Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)"

Transcriptie

1 Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck (Meta4Books), Niels Verkaart (Verkaart Automatisering), Robèrt Groeneboer (Paagman), Adriaan Lemmen (KB), Jacqueline Oude Luttighuis (OCLC), Ludo van der Heijden (VBK Media), Jacqueline Remmers (VBK Media), Frans Cladder (Belboek), Jurgen Snoeren (Uitgeverij Link), Pier Post (Meulenhoff Boekerij), Marc Tomassen (Bruna), Henk Storteboom (Van Dijk Educatie), Margot Kersaan (CB), Berry van den Heuvel (CB), Hetty Liewerink (CB) Notulen: Patricia Benschop (CB) Verontschuldigd: Gwen Celis (Meta4Books), Rik Galekamp (Bol.com), Christiaan van Minnen (Index Books), Dorina Pagliaor (Uitgeverij Peeters), Laura Verheyden (Uitgeverij Peeters), Yvonne van der Steen (KB). 1) Welkom & opening Emiel van Bockel heet alle aanwezigen van harte welkom en hij stelt zichzelf voor. Dit betreft de eerste keer dat hij deelneemt aan de ONIX-werkgroep en als voorzitter optreedt. Sinds 15 jaar is hij werkzaam binnen de afdeling IT als Manager Information Services waar hij leiding geeft aan Business Intelligence activiteiten. Hij ziet een kanteling in het boekenvak naar digitalisering. De keuze van CB om naast Media ook de markten Healthcare en Fashion te bedienen, vraagt om meer focus op de informatieketen. Een onderwerp als metadata incl. bureau ISBN is om deze reden onderdeel geworden van de IT-strategie binnen CB. Doelstelling is om analytics en metadata op strategisch niveau op te pakken. Per is Bureau ISBN ondergebracht (incl. ONIX, redactionele controle e.d.) bij de afdeling IT. Emiel licht kort de rol van Erik-Jan Bulthuis toe, aangezien hij niet meer betrokken is bij de ONIXwerkgroep. Hij geeft aan dat Erik-Jan zich bezighoudt met metadata voor de Healthcare-markt. Emiel geeft aan dat hij het op prijs stelt dat voor de eerste keer boekverkopers vertegenwoordigd zijn in dit overleg. Alle deelnemers aan de ONIX-werkgroep stellen zich middels een voorstelronde even voor. Er zijn geen toevoegingen aan de agenda te vermelden. 2) Verslag en actiepunten vorige vergadering Huub van de Pol is benieuwd of er reeds contact geweest is met EDItEUR over het voorstel om het toevoegen van een Timestamp + bronvermelding mogelijk te maken binnen een aantal ONIXvelden. Tine Philips heeft wel contact gehad met EDItEUR en naar hun standpunt gevraagd, maar heeft nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. De vraag is of deze aanpassing ONIX niet te zwaar maakt. Jacqueline Oude Luttighuis vraagt of dit alleen geldt voor een aantal velden of dat dit opgenomen dient te worden in het protocol. Alleen relevant voor bepaalde velden. N.a.v. pagina 4: Opmerking Jacqueline Oude Luttighuis: plaats van uitgave (bibliografische plaats) is nog niet geïmplementeerd door CB. Alleen het land is niet voldoende. Het wordt niet vastgelegd in Titelbank. Uitgevers zouden dit dan tevens moeten aangeven bij hun ISBN-aanmelding. Ludo van der Heijden geeft aan dat het vanuit de uitgevers geen enkel probleem is om de plaats van uitgave aan te melden. Is belangrijk voor de Nederlandse bibliografie (en verwerving voor het Depot van Nederlandse Publicaties). Zit in het formaat van OCLC. Moet nu gehaald worden uit ISBN-prefix. Zowel OCLC als KB geven aan het van belang te vinden als dit wel mogelijk is. Hetty Liewerink gaat zich hier verder in verdiepen en na wat dit betekent. Voorkeur is om zowel plaats van uitgave als land te adresseren. Adriaan Lemmen geeft aan dat dit niet met terugwerkende kracht ingericht dient te worden. Prettig als dit issue per ingevoerd kan zijn. Datum: 20/04/2015 Pagina 1

2 Vraag Jacqueline Oude Luttighuis: is het mogelijk om in het ONIX Product Record naast de Title ook de Title without Prefix op te nemen? Margot Kersaan geeft aan dat dit zowel met als zonder kan zijn in ONIX. Het betreft een bestaande tag in ONIX die nog niet door de werkgroep is aanvaard. Is nog niet duidelijk hoe dit geïmplementeerd kan worden. N.a.v. agendapunt 7: Ludo van der Heijden is benieuwd naar de status t.a.v. CB actieprijzen. Zal in overleg van Tech Groep in de middag besproken worden. Ludo van der Heijden geeft aan dat VBK in zijn geheel over is naar Onix 3.0 De notulen zijn goedgekeurd en worden vastgesteld. 3) ONIX codelijsten issue 27 en 28 CODELIJST 27 7 XM - Boxed pack Is aanvaard E-book Short Ten tijde dat de ONIX-werkgroep dit graag wilde implementeren, was daar nog geen code voor. Met EDItEUR was een tijdelijke oplossing bedacht en nu is er een definitieve oplossing op een hele andere plaats; Trade Category. Deze zal aanvaard dienen te worden dienen te worden. 145 Max print DPI Niet aanvaard. 148 Collection éditoriale Is besproken in het vorig overleg en is aanvaard. 149 Sub-subcollection Vraag Jurgen Snoeren - wat was er op tegen om deze niet te aanvaarden? Is een keuze geweest met initiële opzet van ONIX, maar de wereld is veranderd, dus wellicht dient keuze bijgesteld te worden. In het verleden bestonden verschillende element niveaus. Wanneer dit wenselijk is, dan dient sub-subcollection ingezet te worden. Is aanvaard en mogelijk gemaakt. 160 ISNI of resource contributor Zowel Tine Philips als Jacqueline Oude Luttighuis geven aan dat dit een interessante optie kan zijn. Wordt aanvaard. 198 Product Contact Code Betreft contactgegevens uitgevers. Gehele blok is nog niet aanvaard door de ONIX-werkgroep. Op dit moment nog niet aan de - als wens oppakken t.a.v. codelijst issue 30: Code toegevoegen voor downloaden van flaptekst (flap cover copy) codelijst 158. Wordt een koppeling gemaakt met description uit codelijst 153. De inhoud van het veld verandert niet. Hoe kun je zien dat er een wijziging heeft plaats gevonden? Wordt op dit moment niet in voorzien. Tevens werd wederom terugkomen op het punt Timestamp: Als je een extern object hebt waar voorzien is in een link, hoe weet je dan dat het extern object gewijzigd is zonder dat je de link hoeft te veranderen. Hoe zie je dat er een change heeft - vraag uitzetten bij EDItEUR hoe hun gedachte binnen de standaard hierin is. Jacqueline Remmers is van mening dat de huidige werkwijze voor iedereen tijdrovend is en als belasting wordt ervaren. Marc Thomassen voegt hieraan toe dat hier tevens regelmatig performance issues spelen. Datum: 20/04/2015 Pagina 2

3 CODELIJST 28 4) Voorstellen van Editeur m.b.t. codelijst issue 29 CODELIJST Price type code Vraag Marc Tomassen - wat als er een ander prijstype ontstaat? Waar zou dit opgelost kunnen worden? Voor een e-book (verkocht in een all you can read omgeving). Dit zal ergens vastgelegd dienen te worden. Nog een beetje vroeg om nu aan te geven. Standpunt: ja we verwachten dat er nieuwe prijstypes zullen ontstaan en om deze reden wordt dit issue aanvaard. 175 Product form detail Dit maakt het mogelijk om kenmerken vast te kunnen leggen van allerlei artikelen. Kan probleem zijn bij NSTC wat voor uitgave het is. De ONIX-werkgroep aanvaardt de waardes zodat deze in de toekomst wellicht ingezet kunnen worden. 17 Contributor role Geen bezwaar tegen maar de toegevoegde waarde wordt niet gezien (zie blauw gearceerde tekst). 26&27 Subject scheme Wordt niks mee gedaan, maar er bestaat geen bezwaar tegen. identifier 28 Audience code Opmerking hierover maken t.a.v. native language. 07 voor Engels en 09 voor ander 2-talig onderwijs. 59 Price type qualifier Is aanvaard. Vindt uitsplitsing plaats. Opmerking hierover maken. Voorstel doen om 06 weg te halen en alleen 10,11,12 te hanteren. 73 Website role Is wel aanvaard, maar wordt in de praktijk nog weinig mee gedaan. Bestaat geen bezwaar tegen. 150 Product form Betreft nadere omschrijving wat verstaan wordt onder een pamflet. Bestaat geen bezwaar tegen. 175 Product form detail Bestaat geen bezwaar tegen. 5) Wensen voor codelijst issue 30 < 10 april 2015 aangeven Een aantal wensen zijn in de vorige vergadering d.d. 1 oktober 2014 reeds kenbaar gemaakt: Toevoeging datumstempel - dit maakt het mogelijk om bij een aantal tags een log bij te houden. Wanneer is het veranderd en door wie? Nagaan voor welke velden het interessant is om dit toe te voegen. Laatst mutatiedatum naar CBS is bekend. Opnemen in ONIX. Officieel als voorstel indienen. Kort samengevat houdt dit in dat we aan EDItEUR de vraag stellen om met een goede oplossing te komen voor het updaten (creatiedatum/mutatiedatum). Nadenken over dit vraagstuk en dit overbrengen aan - Berry van den Heuvel en Hetty Liewerink. Jacqueline Remmers vraagt of het mogelijk is om vooraf deze toevoeging al in te richten en niet te wachten op antwoord van EDItEUR. Emiel van Bockel geeft aan dit onderwerp volledige aandacht te geven. Kost dagelijks veel tijd. In workflow zou het enorm veel oplossen. Betreft een probleem dat al jaren speelt. Hij is geen voorstander om vooruit reeds zelf oplossingen te implementeren. PS: na de vergadering is er antwoord van EDItEUR binnengekomen op de vragen van Tine Philips naar de mogelijkheid om bij ieder veld een datumstempel en bronvermelding toe te voegen. Antwoord van EDItEUR: deze mogelijkheid bestaat reeds en is vermeld in de algemene XML-specificaties van ONIX. De voorbeelden van Huub van de Pol zijn conflicterend met de XSD. Als we dit willen dan dienen we ons te houden aan de XML-specificaties van ONIX. Datum: 20/04/2015 Pagina 3

4 De ONIX-werkgroep ziet graag een nieuwe code die voorziet in een flap cover copy die downloadbaar is. Dit verzoek officieel indienen. epub checker is niks voor geregeld in ONIX en het is niet inzichtelijk tegen welke versie epub checker gevalideerd is. Huub van de Pol geeft aan dat het metadata is, die in het geval van problemen het vinden van een oplossing zal versnellen. Het betreft technische metadata. Adriaan Lemmen is tevens voorstander om een duurzame opslag van publicaties mogelijk te maken en na te kunnen gaan waar dit mee gecheckt is. Vraag als kenmerk van de epub: met welke checker is deze gevalideerd? Het mag er overigens alleen in staan als er gevalideerd is. Dit betreft een uitbreiding op de standaard. De laatste keer dat gecheckt is, dient vastgelegd te worden. Kort samengevat: code uitbreiden zodat het mogelijk is toe te voegen welke checker gebruikt is om de epub te controleren. KAMISHIBAI is een aparte verschijningsvorm en wordt vaak vermeld achter de titel, aangezien er geen ONIX-code voor is. Dit leidt tot issues bij het toekennen van NSTC s. Deze lijst dient aangevuld te worden met wensen die in de Tech Groep besproken worden in de middagsessie. Het verzoek om in het vervolg eerst de Tech Groep plaats te laten vinden en daarna de ONIX-werkgroep. 6) NSTC presentatie Robèrt Groeneboer laat a.d.h.v. een demonstratie van de website van Paagman aan de ONIXwerkgroep de resultaten zien van de implementatie van NSTC. O.b.v. NSTC wordt op de website aangegeven in welke verschijningsvormen het boek beschikbaar is. Boeken die op zichzelf staan krijgen geen NSTC. Wat is het onderscheidend vermogen van verschillende verschijningsvormen? En hoe is dit te vertalen in ONIX? Erg prettig dat NSTC hiervoor ingezet kan worden. Toepassing van NSTC is interessant, maar leidt wel tot aantal nieuwe vragen. 7) ONIX werkgroep document Voorstel van Margot Kersaan aan de ONIX-werkgroepleden is om het werkgroep document een keer gezamenlijk in een volgend overleg door te nemen en aan te passen naar de huidige situatie. Hierop wordt instemmend geantwoord. Voorstel van Adriaan Lemmen is om vooraf aan de volgende vergadering (over ca. een ½ jaar) vooraf opmerkingen over het werkgroep document te maken en te delen, zodat deze tijdens de vergadering doorgenomen kunnen worden. Het bijgewerkte werkgroep document met hierin de afspraken verwerkt t/m 2 april 2015 staat op de website van de ONIX-werkgroep met het verzoek om eventuele toevoegingen/opmerkingen per aan te geven. 8) Uitrol ONIX 3.0 Binnen de ONIX-werkgroep wordt gevraagd naar de ervaringen en status m.b.t. de uitrol van ONIX 3.0. Robèrt Groeneboer geeft aan dat de overgang redelijk makkelijk is verlopen. Bestaat nog wel steeds behoefte aan een AMCB-bestand, omdat het lastig is om uit ONIX-feeds beschikbaarheid en prijzen te herleiden. Marc Tomassen vindt de betrouwbaarheid van de leverstatus in AMCB duidelijker dan in ONIX 3.0. Loopt niet altijd gelijk. ONIX geeft veel vrijheid om keuzes te maken, maar vergt dus interpretatie op de juiste manier. Veel web developers hebben geen boekenvakkennis en zijn niet in staat om deze juiste interpretaties te maken. In AMCB zit logica ingebouwd waardoor deze interpretatie niet nodig is. Ook voor het toepassen van ONIX voor marketing-informatie en commerciële uitingen is interpretatie vereist. Datum: 20/04/2015 Pagina 4

5 Er zijn kritische elementen in berichtenverkeer die tot fouten leiden. Onder de aandacht brengen van web developers. Herleidbaar maken in een document. Wat zijn gevaarlijke velden en hoe hiermee om te gaan? Behoefte aan een ONIX voor dummies-handleiding. Wat meer voorbeelden toevoegen o.b.v. best practices. Niels Verkaart geeft de suggestie om dit wellicht in een WIKI in te richten. ONIX 3.0 is succesvol, maar kent de volgende 2 aandachtspunten: transformatie en hoe om te gaan met complexe velden. 9) Afsluiting Emiel van Bockel dankt alle ONIX-werkgroepleden voor hun komst en waardevolle input en sluit de vergadering om uur. 10) Actielijst ACTIELIJST Nr. Omschrijving Status 001 Toevoeging datumstempel onderzoeken hoe we dit kunnen implementeren in Open ONIX. 002 Toevoeging bibliografische plaats plaats van uitgave onderzoeken hoe we dit Open kunnen implementeren bij CB. 003 Impact, prioriteit bepalen hoe om te gaan met eventuele toevoeging van Title Open without Title Prefix. 004 Verzoek nieuwe code die voorziet in flap cover copy die downloadbaar is indienen bij Open EDItEUR. 005 Het mogelijk maken om in ONIX te kunnen communiceren met welke epub checker Open een ebook gevalideerd is. Verzoek indienen bij EDItEUR. 006 Verzoek indienen bij EDItEUR voor een nieuwe code voor verschijningsvorm Open KAMISHIBAI. 007 /toevoegingen werkgroep document melden per aan de ONIX Open werkgroep 008 Plannen van eerstvolgende ONIX-Tech Groep & Werkgroep. Open 009 Verzoek ontwikkelen ONIX voor dummies-handleiding. Open Datum: 20/04/2015 Pagina 5

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli 2015 te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 18 e CCR Praktijk van woensdag 8 juli te Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.30-17.30 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 17e vergadering

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. oktober 2014 ML VERSLAG van de vergadering van het bestuur van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op woensdag 1 om 11.00 uur in het TMG-gebouw, Basisweg 30 te Amsterdam. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1 Veiligheidsmanagement Systeemhandboek... Versie 0.1 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0 2 Index Revisietabel... 2 Index... 3 Lijst met afkortingen... 4 Veiligheidsbeleidsverklaring...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig:

Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig: Verslag oprichtingsbijeenkomst 'nieuwe WISH' Datum: 28-10-2014 Locatie: SURF, Graadt van Roggeweg, Utrecht. Aanwezig: Hans Scholte (UvA), Frank Waajen (WUR), Wouter Mettrop (NWO / CWI Amsterdam), Guido

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Versie 1.0 Datum 20 september 2012. ICT~Haalbaarheidsadvies Project Drife

Versie 1.0 Datum 20 september 2012. ICT~Haalbaarheidsadvies Project Drife Versie 1.0 Datum 20 september 2012 ICT~Haalbaarheidsadvies Project Drife Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel van de ICT~Haalbaarheidstoets 5 1.3 Aanpak 5 1.4

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht

Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht Verslag van de 13 e CCR Praktijk van woensdag 4 december 2013 te Utrecht 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Dhr. Van Belkum is verhinderd. Dhr. Wesseling zit

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Print on Demand. Gebruikershandleiding

Print on Demand. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Print on Demand Informatie over o.a. Praktijkvoorbeelden Onderhouden van POD via CB Online Aanleverspecificaties pdf en metadata Bestellen van short print runs PrePress dienstverlening

Nadere informatie