CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT"

Transcriptie

1 CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln euro - NV X wil op de ganse verhoging intekenen door een inbreng van geld, NV Y wil dit aan X voorbehouden, ze zoeken naar een middel om dit te doen. Aandelen met nominale waarde van 100, worden volgestort ten belope van 20 per aandeel. Om de volstorting te financieren gaat X een lening aan bij de bank waarvoor Y een borgtocht verleent voor het geval X niet kan betalen. VRAGEN: A. beoordeel de geplande verrichtingen als bedrijfsjurist. Zoja, welke voorwaarden en formaliteiten, zo nee, tegen welke regels druisen zij in. Kan de vennootschap dan hetzelfde bereiken via een toegelaten weg. wat wil men doen? Welk soort verrichting wordt er gepland? Een kapitaalverhoging. de Raad van Bestuur wil het kapitaal verhogen, je moet je dus afvragen: mag dit? Nee! Een kapitaalverhoging is een statutenwijziging, dit is een bevoegdheid van de AVA. De raad van bestuur kan het voorstellen, maar het is aan de AVA om de statutenwijziging door te voeren. Kan de raad van bestuur dan helemaal geen kapitaalverhoging doorvoeren? Jawel: het toegestane kapitaal: de AVA geeft aan de raad van bestuur de bevoegdheid om een kapitaalverhoging door te voeren. In een NV kunnen de statuten dus de bevoegdheid geven aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen. In zo n geval moet je niet de hele regeling van het toegestane kapitaal schrijven, maar je moet als bedrijfsjurist wel checken of er in jouw NV een geldige (dit wil zeggen, minder dan 5 jaar oud) clausule betreffende het toegestane kapitaal in de statuten staat. welke formaliteiten moeten dan gerespecteerd worden? - er geldt een voorkeurrecht voor alle bestaande aandeelhouders. Dit wil zeggen dat men nieuwe aandelen eerst moet aanbieden aan de reeds bestaande aandeelhouders, en dit in proportie met de aandelen die zij reeds bezitten, dus: als je 20% van de aandelen bezit, heb je recht op 20% van de nieuw gecreëerde aandelen. Men kan hiervan wel afwijken, namelijk wanneer de AVA hiervoor

2 toestemming geeft. Dit betekent dat de AVA met 75% meerderheid moet beslissen dat het voorkeurrecht opgeheven wordt: in de clausule van toegestaan kapitaal moet al staan dat de raad van bestuur, als zij gebruik maakt van het toegestane kapitaal, de toelating heeft om af te wijken van het voorkeurrecht. Het toegestane kapitaal bestaat om snel een kapitaalverhoging door te voeren, denk aan Fortis dat in 2008 bijna failliet ging. Zij moesten in 1 weekend een paar miljard euro bijeenbrengen, er was dus geen tijd voor een kapitaalverhoging. DUS - als de AVA een kapitaalverhoging doorvoert, mag zij met een meerderheid van 75% uitsluiten - als de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal een kapitaalverhoging doorvoert, moet in de clausule in de statuten al staan dat zij van het voorkeurrecht mag afwijken. Daarenboven moet het beding uitdrukkelijk bevatten dat de raad dit mag doen ten gunste van bepaalde personen. (artikel 605, ten tweede W. Venn.)! dit moet je dus opmerken als je hierover een casus krijgt op het examen! is dit een gewone opheffing of beperking van voorkeurrecht of is er iets bijzonders aan? Men wil de kapitaalverhoging voorbehouden aan X, normaal zeg je: iedereen die wil, kan intekenen. Dit is echter een kapitaalverhoging met uitsluiting van voorkeurrecht ten voordele van een persoon. Bij zo n kapitaalverhoging moeten extra formaliteiten vervuld worden. Voor iedere afwijking van het voorkeurrecht dienen de vereisten van artikel 596 W. Venn. te worden gerespecteerd. Doet men dit niet, dan heeft dit de nietigheid van de beslissing van de AVA tot gevolg. Staat niet letterlijk in de wet, maar dit geldt ook voor beslissingen van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal. Daarnaast moeten voor opheffingen van het voorkeurrecht ten voordele van een persoon aan bijkomende voorwaarden voldoen: artikel 598 W. Venn. Een afwijking van voorkeurrecht kan enkel in het belang van de vennootschap. Dit moet de raad van bestuur dus ook aantonen. Deze regels gelden bij elke uitsluiting van voorkeurrecht, of het nu door de AVA of door de raad van bestuur gebeurt. De aandelen moeten aan de juiste prijs worden aangeboden, dit moet je ook zeggen op het examen, je hoeft het niet verder uit te leggen, maar het mag wel. In concreto betekent dit dat men de aandelen niet per se aan de nominale waarde, namelijk 100, moet aanbieden. Het kan zijn dat de marktprijs niet 100 is.

3 Ook de identiteit van de begunstigde meegedeeld worden. Dit kan een theoretische vraag zijn: waarom vereist artikel 598 W. Venn. dat de identiteit van de begunstigde wordt vermeld in het verslag. Omdat het bestuur banden zou kunnen hebben met de andere vennootschap, als het voorkeurrecht wordt uitgesloten en voorbehouden aan de bevriende vennootschap, dan heeft dit quasi altijd machtsverschuivingen tot gevolg: de bestaande aandeelhouders zien hun macht in de vennootschap verwaterd. Men moet dan vermijden dat de nieuwe aandeelhouders dan ook nog eens hun aandelen aan een te lage prijs zouden kopen. DUS - elke afwijking van het voorkeurrecht kan enkel indien dit verantwoord is in het belang van de vennootschap, de raad van bestuur zal dit moeten aantonen. Dit moet ook in het verslag worden vermeld. - er moet een verslag door de raad van bestuur opgemaakt worden, controleverslag door de commissaris, beide op straffe van nietigheid - bijkomend: identiteit van de begunstigde moet in een verslag worden meegedeeld en de aandelen moeten worden verkocht aan de juiste prijs, bij nietgenoteerde vennootschappen is dit de intrinsieke waarde van de aandelen zoals vastgesteld door de revisor VRAGEN: B. Inbreng in natura door een aandeelhouder die meer dan 10% van het kapitaal in handen heeft in het kader van het toegestaan kapitaal: kan dit? OPLOSSING Als de kapitaalverhoging was beslist door de AVA, dan was dit geen enkel probleem. In casu is het echter de raad van bestuur die in het kader van het toegestaan kapitaal een kapitaalverhoging doorvoert. Een inbreng in natura door een aandeelhouder met meer dan 10% van het kapitaal kan in casu niet. Alternatieven? Je kunt via de AVA werken. VRAGEN: C. Wat als X maar 4% in handen heeft? Deze vraag wordt opgelost door het antwoord op B: dan zitten we onder de 10%, er geldt dan geen verbod om de transactie via de raad van bestuur te laten verlopen.

4 Geldt er een beperking op het bedrag van de kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal? ANTWOORD: De algemene vergadering zal in haar machtiging van het toegestane kapitaal wel een maximum geven, maar in principe geldt er geen maximum. Is het niet problematisch dat Y zich borg stelt voor de lening van X? Ja, als je als vennootschap borg staat voor een lening die je zelf niet aangaat en er staat niets tegenover, dan wordt dit beschouwd als een vrijgevigheid. Die is strijdig met de wettelijke specialiteit van vennootschappen, die erin bestaat winst te maken. De sanctie is de nietigheid. Nietigheidsgrond= strijdigheid met de wettelijke specialiteit. Een vennootschap moet winst als oogmerk hebben, dit is een wettelijke bevoegdheidsbeperking voor de organen van de vennootschap, respecteren ze dit niet, dan bindt de handeling de vennootschap niet én is de handeling vatbaar voor nietigverklaring. (vraag van een student) Is de aankoop van aandelen door X in Y dan geen tegenprestatie voor de borgstelling? Nee, Y stelt zich borg ten voordele van de bank en van X. Y heeft er geen voordeel bij. Het kopen van de aandelen is geen tegenprestatie voor de borgstelling. Y krijgt niets terug voor haar borgstelling. Is er een probleem van financiële bijstand? Is het geven van de borgtelling verboden? Moet ze aan bepaalde voorwaarden voldoen? Het is in ieder geval toegelaten om aandelen aan te kopen met geleend geld. Artikel 629 W. Venn.: Y mag zich borg stellen, maar er zijn een aantal voorwaarden te respecteren. Ten tweede: vooraf genomen besluit van de AVA volgens de regels van een statutenwijziging. In casu respecteert men de regels niet: de raad van bestuur wil alles zelf doen en dit kan niet. De andere regels samengevat: raad van bestuur moet nagaan of de begunstigde van de steun, in

5 casu X, kredietwaardig is. Daarenboven moet de steun tegen marktwaarden verleend worden. NB: je moet niet letterlijk de tekst van de wet overnemen, maar gewoon verwijzen naar het toepasselijk artikel volstaat ook niet. Je moet het dus in je eigen woorden samenvatten en formuleren. Als uw advies in de wind wordt geslagen, wat zijn dan de mogelijke sancties? De financiële steun is nietig. Er wordt een bepaling uit het wetboek van vennootschappen geschonden door het bestuur, zij kunnen dus op basis van artikel 528 aansprakelijk worden gesteld, zowel door de vennootschap als door derden. Moeten we hier ook de artikel 617- test doen? Nee, de grens uit artikel 617 mag ook hier niet overschreden worden: de waarde van de borgstelling mag niet het bedrag dat de vennootschap als dividend had kunnen uitkeren. Hoe zit het met de volstorting per aandeel? Dit is te weinig, want in een NV moet onmiddellijk ¼ per aandeel worden volstort. De bestuurders kunnen in dit geval bestuurdersaansprakelijkheid oplopen voor het verschil tussen het bedrag dat effectief is volstort en het bedrag dat men had moeten volstorten.

6 CIJFEROEFENING TUSSENDOOR vennootschap met: - totaal activa euro - kapitaal euro - wettelijke reserve 5000 euro - overgedragen verliezen schulden op meer dan een jaar schulden op minder dan een jaar euro - in totaal dus ook een passief van wat is het netto- actief van deze vennootschap? Dit vind je in artikel 617 W. Venn.: kapitaal + reserves- overgedragen verlies Netto- actief= eigen vermogen stel: dit is de situatie van de vennootschap op 1 januari Gedurende het jaar 2009 wordt een winst gemaakt van euro. Aan het vreemd vermogen wijzigt niets. De eerstvolgende AV zal op 8 juni 2010 plaatsvinden. De raad van bestuur wil in juni 2010 een dividend uitkeren. VRAAG: Onderzoek de cijfergegevens en ga na of een dividenduitkering mogelijk is. Zo niet: waarom niet? Zo ja: wat is het maximumbedrag? ANTWOORD: Artikel 617 bepaalt of een vennootschap die winst heeft gemaakt die ook mag uitkeren. In essentie komt het erop neer dat, wanneer de vennootschap winst maakt, ze eerst haar geleden verliezen moet compenseren. Er zijn aan euro schulden geleden, er is euro winst gemaakt. Als men die op de toerekent, houdt men euro over. NB: je moet ook rekening houden met de wettelijke reserve, maar dat negeren we even. Mag je de volledige uitkeren? Doublecheck: Je moet hiervoor je nettoactief vergelijken met je kapitaal+ de onbeschikbare reserves = , dit is groter dan je kapitaal + wettelijke reserves. Je mag niet de volledige uitkeren, want je moet ook nog je reserve opzij houden.! op het examen moet je deze doublecheck ook uitschrijven! Je moet dus aantonen dat je het mechanisme van artikel 617 begrijpt.

7 CASUS 2 GEGEVENS Meneer X is 100% aandeelhouder en zaakvoerder van BVBA A, die 80% bezit in een NV V(erkoper). In NV K(oper) is X bestuurder. V wil een machine verkopen aan K. VRAAG A Als bedrijfsjurist van NV K word je gevraagd de transactie te beoordelen. OPLOSSING Is dit een situatie van belangenconflict? Voor de NV is artikel 523 de toepasselijke wetsbepaling: potentieel, rechtstreeks of onrechtstreeks financieel belang, dit wil zeggen dat de bestuurder financieel beter kan worden van een beslissing van de algemene vergadering. Is dit hier het geval? Ja, want X zou erop kunnen aansturen dat K de machine aankoopt tegen een te hoge prijs. Hij heeft een onrechtstreeks voordeel want zijn BVBA is 80% aandeelhouder in V. Het is niet vereist dat hij dit effectief ook doet, maar hij zou een lage prijs kunnen bedingen. Aan welke vereisten moet men in dit geval voldoen? - mededeling aan zijn medebestuurders - hij mag meebeslissen, enkel bij publieke vennootschappen mag hij dit niet (dit moet je ook vermelden op het examen, maar je moet de hypothese niet verder uitwerken) - de rest lees je in de wet Wat zijn de sancties wanneer hij deze regels schendt? - de vennootschap kan de nietigheid vragen van de beslissing - schending van de vennootschapswet, gevolg: hoofdelijke aansprakelijkheid van alle bestuurders, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden voor de geleden schade Stel dat men de procedure wel naleeft? Artikel 529: zelfs als de procedure wordt nageleefd kunnen alle bestuurders aansprakelijk worden gesteld indien minstens 1 van hen een onrechtmatig financieel voordeel ten nadele van de vennootschap waarin hij bestuurder is verwerft. NB: op het examen krijg je misschien in willekeurige volgorde: - een makkelijke vraag - een iets moeilijkere vraag - een moeilijke vraag op niet veel punten

8 Is artikel 523 hier wel van toepassing?(dit is een vraag voor gevorderden) Dit artikel vereist niet dat het via de vennootschap waarvoor de bedrijfsjurist vennootschap moet geven de verrijking zich zou kunnen voordoen. Laatste lid: artikel is niet van toepassing indien het gaat om gebruikelijke verrichtingen tegen marktvoorwaarden. Het gaat om de aankoop van een machine, dit is voor een industrieel bedrijf een gebruikelijke verrichting. Als de verrichting dan nog eens tegen marktvoorwaarden geschiedt, dan is artikel 523 niet van toepassing. BIJKOMENDE VRAAG Stel: je hebt dezelfde situatie, maar deze keer ben je bedrijfsjurist van de NV V. Moet dan de belangenconflictregeling worden toegepast? OPLOSSING Nee, als de raad van bestuur een beslissing moet nemen en X zit niet in de raad van bestuur, dan is de regeling niet van toepassing. BIJKOMENDE VRAAG Stel dat X ook in de raad van bestuur van NV V zit. Moet de belangenconflictregeling worden toegepast? OPLOSSING Ja, als X ook in de raad van bestuur van V zit, is de regeling ook van toepassing. Je mag dus niet denken: hij zal geen beslissing nemen die in het nadeel is van de NV V. Het blijft een belangenconflict. De NV V moet de regeling dus ook toepassen als X in de raad van bestuur zit want er is een bestuurder die beter of slechter kan worden van de beslissing. Ook de mate waarin X zich kan verrijken of verarmen is irrelevant. BIJKOMENDE VRAAG Is het geen functioneel belangenconflict? Hij moet immers kiezen tussen de belangen van de koper en die van de verkoper. Het is geen functioneel belangenconflict omdat hij beter kan worden van een hoge verkoopprijs van de machine. Zijn belangen lopen parallel aan die van de vennootschap waarin hij bestuurder is.

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek

Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek De boekhoudkundige verwerking van de inkoop van eigen aandelen door Belgische vennootschappen Prof. dr. Roger Mercken, gewoon hoogleraar Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Limburgs Universitair

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders

De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders De bescherming van de belangen van bepaalde aandeelhouders Ondernemingsrecht FRANK CLEEREN Advocaat - vennoot MONARD-D HULST Hasselt Voorliggende bijdrage vormt een bloemlezing van een aantal wettelijke

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen. Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen Auteur(s): Jan Van Dyck Editie: 1434 p. 1 Publicatiedatum: 10 juni 2015 Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST?

HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? HOOFDSTUK 6 BETEKENT WINSTRECHT OOK RECHT OP WINST? B. Bier 6.1 Inleiding Het prettige van het onderwerp uitkeringen aan aandeelhouders is dat het, zolang er kapitaalvennootschappen zijn altijd in de belangstelling

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie