PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging PIDPA. Ontwerp van statutenwijzigingen. Goedkeuring. Met bijgaand schrijven van 24 februari ll. stelt de opdrachthoudende vereniging PIDPA de provincie in kennis van een aantal voorstellen van statutenwijziging, die aan de algemene vergadering van 15 juni 2015 zullen worden voorgelegd. De wijzigingen hebben betrekking op : 1. Vlaams Regeerakkoord a) Implicaties en aanpak Het Vlaams Regeerakkoord vermeldt o.m. De provincies treden terug uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bijgevolg moet PIDPA rekening houden met het op termijn wegvallen van haar grootste deelnemer. Tal van statutaire bepalingen vermelden elementen die gerelateerd zijn aan de belangrijke positie van de provincie binnen PIDPA. Op termijn dienen die bepalingen te worden geschrapt of bijgesteld. Via tijdelijke en overgangsmaatregelen worden achteraan de nu voorgestelde aangepaste statuten de regelingen opgenomen die worden bijgesteld of weggelaten. In de regel betreft het de schrapping van een verwijzing naar de provincie Antwerpen nadat de provincie uitgetreden is (artikel 42). Wat betreft de aandelen van het compartiment A (drinkwatervoorziening) wordt een regeling ingeschreven die specifiek afgebakende mogelijkheden biedt om aandelen A aan geïnteresseerde deelnemende gemeenten over te dragen. Deze overdracht dient te gebeuren uiterlijk op het ogenblik dat de provincies wettelijk geen deel meer zouden mogen uitmaken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. PIDPA heeft met de provincie Antwerpen een voorstel besproken houdende de tussentijdse overdracht van 50 % van de provincieaandelen aan geïnteresseerde deelnemende gemeenten. Het voorstel van statutenwijziging verbindt daaraan geen tussentijdse beëindiging van een bestuursmandaat. Er valt m.a.w. geen provinciaal mandaat van bestuurder weg voordat de provincie Antwerpen uitgetreden is. b) Realisatie van meer evenwicht tussen de compartimenten drinkwater/riolering In de huidige statuten was voorzien dat de provincie Antwerpen steeds het recht kon uitoefenen om 20 % van alle PIDPA-aandelen onder zich te houden en dit

2 ongeacht hoeveel extra aandelen er ooit zouden kunnen worden onderschreven door andere deelnemers in eender welk compartiment. Momenteel bezit de provincie Antwerpen meer dan 50 % van alle PIDPAdrinkwateraandelen (compartiment A). Door het wegvallen van de provincie als deelnemer zou de huidige verhouding tussen het compartiment drinkwater enerzijds en de rioleringscompartimenten (HidroRio en HidroGem) anderzijds zeer sterk worden scheefgetrokken. Het aantal aandelen A (drinkwatercompartiment) zou terugvallen tot ca. 25 % van het totaal aantal aandelen. Daarom wordt de overdraagbaarheid aan de gemeentelijke deelnemers voorgesteld wat betreft o.m. de provinciale aandelen. Op basis van artikel 6 2 wordt voorgesteld bijkomend gemeentelijke aandelen A uit te schrijven, zodat het totaal aantal gemeentelijke aandelen op komt. Op termijn (zie punt a) zou dat aantal kunnen stijgen tot Daardoor zullen de 65 gemeentelijke deelnemers op termijn over iets meer aandelen beschikken dan de deelnemers die een rioleringsopdracht hebben gegeven (nu gezamenlijk aandelen). Omdat de rioleringsgemeenten duidelijk minder talrijk zijn, is dat aangewezen. Het is in het belang van de werking van PIDPA en van haar opdrachtgevende gemeenten dat de aandelen in het bezit zijn van geïnteresseerde deelnemende gemeenten, waarbij het aantal aandelen sterker de huidige bevolkingsaantallen reflecteert en waarbij in elk geval het aantal gemeentelijke aandelen van de onderscheiden compartimenten een redelijk evenwicht vormt. Ook wat betreft het compartiment A worden (in de lijn van wat er statutair al voorzien werd inzake de rioleringsaandelen) na de voorgestelde statutenwijziging de aandelen van eventuele uittreders overgedragen aan geïnteresseerde gemeentelijke deelnemers. De specifieke situaties waarin aandelen A kunnen worden overgedragen aan deelnemende gemeenten worden in het ontwerp van statutenwijziging geëxpliciteerd. c) Inschrijving op bijkomende aandelen A : toekomstige procedure en modaliteiten Aandelen A zijn momenteel in principe niet overdraagbaar. Artikelen 6, 7bis en 10 regelen de specifieke situaties waarbij aandelen A in de toekomst toch kunnen worden overgedragen aan gemeentelijke deelnemers. Artikel 6 beperkt die mogelijkheid tot overdracht tot : de herverdeling van de bijkomende aandelen A bij een nieuwe toetreder tot het compartiment A (artikel 7bis regelt de modaliteiten daarvan). de niet-gemeentelijke deelnemer die tijdens de duur van PIDPA een aantal aandelen wil overdragen aan gemeentelijke deelnemers (artikel 10 1 regelt de modaliteiten daarvan). de aandelen van de deelnemers die bij het verstrijken van de duur van PIDPA de watervoorzieningsopdracht niet zouden verlengen (artikel 10 2 regelt de modaliteiten daarvan). De aandelen worden overgedragen/bekomen aan de nominale waarde ervan (2,50 EUR per aandeel). Conform het decreet intergemeentelijke samenwerking en de basisidee inzake intergemeentelijke samenwerking zijn en blijven de overdrachten van PIDPA-aandelen aan nominale waarde. Er wordt geen bijkomend bedrag (bv. als scheidingsaandeel) uitbetaald. Dit wordt geëxpliciteerd in deze statutenwijziging. Uiteraard raken die voorgestelde statutaire bepalingen niet aan de regelingen die ten voordele van de gemeenten werden vastgelegd in de overeenkomsten inzake de rioleringsopdracht.

3 d) Meerderheden inzake specifieke statutenwijzigingen De meerderheden met het oog op beslissingen van de algemene vergadering betreffende (de respectieve rechten toegekend aan verschillende categorieën van) aandelen en eventuele winstbewijzen, en de eventuele omzetting ervan, worden verder toegelicht. Dat is nuttig omwille van de meerdere soorten aandelen en compartimenten. Daarom wordt in artikel 6 5 een voorstel opgenomen tot explicitering van de meerderheden binnen de algemene vergadering wat betreft beslissingen over omzettingen of over wijzigingen inzake de respectieve rechten verbonden aan categorieën van aandelen of winstbewijzen. 2. Financiële tegemoetkoming Vraag Provincie Antwerpen Op 15 december 2014 heeft de raad van bestuur van PIDPA kennis genomen van de brief van 7 november 2014 van de provincie Antwerpen aangaande een financiële tegemoetkoming. Mede gelet op de historische rol die de provincie Antwerpen binnen en voor PIDPA heeft gespeeld, was er de principiële bereidheid van de raad van bestuur van PIDPA inzake een financiële tegemoetkoming aan de provincie Antwerpen. Die bereidheid van de raad van bestuur werd versterkt door het engagement van de provincie Antwerpen omtrent verdere inspanningen ten behoeve van PIDPA voor het via overdracht en creatie van aandelen A ten behoeve van de gemeentelijke deelnemers realiseren van een versterkte deelname in compartiment A en van meer evenwicht tussen de compartimenten (cfr. punt 1). Tevens is er de gerichtheid van de provincie Antwerpen om ook op langere termijn een bijdrage te leveren wat betreft de watervoorziening binnen de provincie met oog voor de belangen van PIDPA. Er was sprake van een geplafonneerd brutobedrag van 2 miljoen EUR per jaar, gespreid over de periode De toevoeging van de vermelding in de PIDPA-statuten om aan een deelnemer een gift te kunnen toestaan, biedt dan een statutaire basis voor een eventuele tegemoetkoming aan de provincie. Bovendien betreft het een algemeen geformuleerde bepaling, waardoor zeer specifieke situaties, op basis van een adequate motivatie, kunnen worden opgevangen in het belang van de werking van PIDPA. 3. Overige wijzigingen Het betreft punten zoals : de vervanging van de naam AWW of Antwerpse Waterwerken door Water-Link. bij uittreding of uitsluiting van een deelnemer is geen andere vergoeding verschuldigd dan de nominale waarde van diens aandelen (toevoeging in o.a. artikelen 9 en 10). de invulling van het voorzitterschap van de algemene vergadering en van de raad van bestuur door een lid van het directiecomité, bij afwezigheid van voorzitter en eerste ondervoorzitter. de schrapping (uit artikel 22) van de mogelijkheid om meer dan één stemgerechtigde vertegenwoordiger te kunnen afvaardigen voor de vergaderingen van de algemene vergadering. De correlerende verplichting om bij elke algemene vergadering een lijst met het aantal bewoners van elke deelnemende gemeente toe te voegen aan de uitnodiging van de deelnemers vervalt daardoor. Het is voor een transparante eenduidige werking verdedigbaar dat er per gemeentelijke deelnemer zoals dat ook nu het geval is maar één

4 stemgerechtigde vertegenwoordiger optreedt op de algemene vergadering. Bovendien is er momenteel bij PIDPA geen enkele gemeentelijke deelnemer die zo n groot gewicht heeft op het vlak van bevolking (en aandelen) dat de oude statutaire bepaling zou kunnen resulteren in meerdere stemgerechtigde vertegenwoordigers van een gemeente op een algemene vergadering. Uw raad wordt voorgesteld in te stemmen met de geplande statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging PIDPA. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 2 april De provincieraad van Antwerpen, Overwegende dat er op 15 juni 2015 een algemene vergadering wordt gehouden vanwege de opdrachthoudende vereniging PIDPA waarop een aantal statutenwijzigingen worden voorgesteld; Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging voornamelijk bepalingen inhoudt die erop gericht zijn de kwestie van de in het Vlaams Regeerakkoord voorziene uittreding van de provincie Antwerpen uit PIDPA adequaat te regelen; Gelet op de beslissing van 23 februari jl. van de raad van bestuur van PIDPA om aandelen A (aandelen van het compartiment A = watervoorziening), met een nominale waarde van 2,50 EUR/aandeel, uit te geven, waarop de gemeentelijke deelnemers vooraf kunnen inschrijven. Gelet op het feit dat deze uitschrijving van aandelen erop gericht is inzake aandelen een billijk evenwicht te realiseren tussen het compartiment watervoorziening enerzijds en de rioleringscompartimenten anderzijds. Gelet op het feit dat artikel 6 5 van de statuten van PIDPA aan de provincie de mogelijkheid biedt bij een kapitaalverhoging haar aandelenpakket te verhogen met 20 % van het aantal nieuw uitgeschreven aandelen dat naar andere deelnemers gaat. Overwegende dat het in hoofde van de provincie evenwel niet aangewezen is van die statutaire mogelijkheid gebruik te maken, gelet op het perspectief dat de provincie binnen afzienbare tijd verplicht uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zal moeten uittreden. Overwegende dat in het licht van voormeld perspectief en van de nu voorgestelde gewijzigde statutaire bepalingen te gepasten tijde in beraad zal worden genomen tussentijds een deel van de huidige aandelen A die de provincie bezit, over te dragen aan de gemeentelijke deelnemers van PIDPA; Gelet op het feit dat de raad van bestuur van PIDPA een bijzondere toelichting heeft verstrekt over de elementen wat betreft het voorstel van statutenwijziging en over de elementen inzake de voorgestelde kapitaalverhoging; Gelet op het feit dat het voorstel van statutenwijziging o.m. een bepaling invoegt (in de tekst van artikel 3) die een statutaire basis biedt aan PIDPA om een gift aan de provincie te kunnen toekennen; Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; Artikel 1: BESLUIT:

5 Ingestemd wordt met het voorgestelde ontwerp van statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging PIDPA dat zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van 15 juni Artikel 2: Beslist wordt geen gebruik te maken van de statutaire mogelijkheid (artikel 6 5 van de statuten van PIDPA) om aandelen A bij te nemen naar aanleiding van de beslissing van 23 februari 2015 van de raad van bestuur van PIDPA om ten behoeve van de gemeentelijke deelnemers van PIDPA aandelen A uit te schrijven.

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR

PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR Limburgs Klimaatfonds CVBA PROSPECTUS voor de doorlopende openbare aanbieding van A- en C-aandelen voor een maximumbedrag van 5.000.000 EUR 18 februari 2014 Limburgs Klimaatfonds CVBA Coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten

Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Circulaire FSMA/2012_01 (*) dd. 11 januari 2012 (update 22 april 2014) Verplichtingen van op een gereglementeerde markt genoteerde emittenten Toepassingsveld: Emittenten waarvan effecten tot de verhandeling

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN

BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ADVIES 80 BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN AAN DE UNIVERSITEITEN ONTWERP VAN BESLUIT 28 augustus 2002 VRWB-R/ADV-80 28 augustus 2002 1/12 INHOUD SITUERING... 3 NIEUWE VERDEELSLEUTEL VOOR HET BOF... 3 BILATERALE

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag aegon.com Den Haag, 3 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie