OPLOSSINGEN EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLOSSINGEN EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W."

Transcriptie

1 OPLOSSINGEN EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W Septemberzittijd Voorafgaand: het examen werd niet zo goed gemaakt, maar na toegift van één punt aan ieder student en afronding naar boven vanaf 0.01, slaagde 48,5 %. De punten variëren tussen 18 (één student), 17 (één student) tot 1/20. Sommige studenten hebben klaarblijkelijk niet gestudeerd en zijn ook niet naar de les geweest. Wie zijn examen wil inkijken, kan me een mailtje zenden, dan scan ik antwoordblad en opgave in en zend die per . Hou er rekening mee dat u ook op mijn bureau kan komen kijken, maar dat ik afwezig ben van 5 tot 11 september. U zendt me dan best een E- mail. Eerste Reeks Prof. G.L. Ballon 1. In een kledingszaak staat volgende aankondiging: Deze week -40 % op de geafficheerde prijs van al onze herenhemden. Wat is het meest volledige antwoord? Dit is een aanbod: a. onder opschortende en ontbindende termijn. b. Dit is louter een reclame en geen aanbod. c. onder opschortende termijn. d. onder opschortende voorwaarde en ontbindende termijn. a. Vele studenten kiezen d, maar er is geen voorwaarde, t.t.z. een toekomstige en onzekere gebeurtenis. Het is gewoon een aanbod dat in de tijd is beperkt. Cursus p Redelijk: 27 %; 48 % kiest d. 2. Wat is de juiste uitspraak? Een voorgedrukt kasticket:

2 a. heeft dezelfde bewijswaarde als een getuigenverklaring b. heeft de bewijswaarde van een ander geschreven stuk dan een akte. c. heeft geen enkele bewijswaarde. d. vormt een vermoeden. b. het is een geschreven stuk dat van de verkoper uitgaat. Cursus p. 74. Het is aan te zien als een schriftelijke buitengerechtelijke bekentenis. A en c zijn nonsens. D. is fout omdat het als een bekentenis moet worden aangezien. Redelijk 34 %. 25 % antwoordt niet. 22 % d. 3. Wat is de juiste uitspraak? Het organiseren van een algemene vergadering in een N.V.: a. is een eenzijdige rechtshandeling. b. is een rechtsfeit. c. is een meerzijdige rechtshandeling. d. is een overeenkomst tussen de vennootschap en de op de vergadering aanwezige aandeelhouders. a. het bestuur organiseert de vergadering eenzijdig, namens de vennootschap. Het is geen feit en geen overeenkomst. Cursus p. 55 en 67. Normaal: 37 %. 21 % geen antwoord; 23 % stelt c. 4. Wat is het juiste antwoord? Is een overeenkomst omwille van de persoon van de tegenpartij (intuïtu personae): a. een overeenkomst met een ruitenwasser. b. een overeenkomst met een vervoersmaatschappij om uw bagage te bewaren. c. een overeenkomst tussen een adverteerder en een firma die affiches aanplakt. d. een sponsoringovereenkomst. d. de andere vereisen geen specifieke bekwaamheden, die bepalend zijn waarom men met iemand contracteert. Cursus p Goed. 51 %. 16 % geen antwoord; 27 % a. 5. Wat is het juiste antwoord? De relativiteit van een overeenkomst impliceert: a. dat derden geen plichten, maar wel rechten kunnen ontlenen aan een tussen anderen gesloten overeenkomst.

3 b. dat derden niet bij voorbaat kunnen beletten dat iemand een overeenkomst sluit. c. dat derden het bestaan van de overeenkomst moeten erkennen. d. dat partijen vrij zijn een contract te sluiten met wie ze willen en waarover ze willen. c. het bestaan van de overeenkomst dringt zich aan derden op. Cursus p Goed. 50 %. 20 % geen antwoord; 22 % a. 6. Wat is het juiste antwoord? Het consensualisme impliceert: a. dat een geschrift nodig kan zijn voor het bewijs, maar niet voor het bestaan van de overeenkomst. b. dat derden niet bij voorbaat kunnen beletten dat iemand een overeenkomst sluit. c. dat partijen de overeenkomst te goeder trouw moeten uitvoeren. d. dat partijen vrij zijn een contract te sluiten met wie ze willen en waarover ze willen. a. het contract ontstaat louter door wilsovereenstemming en een akte dient enkel als bewijs. Cursus p Velen weten niet wat consensualisme is Redelijk 35 %. 38 % geen antwoord. 7. Het specialiteitsbeginsel inzake rechtspersonen betekent: a. dat slechts indien de oprichters van de vennootschap één van de door de wet met rechtspersoonlijkheid beklede vennootschapstypes kiezen, deze vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben. b. dat rechtshandelingen die bestuurders stellen in naam en voor rekening van de vennootschap, ten aanzien van derden geacht worden door de vennootschap zelf te zijn gesteld. c. dat de rechtspersoon slechts die rechtshandelingen geldig kan stellen die beantwoorden aan de wettelijke (en soms ook statutaire) regeling, waaraan die rechtspersoon onderworpen is. d. dat de rechtspersoon ten aanzien van de rden moet (en slechts kan) handelen door middel van zijn organen. c. cursus p. 51, maar er is meermaals aan herinnerd. Redelijk 36 %. 39 % geen antwoord. A. 12 %. 8. De ontbinding van een wederkerige rechtshandeling:

4 a. is het bij wet voorziene gevolg wanneer de uit die rechtshandeling voortvloeiende plichten volledig werden uitgevoerd. b. moet door de wet voorzien zijn. c. kan enkel door de rechter worden uitgesproken. d. kan het gevolg zijn van een eenzijdige rechtshandeling (opzegging). d. staat op Toledo in schema en gezien in les. Redelijk: 35 %. 18 % geen antwoord. 26 % a; 15 % c. 9. Klaartje gaat op reis naar Afrika en koopt een nieuwe Louis Vuittontas 1 voor een prikje van een leurder. Bij haar terugkeer in België wordt de tas door de douane in beslag genomen, op basis van een Belgische strafwet die werd gestemd in uitvoering van de internationale akkoorden over de strijd tegen namaak. a. Klaartje kan terecht volhouden dat ze werd bedrogen. b. Klaartje kan terecht volhouden dat ze werd benadeeld. c. Klaartje kan terecht volhouden dat ze dwaalde over de essentie van de verkochte zaak. d. Klaartje kan niet volhouden dat ze dwaalde omdat de dwaling onverschoonbaar is. d. cursus Goed: 60 %. 13 % geen antwoord. A. 14 %; c 11 %. 10. Heidi woont in Brussel en zegt: Ik ben een Zwitserse en heb dus het recht me op het Zwitserse recht te beroepen. Wat betekent de term recht in deze context? a. de beide vermeldingen verwijzen naar de Zwitserse rechtsorde, het Zwitserse wettensysteem. b. de eerste vermelding verwijst naar het subjectief recht, de tweede naar het objectief recht. c. de eerste vermelding verwijst naar het Zwitserse internationaal privaatrecht, de tweede naar de Zwitserse rechtsorde. d. de eerste vermelding verwijst naar het positief (Zwitserse) recht, de tweede naar het subjectief recht. b. cursus p Zeer goed: 81 %. D. 9 %. 1 Het gaat om een dure tas in bruin leer met heraldische lelies in goudopdruk. Veel dames vinden ze erg exclusief. Ze worden veel nagemaakt, want het gaat om een erg bekend merk.

5 Reeks II begon hier: dus reeks II = 11 30, 1 10; 33, 31, 32 Let op: deze gegevens gelden voor de volgende vier vragen! Joost richt samen met zijn echtgenote Christine een BVBA op. Het doel is een studiebureau op te zetten. Het maatschappelijk kapitaal is Hun storting ziet er uit als volgt: Joost , waarvan in geld en waarde van zijn diploma; Christine waarvan in geld en voor organisatorische vaardigheden. Er zijn 140 aandelen vertegenwoordigd door een inbreng in geld en 50 aandelen die de andere inbrengen vertegenwoordigen. Beiden zijn zaakvoerder en in de statuten is voorzien dat hun mandaat onbezoldigd is. Op de eerste algemene vergadering beslissen ze evenwel om aan ieder een bestuursvergoeding van toe te kennen. Twee jaar na de oprichting heeft de BVBA schulden. Op een mooie morgen is Christine er vandoor en vindt Joost een briefje op haar hoofdkussen met de tekst: Ik ben jou en de BVBA beu. Ik ga terug naar mijn moeder. Mijn aandelen mag je hebben, de schulden ook. 11. Van deze inbreng en volstorting kan je stellen: a. Joost en Christine moeten het volledige kapitaal volstorten. b. de inbreng anders dan in geld is ongeldig omdat hij met een inbreng van arbeid moet worden gelijkgesteld. c. de inbreng anders dan in geld is geldig mits de waardeschatting ervan door de oprichters nadien door een bedrijfsrevisor wordt bevestigd. d. met de inbreng anders dan in geld moet de notaris bij oprichting geen rekening houden, aangezien voldoende werd gestort in geld. b. het gaat om onmogelijk in geld te waarderen inbreng. Cursus p a. druist in tegen de minimale volstortingsplicht. C. kan niet, zie a. d. het maatschappelijk kapitaal zou in deze hypothese niet volledig geplaatst zijn, zie p Zwak: 19 %. 50 % denkt niet na en kiest c. 12 % antwoordt niet; a en d 10 %. 12. De toekenning van de bestuurdersbezoldiging: a. vormt voor benadeelde schuldeisers een reden om schadevergoeding van de bestuurders te vorderen, omdat ze een inbreuk vormt op de statuten b. is nietig, aangezien Joost en Christine, als bestuurder, bij deze beslissing een strijdig belang hebben met het belang van de vennootschap. c. kan perfect, aangezien ze door de algemene vergadering wordt beslist.

6 d. is nietig, omdat een mandaat altijd onbezoldigd is. a. een miskenning van de statuten kan door derden worden ingeroepen tegen de bestuurder persoonlijk. Cursus, p. 503, voorlaatste alinea en op schema gezien in de les (en staat op Toledo). Zwak: 17 %. 47 % antwoordt niet. 16 % b, hoewel duidelijk is gesteld dat de A.V. heeft beslist; 19 % c, hoewel er een inbreuk is op de statuten. 13. Er is zeker een onregelmatigheid aan deze BVBA, want: a. de stortingen van beide vennoten zijn niet gelijk. b. de aandelen hebben geen gelijke waarde. c. de inbreng in natura werd niet gestort. d. het doel is louter burgerlijk. b. is een ijzeren wet in de BVBA, zie art W.Venn. Nadrukkelijk gezien in de les. Bij d. vergeet men dat een BVBA met burgerlijk doel perfect mogelijk is. Cursus p Goed: 64 %. 20 % geen antwoord. 12 % d. 14. Wat is het juiste antwoord: a. aangezien Joost haar echtgenoot is, kan Christine haar aandelen aan hem overdragen zoals ze dit deed. b. Joost moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen in uitvoering van art. 332 W.Venn. c. de overdracht moet eerst worden ingeschreven in het aandelenregister vooraleer hij t.a.v. Joost geldig is (art. 250 W.Venn.). d. de overdracht van aandelen is een contract; Joost moet de aandelen dus niet aanvaarden. d. rest is nonsens. A betekent een verplicht te aanvaarden schenking van schuld; b zal geen enkel effect hebben, want Joost is nog steeds aandeelhouder voor de helft en Christine zal eventuele maatregelen die hij beslist niet uitvoeren; c is niet de juiste interpretatie van art. 250 W.Venn.: de inschrijving is enkel nodig voor de tegenwerpelijkheid aan derden. Slecht: 12 %. 38 c; 25 % geen antwoord; 14 % a en 11 % b. 15. Kan geldig als merk worden gedeponeerd: a. Wat elke dame graag krijgt voor dameslingerie. b. die Mannschaft 2 voor uit Hong Kong ingevoerde voetballen. 2 Populaire, veel gebruikte naam voor de Duitse nationale voetbalploeg.

7 c. Quickplay voor computerspelletjes. d. Scandale voor een erotisch tijdschrift. d. is de enig mogelijke. A is een slogan, geen merk; b is misleidend, c mist onderscheidend vermogen. cursus p Goed: 49 %. 41 % c. 16. Kan een geldige uitvinding zijn: a. een nieuwe methode om meer meubelen in een vrachtwagen te stapelen bij een verhuis. b. een nieuwe wijze van registratie en opmeten van percelen grond. c. een nieuwe molecule voor de stabilisatie van H²O² (zuurstofwater). d. de ontcijfering van een sinds lang uitgestorven taal die men tot nu niet verstond. c. de andere zijn niet octrooieerbare aanwijzingen aan de menselijke geest, a: methodes zijn niet octrooieerbaar; b is gelijk te stellen met wiskundige formules en alle drie, dus ook d hebben geen toepassing op het gebied aan de nijverheid. Cursus Zeer goed: 70 %. 15 % a. 17. Wat is het juiste antwoord? De inbreng van een handelszaak in een vennootschap: a. is slechts mogelijk indien alle elementen van de handelszaak worden ingebracht. b. kan eventueel worden beperkt tot de essentiële elementen van de handelszaak. c. moet niet noodzakelijk voor elk bestanddeel ervan op hetzelfde ogenblik gebeuren. d. is onmogelijk indien de vennootschap geen volkomen rechtspersoonlijkheid heeft. b. zowel bij verkoop als inbreng moeten de essentiële elementen (waaronder cliënteel) worden ingebracht. Cursus p rest kan, maar moet niet. Slecht: 14 %. 19 % a. 8 % c; 55 % geen antwoord. 18. Wat is het juiste antwoord? Is een subjectieve daad van koophandel: a. het uitbaten van een zwembad door een pastoor.

8 b. het zoeken van huwelijkskandidaten door een huwelijksmakelaar. c. de aankoop van kantoormeubelen door een transportonderneming. d. de verkoop van tandprotheses (b.v. een vals gebit, een beugel) door een tandarts. c. a en d zijn burgerlijke handelingen. A kan een objectieve daad van koophandel zijn. B. is zeker een objectieve daad van koophandel. Cursus p Goed: 64 %. 16 % a. 9 % d. Let op: deze gegevens gelden voor de beide volgende vragen! Pieter koopt bij garagehouder Joost een tweedehandsauto voor euro en betaalt die met een cheque voor dat bedrag. De auto geraakt evenwel niet aan een keuringsbewijs, omdat hij gebreken vertoont. Pieter is boos en weigert in eerste instantie de auto te betalen. Nadien eist Pieter van de garagehouder dat deze de auto gratis herstelt zodat die door de autokeuring geraakt en deze laatste aanvaardt dit. 19. Wat is het juiste antwoord? a. Pieter kan van zijn bank eisen dat deze weigert de cheque uit te betalen. b. Pieter kan van de bank van de verkoper eisen dat deze weigert de cheque uit te betalen. c. Pieter kan/mag de uitbetaling van de cheque door de bank niet verhinderen. d. Pieter mag het volledige beschikbare saldo van zijn bankrekening halen en de uitbetaling van de cheque daardoor onmogelijk maken. c. is een toepassing van het abstract karakter van waardepapier. Van d is in de les gezien dat het strafbaar is. Cursus p Goed: 65 %. 26 % geen antwoord. 20. Wat is het juiste antwoord? a. Niets belet de garagehouder om het bedrag van de cheque onmiddellijk te innen, zelfs al is de auto nog niet hersteld b. Pieter kan van zijn bank eisen om de betaling van de cheque op te schorten totdat de gebreken zijn hersteld. c. Pieter kan van zijn bank eisen om het bedrag van de cheque slechts voor de helft te betalen en de rest wanneer de gebreken zijn hersteld. d. Pieter kan van de bank eisen om de cheque niet uit te betalen, omdat hij zelf de betaling na volledige herstelling in geld zal uitvoeren. a. is een toepassing van de niet-tegenwerpelijkheid van excepties. Cursus p

9 Goed: 51 %. 36 % geen antwoord. 11 % b. Reeks III begon hier; dus reeks II = 21 30, 1 20; 32, 33, Cathérine, Christine, Eva en Klaartje redetwisten over de regels van het verzekeringsrecht. Wie van hen heeft het bij het rechte eind? a. Christine stelt dat de vergoeding die de verzekeraar betaalt wegens voorvallen van het sinister bij een aansprakelijkheidsverzekering niet mag leiden tot een hogere vergoeding dan het bedrag van de geleden schade. b. Klaartje meent dat de vergoeding die de verzekeraar betaalt wegens voorvallen van het sinister bij een verzekering van zaken kan leiden tot een vergoeding die het bedrag van de geleden schade overtreft. c. Eva meent dat bij een levensverzekering de begunstigde niet enkel het overlijden van de verzekerde moet aantonen, maar ook dat hij daardoor schade leed. d. Cathérine meent dat de prestatie die de verzekeraar moet betalen wegens het voorvallen van het sinister bij een schadeverzekering steeds bestaat uit een vergoeding in geld. a. dit is een uiting van het vergoedend principe. b. zondigt daartegen. Cursus p. p C is onjuist, want bij personenverzekering is er geen schade. D. is onjuist omdat er b.v. in reis(bijstand)verzekering voornamelijk prestaties worden geleverd en geen geld betaald. Vrij goed: 39 %. 24 % geen antwoord. 10 % b. 24 % d. 22. Frederik sluit een overeenkomst met de BVBA Beirekens, een groothandel in sigaretten en sigaren, waarbij deze laatste hem opdraagt in haar naam en voor haar rekening detailhandelaars te bezoeken, hen reclamemateriaal te geven, bestellingen op te nemen en uit te voeren. Wat is het juiste antwoord? a. Frederik wordt vermoed een agent te zijn. b. Frederik wordt vermoed een handelsreiziger te zijn. c. Frederik is een makelaar. d. Frederik is een commissionair. b. cursus p d. kan niet omdat er optreden in naam is. C is onjuist omdat er een duurzame relatie is. Slecht: 20 %. 62 % a; 9 % c en 7 % d.

10 23. Casper is een gespecialiseerde verzekeringstussenpersoon. Hij zoekt een verzekeringsmaatschappij die aan de beste voorwaarden bepaalde, zeer specifieke risico s wil verzekeren. Wat is het juiste antwoord? a. Casper s opdrachtgever is de verzekeringsmaatschappij die uiteindelijk het contract sluit. b. Casper s opdrachtgever is de kandidaat-verzekeringsnemer. c. Casper moet de verzekering in eigen naam sluiten, maar voor rekening van de opdrachtgever. d. Casper moet de verzekering in naam van de opdrachtgever sluiten, maar voor eigen rekening. b. Casper zoekt een maatschappij die wil verzekeren, dus is de tegenpartij, namelijk de toekomstige verzekerde, de opdrachtgever. C en d is nonsens. Goed: 71 %. 12 % geen antwoord. 13 % c. 24. Margot, Marthe, Ulrike, Zoë en Ella zijn vijf jaargenoten die samen afstuderen als master in de rechten. Zij besluiten om advocaat te worden in Oudenaarde en samen te werken in hun praktijk. Wat is het juiste antwoord? a. derden die met één van hen handelen, mogen allen hoofdelijk aansprakelij k stellen voor de uitvoering van de verbintenissen die tussen die derden en één van de dames werden aangegaan. b. derden die met één van hen handelen, mogen hun samenwerking als een VOF aanzien. c. als Ella in naam van alle advocates optreedt, wordt ze geacht een contract te sluiten tussen de tegenpartij en elk van de advocates. d. willen de vijf dames een contract sluiten met een buitenstaander in hun aller naam, dan moeten ze noodzakelijk allen samen optreden. c. Ella treedt op als lasthebber en dan verbindt ze elk van haar opdrachtgevers met de tegenpartij. Er zijn dan evenveel contractuele banden als er opdrachtgevers zijn. Mechanisme gezien bij de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Cursus p. 419 en 407, 1. a veronderstelt dat het om een handelsvennootschap gaat (advocaten!); b; een VOF veronderstelt dat een akte wordt opgemaakt. D. miskent de mogelijkheid om een lasthebster aan te stellen. Matig: 25 %. 39 % geen antwoord. 14 % a; 12 % b en 10 % d. 25. N.V. Brouwerij Supremus sluit een overeenkomst met cafébaas Etienne, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt om gedurende tien jaar uitsluitend bier van N.V. Brouwerij Supremus af te nemen. N.V. Brouwerij Supremus levert

11 cafémeubelen, een tapinstallatie, wandpanelen met haar merken, bierviltjes, een standaardtarief, zodat het voor iedereen duidelijk is dat Etienne s café een Supremus-café is. Filemon, zaakvoerder van de BVBA bierhandel Slurp, haalt Etienne ertoe over om ook van BVBA bierhandel Slurp bieren af te nemen, o.m. de met de bieren van N.V. Brouwerij Supremus concurrerende pils First en het patersbier Abbas. Wat is het juiste antwoord? a. aangezien Filemon optreedt, kan het onrechtmatig karakter van zijn optreden door de N.V. Brouwerij Supremus nooit aan BVBA bierhandel Slurp worden toegerekend. b. omwille van de vrijheid van beroep en bedrijf in zijn privaatrechtelijke betekenis, kan Filemons optreden nooit onrechtmatig zijn. c. Filemons optreden vormt een handeling die tegen de eerlijke handelspraktijken, nu hij wist van de exclusieve afnameplicht van Etienne t.a.v. brouwerij Supremus. d. BVBA bierhandel Slurp stelt een handeling die tegen de eerlijke handelspraktijken indruist, nu zij wist van de exclusieve afnameplicht van Etienne t.a.v. brouwerij Supremus. d. de BVBA is aansprakelijk voor wat haar zaakvoerder doet. Het gaat om derde medeplichtigheid aan contractbreuk. A. is dus fout. B. is nonsens en c miskent het optreden als zaakvoerder. Vrij goed 45 %. 21 % geen antwoord. B en c telkens 14 %. 26. De Italiaanse autoconstructeur Amalfi stelt een aantal garagehouders aan als concessiehouders in België. Zij kopen de auto s bij Amalfi en verkopen ze verder, doen het onderhoud, verkopen accessoires, De contracten voorzien een duur van één jaar, die telkens met dezelfde periode wordt verlengd. Wat is het juiste antwoord? a. dit contract impliceert dat, indien het aan het einde van elk jaar niet uitdrukkelijk wordt verlengd, het automatisch wordt beëindigd. b. een concessiecontract sluiten voor bepaalde duur is niet toegelaten; het wordt van meetaf aan in een contract voor onbepaalde duur omgezet. c. indien het contract in het derde jaar van zijn gelding niet op de geëigende manier wordt opgezegd, wordt het automatisch omgezet in een contract van onbepaalde duur. d. concessiecontracten sluiten voor een duur van één jaar, die telkens met dezelfde periode wordt verlengd, is verboden als aan de concessiehouder belangrijke verplichtingen worden opgelegd. c. staat in art. 3bis van de wet. Cursus p a, b en d zijn daarmee in strijd. Goed: 61 %. 18 % geen antwoord. 12 % a.

12 Let op: deze opgave geldt voor de beide volgende vragen! De N.V. Brouwerij Supremus wordt opgericht op 16 januari 2007 en wordt op 21 maart 2009 failliet verklaard. De rechtbank stelt de datum van staken van betalen vast op 1 november Wat is het juiste antwoord? a. de faillietverklaring veronderstelt dat het kapitaal van de N.V. Brouwerij Supremus negatief is. b. de faillietverklaring is onmogelijk indien de N.V. Brouwerij Supremus enkel een schuld t.a.v. de BTW-administratie heeft. c. de faillietverklaring veronderstelt dat de N.V. Brouwerij Supremus niet in staat is haar schuldeisers te betalen wanneer de schuld opeisbaar wordt. d. de faillietverklaring is slechts mogelijk indien de schulden van de N.V. Brouwerij Supremus een commercieel karakter hebben. c. het staken van betalen bij faillissement is een zaak van liquiditeit, niet van solvabiliteit. A. is dus fout; b en d zijn irrelevant om de staking van betalen te beoordelen. Cursus p Goed: 67 %. 12 % geen antwoord. 12 % d. 28. Wat is het juiste antwoord? a. alle rechtshandelingen die de bestuurders van de N.V. Brouwerij Supremus hebben gesteld, kunnen op vraag van de curator worden nietig verklaard, vermits de N.V. Brouwerij Supremus nog geen drie jaar bestaat (art. 456, 4 W.Venn.). b. schenkingen die de bestuurders van de N.V. Brouwerij Supremus tussen 1 november 2008 en de datum van faillietverklaring hebben gesteld, kunnen aan de failliete boedel niet tegenwerpelijk worden verklaard. c. rechtshandelingen die de bestuurders van de N.V. Brouwerij Supremus tussen 1 november 2008 en de datum van faillietverklaring hebben gesteld, kunnen aan de failliete boedel niet tegenwerpelijk worden verklaard, als ze vallen onder art. 16 Faill.W. d. alle rechtshandelingen die de bestuurders van de N.V. Brouwerij Supremus tussen 1 november 2008 en de datum van faillietverklaring hebben gesteld, kunnen nietig worden verklaard. b. deze handeling valt onder art. 17 Faill.W. a. veronderstelt grove bestuursfouten; c. is onjuist omdat art. 16 Faill.W. de buitenbezitstelling viseert en die gebeurt met het faillissement, dus vanaf 21 maart d. is strijdig met art. 17 Faill.W. (geen nietigheid, niet alle rechtshandelingen). Vrij goed: 48 %. 19 % c; 19 % geen antwoord 12 % d.

13 29. De BVBA bierhandel Slurp heeft een maatschappelijk kapitaal van , dat bij haar oprichting volledig in geld werd volgestort. Er zijn drie vennoten met elk een derde van de deelbewijzen. Op 21 maart 2009 blijkt uit de boeken een verlies van Wat moet zaakvoerder Filemon doe n? a. een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met op de agenda de ontbinding van de vennootschap, eventueel een voorstel tot het nemen van maatregelen om aan de situatie te verhelpen. b. een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen met op de agenda een kapitaalverhoging met c. een aangetekende brief schrijven aan elke vennoot en hem/haar vragen om bij te storten. d. een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met op de agenda een kapitaalvermindering. a. dit is de alarmbelprocedure. Cursus p. 528 (art. 332 en 333 en 633 en 634 W.Venn.). b. zou kunnen, maar is dan een eenmalige maatregel en werkt het verlies niet weg. C. is een bevoegdheid van de A.V. d. moet gevolgd worden door een kapitaalverhoging. Vrij goed: 43 %. 23 % geen antwoord. 18 % b; 12 % d. 30. De NV Pieu, de NV Forax, de BVBA Construct, de BVBA Road en de NV Studiosus richten een tijdelijke vennootschap op, met het doel een tunnel te bouwen. Wat is het juiste antwoord? a. ieder van deze vennootschappen moet een inbreng in geld of goederen doen. b. iedere vennoot zal een aantal aandelen ontvangen in verhouding tot zijn inbreng. c. een tijdelijke vennootschap waarvan enkel rechtspersonen deel uitmaken, is onmogelijk: er moet minstens één natuurlijk persoon vennoot zijn. d. ieder vennoot ontvangt één aandeel dat zijn mate van betrokkenheid bij de gemeenschappelijke onderneming weergeeft. d. dit is het wezen van het aandeel in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. A. is fout omdat ook prestaties kunnen worden ingebracht. c. is nergens voor vereist; b. is fout omdat er slechts één aandeel per vennoot is, zie d. cursus p Zwak: 26 %. 20 % geen antwoord. 16 % a; 36 % b. 31. Dries opent een nieuwe voedingszaak en sluit aan bij de voedingsketen Beauprix. Hij moet het uithangbord van Beauprix gebruiken, neemt alle producten af bij Beauprix en krijgt een opleiding bij het opstarten van zijn zaak. Wat is gelet op deze gegevens - het juiste antwoord?

14 a. Dries is een werknemer van Beauprix, die in haar naam een handelszaak uitbaat. b. Dries is een huurder van de handelszaak die aan Beauprix toebehoort. c. Dries is een franchisee van Beauprix. d. Dries is een concessiehouder van Beauprix. c. deze plichten zijn kenmerkend voor een franchising. D. is fout omdat concessie normaliter niet op een voedingszaak slaat en men daarbij het eigen uithangbord gebruikt. Voor a en b is er geen enkele aanwijzing. Zeer goed: 85 %. 32. De VZW De Pagadderkens heeft als doel de uitgave en verkoop van een tijdschrift over de opvoeding van kinderen. Wat is het juiste antwoord? a. nu deze doelstelling commercieel is, kan de VZW failliet worden verklaard, als aan alle verdere vereisten daartoe is voldaan. b. nu deze doelstelling commercieel is, kan de ontbinding van de VZW worden gevorderd. c. nu deze doelstelling commercieel is, mag de VZW een gedeelte van de winsten die ze haalt uit de verkoop van haar tijdschrift uitkeren aan haar leden. d. als de VZW ook een bijkomstige doelstelling heeft die niet-commercieel is, is ze veilig voor welke kritiek ook die op haar doel zou worden geuit. b. dit is de wettelijke regeling, gezien in les. Zwak: 19 %. A. 41 %; d. 27 %. C; 13 %: die waren niet in de les! 33. Wat is het juiste antwoord? a. in België is de rechtspraak geen bron van positief recht. b. in België is een beschikking van de Commissie van de Europese Unie een bron van positief recht. c. in België is de rechtsleer een bron van positief recht. d. in België is een gewoonte geen bron van positief recht. a. wij kennen geen precedenten. Cursus p. 22 en 6. b. is een individuele maatregel. Net als a. is c. een inspiratiebron voor de wetgever en de rechter. D. is fout. Redelijk: 38 % b. 29 %. C 22 %.

OPLOSSINGEN. EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W.

OPLOSSINGEN. EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W. OPLOSSINGEN EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 1e Bac. T.E.W. en E.W. 2008-2009 Septemberzittijd Voorafgaand: het examen werd slecht gemaakt, maar na toegift van drie punten aan ieder student is er

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

a. Yolande treedt op als makelaar b. Yolande treedt op als commissionair c. Yolande treedt op als agent d. Yolande verhuurt enkel haar diensten.

a. Yolande treedt op als makelaar b. Yolande treedt op als commissionair c. Yolande treedt op als agent d. Yolande verhuurt enkel haar diensten. 1. Yolande heeft een modellenbureau. Aantrekkelijke jonge dames en heren kunnen zich bij haar mits betaling van een vergoeding van 9 % van de per opdracht te ontvangen vergoeding als mannequin laten registreren

Nadere informatie

EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 2e Bac. T.E.W. en S.E.W januarizittijd Prof. G.L. Ballon Eerste Reeks

EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 2e Bac. T.E.W. en S.E.W januarizittijd Prof. G.L. Ballon Eerste Reeks EXAMEN HANDELS- EN VENNOOTSCHAPSRECHT 2e Bac. T.E.W. en S.E.W. 2009-2010 januarizittijd Prof. G.L. Ballon Eerste Reeks 1. Pieter is een uitbater van een circus en Eva leidt een reclamebureau. Eva krijgt

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht (TEW & EW) Examen Juni 2009 Oplossingen met commentaar (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht (TEW & EW) Examen Juni 2009 Oplossingen met commentaar (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht (TEW & EW) Examen Juni 2009 Oplossingen met commentaar (Prof. G.L. Ballon) Algemene commentaar: het examen was zeer slecht. Op de eerste 30 vragen halen de studenten

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen

Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Recht P2 Auteur: Lydia Janssen Ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak Maatschap VOF (CV) Ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid (2:3 BW) BV NV (vereniging, coöperatie, OWM, stichting)

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders

De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders De aansprakelijkheid van de vennootschapsbestuurders FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Vennootschapsbestuurders

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT

VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT VOLSTORTING VAN AANDELEN BIJ OPRICH- TING BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NE- DERLANDS RECHT PAS OP VOOR AANSPRAKELIJKHEID! Bij faillissement van een kapitaalvennootschap naar Nederlands recht, onderzoekt de

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

I VERBINTENISSENRECHT 17

I VERBINTENISSENRECHT 17 I VERBINTENISSENRECHT 17 1 Inleiding in het recht 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Recht en rechtsbronnen 20 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 22 1.2.4 Het gewoonterecht 23 1.3 Privaatrecht

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige

De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige gratis modelstatuten De modelstatuten die u op deze website kunt raadplegen zijn bedoeld om u een inzicht te verschaffen in hoe de statuten van uw toekomstige vennootschap zullen/kunnen worden samengesteld.

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

NEWSLETTER December 2012

NEWSLETTER December 2012 Cadanz BVBA/SPRL RPR/RPM BE 0807.929.727 Bischoffsheimlaan 36 1000 Brussels Belgium Tel.: +32 2 210 02 75 Fax.: +32 2 210 02 89 www.cadanz-law.com NEWSLETTER December 2012 VETO-RECHTEN BINNEN DE RAAD VAN

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt:

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt: De partijen, 1. A. Persoon, geboren op 15-02-1970 (hierna "Vennoot 1"), 2. B. Persoon, geboren op 02-04-1978 (hierna "Vennoot 2"), overwegende, dat de vennoten een samenwerking willen aangaan bij het ondernemen

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011

AANSPRAKELIJKHEID. Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels. HR BUILDERS 2 mei 2011 AANSPRAKELIJKHEID Bart ADRIAENS Advocaat-vennoot Claeys & Engels HR BUILDERS 2 mei 2011 Claeys & Engels 2009 1 Inleiding 1.1 Twee soorten aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Risico op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud

Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Algemene Voorwaarden - Pixelcloud Hier treft u de algemene voorwaarden aan van Pixelcloud ("Opdrachtnemer"). Het adres van Pixelcloud is Jacob Cabeliaustraat 13 3554VG Utrecht, met het KvK-nummer 61835366.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 26 september 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werner Edgar B.V., gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Poolbiljart Vlaanderen

Poolbiljart Vlaanderen Poolbiljart Vlaanderen Opmaak Statuten DHT 1-3-2014 In de volgende genummerde pagina s ( 1-7) staat de opmaak beschreven van de statuten betreffende de feitelijke vereniging Poolbiljart Vlaanderen Feitelijke

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013

Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders. Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Diverse civielrechtelijke aspecten van de aansprakelijkheid van bestuurders Mijke Sinninghe Damsté & Irene Tax Ontbijtseminar 12 december 2013 Programma I. Introductie II. Aansprakelijkheid Bestuurders

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag)

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2012 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VRAGENLIJST n r III TWINTIG KORTE VRAGEN Deze derde vragenlijst bevat twintig vragen. De antwoorden worden op 25

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie