Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT"

Transcriptie

1 Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Het bestuur: Ton Kraakman (voorzitter), Eric Bakker (penningmeester), Cees Bakker (secretaris), Jan Mak (bestuurslid), Peter Koomen (bestuurslid), Dennis Joor (bestuurslid), Clemens Beemster (bestuurslid). Aanwezigen: Hans Albers, Marcel van Ammers, Hilly Appelman, John Appelman, Carolien Bakker, Wil Barnhoorn, Mariette Barnhoorn, Annemiek Beekman, Johan Bijleveld, Richard Bleeker, Piet Bowser, Jan Bruin, Karin Buskermolen, Victor van Deelen, Wim Dekker, Peter Dijkman, Erik Ekkerman, Gerrit Fey, Chris Geel, Marcel Geuzebroek, Arthur van der Gracht, Jolanda Groot, Mark Harder, Ruud Joor, Gerard Koes, Nico Koomen, Remco Lammerse, Jos Oostenbrink, Helmo Oostrom, Cees Peerdeman, Ger Smit, Karel Telman, Marnix Venema, Ed Wiedijk, Mike van Wonderen, Rosemarie Korff (ook namens Maikel Korff), Mark Besseling, Ruben Besseling, Thomas Kraakman. Afwezigen: Marco Bakker, Rob Beekman, Hein Beerepoot, Melissa Bleeker, Nick Bruin, Ingrid Does, Esther Groen, Richard Haakman, Cynthia Heyden, Elly Jansen, Jaap Jong, Ruud Joustra, Vincent Koenders, Kristian Kruik, Chris Kulderij, Chiel Maasbach, Nico Mak, Han Mol, Michel Neefjes, Cees Pasveer, Martin Peerdeman, Hans Peperkamp, Hilko Rem, Roland Remmen, Folkert Schaap, Pieter Steneker, Marije Straaten, Philip Thijse, Andre Touw, Ronald Veraar, Michel de Zwart. Notulist: Edwin Prevenier 1. Opening door de voorzitter en benoeming notulencommissie Ton opent de vergadering om Hij heet iedereen van harte welkom. Ton vraagt aan de leden of er behoefte is aan een tweede notulist. Niemand geeft aan dit op prijs te stellen. Edwin Prevenier zal de notulen verzorgen. 2. Terugblik van het afgelopen jaar door de voorzitter Ton blikt terug op het jaar 2010 en refereert naar de volgende geslaagde gebeurtenissen: De Nieuwjaarsduik. Het Hemelvaartweekend met de kinderbingo. De Brabant- duik in Groeningen. Het 35- jarige jubileum. Het zwembadevenement Beste- Buddy Het Kerstfeest. Het afronden van de 1*, 2* en 3*- opleidingen. Het IJsduiken in Roelofarendsveen. De nettentraining in het zwembad. Ton gaf aan dat het veiligheidsaspect binnen de vereniging centraal staat. Er waren in 2010 geen bijzonderheden te melden. Vanuit de invalshoek Public Relations heeft Platax een mooie promotiedag in t Streekhof gehad. Er was veel interesse in de duiktank die op de bewuste dag ter beschikking stond. De opendag is ook goed bevallen. Er was zoveel animo dat mensen op de wachtlijst geplaatst moesten worden. Daarnaast heeft Platax nog een bijdrage geleverd aan de begeleiding van het Oerbos Survival Run en het jaarlijks terugkerende lange afstandzwemmen in Hoorn. Er is in het afgelopen jaar veel te doen geweest in t clubhuis. Zonwering is aangebracht, struiken zijn gesnoeid, entree is opgeknapt en er is een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een bouwvergunning. Daarover straks meer. Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun geweldige inzet. 3. Ingekomen stukken en mededelingen De NOB gaat in de toekomst ieder lid van de vereniging een inlogcode toesturen zodat ieder lid op de NOB- site zelf zijn/ haar persoonlijke gegevens kan onderhouden. Harry Vet heeft het bestuur benaderd met de vraag of er vanuit Platax vrijwilligers zijn die willen collecteren voor de gehandicaptensport. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Cees Bakker. Opgemerkt moet worden dat 15% van de collecte ten goede zal komen aan Platax. Er zijn geen aanmeldingen. Nieuwe aanmeldingen voor het bestuur Platax: o Nico Koomen (voorzitter) o Cees Peerdeman (bestuurslid) o Jolanda Groot (secretaris) Afberichten voor het bestuur Platax: o Peter Koomen (bestuurslid) o Cees Bakker (secretaris) Afberichten voor de diverse commissies: o Sorbo: Ger Smit o Materiaal: Richard Bleeker

2 o Lief & Leed: Philip Thijsse o Badmeester: Philip Thijsse o Evenementen: Peter Koomen Vanuit de aanwezigen wordt de vraag gesteld of Ton Kraakman zich beschikbaar stelt als bestuurslid als Nico Koomen het voorzitterschap overneemt. Ton antwoordt dit met Ja. 4. Verslag algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 De notulen worden per pagina doorgenomen. Het volgende wordt opgemerkt: Blad 1: o Paragraaf 2. Terugblik op het afgelopen jaar Toegevoegd dient te worden aan de zin Er is voor Platax. inspanning dat iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt wordt. Blad 2: o Paragraaf 6. Verslag kascontrolecommissie Ook Nico Koomen wordt bedankt voor zijn inzet. Blad 3: o Paragraaf 7. Verslag van de penningmeester Toegevoegd dient te worden aan de zin De wijze waarop schoonheidsprijs dat ook de leden dit geen schoonheidsprijs hebben gevonden (op verzoek van Karel Telman). Blad 4: o b. Materialen Met betrekking tot de revisie van de Scubapro- automatenset merkt John Appelman op dat hij in de notulen mist dat John heeft aangegeven dat de revisie 130,00 kost bij Atlantic. Delta Diving vroeg daarentegen een bedrag van 50,00. John vond dit een groot verschil. Cees Bakker reageert hierop door te zeggen dat het geen 130,00 kostte maar 100,00. o c. Evenementen Karel Telman refereert naar de statuten van Platax. Karel geeft aan dat hij niet wilde dat de complete set aan statuten zou worden besproken maar dat hij wilde weten wat de wettelijke status van de notulen zou zijn. Karel gaf aan dat hij hiertoe een notaris uitgenodigd had willen zien. De overige bladen worden akkoord bevonden. De correcties zullen worden doorgevoerd. Met deze wijzigingen worden de notulen akkoord bevonden. 5. Verslag van het secretariaat. Cees Bakker geeft aan dat het bestuur negen keer heeft vergaderd. De notulen worden vastgelegd op de Platax- site na goedkeuring van het bestuur. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden. Dennis Joor geeft in de functie van ledenadministrateur aan dat Platax veertien nieuwe leden erbij heeft gekregen. Twaalf leden hebben daarentegen hun lidmaatschap beëindigd. Het huidige aantal leden bedraagt momenteel negenentachtig. Het streven is om het honderdste lid te mogen verwelkomen. Dennis benadrukt nogmaals dat iedereen een inlogcode zal ontvangen van de NOB waarmee de persoonsgegevens zelf kunnen worden onderhouden. Het voordeel hiervan is dat het lid meer betrokken wordt bij de NOB- site. Daarnaast heeft Platax de beschikking over de meest actuele persoonsgegevens. Cees Bakker geeft verder aan dat Platax een AED (Automatische Externe Defibrillator) heeft aangeschaft tezamen met een trainer. voor het bedrag van 2.051,00. Hiervan heeft de Rabobank 1.500,00 gesponsord. De AED is te vinden bij de compressor. Bij een georganiseerde duik dient de AED tezamen met de zuurstofkoffer te worden meegenomen. Cees biedt aan om de AED te demonstreren en maakt duidelijk dat iedere 3*- duiker of 2*- instructeur hierbij aanwezig zou moeten zijn. Een datum zal nog worden ingepland. Communicatie via de website. Met betrekking tot het organiseren van specialties geeft Cees Bakker aan dat een lijst met specialties bij de deur hangt. Bij voldoende animo (tenminste vijf deelnemers) zal een specialty worden georganiseerd. Cees Bakker geeft verder aan dat als een lid een 3*- brevet wil halen, deze vanaf juni 2011 een reanimatiediploma dient te hebben gehaald. De volgende mogelijkheden zijn voorhanden: Het volgen van een reanimatiecursus bij het Oranje Kruis (EHBO) Het volgen van een cursus DAN BLS (Basic Life Support). Deze dient wel een keer in de twee jaar herhaald te worden. Het volgen van een reanimatiecursus bij de Hartstichting. deze dient ieder jaar te worden herhaald. Het volgen van een PADI EFR reanimatiecursus. Nb. Een BHV- diploma wordt door de NOB niet erkend!! Naast de vereisten voor een 3*- brevet wordt een EHBO- diploma vereist voor de functie van Hoofd Toezichthouder in het zwembad. De volgende mogelijkheden zijn voorhanden: Het volgen van een cursus bij het Oranje Kruis (EHBO) Het volgen van een cursus DAN BLS (Basic Life Support). Deze dient een keer in de twee jaar herhaald te worden. Het volgen van een BHV- cursus. Mocht een andere cursus gevolgd worden, dan dient deze beoordeeld te worden door Martin Parée (gemeente Stede Broec). Een cursus bij de Hartstichting wordt niet erkend.

3 Nb. Het reanimatiediploma dat eenmaal per jaar bij Platax gehouden wordt, is niet toereikend voor bovengenoemde functie. De DAN BLS- cursus kan worden gegeven door Cees Bakker. De kosten bedragen 69,00. De cursus wordt alleen gegeven voor Plataxleden. Als leden interesse hebben voor een functie van Toezichthouder, dan kunnen ze zich opgeven bij Karin Buskermolen. Cees Bakker geeft verder de reden van zijn vertrek aan als secretaris. 6. Verslag van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie bestaat uit Johan Bijleveld en Nico Koomen. Reserve is Mariëtte Barnhoorn. Johan doet het woord en geeft aan dat Eric Bakker een prima klus heeft gedaan. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De penningmeester wordt decharge verleend. Johan en Nico worden bedankt voor hun inzet. 7. Verslag van de penningmeester. Eric Bakker doet verslag: In afwijking met voorgaande jaren zijn bij de Staat van inkomsten en uitgaven nu ook de cijfers van het voorafgaande jaar ter vergelijking toegevoegd. Tevens is in de balans het saldo aan reserveringen afgesplitst van het eigen vermogen. Nu is, door het verschil te nemen tussen het eind- en het beginsaldo van het eigen vermogen, direct te zien of de vereniging een positief of negatief resultaat heeft behaald. Staat van inkomsten en uitgaven : De contributie inkomsten zijn in 2010 lager uitgevallen. Vanaf 2009 is het aantal leden in eerste instantie alleen maar afgenomen, waarbij de open dag in dat jaar ook nog eens geen nieuwe leden had opgeleverd. Mede door de succesvolle open dag van 2010 heeft Platax een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen. Vandaar dat de begrote contributie in 2011 weer op is bepaald. Barinkomsten : Dit tot de laatste open dag dalende ledenaantal is waarschijnlijk ook een oorzaak voor de lagere opbrengsten van de bar. Daarnaast zijn per product de verkoopprijzen met hun inkoopprijzen vergeleken, waarbij bijvoorbeeld geconstateerd is dat de bordjes met minisnacks tegen te lage prijzen worden verkocht. Tijdens het verslag van de barcommissie zal hier op worden teruggekomen. Zwembadinkomsten : Ook de inkomsten van het zwembad zijn lager uitgevallen. De opbrengsten zijn nog wel altijd hoger dan de huur van het zwembad. Overige inkomsten : Ook een belangrijke ontvangst is de bijdrage van de Rabobank van voor de aanschaf van een AED. De aangeschafte AED incl. trainer heeft gekost. Zie de post Aanschaf duikmateriaal. Een nieuwe inkomstenpost betreft de gebruiksvergoeding voor de duikuitrusting van leerlingen. Deze inkomstenbron compenseert voor een gedeelte de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van deze clubmaterialen. In de begroting voor 2011 is voor deze vergoeding voorzichtigheidshalve van vijf nieuwe leden uitgegaan. De examengelden maken nu onderdeel uit van de lespakketten, waarbij betaling al bij aanschaf van het cursusboek geschiedt en niet zoals voorheen pas na voltooiing van de opleiding. De opgenomen ontvangst van per saldo 153 aan inschrijfgelden is pas in 2011 aan het NOB doorbetaald, aangezien de nota voor drie nieuwe leden ook pas in 2011 werd ontvangen. In de begroting 2011 is onder entreegelden NOB genoemd bedrag in de uitgaven opgenomen. In de begroting voor 2011 is tevens als opbrengst een bedrag van 200 opgenomen voor reclame inkomsten. Dit betreft de vergoeding voor geplaatste banners op de Platax-site. Uitgaven : Bij de uitgaven is de post inkoop bar wellicht opvallend hoog uitgevallen. Dit is o.a. te verklaren door een voorraadstijging in 2010 van 241. Daarnaast is de laatste bestelling in december 2010 ook al in 2010 betaald en niet, zoals het jaar ervoor, pas in het nieuwe jaar. Het Hemelvaartkamp is per saldo 141 hoger uitgevallen dan vorig jaar. In 2010 diende Platax voor het eerst 157,50 aan reserveringskosten te betalen. De stijging van de onderhoudskosten van het duikmateriaal dient in samenhang met de eerder genoemde gebruiksvergoeding te worden gezien. Per saldo zijn deze kosten vrijwel gelijk gebleven t.o.v. 2009, ondanks de dure onderhoudsbeurt aan de compressor van Aanschaf duikmateriaal betreft voor 2010 dus de AED. Voor 2011 is in de begroting 500 opgenomen voor het realiseren van een vulmogelijkheid aan de buitenkant van het clubgebouw. Onder de post contactavond is naast het jubileumfeest van ook het alternatieve kerstevenement van 221 opgenomen. De kosten van het jubileumfeest zijn ten laste van de reservering geboekt. In de begroting 2011 is 750 opgenomen voor invulling in de wintermaanden. De lagere energiekosten worden verklaard doordat de Gemeente Stede Broec niet zoals gebruikelijk de kosten van de elektriciteit per halfjaar heeft doorberekend, maar pas kortgeleden in één keer voor het hele jaar Globaal betekent dit dat zo n 150 is doorgeschoven naar het volgende jaar. In de begroting voor 2011 is nu uitgegaan dat ook de afrekening over 2011 pas in 2012 in één keer zal worden ontvangen. De hogere kosten voor het secretariaat en administratie zijn te verklaren door o.a. de aankoop van een tweetal stempels met het nieuwe logo van 135. Daarnaast zijn hier nu ook de genoten drankjes tijdens de bestuursvergaderingen op geboekt. De post promotie vereniging is veel lager dan begroot uitgekomen, aangezien met name de kosten voor de duiktank op de promotiedag laag zijn gebleven. Complimenten voor ons promotieteam die dit hebben gerealiseerd. Verzekeringen lijken lager uitgevallen. In het verleden werd de aansprakelijkheidsverzekering voor het nieuwe jaar al in het voorafgaande jaar betaald. Nu is de premie van 204 voor het verzekeringsjaar 2011 pas begin 2011 betaald. Voor de internetsite is een hoger bedrag in de begroting opgenomen t.b.v. de aanschaf van software voor het verder ontwerpen en aanpassen van de site. Per saldo zijn de totale geldmiddelen van de vereniging in 2010 dus met gestegen. Conform de begroting zullen de geldmiddelen dit jaar toenemen met

4 De geldtoename in 2010 is direct een mooi bruggetje naar de balans, waarbij is te zien dat eind 2010 ruim aan geldmiddelen beschikbaar was. Bij de vastgelegde middelen is in 2010 per saldo 551 voor de AED opgeboekt en is in totaal afgeschreven. Onder de vorderingen is een verdere daling in de openstaande barbonnen te constateren. De openstaande contributie betreft de contributie voor het vierde kwartaal van één lid. Zoals eerder aangegeven is nu via de mutatie in het eigen vermogen te zien dat in 2010 een positief resultaat is behaald van 656,00. In 2009 had de vereniging nog een verlies geleden van De reserveringen staan dus nu apart in de balans genoemd. Naast de afboeking bij het jubileum van is voor in totaal toegevoegd aan de reserveringen. Resumerend kan gesteld worden dat Platax in financieel opzicht op een prima jaar kan terugkijken, waarbij zowel het totaal aan geldmiddelen als het eigen vermogen gestegen is. 8. Verslag diverse commissies. Opleiding en Training (Jan Mak) Jan geeft aan dat seizoen aan de magere kant was. 1*- duikopleiding: De 1* opleiding zou worden verzorgd door Cees Bakker maar er waren geen nieuwe leerlingen. Vier kandidaten van vorig jaar (Cees Pasveer, Chiel Maasbach, Remco Lammerse en Ed Wiedijk) waren geslaagd voor hun 1*- brevet. 2*- duikopleiding: De 2*- duikopleiding stond onder leiding van Victor van Deelen (zes kandidaten). Vier kandidaten zijn geslaagd (Mike van Wonderen, Annemiek Beekman, Richard Bleeker, Marnix Venema). 3*- duikopleiding: De 3*- duikopleiding stond onder leiding van Nico Koomen (vier kandidaten). Ze zijn allemaal geslaagd (Karin Buskermolen, Jolanda Groot, Ronald Veraar en Jos Oostenbrink) Overige evenementen: Het evenement Lange Afstandszwemmen was een geslaagd evenement. Daarnaast was het Martinus- college weer aanwezig met dertig leerlingen. Er waren geen bijzonderheden. Specialties: De volgende specialties zijn georganiseerd: o IJsduiken (Nico Koomen) o Driftduiken (Cees Bakker) o Redden (Peter Koomen) Jan geeft verder aan dat seizoen is begonnen met een wervingscampagne. Dat heeft tien nieuwe leden opgeleverd voor de 1*- opleiding en twee nieuwe leden voor de 2* opleiding. De 1* opleiding zal worden verzorgd door Cees Bakker, de 2*- opleiding wordt verzorgd door Victor van Deelen. Nico Koomen zal de leiding nemen in de 3*- duikopleiding. Het zwembad rooster loopt nog niet zoals het zou moeten. Het streven is om dit te verbeteren. Jan bedankt een ieder voor zijn/ haar geweldige inzet. Karel Telman vraagt of het smoelenboek nog wordt bijgewerkt. Jan bevestigt dit. Materialen (Cees Bakker) Cees geeft aan dat Richard Bleeker zijn functie als materiaalman heeft beëindigd. Cees heeft deze werkzaamheden weer naar zich toegetrokken. De volgende opmerkingen worden verder door Cees gemaakt: o Ted de Boer heeft de revisie van de automatenset voor 75,00 uitgevoerd. o Het materialenhok is een bende. Hij vraagt de leden dan ook om de ruimte geordend te houden. Dit ook in verband met de veiligheid. o Als materialen geleend worden, dan verwacht Cees dat de lener zijn/ haar naam noteert op de lijst. o Als de partytent geleend wordt, dan gaat dit 25,00 kosten. Als het tijdens het lenen stuk gaat, dan zal er een bedrag van maximaal 250,00 in rekening worden gebracht. o Er zijn nieuwe materialen geschonken door een duikwinkel (collega van Ed Wiedijk). De eigenaar van deze winkel wilde de materialen schenken aan een 2*- duikinstructeur als deze ze zouden gebruiken voor uitsluitend opleidingsdoeleinden. Via Ed Wiedijk zijn deze materialen aan Jan Mak (hoofdtrainer) overhandigd. Evenementen (Peter Koomen) Het aantal georganiseerde evenementen is vorig jaar minder dan voorgaande evenementen. Reden is dat Peter het afgelopen jaar erg druk heeft gehad (privé). Hij vraagt dan ook aan de leden wie het stokje zou willen overnemen. Johan Bijleveld geeft aan dat hij in de commissie zou willen blijven. Jolanda Groot geeft aan dit niet meer te willen. Peter bedankt de organisatoren van het Kerstevenement voor hun geweldige inzet. Public Relations (Ton Kraakman)

5 Ton maakt de volgende opmerkingen: o Op het Internet zijn tegenwoordig banners te vinden van bedrijven tegen een vergoeding van minimaal 50,00 per jaar. o Er wordt op de interne site van Platax meer informatie getoond. Ruud Joor vult aan dat de site goed gaat. Alleen heeft een aantal leden nog steeds geen inlogcode aangevraagd. Daarom zal Ruud iedereen voorzien van de noodzakelijke gegevens. Ruud benadrukt ook de koppeling met de NOB- site. Ton bedankt de mensen die promotiewerkzaamheden hebben gedaan hartelijk voor hun inzet. Facilitair (Eric Bakker) Afgelopen 03 juli 2010 was een klusdag georganiseerd voor het verenigingsgebouw. Eric benoemt alle werkzaamheden. Ton Kraakman voegt hieraan toe dat Platax gedwongen was om in korte tijd een bouwvergunning aan te vragen bij de gemeente Stede Broec. De redenen die hij aangedroeg waren de late reactie van de haalbaarheidscommissie en de incorrecte informatie aan het bestuur. Na persoonlijk informatie te hebben ingewonnen bij de gemeente was duidelijk dat er een verzoek ligt tot bestemmingswijziging voor alle gronden tussen het industriegebied en de panden ten westen van de Kloet. Volgens de gemeente is dit slechts nog een kwestie van bekrachtigen en dan kan er geen wijziging meer worden gedaan met als uitzondering de reeds verstrekte vergunningen. Verder liggen er vergevorderde aanvragen en plannen van de gemeente voor de bouw van een gemeenschappelijk pand voor de reddingsbrigade en de kanovereniging. De beslissing voor realisatie van deze bouw en wijziging bestemmingsplan zou over twee dagen worden gemaakt door de raad. Door inschakeling van raadsleden en een oud-wethouder heeft Platax een inhaalslag gemaakt en de voornemens kenbaar gemaakt. Ton gaf aan gesprekken te hebben gevoerd met diverse afdeling binnen de gemeente. De bouwtekening en motivatie waren toen ingediend. Verder was het noodzakelijk om de toekomstige beheerders van het pand zover te krijgen dat ze geen bezwaar hebben tegen verplaatsing van hun pand. De voorzitter van de reddingsbrigade, de heer C. Boukens was zeer bereidwillig en heeft in een schrijven aan de gemeente aangegeven geen bezwaar te hebben. Ton gaf aan dat de aanvraag hiermee binnen de gesteld periode was ingediend en het wachten is op instemming van de gemeente. Helmo merkt op dat Ton in zijn mening doortastend heeft gehandeld. Ondanks het feit dat Ton hiermee buiten zijn boekje is getreden. Ton had namelijk eerst toestemming moeten vragen aan de leden. Door tijdgebrek heeft dit niet kunnen plaatsvinden. Lief en Leed (Carolien Bakker) Carolien geeft aan dat er drie kleine hummeltjes zijn geboren. Een aantal bezoekjes zijn in het afgelopen jaar gedaan. Zwembad (Karin Buskermolen) Jan Mak benadrukt het zwembadreglement. Bij het vrijzwemmen mogen kinderen zonder zwemdiploma niet in het diepe zwembad. Alleen als ze zwembandjes om hebben en onder begeleiding van een volwassene. Bij een introductieduik mag slechts een 2*- instructeur (Scuba Doe) een groep kinderen (vanaf 12 jaar ) les geven in het zwembad. Daarvoor is minimaal een 3*- duiker per leerling vereist. De algemene leiding is en blijft in handen van de 2* instructeur met Scubadoe certificering. Karin Buskermolen neemt het woord en geeft al direct aan dat een aantal mensen hun EHBO/ BHV- diploma niet heeft kunnen verlengen. Een signaal naar het bestuur leidde ertoe dat Cees Bakker zich heeft aangemeld om de cursus DAN BLS (zie ook terug) te geven. Het aantal toezichthouders is hiertoe weer toegenomen. Toekomstige aanmeldingen blijven welkom. Het ruilen van diensten vormt soms nog een probleem. Onduidelijk is dan wie de baddienst met wie heeft geruild. Karin wil dan ook een mail ontvangen als baddiensten geruild worden. Ook zal door Karin een rooster in het clubhuis worden opgehangen. Karin zou het verder erg prettig vinden als iedereen zou meewerken bij een ontruimingsoefening in het zwembad. Het kwam regelmatig voor dat mensen gewoon in het zwemwater bleven liggen. Verder is het reglement van het zwembad nader bekeken. De reden was een aanvaring tussen een lid en toezichthouder in het zwembad. Het voorval leidde er mede toe dat een actief lid zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Met betrekking tot het zwemmen van kinderen in het zwembad kan het volgende worden gemeld: Scuba Doe geeft aan dat de NOB een minimale leeftijd van twaalf jaar voorschrijft voor duiken met perslucht in het buitenwater. Onder deskundige begeleiding mag met perslucht in het zwembad worden gedoken mits een Scuba Doe- instructeur aanwezig is. Ton Kraakman geeft aan dat het reglement op de Platax- site zal worden geplaatst. Nico Koomen vult verder aan dat een toezichthouder (1*- gebrevetteerd) vaak niet kan beoordelen of duikers volgens de regels duiken in het zwembad. De regel zou moeten zijn dat te allen tijde een 2*- instructeur aanwezig zou moeten zijn. Het bestuur zal dit ter sprake brengen tijdens een van de bestuursbijeenkomsten. Bar (Gerard Koes) Gerard neemt het woord en geeft aan dat een prijsverhoging zal worden doorgevoerd op een aantal producten. Sorbo (Dennis Joor) Dennis meldt dat er vrijwilligers nodig zijn om om de zes weken even wat schoon te maken in het clubhuis en achter de bar. Vanuit de aanwezigen werd de vraag gesteld of we leden niet kunnen verplichten om deel te nemen aan een commissie. Dit werd ontkennend beantwoord. 10. Afscheid van commissieleden (agendapunt 9). Peter Koomen wordt bedankt voor zijn geweldige inzet van de afgelopen jaren. 11. Aftreden zittend bestuur.

6 Peter Koomen en Cees Bakker worden bedankt voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren. Beiden wordt een bos bloemen aangeboden. Ton Kraakman geeft aan dat er twee kandidaten zijn voor het voorzitterschap van de vereniging: Ton Kraakman Nico Koomen Ton Kraakman geeft aan dat er twee kandidaten zijn voor het bestuur van de vereniging: Jolanda Groot (secretaris) Cees Peerdeman (bestuurslid) Voor het voorzitterschap is een stembureau opgericht dat geleid wordt door een drietal leden: Helmo Oostrom Ger Smit Victor van Deelen Het woord wordt overgegeven aan Helmo. Het bestuur treedt op dit moment af. 11. Benoeming stembureau. Het stembureau komt naar voren. Helmo neemt het woord en geeft aan dat de vereniging voor het voorzitterschap kan kiezen uit een tweetal kandidaten. Voor het stemmen zal gebruik gemaakt worden van stembriefjes. Degene die gemachtigd zijn door andere leden, krijgen overeenkomstig meerdere stembriefjes. Helmo geeft aan dat als Ton voorzitter wordt, het bestuur uit zeven leden zal bestaan. Als Nico Koomen voorzitter wordt, dan zal het bestuur acht leden omvatten. De stembriefjes worden uitgedeeld. 12. Stemming tot aantreden/ vervolgen van bestuurders en voorzitter voor het jaar De leden gaan stemmen voor het voorzitterschap en er volgt een pauze. 13. Installatie nieuw bestuur Helmo neemt het woord en geeft voor het voorzitterschap de volgende uitslag: Nico Koomen: 12 stemmen Ton Kraakman: 51 stemmen Bij deze is Ton Kraakman gekozen tot voorzitter van de vereniging Platax. Ton Kraakman heet de nieuwe bestuursleden welkom en bedankt het stembureau. Nico feliciteert Ton. Het bestuur bestaat het komende jaar uit: Voorzitter: Ton Kraakman. Penningmeester: Eric Bakker. Secretaris: Jolanda Groot. Bestuurslid: Jan Mak, Dennis Joor, Cees Peerdeman en Clemens Beemster 14. Benoeming van de leden voor de diverse commissies. a. Opleidingen en trainingen Coördinator: Jan Mak. b. Materialencommissie Coordinator: Cees Bakker c. Evenementencommissie Coördinator: Johan Bijleveld d. PR-Commissie Coördinator: Ton Kraakman. e. Promotieteam Coördinator: Karin Buskermolen f. Faciliteitencommissie Coördinator: Eric Bakker g. Lief&leed- commissie Coördinator: Marcel van Ammers/ Carolien Bakker h. Badmeestercommissie Coördinator: Karin Buskermolen. i. Barcommissie Coördinator: Gerard Koes. j. Sorbo Coördinator: Annemiek Beekman. k. Kascontrole Coördinator: Johan Bijleveld Mariette Barnhoorn/ Ger Smit/ Peter Dijkman

7 15. Rondvraag Gerard Koes: Gerard Koes geeft aan dat zijn vrouw wederom het Kerstevenement wil organiseren. Karin Buskermolen: Karin geeft aan dat zij het Sinterklaasfeest niet meer wil organiseren. Ten tweede geeft Karin aan dat Folkert de glijbaan wil openstellen tijdens een evenement. Jan Mak zal hierop later reageren. Wil Barnhoorn: Wil vraagt zich af of de cursus in het clubhuis zal worden gegeven en dan ook voor externen. Cees Bakker geeft aan dat als externen deel willen gaan uitmaken van de cursus, dit zal worden voorgelegd aan het bestuur. Wil bevreemdt dit omdat eerst een cursus wordt georganiseerd en dan toestemming zal worden gevraagd aan het bestuur voor deelname door externen. Ton Kraakman geeft aan dat dit issue zal worden besproken in het bestuur. De uitkomst zal worden gecommuniceerd naar de leden. Helmo merkt op dat als Cees Bakker elders een DAN BLS- cursus organiseert en hiervoor een tarief berekent, hij dan wel de AED van Platax meeneemt. Cees Bakker merkt op dat er geen commerciële gedachte achter zit. Cees zal te allen tijde dan contact met het bestuur opnemen. Richard Bleeker: Richard Bleeker geeft aan dat een duikpak van hem is ontvreemd. Hij wil het terug. Ton Kraakman verzoekt degene die het heeft meegenomen om het weer terug te leggen in het materialenhok. Jan Mak: Jan meldt dat er plannen zijn om buiten het clubgebouw een vulmogelijkheid te creëren. De kosten hiervan zullen ongeveer 800,00 bedragen. Er zal een kast geplaatst worden. De leden zullen hiertoe een kaart ontvangen (borg is 10,00). Mensen die een kaart willen dienen wel de vulcursus gevolgd te hebben. De gelegenheid wordt gebruikt om nu hier al over te stemmen. Het voorstel wordt bij deze goedgekeurd, met de opmerking dat voor 2011 een bedrag van 500,00 conform de begroting beschikbaar is. 16. Sluiting Ton bedankt een ieder en sluit de vergadering om 23:00.

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Vergaderstukken ALV 1 september 2015

Vergaderstukken ALV 1 september 2015 Vergaderstukken ALV 1 september 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Caissa. Datum:

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie