INHOUD TITEL I DE PRIVÉKREDIETVERZEKERING... 1 DEEL I DEFINITIE EN OMGEVINGSANALYSE... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD TITEL I DE PRIVÉKREDIETVERZEKERING... 1 DEEL I DEFINITIE EN OMGEVINGSANALYSE... 3"

Transcriptie

1 INHOUD VOORWOORD v INLEIDING xxxiii GEBRUIKTE AFKORTINGEN xxxix TITEL I DE PRIVÉKREDIETVERZEKERING DEEL I DEFINITIE EN OMGEVINGSANALYSE HOOFDSTUK I WAT IS KREDIETVERZEKERING: DEFINITIE, ALGEMENE PRINCIPES EN SITUERING Definitie Algemene principes De verzekering van het commerciële kredietrisico Verzekering van de globaliteit van de omzet van de onderneming Individuele selectie van het risico Schadeloosstelling van de verzekerde Deelneming van de verzekerde Mogelijkheid van de cessie van het voordeel van de polis Het begrip kredietverzekering De handelsgebonden kredietverzekering (o.b.v. toegestane betalingsuitstellen) De privékredietverzekering De publieke kredietverzekering De financiële kredieten De retail kredietverzekering a) De verzekerde is de particulier als ontlener b) De verzekerde is de instelling als kredietverlener De financiële garantieverzekering De kredietverzekeringsmarkt: een niche tussen de verzekerings- en de banksector ix

2 5. Perceptie van de privékredietverzekering De kredietverzekerden De niet-verzekerden HOOFDSTUK II DE ECONOMISCHE CONTEXT EN DE FALINGEN De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België als Europese leading indicator Betalingsperformantie De falingen (faillissement en gerechtelijk akkoord) De internationale context Grote verschillen op internationaal vlak De Europese Verordening Nr. 1346/2000 betreffende de insolventieprocedures De world insolvency index De Belgische (voornamelijk juridische) context Het faillissement Het gerechtelijk akkoord (in de toekomst procedure van gerechtelijke reorganisatie ) De collectieve schuldenregeling DEEL II DE CLIËNT HOOFDSTUK I BELANG VAN KREDIETVERZEKERING Commercieel en financieel belang kredietverzekering Handelsvorderingen zijn een belangrijke en delicate balanspost Interactie met het bedrijfskapitaal en de bedrijfsrendabiliteit De liquiditeit a) Het nettobedrijfskapitaal b) De behoefte aan bedrijfskapitaal c) De nettothesaurie De rendabiliteit a) De rendabiliteit op de ingezette middelen (ROA) i) De operationele bedrijfsactiva (ROAo) ii) Het totaal van de activa (ROAt) b) De rendabiliteit op het eigen vermogen (ROE) i) De begripsbepaling x

3 ii) De financiële hefboom iii) De relatie met de rendabiliteit op het totaal van de activa (ROAt) Premie kredietverzekering Outsourcing van credit management: de kredietverzekeraar als globale creditmanager Economisch belang kredietverzekering Macro-economische impact Spiegel van de conjunctuur Cyclische sensitiviteit Een conjunctuurbarometer: de Credit Manager s Index De onzichtbare bank De professionele passie : de belangen van de leverancier De vertegenwoordiger van de leveranciers De boswachter van de economie HOOFDSTUK II DIVERSE VERWEERMIDDELEN TEGEN INSOLVABILITEIT Een goed intern credit management Algemeen: definitie, organisatie en beroepsverenigingen Definitie De organisatie: wie doet binnen een bedrijf aan credit management Softwarepaketten ter ondersteuning van credit management De verenigingen rond credit management a) Internationaal b) België Credit management binnen het risk management van een bedrijf Credit management binnen de strategie van een bedrijf Krachtlijnen voor een strategie Ontwikkeling van een strategie rond credit management binnen een bedrijf De Europese Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni Enkele key performance indicators (KPI s) voor credit management Aantal dagen klantenkrediet Days sales outstanding xi

4 De ouderdomsanalyse Praktisch voorbeeld: ouderdomsanalyse + klantenkrediet + DSO Alternatief gebruik klantenkrediet door een kredietverzekeraar: de use factor a) Wat is de use factor b) Hoe kan men de benuttigingsgraad berekenen? i) Op basis van het aantal dagen klantenkrediet ii) Door een rondvraag bij de verzekerden iii) Bij de indiening van een schadedossier c) Belang van de use factor Credit management in België Alternatieve (bancaire) producten Interne dekkingstechnieken De contante betaling, of betaling bij bestelling De zekerheden Het documentair incasso Het documentair krediet De standby letter of credit Externe dekkingstechnieken De kredietverzekering De factoring De nieuwe financiële instrumenten (kredietderivaten en effectisering) De credit default swap (CDS) a) Definitie b) Impact voor de kredietverzekering i) Indekkingsinstrument ten behoeve van de kredietverzekeraar ii) Alternatief voor kredietverzekering? De effectisering a) Definitie b) Impact voor de kredietverzekering i) Indekkingsinstrument ten behoeve van de kredietverzekeraar ii) Een opportuniteit: kredietondersteunend karakter van de kredietverzekering iii) Alternatief voor kredietverzekering? Een vergelijkende analyse tussen de diverse instrumenten xii

5 HOOFDSTUK III RENDABILITEIT VAN DE KREDIETVERZEKERINGSPOLIS VOOR DE VERZEKERDE Kostprijs van het klantenkrediet Contante betalingen De eenvoudige methode De samengestelde interest Keuze van de leverancier Inkorting van de betalingstermijn Uitholling van de winst Commerciële overwegingen De indekking tegen het uitzonderlijk verlies op handelsvorderingen Hoe kan de premie vergeleken worden met de interest op bankleningen? Kredietverzekeringspremie Financieringskost bij een bank Vergelijking kredietverzekeraar-bank Inclusief funding cost bij de bank Exclusief funding cost bij de bank Kredietverzekering als uitbestedingsinstrument Mogelijkheden tot uitbesteding van credit management bij een bedrijf Kredietverzekering is een managementinstrument Outsourcing credit management via kredietverzekering De stakeholders De relatie met de leveranciers (total cost of ownership) De relatie met de banken (hogere kredietwaardigheid) De relatie met de klanten (customer relationship management) Synthese: de financiële impact DEEL III DE AANBIEDERS HOOFDSTUK I DE PRIVÉKREDIET VERZEKERINGS MARKT Privé- en publieke kredietverzekering Algemeen De activiteiten met Staatsgarantie De activiteiten voor eigen rekening De markttoestand in de privékredietverzekering: consolidatie Algemeen xiii

6 2.2. Marktspelers in de wereld De algemene marktoestand De grote drie a) De samenstelling i) Euler-Hermes: 34,4 % marktaandeel in de wereld ii) Atradius (inclusief Credito y Caucion): 29,7 % marktaandeel in de wereld iii) Coface (Compagnie Française d Assurance pour le Commerce Extérieur SA): 17,8 % marktaandeel in de wereld b) Aandeelhouderschap De marktspelers in België De kredietverzekeringsmaatschappijen De kredietverzekeringsmakelaars De Assureurs Crédit Etrangers (ACE s) Twee internationale associaties die de kredietverzekeraars vertegenwoordigen De International Credit Insurance & Surety Association (ICISA). 202 a) Kredietverzekering b) Borgtochtverzekering De Unie van Bern a) De korte termijn b) De middellange en lange termijn c) De investeringen De marktpenetratie van de privékredietverzekering De verzekeringssector De globale economie HOOFDSTUK II DE UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST De huidige omgeving Scherpe concurrentie De zelfverzekering Uitbreiding in de diepte De KMO s (kleine of middelgrote ondernemingen) Europese definitie van een KMO Ondervertegenwoordiging bij de kredietverzekeraars Recente acties van de kredietverzekeraars De ECA-transacties xiv

7 2.3. Fee-business Algemeen: moet men kannibalisatie vrezen? Verkoop van informatie Incasso/recuperatie Credit management De financiering van de handelsvorderingen Hightech finance: effectisering en afgeleide producten Het gebruik van het internet E-commerce Webservices Geografische uitbreiding Premieomzet in de voornaamste regio s Waarom komt kredietverzekering in de Verenigde Staten moeilijker van de grond? Toekomst DEEL IV OPERATIONELE EN TECHNISCHE ASPECTEN HOOFDSTUK I DE TECHNIEK VAN DE PRIVÉKREDIET- VERZEKERING Kredietverzekering is een werkinstrument Kredietbeslissing Aanvraag kredietlimieten Uitgesloten debiteuren Confidentialiteit De monitoring Het knipperlicht van de onbetaalde vorderingen Aanvang en einde van de dekking De incasso-organisatie De schadevergoeding Insolventie van de debiteur De bepaling van het bedrag van de schadevergoeding De maximale schadevergoeding De betaling Uitbreiding van het zuivere commerciële risico Het fabricagerisico De bestellingen in uitvoering xv

8 3. De soorten kredietbeslissingen De zelfbeoordelingslimiet (het systeem van de ongenoemde klanten ) De dekking eerste levering De voorlopige kredietlimiet De limiet met een beperkte geldigheidsduur: de tijdelijke verhoging Vrijstellingen (franchises) De algemene vrijstelling per verzekeringsjaar (aggregate first loss (AFL)) De drempelvrijstelling (treshold) De vrijstelling per schadegeval (each and every first loss (EEFL)) Kosten voor de verzekerde De premie De premievoet Aangifte omzetcijfer Verlaging van de premievoet Jaarlijkse minimumpremie De limietkosten De incassokosten Polissen De KMO-polis De abonnementspolis De vrijstellingspolis De kredietbeheerpolis De investeringspolis De multinationale polis Overzicht van de verplichtingen voor de verzekerde en de kredietverzekeraar Verplichtingen van de verzekerde Verplichtingen van de kredietverzekeraar Taken sensu stricto Taak sensu lato: service, gemeten met de key performance indicators (KPI s) HOOFDSTUK II MIDDELEN TER ONDERSTEUNING VAN DE KREDIETVERZEKERINGS ACTIVITEIT Database Zware investeringskost xvi

9 1.2. Gestructureerde en niet-gestructureerde data Gecreëerde en aangekochte informatie Kredietwaardigheidsanalyse De 5 c s Politieke risico s Commerciële risico s Operationeel versus financieel risico (private equity) Andere principes bij het onderschrijven van risico s a) Consistentie b) Het algemeen economisch klimaat en de commerciële omgeving c) Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d) De jaarrekening i) De klassieke financiële analyse ii) De niet klassieke analyse op basis van de operationele rendabiliteit iii) IFRS e) Het management en de aandeelhouders f) De relatie met de cliënten en de leveranciers g) De ouderdom van het bedrijf h) De betalingservaring i) De knipperlichten in gestructureerde vorm j) De Centrale voor kredieten aan ondernemingen k) Andere negatieve informatie Ontwikkeling van een netwerk a) De debiteuren b) De banken c) De beroepsfederaties d) Kamers van koophandel HOOFDSTUK III DE HERVERZEKERING EN DE CAPTIVES De herverzekering Begrip Redenen herverzekering Voordelen herverzekering Herverzekering bij een kredietverzekeraar Op welke wijze kan men zich herverzekeren? a) Het quotum share of aandeel b) De excess of loss xvii

10 Bij wie gaat men herverzekeren? a) De grote herverzekeraars b) Cessie risico s binnen de groep c) De captive (her)verzekeringsmaatschappij i) Begrip ii) De captive voor de kredietverzekeraar iii) Welke captives hebben de kredietverzekeraars De captive als kredietverzekerings product Begrip Voor- en nadelen van deze captives De voordelen De nadelen Fiscaal aspect Houding kredietverzekering tegenover deze captives HOOFDSTUK IV BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE ASPECTEN Fiscale behandeling van de verzekeringspremies en andere kosten, en de ontvangen schadevergoeding De verzekeringspremies en andere kosten (incasso- en studiekosten) De schadevergoeding De waardeverminderingen op vorderingen De boekhoudkundige verwerking van de waardeverminde - ringen op de handelsvorderingen Juridische basis Verplichte waardevermindering: onzekerheid over de betaling Niet verplichte waardevermindering: de realisatiewaarde is lager dan de boekwaarde De forfaitaire waardeverminderingen De fiscale implicaties Fiscale beperkingen bij waardeverminderingen op handelsvorderingen Waarschijnlijke verliezen Definitieve verliezen De boekhoudkundige verwerking van de schadevergoeding bij de kredietverzekerde (rechtspraak) xviii

11 3. De door de verzekerde betaalde indirecte belastingen De premies: verzekeringstaks De toepassingsprincipes van deze taks De diverse tarieven voor de verzekeringstaks in Europa Nadelige positie van de privékredietverzekering a) Factoring b) De publieke kredietverzekering Wat is de oorsprong van deze indirecte taksen en hoe gaat het evolueren? De diensten (incasso- en studiekosten): btw Belasting van de gepresteerde diensten naar de cliënten toe Recuperatie van de btw op de dubieuze vorderingen TITEL II DE PUBLIEKE KREDIETVERZEKERING HOOFDSTUK I DELCREDERE Het delcrederebeding in commissiecontracten Het bankdelcredere Het door de overheid verleende delcredere HOOFDSTUK II DE BELANGRIJKSTE PRODUCTEN IN DE PUBLIEKE KREDIETVERZEKERING De contractuele voorwaarden bij de NDD De globale conventie De algemene voorwaarden Het algemeen reglement De verzekering van investeringen Algemene begrippen en principes Staatsgarantie De risico s De klassieke risico s Veranderende trend met betrekking tot de politieke risico s Verzekeringsadvies- en belofte De omvang van de financiering Het voorschot xix

12 De lokale uitgaven De intercalaire interesten Het Belgische en buitenlandse aandeel Onderaanneming en partners De munt van het exportkrediet De exportfinanciering op middellange en lange termijn Het leverancierskrediet Structuur van de transactie Nadelen van het leverancierskrediet Het koperskrediet Structuur van de transactie Voordelen van het koperskrediet Modaliteiten op het leveranciers- en koperskrediet Het bank-tot-bankkrediet De kaderakkoorden Gedekt percentage door de NDD De andere activiteiten (voornamelijk bij NDD) De verzekering van de bankgaranties Prefinanciering van importtransacties Projectfinanciering De verzekering van buitenlandse investeringen De verzekering van het wisselrisico Confirmatie van documentaire kredieten Disconto zonder regres (of zonder verhaal) Andere diverse verzekeringen Uitgesloten risico s Uitbreiding van de activiteiten bij NDD Uitbreiding van de traditionele exportkredietverzekering Partnership met de banken in de vorm van risicoparticipaties Financiering van leverancierskredieten De marktactiviteit Maatschappelijk verantwoord ondernemen De strijd tegen de corruptie De richtlijnen voor multinationale ondernemingen De Global Compact principes De beoordeling van de milieueffecten xx

13 HOOFDSTUK III DE FINANCIERINGSSTEUN VAN DE EXPORT Genesis Finexpo De intereststabilisatie De interestbonificaties De gewone interestbonificatie De (oude) interestbonificatie met aanvullende gift Het nieuwe Finexpo-instrument: de zuivere gift De leningen van Staat tot Staat De (zuivere) lening van Staat tot Staat en het gemengde krediet De (zuivere) lening van Staat tot Staat De gemengde kredieten De gebonden en ongebonden leningen van Staat tot Staat De gebonden lening van Staat tot Staat De ongebonden lening van Staat tot Staat HOOFDSTUK IV DE EVOLUTIE VAN DE ECA-MARKT De veranderde omgeving: van politiek naar commercieel risico De verandering in de regeringspolitiek De toenemende concurrentie van derde partijen Analyse en reactie van de NDD Analyse Reactie Conclusie TITEL III DE RATINGS HOOFDSTUK I DE DIVERSE SOORTEN RATINGS Inleiding Diverse soorten ratings: bedrijven, sectoren, landen De sovereign ceiling Geldigheidsduur van de rating: een jaar Verschillende methodologieën en benamingen De ratings voor bedrijven Algemene context Definitie De categorieën bedrijvenratings xxi

14 Hoe wordt een rating gegeven? a) Op aanvraag b) De ongevraagde rating De ratings van Standard & Poor s en Moody s De impact van de economische cycli a) Through-the-cycle (TTC) b) Point-in-time (PIT) Hoe creëer je de rating? De automatische rating a) De statistische scoringmethodes i) Definitie ii) De gestructureerde informatie iii) De ontwikkeling van de modellen via steekproeven iv) De modellen v) Onderzoek performantie van de modellen vi) Monitoring van het scoringsysteem vii) Omzetting scoringresultaat in een automatische rating b) Expertsysteem Manuele rating i) Het risico van de zakelijke omgeving (business risk) ii) Het financiële risico De credit ratings bij de internationale kredietverzekeraars Euler Hermes a) De ratingklassen b) De falingsgraden i) Wat is een faling? ii) Definitie falingsgraden iii) Grafieken van de falingsgraden c) Conversie scoringresultaat in automatische rating (kalibratie) d) De migratie- of transitiematrix e) De automatische beslissingslimiet f) De prijszetting i) De algemene formule ii) Verwacht verlies iii) Kapitaalkost xxii

15 g) De voldoende dekking door eigen middelen i) Bazel II ii) De (krediet)verzekeringswereld Coface a) De methodologie voor de Franse score b) De ratingklassen c) Kredietadvies gekoppeld aan de rating Atradius De ratings voor sectoren Euler Hermes Coface Atradius De ratings voor de landen De publieke kredietverzekeraar De OESO De Nationale Delcrederedienst (NDD) a) Politiek risico bij exporttransacties b) Commercieel risico bij exporttransacties c) Risico s inherent aan de directe investeringen d) De kalibratie van de scoringmodellen Hermes Coface Atradius De privékredietverzekeraar Euler Hermes a) De economische rating b) De politieke rating c) De combinatie van beide leidt tot de landenrating Coface a) De algemene structuur van de landenrating b) De economische, financiële en politieke perspectieven c) De betalingservaring d) De nieuwe derde pijler: Atradius Belang van de landenrating xxiii

16 HOOFDSTUK II TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE RATING NAAR DE TOEKOMST TOE (BAZEL II) Bazel II Wat is Bazel II en Solvency II? Bazel I a) Principe: de Cooke-ratio b) Evaluatie Bazel I Bazel II a) De drie pijlers van Bazel II b) De basisprincipes: de kapitaalratio en de vereiste eigen middelen i) De ratio van 8 % (de kapitaalratio) blijft gehandhaafd ii) Definities van het eigen vermogen c) Drie verschillende methodes om de minimumkapitaalbehoefte te berekenen met betrekking tot het kredietrisico i) De standaardmethode (standardised approach) ii) De basisversie van de methode gebaseerd op de interne rating (foundation internal ratings based approach) iii) De geavanceerde methode gebaseerd op de interne rating (advanced internal ratings based approach of geavanceerde IRB-methode) d) Vergelijking tussen de diverse methodes De notionele interest in België Solvency II a) Van Solvency I naar Solvency II: het voorstel van de Commissie van 10 juli b) De drie pijlers i) De eerste pijler ii) De tweede pijler iii) De derde pijler c) Gevolgen Solvency II d) Impact Solvency II op de kredietverzekeringssector Impact Bazel II op de rol van de privékredietverzekering als verschaffer van een (indirecte) waarborg en/of garantie tegenover de banksector xxiv

17 Quid erkenning kredietverzekering als een (indirecte) waarborg (collateral) binnen Bazel II (volstorte kredietprotectie)? a) De handelsvorderingen in de Bazel II-akkoorden i) Algemeen ii) Handelsvorderingen enkel als waarborg (niet rechtstreeks op het actief van de balans) iii) Aangekochte handelsvorderingen (wel rechtstreeks op het actief van de balans) b) De iure geen erkenning van kredietverzekering als waarborg c) Overdracht van rechten (en verplichtingen) van de polis: de facto wel erkenning De kredietverzekeraar als garantieverstrekker aan de bank (niet-volstorte kredietprotectie) Kredietverzekering verhoogt de kredietwaardigheid van de verzekerde (ingeval er geen sprake zou zijn van kredietprotectie) Impact Bazel II op de werkomgeving van privékredietverzekering Langere termijnen voor het leverancierskrediet Concurrerende producten worden relatief duurder Impact Bazel II bij de publieke kredietverzekeraar Commerciële toepassingsmogelijkheden voor de privékredietverzekering De verkoop van de ratings aan derden De troeven van de rating bij een kredietverzekeraar De banken (binnen het kader van Bazel II) a) Situering b) Het EKBI-statuut (standaardbenadering) i) De voorwaarden van het Bazelakkoord ii) De mapping of cartografie van de ratingklassen in risicogewichten iii) De keuze van de EKBI s c) De rating van de publieke kredietverzekeraars (export credit agency (ECA)) d) Wat met de ratings van de privékredietverzekeraar? Het probleem van de unsolicited rating De bedrijven Effectisering: kredietverzekering als een belangrijke ondersteuning (credit enhancement) xxv

18 Definitie De klassieke of traditionele effectisering a) De principes b) De kredietondersteuning (credit enhancement) i) De uitgifte van effecten in schijven of tranches met verschillende senioriteit (interne techniek). 601 ii) Externe kredietondersteuningsverstrekker (externe techniek) c) Revolving-effectiseringsstructuren d) De conduit e) Toepasselijk voorbeeld met betrekking tot kredietverzekering De kredietondersteuning voor de bank (Bazel II) De synthetische effectisering De motieven a) Het verkrijgen van bijkomende financiële middelen b) Het verlichten of afslanken van de balans c) Transfer van het kredietrisico d) Arbitragemogelijkheden E-commerce Verhoging operationele efficiëntie bij de kredietverzekeraar Verhoging van de operationele efficiëntie Exacte prijszetting gelieerd aan het risicoprofiel van de debiteurenportefeuille Verhoging van de commerciële slagkracht Gemeenschappelijke kredietpolitiek binnen een mondiale globale groep Herverzekeringspolitiek Opvolging van het risicoprofiel van de globale kredietportefeuille De rating van de kredietverzekeraar TITEL IV HET JURIDISCHE LUIK HOOFDSTUK I JURIDISCHE ACHTERGROND KREDIETVERZEKERING Juridische aard Een persoonlijke zekerheid Hevige controverse rond het verzekeringskarakter Kredietverzekering is geen borgstelling xxvi

19 2. De Belgische Wet op de Landverzeke rings overeenkomst van Toepassingsveld Buitenland NDD Eigen recht van de kredietverzekering De regels voor kredietverzekering, die een inbreuk maken op het gemeen recht Uitsluiting van de bepalingen van gemeen recht: enkel de wilsautonomie geldt Enkele imperatieve bepalingen van gemeen recht hebben een suppletief karakter gekregen Vervanging van de gemeenrechtelijke bepalingen door een speciaal regime eigen aan de kredietverzekering a) De onopzettelijke verzwijging of onjuiste mededeling van gegevens en de verzwaring van het risico b) Het verhaal van de verzekeraar (na schadeloosstelling) i) Verhaal voor de schadevergoeding ii) Verhaal na de schadevergoeding c) De sanctie voor niet-betaling van de premie Een regeling speciaal bestemd voor de kredietverzekering Belgische rechtspraak: absolute vrijheid, maar plicht tot zorgvuldigheid Absolute vrijheid om in verzekering genomen risico s te bepalen Afwezigheid van enige vorm van onzorgvuldigheid De Europese regelgeving Algemene toepassing Het vrij verrichten van diensten in een andere lidstaat a) Uitoefeningsvoorwaarden voor de verzekeringsactiviteit niet-leven b) De Bolkesteinrichtlijn Privacy Specifiek van toepassing op de privékredietverzekering a) De strengere prudentiële regels op het vlak van de voorzieningen i) De regels ii) Beweegredenen iii) Toepassing in België xxvii

20 b) De strengere behandeling geldt niet voor de publieke kredietverzekering c) Rechtspraak: de egalisatievoorziening is vrijgesteld van belasting Solvency II Spanningsveld tussen de publieke en privékredietverzekering De Belgische toestand a) Het oude samenwerkingsakkoord NDD-Cobac b) De periode van de harde concurrentie c) De weg naar verzoening i) De Wet van 17 juni ii) De creatie van een gemeenschappelijk filiaal met de privésector d) De definitieve breuk Mededeling van de Commissie met betrekking tot de toepassing van (de oude) artikelen 92 en 93 van het Verdrag van Rome a) De diverse mededelingen van de Commissie met betrekking tot dit onderwerp i) De Mededeling 97/C 281/03 van 17 september ii) De Mededeling 2001/C 217/02 van 2 augustus iii) De Mededeling 2005/C 325/11 van 22 december b) De implementatie in de Belgische wetgeving De richtlijnen met betrekking tot de mededinging De juridische rechtsgrond a) Het Verdrag van Rome b) De concentratieverordeningen De kredietverzekeringsdossiers a) Euler Hermes i) Allianz/Hermes ii) Allianz/AGF iii) Hermes/OeKB/Prisma iv) BPI/Euler Hermes/COSEC v) Euler Hermes/OeKB/JV b) Atradius i) Schweizer Rück/NCM ii) Gerling/NCM c) Coface xxviii

Krediet Management Brief

Krediet Management Brief Krediet Management Brief in samenwerking met Instituut voor Kredietmanagement van Vlerick Leuven Gent Management School KREDIETVERZEKERINGEN Krediet Management Brief 9 01 1. Kredietverzekering: wat? Kredietverzekering

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER

101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER 101 TIPS VOOR MIJN DEBITEURENBEHEER I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULDVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1

INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1. Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 INHOUDSOPGAVE DEEL I. REGELS GEMEENSCHAPPELIJK AAN ALLE SOORTEN VERZEKERINGEN... 1 Hoofdstuk I. De verzekeringsovereenkomst... 1 Afdeling 1. Begripsomschrijving... 1 Afdeling 2. Wezenlijke bestanddelen...

Nadere informatie

Persdossier. 9 januari 2017

Persdossier. 9 januari 2017 Persdossier 9 januari 2017 Inhoudstafel 1. Missie 2. Waarden 3. Groepsstructuur en kerncijfers 4. Historisch overzicht 5. Producten 6. Onze expertise in opkomende landen 2 1. Missie Missie Onze missie

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Presentatie FiDiB 09-03-2009 Euler Hermes We protect your business transactions globally Presentatie FiDiB 09-03-2009 Inhoud 1 Wie is Euler Hermes 2 The business 3 Werking kredietverzekering 4 Oplossingen 5 Verkoopargumenten 6 Waarom

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO

101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN INCASSO I. HOE BEHEER IK MIJN SCHADECLAIM EN SCHULVORDERING? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid...4 1.1 Slachtoffer van een ongeval: Wat moet ik doen?...5 1.2 Hoe wordt

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT

EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT CD-Rom EXPERT IN BEDRIJFSMANAGEMENT Uit de inhoud 101 PRAKTISCHE TIPS VOOR MIJN DEBITEURENMANAGEMENT 1) Hoe beheer ik mijn schadeclaim en schuldvordering? 1. Quasi-delictuele aansprakelijkheid... 1.1 Slachtoffer

Nadere informatie

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT

ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET BELGISCHE VERZEKERINGSRECHT Philippe Colle Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel Vijfde editie Antwerpen Cambridge

Nadere informatie

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Boekhoudkundige verwerking van waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde Het valt

Nadere informatie

Exportkredietverzekering namens de Staat

Exportkredietverzekering namens de Staat Exportkredietverzekering namens de Staat 1 Exportkredietverzekering namens de overheid Commerciële verzekering en verzekering namens de overheid Verhouding Atradius Nederlandse overheid Organisatie Atradius

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het consumentenkrediet. De Wet van 12 juni 1991. Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het consumentenkrediet De Wet van 12 juni 1991 Pierre Lettany KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Voorwoord V Inleiding en doel van de wet 1 1. E.G.-verplichtingen (1) 1 2. Sociaal beleid (2) 1 3. Economisch

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii Lijst van afkortingen... xv. Inleiding... 1 DEEL I. ONDERZOEKSKADER. Hoofdstuk I. Probleemstelling... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Lijst van afkortingen..................................................

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21

INHOUD. Afdeling I. Juridische theorievorming...9 Afdeling II. Rechtseconomie... 11 DEEL I. BEGRIPPENKADER... 21 INHOUD Voorwoord... vii Ten geleide... xi Dankwoord...xiii Lijst van afkortingen... xxvii Inleiding...1 Hoofdstuk I. Onderzoeksvragen...5 Hoofdstuk II. Onderzoeksmethoden...9 Afdeling I. Juridische theorievorming...9

Nadere informatie

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels

Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren. Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare. www.pouseele.be. Waardeverminderingen en waarderingsregels Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Waardeverminderingen op handelsvorderingen Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Waardeverminderingen en waarderingsregels

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot Dutch Good Growth Fund (DGGF) Koen Hamers Tim van Galen Oscar Boot 15 januari 2015 Agenda 1. Introductie DGGF 2. DGGF 1: Investeren 3. DGGF 3: Exporteren 4. Q&A 2 3 DGGF 1: Investeren in DGGF landen Instrumenten

Nadere informatie

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008

Euler Hermes We protect your business transactions globally. Detaco 7 november 2008 Euler Hermes We protect your business transactions globally Detaco 7 november 2008 Inhoud 1 Internationale Kredietcrisis 2 Onze business 3 Wie is Euler Hermes 4 Waarom Euler Hermes Internationale kredietcrisis

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek... 1. Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico...

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... vii. Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek... 1. Hoofdstuk I. Het tegenpartij- en kredietrisico... INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... vii Onderzoeksvraag en afbakening van het onderzoek.......................

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24

Inhoud. Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17. 3. Bepaling van de belastbare grondslag van de R.V. 22. 4. Tarief van de R.V. 24 Deel I Basisprincipes 13 Inleiding 15 I ROERENDE VOORHEFFING 17 1. Schuldenaars van de R.V. 17 1.1. Inkomsten van Belgische oorsprong 17 1.2. Inkomsten van buitenlandse oorsprong 18 1.3. Aangifte en betaling

Nadere informatie

Een VME-lening. De oplossing van Federale Verzekering

Een VME-lening. De oplossing van Federale Verzekering Een VMElening De oplossing van Federale Verzekering Inleiding De Belgische vastgoedmarkt = verouderd Nieuwe normen (isolatie, liften, energie, dakwerken, ) NOODZAKELIJKE & OMVANGRIJKE RENOVATIE EN OF HERSTELLINGSWERKEN

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17

INHOUD DEEL I VERZEKERINGSFRAUDE IN MAATSCHAPPELIJK PERSPECTIEF. Hoofdstuk I. Verzekeringsfraude in historisch perspectief... 17 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Dankwoord.......................................................... vii Inleiding.............................................................

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie

Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie Euler Hermes Credit Insurance observeert de Belgische en internationale economie 1. De preventieve rol van kredietverzekering in een gekwetste economie Met de verslechtering van de wereldeconomie, houdt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi

INHOUD. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xxi INHOUD Voor een eerste kennismaking of een inleidende cursus kunnen de delen met * weggelaten worden. Lijst van tabellen.............................................. Lijst van figuren..............................................

Nadere informatie

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19

INHOUD. Beknopte biografie van de auteurs. HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1. HOOFDSTUK 2 Inleiding tot de jaarrekening 19 INHOUD Beknopte biografie van de auteurs v HOOFDSTUK 1 Draagwijdte van het financieel beheer 1 1.1. Het financieringsvraagstuk 1 1.2. Draagwijdte, organisatie en stijgend belang van de financiële functie

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT

Inhoudstafel VOORWOORD... BALANSLEZEN MET INZICHT... 1 DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN. iii. Carl ESPRIT iii Inhoudstafel VOORWOORD.......................................... i BALANSLEZEN MET INZICHT............................... 1 Carl ESPRIT Hoofdstuk I. Inleiding.........................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Afdeling 1. Begrip due diligence... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht.............. i iii HOOFDSTUK I. HET BEGRIP DUE DILIGENCE, INLEIDING EN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Inleiding Ontwerpadvies Handelsvorderingen ontstaan uit de verkoop van goederen en diensten

Nadere informatie

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN

DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN DE NIEUWE WET VAN 4 APRIL 2014 BETREFFENDE DE VERZEKERINGEN Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht Philippe Colle Hoogleraar

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/15 - Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/15 - Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/15 - Waardeverminderingen op handelsvorderingen, gedekt door een kredietverzekering Inleiding Advies van 6 juli 2011 Handelsvorderingen ontstaan uit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1

INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF... v. TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... v TEN GELEIDE... vii DEEL 1. HET BEGRIP FRANCHISING...1 HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 Afdeling 1. Historiek...3 Afdeling 2. De economisch-commerciële invalshoek...4 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

DUE DILIGENCE IN DE PRAKTIJK

DUE DILIGENCE IN DE PRAKTIJK DUE DILIGENCE IN DE PRAKTIJK Overeenkomsten (commercieel, financieel, strategisch, anderen) Bart Goossens Inhoud I. Afbakening van het onderwerp II. Hoe verloopt het onderzoek? III. Welke problemen stellen

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...vii DANKWOORD... xiii VERKORTE INHOUDSOPGAVE... xv LIJST VAN AFKORTINGEN VAN TIJDSCHRIFTEN... xxxix LIJST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR...xli INLEIDING... 1 1.

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen?

Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Hoe kredietverzekering verbeteren om export KMO te verhogen? Inhoudstabel Achtergrond Doelstelling en methodologie Enquête: vrijwillige omzet beperking? Enquête: oplossing kredietverzekering? Besluiten

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Bijzondere overeenkomsten Deel IX Verzekering derde druk bewerkt door: mr. J.H. Wansink Oud-hoogleraar aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht... Belangrijkste gebruikte afkortingen... v INHOUDSTAFEL De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht....................... Belangrijkste gebruikte afkortingen..................................

Nadere informatie

Persdossier. 8 oktober 2015

Persdossier. 8 oktober 2015 Persdossier 8 oktober 2015 Inhoudstafel 1. Missie Credendo Group 2. Eigen vermogen, groepsstructuur en kerncijfers 3. Historisch overzicht 4. Doel van kredietverzekering 5. Positionering Credendo Group

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i De Reeks Transportrecht...iii

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i De Reeks Transportrecht...iii zeeverzekering.book Page v Thursday, July 7, 2005 1:05 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i De Reeks Transportrecht...............................................iii

Nadere informatie

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur

EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet. Fonction de l orateur EDEBEX biedt ondernemingen een alternatief voor bankkrediet TITREDavid DE Van LA CONFERENCE der Looven Founder & CCO de - Edebex Prénom & Nom l orateur Fonction de l orateur David Van der Looven Co-founder

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten. Ontwerpadvies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten. Ontwerpadvies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten Ontwerpadvies Inleiding Factoring kan omschreven worden als een techniek waarbij een onderneming (leverancier)

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

Onbetaalde vorderingen? Leg een provisie voor dubieuze debiteuren aan en trek nog dit jaar af

Onbetaalde vorderingen? Leg een provisie voor dubieuze debiteuren aan en trek nog dit jaar af DUBIEUZE DEBITEUREN Oninbare vordering sleept klant jaren mee Hieronder vindt u een overzicht dat aantoont hoeveel extra omzet u nodig hebt als een vordering niet meer te innen is. Om 600.000 euro goed

Nadere informatie

Euler Hermes Debiteurenscan. Voorbeeldbedrijf

Euler Hermes Debiteurenscan. Voorbeeldbedrijf Euler Hermes Debiteurenscan Voorbeeldbedrijf Den Bosch, 01-01-2015 Debiteurenscan- Deel 1 Risicoverdeling en Aantal bedrijven Uitstaand bedrag Bedrijfsnaam Voorbeeldbedrijf In de analyse 124 1.480.000

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dekking Terugvorderingsrisico

Dekking Terugvorderingsrisico Euler Hermes Nederland Dekking Terugvorderingsrisico Bescherming tegen risico op terugvordering bij faillissement Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Bescherming tegen risico op terugvordering

Nadere informatie

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013

Bankgaranties. Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 Bankgaranties Wilfred Goris en Caroline Wildemeersch 28 februari 2013 1 Inhoud A. Partijen en relaties B. De garantieverhouding C. Voordelen en nadelen D. Aandachtspunten en problemen E. Alternatieven

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42

Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35. Deel II Belasting over de Toegevoegde Waarde... 36. Deel III Beslag- en Uitvoeringsrecht... 42 Inhoudsopgave Deel I Arbeidsovereenkomsten... 35 Titel I De arbeidsovereenkomst in het algemeen... 35 Hoofdstuk III Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst... 35 Deel II Belasting over de Toegevoegde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

Peiling code of conduct kredietverzekering Think tank, Gent juni, 2013

Peiling code of conduct kredietverzekering Think tank, Gent juni, 2013 Peiling code of conduct kredietverzekering Think tank, Gent juni, 2013 Kris Boschmans Economist, KeFiK 1 Inhoudsopgave 1. Methodologie 2. Algemene tevredenheid verzekerde bedrijven 3. Bekendheid gedragscode

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie