Helder Advies. Weet waar je staat De rol en positie van de adviesraad Wmo. bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief. Groningen, Juli 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helder Advies. Weet waar je staat De rol en positie van de adviesraad Wmo. bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief. Groningen, Juli 2008"

Transcriptie

1 Helder Advies bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief Weet waar je staat De rol en positie van de adviesraad Wmo Groningen, Juli 2008 Helder Advies Zorgbelang Groningen

2 Colofon Deze aanvulling Weet waar je staat is een uitgave van Programma Lokaal Centraal van Zorgbelang Groningen in samenwerking met Helder Advies Samenstelling: Maritha Ackerman en Renate van Peet Eindredactie: Renate van Peet Tekstbijdragen: Anneke Helder (hoofdstuk 1), Maritha Ackerman (hoofdstuk 2) en Renate van Peet Groningen, Juli 2008 Contactgegevens Programma Lokaal Centraal Zorgbelang Groningen Sandra Hogewerf Projectleider Lokaal Centraal Zorgbelang Groningen Telefoon: Hoendiep 95, 9718 TE Groningen Contactgegevens Helder Advies, bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief Anneke Helder Hofstede de Grootkade KB Groningen Tel: Fax: Helder Advies en Zorgbelang Groningen Het gebruik van teksten is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Weet waar je staat, juli

3 Inhoudsopgave Inleiding Theorie rol en positie adviesraad Wmo... 4 Inleiding... 4 Wettelijk kader... 4 Legitimering... 5 Invulling rol/positie adviesraad Wmo Verslag themabijeenkomsten Bronnen en verder lezen Eigen aantekeningen...13 Weet waar je staat, juli

4 Inleiding Voor u ligt Weet waar je staat, de vierde aanvulling op het Handboek Wmo van Zorgbelang Groningen. Deze aanvulling bevat allereerst theorie over de rol en positie van de adviesraad Wmo. Deze theorie is overgenomen uit de reader Weet waar je staat van Anneke Helder (bureau Helder Advies). De reader van Anneke Helder is gebaseerd op het boek Communicatie met de achterban: basis voor een invloedrijke OR van mw. P. de Vries, mw. M.L. der Kinderen en drs. W. Dolmans. Daarnaast bevat deze aanvulling het verslag van de themabijeenkomsten Weet waar je staat. Deze bijeenkomsten vonden plaats in mei Ze werden georganiseerd door Zorgbelang Groningen en stonden onder leiding van Anneke Helder. Tot slot zijn verwijzingen naar verdere informatie over dit onderwerp opgenomen. Deze aanvulling hoort thuis achter tab 4 (Burgerparticipatie Wmo) van het Handboek Wmo. Weet waar je staat, juli

5 1. Theorie rol en positie adviesraad Wmo Inleiding De meeste leden van een adviesraad Wmo hebben inmiddels enige ervaring met de werkzaamheden van de adviesraad. Daarom breekt zo langzamerhand het moment aan om met elkaar dieper in te gaan op de rol en de positie van een adviesraad Wmo. Hoe liggen de verhoudingen met de gemeente en met de achterban? Wat zijn onze opvattingen daarover? Wat willen wij als raad? Zijn wij een volgende adviesraad of willen wij zelf deels de agenda van de gemeente bepalen? Maar hoe dan bepaalde keuzes te maken en prioriteiten te stellen? En op basis waarvan? Hebben we voldoende contacten met alle burgers? Hoe kunnen we ons laten informeren door burgers? Deze en andere vragen zijn in de provincie Groningen in themamiddagen aan bod gekomen. De hiernavolgende theorie is bedoeld als voeding voor de discussie in adviesraden Wmo over hun rol en positie, een discussie die elke raad zou moeten voeren. De theorie geeft geen antwoord op bovenstaande vragen. Iedere adviesraad Wmo zal de vragen anders beantwoorden en dat moet ook. De antwoorden hangen onder meer af van de mogelijkheden van de raad, van de ruimte die de gemeente laat en van de ervaring van de leden van de adviesraad Wmo. Immers: na een aantal jaren werken, is het goed mogelijk dat u uw rol heroverweegt en tot andere conclusies komt over uw rol. Wettelijk kader De Wmo is een kaderwet waarbij de invulling van de wet veel beleidsvrijheid geeft aan gemeenten. Vanuit deze filosofie is ook niet strak vastgelegd hoe de burgerparticipatie vorm moet krijgen. De manier waarop de gemeente burgerparticipatie uitvoert, bepaalt de gemeente zelf. Dit bij voorkeur in samenspraak met de burgers. De landelijke overheid heeft wel aangegeven op welke momenten burgers in ieder geval betrokken moeten zijn bij het gemeentebeleid. Beleidsplan Wmo De gemeente is verplicht iedere vier jaar een beleidsplan Wmo voor de komende vier jaar vast te stellen. De gemeente is wettelijk verplicht in een vroeg stadium burgers te betrekken bij de ontwikkeling van dit beleidsplan. Hoe de gemeente dat doet, is niet vastgelegd. De gemeente kan daar zelf een vorm voor kiezen. Daarnaast is de gemeente verplicht jaarlijks bij de burgers te evalueren waar het beleid of de uitvoering daarvan verbeterd moet worden. Ook hier is de gemeente vrij om de vorm van evaluatie zelf te kiezen. De gemeente is dus wel verplicht om de burgers te raadplegen, maar is niet verplicht de adviezen van de Wmo-raad op te volgen. De gemeenteraad maakt daarbij de eigen afwegingen en kan daarbij andere overwegingen hebben dan een adviesraad Wmo. Weet waar je staat, juli

6 Communicatieplan gemeente Sommige gemeenten hebben een trajectplan of communicatieplan waarin exact staat beschreven wie ze wanneer willen betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit is een goede informatiebron voor de Wmo-raad; daarin kunt u zien wanneer de gemeente van plan is de adviesraad te betrekken. Legitimering Hoe kunt u ervoor zorgen dat u een echte gesprekspartner bent voor de gemeente? Dat de gemeente niet om u heen kan en ook waarde hecht aan uw adviezen? Positie adviesraad Wmo: tussen gemeente en achterban De Wmo-raad is niet een op zichzelf staand orgaan. De raad heeft altijd te maken met andere partijen; is daar ook afhankelijk van voor informatie. De andere partijen zijn enerzijds de gemeente en anderzijds de achterban. De Wmo-raad adviseert de gemeente op alle onderwerpen in de negen prestatievelden van de Wmo (in Groningen 10). Daarvoor heeft de Wmo-raad informatie nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld over wanneer welk onderwerp in de gemeenteraad wordt besproken en welke achtergrondinformatie er bij de bepaalde onderwerpen beschikbaar is. De andere partij voor de adviesraad Wmo is de achterban. De achterban is een moeilijk hanteerbaar begrip voor een adviesraad. Want wie is die achterban? Zijn dat alle burgers? Maar hoe spreek ik alle burgers aan? Hoe vang ik signalen op van de burgers? Wederzijdse afhankelijkheid Beide partijen zijn in zekere zin ook afhankelijk van elkaar. De burger wil via de adviesraad Wmo invloed uitoefenen op het gemeentebeleid. De burger wil ook graag resultaten zien die de adviesraad Wmo heeft behaald. De gemeente (in al zijn geledingen) wil enerzijds voldoen aan de wettelijke verplichting, maar wil anderzijds draagvlak hebben voor bepaalde besluiten. De gemeente is geïnteresseerd in de mening, opvattingen en ideeën van de burger. Zowel de gemeente als de burger komen zo uit bij de adviesraad Wmo. Wil een adviesraad een rol van betekenis kunnen spelen, dan zal de raad de belangen van beide groepen met elkaar moeten verbinden. Een extra moeilijkheid daarbij is, dat er binnen de grote groep achterban ook tegenstrijdige belangen kunnen spelen. Dat vraagt van de Wmo-raad een eigen standpunt gebaseerd op een gemeenschappelijke visie. Het klinkt misschien vreemd, maar niemand is geïnteresseerd in een Wmo-raad als zelfstandige organisatie. De gemeente is geïnteresseerd in de adviesraad Wmo zolang de raad contact houdt met de burgers en namens groepen burgers kan spreken. De burgers krijgen en houden interesse als de adviesraad in staat is het gemeentelijke beleid te beïnvloeden. De manier waarop de adviesraad Wmo het contact organiseert met burgers en de gemeente kan op verschillende manieren, maar kent ook opeenvolgende fases. Dit is afhankelijk van de ruimte die de gemeente biedt en de kracht van de Wmo-raad. Verlies van contact met één van de partners, zal automatisch leiden tot verlies van contact met de andere partner. Het volgende model laat zien hoe de verhoudingen liggen. Weet waar je staat, juli

7 Burger Adviesraad Wmo Gemeente Model krachtenveld van de medezeggenschap (bron mw. P. de Vries, mw. M.L. der Kinderen, drs. W. Dolmans) Invulling rol/positie adviesraad Wmo Als duidelijk is dat u zowel goede contacten moet onderhouden met de gemeente als met alle geledingen van de bevolking, dan is het goed te bepalen in welke mate u die contacten onderhoudt. Dit bepaalt u niet voor de eeuwigheid, het is zinvol om dit jaarlijks met elkaar te evalueren en vast te stellen of u niet een andere vorm van participatie wilt. Voor iedere adviesraad Wmo is het raadzaam om met elkaar te discussiëren over de mate van invloed die u nu kunt of wilt uitoefenen en hoe u dat voor de komende jaren wilt. Globaal zijn er twee manieren om uw rol als adviesraad Wmo in te vullen: u kunt kiezen voor een proactieve houding: dat betekent dat u zelf thema s en onderwerpen aandraagt bij de gemeente en zelf al standpunten bepaalt voordat de gemeente haar beleidsplan klaar heeft; u kunt ook kiezen voor een reactieve houding; dit betekent dat u reageert op thema s en onderwerpen die de gemeente aandraagt. U reageert op beleidsnotities die door de gemeente zijn geschreven. Adviesraden Wmo blijken bewust of onbewust wel een keus te maken voor de proactieve of voor de reactieve rol. Een proactieve adviesraad Wmo is in een vroeg stadium van beleid betrokken en helpt ook mee aan de vorming van beleid. Een reactieve Wmo-raad denkt mee in latere stadia van beleidsvorming, waardoor de raad zich dan meestal beperkt tot het reageren op reeds uitgewerkte voorstellen van de bestuurder. Beide rollen hebben eigen vooren nadelen. Vier typen adviesraden Wmo Er zijn vier typen Wmo-raden te onderscheiden, twee reactieve en twee proactieve: de volgende of reactieve adviesraad Wmo; de procedurele adviesraad Wmo; de overtuigende adviesraad Wmo; de samenwerkende of proactieve adviesraad Wmo. Weet waar je staat, juli

8 Startende Wmo-raden zijn bijna altijd reactieve raden. In het begin is het zoeken naar de juiste verhoudingen, het inrichten en organiseren van de raad en het zoeken naar een balans. Na verloop van tijd kan een adviesraad Wmo groeien naar een andere vorm van medezeggenschap. Deze wens om op een andere manier medezeggenschap vorm te geven, moet wel opgenomen worden in het werkplan. Het vraagt andere activiteiten dan alleen reageren op voorstellen. Elke vorm kent specifieke relaties met enerzijds de achterban en anderzijds de gemeente. In geen enkel type zult u zich helemaal herkennen. Het gaat erom waarin de adviesraad Wmo zich het meest herkent en welk type raad u het liefste zou willen zijn. De Wmo-raad bepaalt gezamenlijk wat er aan voorwaarden nodig is om tot het gewenste type raad te komen of dit juist te blijven. Factoren als tijd, combinatie met het werk en interesse spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de uitkomsten van de achterbanraadpleging. Reactieve rol Een adviesraad Wmo die besloten heeft een reactieve rol te willen spelen in de medezeggenschap, zal zich in de praktijk niet sterk bezig houden met het maken van beleid. De adviesraad zal eerder proberen het beleid dat de gemeente voorlegt bij te sturen en vooral een aantal voor de achterban belangrijk thema s uit te onderhandelen. Proactieve rol Een adviesraad Wmo die ervoor kiest een meer proactieve rol te spelen, zal juist vroeg willen worden betrokken bij beleidsvorming en daartoe ook een visie hebben op de eigen rol en wat te willen bereiken. Invloed op de strategie van de organisatie en voorstellen doen waarbij zowel organisatie als werknemers voordeel hebben, passen goed bij een proactieve adviesraad. De activiteiten die behoren bij de verschillende typen adviesraden Wmo worden in de volgende tabellen weergegeven. De volgende adviesraad Wmo De achterban ziet de adviesraad Wmo als een gezellige club; vindt dat de adviesraad Wmo niets te vertellen heeft; heeft geen idee waar de adviesraad Wmo voor staat. De adviesraad Wmo is zelf niet goed georganiseerd; maakt niet zelf afspraken met de gemeente; heeft geen eigen visie of werkplan. De gemeente vindt dat de functie van de adviesraad Wmo is om info door te geven aan de achterban; stelt initiatieven van de adviesraad Wmo niet op prijs; beslist vaak zonder de adviesraad Wmo te betrekken; overlegt met ander burgergroepen als het uit komt. Weet waar je staat, juli

9 De degelijke/procedurele adviesraad Wmo De achterban signaleert dat de adviesraad Wmo vertraagt wat niet tegen te houden is; weet niet precies wat de adviesraad Wmo doet en inhoudt. De adviesraad Wmo reageert vooral op vragen en voorstellen; stelt niet zelf prioriteiten en heeft geen eigen agenda en werkplan; wacht op wat de gemeente aandraagt; houdt vast aan procedures. De gemeente geeft laat informatie; betrekt de adviesraad Wmo als het beleidsvoorstel al helemaal is uitgewerkt. De overtuigende/provocatieve/ludieke adviesraad Wmo De achterban weet wat de adviesraad Wmo doet; vindt de adviesraad Wmo een behartiger van zijn belangen; versterkt de Wmodeskundigheid; ziet dat de adviesraad Wmo met succes beleid beïnvloedt. De adviesraad Wmo neemt initiatieven, ontwikkelt visie op onderwerpen; toont kracht naar de gemeente wat zich uit in acceptatie van de specifieke deskundigheid van de adviesraad Wmo; toont zelforganisatie. De gemeente laat ruimte voor initiatieven van de adviesraad Wmo en ziet de meerwaarde daarvan; maakt gebruik van de adviesraad Wmo voor het creëren van draagvlak. De samenwerkende adviesraad Wmo De achterban heeft intensief contact met de adviesraad; vindt dat ze goed wordt geïnformeerd; vindt dat de adviesraad Wmo een zelfstandige factor is in de beleidsontwikkeling. De adviesraad Wmo heeft een eigen visie ontwikkeld op het beleid van de gemeente en de beïnvloedingsrichting; heeft brede netwerken in de gemeente en onder de burgers; is in de rol geaccepteerd door de achterbanorganisaties. De gemeente ziet de adviesraad Wmo als partner bij het ontwikkelen van beleid; waardeert en steunt de initiatieven van de adviesraad Wmo. Weet waar je staat, juli

10 2. Verslag themabijeenkomsten In dit hoofdstuk vindt u het verslag van de themabijeenkomsten Weet waar je staat over de rol en de positie van adviesraden Wmo. Deze bijeenkomsten vonden plaats in 2008 op 19 mei in Zuidhorn, op 21 mei in Winsum en op 27 mei in Muntendam. De bijeenkomsten werden georganiseerd door Zorgbelang Groningen en stonden onder leiding van Anneke Helder van Helder Advies, bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief. De deelnemersgroepen waren verschillend samengesteld. Mede hierdoor maakte het thema in iedere groep weer andere discussies los en was iedere bijeenkomst uniek. Welke vragen roept het thema op? Iedere bijeenkomst werd gestart met een inventarisatie van vragen die het thema Weet waar je staat oproept. Tijdens de drie bijeenkomsten ontstond zo de hierna volgende vragenlijst. Over de rol en positie van de adviesraad Wmo Wat is je formele positie als adviesraad Wmo en hoe kun je daarmee het beste omgaan? Hoe kunnen we de positie van onze Wmo-adviesraad bepalen? Zijn wij alleen een adviesraad of mogen wij ook de belangen van burgers behartigen? Hoe bewaak je je onafhankelijkheid als adviesraad? Over de relatie met het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) Hoe krijg je directer contact met het college van B&W en de beleidsmedewerker(s) Wmo? Hoe bereik je dat de adviesraad Wmo serieus genomen wordt door het college van B&W? Over de organisatie en taakverdeling binnen de adviesraad Wmo Wat is de rol van een ambtelijk secretaris binnen een adviesraad Wmo? Is een dagelijks bestuur in de adviesraad Wmo wenselijk of nodig? Over informatie Hoe staat het met het informatierecht van de adviesraad Wmo door de gemeente, hoe wordt dit geëffectueerd? Hoe krijg je informatie op tijd? Over grenzen Wat valt wel, wat valt niet onder de Wmo? Hoe kunnen we de grenzen bepalen? Over adviseren Op welk tijdstip moet je advies geven over een voorgelegde beleidsnotitie? In hoeverre kan een advies van invloed zijn op het gemeentelijke beleid? Hoe adviseren we over bijvoorbeeld het gezamenlijk programma van eisen voor het Wmo-vervoer? Overig Hoe combineer je alles? Je springt als adviesraad Wmo op een rijdende trein, je bent bezig met organisatieopbouw en tegelijk moet je adviseren. Welke valkuilen liggen er voor de Wmo-raad? Niet alle vragen vallen binnen het thema Weet waar je staat, maar daarmee zijn ze niet minder belangrijk! Weet waar je staat, juli

11 Theorie Weet waar je staat Voor een adviesraad zijn twee houdingen mogelijk: proactief; reactief. Hierbij zijn vier typen adviesraden Wmo te onderscheiden: de volgende Wmo-adviesraad; de procedurele Wmo-adviesraad; de overtuigende Wmo-adviesraad; de samenwerkende Wmo-adviesraad. Een adviesraad Wmo die start is vaak een volgende Wmo raad: de adviesraad reageert op de vraag van de gemeente en wordt gezien als verlengstuk van de gemeente. Een Wmo-raad kan volgend zijn én daarnaast de procedures in de gaten houden (procedurele Wmo-raad). Dit is vaak ook nodig om te weten wanneer B&W iets in de gemeenteraad brengt, hoe je als adviesraad Wmo wordt geïnformeerd en wanneer welke informatie komt. In het algemeen geldt dat elke adviesraad de procedurele fase moet doorlopen. Een overtuigende raad heeft een eigen agenda naar aanleiding van signalen van de burger, zij is daarin proactief. Als adviesraad kun je samenwerkend én proactief zijn. Bepaalt de gemeente op welk gebied je samenwerkt, dan ben je, naast samenwerkend, ook volgend. (Aanvullende informatie over deze vier typen adviesraden Wmo is te vinden in hoofdstuk 1). De participatieladder De participatieladder is een hulpmiddel om in kaart te brengen hoeveel invloed je als adviesraad Wmo hebt en eigenlijk wilt hebben. Hoe hoger je komt op de participatieladder, hoe meer invloed je als adviesraad Wmo hebt op het gemeentebeleid. Bron afbeelding: Toelichting 1 Informeren: de gemeente bepaalt zelf de agenda voor besluitvorming en houdt de adviesraad Wmo hiervan op de hoogte. De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid om de adviesraad Wmo een inbreng te geven in de beleidsontwikkeling. 1 Bron: Workmate voor een sterke burger, Zorgbelang Brabant, 2006 Weet waar je staat, juli

12 Raadplegen: de gemeente bepaalt in hoge mate zelf de agenda, maar ziet de adviesraad Wmo als gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid. De gemeente verbindt zich echter niet aan de resultaten die uit de gesprekken voortkomen. Adviseren: de gemeente stelt in beginsel samen met de adviesraad Wmo de agenda op en geeft haar de gelegenheid om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren. De ideeën van de adviesraad Wmo spelen een volwaardige rol bij de ontwikkeling van beleid. De gemeente verbindt zich in principe aan de resultaten, maar kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan (beargumenteerd) afwijken. Coproduceren: de gemeente komt samen met de adviesraad Wmo een agenda overeen en partijen zoeken samen naar oplossingen. De gemeente verbindt zich in principe aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvorming. Het risico van coproduceren is dat je als adviesraad Wmo de kans hebt je onafhankelijkheid te verliezen, je voelt je medeverantwoordelijk voor het gemaakte beleid. Het kan daarom een bewuste keuze zijn om niet te komen tot coproduceren. Meebeslissen: de gemeente laat de beleids- en bestuursvorming over aan de adviesraad Wmo, waarbij het ambtelijke apparaat een adviserende rol vervult. Zij neemt de resultaten over, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. Opdracht Met de volgende vragen gaat men in groepjes aan de slag: Welke adviesraad ben je nu? Welke adviesraad wil je straks zijn? Wat heb je in de tussentijd nodig om daar te komen? Uitkomsten De meeste adviesraden willen zich ontwikkelen van een volgende adviesraad naar een overtuigende adviesraad. Hiervoor is nodig een eigen werk- en communicatieplan op basis van speerpunten en informatie uit de achterban. Weet waar je staat, juli

13 3. Bronnen en verder lezen Bij de samenstelling van deze aanvulling is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Reader Weet waar je staat Anneke Helder van Helder Advies, bureau voor vraagsturing en gebruikersperspectief Groningen, april 2008 Verslag themamiddag Weet waar je staat Maritha Ackerman, Zorgbelang Groningen Groningen, juli 2008 Verder lezen over dit onderwerp, kunt u in het volgende boek en op de volgende website: Boek: Communicatie met de achterban: basis voor een invloedrijke OR mw. P. de Vries, mw. M.L. der Kinderen, drs. W. Dolmans Uitgeverij Kluwer, 2006 ISBN-13: / ISBN-10: Website: Weet waar je staat, juli

14 4. Eigen aantekeningen Weet waar je staat, juli

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar

Burgerparticipatie in Alkmaar. Gemeente Alkmaar Burgerparticipatie in Alkmaar Gemeente Alkmaar 1 Burgerparticipatie in Alkmaar Aanleiding en ambitie In het kader van het programma Harmonisatie is ook het burgerparticipatiebeleid opnieuw bekeken. Voor

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg

(Burger) participatie. De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli 2015 Tessa van den Berg (Burger) participatie De raad aan zet!? ZomerRaad Dinsdag 14 juli Tessa van den Berg AGENDA - Welke soorten en vormen van (burger)participatie zijn er? - Een korte theoretische introductie - Wat is en

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Leidraad voor Wmo-raden: Hoe bepaalt u uw strategie in de regio? juli 2014

Leidraad voor Wmo-raden: Hoe bepaalt u uw strategie in de regio? juli 2014 Leidraad voor Wmo-raden: Hoe bepaalt u uw strategie in de regio? juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Nieuwe vragen, kansen voor Wmo-raden... 3 A. Wat is uw ambitie?... 3 A1. Wat is

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!

Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! NOTA BEWONERSPARTICIPATIE GEMEENTE BEST Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk! Refnummer: INT12-0110 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Waarom bewonersparticipatie? 3 3. Maatwerk 4 4. Kaders Best

Nadere informatie

28 days ago. 7 comments. JoséUnfollow Follow José

28 days ago. 7 comments. JoséUnfollow Follow José Een van onze leden is op zoek naar een voorbeeld van een functieprofiel voor een onafhankelijk voorzitter voor hun Wmo-raad. Heeft iemand een dergelijk profiel beschikbaar? Sowieso komen er regelmatig

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter;

b. De benoemingprocedure en zittingsduur van de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter; De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2007, gelet op de artikelen 9, 11 en 12 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011

LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 LINKEDIN DISCUSSIE status t/m 27 november 2011 Een van onze leden is op zoek naar een voorbeeld van een functieprofiel voor een onafhankelijk voorzitter voor hun Wmo-raad. Heeft iemand een dergelijk profiel

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

OR en interne werkverdeling

OR en interne werkverdeling 1 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 OR en interne werkverdeling Performa Workshop 11 oktober 2012 2 GITP OR en interne werkverdeling Nico Berghuis 11-10-2012 Even voorstellen >

Nadere informatie

SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN?

SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN? SAMENWERKEN AAN EEN STERK LOKAAL SOCIAAL BELEID WAT KAN JULLIE WELZIJNSSCHAKEL DOEN? Het verschil maken Jullie welzijnsschakel maakt, net als 169 andere lokale welzijnsschakelgroepen, het verschil. Samen

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels.

Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. 06 Samen met leden beleid maken, we doen toch niets anders? Co-creatie versterkt het draagvlak. Adviezen, tips en regels. tekst: Erik van co- Laar en Therèse van t Westende-de Bijl 26 vm juni 2013 creatie

Nadere informatie

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen

Er zijn (grote) belangen van burgers gemoeid met het onderwerp: neen stop ja ga door. Er is voldoende beïnvloedingsruimte voor inbreng van betrokkenen Stroomschema Burgerparticipatie Stap 1 situatieschets Omschrijf de beleidssituatie: Wat is het probleem? Breng de complexiteit in beeld. Wie zijn de spelers en wat zijn hun belangen? Maak een krachtenveldanalyse

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 18 augustus ECWGO/U Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 18 augustus 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700540 Lbr: 17/046 CvA/LOGA 17/08 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) - Onderwerp

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet

Werkstijl Oog voor kwaliteit, zorgvuldigheid en timing (vorm en inhoud)vanuit eigen expertise ingezet 2011/33242 Bijlage Uitwerking van treden van de participatieladder Trede 1: Informeren De gemeente bepaalt in grote mate zelf de agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen hiervan op de hoogte. Het

Nadere informatie

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF gemeente Barneveld Nr. 618792 Aan het college van burgemeester en wethouders Interactieve beleidsvorming bij opstellen speelruimtebeleid- en uitwerkingsplan Gevraagde beslissing: 1. Akkoord gaan met het

Nadere informatie

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan

Jaarverslag. Adviesraad Sociaal Domein. Wmo-raad Oostzaan Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein Wmo-raad Oostzaan 2015 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Wmo-raad Oostzaan sinds lange tijd. Als voorzitter vind ik het belangrijk

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad Made, 01-04-14 Reg.nr. 14int01525 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Opinieronde / peiling Opinieronde / peiling: 08-05-14 Agendapunt: 7 Onderwerp: Behoeftenonderzoek voor het

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

In hoeverre kunnen personen met een verstandelijke handicap daadwerkelijk participeren via de gebruikersraad (GBR) van die voorziening?

In hoeverre kunnen personen met een verstandelijke handicap daadwerkelijk participeren via de gebruikersraad (GBR) van die voorziening? 'Op zoek naar de grenzen van participatie. Een kwalitatief onderzoek naar de gebruikersraad in voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking.' Lien Van de Wiel 1. SITUERING VAN HET ONDERZOEK

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen

Prestatie-indicator. aanwezigheid bij bijeenkomsten, arbeidstijden Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid Ethisch en integer handelen Voorbeelduitwerking kerntaak 4 Kerntaak 4: 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie. Werkproces 4.1: Gedraagt zich als verantwoord werknemer bij het uitvoeren van het werk. Omschrijving:

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda

concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 concept-algemene inspraak- en participatieverordening gouda nr. 1.4.1 g. indien het belang van inspraak of participatie niet opweegt tegen het belang van handhaving van

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 )

Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (versie 24 september 2014 ) College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van dhr. H. Tuning Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Advies van de WMO adviesraad Weesp inzake de Participatienota Stichtse Vecht, Wijdemeren

Nadere informatie

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming

Spoorboekje. Beeldvorming. Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. Oordeelsvorming Besluitvorming Spoorboekje Oriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming maart 2014 november 2014 Inleiding De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2013 het

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016

Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 Vergadering d.d. : 25 augustus 2015 Agendapunt : Registratienummer : Onderwerp : Verordening Participatie Sociaal Domein 2016 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda

AVI-activiteiten 2015. Transformatieagenda AVI-activiteiten 2015 Transformatieagenda Januari 2015 Inhoudsopgave Transformatieagenda... 3 Agendapunten transformatie 2015... 5 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor iedereen heeft als

Nadere informatie

Convenant Wmo adviesraad gemeente Schagen

Convenant Wmo adviesraad gemeente Schagen Convenant Wmo adviesraad gemeente Schagen Dit document bestaat uit: - convenant deel 1- Bepalingen - convenant deel 2- Werkafspraken met het college van burgemeester en wethouders Convenant deel 1 Bepalingen

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau

Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle-Nassau Verordening Beleidsplatform Welzijn Baarle- Nassau Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010.

I Inleiding. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk. Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010. Startnotitie Burgerparticipatie binnen de gemeente Cuijk Vastgesteld in de rekenkamercommissie van 23 februari 2010 I Inleiding De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het gevoerde beleid

Nadere informatie

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015

Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 125243 23 december 2015 Verordening participatieadviesraad sociaal domein Waddinxveen 2015 De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

algemene inspraak- en participatieverordening gouda

algemene inspraak- en participatieverordening gouda Bijlage 3. regeling nummer 1.4.1 algemene inspraak- en participatieverordening gouda vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. 1.4.1 de raad van de gemeente gouda Gelezen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers

Gemeente Leusden. Bomenplan 2012-2021. Module E: Bomen en burgers Gemeente Leusden Bomenplan 2012-2021 Module E: Bomen en burgers Colofon Gemeente Leusden 't Erf 1 3831 NA LEUSDEN september 2011 Samenvatting Goede communicatie is een van de peilers van goed bomenbeleid.

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven.

Projectopdracht. Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties. Opgesteld door: M. van de Ven. ` Projectopdracht Herziening subsidiestelsel voor de vrijwilligersorganisaties + tarieven sportaccommodaties Opgesteld door: M. van de Ven. Ambtelijk opdrachtgever: T. Weekers. Bestuurlijk opdrachtgever:

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie