BS Verzekeringsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BS Verzekeringsrecht"

Transcriptie

1 Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat Antwerpen R EUR

2

3 Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN Prof.B.Weyts

4 DEELI:REGELSGEMEENSCHAPPELIJKAANALLESOORTEN VERZEKERINGEN Les1:14februari2013 Inleiding 1.Praktischeinfo Ophetexamenmageenwetboekgebruiktworden.Kleurenmag,postitsook,maarermag nietopdepostitsgeschrevenworden. Hetiseenmondelingexamenmetschriftelijkevoorbereiding. Erwordentweevragengesteldophetexamen:theorieeneencasus(opdecasusstaande meestepunten) 2.Belangvanhetverzekeringsrecht Iedereenwordterwelmeegeconfronteerd.Eenverzekeringisvaakverplicht(bv.WAM).Bij de aankoop van een huis gaat men vaak een hypotheeklening aan, waarvoor men een schuldsaldoverzekeringmoetaangaanalscontractuelevoorwaardebijhetverlenenvandie lening;demeestenhebbeneengezinsaansprakelijkheidsverzekering(familialeverzekering) (ookalisditnietverplicht). 3.Hetverzekeringsrechtiseenheeltechnischematerie. Veelwordtbijwetgeregeld.Daarnaastzijnrechtsvakkenzoalshetverbintenissenrecht,het aansprakelijkheidsrecht,enhethandelsrechtvanzeergrootbelang. 4.Eenverzekeringheeftzoweleeneconomischealseenjuridischebetekenis. Deeconomischebetekenis:Ditisdeactiviteitdieerinbestaatdatdeingeldwaardeerbare risico s van enkelingenworden gespreid overmeerdere personen (de premiebetalers). Dit staat tegenover het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht waarbij de schadelast verschovenwordtvanhetslachtoffernaardedaderennietgespreidwordtovereengroep vanpremiebetalers. 2

5 Defunctievaneenverzekeringbestaatinhetvergoedenvandeschadeenhetstimuleren totsparen:verzekeringscontractenzijnspaardaden.bv.eenlevensverzekering.menbouwt kapitaal op, dat op pensioenleeftijd wordt uitgekeerd. Bv. de tak 23verzekering, ook een levensverzekering. Indien men dit echter als een bankproduct gaat kwalificeren valt deze verzekeringnietlangeronderhetverzekeringsrecht,maaronderhetgemeenrecht. Dejuridischebetekenis:Inartikel1WLVOstaandebegripsbepalingen(p.10boek). Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen betaling van een premieverbindtdeverzekerdeschadeloostestellenvoorverliesofschadetengevolgevan toevalligegebeurtenissenofovermacht Ditiszeerbelangrijkvoorhetexamen.Eencontractmoetaanaldezevoorwaardenvoldoen opdathetgekwalificeerdkanwordenalseenverzekeringscontract. Opdat men verzekeraar kan zijn, is vereist dat men op regelmatige wijze verzekeringscontracten aanbiedt (dus niet eenmalig, met moet er zijn hoofdberoep van maken).alserslechtséénmaalopgetredenwordt,danspreektmenvaneenborgstelling. Tevens moet de verzekeraar door een Kb toegelaten worden om als verzekeraar op te treden.hieris1uitzonderingop:hetbelgischbureauvoorautoverzekering.dezeinstelling komttussenalsiemandhetslachtofferwordtvaneenverkeersongevalmeteenautodiein hetbuitenlandisingeschreven.danontstaatereeniprprobleem,watmoeilijkhedenmet zichmeebrengt.omhetslachtoffertebeschermenstaatmentoedatdezezichkanrichten totdebbaomzijnschadetevergoeden.debbazaldanregreskunnenuitoefenenopde dader. 5.Deindelingvanverzekeringscontracten. Erzijntweegrotecategorieën.Deonderverdelingvandeverschillendeverzekeringenisheel belangrijkomtewetenopwelkcontractwelkeregelsvantoepassingzijn. Onderscheid1:definitieart.1WVLO Verzekeringentotvergoedingvandeschade(puntjei) Hetbedragdatuitgekeerdwordtstaatnietopvoorhandvast. Verzekeringentotuitkeringvaneenvastbedrag(puntjej) 3

6 Hetbedragdatuitgekeerdwordtstaatwelopvoorhandvast. Bijv.bijlevensverzekering. Onderscheid2:definitieart.1WVLO Persoonsverzekeringen(puntjeh) Bijvoorbeeldeenlevensverzekering(deprestatievandeverzekeraarhangtafvanhet leven van de verzekerde; dit is altijd een verzekering tot uitkering van een vast bedrag); een ongevallenverzekering; een ziekteverzekering (dit is een schadeverzekeringofeenverzekeringtotuitkeringvaneenvastbedrag,afhankelijk vandepolis) Schadeverzekeringen(puntjeg) Dit is altijd een verzekering tot vergoeding van schade, meer bepaald de reële schade.bijvoorbeeld: o Aansprakelijkheidsverzekering o Beroepsaansprakelijkheidsverzekering o Gezinsaansprakelijkheidsverzekering o Rechtsbijstandverzekering o Zaakverzekering,zoalsbrandverzekering Belangvanditonderscheid:zieonder:dewetgevinginhetverzekeringsrecht 6.Wetgevinginhetverzekeringsrecht. Niet zeeverzekeringen, wel landverzekeringen. Oorspronkelijk was er de wet van 11 juli 1874.Dezewetweerspiegeldedetijdsgeest:zeisnietconsumentvriendelijkenkort.Daarna volgde de WVLO van 25 juni Deze wet is wel heel gedetailleerd en had als belangrijkste bekommernis de bescherming van de consument (die wordt immers beschouwd als de zwakke contractspartij. Ook mede omdat bij verzekeringen vaak toepassing wordt gemaakt van standaard of toetredingscontracten. Dit dient echter genuanceerd te worden want de consument verdient erg veel bescherming doordat de WVLO meestal van dwingend recht is). Ze heeft de Wet van11 juli 1874 niet volledig opgeheven. Deze oudere wet blijft immers van toepassing op verzekeringscontracten die 4

7 niet vallen onder de wet van 1992, zoals de zeeverzekeringen, herverzekeringen en de verzekeringvangoederenvervoer. Erbestaanverschillendesoortenverzekeringenenookverschillendemanierenomdezeafte sluiten,zoalseenverzekeringsmakelaar,banken,eenverzekeraar De WLVO bestaat nu 17 jaar, en nog steeds zijn niet alle verzekeringscontracten zijn er volledigaanaangepast. Dezewetkangezienwordenalsdelexgeneralis.Indienerechtereenlexspecialisis,dan heeftdezevoorrang.bijvoorbeelddewamwet. DeWLVOisheellogischopgebouwd.Zebestaatuitviertitels. IAlgemeen Bepalingendiegeldenvooralleverzekeringscontracten Specifieke bepalingen die alleen gelden voor verzekeringen tot vergoeding van schadeenvoorverzekeringtotuitkeringvaneenvastbedrag. IISchadeverzekering Algemenebepalingenvooralleschadeverzekeringen Specifieke bepalingen voor de rechtsbijstandsverzekering; aansprakelijkheidsverzekeringendezaakverzekering. IIIPersoonsverzekeringen Algemenebepalingen Specifiekebepalingenvoordelevensverzekeringenspecifiekebepalingenvooralle persoonsverzekeringenbehalvedelevensverzekeringen. IVSlotbepalingen. Alsjedusdeverzekeringjuistkankwalificeren,hoefjeenkeldeonderverdelingendieopdie verzekeringvantoepassingzijntoetepassen. Bijvoorbeeld:casusoverrechtsbijstandverzekering 5

8 Ditiseenverzekeringtotvergoedingvanschadeenduszijndeinleidendebepalingen vantitelivantoepassingevenalsdebepalingenvoorvergoedingvanschadevantitel I.DaarnaastzijndebepalingenvantitelIIdiegeldenvooralleschadeverzekeringen van toepassing en de bepalingen die specifiek gelden voor rechtsbijstandverzekeringen. 7.KenmerkenvandeWLVO. 1.Gedetailleerdensystematischopgebouwd. 2.Dwingendrecht. De wet van 1874 was maar van aanvullend recht, waardoor er veel contractuele vrijheid was.dewlvoisdaarentegenvandwingendrecht,opeenaantaluitzonderingennadievan openbare orde zijn. Deze wet is ook veel consumentvriendelijker, omwille van twee redenen.teneerstekentdeverzekeringsnemervaakdedraagwijdtevaneenclausuleniet. Tentweedeisverzekereneenmassafenomeengeworden.Iedereensluiteenverzekeringaf. Alsmendannietvergoedwordt,komtmenineenprecairesituatieterecht. 3.Alleatoirkarakter Afhankelijkvanhettoeval(risico).DitelementMOETerzijn. 8.Kenmerkenvaneenverzekeringsovereenkomst. 1.Benoemdcontract. 2.Wederkerigcontract. 3. Vaak een toetredingscontract = standaardcontract. Toch is dit niet erg, aangezien de contractuelevrijheidvandeverzekeraarwordtbeperktdoordewetzelf. 4.Intuïtupersonaecontract,zoalsdeberoepsaansprakelijkheidsverzekering 5.Kanscontract.Hetheefteenaleatoirkarakter,ermoetaltijdeentoevalselementaanwezig zijn. Er moet kans zijn op winst of verlies. Opzettelijke fouten worden niet gedekt (art. 8 WVLO:vanopenbareorde!) 6

9 9.Ishetnietafsluitenvaneenverzekeringeenaansprakelijkheidsgrond? Het nietverzekerd zijn kan een aansprakelijkheidsgrond zijn wanneer het gaat om een wettelijkverplichteverzekeringzoalsdewamverzekering(buitencontractueel)ofwanneer u contractueel verplicht bent een verzekering aan te gaan en nalaat dit te doen (bijv. in huurcontract verplicht brandverzekering af te sluiten). In dat geval begaat men een contractuelefout. Alsergeencontractueleofwettelijkeverplichtingis,ishetantwoordmoeilijker.Steldater geen gezinsaansprakelijkheidsverzekering gesloten is, dan mag de rechter bij zijn beoordelinggeenrekeninghoudenmethetaldannietverzekerdzijnvandepartij,tenzijhet gaat om de aansprakelijkheid van geestesgestoorden. Dit staat tegenover de regeling in Nederlandwaarderechtererwelrekeningmeemaghoudendatdedadergeenverzekering heeft. 10.Bestaatereenrechtopverzekering? Sommige kandidaatverzekeringnemers vinden geen verzekering. Bijvoorbeeld jonge autobestuurdersdiealeenongevalhebbenveroorzaaktwegensdronkenschap. Waaromwordendezemensengeweigerd? Deverzekeraarspasseneensegmenteringsbeleidtoe.Alsverzekeringsnemergaatmennaar deverzekeraarendiebeslistofhijwilverzekerenenwelkepremiehijdaarvoorvraagt.die premiekaninsommigegevallenheelhoogoplopen. Hoemaaktdeverzekeraarzijnbeslissing? Deverzekeraarzalrekeninghoudenmetalgemeneenbijzondereomstandigheden. Algemeneomstandigheden:Bijhetafsluitenvaneenbrandverzekeringzaldeomgevingvan belangzijn.eenalleenstaandhuiszalmindersnelafbrandendaneenrijhuis.deaardvanhet risico is ook van belang (strooiendak pannendak). Zo zal een huis met een strooien dak snellerbrandvatten.eenhospitalisatieverzekeringop20jaarafsluitenofdezeafsluitenop 60jaarmaakteenverschiluit(oudjong). Bijzondereomstandigheden:Daargaatmenrekeninghoudenmetdebijzondereaardvan hetrisico.bijvoorbeeldeenlevensverzekeringtegenovereenbrandverzekering. 7

10 Watzijndevoordelenvansegmenteren? Men wil de antiselectie bestrijden. Dit ontstaat wanneer men aan iedereen dezelfde premies gaat vragen. Wie dan een goed risico vertegenwoordigt zal een te hoge premie moetenbetalenenzalnaareenandereverzekeraarwillengaan. Hetgevaarvoormoralhazardwordtookbestreden.Ditheefteennegatieveinvloedophet gedrag. Ikbentochverzekerddusikdoewatikwil Omdieredenwordtereenfranchise geïnstalleerd. Watzijndenadelenvansegmentering? Eenaantalmensenvindengeenverzekeringmeer.Ditheeftverregaandegevolgen.Stelje wordt op jonge leeftijd met kanker geconfronteerd en je geneest. Je zal dan geen schuldsaldoverzekeringkunnenaangaanendusgeenhypothecaireleningkunnenaangaan. HetzelfdegeldtvooreenWAMverzekeringofvooreenhospitalisatieverzekering. Deverzekeraarisnietverplichtomjeteverzekeren.Hierheersternogsteedscontractuele vrijheid.duszowelvoordevnalsdevageldtdekeuzeomaldannietteverzekerenenmet wie. Moetenmindergoederisico sookverzekerdworden? Ditiseenbeleidskeuzeenmoeilijktemaken.Deverzekeraarmaguiteraardnietallesdoen wat hij wil. Hij moet rekening houden met de discriminatiewetgeving (10 mei 2007). Het segmenteringsbeleidisdusnietonbegrensd. Door deze wet zouden verzekeraar bepaalde onderscheidingen niet meer mogen maken, zoals op basis van gezondheidstoestand of geslacht. Maar dat is nu net wat verzekeraars doen: mensen onderscheiden van elkaar (een minder gezonde mens zal meer premies moetenbetalendaneengezondemens). Dezewetisvantoepassingopallegoederenendienstendiepubliekelijktoegankelijkzijn. Zowelopdirecte(opbasisvancriteriaopgenomenindewet)alsindirecte(onderscheidop basisvan1vandecriteria,bijvoorbeeldrekeninghoudenmetborstkanker,dusopheteerste 8

11 zichteenobjectiefcriteriummaardatiseenziektediealleenvrouwentreftduswordter gediscrimineerdopbasisvangender)discriminatieisverboden(artikel14). De verzekeraars waren niet blij met deze wet. Zoals reeds gezegd, doen ze immers niet anders dan mensen van elkaar onderscheiden. Deze criteria zijn net de criteria die de verzekeraartoepast:geslacht,leeftijd,handicap,gezondheidstoestand Bijvoorbeeld: LeeftijdisvanbelangbijdeWAMverzekering Gezondheidstoestandisvanbelangbijeenhospitalisatieverzekering Het al dan niet hebben van een gehandicapt kind is van belang bij een gezinsaansprakelijkheidsverzekering 1Wetterbestrijdingvanbepaaldevormenvandiscriminatie Deeerstenietdiscriminatiewetdateertvan2002.DedagernazeiAssurali(vakbondvande verzekeraars)datdeverzekeraarsnogsteedsmochtensegmenteren(zemogenvoornoemde criteria nog steeds handhaven), maar het onderscheid dat gemaakt wordt moet de discriminatietoetsdoorstaan.ermagimmersnietuithetoogverlorenwordendatdewet somseenonderscheidgerechtvaardigdvindt,namelijkwanneerzeobjectiefgerechtvaardigd (2)isdooreenlegitiemdoel(1)enwanneerdemiddelenomhetdoeltebereikenpassend ennoodzakelijkzijn(3). (1)Indepraktijkwilditzeggendatalsdeverzekeraareenonderscheidwensttemakenhij delegitimiteitstoetsmoetdoorstaan:eendoelislegitiemalsjehetnastreeftvoorjezelfof voordesamenleving.dussegmenterenkanaangezienditinhetbelangvandeverzekeraaris (deverzekeraarbeoogteencommercieelbelang). (2) Daarnaast moet de verzekering beantwoorden aan de geschiktheidstoets volgens de parlementairevoorbereiding.dehandelswijzedienagestreefdwordtmoetgeschiktzijnop objectiefvlakenmoetpertinentzijn. Objectiviteitscriterium: bijvoorbeeld bij het sluiten van een hospitalisatieverzekering mag menrekeninghoudenmetdeleeftijd.hetismoeilijkeromterechtvaardigendatmenmag rekening houden met de gezondheidstoestand. Als men het verwoordt als: de verzekerde 9

12 maggeenbmibovende30hebben,danisditobjectief.zegtmenechter:deverzekerdemag niettedikzijn,danisditeensubjectiefcriterium. Pertinentiecriterium:hetcriteriummoeteeninvloedhebbenophetteverzekerenrisico.Zo is bij het afsluiten van een levensverzekering, het hebben van diabetes niet van belang, aangezienditgeeninvloedheeftophetmomentvanoverlijden. ARRESTTESTAANKOOPT.DKV: DKVbiedthospitalisatieverzekeringenaanenbeslistopeenbepaaldmomentom éénzijdigdepremieteverhogen.hoeoudermenis,hoehogerdepremie.ditwas volgenshengerechtvaardigd,aangeziendemensensteedsouderwordenen aangezienmenmeermedischeverzorgingnodigheeftwanneermenouderwordt. Ookwordendemedischezorgensteedsduurder.Testaankoopgaatdaaropin Kortgedingenkrijgtgelijk.Degedifferentieerdewijzevanpremieverhogingisniet pertinenttenaanzienvanhetnagestreefdedoel.devoorzittermotiveerdedeze uitspraakdooroptewerpendatdeverzekeraarophetmomentvanhetafsluitenvan depoliswistdatmenouderzouworden.hetfeitdatdemedischekostenlaterzullen stijgenishetzelfdebijeen18jarigealsbijeen81jarige. (3)Eenongelijkebehandelingmoetooknoodzakelijkzijnomhetdoelterealiseren. Evenredigheidscriterium:Ermoeteenevenredigverbandzijntussendemiddelendiemen toepast en het doel dat men nastreeft. Deze beoordeling is niet eenvoudig. Wanneer bijvoorbeeldeenziekeeenverzekeringwilafsluiten,gaatmendaneenbijpremievragenof strengerepolisvoorwaardenafspreken.umagdifferentiërenmaarhetmoetevenredigzijn. Criterium van de vergelijkbare doeltreffendheid: De rechter moet toetsen of de maatregelen niet kunnen vervangen worden door minder vergaande maatregelen. Stel u hebteenbepaaldeziekteendeverzekeringwordtugeweigerd,danzalderechtermoeten nagaanofditeengoedemaatregelis.derechterzalmoetennagaanofdeweigeringniet vervangenkanwordendoorbijvoorbeeldeenbijkomendepremie. 10

13 Het zwakke punt van de discriminatiewetgeving is dat de wet niet voorziet in burgerrechtelijke gevolgen. Het voorziet in een stakingsvorderingen bij de rechter in kortgeding. Dit was al voorzien in De wetgever dacht zo de slachtoffers een daadkrachtiginstrumenttegeven,maarditisnietzo.dezewegwordtampergebruikt. Waarom? Als men eerst naar kort geding gaat om een staking te vragen, dan moet men nadien nog naar de rechtbank van eerste aanleg om een schadevergoeding te vragen. (artikel1382bw:fout,schade,causaalverband)ditduurtlangenisvaakduur.deschadeis ook moeilijk te bewijzen. Zo moet rekening gehouden worden met het feit dat er ondertusseneenandereverzekeringisaangegaanofmethetfeitdatnoggeenanderepolis gevondenis. Hetbewijsvandiscriminatieisnietgemakkelijk.Daaromishetvermoedenvandiscriminatie voldoende om de bewijslast om te keren. Het is dan de aangesprokene die zal moeten bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft. In de wet staan een aantal elementen opgenomendieeenvermoedenvandiscriminatiedoenontstaan. Dewetgeverwasnietblindvoordezekritiekenheeftin2007dewetgewijzigd.Nukaner naardekortgedingrechtbankgegaanwordenenkandezeforfaitaireenschadevergoeding opleggen(650 uitzonderlijk1350 ;deverzekeraarheeftgeenverhaalsrecht).dezevormt een uitzondering op de integrale schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht. Het slachtoffer kan daarnaast nog naar de rechtbank van eerste aanleg indien deze schadevergoedingnognietgenoegzouzijn.derechterinkortgedinggaatdusnutengronde beslissen.dekortgedingrechtbankkanbovendieneendwangsomopleggenenbevelendat deuitspraakbekendwordtgemaakt. 2Wetterbestrijdingvandiscriminatietussenvrouwenenmannen!ABSOLUUTVERBOD DeGenderwetheeftookzijninvloedgehadophetverzekeringsrecht.Zijiseenafgeleidevan deeuropesegenderrichtlijnvan13december2004,waaroverveeldiscussieindemediais geweest. Mannen en vrouwen moeten gelijk worden behandeld. Ze moeten een gelijke toegang hebben tot en een gelijk aanbod van goederen en diensten. Vrouwen worden meestalgediscrimineerd,maarinhetverzekeringsdomeinisheteigenlijkomgekeerdomdat 11

14 zelangerleven,beterrijden, Omdieredenmoetenzeookminderhogepremiesbetalen danmannen.daaromwasereenoptingoutclausule(lidstatenmochteneenuitzondering formulerenvoordieverzekeringscontractenwaarbijhetgeslachteenfactorvormdebijhet beoordelen van het verzekeringsrisico zoals levensverzekering maar niet bij brandverzekeringenbijv).ophetverzekeringsdomein.belgiëwildeaanvankelijkdezeoptie niet lichten met als gevolg dat buitenlandse verzekering op de Belgische markt zouden komen.uiteindelijkwerddeoptiewelgelicht,maarenkelvoordelevensverzekering.dusbij autoverzekeringmagdevageenrekeninghoudenmethetgeslachtbijdebeoordelingvan het risico. De Belgische VA waren hier niet blij mee en daardoor hebben de meeste verzekeringenookonmiddellijkhunpremielatenstijgen.vandaardatbuitenlandseva(zoals Ned)zichmassaalopdeBelgischemarkthebbenbegeven. HoekomthetdatBelgiëdezeoptieslechtsgedeeltelijkheeftgelicht?Doorhetlobbywerk van test aankoop. Zij zeiden dat gelijke behandeling zo belangrijk was dat dit boven verzekeringsbelangenstaat.vervolgenskwamereenarrestvanhethvjop1maart2011 datdeoptingoutclausuleheeftvernietigd.dusingeenenkeleverzekeringingeheeleuropa mag nog rekening gehouden met het geslacht. Vanaf 21 december 2012 moet dit overal gerespecteerdworden. Gelijkheidtussenvrouwenenmanneniseenfundamenteelbeginsel! Absoluutverbodgeldtvoorverzekeringscontractengeslotenna21december

15 HoofdstukIWatiseenverzekeringscontract? Afdeling1.Begripsomschrijving Definitie:artikel1WLVO Uit dit artikel kan je afleiden welke partijen er betrokken zijn bij een verzekeringsovereenkomst.deverzekeringsovereenkomstkanuit2,3of4partijenbestaan, afhankelijkvandeverzekeringspolis. Deverzekeraar=degenediedeverzekeringsdekkingbelooft De verzekeringsnemer = geen definitie in de wet, omdat de minister zegt dat er een implicietedefinitieindewetisterugtevinden.hetgaatomdegenediehetcontractafsluit, diezeonderschrijftendiedepremiemoetbetalen. De verzekerde = artikel 1 b WLVO: titularis van het verzekerde belang (spijtig dat zo n belangrijkbegripnieteenvormiggedefinieerdis) Debegunstigde=artikel1cWLVO:degeneaanwiedeprestatiemoetwordengeleverd Bv. brandverzekering: als ik verzekeringsnemer ben en het contract sluit met de verzekeraarindienikookeigenaarben,wordikookverzekerdeenbegunstigde. Bv.levensverzekeringbijoverlijden.Bijmijnoverlijdenkrijgtdepartnereengeldsom. Ikbendanverzekeringsnemerenverzekerdeenmijnpartnerisdebegunstigde Bv. arbeidsongevallenverzekering. De werkgever is de verzekeringsnemer. De werknemerisdeverzekerdeendebegunstigde,tenzijdewerknemerisoverleden, danisdeechtgenootdebegunstigde. Watisdaneenbenadeelde? Alsadvocaathebjeeenberoepsaansprakelijkheidsverzekeringviadebalie.Steldatjeeen professionele fout begaat waarvan uw cliënt als derde (vreemd aan het contract) de benadeelde is. Normaliter geldt een contract enkel tussen de partijen = relativiteit van contracten. Uitzondering op de relativiteit: Het contract kan wel werken ten aanzien van 13

16 derde,aangeziendederdeereenrechtuitkanhalenomdeverzekeraaraantespreken.de derdezalzichm.a.w.rechtstreekskunnenrichtentotdeverzekeraar. Afdeling2.Wezenlijkebestanddelen Hieronderwordende4constitutievebestanddelenvaneenverzekeringscontractbesproken: 1.Hetrisico Het risico is de onzekere gebeurtenis. Ofwel is het ontstaan van de gebeurtenis onzeker, zoalsbijeenbrandverzekering(weetnietofmijnhuiszalafbranden),ofwelishettijdstipvan degebeurtenisonzeker,zoalsbijeenlevensverzekering(ikweetdatikgastervenmaarweet nietwanneerikgasterven). Een verzekeringscontract heeft dus steeds een aleatoir karakter, omdat het een kanscontract is. Een zuiver en potestatief risico kan je dus niet verzekeren (strijdig met artikel8wlvo) Artikel1964BWgeefteendefinitievaneenkanscontract.Degevolgenvanwinstofverlies zijnmaaronzekervoor1vandepartijen. Bv.verzekeringscontract:deverzekeringnemermoetdepremiebetalenaandeverzekeraar. Alsheteenbrandverzekeringiskanhetgoedzijndathetnooitzalbranden.Ditfeitisalleen voor de verzekeraar onzeker. Ook dit is een kanscontract. De verzekeringnemer is dus sowiesogehoudentotbetalen,deverzekeraardaarentegenweetnietofhijooitzalmoeten overgaantotbetaling. Het doel is niet zich te verrijken, maar de situatie te herstellen. Men wil zo opzettelijke schadegevallenvermijden. Een verzekeraar heeft dus kans op winst (50 jaar premies betalen en nooit moeten tussenkomen)ofverlies(1jaarpremiebetaaldenalmoetentussenkomen). Artikel1104BWisvolgenssommigeneenprobleem.Ditartikelisstrengerdanartikel1964 BW.Volgensartikel1104B.W.iserslechtssprakevaneenkanscontractindienerinhoofde vanbeidepartijeneenonzekerheidbestaat.m.a.w.wanneermendatartikelgaattoepassen hebben we geen kanscontract wanneer er geen onzeker element is in hoofde van de 14

17 verzekeringsnemer.hieropwerdkritiekgeleverdaangezienhetkanscontractgedefinieerd staatinhetartikel1964b.w.ennietinhetartikel1104b.w. Collegeefthieropkritiekenwijstophetonderscheidtusseneenaleatoircontracteneen vergeldend contract. Bij een vergeldend contract zijn de prestaties voor beiden partijen gelijk.bijeenaleatoircontractmagergeenwinstspeculatiezijn.geenvanbeidenpartijen mag de eigen verrijking voor ogen hebben. Hoe heeft de wetgever daarvoor gezorgd? Schadeverzekering is steeds een verzekering tot vergoeding van de schade. Hier geldt het indemnitairbeginsel,datzelfsdeooraakt. Deschadedieuwerkelijkgeledenhebt isde grens. De verzekerde zal nooit meer dan de schade krijgen. Hij mag dus geen winst nastreven.ditdienttochgenuanceerdteworden:bv.brandverzekering:deverkoopwaarde opdatmomentvanhetafbrandenisdeschade.steldeverkoopwaardeis terwijlu hetgekochtheeftvoor Artikel24WLVO,lid1bepaaltdateenverzekeringnietigisalsbijhetsluitenvanhetcontract hetrisiconietbestaatofreedsverwezenlijktis.ditkangebeurenterwijlutegoedertrouwof teslechtertrouwbent. Bijvoorbeeld: Je wil een verzekering afsluiten voor je woning in Spanje. Op het momentdatjehetcontracttekentstaatjewoninginbrand.jebenttegoedertrouw, maartochisjecontractdannietig.hetverschilmetwanneermentekwadertrouw zouzijn,isdatmenbijtekwadertrouwalsverzekeraardereedsbetaaldepremies mag bijhouden. Dat is dan je schadevergoeding. Indien de verzekeringnemer daarentegentegoedertrouwis,dientdeverzekeraardepremiesterugtestorten. Dezevereistevandeaanwezigheidvaneenrisico,brengtmetzichmeedatbepaaldetak23 verzekeringennietalsverzekeringwordenaanzien.erwordtimmerseenpremiebetaalddat ineenbeleggingsfondsterechtkomt.alsje65jaaroudbentwordtdatuitbetaaldaanjezelf, alsjenogleeftofaanjefamilieindienjebentoverleden.debankenzoudengraaghebben datditalseenverzekeringwordtaanzien,aangezienhetdanvaltonderdewlvo,maarhier isgeenenkeltoevalelementaanwezig.ofjenudoodbentofinleven,hetwordtuitbetaald nomatterwhat.hierspeeltdusnietdewlvomaarhetbw. 15

18 2.Hetverzekerbaarbelang Definitieisterugtevindeninartikel1AWLVO.Hetgaatomhetbelangdatuerbijheeftdat hetrisicozichnietvoordoet. Bv. Zaakverzekering: brandverzekering voor de woonst. Het belang om de zaak te behouden.(bijvoorbeeldzekerheidkanlatengelden(eigendomsrecht,vruchtgebruik) Bv. Aansprakelijkheidsverzekering: belang is dat het vermogen wordt beschermd, vrijwarenvanuwvermogen. Bv. Persoonsverzekering: hier moet er ook een belang zijn. Bijvoorbeeld bij een ongevallenverzekering:voorhetgevaljeeenongevalzouhebben,wordtjevermogen beschermd.(geheelofgedeeltelijkearbeidsongeschiktheid,gedeeltelijkloonverlies) Bv. levensverzekering: Kapitaal opbouwen voor de partner en kinderen. Dit kan verstoordwordenbijvroegtijdigoverlijden.(tijdstipvanoverlijdenisonzeker) Dit is economisch maar kan ook emotioneel zijn (bij een levensverzekering hebben uw familieledenerimmersbelangbijdatjenogleeft) 3.Depremie Ditisdeprijsdiedeverzekeringsnemermoetbetalenaandeverzekeraar.Dezelaatstezorgt erdanvoordathetkapitaalbeschermdwordt. Depremiebestaatuitdrieelementen: Technischeelement:hetbedragdatnodigisomhetrisicotekunnendekken Verrekeningvandekostenvandeverzekeraar Winstverzekeraarberekenen Depremiewordtdusindividueelbepaald.Hiermeehangtsamen:hetsegmenteringsbeleid van de verzekeraars. Bijv. een hospitalisatieverzekering afsluiten als je ernstig ziek bent, wordtmoeilijkomwillevanderedendatdeverzekeraarsmeerkanshebbenopverliesdan op winst. Het segmenteringsbeleid is dan de manier om het risico zo goed mogelijk in te schatten.hoe?doordeprobabiliteitvanhetrisicotechecken,deomgeving(appartement heeft bijv. minder kans op overstroming dan huis), de moraliteitsfactoren. 16

19 Segmenteringsbeleidheeftvoordelen,namelijkdateenjuistepremiewordtbetaald.Maar ooknadelen,namelijkdatergeenverzekeringzalafgeslotenwordenwanneerjeeenslecht risicohebt.ditkanmaatschappelijkegevolgenhebben,bijv.jemagnietmetdeautorijden alsjehiergeenverzekeringvoorhebt(ditisimmersverplicht).deverzekeraarsmoetenook metdenondiscriminatierekeninghouden(ziesupra). OpEuropeesvlakisertariefvrijheid.Deverzekeraarmagvrijdepremiesbepalen.Derichtlijn bepaalt wel dat overheid niet mogen vragen dat de premies vooraf moeten worden goedgekeurd/voorgelegd.aprioricontroleisdusverboden,aposterioricontroleniet. 4.deverzekeringsprestatie Artikel1FWLVOgeefteendefinitie. Ditishetbedragdatdoordeverzekeraarwordtuitbetaaldofditzijndedienstendiedoorde verzekeraar moeten gepresteerd worden (rechtsbijstandverzekering: niet alleen de kosten vandeadvocaatwordenbetaald,erwordtookadviesenbijstandgegevenbijregelinginder minne) Afdeling3.Verzekeringtegenpremieversusonderlingeverzekering. Nietkennen(p.1618) Afdeling4.Toepasselijkewetgeving. DebelangrijkstewetgevingisdeWLVOdievandwingendrechtis.AlseenbepalingvanOO isofslechtsvanaanvullendrecht,danzaldittelkensexplicietvermeldworden. Daarnaastzijnookdebepalingvanhetburgerlijkwetboekvanbelang,inzoverredeWLVO ernietvanafwijkt.bv.1104b.w.,interpretatieregelenart.1156ev. Verzekeringscontracten zijn ook onderworpen aan de Wet Marktpraktijken Vaak worden er onrechtmatige bedingen opgenomen in een verzekeringscontract die via de WMPCwordengesanctioneerd(voorovereenkomstenmetconsumenten).Alserstrijdigheid is,dangaatdewlvovooropgrondvanhetlexspecialisbeginsel. Totslotzijnzeonderworpenaandeantidiscriminatiewetgeving(ziesupra). 17

20 Les2:21februari2013 HoofdstukIITotstandkomingvanverzekeringsovereenkomst Afdeling1.Degemeenrechtelijkebeginselen 1.Debetrokkenpartijen Bij het verzekeringscontract zijn meerdere partijen betrokken. Er zijntenminste 2 partijen betrokken:deverzekeraarvaendeverzekernemervn.devnisdiegenediedaadwerkelijk contracteertendiedeverplichtingopzichneemtomdepremiestebetalen. De verzekeringnemer kan ook de verzekerde zijn (dit is de titularis van het verzekeraar belang).danblijfthetbijtweepersonen. HetkanookzijndatdeVNenanderepersonenverzekerdenzijn. Vb.:Steldatjeeenhospitalisatieverzekeringafsluit:danhebjedeVAendeVN,die ookdeverzekerdeis(jezelfdus).hierzijndus2personenbetrokken.jebenttevens ookdebegunstigde. Steljesluiteengezinsaansprakelijkheidsverzekeringaf.JesluitalsVNhetcontractaf metdeva.jebentzelfverzekerdemaarookjepartnerenkinderen!hierzijndus meerderepersonenbijbetrokken. Stel je rijdt met de auto van je vriend. U veroorzaakt een ongeval. Ben je dan verzekert?jawantjevriendheefteenverzekeringafgeslotenenart.3vandewam wet zegt dat iedereen die met de wagen rijdt verzekert is, dus niet enkel de bestuurder.uwvriendisdusdevnendeverzekerde.maarookiedereendiemetde autorijdtisverzekerde. MaarhetkanookzijndatdeVNnietdeverzekerde(VZ)is. Bv.eenarbeidsongevallenverzekering.Dewerkgeverheeftdandeverplichtingdeze aftesluitenmaardeverzekerdeisechterdewerknemer.debegunstigdenzijnhier de werknemer indien hij niet overleden is. Als hij overleden is, dan zijn de begunstigdendemensendiedoordewerknemerzijnaangeduidinhetcontract. 18

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht master rechten BS Verzekeringsrecht Prof. Weyts Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen R49 6,00 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Bijzondere Studie

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek

ECTS-fiche. Verzekeringsrecht en techniek ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Verzekering

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer. Welke aansprakelijkheden zijn er? Burgerrechtelijke aansprakelijkheid EPB, aansprakelijkheid en verzekering van de aannemer Yves GHIJSELS Departementschef Uitgifte - Beheer Ongevallen FEDERALE Verzekering 06 oktober 2014 Welke aansprakelijkheden zijn er? = in welke mate

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding

gemeenschap van aanwinsten) liggen de zaken moeilijker. Voor het Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Groeps- en levensverzekering bij echtscheiding Heel wat gehuwden sluiten een levensverzekering af of hebben via hun werk een groepsverzekering. Maar wat gebeurt daarmee als het tot een echtscheiding komt?

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht

Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht Amsterdam Business School Het onzekerheidsvereiste in het verzekeringsrecht mr. drs. Harmke Brouwer Type the footer here 2 Definitie van de verzekeringsovereenkomst, afkomstig uit de wet Artikel 7:925

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de CB-arts

De aansprakelijkheid van de CB-arts De aansprakelijkheid van de CB-arts Raf Van Goethem Advocaat Dewallens & partners Overzicht 1. Algemene inleiding 2. Bevoegdheden van verpleegkundigen tot toedienen van vaccins 3. De aansprakelijkheid

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie

Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie Inleiding tot verzekeringsrecht; oefeningensessie artikelen in het arrest: art 58;59;60. Wat is er het probleem? Je had een houtverwerkingsbedrijf dat paletten verwerkten en er was een brand ontstaan.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo

Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo Financiële voordelen voor de aansprakelijke verzekeraar bij letsel en overlijdensschade? Door: mr. Nicole M. Bilo 1. Tendens: de aansprakelijke verzekeraar draagt meer en meer zelf de kosten. 2. Geschiedenis:

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 3 datum: 20 april 2017 bestand:

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Site wettige erfgenamen

Site wettige erfgenamen Site wettige erfgenamen Begunstigingsclausule Wie een levensverzekering afsluit, moet in het contract één of meer begunstigden aanduiden. Met deze aanduiding geeft de verzekeringsnemer aan wie het kapitaal

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

DE SCHOOLVERZEKERING. Anja Vanderspikken mei 2013. Presentatieopgesteldin het kadervan het onderzoeksproject Riscki

DE SCHOOLVERZEKERING. Anja Vanderspikken mei 2013. Presentatieopgesteldin het kadervan het onderzoeksproject Riscki DE SCHOOLVERZEKERING Anja Vanderspikken mei 2013 Presentatieopgesteldin het kadervan het onderzoeksproject Riscki Inhoud 1. Maatschappelijk belang 2. Verzekeringen betrokken bij een schoolongeval waarbij

Nadere informatie

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen

Segmentatiebeleid KBC Verzekeringen Er spelen meerdere criteria een rol om te bepalen of en waartegen we een risico willen verzekeren en tegen welk tarief. We gebruiken die segmentatiecriteria om een evenwicht te bekomen tussen de premie

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme p. 1 Inhoud Dekking terrorisme... 3 Wat wordt onder terrorisme verstaan?... 3 Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme?...

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

FAQs Verzekeringen tegen terrorisme

FAQs Verzekeringen tegen terrorisme FAQs Verzekeringen tegen terrorisme Infofiche eservices FAQs Verzekeringen tegen terrorisme Inhoud Dekking terrorisme Wat wordt onder terrorisme verstaan? 2 Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering

STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG. Verzekering Toelichting op de via de stichting Kindervakantiewerk Tilburg en de Gemeente Tilburg afgesloten verzekeringen t.b.v. bestuur, leiding en deelnemers. publicatie: 04-05 uitgave: 2 datum: 20 maart 2009 bestand:

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Uitsluitings-

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID David Vander Veken 1 Domus Medica Wegwijs voor Starters 14/11/2017 INHOUD AMMA in een notendop Beroepsaansprakelijkheid in de zorgsector Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Andere

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

samenvatting handelsen insolventierecht DEEL 4: HET VERZEKERINGSRECHT

samenvatting handelsen insolventierecht DEEL 4: HET VERZEKERINGSRECHT samenvatting handelsen insolventierecht (lesnota s en slides, niet in syllabus) DEEL 4: HET VERZEKERINGSRECHT J. CERFONTAINE Sofie Vereycken Handels- en insolventierecht Deel 4 : Het verzekeringsrecht

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Begunstigde en nalatenschap

Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Begunstigde en nalatenschap Veel huishoudens hebben een levensverzekering of een overlijdensrisico verzekering afgesloten, om de overblijvende partner financieel goed achter

Nadere informatie

Verzekeren? Verzekeringen

Verzekeren? Verzekeringen Verzekeren? Verzekeringen Risico afdekken Welke risico s lopen vrijwilligers en organisa6e? Pas als u weet welke risico s er zijn, kunt u beoordelen welke verzekeringen zinvol zijn om af te sluiten. Soms

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19-03-1998-De verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 19.03.1998 De Verzekeringswereld AMMA LANCEERT SENIORPLAN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Vooraleer over discriminatie in de verzekeringssector te kunnen spreken,

Vooraleer over discriminatie in de verzekeringssector te kunnen spreken, Te oud om gezond te zijn? 37 Discriminatie bij verzekeringen wegens leeftijd Marcel Maes Vooraleer over discriminatie in de verzekeringssector te kunnen spreken, is het aangewezen eerst wat dieper in te

Nadere informatie

Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid

Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid 20 november 2012 Training Contracteren Omgaan met aansprakelijkheidsrisico's, vrijwaringsbedingen en verzekerbaarheid Erik van Orsouw erik.van.orsouw@kvdl.nl Inleiding 1. Quiz 2. Aansprakelijkheidsrecht:

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Financiën Onderwerp de Voorafgaande beslissing nr. 2013.405. Successierechten. Levensverzekering tak 21 en 23. Gemeenschapsstelsel. Vóóroverlijden begunstigde echtgenoot. Vergoedingsrekening

Nadere informatie

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie. Dra. C. Henskens

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie. Dra. C. Henskens Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie Dra. C. Henskens Inleiding: omkadering onderzoeksvraag Afbrokkeling van beginsel Ieder draagt zijn eigen schade 1. Sociale zekerheid 2.

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers

MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG. fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers MÉÉR DAN EEN LEVEN LANG fatum starterspakket Verzekeringen voor startende ondernemers Uw verzekeringen regelt u snel en gemakkelijk online! www.fatum-suriname.com U kiest voor FATUM, uw betrouwbare partner

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen Steven Lierman Ondervoorzitter beheerscomité FMO KU Leuven, UA Vergoedingsvoorwaarden van het Fonds voor de Medische Ongevallen 1 1. Krachtlijnen

Nadere informatie

DVD HA Dienstenwijzer van HA-groep b.v.

DVD HA Dienstenwijzer van HA-groep b.v. Dienstenwijzer van HA-groep b.v. 1 Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (hierna W. Verz.) verscheen meer dan een jaar geleden in het Belgisch Staatsblad van

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering

De Noordhollandsche. de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering De Noordhollandsche de zekerheid van prettig zakendoen! Productleeswijzer Motorrijtuigen verzekering januari 2009 Productleeswijzer Motorrijtuigenverzekering 1 van 2 Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 15.2.2008 WERKDOCUMENT betreffende het initiatiefverslag over bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering Commissie

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Algemene informatie de motorrijtuigenverzekering In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering.

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon VERANTWOORDELIJKHEID Een (ernstig) arbeidsongeval leidt zowel tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde

Slapende tegoeden. Verzekeraar wekt begunstigde Slapende tegoeden Verzekeraar wekt begunstigde 1 Slapende tegoeden Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Inleiding... 2 1.1 Slapende tegoeden... 2 1.2 Nieuwe wetgeving... 2 2 Controleprocedures... 3 2.1 Nakijken

Nadere informatie