie die Gebruikers in staat stelt om Content te plaatsen en te delen met andere gebruikers. Content: de door een Gebruiker op de Website en de Applicatie geplaatste informatie zoals doch niet beperkt tot teksten, berichten, foto s en video s. Diensten: de door Glimps via de Applicatie en de Website aangeboden diensten, bestaande uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Gebruikers in contact te komen

2 en/of het online matchen van Gebruikers die op grond van de door Glimps vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld. Glimps: Glimps B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1689 AN) Zwaag aan het adres De Corantijn 31M, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer en Glimps Dating B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1689 AN) Zwaag aan het adres De Corantijn 31M, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer ; IE- rechten: alle auteursrechten (ook toekomstige auteursrechten), geregistreerde en nietgeregistreerde merkrechten, verleende en aangevraagde octrooien, domeinnamen, geregistreerde en niet geregistreerde modelrechten, rechten, databankrechten, rechten op tekeningen of modellen (geregistreerd en niet geregistreerd), naburige rechten (ook toekomstige naburige rechten), know how, rechten op handelsnamen, rechten in ontwerpen en uitvindingen, rechten uit licenties, kwekersrechten, portretrechten, toestemmingen, voorrangsrechten, rechten met eenzelfde en soortgelijk effect of aard als de hiervoor genoemde rechten en overige rechten waaronder, doch niet beperkt tot slogans, advertising en software. Like-bundel: de overeenkomst tussen Glimps en de Gebruiker die strekt tot het afnemen van een aantal likes, waarmee de Gebruiker Profielen van andere Gebruikers kan liken, Profiel: het persoonlijke profiel dat de Gebruiker na het aanmaken van een Account aanmaakt en op ieder later moment kan bewerken/aanvullen, waarin informatie wordt gegeven over o.a. de Gebruiker; Website: de websites van Glimps met andere extensies en eventueel mobiele en andere elektronische toepassingen; 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de

3 Applicatie, alsook daarop beschikbare diensten, waaronder onder meer: het aanmaken en bewerken van het eigen Profiel; het inzien, opslaan, doorsturen, reageren en anderszins gebruiken van informatie op Profielen van andere Gebruikers alsmede het reageren daarop; het plaatsen, inzien, opslaan, doorsturen, anderszins gebruiken van functionaliteiten op de Applicatie; het plaatsen, inzien, opslaan, doorsturen en anderszins gebruiken van overige informatie op de Website. 3.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3.3 Door u aan te melden voor een Account voor gebruik van de Applicatie en onze diensten, op welke wijze dan ook, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zoals omschreven onder artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de toepasselijkheid van de overige van toepassing zijnde voorwaarden en reglementen van Glimps. Ook garandeert u dat u zich aan deze Algemene Voorwaarden zal houden. Ook na blokkering van uw Account blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 3.4 Glimps heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Glimps zal u informeren als de Algemene Voorwaarden gewijzigd zijn en de meest recente versie aan u ter beschikking stellen. Indien u uw Account voortzet, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze gewijzigde Algemene Voorwaarden. Wanneer u niet akkoord kunt gaan met de wijzigingen, kunt u het gebruik van de Applicatie beëindigen door uw Account te sluiten. 4. Aanmelden, Account en accountbeveiliging 4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, dient u een eigen Account aan te maken op de manier zoals beschreven in de Applicatie. Glimps kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een Account zal worden verstrekt. 4.2 Gebruik van de Applicatie, de Website en de Diensten staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van de Applicatie en/of de Website en/of u zich in

4 een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de Applicatie en/of Website of gebruik van de Diensten is verboden, wordt verzocht het gebruik van de Applicatie, de Website en/of de Diensten te staken. 4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw Account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot de Applicatie met behulp van uw Account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw Account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik. 4.4 U mag op elk gewenst moment uw Account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven staat in de Applicatie en op de Website. U heeft dan geen toegang meer tot de door u op uw Profiel opgeslagen gegevens. 4.5 Glimps kan naar eigen inzicht bepalen dat uw Account wordt geblokkeerd. Het is niet toegestaan u alsdan aan te melden voor een nieuw Account. 5. Het delen van informatie, bestanden en/of gegevens en aansprakelijkheid 5.1 Glimps brengt de communicatie tussen Gebruikers onderling via de Applicatie tot stand, maar reguleert deze niet inhoudelijk. Glimps heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van (de informatie op) de Profielen. Glimps geeft dan ook geen garanties ten aanzien van het handelen van de Gebruikers en de inhoud van bestanden en/of gegevens die door Gebruikers beschikbaar worden gesteld. Glimps aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het handelen door Gebruikers op de Website of de Applicatie noch aanvaardt Glimps aansprakelijkheid ten aanzien van door Gebruikers geplaatste Content op de Website of op de Applicatie. 5.2 Wanneer u informatie, bestanden en/of gegevens bekend maakt door middel van uw Profiel, of op andere wijze op de Applicatie ter beschikking stelt, gaat u ermee akkoord dat deze informatie, bestanden, en/of gegevens volledig toegankelijk zijn voor en gebruikt, opgeslagen, gekopieerd kunnen worden door andere Gebruikers. U erkent dat de mogelijkheid aanwezig is dat deze informatie, bestanden en/of gegevens door derden wordt

5 gebruikt op een manier die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. Glimps is niet aansprakelijk voor handelen van derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de wet of voor ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van de door u op de Applicatie beschikbaar gestelde informatie, bestanden en/of gegevens. 5.3 Teneinde uw gebruik van de Applicatie te verbeteren, verleent u Glimps door het beschikbaar stellen van de gegevens, informatie of bestanden die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten aan Glimps via de Applicatie, al dan niet via uw Profiel, automatisch een niet-exclusieve, wereldwijde, onbeperkte, sublicentieerbaar en royalty- vrije recht om deze informatie in het kader van de Applicatie te kopiëren, te publiceren, te verwijderen, te behouden, te verveelvoudigen, te analyseren, of op andere wijze te gebruiken en te commercialiseren, waaronder gebruik voor marketing- en/of promotiedoeleinden in verband met de Applicatie, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of recht op (schade)vergoeding aan u of aan derden. 5.4 U kunt de informatie, bestanden en/of gegevens op uw Profiel te allen tijde verwijderen, met dien verstande dat het niet mogelijk is informatie te verwijderen, indien u de informatie hebt gedeeld met andere Gebruikers en deze andere Gebruikers de informatie hebben opgeslagen, gekopieerd of op andere manier hebben gebruikt. Wanneer u informatie van uw Profiel verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van een prullenbak op een computer. De gegevens kunnen in enige mate aanwezig blijven in backup versies van de Applicatie. 5.5 U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor al het gebruik dat u van de Applicatie maakt, waaronder begrepen het beschikbaar stellen en verzenden van informatie, bestanden, en/of gegevens via de Applicatie. Door het verstrekken van informatie, bestanden en/of gegevens aan ons, al dan niet via de Applicatie, verklaart en garandeert u dat u recht heeft om de informatie te verstrekken en dat de informatie juist, niet vertrouwelijk, en niet in strijd is met de contractuele beperkingen of andere rechten van derden. Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de informatie op uw Profiel accuraat is en geen inbreuk maakt op rechten van Gebruikers of derden. U vrijwaart Glimps volledig voor alleaanspraken van Gebruikers of derden die voortvloeien uit het feit dat de door u aan Glimps ter beschikking gegeven gegevens, informatie, bestanden of andere materialen

6 inbreuk maken op een geldend recht van een Gebruiker of derde of anderszins onrechtmatig zijn jegens Gebruikers of derden. 5.6 Het is niet toegestaan om de informatie, bestanden en/of gegevens van andere Gebruikers en Profielen te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten. 5.7 Glimps kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van de Applicatie en/of uw Profiel. 5.8 Het is niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verschaffen tot de Applicatie en/of de Website. Dit is strafbaar en bij een vermoedens van misbruik zal Glimps direct aangifte doen. 5.9 Ingevolge artikel 5.3 is Glimps te allen tijde gerechtigd de door u of voor u op de Applicatie geplaatste informatie, bestanden en/of gegevens te verwijderen Indien uw Account wordt geblokkeerd, of u vanwege andere redenen geen gebruik meer kan maken van uw Profiel heeft u geen toegang meer tot de op de Applicatie geplaatste informatie, bestanden en/of gegevens, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of recht op (schade)vergoeding aan u of aan derden. Glimps is op geen enkele wijze verplicht deze informatie, bestanden en/of gegevens weer toegankelijk te maken Glimps is op geen enkele wijze verplicht jegens de Gebruikers een backup te maken van uw Profiel, enige informatie, bestanden en/of gegevens op uw Profiel of andere door u op uw Profiel geplaatste informatie, bestanden en/of gegevens of deze op enige andere wijze ten behoeve van de Gebruikers te bewaren. Glimps adviseert u zelf een back up te maken, indien gewenst. 6. Diensten Glimps 6.1 Hoewel Glimps zich tot doel heeft gesteld de Applicatie zo optimaal mogelijk aan de Gebruikers ter beschikking te stellen, geeft Glimps ter zake de toegang tot de Applicatie en de werking daarvan geen garanties. De Gebruiker aanvaardt de Applicatie en de Website zoals

7 het is. Glimps garandeert niet dat de Applicatie en het Profiel te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. Het buiten gebruik zijn van de Applicatie of het feit dat de Applicatie niet optimaal werkt, veroorzaakt op welke manier ook, kan nimmer grond zijn voor aansprakelijkheid van Glimps jegens de Gebruikers. 6.2 De informatie, de functionaliteiten, de Content en de Diensten die Glimps (al dan niet via Gebruikers) op de Applicatie ter beschikking stelt, is bedoeld om Gebruikers de mogelijkheid te bieden met elkaar in contact te komen en met elkaar te matchen. Glimps kan niet garanderen dat de door haar aangeboden informatie, functionaliteiten, de Content en de diensten die Glimps (al dan niet via Gebruikers) op de Applicatie ter beschikking stelt juist, volledig, geschikt en niet-onrechtmatig is. Glimps is volledig vrij in wat Glimps op de Applicatie (al dan niet via Gebruikers) ter beschikking stelt en de wijze waarop Glimps zulks vormgeeft. De Gebruikers hebben geen zeggenschap over of aanspraken op de ter beschikking te stellen informatie, functionaliteiten, content en diensten en de wijze waarop dit geschiedt. Glimps is niet gehouden de informatie, functionaliteiten, de content of diensten die Glimps op de Applicatie beschikbaar heeft gesteld aan de Gebruikers beschikbaar te houden voor Gebruikers. 6.3 Zo lang Glimps de Applicatie ter beschikking stelt aan Gebruikers, zal Glimps zich inspannen deze te updaten, verbeteren en de mogelijkheden en functionaliteiten uit te breiden. Het staat Glimps te allen tijde volledig vrij de informatie en de functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen of geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zulks naar eigen goeddunken, zonder dat er enige vorm van aansprakelijkheid ontstaat jegens de Gebruiker. Glimps spant zich in om u zo optimaal te informeren over de wijzigingen van de Applicatie en in de toegang tot de Applicatie. 6.4 Glimps heeft te allen tijde het recht om gebruik van de Applicatie en andere diensten verband houdende met de Applicatie te beperken, op te schorten of stop te zetten en/of informatie, bestanden en/of gegevens te verwijderen, om wat voor reden dan ook, zulks naar eigen goeddunken, zonder dat er enige vorm van aansprakelijkheid ontstaat jegens de Gebruiker.

8 7. Like-bundel 7.1 Voor de Like-bundels gelden de prijzen als vermeld in de Applicatie. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 7.2 De Like-bundel stelt de Gebruiker in staat andere Gebruikers te liken teneinde zijn interesse in de andere Gebruiker kenbaar te maken. Bij wederzijdse likes van Gebruikers, is er een match en kunnen zij gebruik maken van de chatfunctie van de Applicatie. 7.3 De Like-bundel is onbeperkt houdbaar. Een gegeven like kan ongedaan worden gemaakt ( unliken ), doch de Gebruiker ontvangt deze like niet terug in zijn Like-bundel, noch heeft de Gebruiker recht op terugbetaling dan wel enige andere vergoeding voor het unliken. 7.4 De Like-bundel kan worden betaald met de betaalmiddelen zoals vermeld in de Applicatie. 8. Gebruik van de Applicatie 8.1 Glimps spant zich in het gebruik van de Applicatie veilig en in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving te houden, maar kan te dienaangaande niets garanderen. In het kader van deze inspanningsverplichting dienen alle Gebruikers zich aan de volgende regels te houden: a. U staat er voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Applicatie; b. U staat er voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zult nakomen, alsmede alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Applicatie zult nakomen; c. U staat er voor in dat u de Applicatie zult gebruiken conform de doeleinden van de Applicatie; d. De activiteiten die u verricht in het kader van de Applicatie mogen niet:

9 op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn, waaronder maar niet beperkt tot gebruik of misbruik van andermans identiteit, gegevens, foto s of video s wordt aangemerkt als misleidend; inbreuk maken op rechten van Glimps of derden, waaronder auteursrechten, portretrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening, richtlijn of andere toepasselijke regelgeving; in strijd zijn met de algemeen bekende netetiquette en niet ongepast of aanstootgevend zijn; in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; het karakter hebben van pesten, intimideren, bedreigen, beledigen, discrimineren of lastigvallen van andere Gebruikers; zien op het informatie verspreiden, toegankelijk maken en/of aanbieden met een pornografische inhoud waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen webpagina s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere websites met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; aansporen tot dan wel verband houden met illegale activiteiten of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor Glimps of derden; virussen, Trojan horses, worms, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Applicatie en/of de computersystemen van Glimps te omzeilen; gericht zijn op het zogenaamde hacken, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; aansporen tot dan wel verband houden met activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Glimps dan wel enige andere server aangesloten op het internet doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde pirated software, hacker -programma s, hacker -archieven of warez -sites; zien op het informatie vergaren van andere Gebruikers via geautomatiseerde middelen zoals door het oogsten van bots, robots, spiders of schrapers;

10 zien op framing, spiegelen of op andere wijze simuleren van het uiterlijk of de functie van de Website en de Applicatie; kunnen leiden tot storing, overbelasting of aantasting van de goede werking van de Applicatie (waaronder in ieder geval begrepen denial of service-aanval); op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Glimps en/of een derde of; een commercieel karakter hebben, zoals (niet limitatief), het plaatsen van advertenties, het versturen of op andere wijze plaatsen van ongeautoriseerde commerciële communicatie zoals reclame en spam en het bekendmaken of organiseren van promotionele acties, het organiseren van onwettige multilevelmarketing. Indien de activiteiten van de Gebruiker een commercieel karakter hebben en u derhalve in strijd handelt met dit voorschrift, verbeurt u ten behoeve van Glimps een direct opeisbare boete van 125,- ineens en van 50,- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met dien verstande dat het boetebedrag te allen tijde zal zijn gemaximeerd tot een bedrag van 1.500,- per overtreding. e. Het is niet toegestaan de volgende Content aan informatie, bestanden en/of gegevens openbaar te maken via uw Profiel of op andere wijze via de Applicatie (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Glimps is of bepaalde Content wel of niet is toegestaan): Content die discriminerend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden; Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen; Content die naar de mening van Glimps in strijd is met de goede zeden of goede smaak (hieronder wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen Content waarop borsten, billen en geslachtsdelen niet zijn bedekt), haatdragend is, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografischewebsites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat; Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;

11 Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Glimps of derden worden geschonden; Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glimps commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen; Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming; Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, richtlijn of andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden; Het staat Glimps vrij om naar eigen inzicht en beoordeling verboden Content te verwijderen In het geval u constateert dat een andere Gebruiker in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, willen we u verzoeken dit via de rapporteerknop te melden aan Glimps. 9. Intellectueel Eigendom Glimps of derden 9.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat het merk, logo en handelsnaam Glimps, inclusief alle domeinnamen, adressen en bedrijfsnamen waarin het woord Glimps voorkomt, eigendom is van Glimps en beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Website, de Applicatie, alle software die voor de werking van de Website en de Applicatie wordt gebruikt, alle daarmee gegenereerde gebruikersinformatie en databases en alle niet door u op de Website en/of de Applicatie geplaatste informatie, bestanden of andere materialen eigendom zijn van Glimps, licentiegevers van Glimps of andere gebruikers van de Applicatie en dat deze beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten zoals (onder meer) auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

12 9.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden, de Applicatie of op de Website is bedoeld om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen of om enige andere rechten ten aanzien van deze intellectuele eigendomsrechten aan u toe te kennen. 9.3 Het gebruik dat u mag maken van de in 9.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten is beperkt tot het gebruik van de Applicatie binnen de doelstellingen van de Applicatie. U staat er voor in dat u geen inbreuk zal maken op deze intellectuele eigendomsrechten van Glimps en derden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de software die voor de werking van de Website en de Applicatie wordt gebruikt op enige manier te proberen te ontcijferen, aan te passen, te wijzigen of daarvan afgeleide werken te ontwikkelen of op enige andere manier inbreuk te maken op de daarop rustende auteursrechten of het uiterlijk of de functie van de Website en de Applicatie te framen, spiegelen of op andere wijze te simuleren. Voorts zult u alle gegevens, informatie of bestanden die niet door u op de Applicatie zijn geplaatst niet downloaden, kopiëren, wijzigen, openbaar maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden gebruiken of enig ander doeleinde dat niet past binnen het doeleinde van de Applicatie, indien u deze gegevens, informatie en bestanden niet zelf op de Applicatie heeft geplaatst en toestemming daartoe heeft gekregen van de eigenaar. 10. Privacy 10.1 Uw privacy is erg belangrijk voor Glimps. Om die reden heeft Glimps een Privacy Reglement opgesteld over hoe wij informatie verzamelen en hoe wij gebruik maken van deze informatie. Wij adviseren u het Privacy Reglement van Glimps door te nemen en te gebruiken om geïnformeerde beslissingen te nemen omtrent de informatie, bestanden, en/of gegevens die u deelt via uw Profiel Door het Aanmelden voor een Account en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden bent u gebonden aan ons Privacy Reglement. 11. Content van derden 11.1 De Applicatie bevat Content van derden. De aanwezigheid daarvan op de Applicatie geschiedt zonder tussenkomst van Glimps en is derhalve niet vooraf goedgekeurd door

13 Glimps. Glimps is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Content van derden of voor enig gebruik dat hiervan door Gebruikers wordt gemaakt Glimps is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf de Applicatie door Gebruikers zijn gelinkt. 12. Disclaimer 12.1 Glimps kan er niet voor instaan dat de Applicatie en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden en/of gegevens geschikt zijn voor het doel waarvoor u dit wenst te gebruiken U erkent en stemt er mee in dat het gebruik van de Applicatie en de daarop gepubliceerde informatie, bestanden en/of gegevens geheel voor eigen risico is Glimps sluit iedere aansprakelijkheid jegens Gebruikers uit. Indien Glimps ten aanzien van Gebruikers onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade om wat voor reden dan ook dan zal de aansprakelijkheid van Glimps, inclusief de verbintenis tot ongedaanmaking, te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van maximaal 100, Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Glimps en de Gebruikers, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Gebruiker aldaar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft De rechter te Haarlem, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Glimps en de Gebruikers die verband houden met de Applicatie kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de Website van Krantcafe en alle informatie, diensten, die namens Krantcafe via deze Website of Applicaties worden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Mijnkookboek.net. Door

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden www.zimihc.nl Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van www.zimihc.nl - die gelden voor de diensten van ZIMIHC huis voor amateurkunst die worden aangeboden op www.zimihc.nl. Wij raden je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS

GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Vespafans - onderdeel van Brandambassadors B.V., KvK nr 34338413, en gevestigd te Amsterdam ( Vespafans ) - die gelden voor de dienst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden the Wayv, eenmanszaak / Besloten vennootschap, versie juni 2012, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Smart Workspaces

Algemene voorwaarden Smart Workspaces Algemene voorwaarden Smart Workspaces Wat is de bedoeling van deze algemene voorwaarden? Je bent bij de algemene voorwaarden terecht gekomen. In de algemene voorwaarden vind je onder meer regels over hoe

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Cookie Statement: het cookie statement van TruQu, beschikbaar hier. Partij: een partij (de Gebruiker en/of TruQu) bij deze Gebruiksvoorwaarden; Gebruiksvoorwaarden Nederlands Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken van de Website en het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friddo

Algemene Voorwaarden Friddo Algemene Voorwaarden Friddo Algemeen Friddo is een dienst die bedoeld is om knutsels van kinderen digitaal vast te leggen en op te slaan en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen.

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

hetnieuweoppassen gebruiksvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

hetnieuweoppassen gebruiksvoorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 profiel: het profiel dat je hebt aangemaakt bij registratie op de website. 1.2 website: de website www.hetnieuweoppassen.nl. 1.3 ouders:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de website www.naupar.nl, het daarop aangeboden Platform alsmede op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de Gebruiker en NAUPAR,

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017

Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Algemene Voorwaarden & Disclaimer Geschreven op 24 maart 2017 Inhoud: 1. Algemeen 2. Disclaimer 3. Gebruiksvoorwaarden 4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom 5. Voorwaarden voor het

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK GEBRUIKSVOORWAARDEN LIBDOK Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden Libdok van de besloten vennootschap Screamingmedia B.V. (hierna: Screamingmedia ), gevestigd te (3571 LV) te Utrecht aan het Kouwerplantsoen 38,

Nadere informatie

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP').

MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer (hierna: 'MYPP'). MYPP Gebruikersvoorwaarden en privacy beleid MY Personal Performance staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55992080 (hierna: 'MYPP'). Door je review in te vullen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online applicaties.

Nadere informatie

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars.

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars. Algemeen My MiniStars is een app die bedoeld is om momenten van kinderen in op te slaan, te delen met derden en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen. My MiniStars bestaat uit een

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT

GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT GEBRUIKSVOORWAARDEN SNIPPIT Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Imagine Identity and Culture (hierna Imagine IC ), kantoorhoudende te (1102 AN) Amsterdam, aan

Nadere informatie

functionaliteiten aan om je persoonlijke financiële kennis te verbreden/verdiepen, dan wel inzichtelijk te maken.

functionaliteiten aan om je persoonlijke financiële kennis te verbreden/verdiepen, dan wel inzichtelijk te maken. In deze gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder je gebruik kan maken van de dienst die eerstestap.nl op verschillende manieren aanbiedt. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN GROENE KENNISSENBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. Lerenophetweb Gebruikersvoorwaarden I. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Lobas kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105)

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

Artikel 4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid Gebruiksvoorwaarden Fashionlab Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

VOOR ADVERTEREN OP PINK PRESS SCROLL DAN HELEMAAL NAAR BENEDEN

VOOR ADVERTEREN OP PINK PRESS SCROLL DAN HELEMAAL NAAR BENEDEN Algemene Voorwaarden: VOOR ADVERTEREN OP PINK PRESS SCROLL DAN HELEMAAL NAAR BENEDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 PinkPress.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kosteloos de website te bezoeken.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER 1. Toepasselijkheid De websites www.columbustravel.nl en www.columbusmagazine.nl worden geëxploiteerd door uitgeverij Columbus. Columbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s

Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Algemene voorwaarden Flex & Care Nanny s Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. U wordt geadviseerd deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Bezoeker: de natuurlijke persoon, niet zijnde de Sexwerker, die gebruik maakt van de Dienst van RedLightOnline via de Website;

Bezoeker: de natuurlijke persoon, niet zijnde de Sexwerker, die gebruik maakt van de Dienst van RedLightOnline via de Website; Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van RedLightOnline, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren om deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MyDubsmashes

Algemene voorwaarden MyDubsmashes Algemene voorwaarden MyDubsmashes Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden Wanneer je MyDubsmashes gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Geodate.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele telefoon. Door lid te worden van Geodate.nl accepteer je de gebruiksvoorwaarden van Geodate.nl en

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK GEBRUIKSVOORWAARDEN SCRIPTBANK Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van het Platform maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens.

We vinden je privacy erg belangrijk. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Welkom bij HalloVrienden! Welkom bij hallovrienden.nl (de "Website") en leuk dat je ons bezoekt. Wij zijn een platform dat zich toelegt op het samenbrengen van mensen met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD ALGEMENE VOORWAARDEN ACCORD Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Accord, het een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindende

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS GEBRUIKSVOORWAARDEN ZZPECIALISTS Deze Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Gebruiksvoorwaarden vormen

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Artikel 1: Definities

Gebruiksvoorwaarden. Artikel 1: Definities Gebruiksvoorwaarden Het Buitenfonds In deze Gebruiksvoorwaarden wordt met Buitenfonds bedoeld de Stichting Buitenfonds, met Kamer van koophandel nummer 57806160 als exploitant van de Website www.buitenfonds.nl

Nadere informatie