HR update Arbeidsrecht nu en straks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR update 2014-2015 Arbeidsrecht nu en straks"

Transcriptie

1 HR update Arbeidsrecht nu en straks In samenwerking met: Deventer, 21 oktober 2014 Agenda Ontvangst Presentatie wijzigingen flexwet Pauze en netwerken met small diner Presentatie wijzigingen ontslagrecht Vragen stellen Afronding 1

2 Sprekers Bart Clercx is werkzaam als Legal Counsel bij Adecco Group Nederland in Zaltbommel, sinds zomer Bart heeft notarieel recht gestudeerd in Utrecht en heeft eerst geruime tijd gewerkt als kandidaat-notaris. Karin Weise, Manager Legal, werkt sinds 2004 bij Adecco Group Nederland. Zij heeft gestudeerd in Leiden en daarna enkele jaren als advocaat gewerkt. Met als specialisme arbeidsrecht. Bij de overstap naar Adecco is zij begonnen als Legal Counsel en heeft daarna de rol van Manager Legal overgenomen. Het nieuwe arbeidsrecht Flexwetgeving nu en straks Ontslagrecht nu en straks De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014 Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten nu en straks 2

3 Flexwetgeving: ketenregeling, terugvalregeling, Ragetlie & scholing nu en straks Ingangsdatum 1 juli 2015; overgangsregeling van 12 maanden voor CAO s Ketenregeling 1 juli 2015 Wet 3-in-3 regel (max. 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in max. 3 jaar, óf 1 langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst) Straks 3-in-2 regel (max. 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in max. 2 jaar, óf 1 langdurige tijdelijke arbeidsovereenkomst) 3

4 Ketenregeling 1 juli 2015 Uitzonderingen in CAO Binnen een CAO kan de ketenregeling worden opgerekt tot maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar, mits deze oprekking noodzakelijk is gelet op de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering of als het een uitzendovereenkomst betreft. Niet van toepassing voor werknemers < 18 jaar en arbeidspatroon gemiddeld < 12uur per week ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN - FASESYSTEEM 1 juli 2015 ABU CAO voor Uitzendkrachten NU (maximaal 3,5 jaar: fase A + B) Fase A: 78 gewerkte weken Fase B: maximaal 8 contracten in maximaal 2 jaar Fase C: onbepaalde tijd ABU CAO voor Uitzendkrachten STRAKS (maximaal 5,5 jaar: fase A + B) Fase A: 78 gewerkte weken Fase B: maximaal 6 contracten in maximaal 4 jaar Fase C: onbepaalde tijd 4

5 Terugvalregeling - Wet - 1 juli 2015 De telling van de ketenregeling begint opnieuw: bij onderbreking langer dan 3 maanden Straks bij onderbreking langer dan 6 maanden ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN TERUGVAL BINNEN FASESYSTEEM ABU CAO voor Uitzendkrachten NU Fase A: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase B: onderbreking >13 weken < 26 weken terugval begin fase B onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase C: onderbreking < 13 weken terug naar fase C onderbreking >13 weken < 26 weken terugval begin fase B onderbreking >26 weken terugval begin fase A 5

6 ABU CAO VOOR UITZENDKRACHTEN TERUGVAL FASESYSTEEM 1 juli 2015 ABU CAO voor Uitzendkrachten STRAKS Fase A: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase B: onderbreking >26 weken terugval begin fase A Fase C: onderbreking < 26 weken terug naar fase C onderbreking >26 weken terugval begin fase A Opvolgend werkgeverschap 1 juli 2015 Twee criteria voor opvolgend werkgeverschap: 1. wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden én 2. opvolgende werkgever heeft inzicht in hoedanigheid en geschiktheid werknemer Straks Één criterium voor opvolgend werkgeverschap: 1. wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden Opvolgend werkgeverschap geldt niet als de werknemer op eigen initiatief hetzelfde werk gaat doen bij een andere werkgever. 6

7 Ragetlieregel 1 juli 2015 Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd die een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd opvolgt, eindigt niet van rechtswege, opzegging is nodig. (behalve indien eerdere arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is opgezegd na UWV of ontbinding door de rechter; in die gevallen geldt de Ragetlieregel niet) Opvolging binnen 3 maanden Straks Opvolging binnen 6 maanden (toevoeging: indien eerdere arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd eindigt wegens AOW-leeftijd, is de Ragetlieregel in aanvulling op de 2 andere uitzonderingen ook niet van toepassing) Scholingsplicht 1 juli 2015 Werkgevers hebben geen wettelijke verplichting om werknemers te scholen. Straks Werkgevers moeten zorgen voor scholing van werknemers als dat nodig is voor: 1. de uitoefening van de functie 2. de voortzetting van de arbeidsovereenkomst als de functie van de werknemer komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is om de functie uit te oefenen. let op: bij ontslag gaat deze scholingsplicht een rol van betekenis spelen. 7

8 Flexwetgeving: overig nu en straks Ingangsdatum 1 januari 2015 Uitzendbeding 1 januari 2015 Gedurende 26 weken mag een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst worden opgenomen. Bij CAO kan deze periode van 26 weken (nog) onbeperkt worden verlengd. Straks De wettelijke mogelijkheid om in een uitzendovereenkomst het uitzendbeding op te nemen blijft 26 weken, waarbij de mogelijkheid om deze periode te verlengen bij CAO wordt gemaximeerd tot 78 weken. Overgangsregeling CAO s vanaf 1 januari

9 Aanzegplicht 1 januari 2015 Geen wettelijk verplicht gestelde aanzegplicht. Straks Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van >6 maanden; werkgever is verplicht om minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk mede te delen aan werknemer of arbeidsovereenkomst komt te eindigen of wordt verlengd (en onder welke voorwaarden er verlengd gaat worden). Geldt ook voor lopende arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd van >6 maanden die eindigen op of ná 1 februari 2015! Aanzegplicht 1 januari 2015 Niet of te laat aangezegd: werkgever is schadeplichtig en betaalt een vergoeding ter grootte van één bruto maandsalaris (of naar rato indien te korte aanzegtermijn); vervalt 2 maanden na einddatum. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd van >6 maanden blijft van rechtswege eindigen na einddatum, ongeacht of de aanzegplicht (tijdig) wordt nagekomen. Aanzegplicht geldt niet: Bij tussentijdsebeëindiging van de arbeidsovereenkomst of voor een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. 9

10 Proeftijd 1 januari 2015 max. 1 maand bij arbeidsovereenkomst < 2 jaar max. 2 maanden bij arbeidsovereenkomst > 2 jaar of onbepaalde tijd Straks geen proeftijd bij arbeidsovereenkomst < 6 mnd max. 1 maand bij arbeidsovereenkomst van > 6 mnd max. 2 maanden bij arbeidsovereenkomst > 2 jaar of onbepaalde tijd Overgangsregeling: Arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2015: het oude regime blijft van toepassing. Flexwetgeving nu en straks Non-concurrentiebeding 1 januari 2015 In iedere arbeidsovereenkomst (bepaalde/onbepaalde tijd) mag een nonconcurrentiebeding. Straks Alleen een non-concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tenzij een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de werkgever noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Overgangsregeling: Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd aangegaan vóór 1 januari 2015: het oude regime blijft van toepassing. 10

11 Ontslagrecht nu en straks Ingangsdatum 1 juli 2015 Ontslagrecht nu en straks Ontslagrouting 1 juli 2015 Keuze ontslag via UWV of ontbinding door rechter. Straks Ontslagverzoeken (1) bedrijfseconomisch of (2) arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar moeten via het UWV. Overige ontslaggronden moeten via de rechter. Werkgever moet keuze maken of 2 procedures initiëren ingeval er meerdere ontslaggronden zijn (bijvoorbeeld én bedrijfseconomische redenen én disfunctioneren). 11

12 Ontslagrecht nu en straks Hoger beroep en cassatie 1 juli 2015 Na ontslagaanvraag of ontbindingsverzoek is geen hoger beroep (en geen cassatie) mogelijk. Werknemer heeft wel de mogelijkheid om na een ontslagprocedure UWV een zogeheten kennelijk onredelijk ontslagprocedure op te starten (bij de rechter). Straks De beslissing* van het UWV kan ter herbeoordeling aan de kantonrechter worden voorgelegd. Vervolgens kan tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof (en daarna kan ook nog cassatie volgen bij de Hoge Raad). (4 instanties) * Tegen een beslissing van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure, kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof (en daarna kan ook nog cassatie volgen bij de Hoge Raad). (3 instanties) Ontslagrecht nu en straks Ontslagrouting & Hoger beroep en cassatie - schematisch 12

13 Ontslagrecht nu en straks Opzegtermijn 1 juli 2015 Bij ontslagtoestemming van UWV mag werkgever 1 maand in mindering brengen op de geldende opzegtermijn (met 1 maand opzegtermijn als ondergrens). Straks De wettelijk bepaalde opzegtermijnen blijven hetzelfde, alleen mag de proceduretijd bij het UWV worden verrekend met de geldende opzegtermijn (waarbij als ondergrens altijd een opzegtermijn van 1 maand moet overblijven). UWV geeft aan wat de proceduretijd is geweest. Ontslagrecht nu en straks Vaststellingsovereenkomst 1 juli 2015 Afspraken worden vastgelegd indien partijen (werkgever en werknemer) het eens zijn over de voorwaarden omtrent beëindiging arbeidsovereenkomst. (zgn. ontslag met wederzijds goedvinden ) Straks Afspraken worden vastgelegd indien partijen het eens zijn over de voorwaarden omtrent beëindiging arbeidsovereenkomst blijft, maar werknemer krijgt altijd een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Als de wettelijke bedenktijd niet wordt vastgelegd in de schriftelijke vaststellingsovereenkomst of daarna, dan krijgt werknemer een wettelijke bedenktijd van 3 weken. Werknemer kan slechts éénmaal in een periode van 6 maanden gebruik maken van de wettelijke bedenktijd. 13

14 Ontslagrecht nu en straks AOW-gerechtigde leeftijd 1 juli 2015 Bij AOW-gerechtigde leeftijd eindigt arbeidsovereenkomst niet van rechtswege indien dit niet is afgesproken in overeenkomst of CAO. Ontslagtoestemming UWV of ontbinding door rechter is nodig indien werknemer diens arbeidsovereenkomst niet wenst te beëindigen. Straks Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (of latere datum) krijgt de werkgever vanzelf een opzeggrond om de arbeidsovereenkomst (met inachtneming opzegtermijn) op te zeggen (dus geen ontslagtoestemming UWV of ontbinding door rechter meer nodig). Geldt alleen als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding Bij ontbindingsverzoek bepaalt de rechter de door de werkgever aan de werknemer te betalen vergoeding. Maatstaf: zgn. kantonrechtersformule De dienstjaren worden nu als volgt gewaardeerd: -dienstjaren bij leeftijd < 35 jaar: 0,5 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 35 < 45 jaar: 1,0 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 45 < 55 jaar: 1,5 maandsalaris per dienstjaar - dienstjaren bij leeftijd > 55 jaar: 2,0 maandsalaris per dienstjaar 14

15 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Straks Transitievergoeding: -na 2 jaar of langer in dienst en ongeacht beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd dan wel onbepaalde tijd -tot 10 dienstjaren = 1/3 maandsalaris per dienstjaar -vanaf 10 dienstjaren = 1/2 maandsalaris per dienstjaar maximaal bruto (of 1 bruto jaarsalaris als dat hoger is dan ) Geldt niet: voor werknemers tot 18 jaar en de gemiddelde arbeidsduur < dan 12 uur per week als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd als de werknemer zelf de beëindiging initieert of een verlengingsaanbod afslaat wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Opvolgend werkgeverschap: Als een opvolgende werkgever op enig moment een transitievergoeding moet betalen aan de werknemer, dan mag daarop een eerder aan de werknemer door een voorgaande werkgever betaalde transitievergoeding in mindering worden gebracht. ABU CAO voor Uitzendkrachten Overgang van een uitzendkracht naar een opdrachtgever of ander uitzendbureau wordt gezien als beëindiging op initiatief van de werknemer geen transitievergoeding door het uitzendbureau verschuldigd 15

16 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding 1 juli 2015 Kosten in het kader van de employability van werknemer en/of in verband met van werk naar werk (bijvoorbeeld outplacementtraject of scholing) mogen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht. Bij CAO kan worden afgeweken van de wettelijke transitievergoeding, mits CAO voorziet in een gelijkwaardige voorziening gericht op het voorkomen van werkloosheid of bekorten van werkloosheidsperiode. Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding overgangsregeling juli 2015 Werknemer 50 jaar of ouder 10 jaar of langer in dienst tot 1 januari 2020 Transitievergoeding bedraagt vanaf het bereiken van de 50-jarige leeftijd 1,0 maandsalaris per dienstjaar. Deze overgangsregeling geldt niet voor werknemers die werken bij een werkgever met minder dan 25 werknemers. 16

17 Ontslagrecht nu en straks Transitievergoeding overgangsregeling kleine werkgevers 1 juli 2015 gemiddeld minder dan 25 werknemers referteperiode: 2 e helft kalenderjaar voorafgaande aan einde arbeidsovereenkomst dienstverleden vanaf 1 mei 2013 telt mee (periode daarvoor niet) alleen bij bedrijfseconomisch ontslag vanwege slechte financiële positie werkgever tot 1 januari 2020 vanaf 1 januari 2020 tellen alle dienstjaren (weer) mee Ontslagrecht nu en straks Billijke vergoeding 1 juli 2015 De billijkheid van de beëindigingsvergoeding (ontslagvergoeding) zit verwerkt in de correctiefactor van de kantonrechtersformule. Straks Ingeval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de rechter een billijke vergoeding toekennen, als aanvulling op de transitievergoeding. Geen maatstaf. 17

18 De nieuwe Ziektewet Ingegaan per 1 januari 2014 Slide 35 De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014 Invoering Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Werkgever draagt via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan de ziektekosten van werknemers* met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. * Met werknemers worden in dit verband bedoeld: werknemers met een fictieve dienstbetrekking die ziek worden zoals thuiswerkers, stagiairs, provisiewerkers. werknemers die ziek uit dienst gaan werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun arbeidsovereenkomst ziek worden (nawerking) 18

19 De nieuwe Ziektewet per 1 januari 2014: kostenrisico werkgever Werkgever blijft verantwoordelijk voor zieke medewerkers met tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook als de ziekte voortduurt na afloop van de overeenkomst Werkgever is ook verantwoordelijk voor werknemers die 4 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek worden (nawerking) mits... aan hen nog geen ww-uitkering is toegekend Financiële schadelast voor werkgever kan aanzienlijk zijn (optelsom ZWperiode en 10 jaar WGA) Leent u tijdelijke medewerkers in via een uitzend-of detacheringsbureau, dan bent u niet verantwoordelijk, dat wil zeggen het BeZaVa-risico ligt bij het uitzend-of detacheringsbureau Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten Ingangsdatum 30 maart 2015 Slide 38 19

20 Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten Keuzemogelijkheid: óf ABU beloningsregeling (1e 26 weken en daarna inlenersbeloning) óf inlenersbeloning vanaf dag 1 Straks Standaard inlenersbeloning vanaf dag 1 (per 30 maart 2015) Uitzondering(met mogelijkheid voor ABU beloningsregeling) voor specifieke doelgroepen: Opstapfunctie/allocatiegroep = afstand tot arbeidsmarkt (max. 52 weken + max 52 weken verlenging bij onafgeronde kwalificerende opleiding) Transitiegroep = met ontslag bedreigd of net ontslagen(max. 52 weken) Arbeidsovereenkomsten onbepaalde tijd = fase C (muv startende OT-er) Niet-indeelbaren = inlenersbeloning kan niet worden vastgesteld Beloningsregeling ABU CAO voor Uitzendkrachten ABU Loongebouw(doelgroepers) 30 maart Per functiegroep een begin- en eindsalaris - Periodiekeverhogingna 52 gewerkte weken, indienverlengingvan deze52 weken bij opstapfunctie/allocatiegroep nb: indieninlenersbeloningnámaximaal52 wekenabu Loongebouw: geen ABU periodiek - Per functiegroep een eigen periodiek (tussen 2,1% - 2,9%) - Toeslagen voor overwerk en onregelmatige werktijden(fase C?) 20

21 Wat betekent dit voor uw organisatie? Slide 41 Vragen? Slide 42 21

22 Bedankt 22

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Law Alert Juni 2014 Wet werk en zekerheid Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. Dit betekent dat het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet zullen

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in het onderwijs

Wet werk en zekerheid in het onderwijs Wet werk en zekerheid in het onderwijs 1 Wet werk en zekerheid in het onderwijs Door de nieuwe wet wet werk en zekerheid (Wwz) is een aantal regels rondom flexibele arbeid, WW en ontslag ingrijpend veranderd.

Nadere informatie

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT

Ketenregeling. Opzegtermijn. Rechtspos. Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT Ketenregeling Opzegtermijn Rechtspos Flexwerker GOED VOORBEREID OP DE WET WERK EN ZEKERHEID DA AROM EEN ACCOUNTANT September 2014 WET WERK EN ZEKERHEID Laat u niet verrassen! De Wet werk en zekerheid brengt

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding

KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding KVdL Veelgestelde Vragen WWZ - Transitievergoeding Per 1 juli 2015 krijgt iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest op grond van de wet een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID MR. HANS KLOPSTRA www.klopstra.nl j.klopstra@klopstra.nl 0599 650853 06-50505124 WIE ZIJN WIJ. Advocatuur Notariaat Mediators Bedrijfsadviseurs Interimmanagement WIE BEN IK. Hans

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie