Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind"

Transcriptie

1 Versie: 1.0 Datum: Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nummer: ). Wij exploiteren een portal dat u de mogelijkheid biedt deel te nemen aan het Expertisenetwerk Jonge Kind (hierna: Expertisenetwerk ). Dit Expertisenetwerk is opgericht voor de volgende doeleinden: het bevorderen van vroegsignalering, consultatie en kennisoverdracht naar het professionele voorveld en adequate afstemming tussen de verschillende zorgdomeinen in de zorg voor het jonge kind. In opdracht van de instelling waar u werkzaam bent, bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan dit expertisenetwerk door middel van het verschaffen van toegang tot onze portal. Bij het gebruik gelden een aantal regels om optimaal en veilig gebruik te kunnen maken van de portal. Lees daarom deze voorwaarden door voordat u begint met het gebruik van de portal. Als u vragen heeft kunt u terecht bij uw Instelling of bij de servicedesk van t Kabouterhuis. Artikel 1. Definities 1. Account: uw persoonlijke account waarmee u toegang heeft tot de dienst. 2. Cliënt: de natuurlijke persoon en tevens patiënt die in behandeling is bij de betreffende Instelling en waarmee een behandelovereenkomst is gesloten door de Instelling. 3. Dienst: dienst van t Kabouterhuis bestaande uit de Portal wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan het Expertisenetwerk. 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon die werkzaam is bij de Instelling en gebruik maakt van de Dienst. 5. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden. 6. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord die u door t Kabouterhuis zijn verstrekt en u toegang geven tot uw account. 7. Instelling: de instelling die zich heeft aangesloten bij het Expertisenetwerk door een Overeenkomst te sluiten met t Kabouterhuis, waar u werkzaam bent en die u toegang geeft tot de Dienst. 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Instelling en t Kabouterhuis op grond waarvan de Dienst wordt aangeboden. 9. Persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon zoals bedoeld in art. 1 sub a Wet bescherming persoonsgegevens. 10. Portal: de afgesloten omgeving waarin de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Dienst zoals aangeboden door t Kabouterhuis en gebruik kan maken van verschillende applicaties zoals, maar niet beperkt tot, een forum, wikipedia, mogelijkheid tot contactgegevens zoeken, FAQ en handige links naar andere websites. 11. Servicedesk: Het aanspreekpunt ingesteld door t Kabouterhuis ten behoeve van de Gebruikers en de Instelling. 12. Verantwoordelijke: de instelling die met Cliënt een behandelovereenkomst heeft gesloten en in dat kader de (bijzondere) Persoonsgegevens van Cliënt verwerkt.

2 13. Website: Artikel 2 Toepasselijkheid 1. De Instelling waar u voor werkt heeft de Overeenkomst met t Kabouterhuis gesloten. Op grond van deze Overeenkomst biedt de Instelling in samenwerking met t Kabouterhuis u de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst. Op grond van de Overeenkomst gelden onderhavige Gebruiksvoorwaarden bij elk gebruik van de Dienst, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend het gebruik van de Portal. 2. U gaat expliciet akkoord met de Gebruiksvoorwaarden door het daarvoor bedoelde hokje aan te vinken als u inlogt op uw Account. Artikel 3 Gebruik van de Dienst 1. De Dienst is speciaal ontwikkeld voor Instellingen en is slechts toegankelijk voor de Gebruiker. 1. Voor het gebruik van de Dienst kunt u een Account aanmaken. Uw Instelling verschaft u hiervoor de benodigde informatie. 2. Het Account is strikt persoonlijk en mag alleen door u gebruikt worden. U mag uw Account niet delen met anderen, ook niet met collega s. 3. U dient de toegang tot uw Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. t Kabouterhuis mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf uw Account na aanmelding met uw Inloggegevens onder uw leiding en toezicht gebeurt. 4. Indien u vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van uw Account en/of Inloggegevens dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw Instelling of bij de Servicedesk. Daarnaast bent u verplicht alle maatregelen te nemen die in uw macht liggen om het misbruik te stoppen. 5. t Kabouterhuis behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure en/of de Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Dienst. t Kabouterhuis zal zich inspannen uw Instelling of u hiervan van te voren op de hoogte brengen via de Portal. Daar dit wordt gedaan om verder misbruik te voorkomen is het niet altijd mogelijk om uw Instelling of u hier vooraf over te informeren. 6. De Instelling waar u voor werkt is verantwoordelijk voor het selecteren en de aanschaf van apparatuur en andere faciliteiten ten behoeve van (het gebruik van) de Dienst. Denk hierbij aan een computer en internetverbinding die voldoen aan de functionele en technische vereisten voor gebruik van de Dienst. Indien u vindt dat de apparatuur of andere faciliteiten niet voldoen, dan kunt u dat aangeven bij uw Instelling. Artikel 4 Kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst 1. t Kabouterhuis en de Instelling waar u werkt hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit en beschikbaarheid van de Dienst. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de Dienst dan kunt u dit melden bij uw Instelling of bij de Servicedesk. 2. t Kabouterhuis garandeert niet dat de Dienst te allen tijden en zonder onderbreking of storingen toegankelijk zal zijn, noch dat de Dienst foutloos en/of volledig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen optreden als gevolg van storingen in de internetverbinding, door virussen of fouten/gebreken.

3 Artikel 5 Persoonsgegevens & geheimhouding 1. Bij het gebruik van de Dienst worden Persoonsgegevens van u verwerkt. t Kabouterhuis waarborgt uw privacy: Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, t Kabouterhuis daar bij wet toe verplicht is of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het eenmalig verstrekken van Persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van t Kabouterhuis voor meer informatie. 2. Het is ook mogelijk dat bij het gebruik van de Dienst (bijzondere) Persoonsgegevens van Cliënten worden gedeeld. U bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het afgeschermd houden van de mogelijk geplaatste (bijzondere) Persoonsgegevens van de Cliënt ten opzichte van derden. 3. Alle informatie over een behandeling van een Cliënt en andere informatie die door het gebruik van de Dienst ontstaan, vallen onder de geheimhoudingsplicht en mogen dus niet worden verstrekt aan derden tenzij er sprake is van een van een uitzondering. U kunt hierbij hulp vragen aan de juridisch medewerker van uw Instelling. Uitzonderingen op de regel zijn in ieder geval: a. Als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de Cliënt voor de verstrekking. Indien de Cliënt jonger dan 12 jaar is, dan is toestemming van de ouder(s) nodig en voldoende. Indien de Cliënt 12 jaar of ouder is maar nog geen 16 jaar, dan is in de meeste gevallen ook de toestemming van de ouder nodig. Indien de Cliënt 16 jaar of ouder is, dan is enkel de toestemming van de Cliënt nodig. b. Indien er sprake is van een conflict van plichten waarbij bijvoorbeeld een zwaarwegend belang van de Cliënt doorbreking van de geheimhouding rechtvaardigt; c. Indien een wettelijk voorschrift de doorbreking van de geheimhouding rechtvaardigt. 4. Indien u gebruik wilt maken van de gegevens van de Cliënt ten behoeve van kennisoverdracht of consultatie, dan dient u dit eerst te overleggen met uw Instelling. Bovendien dient u expliciet toestemming te vragen aan elke Cliënt om zijn/haar gegevens te gebruiken. Hierbij geldt hetgeen over toestemming gesteld in lid 3 onder a van dit artikel. Artikel 6 Beveiliging 1. t Kabouterhuis is de bewerker en de Instelling is de Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerkte (bijzondere) Persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. De Instelling kan over het bewerken van die Persoonsgegevens aparte afspraken maken met t Kabouterhuis. 2. t Kabouterhuis zal bij de uitvoering van de Overeenkomst in overleg met de Instelling adequate maatregelen treffen voor de beveiliging van uw Persoonsgegevens en mogelijk de Persoonsgegevens van Cliënten. Een aantal van de getroffen maatregelen staan opgesomd in de privacyverklaring. Artikel 7 Onderhoud, ondersteuning & wijziging van de Dienst 1. t Kabouterhuis heeft het recht de Portal of een onderdeel daarvan te wijzigen en te onderhouden. 2. Onderhoud en wijziging van de Portal door t Kabouterhuis kan tot gevolg hebben dat de Portal tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. t Kabouterhuis zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen deze beperkingen in het gebruik tijdig aan te kondigen via de Portal. 3. t Kabouterhuis is niet gehouden enige schade aan u te vergoeden die veroorzaakt is door een beperking in het gebruik van de Portal ten gevolge van onderhoud en/of wijziging van de Portal.

4 4. Voor (technische) ondersteuning kunt u terecht bij uw Instelling of het Servicedesk. Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 1. De Portal, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen is het intellectueel eigendom van t Kabouterhuis of dat van haar licentiegevers. 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent t Kabouterhuis u op grond en voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om de Portal te gebruiken. 3. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan de Portal, een onderdeel daarvan en/of andere gegevens te kopiëren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij t Kabouterhuis of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 4. Het is u niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. 5. Informatie die u opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft uw eigendom. t Kabouterhuis verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Dit gebruiksrecht loopt ook door na beëindiging van de Overeenkomst. De door u geplaatste berichten in de Portal zullen na beëindiging van de Overeenkomst door t Kabouterhuis geanonimiseerd dan wel losgekoppeld worden. 6. Indien u informatie stuurt naar de Servicedesk, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u t Kabouterhuis een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. Artikel 9 Aansprakelijkheid & Overmacht 1. Aansprakelijkheid en de beperking daarvan is geregeld in de Overeenkomst. Deze regeling is hier onverkort van toepassing. Mocht u vinden dat u of uw Instelling schade lijdt door of vanwege de Dienst, dan dient u dit onverwijld te melden bij uw Instelling. De Instelling zal ervoor zorgen dat uw melding conform de Overeenkomst wordt afgehandeld. 2. Ook overmacht en hetgeen daaronder wordt begrepen is geregeld in de Overeenkomst. Artikel 10 Wijziging Gebruiksvoorwaarden 1. t Kabouterhuis heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen. 2. t Kabouterhuis zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding via de Portal aankondigen zodat u daar kennis van kunt nemen. 3. Indien u een wijziging of aanvulling in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, dan kunt u dit bij uw Instelling of de Servicedesk aangeven. Artikel 11 Beëindiging 1. In de Overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de duur van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst ten einde komt, om welke reden dan ook, dan mag u geen gebruik meer maken van de Dienst. 2. Ook kan de Overeenkomst deels ten einde komen, dit kan gevolgen hebben voor het gebruik van de Dienst door u. 3. De Instelling zal u van het (gedeeltelijke) einde van de Overeenkomst op de hoogte stellen.

5 4. U kunt gebruik maken van de Dienst zolang u in dienst bent bij de Instelling dan wel in loondienst dan wel op oproepbasis en de Instelling ten behoeve van u de Dienst afneemt bij t Kabouterhuis. 5. Indien u besluit niet langer gebruik te willen maken van de Dienst, dan kunt u dit overleggen met de Instelling waar u aan verbonden bent of met de Servicedesk.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden iasset

Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden iasset Gebruiksovereenkomst en -voorwaarden iasset De dienst "iasset" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf iasset B.V. Aan het gebruik van iasset zijn onderstaande

Nadere informatie

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst

Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Voorwaarden Visma Software BV Softwaredienst Algemeen 1. Visma Software BV geeft bij wijze van dienstverlening op afstand toegang tot en verstrekt gebruiksrechten betreffende de functionaliteit van haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUK VAN DE NOVANET APPLICATIE 1 - Inleiding 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Novanet aangeboden Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl

Algemene voorwaarden B.V. Waarneembemiddeling.nl Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de diensten van de B.V. Waarneembemiddeling.nl door geregistreerde gebruikers. In deze Algemene Voorwaarden worden, onder meer, de volgende

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software *

ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * ALGEMENE VOORWAARDEN PPN Software * Artikel 1: definities 1.1 Abonnement: de tussen Klant en Pensioen & Planning Nederland (PPN) gesloten overeenkomst krachtens welke de door Klant bij PPN aangemelde Administrateur

Nadere informatie