Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen."

Transcriptie

1 Lerenophetweb Gebruikersvoorwaarden I. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden van Lerenophetweb, tevens aangeduid als Gebruikersvoorwaarden. 2. Lerenophetweb B.V., handelend onder de naam Lerenophetweb, verder te noemen Lerenophetweb, statutair gevestigd en kantoorhoudende te 9723 ZA Groningen aan het Helperpark Site: De internetsite en applicaties van Lerenophetweb te bereiken via het domein 4. Gebruiker: degene die de site van Lerenophetweb bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten en/of Site van Lerenophetweb. 5. Geregistreerde Gebruiker: de Gebruiker die zich bij Lerenophetweb.nl heeft geregistreerd en toegang heeft tot afgeschermde delen van de Site met een eigen Gebruikersnaam en Toegangscode. 6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die door een Gebruiker wordt gebonden aan een overeenkomst met Lerenophetweb tot het leveren van diensten. 7. Openbare gedeelte: het voor alle Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb toegankelijke gedeelte van de Site van Lerenophetweb. 8. MyCampus: door Lerenophetweb ter beschikking gestelde programmatuur, waarmee de Geregistreerde Gebruiker toegang heeft tot de voor hem ter beschikking gestelde Content. De MyCampus omvat ook het kunnen aanmaken van een Profiel. 9. Publisher: door Lerenophetweb ter beschikking gestelde programmatuur, met behulp waarvan de Opdrachtgever Content kan maken, onderhouden, publiceren en uitgeven. 10. Academy: door Lerenophetweb ter beschikking gestelde programmatuur, met behulp waarvan de Opdrachtgever het beheer kan doen van Publishers, Publisher-accounts en Geregistreerde Gebruikers. 11. Profiel: het door de Geregistreerde Gebruiker aangemaakte Profiel met gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities, inclusief alle daaraan toegevoegde overige Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords. 12. Gegevens en Bestanden: alle op de Site van Lerenophetweb geplaatste Profielen, persoonsgegevens, advertenties, teksten, adressen, HTML codes, informatie, afbeeldingen, foto s (bewegend of stilstaand), beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, E-learning Content, Rapportages, Online Tests, testresultaten, software enzovoort, zulks in de ruimste zin des woords en ongeacht door wie ze zijn geplaatst. 13. E-learning-dienst: het door Lerenophetweb verschaffen van ruimte op de Server aan de Opdrachtgever ter plaatsing van de Content teneinde de Opdrachtgever de gelegenheid te bieden informatie toegankelijk te maken voor Gebruikers. 14. Lerenophetweb-ontwerpen: De ten behoeve van de E-learningdienst ontworpen, ontwikkelde, gebouwde, geprogrammeerde en op de Server opgeslagen gestructureerde informatie en toepassingen die de Opdrachtgever gebruikt of laat gebruiken voor het inrichten van Content; 15. Content: de door de Opdrachtgever met behulp van Lerenophetweb-ontwerpen ingerichte en op de Server opgeslagen gestructureerde informatie en toepassingen die de Opdrachtgever publiceert op het Internet, al dan niet via een MyCampus; 16. Server: een door Lerenophetweb gebruikt systeem waarmee informatie kan worden opgeslagen en op een gestructureerde wijze toegankelijk kan worden gemaakt; 17. Gebruikersnaam: het unieke adres van de Gebruiker waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Toegangscode toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Lerenophetweb, danwel tot zijn MyCampus-account en/of het Publisher-account en/of Academy-account van zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij optreedt. 18. Toegangscode: een combinatie van letters, cijfers en/of leestekens waarmee de Geregistreerde Gebruiker in combinatie met zijn Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Site en/of diensten van Lerenophetweb, danwel tot zijn MyCampus-account en/of het Publisher-account en/of Academy-account van zijn onderneming en/of de onderneming waarvoor hij optreedt. Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen. Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden 1. Op elke toegang en/of elk gebruik van Lerenophetweb.nl door (Geregistreerde) Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb zijn de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing, zulks met uitzondering van deel II van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden, welk deel alleen geldt ten aanzien van Geregistreerde Gebruikers. 2. Door zich toegang te verschaffen tot de Site van Lerenophetweb, dan wel door gebruik van deze Site te maken, op welke wijze dan ook, stemt de Gebruiker in met de toepassing van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden. 3. De Gebruiker staat ervoor in dat degene die zich door middel van zijn computer de toegang verschaft tot de Site van Lerenophetweb zich eveneens aan de onderhavige Gebruikersvoorwaarden zal onderwerpen. 4. Lerenophetweb heeft het recht deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Zij zal alsdan haar Geregistreerde Gebruikers in dat geval door middel van haar Site op de hoogte stellen van de Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 1 van 8

2 nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden. Wanneer de Gebruiker het gebruik van de Site van Lerenophetweb voortzet nadat de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, impliceert dit dat de Gebruiker de aangepaste voorwaarden onherroepelijk heeft aanvaard. 5. De meest actuele Algemene Gebruikersvoorwaarden zijn te allen tijde in te zien op de Site van Lerenophetweb. Artikel 3 Lerenophetweb.nl Lerenophetweb.nl is een e-learning platform voor cursisten/studenten, trainers/auteurs/docenten in onderwijs en bedrijfsleven. Lerenophetweb biedt haar Gebruikers en Opdrachtgevers diverse diensten aan om e-learning Content te ontwikkelen, te onderhouden, te publiceren, uit te geven, te verhandelen en met elkaar in contact te komen. Daarnaast kan Lerenophetweb haar Gebruikers en Opdrachtgevers informeren over producten en diensten van door haar geselecteerde partners die naar haar oordeel aansluiten bij (het Profiel van) haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers. Artikel 4 Gebruiksrecht Gebruikers 1. Door zichzelf toegang te verschaffen tot de Site van Lerenophetweb verklaart de Gebruiker wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van deze Site en/of diensten van Lerenophetweb. 2. Lerenophetweb verleent de Gebruiker onder de voorwaarden zoals beschreven in deze Gebruikersvoorwaarden een persoonlijk recht om haar Site en de op haar Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden te bekijken en/of te beluisteren op de wijze en in het format waarop deze Gegevens en Bestanden op de Site van Lerenophetweb ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik is gericht op het maken, aanbieden en distribueren van E-learning Content en het leggen van contact met andere Gebruikers,. 3. De Gebruiker is gehouden alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven, in het bijzonder de weten regelgeving terzake van privacy. 4. Elk gebruik van de Site van Lerenophetweb en de daarop geplaatste Gegevens en Bestanden geschiedt voor eigen rekening en risico. 5. De Gebruiker zal zich dusdanig opstellen en gedragen als van een zorgvuldige en verantwoordelijke Gebruiker mag worden verwacht. Artikel 5 Onrechtmatig gebruik Site Lerenophetweb 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van Lerenophetweb of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in artikel 4 lid 2 omschreven. Dit betekent onder meer dat de Gebruiker zich dient te houden aan de navolgende bepalingen. 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Site van Lerenophetweb of de op deze Site ter beschikking gestelde Gegevens en Bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen of dienaangaande enig ander recht uit te oefenen anders dan in artikel 4 lid 2 omschreven. 3. Het is de Gebruiker daarnaast verboden de op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden te verwerken en/of te registreren, dan wel te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, aan Gebruikers en/of Opdrachtgevers door middel van , fax, SMS, MMS, post of anderszins ( spammen ). 4. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan de dienstverlening en/of Site en/of het netwerk van Lerenophetweb te verstoren, dan wel te gebruiken voor: 1. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden waartoe hij niet bevoegd is, waartegen derden bezwaar zouden kunnen hebben, dan wel waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig (intellectueel eigendoms)recht van Lerenophetweb en/of een derde (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb); 2. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als kwetsend kunnen worden ervaren, waarmee of waardoor verboden onderscheid wordt gemaakt (naar bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd) en/of waarvan de inhoud in strijd is met de goede smaak of -zeden (bijvoorbeeld pornografisch materiaal), zulks uitsluitend ter beoordeling van Lerenophetweb; 3. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden, die als gewelddadig of anderszins verwerpelijk kunnen worden aangemerkt, zulks ter beoordeling van Lerenophetweb; 4. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van Gegevens en Bestanden die niet op de waarheid berusten, zulks uitsluitend ter beoordeling van Lerenophetweb; 5. het plaatsen, verveelvoudigen, op enigerlei wijze verspreiden of openbaar maken van promotiematerialen, junkmail, kettingbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht op het bereiken van grote groepen personen; 6. het op enigerlei wijze oproepen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers of derden tot geweld en/of het lastig vallen en/of stalken van anderen (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb) of andere handelingen in strijd met wet- en regelgeving; 7. illegale aangelegenheden en/of doeleinden; 8. het maken van inbreuk op de privacy van Lerenophetweb en haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers. Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 2 van 8

3 5. Tot slot is het de Gebruiker niet toegestaan andere Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb te hinderen in het gebruik van de diensten en/of Site van Lerenophetweb, dan wel aan Lerenophetweb, haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers en/of derden schade toe te brengen. Hieronder wordt onder meer verstaan: 1. het achterhouden van informatie die relevant is voor andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb; 2. het schenden van de veiligheid of beveiliging van de Site van Lerenophetweb, dan wel het ondernemen van pogingen daartoe, zulks in de ruimste zin des woords; 3. het wijzigen, wissen of onbruikbaar maken van op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden, zulks in de ruimste zin des woords; 4. het zich toegang verschaffen tot data die niet voor hem zijn bedoeld; 5. het inloggen op een (Lerenophetweb- of bedrijfs)account of server waartoe de Gebruiker niet is bevoegd; 6. het kopiëren of op enige wijze aanpassen of wijzigen van de door Lerenophetweb ten behoeve van haar Site samengestelde HTML codes. Artikel 6 Controle op gebruik 1. Om de kwaliteit van haar Site en/of diensten zo goed mogelijk te waarborgen worden er regelmatig steekproeven uitgevoerd ten aanzien van de op de Site van Lerenophetweb door haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers geplaatste Gegevens en Bestanden. 2. Lerenophetweb laat de hiervoor genoemde steekproeven uitvoeren door één of meerdere door haar geselecteerde derden waartoe deze derden toegang krijgen tot de op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden. De Gebruiker erkent door het plaatsen van Gegevens en Bestanden op de Site van Lerenophetweb expliciet hiermee in te stemmen. Lerenophetweb zal de door haar ingeschakelde derden verplichten zorgvuldig met de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden om te gaan. Artikel 7 Geheimhouding Elke Gebruiker is gehouden tot geheimhouding van alle Gegevens en Bestanden van geheime of vertrouwelijke aard die hij heeft verkregen van Lerenophetweb, haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers. Hieronder vallen niet de Gegevens en Bestanden die door Lerenophetweb, haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers op de Site van Lerenophetweb zijn geplaatst met de bedoeling deze inzichtelijk te maken voor overige Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb. Artikel 8 Aansprakelijkheid voor Gegevens en Bestanden 1. Lerenophetweb heeft de inhoud van haar Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Site van Lerenophetweb bevat echter Gegevens en Bestanden die afkomstig zijn van haar Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden. Deze Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden zijn zelf verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden en Lerenophetweb is niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid daarvan, ongeacht of deze door Lerenophetweb op de Site zijn geplaatst. Plaatsing door derden (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb) van Gegevens en Bestanden op de Site van Lerenophetweb betekent niet dat Lerenophetweb achter de inhoud van deze Gegevens en Bestanden staat. Lerenophetweb heeft geen verplichting de op haar Site geplaatste Gegevens en Bestanden vóór plaatsing te controleren. 2. Ten aanzien van Gegevens en Bestanden die van Lerenophetweb zelf afkomstig zijn, geldt dat deze enkel een informatief doel hebben zodat Lerenophetweb ook ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van (de inhoud van) deze Gegevens en Bestanden niet aansprakelijk kan worden gesteld. Artikel 9 E-learning-dienst 1. Lerenophetweb heeft een E-learning-dienst ontwikkeld/laten ontwikkelen voor uiteenlopende toepassingen, die op de Site van Lerenophetweb door de Gebruiker en/of de Opdrachtgever van Lerenophetweb kunnen worden gebruikt. 2. Ingeval van deelname aan de E-learning-dienst wordt de Gebruiker verzocht vragen te beantwoorden, oefeningen te doen of handelingen uit te voeren. Aan de hand van de door de Gebruiker ingevoerde informatie en gegevens wordt een score berekend, welke score wordt vertaald in een rapportage. 3. Lerenophetweb spant zich ertoe in te bewerkstelligen dat de door haar aangeboden E-learning-dienst inhoudelijk voldoen aan de actuele stand van de (psychologische) wetenschap en techniek. 4. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van de aangeboden E-learning-dienst verplicht hij zich tot naleving van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de aanwijzingen die Lerenophetweb terzake op haar Site geeft. De Gebruiker erkent dat het voor de kwaliteit van de E-learning-dienst en de resultaten van belang is in welke context en onder welke omstandigheden zij wordt uitgevoerd en/of gebruikt. 5. Het staat Lerenophetweb vrij de door haar aangeboden E-learning-dienst op elk gewenst moment om haar moverende redenen (bijvoorbeeld met het oog op ontwikkelingen in de psychologische wetenschap) aan te passen, (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen, zulks zonder hiermee op enigerlei wijze schadeplichtig te worden. 6. De Gebruiker van de E-learning-dienst kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de met behulp van de E- learning-dienst verkregen resultaten en uitkomsten. Aan deze resultaten en uitkomsten mag daarnaast geen Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 3 van 8

4 enkele inhoudelijke betekenis worden toegekend, ongeacht of de E-learning-dienst al dan niet volledig correct is uitgevoerd. 7. Lerenophetweb kan ten aanzien van de inhoud van de door haar aangeboden E-learning-dienst en de resultaten nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de met behulp van de door Lerenophetweb aangeboden E-learning-dienst verkregen resultaten en de gevolgen daarvan. Daarnaast draagt de Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor de inzet van zijn resultaten voor een bepaald doel en de wijze waarop hij deze resultaten interpreteert. 8. Het is de Gebruiker niet toegestaan de met de door Lerenophetweb aangeboden E-learning-dienst verkregen resultaten te verveelvoudigen, te verspreiden of openbaar te maken zonder bronvermelding (Lerenophetweb.nl). 9. De via de E-learning-Dienst aangeboden Content op Lerenophetweb kan afkomstig zijn van verschillende leveranciers en opdrachtgevers van Lerenophetweb (eigenaren van een Publisher-account). De uitvoering van de E-learning-dienst vindt plaatst op de Site van Lerenophetweb. Lerenophetweb verplicht haar leveranciers en opdrachtgevers zorgvuldig met de door Gebruikers verstrekte gegevens om te gaan. De Gebruiker erkent door gebruik te maken van de aangeboden E-learning-dienst expliciet in te stemmen met het vorengaande. 10. Door gebruik te maken van de door Lerenophetweb aangeboden E-learning-dienst geeft de Gebruiker Lerenophetweb en haar leverancier(s) en opdrachtgever(s) toestemming kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde data en de met behulp van de E-learning-dienst geaggregeerde gegevens te bewaren. Daarnaast geeft de Gebruiker door gebruik te maken van de door Lerenophetweb aangeboden E-learning-dienst toestemming om kopieën van de door de Gebruiker ingevoerde data en de met behulp van de E-learning-dienst geaggregeerde gegevens geanonimiseerd te gebruiken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en/of de ontwikkeling en kwaliteit van (de dienstverlening van) Lerenophetweb. Artikel 10 Toegang Site, storingen en onderbrekingen 1. Lerenophetweb kan niet garanderen dat haar Site en diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten. Daarnaast is Lerenophetweb niet aansprakelijk voor mogelijke nadelige interferenties met het systeem en/of de software van de Gebruiker, dan wel derden. 2. Lerenophetweb zal zich ertoe inspannen eventuele technische tekortkomingen, onderbrekingen en/of storingen in de toegang tot de Site en/of haar diensten zo spoedig mogelijk te verhelpen. 3. Indien een onderbreking en/of storing wordt veroorzaakt door een Gebruiker of een derde, wiens handelen de Gebruiker kan worden toegerekend, komen alle hiermee gepaard gaande schade en gevolgen voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal Lerenophetweb terzake vrijwaren. 4. Lerenophetweb is gerechtigd haar Site en/of diensten al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken en/of te beëindigen zonder alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade. Artikel 11 Contacten Opdrachtgevers en Gebruikers 1. Lerenophetweb tracht met behulp van haar Site Gebruikers en Opdrachtgevers met elkaar en onderling in contact te brengen. Lerenophetweb kan niet garanderen dat haar Opdrachtgevers en/of Gebruikers bevoegd zijn tot het sluiten van een overeenkomst en/of het aangaan van rechtsbetrekkingen. Indien en voor zover met behulp van de Site en/of diensten van Lerenophetweb onderling contact tot stand komt en dit contact tot enige overeenkomst en/of rechtsbetrekking tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling leidt, is Lerenophetweb daarbij nimmer als partij betrokken. 2. Lerenophetweb kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, kosten en gevolgen voortvloeiend uit de contacten tussen (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers en/of (een Gemeenschap van) Gebruikers en Opdrachtgevers onderling en de tussen hen gemaakte afspraken en/of gesloten overeenkomsten en/of aangegane rechtsbetrekkingen. Ook niet wanneer deze contacten tot stand zijn gekomen aan de hand van door Lerenophetweb uitgevoerde matches en/of door Lerenophetweb aangeboden E- learning-dienst (inclusief de resultaten). Daarnaast kan Lerenophetweb nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van haar (Gemeenschappen van) Gebruikers en/of Opdrachtgevers. Artikel 12 Gebruik (overige) Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden 1. Lerenophetweb spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en Site te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. Lerenophetweb kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar Gebruikers en Opdrachtgevers begrepen) haar systemen en/of Site (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken of misbruiken en kan terzake niet aansprakelijk worden gesteld. 2. Daarnaast kan Lerenophetweb op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van haar Gebruikers en/of Opdrachtgevers van de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, overige door Lerenophetweb gestelde voorwaarden en/of de geldende de wet- en regelgeving (waaronder de privacywetgeving). 3. Wanneer de door de Gebruiker op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden door derden (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb) worden overgenomen, verplaatst en/of Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 4 van 8

5 geplaatst op één of meerdere (andere) websites, verleent de Gebruiker reeds nu voor alsdan het recht aan Lerenophetweb om hier namens en met medewerking van de Gebruiker tegen op te treden indien hier naar het oordeel van Lerenophetweb aanleiding toe is. Artikel 13 Verwijzingen en links De Site van Lerenophetweb bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden (daaronder tevens haar Gebruikers en Opdrachtgevers begrepen). Lerenophetweb is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en voor de eventuele gevolgen voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites. Artikel 14 Virusprotectie 1. Alle activiteiten die de Gebruiker op de Site van Lerenophetweb verricht dienen vrij te zijn van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan de Site en diensten van Lerenophetweb te verstoren met behulp van virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden of andere programmatuur die geautomatiseerde werken, bestanden of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen. 2. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor een goede virusprotectie ten aanzien van alle door hem gebruikte middelen, Gegevens en Bestanden. De Gebruiker dient daarnaast zijn computersysteem dusdanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang tot dit systeem kunnen krijgen. 3. Lerenophetweb kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door Lerenophetweb genomen voorzorgsmaatregelen, op de Site en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. Lerenophetweb kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien haar Site wordt gehacked of gekraakt, zulks in de ruimste zin des woords, waardoor bijvoorbeeld de Site en diensten van Lerenophetweb (tijdelijk) niet toegankelijk zijn, dan wel de Gegevens en Bestanden van haar Gebruikers en/of Vacatures van haar Opdrachtgevers in handen van derden komen en/of door derden worden gewijzigd. Artikel 15 Inbreuk intellectueel eigendom 1. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Site van Lerenophetweb Gegevens en Bestanden bevat die eigendom zijn van Lerenophetweb en/of haar Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). 2. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden dan wel op de Site van Lerenophetweb is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven. 3. De Gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht. 4. De Gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door Lerenophetweb en haar Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden geplaatste Gegevens en Bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen. Artikel 16 Intellectueel eigendom Gebruiker 1. De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker ten aanzien van Gegevens en Bestanden (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien en merkenrechten) gaan door het plaatsen daarvan op de site van Lerenophetweb niet over op Lerenophetweb. 2. Door het plaatsen van Gegevens en Bestanden aanvaardt de Gebruiker het risico dat een derde (waaronder Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb) deze Gegevens en Bestanden (onrechtmatig) gebruiken of misbruiken, zulks zonder dat hij Lerenophetweb daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan stellen. Artikel 17 Vrijwaring vorderingen derden De Gebruiker vrijwaart Lerenophetweb volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden en/of het gebruik daarvan, waaronder vorderingen in verband met inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht. Artikel 18 Naleven Gebruikersvoorwaarden en wet- en regelgeving 1. Ingeval de Gebruiker zijn verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de op hem van toepassing Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 5 van 8

6 zijnde wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft is hij volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers en/of derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen), zulks in de ruimste zin des woords. De Gebruiker zal Lerenophetweb alsdan terzake vrijwaren. 2. Lerenophetweb is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de registratie van de Gebruiker per omgaande te beëindigen en/of zijn MyCampus-account en/of zijn Publisher-account en/of zijn Academy-account op te heffen, dan wel het IP-adres/de IP-adressen van de Gebruiker op een blokkadelijst te plaatsen waardoor het bezoeken van de site van Lerenophetweb en/of het aanmaken van een nieuw account onmogelijk wordt en andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers terzake te informeren. Een en ander zonder alsdan op enigerlei wijze schadeplichtig te worden en zulks onverminderd het recht van Lerenophetweb om nadere (rechts)maatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen. Artikel 19 (Ver)nietig(baar)heid en toepasselijk recht 1. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Gebruikersvoorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen en voorwaarden. Lerenophetweb zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de vernietigde/nietige bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de vernietigde/nietige bepaling in acht wordt genomen. 2. Op deze Algemene gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waar de Lerenophetweb-Aanbieder is gevestigd als rechter van eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie. II. Registratie en plaatsen profiel De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel I) uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden van toepassing op de Gebruiker die zich bij Lerenophetweb registreert en/of een Profiel aanmaakt. Artikel 20 Registratie 1. Om gebruik te kunnen maken van (de diensten van) Lerenophetweb dient de Gebruiker zich te registreren met behulp van het online registratieformulier waarbij hij een MyCampus-account dient aan te maken zoals beschreven op de Site van Lerenophetweb. Daarbij wordt hij onder meer verzocht een Gebruikersnaam en Toegangscode aan te maken waarmee hij voortaan kan inloggen op zijn persoonlijke Lerenophetweb-account. Indien de Gebruiker na zijn registratie tevens namens een Opdrachtgever optreedt, kan hij met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode eveneens inloggen op het Publisher-account dat alsdan wordt aangemaakt. 2. Natuurlijke personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van een ouder of voogd. 3. Het staat Lerenophetweb vrij de registratie van een Gebruiker om haar moverende redenen niet te accepteren en derhalve geen overeenkomst te sluiten met Gebruiker. In dat geval wordt geen Lerenophetweb-account aangemaakt en/of wordt de toegang geblokkeerd. 4. Na goedkeuring van zijn registratie ontvangt de Gebruiker indien mogelijk binnen één werkdag - een bevestiging per van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode. De Gebruiker is gehouden zorgvuldig om te gaan met zijn Gebruikersnaam en Toegangscode en deze geheim te houden. 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Gebruikersnaam, Toegangscode, Lerenophetweb-account en/of het door hem aangemaakte Bedrijfsaccount aan een derde, al dan niet tegen betaling, over te dragen. 6. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn Gebruikersnaam en Toegangscode, ongeacht of dit gebruik met of zonder zijn toestemming geschiedt. De Gebruiker zal Lerenophetweb terstond informeren over eventueel misbruik van de aan hem verstrekte Gebruikersnaam en Toegangscode. 7. Lerenophetweb is bevoegd haar Gebruikers om haar moverende redenen te verplichten een nieuwe Toegangscode aan te maken. Artikel 21 Plaatsen Profiel Elke Gebruiker kan binnen zijn Lerenophetweb-account een Profiel aanmaken waarin hij onder meer gegevens omtrent zijn persoon, interesses en ambities kan opnemen. Tevens kan hij binnen zijn Profiel een curriculum vitae opmaken en overige Gegevens en Bestanden toevoegen. Daarnaast kan hij aan zijn Profiel de resultaten toevoegen van de door hem online gebruikte E-learning-diensten die via Lerenophetweb worden aangeboden. Artikel 22 Gebruik Profiel 1. Het Profiel van de Gebruiker wordt op het Openbare gedeelte van de Site van Lerenophetweb geplaatst tenzij de Gebruiker expliciet heeft aangegeven zijn Profiel niet inzichtelijk te willen maken voor alle Gebruikers en Opdrachtgevers van (de Site van) Lerenophetweb. De Gebruiker kan per Profielonderdeel bepalen of hij dit Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 6 van 8

7 wel/niet inzichtelijk wil maken voor de andere Gebruikers en Opdrachtgevers van Lerenophetweb. Zo kunnen bepaalde gegevens enkel inzichtelijk worden gemaakt voor bepaalde (groepen van) Gebruikers (bijvoorbeeld Gebruikers waarmee de Gebruiker contact heeft gelegd via de Site van Lerenophetweb) en/of Opdrachtgevers. 2. Door zijn Profiel inzichtelijk te maken voor bepaalde (groepen van) Gebruikers en/of Opdrachtgevers, dan wel door plaatsing van zijn Profiel op het Openbare gedeelte van de Site van Lerenophetweb geeft de Gebruiker aan Lerenophetweb (binnen de door hem eventueel aangegeven grenzen) het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn Profiel ten behoeve van onder meer de dienstverlening van Lerenophetweb (en de promotie daarvan), waaronder het met elkaar in contact brengen van Gebruikers, Opdrachtgevers en Gemeenschappen van Gebruikers en het matchen van het Profiel van de Gebruiker met Profielen van andere Gebruikers, Opdrachtgevers, Vacatures en/of Gemeenschappen van Gebruikers. Daarnaast geeft de Gebruiker Lerenophetweb alsdan het recht hem aan de hand van zijn Profiel producten en diensten aan te bieden van Lerenophetweb en/of door Lerenophetweb geselecteerde partners. 3. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat het door hem op de Site van Lerenophetweb geplaatste Profiel gebruikt zal worden door andere Gebruikers en/of Opdrachtgevers van Lerenophetweb, zulks indien en voor zover dit Profiel voor deze Gebruikers en/of Opdrachtgevers inzichtelijk is gemaakt alsmede door plaatsing daarvan op het Openbare gedeelte van de Site van Lerenophetweb. 4. Lerenophetweb behoudt zich het recht voor het door de Gebruiker op de Site van Lerenophetweb geplaatste Profiel aan te passen en/of in te korten. Daarnaast is Lerenophetweb bevoegd het door de Gebruiker op de Site van Lerenophetweb geplaatste Profiel om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te verwijderen van haar Site. Het verwijderen van zijn Profiel of een gedeelte daarvan geeft de Gebruiker nimmer recht op enige vorm van schadevergoeding. Artikel 23 Inhoud Profiel 1. De Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van het door hem geplaatste Profiel. 2. De Gebruiker garandeert dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de door hem op de Site van Lerenophetweb geplaatste Gegevens en Bestanden dat hij volledig bevoegd is aan Lerenophetweb het hiervoor in artikel 23 lid 2 genoemde recht te verstrekken en dat derden geen bezwaar hebben tegen de plaatsing van de hiervoor genoemde Gegevens en Bestanden. Daarnaast garandeert de Gebruiker door de plaatsing van Gegevens en Bestanden geen inbreuk te maken op enig recht van een derde (waaronder intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten) dan wel in strijd te handelen met de geldende wet- en regelgeving, zulks in de ruimste zin des woords. Artikel 24 Vertegenwoordiging opdrachtgever 1. Elke Gebruiker die zich bij Lerenophetweb heeft geregistreerd kan namens een natuurlijke of rechtspersoon een opdracht aan Lerenophetweb verstrekken en/of een overeenkomst met Lerenophetweb sluiten. 2. Door het plaatsen van een opdracht, dan wel het aangaan van een overeenkomst met Lerenophetweb namens een natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verklaart de Gebruiker bevoegd te zijn om gebruik te maken van de diensten van Lerenophetweb. Daarnaast verklaart hij hierdoor bevoegd te zijn om de hiervoor in lid 1 genoemde natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Indien op enig moment mocht blijken dat de Gebruiker niet over de hiervoor genoemde bevoegdheden beschikt, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen en schade volledig voor rekening en risico van de Gebruiker. Artikel 25 Beëindiging registratie 1. De Gebruiker kan zijn registratie op elk gewenst moment beëindigen door een te sturen naar met het verzoek zijn registratie te beëindigen. 2. Het staat Lerenophetweb vrij de registratie van de Gebruiker om haar moverende redenen per direct te beëindigen door (onder meer) de Gebruikersnaam en Toegangscode van de Gebruiker te blokkeren en het MyCampus-account en/of Publisher-account en/of Academy-account op te heffen. 3. Lerenophetweb kan de registratie van de Gebruiker in elk geval beëindigen indien de Gebruiker in strijd handelt met de onderhavige Gebruikersvoorwaarden en/of andere door Lerenophetweb gestelde voorwaarden, dan wel in strijd handelt met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Daarnaast kan de registratie worden beëindigd ingeval van misbruik van de Gebruikersnaam en/of Toegangscode, onverwachte technische problemen en/of indien er sprake is van een langere periode van inactiviteit, zulks uitsluitend ter beoordeling van Lerenophetweb. 4. Lerenophetweb kan nimmer tot betaling van enige schadevergoeding worden gehouden indien zij de registratie van de Gebruiker beëindigt. 5. Verplichtingen uit deze Algemene Gebruikersvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de registratie van de Gebruiker voort te duren, blijven na het eindigen van de registratie onverkort voortbestaan. Artikel 26 Aansprakelijkheid 1. Indien en voor zover Lerenophetweb op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van haar Site en/of diensten zal de aansprakelijkheid van Lerenophetweb nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, met een Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 7 van 8

8 maximum zoals bepaald in artikel 26 lid De aansprakelijkheid van Lerenophetweb is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal 1.000,- per gebeurtenis en maximaal 2.000,- per jaar. Artikel 27 Privacystatement Ten aanzien van de registratie en verwerking van de door de Gebruikers van Lerenophetweb verstrekte (persoons)gegevens wordt verwezen naar het geldende Privacystatement van Lerenophetweb. Dit Privacystatement dient als onlosmakelijk deel van deze Algemene Gebruikersvoorwaarden te worden beschouwd. Het privacystatement kan worden ingezien op de Site van Lerenophetweb. Lerenophetweb gebruikersvoorwaarden.doc 8 van 8

Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Gebruiksvoorwaarden vgebruikers van Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online applicaties.

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT PRIVACYSTATEMENT en ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN DEEL I. PRIVACYSTATEMENT Inleiding Dit is het privacystatement van Adver-Online B.V. Via de website van Adver-Online worden diverse (online) HR oplossingen

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN

I. ALGEMENE BEPALINGEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de volgende betekenis: 1. Account: het

Nadere informatie

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 Inleiding. Artikel 2 Algemene Gebruikersvoorwaarden Artikel 1 Inleiding 1. Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gebruikers van de Site en/of diensten van Ziezzo aan Ziezzo verstrekken. 2. Ziezzo hecht het grootste belang aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAKCOLLEGE COMMUNITY I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Mamazoekt.NL MOEDERS Ten aanzien van de dienstverlening van Mamazoekt op de website www.mamazoekt.nl gelden de volgende voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACY STATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie

Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Gebruiksvoorwaarden Slagerspassie Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Slagerspassie (de digitale inspiratieomgeving voor de hele slagersbranche) - die gelden voor de aangeboden diensten van Slagerspassie.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende)

GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) GEBRUIKSVOORWAARDEN STAGEMOTOR.NL EN ZOEKBIJBAAN.NL (versie stage- of bijbaanzoekende) In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Stage- of Bijbaanzoekende gebruik kunt

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacystatement:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017

PRIVACY BELEID. Versie januari 2017 PRIVACY BELEID Versie 0.2 1 januari 2017 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden www.zimihc.nl Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van www.zimihc.nl - die gelden voor de diensten van ZIMIHC huis voor amateurkunst die worden aangeboden op www.zimihc.nl. Wij raden je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

2013 Vakcollege Groep B.V. 26 07 2013 PRIVACYSTATEMENT

2013 Vakcollege Groep B.V. 26 07 2013 PRIVACYSTATEMENT PRIVACYSTATEMENT Artikel 1 Algemene Gebruikersvoorwaarden 1. Op elke toegang tot het internetportaal van Vakcollege Groep, ook wel genaamd Vakcollege Community en/of elk gebruik van Vakcollege Community

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Ziggur gebruiksvoorwaarden

Ziggur gebruiksvoorwaarden Ziggur gebruiksvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Ziggur een product van Calanza B.V., KvK nummer 28086191, BTW nummer NL809136557B01 en gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 16 te Haarlem.

Nadere informatie

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN

PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN PRIVACYSTATEMENT A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis. 1. Privacystatement:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET

GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET GEBRUIKSVOORWAARDEN MIJNKOOKBOEK.NET Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van Mijnkookboek.net. Door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor huurders

Algemene voorwaarden voor huurders Algemene voorwaarden voor huurders Ten aanzien van de dienstverlening van Slimhuren B.V. (hierna: Slimhuren) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friddo

Algemene Voorwaarden Friddo Algemene Voorwaarden Friddo Algemeen Friddo is een dienst die bedoeld is om knutsels van kinderen digitaal vast te leggen en op te slaan en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Smart Workspaces

Algemene voorwaarden Smart Workspaces Algemene voorwaarden Smart Workspaces Wat is de bedoeling van deze algemene voorwaarden? Je bent bij de algemene voorwaarden terecht gekomen. In de algemene voorwaarden vind je onder meer regels over hoe

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl

Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Gebruiksvoorwaarden VerhuurtBeter.nl Artikel 1. Definities 1. De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden worden als volgt gedefinieerd: a. Betrokkene: de natuurlijke persoon,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de Website van Krantcafe en alle informatie, diensten, die namens Krantcafe via deze Website of Applicaties worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis: VOORWAARDEN Dit zijn de voorwaarden van CampusInc B.V. (Bleiswijkseweg 37, te Zoetermeer) zoals gepubliceerd op https://community.dutchinnovationfactory.com van Dutch Innovation Factory en de Haagse Hogeschool,

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden ALGEMEEN. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN: Algemene Voorwaarden the Wayv, eenmanszaak / Besloten vennootschap, versie juni 2012, en waarvan de BIJZONDERE BEPALINGEN deel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl. Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden Showroomsales.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de Website: de website www.showroomsales.nl, KVK nummer: 32146433 BTW identificatienummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Gebruikersovereenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Inhoud 1a. E-learning...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Ten aanzien van de dienstverlening van Offerte deal.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

1 Definities Econo-wards

1 Definities Econo-wards 1 Definities Econo-wards 1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en in meervoud; als werkwoord en als zelfstandig naamwoord):

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Open-Api gebruikersvoorwaarden

Open-Api gebruikersvoorwaarden Open-Api gebruikersvoorwaarden Hieronder treft u de Open-Api gebruikersvoorwaarden aan. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door u aan te melden als Open-Api gebruiker, geeft u aan

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars.

Aanbieder : de V.O.F. My MiniStars V.O.F., zijnde de eigenaar en beheerder van My MiniStars. Algemeen My MiniStars is een app die bedoeld is om momenten van kinderen in op te slaan, te delen met derden en er uiteindelijk een fotoboek mee te creëren en te bestellen. My MiniStars bestaat uit een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS

ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS ALGEMENE VOORWAARDEN SQULA IN DE KLAS Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de School, Leerkracht of Leerling maakt van de Dienst van Squla. Squla adviseert de School en de Leerkracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP

GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP GEBRUIKSVOORWAARDEN MATTERMAP Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de Stichting Lobas kantoorhoudende te (1017 KP) Amsterdam, aan de Prinsengracht 1041 (KvK nummer 55253105)

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van VIPGilzeRijen gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van VIPGilzeRijen,

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Gebruikers

Algemene voorwaarden voor Gebruikers Algemene voorwaarden voor Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Dienst4dienst.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Document Algemene Voorwaarden Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van NLvoorelkaar,

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d

Algemene voorwaarden Paiq.nl. d.d Algemene voorwaarden Paiq.nl d.d. 2015 1 28 Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de klantvriendelijke tweezijde voorwaarden welke met de Consumenten Bond overeen zijn gekomen. ARTIKEL 1 - Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen met de daarachter vermelde betekenis: Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van veilingdeurwaarder.nl;

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website

Artikel 2. Algemene bepalingen over de inhoud van de Website Gebruiksvoorwaarden websites ViopTo ViopTo exploiteert diverse internet fora waar Bezoekers een schat aan informatie kunnen vinden en kunnen delen. Om de gebruikservaring van ViopTo websites zo optimaal

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS

GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS GEBRUIKSVOORWAARDEN VESPAFANS Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Vespafans - onderdeel van Brandambassadors B.V., KvK nr 34338413, en gevestigd te Amsterdam ( Vespafans ) - die gelden voor de dienst van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Biedingen. Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname. Artikel 4.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Biedingen. Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname. Artikel 4. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Biedingen Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden voor veilingdeelname Artikel 4. Waardebon Artikel 5. Betalingen Artikel 6. Overmacht Artikel 7. Privacy Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden glimps

Algemene gebruiksvoorwaarden glimps Algemene gebruiksvoorwaarden glimps 1. Algemene Voorwaarden 1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Glimps en alle andere websites en applicaties die de Glimps domeinnaam bevatten, welke domeinnaam eigendom

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden van VSG, die van toepassing zijn bij het gebruik van de website en de Monitor Sport en Gemeenten.

Algemene voorwaarden : deze algemene voorwaarden van VSG, die van toepassing zijn bij het gebruik van de website en de Monitor Sport en Gemeenten. Algemene voorwaarden Monitor Sport en Gemeenten 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanmeldformulier Monitor Sport en Gemeenten : Formulier waarmee de Gebruiker bij ondertekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie