Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie."

Transcriptie

1 Verslag ONIX Werkgroep 3 oktober 2013 Lokatie: CB te Culemborg Aanwezig: Susan Derksen (WPG Uitgevers), Pierre de Wit (Van Haren Publishing), Koos Nederstigt (Centric, namens Uitgeverij Zwijsen), Jozef Verhoeven (Uitgeverij Lannoo Belgie), Huub van de Pol (icontact ), Jacqueline Remmers (VBK Uitgevers), Marten Nubé (Uitgeverijen Digitalis en Biblioscope), Frans Cladder (Boek Trust), Tim Gorter (Boek.nl), Kurt Roeckx (e-webshops.be), Adriaan Lemmen (KB), Yvonne van der Steen (KB), Carola van Veenendaal (Bureau ISBN), Tine Philips (Meta4Books), Nicole van Wijhe (CB), Hetty Liewerink (CB), Margot Kersaan (CB) Afwezig met kennisgeving: Annika Buysse (Meta4Books), Erik-Jan Bulthuis (CB) Bij ontstentenis van beide voorzitters nemen Tine Philips en Nicole van Wijhe het voorzitterschap op zich in een duopresentatie. Agenda 1. Vaststellen definitieve agenda Er zijn geen aanvullingen op het agendavoorstel 2. Afscheid van Nicole voor ONIX Werkgroep en voorstellen Hetty Nicole heeft al enige tijd binnen CB een andere functie als scrummaster (projectleiding) waardoor het werk voor de ONIX Werkgroep niet meer in haar portefeuille past. Dit hoort meer thuis bij de functioneel analisten. Hetty is functioneel analist en heeft al veel ONIX ervaring, met name door het uitvoeren van vooronderzoeken voor nieuwe ebook dienstverlening. Hetty en Nicole gaan samen naar de bijeenkomst van het International Steering Committee van Editeur op de Frankfurter Buchmesse en Hetty neemt vanaf dat moment de werkzaamheden voor de ONIX Werkgroep over. 3. Notulen vorige vergadering Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 4. Actiepunten naar aanleiding van vorige vergadering In het laatste verslag van het Steering Committee van Editeur is sprake van een ONIX versie die live zou gaan in januari 2014 maar wel backwards compatible is Ontdubbeling van gegevens voor verschillende markten: Per markt kan een aparte ProductSupply worden aangeleverd. Binnen de Market composite wordt door middel van het de TerritoryComposite aangegeven voor welke markt deze ProductSupply van toepassing is. In de SupplyDetail composite kunnen dan de specifieke prijzen en condities voor deze markt worden opgenomen. De klant die de informatie ontvangt moet de ProductSupply inlezen die voor zijn markt van toepassing is. Toevoegen van datum_tijd stempel waarop een record is aangemaakt of gewijzigd: in de ONIX definities staat als algemene toelichting dat het toevoegen van een date-time stamp mogelijk is bij iedere tag in het ONIX bericht maar dit is verder niet uitgewerkt in de specificaties. Door het toevoegen van een date-time stamp aan de Product tag kun je aangeven wanneer het record is aangemaakt of gewijzigd. Huub beschikt wel over een voorbeeld en stuurt deze door, Er moet ook worden afgesproken hoe we een datum_tijd stempel gaan interpreteren en hoe we het gaan gebruiken. Huub en Margot ontwikkelen samen een voorstel voor de volgende ONIX Werkgroep.

2 Verzoek van M4B om parallele waarde voor promotional text (waarde 33 uit codelijst 35 in ONIX 2.1) in ONIX 3.0, om in BoeDA een aanbeveling van een uitgever aan een boekhandel toe te kunnen voegen: Antwoord van Editeur is dat een algemene waarde in ONIX 3.0 bewust achterwege is gelaten omdat Editeur alleen specifieke waardes wil. (betekent dit nu dat we een specifieke waarde voor aanbeveling van een uitgever aan een boekhandel moeten aanvragen?) M4B overlegt intern of het zinvol is om bij Editeur een nieuwe waarde uit codelijst 153 aan te vragen die specifiek is voor de aanbeveling van de uitgever aan de boekhandel Uitwerking voorbeeld van een verwijzing naar media files als meegeleverde content in ONIX 3.0 (Margot, actiepunt uit de vorige notulen) Alle verwijzingen naar content in de vorm van aparte bestanden worden opgenomen in de Links to Supporting Resources composite en worden gedefinieerd door de combinatie van de volgende tags Tag Codelijst Waarde ResourceContentType 158 Geeft het type content weer: 15 voor sample, 16 voor widget, 26 voor trailer etc etc TargetAudienceCode end users ResourceMode 159 Geeft de inhoud weer : 04 voor tekst, 03 voor beeld, 05 voor filmpje, 06 voor website, 01 voor app ResourceForm 161 Geeft de manier van beschikbaar stellen weer: 01 voor hyperlink, 02 voor downloadable file, 03 voor link naar site met geïntegreerde applicaties zoals Javascript, Flash etc ResourceVersionFeatureType file format ResourceVersionFeatureValue 178 E101 voor epub, D401 voor PDF, D106 voor Flash Video etc etc ResourceVersionFeatureType ResourceVersionFeatureValue bestandsnaam Nieuwe waarde Publishing role code om vorige uitgever aan te geven : In issue 12 van de codelijsten is al waarde 13 toegevoegd aan codelijst 45, former publisher, nadat een overdracht heeft plaatsgevonden Margot past de verouderde tekst in het Werkgroep document aan. CB heeft momenteel verder nog discussie met Editeur over actieprijzen. Kurt Roeckx van e-webshops.be geeft aan dat hij bij een actieprijs ook graag de naam van de actie wil doorkrijgen. Hij wil graag alle titels die horen bij een bepaalde actie kunnen selecteren en gezamenlijk kunnen presenteren op zijn website. Binnen de ONIX 3.0 definities en in het ONIX Werkgroep document bestaat de mogelijkheid om de naam van een actie als vrij tekstveld op te nemen in de tag PriceDescription (zie het document voor het aanmelden van titels voor het Commissariaat van de Media op de website van de ONIX Werkgroep), maar dit voldoet niet voor de manier waarop webshops dit gegeven willen gebruiken.

3 Huub van der Pol licht toe dat gegevens ten behoeve van het creëren van subsets van titels voor commerciële doeleinden niet thuis horen in een ONIX Productrecord. Jacqueline Remmers van VBK vertelt dat er binnen uitgeverijen wordt nagedacht over nieuwe manieren om dit mogelijk te maken. CB heeft een discussie gehad met Editeur over klantspecifieke prijzen, maar hier uiteindelijk een andere oplossing voor gevonden. Er wordt gevraagd hoe een afnemer van het ONIX 3.0 bericht kan zien dat er een klantspecifieke prijs van toepassing is. Dit is onderkend in het ontwerp. 5. Nieuwe functionaliteit in ONIX 3.0 CB (inkomend en uitgaand). Inkomend: ProductAvailability uit Block ProductSupply wordt leidend voor het herleiden van stadium levenscyclus en stadium dienstverlening in de CB-systemen, omdat dit beter aansluit bij de statussen waar de uitgevers zelf mee werken. Deze aanpassing heeft tot doel om het doorgeven van artikelmutaties via ONIX 3.0 voor uitgevers gemakkelijker te maken Er ligt al lang een wens van de uitgevers die ebooks via ONIX aanmelden om bij de commerciële aanmelding voor externe distributieplatformen te kunnen aangeven dat presales van toepassing is. Hier is overleg over geweest met Editeur. De gedachtengang van Editeur is dat presales altijd van toepassing is, tenzij expliciet wordt aangegeven dat presales NIET van toepassing is. Dat presales niet van toepassing is kan worden aangegeven met een embargodatum dmv MarketPublishingStatus en MarketDateRole. CB heeft deze functionaliteit inmiddels gebouwd en opgeleverd. Uit een review van het ONIX 3.0 Werkgroep document is gebleken dat we deze velden tot dusver nog niet in gebruik hadden genomen. Dat is inmiddels aangepast in Werkgroep document. Huurprijzen Het is sinds kort mogelijk om ebooks die online beschikbaar worden gesteld voor verhuur aan te bieden. Hiervoor faciliteert CB 9 verschillende verhuurtermijnen, uitgedrukt in aantal dagen, en variërend tussen 1 dag en 730 dagen (2 jaar). De huurtermijnen worden aangegeven in de PriceConditionComposite. Bookshelf CB heeft voor de GEU (Groep Educatieve Uitgevers) een platform ontwikkeld waarop zij digitale studieboeken kunnen plaatsen die interactief gebruikt kunnen worden. Het is mogelijk om titels alleen bij Bookshelf aan te bieden maar ook via webshops bij Bookshelf aan te bieden. Het aanmelden van een titel bij Bookshelf kan via ONIX 3.0 plaatsvinden. Als een titel via een webshop bij Bookshelf kan worden aangeboden wordt dit door CB ook aan de webshop doorgegeven in het ONIX 3.0 bericht. ONIX 3.0 bericht voor eigenaren CB heeft een ONIX 3.0 bericht ontwikkeld dat de volledige ProductRecords bevat van alle titels van de uitgever zoals die in de CB-systemen aanwezig zijn. De uitgevers kunnen dit bericht gebruiken om hun gegevens te vergelijken met die van CB en het eindresultaat van de verwerking van het inkomende ONIX bericht te controleren. Tevens kunnen ze dit bericht gebruiken om bepaalde gegevens die CB toevoegt aan het Productrecord in te lezen, zoals formaten en gewichten, en de status Verschenen die CB toekent als de uitgever zijn vrijgaveakkoord heeft gegeven en de voorraad is ingeslagen. De betekenis en de achtergrond van de verschillende gegevens wordt nog uitgewerkt in een specifieke handleiding voor dit bericht. Het ONIX 3.0 bericht voor eigenaren gaat het ARTICL bericht in Digicom formaat, dat per wordt uitgefaseerd, vervangen. 6. Nieuwe functionaliteit ONIX ten opzichte van ONIX 3.0.0: wat is het, wat is handig/wenselijk voor ons, wat nemen we over in het Werkgroep document

4 Margot heeft de verschillen tussen ONIX en ONIX bestudeerd en daar een tweetal onderwerpen uitgelicht die naar haar mening onderbelicht zijn in de eerdere discussies over ONIX In ONIX zijn in diverse composites zoals titelgegevens, reeksvermelding en auteursvermeldingen extra tags toegevoegd waarmee uitgevers kunnen aangeven wat hun voorkeurvolgorde is om de titelmetadata te presenteren op de websites van webshops. Bij de officiële registratie van het ISBN moet Bureau ISBN zich houden aan de bibliografische standaard. Dit komt niet altijd overeen met hoe de uitgevers het zelf graag zien. CB heeft de uitgevers begin 2011 de beschikking gegeven over een commercieel titelveld waarin zij de titel kunnen neerzetten zoals zij hem graag gepresenteerd willen zien. Blijkbaar speelt dit probleem international waardoor dit binnen ONIX 3.0 ook mogelijk is gemaakt. Willen wij die velden overnemen? Huub en Jacqueline stellen dat het commercieel titelveld niet bekend is bij medewerkers van de binnendiensten van uitgevers, niet actief gebruikt wordt, en niet wordt overgenomen door webwinkels. Het commercieel titelveld is blijkbaar al een brug te ver. Er is nog nauwelijks een bewustzijn bij de medewerkers van uitgeverijen dat de presentatie van gegevens op de titelpagina en titelmetadata van invloed kunnen zijn op de verkopen. Dan zijn deze nieuwe mogelijkheden in ONIX 3.0 wel tien bruggen te ver op dit moment. Laat CB eerst maar eens werken aan een actieplan om het commercieel titelveld goed in de markt te zetten. Deze nieuwe mogelijkheden worden vooralsnog niet in gebruik genomen. Tweede onderwerp is de nieuwe mogelijkheid om in het Block PublishingDetail en in het Block ProductSupply een extra vermelding van een contactadres op te nemen die niet de uitgever is maar waar een klant terecht kan om informatie over het product. Hier wordt ter vergadering geen besluit over genomen. 7. Nieuwe functionaliteit Issue 21 en 22 van de ONIX codelijsten en voorstellen voor issue 23 en 24 Issue 21 Codelijst 2: waarde 31 wordt aanvaard Codelijst 26/27 waarde 99, Thema qualifier, wordt aanvaard. Frans Cladder is door KVB en ONUB doorverwezen naar Annika Codelijst 64: Waarom is er verschil gemaakt tussen Out of print en permanently withdrawn from sale? Nicole herinnert zich dat hier iets over gezegd is op de London Book fair en zoekt dit uit Issue 22: Codelijst 24: Codelijst 45: Codelijst 51: Codelijst 158: Issue 23: waarde 11 voor het weergeven van afzonderlijke tracks voor luisterboeken wordt aanvaard. Een track wordt gebruikt als navigatiehulpmiddel waardes 14 en 16 worden aanvaard waarde 31 has alternative in different market, wordt aanvaard License: hier wordt over gediscussieerd, maar besloten wordt om deze nog niet te aanvaarden omdat er bij staat dat het een tijdelijke waarde is om de overgang naar ONIX te overbruggen. We kunnen dan beter de definitieve waarde uit ONIX overnemen t.z.t.

5 Codelijst 17: contributor role, worden de nieuwe waardes voor promotor en copromotor aanvaard Codelijst 175: ProductFormdetail, de nieuwe waardes worden aanvaard Naar aanleiding van het punt codelijsten wordt door Nicole opgemerkt dat de ONIX Werkgroep 2 x per jaar bij elkaar komt terwijl er nu 4 x per jaar nieuwe codelijsten worden gepubliceerd. Dat maakt het handig om in het ONIX 3.0 Werkgroep document te vermelden tot welke issue van de codelijsten het document is bijgewerkt. 8. Uitfasering ONIX 2.1 en implementatie ONIX 3.0: status-update Koninklijke Bibliotheek: OCLC is nog niet over, is bezig met de implementatie maar loopt tegen problemen aan. E-webshops: is volledig over op ONIX 3.0 VBK Uitgevers: nog niet begonnen aan ONIX 3.0 icontact: heeft ONIX 3.0 geïmplementeerd voor webshops van VBK en eigen webshops Lannoo Belgie: is aan het testen met CB WPG: moet opnieuw om de tafel met hun softwareleverancier Klopotek voor de mapping van een aantal door CB verplichte gegevens die zij niet hebben geimplementeerd Zwjisen: loopt tegen problemen aan omdat niet alle door CB verplichte gegevens worden onderhouden in Bestmate Boek Trust en Boek.nl: ondersteunen ONIX 2.1 en ONIX 3.0 Van Haren Publishing: gaat binnenkort beginnen met ONIX 3.0 Meta4Books: kan vanaf november titelgegevens exporteren in ONIX 3.0 formaat CB: is over op ONIX 3.0 voor het importeren en exporteren van titelmetadata. ONIX 2.1 wordt per uitgefaseerd. Digitalis en Biblioscope: heeft niets hierover te melden 9. Rondvraag Jozef Verhoeven van Lannoo Belgie vraagt waarom CB geen verwerking heeft om content bij de uitgever op te halen aan de hand van een linkje dat wordt meegegeven in het ONIX 3.0 bericht waarmee CB gegevens inleest. De bestaande infrastructuur van het CB voorziet niet in deze mogelijkheid. Het zal nogal wat voeten in aarde hebben om deze mogelijkheid te bouwen. Jozef geeft aan dat het voordeel hiervan is dat er niet steeds weercontent over de lijn hoeft. In theorie wordt het dan zelfs mogelijk dat de content gehost blijft bij de uitgever en dat CB deze niet zelf host, maar aan de webwinkel een linkje van de uitgever doorgeeft waarmee de webwinkel de content kan benaderen. Kurt Roeckx van e-webshops.be heeft last van flapteksten die voorkomen in het ONIX 3.0 bericht en die geen goed HTML zijn. CB valideert de flapteksten niet. Huub merkt op dat inputvalidatie steeds belangrijker wordt in de keten. Kurt Roeckx heeft enige tijd geleden geconstateerd dat CB uit de algemene ONIX 3.0 specificaties van Editeur de opbouw van de Territory Composite verkeerd heeft geinterepreteerd. Dat is nagevraagd bij Editeur en ook bevestigd door Editeur. CB geeft nu alleen Countries Excluded door terwijl dit is bedoeld in verhouding tot Territories of Regions Included. Kurt vraagt wanneer CB dit gaat aanpassen. Deze bevinding wordt in de komende sprint of in de sprint daarna (dwz binnen 6 weken) opgepakt.

6 10. Datum volgende vergadering De volgende vergadering is gepland op 27 maart 2014 in het Huis van het Boek, Antwerpen, om 13:30.

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg)

Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Verslag Onix Werkgroep Nederland en Vlaanderen woensdag 2 april 2015 (CB Culemborg) Aanwezigen: Emiel van Bockel (CB, voorzitter), Tine Philips (Meta4Books), Huub van de Pol (Icontact), Sigrid Vlaemynck

Nadere informatie

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009

Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Verslag Technische Werkgroep Boekenbank 03/12/2009 Aanwezig Jurgen Pletinckx (Azur) Sabine Willems (Ballon Media) Margot Kersaan (CB) Jozef Verhoeven (Lannoo) Gino Roesem (Libridis Groep) Bart Pinceel

Nadere informatie

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap

TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap TitelBank.nl is ontwikkeld door CB in nauwe samenwerking met de Groep Algemene Uitgevers en Uitgevers voor Vak en Wetenschap Handleiding versie 1.4 versiedatum: 05 november 2012 copyright: www.titelbank.nl

Nadere informatie

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten

Bookshelf. Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Bookshelf Distributie van educatieve e-books naar studenten en docenten Hans Mathijs Willem Suidman, Cortenraad, manager directeur digital media 22 5 juli november 2013 2012 1 Over CB Opgericht 1871 Eigendom

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Print on Demand. Gebruikershandleiding

Print on Demand. Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Print on Demand Informatie over o.a. Praktijkvoorbeelden Onderhouden van POD via CB Online Aanleverspecificaties pdf en metadata Bestellen van short print runs PrePress dienstverlening

Nadere informatie

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen

Wat is LinkedIn. Vormen van profielen PROFIEL HANDLEIDING Inhoudsopgave Wat is LinkedIn?.. 3 Vormen van profielen op LinkedIn.. 3 Waarom LinkedIn?.. 4 Aan de slag (Enkele handvatten).. 4 Aanmelden en inloggen.. 5 Instellingen.. 6 Taal.. 6

Nadere informatie

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 2012 4 3. Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse

Nadere informatie

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk.

De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. De Koninklijke Bibliotheek en Web 2.0: nieuwe gegevensarchitectuur maakt nieuwe concepten van dienstverlening mogelijk. Auteurs: Paul Doorenbosch, Koninklijke Bibliotheek Theo van Veen, Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro

Fusie slaat brug tussen Wabo en Wro In deze nieuwsbrief 1 Roxit en Gemnet gaan officieel partnerschap aan 2 Roxit en Dezta samen verder 3 Goede doel profiteert van klantonderzoek 4 Gebruiksgemak centraal in update 5 Koppeling is meer dan

Nadere informatie

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept)

Prijzen zorgverzekeraars IR V-1-1-7 (7e concept) 1/20 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. B. van der Meer Prijzen

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie expertise Informatiekrant nummer 31, 15 maart 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Voorwoord Jan van Rutte 2 Doelstellingen Information Services 2004 2 Ondernemingsraad 3

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten

UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten UWLR: Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten Technische beschrijving van de afspraak Versienummer: 2.0 (Mei 2015) 2015 Edustandaard.nl 2 / 34 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 1.2 Afhankelijkheid van

Nadere informatie

gravita Inhoud Een praktijkvoorbeeld voor een maatwerkoplossing

gravita Inhoud Een praktijkvoorbeeld voor een maatwerkoplossing gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner

Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner 1 Speaking OData to SharePoint 2010 in a RESTful manner Welkom bij mijn presentatie over REST, OData en SharePoint 2010. 2 Voorstellen Als eerste wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Michaël Hompus

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag)

Carlo Koch, Gerrit Jan van t Eind, Nicole Damen (verslag) Programma eid eid-platform Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Datum 27 augustus 2014 eid-platform #3 Aantal pagina's 2 Vergaderdatum en tijd 3 september 2014, 15.00-17.00

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerkers Aanvragen Versie 1.1 Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afkortingen... 4 3. Aanvragen

Nadere informatie