Inleiding juli juli januari De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. 1. 1 juli 2014 2. 1 juli 2015 3. 1 januari 2016. De sneltrein vanuit Den Haag. Pag 2"

Transcriptie

1 Inleiding Sociaal Akkoord in November 2013 Behandeling in de Tweede Kamer Januari/Februari 2014 Wetsvoorstel aangevuld met amendementen en moties Behandeling in de Eerste Kamer Maart 2014 Invoering in drie tranches 1. 1 juli juli januari 2016 De sneltrein vanuit Den Haag Pag 2

2 Inhoudsopgave Deel 1: Wijze van beëindiging en het hoger beroep - Taco van der Dussen Deel 2: Vergoedingen, begeleiding en WW - Isabel Wetzels Deel 3: Flexibele arbeid - Susanne Huijben Pag 3

3 Deel 1: Wijze van beëindiging en het hoger beroep Pag 4

4 Wijze van beëindiging mr. T. van der Dussen Opzegging Toestemming UWV Ontbinding Kantonrechter Beëindigingsovereenkomst Instemming werknemer Pag 5

5 Opzegging mr. T. van der Dussen Grondslagen (artikel 669 lid 2 sub c t/m h BW): A. Redelijke grond a. Bedrijfseconomische / bedrijfsorganisatorische redenen b. Na afloop van 104 weken arbeidsongeschiktheid (let op: tenzij, loonsanctie UWV!) B. Herplaatsingsinspanningen Werkgever moet herplaatsingsinspanningen hebben verricht. Let op: Deze inspanningen gaan verder dan tegenwoordig het geval is! Pag 6

6 Opzegging mr. T. van der Dussen Enkele overige wijzigingen: - Het UWV streeft naar beslissingen binnen 4 weken na indiening - De opzegtermijn wordt verminderd met de duur van de volledige UWVprocedure (ten minste 1 maand opzegtermijn) - Mogelijkheid om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel * 10% regel voor oudere (55+) en jongere werknemers (15-25 jaar oud) * Bij Cao afwijken is mogelijk onder voorwaarden - Kantonrechter is de rebound - mogelijkheid bij afwijzing Pag 7

7 Ontbinding mr. T. van der Dussen Grondslagen (artikel 669 lid 2 sub c t/m h BW): A. Redelijke grond c. Veelvuldig ziekteverzuim d. Disfunctioneren e. Verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer f. Werkweigering wegens gewetensbezwaar g. Verstoorde arbeidsverhouding h. Overige gronden B. Herplaatsingsinspanningen Pag 8

8 Ontbinding mr. T. van der Dussen Disfunctioneren: 1. Waarschuwingsplicht 2. Eerlijke verbeterkans ( begeleiding ) 3. Herplaatsings- en scholingsplicht Wetsontwerp is streng : Disfunctioneren zonder scholing/begeleiding = geen ontbinding Wat is hiervan de invloed op de praktijk: beëindigingsvergoedingen? Pag 9

9 Ontbinding mr. T. van der Dussen Lekker praktisch: Economische reden èn andere ontslaggrond Geen mogelijkheid om naar kantonrechter te gaan voor economische grondslag Let op: kantonrechter laat zich niet over economische reden uit, tenzij na afwijzing door UWV Pag 10

10 Ontbinding mr. T. van der Dussen Berekening ontbindingsdatum: Inachtneming van de opzegtermijn Ontbinding op datum waarop, gerekend vanaf de datum van de beschikking, de arbeidsovereenkomst bij opzegging zou zijn geëindigd, verminderd met de proceduretijd bij de kantonrechter. datum beschikking + opzegtermijn En dan beëindigen tegen het einde van die maand proceduretijd Pag 11

11 Let op met buitenlandse werknemers!! Pag 12

12 mr. T. van der Dussen Beëindigingsovereenkomst Deze mogelijkheid blijft in volle omvang bestaan, maar is vastgelegd in de wet en geeft aan werknemer een bedenktermijn Bedenktermijn voor werknemer: dagen (mag 1x per 6 maanden door werknemer worden ingeroepen) 2. Overeenkomst moet een clausule bevatten die verwijst naar bedenktijd (sanctie = 3 weken bedenktijd i.p.v. 14 dagen) 3. Geldt ook als er tijdens de procedure op de gang een deal wordt getroffen 4. Bepalingen die het recht op bedenktijd uitsluiten of beperken zijn nietig Pag 13

13 mr. T. van der Dussen Hoger Beroep en Cassatie Kort samengevat: Hoger beroep schorst de werking van de ontbinding niet. (is er ontbonden, dan is er ontbonden tot nader order) In hoger beroep kan de sanctie zijn : herstel dienstbetrekking Als de appelrechter de dienstbetrekking herstelt, dan oordeelt de rechter ook over een voorziening voor de rechtsgevolgen van de onderbreking van het dienstverband Pag 14

14 Deel 2: Vergoedingen, begeleiding en WW Pag 15

15 Soorten vergoedingen mr. I.O.D.V. Wetzels Drie soorten vergoedingen 1. Vergoeding in verband met voortijdig eindigen van de arbeidsovereenkomst 2. Transitievergoeding 3. Billijke vergoeding Pag 16

16 mr. I.O.D.V. Wetzels Vergoeding i.v.m. voortijdig eindigen arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar : - Gefixeerde schadevergoeding - Hogere vergoeding bij ernstig verwijtbaar gedrag van werkgever Pag 17

17 Transitievergoeding mr. I.O.D.V. Wetzels Doel: Compensatie ontslag en transitie naar ander werk bevorderen Ontbindingsvergoeding èn schadevergoeding (het kennelijk onredelijk ontslag) vervalt: Wordt vervangen door de transitievergoeding Scholing: Transitievergoeding hoeft door werknemer niet te worden aangewend voor scholing Pag 18

18 Transitievergoeding mr. I.O.D.V. Wetzels Arbeidsovereenkomst > 24 mnd (geldt ook voor bepaalde tijd contracten met verlenging van 1 jaar) Niet verschuldigd indien: 1. Einde vóór 18 jaar en max 12 uur per week 2. Einde i.v.m. bereiken pensioengerechtigde leeftijd 3. Einde als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen werknemer 4. Insolventie werkgever 5. In toepasselijke cao gelijkwaardige voorziening, gericht op het voorkomen van werkeloosheid of het bekorten van de periode van werkeloosheid Pag 19

19 mr. I.O.D.V. Wetzels Hoogte Transitievergoeding Voor de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst Per 6 maanden 1/6 maal het maandelijks brutoloon (incl. vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bonus etc.) Voor de daaropvolgende maanden van de arbeidsovereenkomst Per 6 maanden 1/4 maal het maandelijks brutoloon (incl. vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bonus etc.) Pag 20

20 mr. I.O.D.V. Wetzels Hoogte Transitievergoeding Voor oudere werknemers - in dienst bij een groot bedrijf van > 25 werknemers; - die langer dan 10 jaar in dienst zijn; - tot 1 januari 2020 Per 6 maanden na hun 50e jaar 1/2 maal het maandelijks brutoloon (incl. vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bonus etc.) Pag 21

21 mr. I.O.D.V. Wetzels Hoogte Transitievergoeding Overgangsregeling voor MKB bepaalt dat dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de transitievergoeding Voorwaarden: 1. In geval van bedrijfseconomische redenen voor het ontslag; 2. Overgangsregeling geldig tot 1 januari 2020; Pag 22

22 mr. I.O.D.V. Wetzels Voorbeeld transitievergoeding Leeftijd Duur dienstverband Jaarsalaris Maandsalaris : 45 jaar : 31 halve jaren : ,- (incl. Vakantiebijslag) : bruto (incl. vakantiebijslag) Eerste 10 jaar : 20 x 3.000,- x 1/6 = ,-- volgende jaren : 11 x x 1/4 = 8.250,- Totaal ,- Kantonrechtersformule: 39,000,- bruto Pag 23

23 mr. I.O.D.V. Wetzels Voorbeeld transitievergoeding Leeftijd Duur dienstverband Jaarsalaris Maandsalaris : 58 jaar : 56 halve jaren : ,- bruto (incl. vakantiebijslag) : 4.860,- bruto (incl. vakantiebijslag) Eerste 10 jaar : 20 x x 1/6 = ,- Volgende jaren : x 4.860,- x 1/4 = , ,- Overgangsrecht voor 50+ er: 17 x 4.860,- x 1/2 = ,- Totaal: = ,- maar, gemaximeerd: ,- Kantonrechtersformule: ,- bruto Pag 24

24 mr. I.O.D.V. Wetzels Transitievergoeding is gemaximeerd tot: ,- bruto of 2. Jaarsalaris Let op! niet gemaximeerd tot inkomensverlies tot de pensioengerechtigde leeftijd Pag 25

25 mr. I.O.D.V. Wetzels Opleiding & transitievergoeding In mindering gebracht op transitievergoeding: - Kosten van maatregelen in verband met het eindigen van de arbeidsovereenkomst (denk aan: kosten voor scholing, outplacement, langere opzegtermijn) - Kosten voor employability werknemer, niet zijnde (opleidings)kosten voor uitoefenen van functie - Het bedrag aan transitievergoeding dat werknemer in het verleden bij het eindigen van een eerder dienstverband bij werkgever al heeft ontvangen Pag 26

26 Billijke vergoeding mr. I.O.D.V. Wetzels Alleen in geval van: 1. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever 2. In plaats van vernietiging bij een vernietigbare opzegging 3. Bij schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde Pag 27

27 De nieuwe WW mr. I.O.D.V. Wetzels Werknemers die langer dan een half jaar WW ontvangen, worden per 1 juli 2015 verplicht al het werk dat aansluit op zijn krachten en bekwaamheden te accepteren; De maximale duur van een WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden; De opbouw van de WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 vertraagd: de eerste tien dienstjaren bouwt een werknemer (zoals nu) een maand WW per dienstjaar op, maar daarna nog maar een halve maand per dienstjaar; De verrekening van inkomen uit arbeid geldt vanaf eerste werkeloosheidsdag; Einde uitkeringsrecht wanneer inkomen uit arbeid meer bedraagt dan 87% van WWuitkering. Pag 28

28 Deel 3: Flexibele arbeid Pag 29

29 mr. S.M.M. Huijben Wijzigingen in de Flexwet Per 1 juli Proeftijd - Non-concurrentiebeding - Aanzegging bepaalde tijd contract Per 1 juli Ketenregeling Pag 30

30 Proeftijd mr. S.M.M. Huijben Proeftijd is 1. Verboden bij contract korter dan 6 maanden 2. Nietig bij elkaar opvolgende contracten Pag 31

31 mr. S.M.M. Huijben Non-concurrentiebeding Non-concurrentiebeding is verboden bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen dit vereisen: - Schriftelijke motivering - Voldoende motiveren Pag 32

32 Aanzegging mr. S.M.M. Huijben Werkgever is verplicht om werknemer één maand van tevoren schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel of niet te verlengen, tenzij: 1. Arbeidsovereenkomst korter dan 6 maanden 2. Eindigen van de arbeidsovereenkomst niet gesteld op kalenderdatum (projectbasis) Sanctie = vergoeding van (pro rata) maandsalaris Tip: Inventariseer nu alvast welke arbeidsovereenkomsten er per 1 september 2014 eindigen. Deze werknemers moeten in de maand juli 2014 worden aangezegd!! Pag 33

33 mr. S.M.M. Huijben Aanzegging (voorbeeld) Stilzwijgend verlengd Stilzwijgend verlengd aanzeggen Werknemer moet binnen 2 maanden na schending betaling van de boete vorderen. Let op: aanzegging bij voorbaat is toegestaan! Pag 34

34 mr. S.M.M. Huijben Samengevat Flexwet per 1 juli 2014 Samengevat in geval van: 6 maanden Proeftijd Nee Nietig bij ten hoogste 6 maanden Aanzegging Ja Niet korter dan 6 maanden Concurrentiebeding Misschien Zwaarwegend bedrijfsbelang en schriftelijke motivering Pag 35

35 mr. S.M.M. Huijben Ketenregeling per 1 juli 2015 contracten jaar Oud: 3 x 3 x 3 Maanden voor doorbreking Nieuw: 3 x 2 x 6 Pag 36

36 Ketenregeling mr. S.M.M. Huijben Nieuw: 3 x 2 x 6 afwijking bij cao mogelijk, maar gemaximeerd Geen afwijking bij cao mogelijk 6x4x6 Voorwaarden: - Noodzaak obv intrinsieke aard van de functie - Uitzendbureau Pag 37

37 Ketenregeling mr. S.M.M. Huijben Uitzonderingen: 1. Werknemers < 18 jaar die gemiddeld 12uur per week werken 2. Bestuurders met een arbeidsovereenkomst 3. Arbeidsovereenkomsten overwegend ter educatie (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) Pag 38

38 Ketenregeling & opvolgend werkgeverschap mr. S.M.M. Huijben De ketenregel geldt ook voor: elkaar opvolgende werkgevers ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of geschiktheid van de werknemer Pag 39

39 Ketenregeling : overgangsrecht 1juli 2015 mr. S.M.M. Huijben 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden 3 maanden 12 maanden 12 maanden 3 9 maanden 12 maanden maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Pag 40

40 Pag 41 Zijn er nog vragen?

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen arbeidsrecht 1 juli 2015 Inleiding Kort overzicht van de wijzigingen per 1 januari 2015 Wijzigingen per 1 juli 2015 Ketenregeling Ontslagrecht Payrolling 2 1 Overzicht

Nadere informatie

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015

Cliëntenseminar Lente op de Zuidas. 31 maart 2015 Cliëntenseminar Lente op de Zuidas 31 maart 2015 WWZ Wijzigingen per 1 januari 2015 Aanzegtermijn Wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016 Ketenregeling Proeftijd Scholingsverplichting Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid Bijeenkomst Bouwend Nederland 4 februari 2014 Saskia Breukels (AWVN advocaten) Astrid Zuidinga (AWVN advocaten) Ian Lendering (AWVN afdeling belonen) Jan Mathies (AWVN juridische

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks

HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda 17.15 18.00 Ontvangst 18.00 18.45 Presentatie wijzigingen flexwet 18.45 20.00 Pauze en netwerken met

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

S O C I A A L R E C H T

S O C I A A L R E C H T Nummer 1 9 Januari 2013 Pagina 19 HOOFDARTIKEL SOCIAAL RECHT Mw. mr. W. Hafkamp- Van der Zwaard, Houtiioff Buruma, Amsterdam Het nieuwe ontslagrecht: toekomst of werkelijkheid? 14-007 Geschreven door:

Nadere informatie

Advieswijzer ontslagrecht

Advieswijzer ontslagrecht Advieswijzer ontslagrecht Wijzigingen Wet werk en zekerheid voor u samengevat In deze advieswijzer komen de volgende zaken aan bod: 1. Nieuw vanaf 1 januari 2015 2 1.1 Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Advieswijzer Ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid

Seminar 20 november 2014. Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Seminar 20 november 2014 Gevolgen Wet Werk en Zekerheid Programma Wet Werk en Zekerheid Tranche 1 Flexbepalingen Tranche 2 Ontslagrecht Dreigend ontslag Re-integratiekosten Praktijkvoorbeelden (casus)

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Wet Werk en Zekerheid (WWZ) De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wijzigt de regels in het flexrecht, het ontslagrecht en de regels rondom de WW. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de wijzigingen welke

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900

OR UPTODATE. Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 OR UPTODATE Martijn Vaessen m.vaessen@sprengers.nl 030-2520900 Achtergronden Discussie over ontslagrecht: economen juristen Probleem insiders outsiders Doorgeschoten bescherming? Bereidheid aanbieden vast

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid

Ontbijtsessie. Wet Werk en Zekerheid Ontbijtsessie Wet Werk en Zekerheid 1 juli 2015 mr. Anne-Marie Dijkhorst 1 Doelstellingen wet A. MEER INSIDERS, MINDER OUTSIDERS: DE AANPASSINGEN VAN DE FLEXBEPALINGEN B. ONTSLAGRECHT EENVOUDIGER, SNELLER,

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID PROGRAMMA Wet Werk en Zekerheid (WW, IOAW, IOW) Reparatie WW in cao Transitievergoeding Aanpassingen contractvormen SOCIAAL AKKOORD Ingangsdatum 1-1-2016; Maximumduur wordt 2 jaar,

Nadere informatie