Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp"

Transcriptie

1 6 Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp Linda de Leeuw, Marco van de Ven, Marjolijn van Weerdenburg, Adam Lobel & Esther Steenbeek-Planting Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen Oefening baart kunst. Maar kinderen die lezen moeilijk vinden, oefenen niet graag en komen daardoor niet snel vooruit, waardoor lezen nog minder leuk wordt. Een leesoefening in de vorm van een game kan uitkomst bieden. Want gamen doen kinderen wél graag. Aan welke voorwaarden moet een lees-app dan voldoen om zowel de vaardigheden als de motivatie van de leerlingen te bevorderen? En werkt het? Terwijl steeds minder kinderen in hun vrije tijd en dus weinig effectief. Waar computergames lezen, wordt het spelen van computergames de mogelijkheden van de digitalisering optimaal steeds populairder (Tellingen et al., 2002). benutten, doen educatieve apps dat lang niet De kracht van deze games is dat ze kinderen altijd. Ze zijn bijvoorbeeld niet meer dan een intrinsiek weten te motiveren: ze gamen omdat digitale versie van één soort oefening, passen ze het zelf leuk vinden, niet omdat het moet. zich niet aan het niveau van de leerling aan of Dat is precies wat leerkrachten en ouders met zijn gewoonweg niet uitdagend. een educatieve app willen bereiken: oefenen Uit onderzoek is bekend dat er drie belang omdat ze het willen, niet omdat het moet. In de rijke principes zijn bij de ontwikkeling en praktijk echter zijn deze apps nogal eens saai beoordeling van educatieve apps: inhoudelijk 46 4W: Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 3, nummer 4 december

2 Aantal Groep 2 Leestijd in seconden Figuur 1: Gemiddelde aantal gelezen niet-bestaande woorden per minuut. Groep 1 kreeg (de ononderbroken lijn) gedurende de eerste periode (voor de kerst vakantie), groep 2 gedurende de tweede periode Groep 1 Figuur 2: Gemiddelde leestijd in seconden per interventiegroep (AVI). Groep 1 kreeg gedurende de eerste periode, groep 2 gedurende de tweede periode. 16 Groep Groep e meting (oktober) 2e meting (december) 3e meting (maart) 190 1e meting (oktober) 2e meting (december) 3e meting (maart) goed oefenmateriaal, adaptiviteit en een moti- 3. De derde taak is een categorisatietaak. Het kinderen met korte woorden (zoals man en bak ) Intrinsieke motivatie verende opbouw en vormgeving. De leesapp kind leest bijvoorbeeld het woord koe en moet en geleidelijk aan ook met langere woorden (zoals Als kinderen een app leuk vinden, oefenen ze om- is in samenwerking met de Radboud aangeven of dit woord bij de categorie dier bomen en herenfiets ). In de moeilijkere oefe- dat ze het zelf willen en niet omdat het moet. Die Universiteit volgens deze drie principes ontwik- hoort. Deze taak traint vooral de betekenis van ningen komen woorden met medeklinkerverdub- intrinsieke motivatie maakt de kans op herhaald keld. Om de effectiviteit van de app te toetsen, is het woord. beling ( bommen ) en klinkerverenkeling ( bomen ) gebruik groter en kan ervoor zorgen dat kinderen een onderzoek verricht onder leerlingen van twee 4. Bij de vierde taak beoordelen de kinderen de aan bod, omdat deze regels erg lastig zijn en ex- in dit geval lezen leuker gaan vinden. De vraag is scholen voor speciaal basisonderwijs. Maar voor woordbetekenis in de context van een zin. tra oefening vergen (Steenbeek-Planting, 2012). welke elementen die intrinsieke motivatie opwek- we de resultaten daarvan beschrijven, gaan we Het kind moet beoordelen of de klok zwemt Om de uitdaging precies goed te houden is ken. Hierover bestaan verschillende theorieën. De eerst dieper in op de genoemde principes en hoe een betekenisvolle zin is. Deze taak bevordert de app ook adaptief. De flitsoefeningen bijvoor- onderzoekers Deci en Ryan (2008) toonden aan deze gestalte hebben gekregen in. het lezen met betekenis in zinnen of teksten. beeld houden rekening met het leesniveau dat relationele verbondenheid, competentie en Evidence-based leesoefeneningen Adaptiviteit van de kinderen en hun voortgang. Zo past de flits snelheid zich na elke vier vragen aan: als het autonomie belangrijke basisbehoeftes zijn. In de app zijn deze drie principes als volgt De app bevat verschillende evidence- Om het leerproces optimaal te laten verlopen, kind drie of vier goede antwoorden geeft, gaat het vertaald: based oefeningen om leesvaardigheden te trainen: is het belangrijk dat de uitdaging precies goed tempo omhoog. Bij drie of vier foute antwoorden Relationele verbondenheid wordt gestimuleerd 1. De eerste oefening is het koppelen van is: er moet een balans zijn tussen uitdaging en gaat het tempo omlaag. Bovendien zijn in de doordat kinderen en ouders samen kunnen klanken en letters. De kinderen krijgen een frustratie (Vygotsky, 1978). In worden makkelijker oefeningen de woorden aangepast spelen. Hierdoor krijgt het kind een gevoel van letter of woord te zien op het scherm en leesvaardigheden daarom stap voor stap, van aan het leesniveau. Kinderen tot en met AVI-E3 waardering. De app is bedacht om thuis te moeten deze verklanken terwijl het woord makkelijk naar moeilijk, aangeboden. Aanvankelijk kunnen namelijk beter oefenen met woorden die gebruiken. op het scherm staat. oefenen de kinderen met letters: eerst makke- ze doorgaans goed lezen, terwijl kinderen met Het gevoel van competentie wordt gestimu- 2. De tweede taak is het flitsen: er komt kort een lijkere letters (zoals s en v ) en daarna letters een leesniveau AVI-M4 en hoger beter kunnen leerd door sterren aan het eind van elke letter of woord in beeld en het kind moet deze en lettercombinaties die moeilijker zijn (zoals j oefenen met woorden die ze vaak nog lastig oefening en ieder spelniveau. Zo kunnen de verklanken. en au ) (Noordenbos et al., 2012). Dan oefenen vinden (Steenbeek-Planting, 2012). kinderen hun resultaten zelf bijhouden en zien 48 49

3 waar ze goed in zijn. Om ook hun inzet te Letter-tekenkoppeling Motivatie wanneer ze, naast het reguliere leesonderwijs, belonen, kan een filmpje worden opgenomen In de eerste plaats is gekeken naar het voor- Het laatste resultaat betreft de motivatie: het lijkt ook oefenen met. Oefeningen die de waarin een ouder, vriendje of leescoach een lezen van niet-bestaande woorden zoals woeg. of de kinderen in de vroege interventiegroep leraar normaal gesproken aanbiedt, blijken ook aanmoediging geeft. Hierin zijn boodschappen In figuur 1 is te zien dat beide groepen meer lezen leuker gaan vinden na het oefenen met de effectief te zijn wanneer ze worden aangeboden gericht op inzet ( Je hebt echt hard gewerkt! ) vooruitgang laten zien in de periode dat zij de app. Dit valt op te maken uit antwoorden die zij in een app. De aangeboden oefeningen sluiten beter dan boodschappen gericht op prestatie interventie ontvangen (de ononderbroken lijn). gaven op stellingen over leesmotivatie, zoals Ik naadloos aan bij de reguliere leesles en door het ( Wow, jij bent echt slim! ) (Dweck & Molden, Als er niet geoefend wordt (de gestippelde lijn), lees in mijn vrije tijd omdat ik lezen leuk vind (De adaptieve karakter neemt de app een deel van 2005; Granic et al., 2014). is er geen vooruitgang. Dit betekent dat oefenen Naegel, 2012). Ook zal toepassing van de app in het werk van de leraar over. Autonomie wordt gestimuleerd doordat kinderen met kinderen helpt om sneller en thuissituatie naar verwachting de motivatie van de Op basis van dit onderzoek is het echter niet zelf controle hebben over het spel. Kinderen beter klank-tekencombinaties te maken, maar kinderen ten goede komen, omdat dit de rela- mogelijk om te bepalen welke factor precies kunnen op elk spelniveau of level zelf kiezen in dat wanneer er gestopt wordt met oefenen, er tionele verbondenheid stimuleert (Deci & Ryan, bijdraagt aan de verschillende effecten (de welke volgorde ze de opdrachten willen spelen. ook geen vooruitgang meer is. 2008). De groep SBO-leerlingen was echter te evidence-based oefeningen, de adaptiviteit of de Ook is het altijd mogelijk om eerder behaalde klein om deze effecten te kunnen valideren en motivatie-elementen). Ook blijft het onduidelijk of levels opnieuw te spelen. Lezen bestaande woorden hiervoor is dus meer onderzoek nodig met grotere de leesmotivatie bevorderd wordt en hoe ouders Principes getest Om te bepalen of een app opgebouwd volgens Daarnaast is gekeken naar het voorlezen van bestaande Nederlandse woorden. Hier was geen effect van het gebruik van ; er was leerlingenaantallen. Een eerste stap hierin kunnen bijdragen. laat wel zien dat het mogelijk is om wetenschappelijke principes effectief te vertalen in een app en dat deze drie principes tot betere leesprestatie en geen sprake van transfer. Dat wil zeggen dat Uit het onderzoek blijkt dat SBO-leerlingen het oefenen ermee de leesvaardigheid van de een grotere leesmotivatie leidt, is een onderzoek het oefenen met een beperkt aantal bestaande vooruit gaan op technische leesvaardigheden betreffende leerlingen bevordert. afgenomen bij twee scholen voor speciaal basis- woorden in de app geen effect heeft op het lezen onderwijs (SBO). In totaal deden 60 leerlingen van bestaande woorden in het algemeen. mee, die op het niveau van groep drie en groep vier lazen. Zij oefenden allemaal, naast het regu- Lezen op tekstniveau liere onderwijs, gedurende vijf weken in totaal In de derde plaats blijkt dat het oefenen met negen keer vijftien minuten met de app. Eén groep deed dat voor de kerstvakantie (vroege interventie) en de andere groep na de kerstvakantie (late interventie). Om het onder- kinderen helpt met de belangrijkste leesvaardigheid, namelijk het lezen van teksten. In figuur 2 is te zien dat kinderen van de vroege interventiegroep meer vooruit gingen wat betreft Linda de Leeuw Hoofdauteur Marco van de Ven, Marjolijn van Weerdenburg, Adam Lobel & Esther Steenbeek-Planting zoek zo goed mogelijk te kunnen controleren, leessnelheid bij het lezen van een tekst dan de Auteurs oefenden de kinderen met een begeleider en late interventiegroep die nog niet met de app niet met hun ouders. Hierdoor konden effecten geoefend had. Dit effect bleef ook op de lange van relationele verbondenheid niet getoetst termijn zichtbaar. De vroege interventiegroep Linda de Leeuw is als promovendus en docent Marco van de Ven, Marjolijn van Weerdenburg, worden. Uit het onderzoek blijkt dat de extra bleef namelijk sneller teksten lezen na de verbonden aan het Behavioural Science Institute Adam Lobel en Esther Steenbeek-Planting oefeningen een positief effect hadden op de interventie, zoals blijkt uit de laatste meting. Dit (BSI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. maken deel uit van de onderzoeksgroep leesvaardigheden van de SBO-leerlingen. We laat zien dat het oefenen met een Het afgelopen jaar is zij betrokken geweest bij Learning and Plasticity van het BSI, Radboud onderscheiden vier resultaten: blijvend effect kan hebben op de ontwikkeling de effectmeting van in het speciaal Universiteit Nijmegen. De groep test interven- van de leesvaardigheid op tekstniveau. basisonderwijs. tieprogramma s om te bepalen wat de ideale omstandigheden zijn om te leren

4 Wat we weten over educatieve lees-apps Drie principes zijn belangrijk bij de ontwikkeling en beoordeling van educatieve lees-apps: inhoudelijk goede (evidence-based) oefeningen, adaptiviteit en motiverende opbouw en vormgeving. De lees-app is volgens deze principes ontwikkeld. SBO-leerlingen die met de lees-app oefenden, verbeterden hun vaardig heden op het gebied van letter-tekenkoppelingen en het lezen op tekstniveau. Meer weten? Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life s domains. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1), Dweck, C.S. & Molden, D.C. (2005). Self-theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Red.), Handbook of competence and motivation (pp ). New York, NY: Guilford Press. Granic, I., Nobel, A. & Engels, R.C.M.E. (2014). The benefits of playing video games. American Psychologist, 69(1), Naeghel, J. de, Keer, H. van, Vansteenkiste, M. & Rosseel, Y. (2012). The relation between elementary students recreational and academic reading motivation, frequency, engagement, and comprehension: A self-determination theory perspective. Journal of Educational Psychology, 104(4), Noordenbos, M. W., Segers, E., Serniclaes, W., Mitterer, H. & Verhoeven, L. (2012). Allophonic mode of speech perception in Dutch children at risk for dyslexia: A longitudinal study. Research in Developmental Disabilities, 33(5), Steenbeek-Planting, E.G. (2012). Should reading errors be taken seriously in assessment and intervention? Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen. Tellingen, S., Alink, L. & Welp, P. (2002). De attractie van boek en computerspel: Een onderzoek onder scholieren. Amsterdam: Stichting Lezen. Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological functions. Cambridge, MA: Harvard University Press

5 Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.nl) De gebruiker mag: Het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren onder de volgende voorwaarden: Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de naam van Kennisnet en de naam van de auteur te vermelden. NietCommercieel. De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. GeenAfgeleideWerken. De gebruiker mag het veranderde materiaal niet verspreiden als deze het werk heeft geremixt, veranderd, of op het werk heeft voortgebouwd. Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van Kennisnet. Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet. Dit is een publicatie van Stichting Kennisnet.

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs

Mind the map. Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren. nderzoeksreeks ict in het onderwijs Mind the map Digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren nderzoeksreeks ict in het onderwijs Voorwoord Inhoud Dit is de zevenendertigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs.

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 1, nummer 1, 2012 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom 4W: Weten Wat Werkt en Waarom

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 2, nummer 2 juni 2013 22 0 1 3 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom is een onafhankelijk

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen?

Drie Sterren Lezen voor zwakke lezers Inleiding Wat is het Drie Sterren Lezen? Willy van Elsäcker & Peter Korst, onderwijsadviseurs in het Team Taal van het HCO in Den Haag. Willy van Elsäcker is tevens werkzaam bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen Inleiding Veel scholen

Nadere informatie

Meerwaarde van het digitale schoolbord. Voorwaarden - voordelen - voorbeelden

Meerwaarde van het digitale schoolbord. Voorwaarden - voordelen - voorbeelden KENNISNET Onderzoeksreeks n Ict in het onderwijs Meerwaarde van het digitale schoolbord Voorwaarden - voordelen - voorbeelden Voorwoord Dit is de vierentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten M.M.P. Buijs W.F. Admiraal Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten Samenvatting Veel docenten vinden leerlingen te weinig actief betrokken bij de les en bij hun eigen leerproces.

Nadere informatie

Wat weten we over ict en...

Wat weten we over ict en... KENNISNET ONDErzOEKSrEEKS ICT IN HET ONDERWIJS Wat weten we over ict en... Taalontwikkeling van jonge kinderen Het effect van digitale boeken en interactief leermateriaal op leesvaardigheid van peuters

Nadere informatie

Hier leren we van Inspirerende voorbeelden van onderzoek voor het onderwijs

Hier leren we van Inspirerende voorbeelden van onderzoek voor het onderwijs 1 Hier leren we van Inspirerende voorbeelden van onderzoek voor het onderwijs Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO

Nadere informatie

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage

Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon. Verhogen van leerlingmotivatie door leraren. Onderzoeksrapportage 8 Kris Verbeeck, Astrid van den Hurk en Anne-Marieke van Loon Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Verhogen van leerlingmotivatie door leraren Onderzoeksrapportage Kris Verbeeck

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo

Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo KENNISNET Onderzoeksreeks Ict werkt in het vmbo! Een onderzoek naar rendement van ict in het vmbo 2 Voorwoord Waarom een publicatie over ict-gebruik in het vmbo? Voor u ligt de derde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Eerst onderwijsvisie, dan techniek. Ict integreren in het basisonderwijs: beschrijving van het Cumulusproject

Eerst onderwijsvisie, dan techniek. Ict integreren in het basisonderwijs: beschrijving van het Cumulusproject KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Eerst onderwijsvisie, 1001101100101 010110010110100 1100101101010011 01100101001011010 10101001011001010 1101101001010010 0110110010101 11010110010 dan techniek

Nadere informatie

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school

Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen. Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen Leerlingparticipatie versnelt het gebruik van ict op school Inhoud Voorwoord 3 Zeven ideeën voor leerlingparticipatie 4 Praktijkvoorbeelden 7 RSG Stad & Esch 7

Nadere informatie

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten Tien scholen, tien projecten, tien onderzoeken Voorwoord Voor u ligt de dertiende publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Samenvatting artikelenreeks de nieuwe (ict)-geletterdheid

Samenvatting artikelenreeks de nieuwe (ict)-geletterdheid Samenvatting artikelenreeks de nieuwe (ict)-geletterdheid Artikel 1: Jonge kinderen en geletterdheid in de 21e eeuw, anders dan vroeger? In dit artikel wordt eerst het begrip geletterdheid gedefinieerd.

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Peer assessment in het basisonderwijs

Peer assessment in het basisonderwijs Peer assessment in het basisonderwijs Het effect van peer assessmenttraining op het geven van een spreekbeurt Peer assessment in primary education: the effect of peer assessment training on a speaking

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 2, nummer 4 december 2013 42 0 1 3 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom is een onafhankelijk

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?

Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? 1 Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? Joris Van Ouytsel, Heidi Vandebosch & Michel Walrave MIOS, Universiteit Antwerpen Koen Ponnet MIOS & Sociale concurrentie en Recht,

Nadere informatie

JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK. Leesproblemen. kun je (zo) voorkomen! in opdracht van

JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK. Leesproblemen. kun je (zo) voorkomen! in opdracht van JAARGANG 44, NR6 /JUNI 2014 OPINIE EN ONDERZOEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK Leesproblemen kun je (zo) voorkomen! in opdracht van preventie INHOUD differentiëren COLOFON: Deze special is gemaakt in opdracht

Nadere informatie

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 A.M.T. Bosman Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 SAMENVATTING Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Persoonlijke Thema s In the Picture

Onderzoeksverslag Persoonlijke Thema s In the Picture Onderzoeksverslag Persoonlijke Thema s In the Picture Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van beelden om persoonlijke thema s bespreekbaar te maken in het middelbare onderwijs. Naam: Anne Dingemans

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

Lezen? Lekker belangrijk!

Lezen? Lekker belangrijk! Lezen? Lekker belangrijk! Veel lezen verbetert het leerproces enorm. Jammer dat veel kinderen niet met plezier een boek pakken. Hoe kunnen we kinderen weer plezier in het lezen geven en waarom is dat zo

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie