Met het hoofd in de wolken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het hoofd in de wolken?"

Transcriptie

1 . f ne clouds. collective knowledge Met het hoofd in de wolken? Gezamenlijk bouwen aan kennis van financieeleconomische criminaliteit, haar daders en een effectieve bestrijding. In de fineclouds wordt met een centraal beschikbaar gestelde applicatie kennis van financieel-economische criminaliteit verzameld, ontwikkeld en gedeeld. Het gaat om kennis van criminele werkwijzen, gedragskenmerken van daders en van werkzame interventies. Die kennis is deels feitelijk en deels hypothetisch. Het laatste wil uitnodigen tot verder onderzoek zodat steeds meer aan inzichten wordt gewonnen. Fineclouds zijn een initiatief van het lectoraat Financieel-economische criminaliteit aan de Politieacademie en worden beschikbaar gesteld via het kennisplatform

2 .ff Faillissementsfraude.ww Witwassen.zf Zorgfraude.vf Voorschotfraude.?? what s next.af Acquisitiefraude

3 CONTINUE KENNISONTWIKKELING van: WERKWIJZE en ROLLEN van DADERS én BESTRIJDERS Fineclouds zijn communities waarin met hulp van een centraal computerprogramma kennis van financieel-economische criminaliteit op elkaar wordt gelegd en verder wordt ontwikkeld en verspreid. In breed publiek-privaat samengestelde kenniskringen ( finecircles ) wordt al geruime tijd kennis gedeeld en ontwikkeld over financieel-economische criminaliteit. Het aantal kringen groeit en de tijd is rijp om het bereik te vergroten. Het lectoraat lanceert daartoe zogenaamde fineclouds. In deze virtuele verzamelingen van professionals wordt via het internet met een door het lectoraat beschikbaar gestelde applicatie en me-thode, kennis ontwikkeld en gedeeld van modus operandi, daderrollen en innovatieve bestrijdingswijzen. Fineclouds focussen op concrete finecdelicten. Een cloud begint niet blanco, maar is reeds gevuld met de resultaten van onderzoek door het lectoraat. Deze brochure vertelt meer over de fineclouds opdat wellicht ook u zich voelt uitgenodigd om te participeren. Ten faveure van effectieve criminaliteitspreventie en bestrijding!. Wynsen Faber Lector Financieeleconomische criminaliteit fine clouds. collective knowledge

4 Wat is er aan de hand? De fineclouds zijn terug te voeren op drie basale kennisvraagstukken die een effectieve aanpak van financieel-economische criminaliteit in de weg staan. Kenniscumulatie Casuïstische gerichtheid zit in toezichts- en bestrijdingsprocessen ingebakken. Ieder dossier staat in wezen op zichzelf en vraagt zijn eigen bewijsopbouw en beoordeling. Die oriëntatie op zaken leidt in combinatie met het grote aanbod, tot minder aandacht voor cumulatie van inzichten. Kennisreflectie Het gemiddelde dossier bevat weinig kennis van hoe de crimineel tewerk gaat en hoe deze zich met anderen daarop organiseert. Voor de houdbaarheid van een zaak bij de rechter is die kennis ook niet nodig. Het is bovendien niet efficiënt om alle onderzoekslijnen of aanverwante voorvallen uit te pluizen. Alleen ontbreekt het daardoor wel aan cruciale informatie over achterliggende werkwijzen of kenmerken van faciliterende mededaders. Kennismobilisatie Er is veel inhoudelijke kennis van financieeleconomische criminaliteit, alleen bevindt die zich verspreid in het veld en dan ook nog vaak in de hoofden van mensen. Is kennisdeling binnen een organisatie al een probleem; tussen verschillende organisaties of publiek-privaat v.v., is het al helemaal geen usance.

5 In de samenleving zijn preventie, detectie en correctie van financieel-economische criminaliteit gedistribueerd over tal van publieke en private partijen. De fineclouds willen hen, hun kennis en het sanctiearsenaal waarover ze beschikken, mobiliseren. Wat doen de fineclouds? Als niet bekend is hoe financieel-economische criminaliteit in elkaar steekt: hoe is ze dan te beïnvloeden? Ingezette middelen lopen dan het gevaar tot doel te worden verheven. Effectieve beïnvloeding van financieeleconomische criminaliteit vereist dat de bestrijding een afspiegeling is van wat ze naar haar hand willen zetten. Maar wie te zien als bestrijding? Als niet bekend is hoe finacieel-economische criminaliteit in elkaar zit: hoe weet men dan de juiste partners te kiezen om die criminaliteit tegen te gaan? De fineclouds faciliteren deze keuzes en daaruitvoortvloeiende maatregelen. Door kennis te bundelen, te ontwikkelen en te distribueren. De fineclouds representeren continue the state of the art van financieel-economische criminaliteit. Door die kennis breed beschikbaar te stellen, kan de toezichthouder, rechercheur, financiële dienstverlener, of wie dan ook beter zijn werk doen. Beleidsmakers kunnen bovendien hun gezamenlijke maatregelen beter afstemmen op de karakteristieken van het probleem.

6 Human trafficking eclared edit Courier e Home Focus: Modus operandi en rollen Trading weapons Postpackage Stashhouse Plane Exchange Stockpiling Bike Street Spam Fora Money transport Trade stored Jobsite (demand) Jobsite (supply) Trade means Social Net- Container purpose mixed Work site Choice 4. Collect 5. Stash 8. Staff 9. Prepack Transmute smuggling recruitment cash method means Personal belongings bad faith Safeloket Ship Rollen De fineclouds richten zich op de werkwijze Conversion en daarbij Train Car/Bus Peergroup Denomination betrokken rollen van zowel de Postpackage crimineel als de Nightlife bestrijders. Professio - nal conveyance Body Mule/courier Package good faith 10. Activate facilitators Carrier Bank Transfer agent Traveller cheques (execute step 7: smuggling method) Klassiek onderzoek naar daderkenmerken richt zich vooral op sociaal-demografische factoren. Die zijn moeilijk te operationaliseren Het werkt weinig onderscheidend als fraudeurs vooral mannen zijn van boven de 26, meestal hoger opgeleid, single of getrouwd zijn en bovenmodaal verdienen. Ze duiden een hele grote groep mensen aan. Dat maakt de kenmerken ze ongeschikt voor detectie van criminaliteit. De oriëntatie van dit soort actortyperende kenmerken (verbonden aan de dader als persoon) verschuift naar roltyperende kenmerken. Die vloeien voort uit de rol 12. Ship money Diamonds/ gold Market Modus operandi exchange goods 11. Conversion De werkwijze van de crimineel en credit Money die van de bestrijding die daar transfer een afspiegeling Deposit van moet zijn, worden in de fineclouds gemo- False billing delleerd. Ze worden weergegeven als samenhangende activiteiten Loan back inclusief de waargenomen of Letters of credit Invest veronderstelde varianten daarop. 13. Integration Elke variant wordt zoveel Spend mogelijk voorzien van handvatten Save voor preventie, detectie en interventie. en staan los van de persoon die de rol vervult. Rol- kenmerken zijn gedragskenmerken en daardoor eenvoudiger te detecteren dan demografische of zelfs psychologische. Fineclouds brengen die kenmerken van daders en bestrijders in kaart.

7 Exchange agent Mule/ staffrecruit er Jobapply Accountant Money (cash) Transfer Methode: Hypothese Gestuurde Card Initiator issuer Interventie (HGI) Transfer Personnel Service Notary Seller (EU) Euro transaction Valuta X Merchandise Effectieve bestrijding moet het criminele werkproces transaction Buyer en de daarbij gebruikte rollen kunnen bestrijken met (Foreign X) sensoren en maatregelen. Zo niet dan is ze voor een bepaald deel van die MO of de rollen blind. De methodiek Hypothese gestuurde Interventie (HGI) beoogt van financieel-economische criminaliteit inzichtelijk te maken waaruit de bekende werkwijze bestaan en de dark number, de unknown offenders en de unknown victims. Hypothesen over criminaliteit (MO s en rollen) en effectieve bestrijding hebben daarin een belangrijke plaats. Hun toetsing in wetenschappelijk onderzoek en experimenten vergroot de kans op het succesvol aangrijpen van de juiste maatregelen. Mone-/ trade broker Valuta X transaction Buyer (Foreign) Euro transaction Merchandise Seller (EU) Resultaat: cumulatieve kennis Toepassing van HGI levert kenmerken op van: het criminele werkproces (feitelijk en hypothetisch); sensoren en bronnen voor detectie van criminele activiteiten; daderrollen en gerelateerde gedragskenmerken; het bestrijdingsproces en haar varianten (feitelijk en hypothetisch); bronnen voor interventies ; nieuwe bestrijdingsrollen.

8 De eenvoud zelve FINECLOUD: hoe het werkt Na enige gewenning is het werken in de finecloud eenvoudig. Niet de techniek is bepalend voor het gebruik, maar kennis en creativiteit. Toegang Toegang tot de fineclouds vindt plaats op uitnodiging van het kennsiplatform finec. eu. Internet De fineclouds zijn via internet bereikbaar. Iedere cloud heeft een eigen URL. Tijdens het eerste bezoek wordt om een registratie gevraagd. Met username en password komt men daarna in de cloudgegevens terecht. Niet privacygevoelig Fineclouds bevatten alleen geaggregeerde informatie die niet herleidbaar is naar aanwijsbare natuurlijke of rechtspersonen. Modi: view en edit In de view-modus is alle kennis uit de cloud toegankelijk. Aanvullen en wijzigen is mogelijk met een edit-autorisatie. Schema s Fineclouds bestaan uit aanpasbare schema s van modus operandi en rollen waaraan kenmerken worden gekoppeld. Detailinformatie Op de schema s kan worden ingezoomd voor meer detailinformatie. In de edit-modus kan die worden aangevuld. YOU CAN

9 Informatiecategorieën Van alle criminele activiteiten en rollen kunnen kenmerken, hypothesen, indicatoren en ook openstaande onderzoeksvragen worden vastgelegd. Die zijn ook een bron van inspiratie voor studenten en onderzoeksprogramma s. Moderatie Een finecloud is géén wiki waar alles in kan worden gestopt ongeacht het juistheidsgehalte. Als moderator houdt finec. eu uit elkaar wat feitelijk aan MO s en daderkenmerken in de praktijk is gebleken, en wat wordt verondersteld. Dat laatste is interessant omdat hypothesen die worden getoetst meer zicht kunnen geven op onbekende MO s en rollen. Kenniskringen completeren de moderatie en beoordelen de inhoud van de clouds op plausibiliteit en bruikbaarheid. Juist voor het beïnvloeden van de dark number is, naast de inductieve, een meer deductieve oriëntatie gewenst. Gericht op werkwijzen die niet worden gezien en waarvan gedacht wordt dat ze mogelijk wel door criminelen en hen die daarbij behulpzaam zijn worden toegepast.

10 .ff.ww.vf Faillissementsfraude Begin 2012 zijn de resultaten van een onderzoek naar MO s van faillissementsfraude in een internetomgeving geplaatst. De finecloud faillissementsfraude is daarop gebaseerd. Witwassen Vanaf het najaar van 2011 is in kleine kring geoefend met wat nu de finecloud witwassen heet. Dit is de oudste finecloud met inmiddels de meest uitgebreide informatie over MO s en rollen. Voorschotfraude Eind 2010 is een onderzoek afgerond naar zogenaamde Nigerianenscams. De MO s en rollen die dat heeft opgeleverd zijn in de 2e helft van 2012 ontsloten via de finecloud voorschotfraude. Welke fineclouds bestaan er? fineclouds in action

11 fineclouds en finecircles Zorgfraude De finecloud zorgfraude is nog jong. Er is een eerste MO en rollencomplex gemaakt van het zogenaamde upcoden: het creatief declareren van Diagnose BehandelCombinaties binnen de gezondheidszorg..zf Acquisitiefraude De finecloud acquisitiefraude richt zich op spookfacturen. Omvangrijke MO s en een rollencomplex zijn al beschikbaar. De focus ligt vervolgens op het ontwerp van werkzame interventies..af Finec.eu streeft naar een gestage uitbreiding van het aantal fineclouds. Dat heeft enige voeten in aarde omdat iedere cloud wordt begeleid door een kenniskring waarvan de leden fysiek bijeen komen. Dat staat garant voor de validatie en kwaliteit van de inhoud van de clouds. Een finecloud op het gebied van inkomstenfraude is in voorbereiding.

12 FINECLOUD: de techniek? De fineclouds maken alternatief gebruik van de presentatietool Prezi. Er wordt hard werkt aan een permanente oplossing via finec.eu die bekend zal staan als MO-builder. Prezi als basistool De fineclouds gebruiken de presentatietool Prezi als gedeeld instrument. Dat alternatief gebruik is experimenteel. Er wordt hard gewerkt aan een permanente MO-builder die binnen het domein finec.eu beschikbaar zal worden gesteld. Internet Fineclouds zijn met een internetbrowser te benaderen via een aparte URL. Systeem-eisen Om de inhoud van de fineclouds te kunnen bekijken of editen, moeten internetbrowsers kunnen omgaan met flash. Voor ipath s geldt dat niet. Performance Finecloud maakt gebruik van een bestaande cloudomgeving. Hoe die omgeving zich houdt op het moment dat grote aantallen deelnemers gelijktijdig inloggen is nog de vraag.

13 Samen met finec.eu, finecircles, en de finecadamy maken de fineclouds deel uit van de nationale infrastructuur tegen financieel-economische criminaliteit (nifec). Kennisplatform tegen financieel-economische criminaliteit. finecircles Kenniskringen van profesionals als afspiegeling van financieel-economische criminaliteit. finecadamy Multidisciplinaire kennisoverdracht.

14 Binnen de infrastructuur van opsporing en vervolging is het nauwelijks mogelijk om anderen dan politiemensen of medewerkers van OM of bijzondere opsporingsdiensten toegang te geven. Voor de detectie van en het interveniëren op financieel-economische criminaliteit is dat lastig. Per definitie zijn daar immers andere publieke en private partners bij nodig. Daarom is door het lectoraat finec het platform finec.eu gecreëerd. Zodat er in ieder geval één punt in Nederland is waar informatie over werkwijze en rollen van financieel-economische criminaliteit bij elkaar wordt gebracht. Fineclouds zijn een initiatief van het Lectoraat Financieel-economische criminaliteit aan de Politieacademie. Bezoek ons op Arnhemseweg AC Apeldoorn Postbus BB Apeldoorn t. +31 (0) f. +31 (0) Politieacademie. f ne clouds. collective knowledge

Phishing, Kinderporno en Advance-Fee internet Fraud

Phishing, Kinderporno en Advance-Fee internet Fraud Phishing, Kinderporno en Advance-Fee internet Fraud Erratum Op pagina 159 wordt de Vereniging voor acceptatie ouderen-kinderen relaties Martijn, een kinderpornonetwerk genoemd, en een relatie gelegd naar

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort

Korte samenvatting. Juli 2013, Amersfoort Korte samenvatting Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen gaande, die vragen om een nieuwe kijk op organiseren en de manier waarop organisaties met hun klanten omgaan. De grootste uitdaging voor de

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering

Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Een literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de reclassering Onderzoek verricht ten behoeve van de Adviescommissie Onderzoeksprogrammering

Nadere informatie

Onbekend bekend maken

Onbekend bekend maken Onbekend bekend maken Strategie 2013 t/m 2016 Jij&iK magazine is onderdeel van de Chromosome Foundation Onafhankelijke stichting voor zeldzame en onbekende chromosoomafwijkingen Alblasserdam, juli 2013

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Terugblik op het programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen 2011-2013

Terugblik op het programma Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen 2011-2013 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010 2010 The Stakes are High (Tech) Een onderzoek naar de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Activiteitenplan 2011

Activiteitenplan 2011 Activiteitenplan 2011 Utrecht, september 2010 Inleiding PGOsupport is een gezamenlijk initiatief van de Chronisch zieken- en gehandicaptenraad (CG-Raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

Nadere informatie

BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden

BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden BUSINESS LOGIC SharePoint en Sitecore: Het beste van twee werelden Integratie van SharePoint met het Sitecore platform INHOUD Het beste van twee werelden 2 De wereld volgens SharePoint 2 De wereld volgens

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa.

Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie. www.divosa. Vakmanschap in de gemeentelijke re-integratiesector Tijd voor een vak! Onderzoek uitgevoerd door Regioplan en Gilde Re-integratie www.divosa.nl Elke dag je vak nog beter beh eersen. Dat typeert goede klantmanagers

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Horizontale fraude Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Horizontale fraude Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Horizontale fraude Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Horizontale fraude Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Brigitte Bloem Albert Harteveld waakzaam

Nadere informatie

25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen

25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen 25% goedkoper even goed? Effect op kosten Multiprobleem Gezinnen Gemeenten worden de komende jaren geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen in het sociale domein: de transitie van de jeugdzorg,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën

Dossier. Dossier Online communities. Performante tools voor mensen met ideeën Dossier WIE HEEFT EEN BETER IDEE? 20 Waardecreatie met online communities in een bedrijfscontext CENTRALE ROL IN INNOVATIEPROJECTEN 24 Mensen maken het verschil ONLINE SUCCES IN VIER STAPPEN 22 Wegwijs

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien!

Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk. Autisme, het moet nu gaan bloeien! Quick Scan naar de effecten van het programma Autisme en Werk Opdrachtgevers Onderzoekers Start Foundation, Fonds Psychische Gezondheid René van Hooren, Koster & van Hooren Eelco de Winter, EgberinkDeWinter

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

Virtuele Communities of Practice in het Onderwijs

Virtuele Communities of Practice in het Onderwijs 5505251 5508203 W O R K I N G P A P E R Hanneke Potters, Patricia Poelmans Virtuele Communities of Practice in het Onderwijs Bevindingen van 7 pilots Ruud de Moor Centrum WORKING PAPER Hanneke Potters,

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie