Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010"

Transcriptie

1 Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online applicaties. Voor het gebruik van deze website of de dienst aangeboden door Refresh-it B.V., zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Naast de Gebruiksvoorwaarden zijn ook de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V. van toepassing.

2 Inhoud Gebruiksvoorwaarden vgebruikers I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3 - Refresh-it Website Artikel 4 Gebruik Artikel 5 - Gebruiksrecht Artikel 6 - Toegang, storingen en onderbrekingen Artikel 7 - Inhoud en tot stand komen contacten Artikel 8 - Verwijzingen en links Artikel 9 Virusprotectie Artikel 10 - Intellectueel eigendom... 7 Artikel 11 Aansprakelijkheid Artikel 12 Privacystatement Artikel 13 - Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving Artikel 14 - (Ver)nietig(baar)heid, toepasselijk recht en overige bepalingen II. REGISTRATIE EN PLAATSEN PROFIEL Artikel 15 Registratie Artikel 16 Plaatsen en Gebruik Profiel Artikel 17 - Beëindiging registratie

3 I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Definities. 1. In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis: Refresh-it: Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van de website en de domeinnaam van de Refresh-it Website; Refresh-it Website: Een website en/ of online dienst aangeboden en geëxploiteerd door Refresh-it B.V.; Refresh-it Dienst: De dienst beschrijft de samenwerking tussen Refresh-it en respectivelijk Adverteerder/Opdrachtgever, Gebruiker, en/ of Opdrachtgever gebaseerd op mogelijkheden en gebruik van een Refresh-it Website. Refresh-it Online Applicatie: Deze website en/ of online applicatie levert bepaalde functionaliteit aan Adverteerder/Opdrachtgever, Gebruiker, en/ of Opdrachtgever via een Refresh-it Website. Refresh-it Leads: Een Refresh-it Lead is het uiteindelijke doel van iedere Refresh-it Website en/ of Refresh-it Dienst en betekent het tot stand brengen van een contact en/ of overeenkomst tussen Adverteerder/Opdrachtgever en Gebruiker via een Refresh-it Website of Refresh-it Dienst; Adverteerder: Degene die een Advertentie plaatst en/ of toestemming geeft aan Refresh-it B.V. voor het plaatsen van een Advertentie op een Refresh-it Website; Gebruiker: Degene die de betreffende Refresh-it Website bezoekt, haar pagina s bekijkt en eventueel gebruikt maakt van de online toepassingen aangeboden op de Refresh-it Website; Advertentie: Een Advertentie is een Bericht geplaatst door Adverteerder/Opdrachtgever op een Refresh-it Website waarin de Adverteerder/Opdrachtgever een bepaald bericht, een vacature, en dienst en/of product geadverteerd ( aangeboden c.q. gevraagd ). Refresh-it biedt twee typen Advertenties, te weten een Gratis Advertentie en een Betaalde Advertentie ( zie Hoofdstuk 7 voor meer informatie); Bericht: Een Bericht is informatie/content beschikbaar gesteld door de Adverteerder/Opdrachtgever en/ of Gebruiker dat het geadverteerd in de Advertentie beschrijft inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords.. Persoonsgegevens: Door een gebruiker van een Refresh-it Website te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, adres en bankrekeningnummer. Opdrachtgever: De Opdrachtgever is de partij die op basis een Overeenkomst met Refresh-it gebruik maakt van een Refresh-it Website, Refresh-it Dienst en/ of Refresh-it Online Applicatie; dit kan zijn als Adverteerder/Opdrachtgever en/ of Gebruiker. Overmacht: Elke, van de wil van Refresh-it B.V., onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Refresh-it B.V. jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Refresh-it B.V. kan worden verlangd. Overeenkomst: Een Overeenkomst bevestigt de samenwerking tussen de Adverteerder/Opdrachtgever en Refresh-it B.V. en is onderhevig aan overeengekomen afspraken met betrekking tot de Advertentie en/ of de Refresh-it Dienst. Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Refresh-it en deze Refresh-it Website. Dienst(en): de door Refresh-it geëxploiteerde dienst(en). Deze dienst(en) betreffen onder meer het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Gebruikersnaam: het adres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van Refresh-it.

4 Gegevens en Bestanden: alle op een Website van Refresh-it geplaatste Profielen, Advertenties, persoonsgegevens, advertenties, teksten, adressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto's, (bewegend of stilstaand) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich op een Website van Refresh-it heeft geregistreerd en daardoor een Gebruikersaccount heeft verkregen. Gebruikersaccount: het ten behoeve van de Gebruiker afgeschermde persoonlijke gedeelte op een Website van Refresh-it waar de Geregistreerde Gebruiker (onder meer) zijn Profiel kan aanmaken, beheren en aanpassen, Advertenties kan inzien, selecteren en opslaan en zich kan opgeven voor het ontvangen van -alerts. Daarnaast kan de Gebruiker vanuit zijn Gebruikersaccount sollicitaties versturen en reeds verstuurde sollicitaties inzien en beheren. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met zijn curriculum vitae en informatie over zijn ambities en interesses, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords. Website: de internetsite van Refresh-it te bereiken via een domeinnaam van een Refresh-it Website, alsmede alle andere internetsites van Refresh-it bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot zijn Gebruikersaccount en de Diensten van Refresh-it. 2. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden. 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van een Website van Refresh-it, alsmede op alle (rechts)handelingen samenhangend met het gebruik van een Website van Refresh-it zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van de Geregistreerde Gebruiker. 2. Door zich toegang te verschaffen tot een Website van Refresh-it, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt de Gebruiker gebonden te zijn aan de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden. 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot een Website van Refresh-it zich eveneens aan deze Algemene Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen. 4. Refresh-it heeft het recht deze Algemene Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers door middel van haar Refresh-it Website op de hoogte stellen van de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van een Website van Refresh-it voortzet nadat de Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard. 5. De meest actuele Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op een Website van Refresh-it. Artikel 3 - Refresh-it Website. 1. Een Refresh-it Website in een website gericht op een specifieke doelgroep die per Refresh-it Website in het Refresh-it Netwerk sterk kan verschillen. Een Refresh-it Website wordt beheerd en geëxploiteerd door Refresh-it. Alle Gegevens en Bestanden die de Gebruiker op een Website van Refresh-it plaatst, worden opgeslagen, verwerkt en bewaard in een database en op servers in Nederland.

5 Artikel 4 Gebruik. 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot een Website van Refresh-it verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of de Diensten van Refresh-it. 2. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven en zich te houden aan de inhoud van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door Refresh-it gegeven (overige) voorschriften. 3. Elk gebruik van een Website van Refresh-it en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico. 4. Refresh-it spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Refresh-it kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers begrepen) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk. Artikel 5 - Gebruiksrecht. 1. Refresh-it verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Refresh-it Website en de op haar Refresh-it Website ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op een Website van Refresh-it ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik voor persoonlijke en niet commerciële doeleinden plaatsvindt en is gericht op vinden van werk. 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om een Website van Refresh-it of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken, dan wel hierop enig ander recht uit te oefenen, dan in het voorgaande lid omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de inhoud van de navolgende artikelleden. 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om een Website van Refresh-it of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen. 4. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op een Website van Refresh-it geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van spam. 5. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site en/of het netwerk van Refresh-it te verstoren, te gebruiken voor illegale aangelegenheden en/of doeleinden dan wel voor het reageren op Advertenties van Opdrachtgevers en het aanmaken/beheren van zijn/haar Profiel. 6. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers van een Refresh-it Website te hinderen in het gebruik van de Diensten en/of Site van Refresh-it, dan wel aan Refresh-it, haar Gebruikers en/of de Opdrachtgevers van Refresh-it schade toe te brengen. Tevens is het de Gebruiker niet toegestaan: a. de veiligheid of beveiliging van een Website van Refresh-it te schenden, dan wel pogingen daartoe te ondernemen, zulks in de ruimste zin des woords; b. op een Website van Refresh-it geplaatste Gegevens en Bestanden het wijzigen, wissen of onbruikbaar te maken, zulks in de ruimste zin des woords; c. zich toegang te verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld; d. in te loggen op een Gebruikersaccount of server waartoe hij niet is bevoegd; e. de door Refresh-it ten behoeve van haar Refresh-it Website samengestelde HTML codes te kopiëren of op enigerlei wijze aan te passen en/of te wijzigen. Artikel 6 - Toegang, storingen en onderbrekingen. 1. Refresh-it kan niet garanderen dat haar Refresh-it Website en Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en is derhalve niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot en/of het gebruik van haar Refresh-it Website

6 en/of Diensten. Daarnaast is Refresh-it niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties van haar Refresh-it Website en/of Diensten met het systeem en/of de software van de Gebruiker. 2. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Refresh-it terzake vrijwaren. 3. Refresh-it is gerechtigd haar Refresh-it Website en/of Refresh-it Diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, aan te passen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende schade. Daarnaast is Refresh-it bevoegd vergoedingen te vragen voor het gebruik van haar Refresh-it Website en/of haar Refresh-it Diensten en deze vervolgens te verhogen. Artikel 7 - Inhoud en tot stand komen contacten. 1. Ten aanzien van de Gegevens en Bestanden die van Refresh-it en/of de Opdrachtgevers van Refresh-it afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben en dat Refresh-it en/of de Opdrachtgevers van Refresh-it ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk is en/of zijn. 2. Refresh-it geeft geen enkele garantie dat (de kwaliteit van) haar Refresh-it Website en Refresh-it Diensten voldoen aan de verwachtingen van de Gebruiker en dat de Gebruiker met behulp van haar Refresh-it Website en/of Refresh-it Diensten een vindt. Refresh-it is terzake dan ook nimmer aansprakelijk. 3. Niets in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden dan wel op een Website van Refresh-it is bedoeld of dient te worden beschouwd als een aanbieding om een contractuele relatie met Refresh-it en/of een Opdrachtgever van Refresh-it aan te gaan. 4. Alle aanbiedingen die via een Website van Refresh-it worden gedaan, kunnen door Refresh-it dan wel de door de desbetreffende Opdrachtgever van Refresh-it die de aanbieding doet of heeft gedaan, op elk gewenst moment worden herroepen, zelfs indien aanvaarding daarvan reeds heeft plaatsgevonden. 5. Indien en voor zover met behulp van een Website en/of Diensten van Refresh-it tussen de Gebruiker en een Opdrachtgever van Refresh-it contact wordt gelegd, dan wel enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen een Gebruiker en een Opdrachtgever van Refresh-it tot stand komt, dan komt dit volledig voor rekening en risico van de Gebruiker en is Refresh-it daarbij nimmer als partij betrokken. 6. Refresh-it is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen een Gebruiker en een Opdrachtgever van Refresh-it en/of de tussen hen gesloten overeenkomst(en) en/of aangegane rechtsbetrekking(en). Ook niet wanneer deze contacten, overeenkomst(en) en/of rechtsbetrekking(en) tot stand zijn gekomen aan de hand van door Refresh-it uitgevoerde matches. Daarnaast is Refresh-it nimmer aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten de Opdrachtgevers van Refresh-it. Artikel 8 - Verwijzingen en links. 1. Een Website van Refresh-it bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden en websites van derden kunnen verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar een Website van Refresh-it. 2. Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld om het gebruikersgemak van een Website van Refresh-it te vergroten en Refresh-it is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze andere websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. 3. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of hyperlinks naar een Website van Refresh-it opnemen, betekent dat geenszins dat Refresh-it instemt met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Refresh-it op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of hyperlinks naar een Website van Refresh-it.

7 Artikel 9 Virusprotectie. 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op een Website van Refresh-it verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken en Bestanden en Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan een Website en Diensten van Refresh-it te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken en Bestanden en Gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. 2. De Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen en Gegevens en Bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen. 3. Refresh-it is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Refresh-it genomen voorzorgsmaatregelen, op een Website en/of in de door Refresh-it gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Refresh-it is evenmin aansprakelijk indien haar Refresh-it Website wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld een Website en Diensten van Refresh-it (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van haar Gebruikers en/of Advertenties in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd. Artikel 10 - Intellectueel eigendom 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat een Website van Refresh-it Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Refresh-it, een Opdrachtgever van Refresh-it en/of (een) derde(n) en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). 2. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel op een Website van Refresh-it is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op een Website van Refresh-it geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven. 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht. 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Refresh-it, een Opdrachtgever van Refresh-it en/of (een) derde(n) op een Website geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. 5. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van door hem op een Website van Refresh-it geplaatste Gegevens en Bestanden gaan door het plaatsen daarvan op een Website niet over op Refresh-it. 6. De Gebruiker vrijwaart Refresh-it volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder Gebruikers van Refresh-it) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem op een Website van Refresh-it geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht. Artikel 11 Aansprakelijkheid. 1. Refresh-it en/of de Opdrachtgevers van Refresh-it is en/of zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van haar Refresh-it Website en/of Diensten. 2. Indien en voor zover Refresh-it toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan gelden de navolgende bepalingen.

8 3. Aansprakelijkheid van Refresh-it voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten. 4. Iedere eventuele uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of het gebruik van een Website en/of Diensten van Refresh-it voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal 1.000,- per gebeurtenis en maximaal 5.000,- per kalenderjaar. 5. De aansprakelijkheid van Refresh-it zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Artikel 12 Privacystatement. 1. Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruikers van Refresh-it verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van Refresh-it. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te worden beschouwd. Het Privacystatement kan worden ingezien door te kijken op Artikel 13 - Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving. 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door Refresh-it gegeven (overige) voorschriften, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Refresh-it alsdan terzake vrijwaren. 2. Het bepaalde in het voorgaande artikellid is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. 3. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de door Refresh-it gegeven (overige) voorschriften, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is Refresh-it bevoegd de Gebruiker terzake een waarschuwing te geven, de (relevante) Vennootschap(pen) van Refresh-it terzake te informeren, de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen en/of (ingeval het een Geregistreerde Gebruiker betreft) zijn Gebruikersaccount op te heffen, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van een Website van Refresh-it en/of het aanmaken van een (nieuw) Gebruikersaccount onmogelijk wordt. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Refresh-it om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 - (Ver)nietig(baar)heid, toepasselijk recht en overige bepalingen. 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige voorwaarden. Refresh-it zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen. 2. Elke Vennootschap van Refresh-it kan zich op de toepasselijkheid van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden beroepen ingeval van een eventuele vordering (direct of indirect) gepaard gaande met het gebruik van een Website en/of Diensten van Refresh-it. Daar waar in deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt gesproken van 'Refresh-it' dient alsdan tevens de naam van de desbetreffende Opdrachtgever van Refresh-it te worden gelezen. 3. Indien Refresh-it en/of een Opdrachtgever van Refresh-it direct of indirect op enigerlei wijze afstand doet en/of doen van (de toepasselijkheid van) één of meerdere bepaling(en) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden en/of de schending en/of niet-nakoming daarvan, dan betekent dat geenszins dat Refresh-it en/of de desbetreffende Opdrachtgever van Refresh-it hiermee blijvend afstand doet en/of doen van de toepasselijkheid van deze bepaling(en). Tevens betekent dit niet dat Refresh-it en/of de desbetreffende Opdrachtgever van Refresh-it alsdan geen rechten kunnen ontlenen aan de overige bepalingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden.

9 4. Op deze Algemene Gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam wordt bevoegd geacht ter zake van eventuele geschillen. II. REGISTRATIE EN PLAATSEN PROFIEL. De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij Refresh-it registreert en/of een Profiel aanmaakt. Artikel 15 Registratie. 1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Refresh-it dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een Gebruikersaccount dient aan te maken zoals beschreven op een Website van Refresh-it. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Toegangscode aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke Gebruikersaccount. 2. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd. 3. Het staat Refresh-it vrij de registratie van een Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren. In dat geval wordt geen Gebruikersaccount aangemaakt. 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker - indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode en deze geheim te houden. 5. Elke Gebruiker mag maximaal één Gebruikersaccount (laten) aanmaken. 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Toegangscode en/of Gebruikersaccount, al dan niet tegen betaling, aan een derde over te dragen. 7. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Refresh-it terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode. 8. Refresh-it is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Toegangscode aan te maken. Artikel 16 Plaatsen en Gebruik Profiel. 1. Elke Gebruiker kan binnen zijn Gebruikersaccount een Profiel aanmaken en aan dit Profiel Gegevens en Bestanden toevoegen. De Gebruiker kan één of meerdere Opdrachtgevers van Refresh-it selecteren die toegang tot (de inhoud van) zijn Profiel krijgen. Door zijn Profiel inzichtelijk te maken voor één of meerdere Opdrachtgevers van Refresh-it geeft de Gebruiker aan Refresh-it het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel ten behoeve van de daartoe door de Gebruiker geselecteerde Opdrachtgevers van Refresh-it. 2. De Gebruiker gaat er door zijn Profiel inzichtelijk te maken voor één of meerdere Opdrachtgevers van Refresh-it mee akkoord dat het door hem aangemaakte Profiel (inclusief de daaraan toegevoegde Gegevens en Bestanden) kan worden gebruikt door deze Opdrachtgevers en dat deze Opdrachtgevers de Gebruiker kunnen benaderen. 3. De Gebruiker ontvangt binnen zijn Gebruikersaccount een bericht indien zijn Profiel matcht met een Advertentie op een Website van Refresh-it. Daarnaast kan hij binnen zijn Gebruikersaccount instellen dat hij een ontvangt indien er sprake is van een match tussen zijn Profiel en een op een Website van Refresh-it geplaatste Advertentie. 4. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en Bestanden, dat hij volledig bevoegd is aan Refresh-it de in dit artikel genoemde rechten te verstrekken en dat derden geen bezwaar hebben tegen opname van de aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en

10 Bestanden. Tevens garandeert de Gebruiker door het toevoegen van Gegevens en Bestanden aan zijn Profiel geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords. 5. Refresh-it behoudt zich het recht voor het door de Gebruiker aangemaakte Profiel aan te passen en/of in te korten. Het aanpassen van het Profiel van de Gebruiker geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding. 6. De Gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart Refresh-it en/of de Opdrachtgevers van Refresh-it volledig voor alle mogelijke schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) voortvloeiend uit het gebruik van het Profiel van de Gebruiker en/of de door de Gebruiker aan zijn Profiel toegevoegde Gegevens en Bestanden. Artikel 17 - Beëindiging registratie. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door een te sturen naar In dat geval zal Refresh-it de registratie binnen 2 werkdagen beëindigen. Het staat Refresh-it vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Toegangscode van de Gebruiker te blokkeren en/of het Gebruikersaccount op te heffen. Refresh-it kan de registratie van de Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en/of andere door Refresh-it gestelde voorschriften, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks ter beoordeling van Refresh-it. Refresh-it is nimmer tot betaling van enige schadevergoeding gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. Lerenophetweb Gebruikersvoorwaarden I. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT Inleiding Dit is het privacystatement van Adver-Online B.V. Via de website van Adver-Online worden diverse (online) HR oplossingen

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN

I. ALGEMENE BEPALINGEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis: 1. Account: het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden vklanten van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Gebruiksvoorwaarden vklanten van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Gebruiksvoorwaarden vklanten van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online applicaties.

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

2013 Vakcollege Groep B.V. 26 07 2013 PRIVACYSTATEMENT

2013 Vakcollege Groep B.V. 26 07 2013 PRIVACYSTATEMENT PRIVACYSTATEMENT Artikel 1 Algemene Gebruikersvoorwaarden 1. Op elke toegang tot het internetportaal van Vakcollege Groep, ook wel genaamd Vakcollege Community en/of elk gebruik van Vakcollege Community

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen met de daarachter vermelde betekenis: Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van veilingdeurwaarder.nl;

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacystatement:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friddo

Algemene Voorwaarden Friddo Algemene Voorwaarden Friddo Algemeen Friddo is een dienst die bedoeld is om knutsels van kinderen digitaal vast te leggen en op te slaan en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures

Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Versie januari 2014 Algemene Voorwaarden Commerciële Vacatures Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de in dit artikel opgenomen begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

1 Definities Econo-wards

1 Definities Econo-wards 1 Definities Econo-wards 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en in meervoud; als werkwoord en als zelfstandig naamwoord):

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BizzPlace

Algemene Voorwaarden BizzPlace Algemene Voorwaarden BizzPlace Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: De Website: de website www.bizzplace.eu, die wordt in stand gehouden door de besloten vennootschap

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacystatement:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars.

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars. Algemeen My MiniStars is een app die bedoeld is om momenten van kinderen in op te slaan, te delen met derden en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen. My MiniStars bestaat uit een

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015

Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 Aanvullende Voorwaarden Online Diensten ZM Mei 2015 kpn.com Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst 3 Artikel 3 Toegang tot de dienst 4 Artikel 4

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dutch Frogs v.o.f. Via deze link kunt u de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden.

Algemene voorwaarden Dutch Frogs v.o.f. Via deze link kunt u de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden. Algemene voorwaarden Dutch Frogs v.o.f. Via deze link kunt u de voorwaarden ook in PDF formaat downloaden. Artikel 1 - Definities 1.1 Huurder: De (rechts)persoon met wie Dutch Frogs een Overeenkomst tot

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl)

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Online services adviesbod(.nl) Ten aanzien van de dienstverlening van Adviesbod.nl.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Algemene voorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.westernsporthorses.com van Van Buuren Quality Horses (hierna: Westernsporthorses.com) gelden de hierna genoemde algemene voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie opdrachtgevers) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Opdrachtgever gebruik kunt maken van de Dienst die

Nadere informatie

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt.

Wat doet Community De Bilt Werkt wel en niet? Het platform Community De Bilt Werkt is een activiteit van Stichting ZZP De Zes Kernen De Bilt. Algemene voorwaarden In deze algemene voorwaarden proberen we zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wat Community De Bilt Werkt doet, wat zij niet doet en wat de verantwoordelijkheden zijn voor ons en

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011. Preambule

Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011. Preambule Algemene adverteerdersvoorwaarden Studentsflirt.nl Versie geldig vanaf: 16 mei 2011 Preambule Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Studentsflirt.nl. Studentsflirt.nl dient als

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN JGZ ACADEMIE. 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1.1 Algemene Voorwaarden : onderhavige voorwaarden. 1.2 E-learning Module(s) : de online cursus(sen) die door NCJ aan de Gebruiker

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. 1 Toepasselijkheid 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten

Disclaimer. Aansprakelijkheid. Intellectuele Eigendomsrechten Disclaimer Aansprakelijkheid Dezewebsiteismetdegrootstmogelijkezorgenaandachtsamengesteld.Wijgaranderenechter nietdat(deinhoudvan)dewebsitevolledigen/ofjuistis. Uaanvaardtdatdewebsitealleendefunctionaliteitenoverigeeigenschappenbevatzoalsudie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden

Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Knab Verzekeren gebruiksvoorwaarden Wie zijn wij? De app wordt je aangeboden door Knab Verzekeren, een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Verzekeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie