Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente"

Transcriptie

1 Kerkplein 2 T (0343) Postbus 200 F (0343) AE Doorn E Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst: goed wonen in alle dorpen! Datum November 2012 Afdeling Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling Auteur H. van deven 0

2 INHOUD Samenvatting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 WBP en de woningbouwmonitor Leeswijzer Werkwijze.. 4 Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen Woonvisie en WBP 2.1 Hoofdlijnen Woonvisie Hoofdlijnen WBP... 9 Hoofdstuk 3 Uitkomsten 3.1 Demografische gegevens Woningzoekenden Dynamiek en groei, met respect voor het landschap Een gemengde bevolking Passende voorzieningenniveau, goede leefomgeving Instrumenten voor woonbeleid Evaluatie en monitoring vergelijking doelstellingen en uitkomsten 18 Hoofdstuk 4 Trends en ontwikkelingen op de woningmarkt 4.1 De crisis en onze woonmarkt: door de crisis heenkijken Demografische ontwikkelingen Vergrijzing Ontwikkeling huishoudens Europese-,nationale- en provinciale regelgeving Sociale huurwoningen Kadernota wonen en binnenstedelijke ontwikkeling binnenstedelijk in beweging Ontwikkelingen op nationaal niveau Wonen en het nieuwe regeerakkoord AWBZ Mantelzorg Huisvesting statushouders Ontwikkelingen in het gemeentelijk woonbeleid Groen dus vitaal De nota woonservicegebieden Dorpsgericht werken Collegeprogramma Milieubeleidsplan, Klimaatneutraal in Scheefwonen Aanbod sociale huurwoningen Verkoop gemeentewerven Verkoop onder voorwaarden

3 Levensloopbestendig bouwen.. 28 Hoofdstuk 5 Conclusies en vervolg 5.1 Naar een nieuwe balans in de gemeentelijke woningmarkt 29 Bijlagen (5) Bijlage 1 Overzicht en analyse van de resultaten woonbeleid 33 Bijlage 2 Evaluatie en actualisatie meerjarig woningbouwprogramma Bijlage 3 Overzicht van de resultaten van de acties woonvisie 52 Bijlage 4 De nieuwe relatie van de gemeente en woningcorporaties 58 Bijlage 5 Woningbouwmonitor Excellbestand 2

4 Samenvatting De Woonvisie Wonen in een vitale gemeente is in 2008 vastgesteld. De Woonvisie is gebaseerd op drie pijlers: - Dynamiek en groei, met respect voor het landschap; - Een gemengde bevolking; - Passend voorzieningenniveau, goede leefomgeving. Aan elk van deze pijlers is een aantal acties gekoppeld, die in uitvoering zijn genomen om de gestelde doelen te bereiken. Anno 2012 kunnen we vaststellen dat 38 van deze 40 acties zijn uitgevoerd. Sinds 2008 is de woningmarkt sterk veranderd en op slot geraakt. Het doel van de Woonvisie om voor iedere inwoner het wonen in de gemeente mogelijk te maken is nog onverminderd actueel en biedt als leidraad voor het beleid voldoende houvast voor de toekomst. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen moet het gemeentelijk beleid wel op enkele onderdelen worden aangepast of aangevuld. De focus ligt daarbij op de volgende kernpunten: 1) de doorstroming in voorraad sociale huurwoningen; 2) het bouwen van meer middeldure huur- en koopwoningen voor middeninkomens; 3) levensloopbestendig bouwen; 4) klimaatvriendelijk en duurzaam bouwen en wonen. Juist in een tijd waarin de woningmarkt vast zit en bouwprojecten moeizaam van de grond komen, is het meer dan ooit van belang als gemeente met woningbouwcorporaties, maar ook met particuliere ontwikkelaars en andere betrokkenen uit de samenleving gezamenlijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen ten aanzien van de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw. De kwaliteit van het wonen is en blijft immers een belangrijke kernwaarde van de gemeente. En ondanks de crisis in de woningmarkt zijn er kansen en mogelijkheden om het woningaanbod in de gemeente te verbeteren. Wij willen daarom in het eerste kwartaal van 2013 in overleg met de corporaties maar ook met andere relevante partijen bespreken hoe we de opgaven waar we voor staan en met elkaar kunnen aanpakken. De uitkomst van deze gesprekken zal waar nodig leiden tot herziening van de prestatieafspraken en aanpassing van ons woonbeleid. 3

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel evaluatie In april 2008 heeft de gemeenteraad met de Woonvisie Wonen in een vitale gemeente het woonbeleid voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. In de Woonvisie is vastgelegd dat in 2011 het effect van de maatregelen zou worden geëvalueerd. In 2012 is de evaluatie opgepakt en uitgewerkt. Deze evaluatie van de Woonvisie geeft aan: - in hoeverre de doelstellingen van de Woonvisie zijn bereikt; - in hoeverre de concrete acties zijn uitgevoerd die erin zijn vastgelegd; - of de uitgangspunten die in 2008 aan de Woonvisie ten grondslag lagen nog steeds valide zijn dan wel bijstelling behoeven in het licht van de actuele kennis van de o demografische ontwikkelingen; o beleidskeuzen en voornemens die ná de vaststelling van de Woonvisie zijn gemaakt; o huidige en toekomstige woningmarkt. Tevens zijn de gegevens uit de woningbouwmonitor meegenomen (zie 1.2). Met de woningbouwverenigingen is onlangs, kort na het aantreden van het kabinet-rutte II, een semidefinitief concept van de evaluatie besproken. In dit concept waren gedachten opgenomen en acties aangekondigd waarmee we in onze gemeente knelpunten op de woningmarkt zouden kunnen aanpakken. Op verzoek van de woningbouwverenigingen is het karakter van dit stuk op dit moment echter beperkt tot een terugblik op de resultaten van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. De corporaties willen eerst beter inzicht krijgen in de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord en hierover met de gemeente in gesprek. Deze evaluatie zal daarom gevolgd worden door een separate actualisering van de Woonvisie in de eerste helft van Dit biedt ook de mogelijkheid om nogmaals breder met maatschappelijke partijen in gesprek te gaan over aanpassingen in ons woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid, conform ook de oproep die de gemeenteraad hiertoe gedaan heeft (vergadering 22 november jl.), zie paragraaf 5.1. Tevens worden de mogelijkheden verkend om als gemeente door eigen initiatieven woningbouwplannen tot uitvoering te brengen, met name in het sociale segment. 1.2 WBP en de woningbouwmonitor In het najaar van 2008 heeft de gemeenteraad het meerjarig woningbouwprogramma (WBP) vastgesteld. Het WBP is een flexibel woningbouwprogramma dat jaarlijks wordt herijkt. De resultaten van het programma worden jaarlijks vastgelegd in de woningbouwmonitor op basis waarvan deze herijking plaatsvindt. 4

6 Het college heeft besloten de evaluatie en actualisatie van de het WBP te combineren met deze evaluatie van de Woonvisie. 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de hoofdlijnen van de Woonvisie en het WBP. Hoofdstuk 3 geeft aan in hoeverre de doelstellingen van de Woonvisie en het WBP zijn gehaald (zie ook Bijlage 1). Hoofdstuk 4 beschrijft de trends en nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt en de gevolgen ervan voor de lokale woningmarkt. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: zijn er nieuwe acties nodig om de beleidsdoelen te realiseren; sluit het overig gemeentelijk beleid aan op de Woonvisie; geven de nieuwe ontwikkelingen aanleiding om de Woonvisie te actualiseren. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen die hieruit voortvloeien, vormen het slothoofdstuk 5. In de bijlagen wordt op verschillende onderdelen van het beleid een nadere toelichting en uitwerking gegeven. 1.4 Werkwijze Om te beoordelen in welke mate de gemeente Utrechtse Heuvelrug erin is geslaagd om de doelstellingen en acties van het gemeentelijk woonbeleid te realiseren zijn allereerst demografische en woningmarktgegevens verzameld en geanalyseerd. De gegevens zijn afkomstig uit de Woningbouwmonitor en uit een onderzoek van Synfore (1). In Bijlage 1 zijn de resultaten van het dossieronderzoek in cijfers en tabellen opgenomen. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met de belangrijkste spelers op de lokale woningmarkt om de resultaten van de desk studies te toetsen aan de ervaringen en kennis uit de praktijk. Tenslotte heeft toetsing aan de doelstellingen van de Woonvisie plaatsgevonden en was het mogelijk conclusies te trekken. Met de woningbouwverenigingen is zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau overlegd over de evaluatie. Van de evaluatie is een tussenrapportage gemaakt en deze is op 4 juli 2012 besproken met de andere relevante partijen die betrokken zijn bij de Woonvisie. Bij deze bijeenkomst waren enkele raadsleden aanwezig naast de lokale corporaties, het seniorenplatform, de huurderbelangenverenigingen, de woonadviescommissie UH en de plaatselijke makelaars, Aan de hand van een vijftal stellingen is met hen gediscussieerd over de nieuwe ontwikkelingen en maatregelen die hiervoor nodig zijn. Hieronder een kort overzicht van de onderwerpen waarvoor aandacht wordt gevraagd. Nieuwbouw: - voldoende aanbod van sociale huur- en koopwoningen in alle dorpen, met name voor de starters in Leersum en Maarn; - aanbod van betaalbare seniorenwoningen; - thuiswerken en wonen en de invloed hiervan op de infrastructuur; - sparen van natuur en landschap; - Sociale huurwoningen inleveren voor middeldure woningen per situatie beoordelen 1 Het Synfore onderzoek is een onderzoek naar demografische ontwikkelingen, inkomens, woningvoorraad en kernvoorraad; uitgevoerd in januari 2012 in opdracht van de plaatselijke woningcorporaties. 5

7 - Gevarieerd aanbod van nieuwbouw met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Woonruimteverdeling: -aantrekkelijk maken voor senioren om te verhuizen door verleiding en ondersteuning van senioren; -mogelijkheden voor de inkomensgroep tot ,-; -huisvesting van verzorgers. Senioren: - levensloop bestendig bouwen en wonen moet voldoende aandacht krijgen maar moet betaalbaar en uitvoerbaar zijn en mag geen dogma worden; - de gevolgen van de ontkoppeling van wonen en zorg voor de lokale woningmarkt; - toewijzing van huurwoningen met zorg in eigendom van zorginstellingen; - seniorenwoningen met traplift als oplossing voor gelijkvloerse woningen; -bouwbesluit biedt oplossingen voor seniorenhuisvesting; - groepswonen en sociale belang hiervan. Duurzaamheid en energiebesparing: -onderzoek naar de kansen en mogelijkheden van opwekking en opslag van duurzame energie; - duurzaam en energie neutraal maken van alle dorpen in de gemeente; - leefbaarheid in alle dorpen en daarom voorzieningenaanbod van gelijk niveau. - het maken van sprongen in het energielabel met het doel: energie neutraal (maken) van de gemeente in De opmerkingen en wensen van het maatschappelijk middenveld worden betrokken in de vervolgstappen van de evaluatie woonvisie. De Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) heeft een schriftelijk reactie gegeven voor de evaluatie van de woonvisie. De JRUH heeft op basis van haar advies voor de nieuwe kadernota Jeugd een drietal aandachtspunten geformuleerd, die volgens hen ook van toepassing zijn op de evaluatie van de woonvisie. Dit zijn : 1. De JRUH vindt dat de gemeente UH er goed aan doet het starterswoningenprobleem tot een major issue te maken en de bouw van huisvesting voor starters te stimuleren. a. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat een groot tekort aan starterswoningen, terwijl de vraag naar deze woningen behoorlijk is. 2. De JRUH is van mening dat de gemeente UH er goed aan doet om in samenwerking met woningbouworganisaties de bouw van relatief kleine, goedkope huurwoningen voor starters te stimuleren en te realiseren. b. Deze huurwoningen zorgen voor een extra tussenstapmogelijkheid voor starters, voor wie het momenteel en in de toekomst in veel gevallen lastig is om gelijk een koopwoning te betreden. 3. De JRUH pleit voor een onderzoek naar de haalbaarheid van speciaal op jongeren gerichte woningen of kleine flats binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug. c. Zo n woning of flat bevat alles wat een jongere minimaal nodig heeft om op zichzelf te wonen. d. Een dergelijke woning of flat kan fungeren als de tussenstap die een jongere nodig heeft, voordat hij of zij op een later moment een duurdere starterswoning betrekt. De JRUH vindt het huidige aanbod van starterswoningen zeer beperkt, terwijl de vraag naar deze woningen behoorlijk groot is. De JRUH vindt ook dat het de taak van de gemeente is om ervoor te 6

8 zorgen, of in ieder geval te stimuleren, dat het voor starters mogelijk is op de Heuvelrug te blijven wonen, om vervolgens te kunnen doorstromen naar een duurdere woning binnen de gemeente. De JRUH gaat de komende maanden aan de slag met het uitwerken van een actieplan starterswoningen. Op dit moment kan door hen niet worden aangegeven hoe groot de vraag is naar starters woningen in ieder dorp is en of jongeren bereid zijn om ook in een ander dorp binnen de gemeente te gaan wonen dan in hun eigen dorp. JRUH wil dit graag onderzoeken. Volgens JRUH staat in ieder geval vast, dat de vraag naar starterswoningen in Maarn en Leersum groter is dan het aanbod. De verwachting is dat dit in andere dorpen niet anders zal zijn. Stimuleren van de bouw van starterswoningen in alle dorpen is daarom gewenst. De JRUH gaat in 2013 na de afronding van het voorgenoemde actieplan starterswoningen met de gemeente overleg voor afstemming van het beleid. Met JRUH wordt in 2013 aan de hand van het actieplan starterswoningen onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer starterswoningen te bouwen in de gemeente. Bij de gesprekken met de lokale spelers is niet alleen teruggekeken, maar werd ook besproken hoe de toekomstige agenda van het woonbeleid eruit zou moeten zien. De bevindingen uit deze gesprekken zijn meegewogen bij de aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn vanzelfsprekend geplaatst in het licht van een woningmarkt die sterk is veranderd als gevolg van de financiële en economische crisis. 7

9 2 Hoofdlijnen Woonvisie en WBP 2.1 Hoofdlijnen Woonvisie Veel vraag, weinig aanbod: de woningmarkt op de Utrechtse Heuvelrug is een gespannen woningmarkt. Daardoor dreigen bepaalde groepen tussen wal en schip te vallen. De juiste woningen met de juiste prijsstelling zijn voor hen onvoldoende aanwezig. Belangrijk uitgangspunt van de woonvisie is om daar antwoorden op te vinden. Hoe de geplande woningbouw op zo n manier invullen dat iedereen aan bod komt? Want zoals gezegd: vitale kernen vragen om een gemêleerde bevolkingsopbouw. En dus is er een gevarieerd woonaanbod nodig. Aldus de inleiding van de Woonvisie Wonen in een vitale gemeente uit Een inleiding die nog weinig aan actualiteit en urgentie heeft ingeboet. De Woonvisie is het afwegingskader waaraan de gemeente de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van bouwlocaties toetst. De visie is van belang voor de locaties die in de komende jaren in ontwikkeling worden genomen om aan de woonbehoefte te voldoen. Het is tevens het kader voor de prestatieafspraken tussen de gemeente en de lokale woningcorporaties. De Woonvisie wordt gedragen door 3 pijlers : 1. Dynamiek en groei, met respect voor het landschap; 2. Een gemengde bevolking; 3. Passend voorzieningenniveau, goede leefomgeving. Ook zijn afspraken gemaakt over evaluatie en monitoring. De gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat uit 7 dorpen met elk hun eigen historie, identiteit, samenstelling van bevolking en woningvoorraad. Bij het opstellen van de Woonvisie is hiermee rekening gehouden. Ondanks de onderlinge verschillen, zijn er ook een aantal algemene opgaven en inhoudelijke en centrale doelstellingen op het gebied van wonen, die voor alle dorpen gelijk zijn. Deze zijn in de Woonvisie als volgt benoemd: - Inspelen op de vergrijzing De bevolkingsopbouw telt veel ouderen (65-plus). Het aandeel 65-plussers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is 20%, landelijk 14%. Het inspelen vindt plaats door woningen zodanig aan te passen dat het mogelijk is langer zelfstandig te blijven wonen, het zogenaamde opplussen. - Alle inkomens bedienen Het inkomensniveau van de bevolking in onze gemeente is gemiddeld hoog te noemen. De hogere inkomens wonen in gemiddeld dure woningen. Er is behoefte aan een gevarieerder woningaanbod met ook goedkopere woningen zodat tevens mensen met lagere inkomens kunnen worden bediend. - Woningtekort oplossen De vraag naar woningen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is groter dan het aanbod en de vraag blijft groeien. Om het tekort en de groeiende vraag op te vangen, moeten tot 2017 circa woningen worden gerealiseerd. Doen we dat, dan groeit de bevolking tot circa

10 inwoners (nu: circa inwoners). De realisatie van extra woningen heeft de volgende positieve effecten op de samenstelling (en dus vitaliteit) van de bevolking: o relatief meer mensen tussen 15 en 35 jaar; o minder snelle afname van de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar (en hun kinderen); o beperkte extra groei van het aantal senioren (als aandeel van de totale bevolking). - Gericht woningen toevoegen Bij de toevoeging van nieuwe woningen is het zaak om goed in te spelen op de vraag. Er is vraag naar: o seniorenwoningen: zowel huur- als koopwoningen. Het gaat om appartementen en reguliere ( grondgebonden ) woningen die geschikt zijn voor ouderen met eventuele lichamelijke beperkingen en/of zorgbehoefte; o appartementen in de huur- en koopsector. Deze vraag komt van ouderen én starters. Onder starters verstaan we hier mensen die inwonen bij hun ouders of op een kamer wonen en op zoek zijn naar een eerste zelfstandige woning (huur of koop); o de prijscategorieën betaalbare koopwoningen (tot , =) en koopwoningen in het topsegment (vanaf , = prijs peil 2008 ). Bovenstaande ambities zijn vertaald naar streefdoelen voor transformatie en nieuwbouw en werden als volgt gekwantificeerd: Gemeente Utrechtse Heuvelrug: ambities transformatie en woningbouw 2008 tot 2017 Bestaande woningvoorraad Totaal Nieuwbouw Indicatie Sociaal (huur)woningen Nultredenwoningen Opplussen (a) + 70 < 622 en verzorgd wonen Eengezinswoningen en Opplussen appartementen Verkoop -75 Woningen < 622 of via Verkoop verkoop onder voorwaarden < Subtotaal sociaal Markt (koop)woningen Eengezinswoningen Eengezinswoningen > Nultredenwoningen > Verkoop huur Opplussen -50 Verkoop huur Opplussen -100 Opplussen Subtotaal markt Totaal Waarvan particulier opdrachtgeverschap 5 > 135 > 35 Onzelfstandige woonvorm: beschermd wonen

11 2.1 Hoofdlijnen WBP In 2006 heeft de raad het meerjarig Woningbouwprogramma (WBP) vastgesteld. Het WBP is een flexibel woningbouwprogramma dat jaarlijks wordt herijkt. De resultaten worden jaarlijks vastgelegd in de woningbouwmonitor op basis waarvan herijking plaatsvindt. Daarnaast wordt voor elk kalenderjaar een jaarschijf samengesteld met de bouwprojecten die gaan starten in het betreffende jaar. In het WBP zijn zes indicatoren opgenomen om de resultaten van het ingezette beleid te kunnen volgen en meten. Het gaat daarbij om: wijzigingen in woningvoorraad, aantal mutaties huursector, aantal opgepluste huur- en koopwoningen, aantal verkochte huurwoningen en de demografische gegevens. Voor het afgelopen jaar heeft het college besloten de evaluatie en actualisatie te combineren met deze evaluatie van de Woonvisie. In Bijlage 2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de evaluatie van het WBP. In Bijlage 5 is de woningbouwmonitor in Excel uitgewerkt. 10

12 3 Uitkomsten 3.1 Demografische gegevens In de afgelopen 6 jaar is het aantal: jarigen het sterkst afgenomen ( -2,77%); - aantal jongeren tot 29 jaar eveneens afgenomen (-0,65%); - het aantal ouderen het sterkst gestegen (het aantal in alle leeftijdsklassen vanaf 45 tot 75 jaar is met 3,14% toegenomen). Voorts kent de gemeente een negatief migratiesaldo (afname 132 ), dat wil zeggen er vertrekken meer inwoners dan zich nieuwe inwoners in onze gemeente vestigen. In de woningmonitor (bijlage 5 ) is een overzicht opgenomen van de demografische ontwikkelingen tot per leeftijdscategorie per dorp en de over de gehele gemeente. Belangrijkste conclusies zijn: - het aantal jongeren tot 25 jaar en de categorie inwoners vanaf 30 tot 44 jaar is afgenomen; -het aantal inwoners in de leeftijd van 45 jaar en ouder is de afgelopen 6 jaar het sterkst toegenomen; - het totale aantal inwoners van onze gemeente is met 132 personen afgenomen. 3.2 Acties Woonvisie In de Woonvisie staat het werken aan vitale kernen centraal. Die vitaliteit rust op de volgende drie pijlers: 1. Dynamiek en groei, met respect voor het landschap; 2. Een gemengde bevolking; 3. Passend voorzieningenniveau, goede leefomgeving. In de Woonvisie zijn aan de pijlers 40 acties gekoppeld. Per actie is in het kader van deze evaluatie het resultaat onderzocht en geanalyseerd. De acties zijn voor het merendeel (38) gerealiseerd, met uitzondering van een tweetal dat nog moet worden voorbereid en uitgevoerd. Voor de gezamenlijke aankoop door gemeente en woningcorporaties van grond voor de bouw van (extra) sociale huurwoningen is op dit moment geen geld beschikbaar. Het actiepunt om vrijgekomen sociale huurwoningen aan te bieden via de lokale media is niet uitgevoerd. Net voor de vaststelling van woonvisie door de gemeenteraad in april 2008, heeft Heuvelrug wonen en de woningbouwvereniging Maarn een meerjarig contract afgesloten met Woningnet voor regionale aanbieding van de vrijgekomen huurwoningen. Daarna heeft dit onderwerp geen aandacht meer gehad. Wellicht dat er nu wel aanleiding is om alsnog in te zetten op een lokaal woonruimte verdeelsysteem en de woningcorporaties hieraan willen meewerken. Wel is het zo, dat door de woningbouwvereniging Amerongen vrijgekomen huurwoningen met een eigen woonruimteverdeelsysteem conform de gemeentelijke huisvestingsverordening via de lokale 11

13 media worden aangeboden. Per 1 april 2012 worden alle vrijgekomen sociale huurwoningen in de gemeente en regio uitsluitend aangeboden via de website van Woningnet. In bijlage 3 wordt per actie een korte toelichting gegeven op het resultaat. Per pijler volgt nu een nadere toelichting op de actuele situatie en resultaten. 3.3 Dynamiek en groei, met respect voor het landschap Pijler 1: Dynamiek en groei met respect voor het landschap Nr. Actie 1. De gemeente werkt het woningbouwprogramma uit op basis van het principe de juiste woning, op het juiste moment, op de juiste plaats : een programma met differentiatie, fasering en geografische spreiding. 2. De gemeente zoekt met behulp van de randvoorwaarden uit de structuurvisie naar aanvullende bouwmogelijkheden, met name bij de kernen Doorn, Driebergen en Maarn. 3. Corporaties zoeken transformatiemogelijkheden waar door intensivering van het ruimtegebruik meer woningen teruggebouwd kunnen worden. Partijen* *) G = gemeente, C = corporaties, B = woonconsumenten(organisaties), WZ = welzijnsinstelling, zorginstellingen, maatschappelijk middenveld, M = marktpartijen, projectontwikkelaars In de periode 2008 tot en met 2011 zijn totaal 85 nieuwbouwwoningen in de sociale sector en 121 in de vrije sector opgeleverd. In Amerongen zijn de meeste sociale huur- en koopwoningen (23) gebouwd; in Driebergen- Rijsenburg de meeste middeldure koopwoningen (14) en de meeste vrije sector koopwoningen (47). De categorie middeldure koopwoningen 14 in voorgenoemde periode is in aantal het meest achtergebleven ten opzichte van de overige prijsklassen. Voor een uitgebreid overzicht per dorp wordt verwezen naar bijlage 1. G G (C) C (G) Er zijn in de periode 2008 t/m 2011 totaal 221 woningen gebouwd waarmee de gewenste percentage sociale huur- of koopwoningen (minimaal 30%, waar mogelijk 40%) in ieder geval is gehaald. De nieuwbouwproductie is achtergebleven ten opzichte van de opgave zoals berekend voor de Woonvisie: doel was in totaal 1350 nieuwbouwwoningen toe te voegen door tot en met 2017 per jaar 135 nieuwbouwwoningen op te leveren. Omgerekend zou vanaf 2008 (Woonvisie) tot en met 2011 de nieuwbouw productie in totaal 540 woningen moeten zijn. Vanaf 2006 tot en met 2011 zijn in totaal 336 woningen opgeleverd in verschillende prijsklassen en kwaliteiten. Het aantal opleveringen per jaar verschilt; in het jaar 2011 is het minst aantal nieuwbouwwoningen (18) opgeleverd en in 2009 de meeste (87) nieuwbouwwoningen. In Driebergen- Rijsenburg zijn de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd (66) en in Maarsbergen het minst aantal woningen (3). Op basis van de woningbouwmonitor is de prognose tot 2017: circa 1070 woningen, verdeeld over de 7 dorpen. 12

14 De nieuwprijs van een sociale koopwoning is in de Woonvisie vastgelegd op maximum Daarbij is tevens bepaald dat alle sociale koopwoningen in principe worden verkocht onder voorwaarden (woningcorporaties of ontwikkelaars). Hierdoor kunnen woningzoekenden een (nieuwbouw)woning tegen een korting op de marktwaarde kopen van een woningcorporatie. Aanvankelijk mochten woningcorporaties van het Rijk uitsluitend sociale koopwoningen verkopen onder voorwaarden. Sinds 2011 mogen ook marktpartijen sociale koopwoningen verkopen onder voorwaarden (bijvoorbeeld met koopgarant). Deze regel wordt nu door gemeente toegepast, indien de Marktpartij zelf de koopwoningen wenst te verkopen. De praktijk leert dat de prijs toch nog vaak te hoog ligt omdat de banken als gevolg van de crisis minder snel een hypotheek verstrekken. Er zijn vanaf 2008 t/m 2011 totaal 14 sociale koopwoningen opgeleverd in de gemeente, tegenover 59 sociale huurwoningen. Heuvelrug Wonen heeft afgelopen zomer verzocht om een verlaging van de grens van de huur- en koopwoningen van maximaal ,-. Deze vraag is een aandachtpunt voor de eventuele bijstelling van het woonbeleid. Er zijn vanaf 2008 tot 2011 totaal 83 sociale huur- en koopwoningen opgeleverd, waarvan 14 sociale koopwoningen. 3.4 Een gemengde bevolking Pijler 2: Een gemengde bevolking Nr. Actie Partijen* 4. In prestatieafspraken en projectrealisatieovereenkomsten inbreng bewoners bij nieuwbouw G, C en herstructurering vastleggen % van het woningbouwprogramma inzetten voor (collectief) particulier G, M, C opdrachtgeverschap Mensen met een laag inkomen / starters op de woningmarkt Partijen 6. In prestatieafspraken vastleggen dat de huidige omvang van de sociale huurvoorraad G, C minimaal behouden blijft. 7. Tot 2017 productie- en investeringsafspraken maken met corporaties en ontwikkelaars over G, C, M nieuwbouw of verkoop sociale huurwoningen jaarlijks toevoegen van ongeveer 20 eengezinswoningen tot 622 huur / koop en ruim 20 eengezinskoopwoningen tussen ,= en ,=. 8. Bij nieuwbouw in dit segment toepassen prijs - kwaliteitstoets ten behoeve van een G acceptabele basiskwaliteit. 9. Afspraken met ontwikkelaars maken in de PRO om koopwoningen in deze G, M marktsegmenten eerst lokaal te adverteren. Gezinnen met kinderen Partijen 10. Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om tot 2017 jaarlijks ongeveer 75 G, C woningen voor gezinnen toe te voegen: ruim 20 tot , ruim 50 vanaf Met zorginstellingen periodiek in overleg om vinger aan de pols te houden betreffende de G, WZ (C) huisvestingsvraag van het personeel 12. Voor huisvesting van zorgpersoneel experimenteren met een zusterflat nieuwe stijl : moderne studio s speciaal bedoeld om werknemers in de zorg huisvesting te bieden. Senioren Partijen 13. Prestatieafspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om tot 2017 via opplussen bestaande voorraad en nieuwbouw per saldo 520 zorggeschikte huurwoningen toe te voegen (verspreid over de kernen en in verschillende prijsklassen), en aanvullend 135 nultredenkoopwoningen. G, C, M, WZ 13

15 14. Stimuleren van preventieve aanpassingen in bestaande koopwoningen door G, C, WZ, B bewustwordingscampagne of ondersteuningsaanbod, geïnitieerd door de gemeente, ondersteund vanuit de corporaties (vooral t.b.v. senioren, zorgvragers). 15. In prestatieafspraken investeringen in aanpassing van bestaande huurwoningen voor G, C mensen met een lichte functiebeperking vastleggen (vooral t.b.v. senioren maar ook zorgvragers), en promotie voor aanpassing door eigenaar-bewoners. 16. Vraaggestuurde nieuwbouw: gedifferentieerde bouw van nultredenwoningen en bieden van G, (C) mogelijkheden voor particuliere ontwikkeling van kleinschalige woonzorgvormen / groepswonen. Daartoe uitvoeren onderzoek (enquête) onder senioren over hun specifieke woonwensen. 17. Inzet van lokaal maatwerk voor doorstroming van senioren uit een eengezinshuurwoning G. C naar een nultredenwoning. Mensen met een zorgvraag Partijen 18. Tot 2017 toevoegen van circa 45 eenheden beschermd wonen. Zie ook actiepunt 13 G, C, WZ 19. Gemeente overlegt met Bartiméus en BNMO over de kansen die er zijn voor woningbouw G, WZ op vrijkomende locaties door extramuralisering. Andere groepen op de woningmarkt Partijen 20. Corporaties faciliteren de huisvestingsvraag van Statushouders in opvanginstellingen in de G, C gemeente, als gevolg van het Generaal Pardon *) G = gemeente, C = corporaties, B = woonconsumenten(organisaties), WZ = welzijnsinstelling, zorg-instellingen, maatschappelijk middenveld, M = marktpartijen, projectontwikkelaars De project realisatie overeenkomst (PRO) is feitelijk vervangen door de anterieure overeenkomst, waarin afspraken kunnen worden vastgelegd over het woningbouw programma, koopprijzen en de aanbieding van de woningen in de media. De koopwoningen in de dorpen worden over het algemeen eerst aangeboden in de Kaap en de Nieuwsbode. Resultaten nieuwbouw 2011 Voor 2011 werd in de planning (jaarschijf 2011) nog rekening gehouden met de start van de bouw van 296 nieuwbouwwoningen met een oplevering in 2011 en daarna. Er werd daarmee een inhaalslag voorzien, vooral voor de sociale huur- en koopwoningen. Als gevolg van de crisis er slechts 18 nieuwbouwwoningen opgeleverd (tegen 35 in 2010). In 2011 en 2012 zijn in totaal 4 nieuwbouwprojecten gestart: -18 sociale huurwoningen BNMO de Basis in Doorn ter vervanging van 20 woningen (opgeleverd) -6 sociale huurwoningen aan de Kampweg (achter de kerk) in Doorn (opgeleverd); -6 sociale koopwoningen aan de Rijksstraatweg in Doorn (opgeleverd); -8 vrije sector woningen Manger Cats in Driebergen (opgeleverd) en 8 nog te bouwen vrije sector koopwoningen; -3 sociale huurwoningen (woningwoonwagens) aan de Tienden in Leersum (oplevering eind 2012); Er zijn in 2012 totaal 41 nieuwbouwwoningen opgeleverd in de gemeente. Zie Bijlage 2 voor een uitgebreide toelichting. De belangrijkste resultaten uit de monitor geven aan dat : In 2011 in totaal 18 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd en dat er 4 nieuwbouwprojecten zijn gestart. In 2012 er wederom als gevolg van de woningmarktcrisis sprake is van een lage productie en oplevering van nieuwbouwwoningen (totaal 41 nieuwbouwwoningen). 14

16 Het aantal mensen dat op zoek is naar een sociale huurwoning is gegroeid van (2007) naar in Per 1 oktober 2012 zijn er 5180 geregistreerde woningzoekenden(bron:woningnet). Maar het aandeel woningzoekenden dat actief zoekt en regelmatig op een aanbod reageert, is gedaald van 552 in 2007 naar 458 in Waarschijnlijk komt dit doordat het aantal woningen waarop gereageerd kan worden sinds 2007 is afgenomen (vooral na medio 2011). Ook is het beperkte aanbod van passende betaalbare woonruimte voor senioren en nieuwbouwwoningen van invloed. Per 1 oktober 2012 waren er 508 actief woningzoekenden in de gemeente (bron: Woningnet). Er zijn tot nu toe geen concrete afspraken gemaakt met de corporaties over het verminderen van het aantal woningzoekenden. Er zijn in de periode 2008 tot en met 2011 in totaal 31 sociale huurwoningen verkocht, voornamelijk aan de zittende huurders of starters op de (koop) woningmarkt. Op dit moment worden 33 sociale huurwoningen opgeplust. In de kernvoorraad sociale huurwoningen zijn in bovengenoemde periode totaal 673 sociale huurwoningen gerenoveerd en verbeterd, waaronder maatregelen voor energiebesparing en verbetering isolatie. Op basis van de Woonvisie zijn prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. In de prestatieafspraken is voor de seniorenhuisvesting de volgende afspraak gemaakt: Seniorenhuisvesting en zorgwoningen in verschillende prijsklassen, totaal over tien jaar (peildatum ): huurwoningen uit de bestaande voorraad opplussen en zorgtoegankelijk maken; huurwoningen aanpasbaar bouwen; huurwoningen gelijkvloers (nultreden beschermd wonen). Er zijn tot nu toe - 52 huurwoningen opgeplust; - 74 senioren woningen zijn in aanbouw, waarvan 44 woningen met zorgaanbod; - 22 huurwoningen gelijkvloers (nultreden beschermd wonen) in voorbereiding. Kijkend naar de resultaten tot nu toe, kan worden geconcludeerd, dat er in nieuwbouwprojecten meer aandacht moet komen voor de bouw van seniorenwoningen (nultredenwoningen/aanpasbaar bouwen/beschermd wonen). Hetzelfde geldt voor het opplussen van de bestaande woningvoorraad sociale huurwoningen. Hierover moeten nadere afspraken worden gemaakt met ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij de evaluatie van de prestatieafspraken in 2013 tussen gemeente en de corporaties zal het bovenstaande resultaat daarom nadrukkelijk aandacht krijgen. De bouw van seniorenhuisvesting en het opplussen van de bestaande woningvoorraad ligt verhoudingsgewijs sterk achter op de doelstellingen voor Bij de evaluatie van de prestatieafspraken wordt dit nader onderzocht en hierover afspraken gemaakt. Particulier opdrachtgeverschap houdt in dat een particulier een kavel koopt en dit zelf ontwikkelt. Dit betekent voor een particulier een enorme opgave: ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en oplevering stuurt hij zelf aan. Om deze reden zijn er steeds meer particulieren die in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming verwerven. Er is dan sprake van een collectief particulier 15

17 opdrachtgeverschap (CPO). Voor de gemeente betekent dit dat er meer begeleiding en ondersteuning gegeven moet worden; het gaat immers om niet-professionele ontwikkelaars. CPO is succesvol gebleken in gemeentes als Almere, Leiden en Haarlem en heeft daar een impuls gegeven aan de woningmarkt. Voordeel is bij een CPO dat de afname van de bouwgrond en woning vooraf vaststaat. Dit in tegenstelling tot projectontwikkeling waarbij de ontwikkelaar het risico draagt en afname van grond en woning niet vooraf is gegarandeerd. Het voordeel bij een CPO is ook dat de bouw volledig aansluit bij de wensen van de koper. In de Woonvisie is opgenomen dat jaarlijks 10% kavels beschikbaar worden gesteld voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Er zijn in totaal 5 kavels verkocht voor het bouwen van een woning in eigen beheer: particulier opdrachtgeverschap. Er zijn dit jaar wel gesprekken gevoerd met een aantal initiatiefgroepen voor een CPO project in de gemeente. Er zijn echter nog geen concrete afspraken of plannen gemaakt voor de toekomst. Het woningbouwplan de Zonnespreng in Driebergen is in 2010 gerealiseerd via een CPO project. Er zijn 5 kavels verkocht voor woningbouw in eigen beheer. CPO is een ontwikkeling, die zich in onze gemeente voordoet maar er nog niet concreet op grote schaal van de grond is gekomen. De voorgenomen nieuwbouw in het kader van beschermd wonen is nog niet gestart. Wel zijn er diverse besprekingen gevoerd met verschillende partijen over de mogelijkheden voor beschermd wonen in de gemeente sociale huurwoningen zijn verkocht; - 52 sociale huurwoningen zijn opgeplust ; - 5 kavels verkocht voor particulier opdrachtgeverschap; - 1 CPO project gestart en opgeleverd; woningen zijn gerenoveerd en verbeterd; - Beschermd wonen: bouw is nog niet concreet opgestart. In samenwerking met de provincie Utrecht heeft de gemeente in het najaar van 2009 alle woningeigenaren vanaf 55 jaar benaderd in het kader van het project Uw huis, uw toekomst. Hiervoor was veel belangstelling. Het thema van de bijeenkomsten was bewustwording zodat tijdig wordt nagedacht over eventuele aanpassingen in de woning om zo lang en zo plezierig mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Binnenkort wordt in samenwerking met het platform senioren een vervolg op het voorgenoemde project voorbereid, zodat dit in de loop van 2013 kan worden uitgevoerd. De bedoeling is dat er een aantal aangepaste woningen in de gemeente als voorbeeld wordt gesteld en kan worden bezocht door belangstellenden. Voor het registreren van het aantal opgepluste particuliere woningen is (nog) geen systeem ontwikkeld. Er zijn geen concrete afspraken vastgelegd over de gewenste aantallen, omdat een dergelijke eis moeilijk is te realiseren. Er zijn nog geen concrete gegevens over particuliere woningen die levensbestendig zijn gemaakt. 16

18 3.5 Passend voorzieningenniveau, goede leefomgeving Pijler 3: passend voorzieningenniveau, goede leefomgeving Nr. Actie Behoud van (draagvlak voor) voorzieningen 21. De corporaties nemen het initiatief om per kern met lokale partijen plannen te ontwikkelen voor multifunctionele accommodaties met een divers aanbod voor alle leeftijden. Aantrekkelijke woonmilieus 22. In prestatieafspraken zorg voor een goed ingerichte openbare ruimte (groen, spelen, etc.) met voldoende gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde voor alle doelgroepen vastleggen. 23. Vooraf keuze voor een kwaliteitsniveau van openbare ruimte en architectuur, en opstellen van Partijen* G, C, WZ, B Partijen randvoorwaarden voor ontwikkeling van woningbouwlocaties. 24. Uitvoeren nulmeting leefbaarheid en jaarlijkse vervolgmetingen. G, (C, B) 25. De gemeente werkt een beleidskader Duurzaamheid uit, waarbij zij ook aandacht besteedt aan een basiskwaliteit voor koopwoningen tot De gemeente wil met corporaties prestatieafspraken maken over energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. 27. De gemeente creëert budgeten die snel en flexibel kunnen worden ingezet om prestatieafspraken om te zetten in actie. Een goede omgeving voor wonen, welzijn en zorg 28. Afstemming van wonen-welzijn-zorg organiseren door de ontwikkeling van woonservicegebieden per kern. Hiertoe ontwikkelingskansen per kern benutten, onder andere rond de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties. Daarbij rekening houden met budget neutrale uitvoering van de Wmo. 29. Nabijheid van zorg: door samenwerking van zorgaanbieders onder regie van de gemeente behalen van schaalvoordelen, zodat in alle kernen (intensief) zorgaanbod beschikbaar is G, C G G G, C G Partijen G, C, WZ G, WZ *) G = gemeente, C = corporaties, B = woonconsumenten(organisaties), WZ = welzijnsinstelling, zorg-instellingen, maatschappelijk middenveld, M = marktpartijen, projectontwikkelaars De acties onder deze pijler zijn allen uitgevoerd of in uitvoering. Bij de vaststelling van de nota reserve- woonkwaliteit in januari 2011 heft de gemeente circa 1, 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren en ondersteunen van extra investeringen in: 1) Sociale woningbouw (> 30%) 2) Duurzaamheid en energiebesparing 3) Behoud monumenten en cultuurhistorie 4) woonservicegebieden Met de herziening van de regeling van de volkshuisvesting in de (nieuwe) Woningwet is de relatie tussen gemeenten en de woningcorporaties opnieuw gewijzigd. In de nieuwe wet is ook de taakomschrijving en het toezicht op de woningcorporaties vastgelegd. Met de nieuwe Woningwet bepaalt de gemeente het woonbeleid; de corporaties moeten naar redelijkheid dit beleid uitvoeren. Het spreekt voor zich dat onze gemeente het beleid in samenspraak met de corporaties ontwikkelt. In bijlage 4 wordt een nadere toelichting gegeven op de nieuwe regelgeving en de consequenties hiervan voor de woningcorporaties en de gemeenten. Samenwerking tussen gemeente en corporaties blijft wenselijk. Het speelveld voor de corporaties blijft in de nieuwe woningwet gelijk. Het externe toezicht op de corporaties wordt aangescherpt. 17

19 3.6 Instrumenten voor woonbeleid Inzet instrumentarium voor woonbeleid Nr. Actie Partijen* 30. Gemeente en corporaties spreken af om actief grond te verwerven voor woningbouw G, C 31. De gemeente doet per project een differentiatievoorstel, aansluitend bij de uitgangspunten van G deze woonvisie, en verankert dit in het grondexploitatieplan en het bestemmingsplan 32. Inzet lokaal maatwerk voor doorstroming van senioren binnen de sociale huursector. G, C 33. In 2008 evaluatie Huisvestingsverordening en effecten beperkt lokaal maatwerk. Daarbij is de G, C omvang van het lokaal maatwerk sterk afhankelijk van de bouwmogelijkheden van de gemeente. De gemeente houdt vinger aan de pols en overlegt hierover met de provincie. 34. Op basis van de evaluatie Huisvestingsverordening besluiten we of we overgaan tot enkel G, C lokaal adverteren van sociale huurwoningen. 35. Eenduidige werkwijze bij urgentieverlening door inzet voor een regionale urgentiecommissie. G, C *) G = gemeente, C = corporaties, B = woonconsumenten(organisaties), WZ = welzijnsinstelling, zorginstellingen, maatschappelijk middenveld, M = marktpartijen, projectontwikkelaars Om starters op de woningmarkt te ondersteunen stelt de gemeente onder voorwaarden een renteloze lening tot maximaal ter beschikking. Sinds de invoering in november 2011 tot november 2012 zijn van de 18 gebudgetteerde leningen al 16 toegewezen. Er was voldoende budget voor 18 leningen van ,-, maar omdat er een aantal keer een lager bedrag is verleend kunnen er (minimaal) 1,8 extra leningen verstrekt worden. Op dit moment bedraagt het saldo : ,-. Dit betekent dat er nog minimaal 3,8 startersleningen (maximaal ,- per lening) kunnen worden verstrekt. De resultaten van de verstrekking van startersleningen zijn in november 2011 tussentijds geëvalueerd en in 2013 zal de eindevaluatie worden uitgevoerd. Het is de moeite waard om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de starterlening als instrument efficiënter en effectiever in te zetten voor het stimuleren van de doorstroming in sociale sectorwoningen (onderkant woningmarkt). Vooral met het doel om meer sociale huurwoningen vrij te maken voor starters en vestigers via lange verhuisketens. Er zijn goede voorbeelden van andere gemeenten (bijvoorbeeld Veenendaal) die ook in onze gemeente kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld door startersleningen uitsluitend te verstrekken aan mensen die een sociale huurwoning in de gemeente achterlaten. Maar ook startersleningen te verstrekken in combinatie met een bijdrage in de starterslening van de verkoper(s) van de woningen, zodat niet alleen minder budget nodig is voor de financiering van de startersleningen, maar ook financiële ruimte ontstaat om meer startersleningen te kunnen verstrekken. Per saldo kunnen er meer leningen worden verstrekt, omdat de gemeente slechts een beperkte eenmalige bijdrage hoeft te doen en de kosten van de hypotheek worden verdeeld.. In principe is er nu nog ,- beschikbaar voor het stimuleren van (extra) sociale woningbouw in de gemeente dat gericht kan worden ingezet. Extra budget heeft daarom de voorkeur en is ook nodig om startersleningen als instrument ruim te kunnen inzetten. Onlangs heeft Minister Stef Blok ( Volkshuisvesting en Rijksdiensten) 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor startersleningen via het Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn). In de loop van 2013 wordt bekend op welke wijze dit bedrag wordt verdeeld. De verwachting is, dat hiervoor veel belangstelling zal zijn vanuit de gemeenten. Om hierop als gemeente Utrechtse Heuvelrug aanspraak te kunnen maken, moet hiervoor daarom op korte termijn budget beschikbaar worden gesteld. Startersleningen bieden mogelijkheden om doorstroming in de sociale woningvoorraad te bevorderen. Extra budget is nodig om startersleningen efficiënt en effectief te kunnen inzetten. 18

20 3.7 Evaluatie en monitoring Uitvoering van beleid Nr. Actie Partijen* 36. De gemeente vraagt de vier lokale corporaties haar investeringsplannen uit te werken op grond van deze woonvisie. 37. Zij maakt jaarlijks prestatieafspraken met de vier corporaties G, C 38. Organisatie van een werkconferentie, met partijen rond wonen, welzijn en zorg, gericht op het vertalen van de opgaven naar een uitvoeringsprogramma. 39. De gemeente stelt een monitor op basis van een beperkt aantal indicatoren. Deze monitor vormt een G, C G, WZ belangrijke basis voor jaarlijks overleg met diverse partners. 40. In 2011 actualiseert de gemeente de Woonvisie. G, C, WZ, B *) G = gemeente, C = corporaties, B = woonconsumenten(organisaties), WZ = welzijnsinstelling, zorg-instellingen, maatschappelijk middenveld, M = marktpartijen, projectontwikkelaars Voor 2011 werd in de planning (jaarschijf 2011) nog rekening gehouden met de start van de bouw van 296 nieuwbouwwoningen met een oplevering in 2011 en daarna. Er werd daarmee een inhaalslag voorzien, vooral voor de sociale huur- en koopwoningen. Als gevolg van de crisis zijn in 2011 slechts 18 nieuwbouwwoningen opgeleverd (tegen 35 in 2010). De woningbouwmonitor wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. In bijlage 2 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de resultaten van de nieuwbouwresultaten vanaf 2008 tot en met In bijlage 5 zijn de woningprojecten opgenomen en zes indicatoren voor de meting van de effecten van het ingezette beleid. 3.8 Vergelijking doelstellingen en uitkomsten Onderstaande tabel vergelijkt de ambities/doelstellingen van zowel de Woonvisie als die van de Woningbouwmonitor met de behaalde resultaten. G Woonvisie Woningbouwmonitor Opgeleverd/ in aanbouw 2012 Sociaal (huur)woningen Nultredenwonin gen < 622 en verzorgd wonen Eengezinswoning en/ en appartementen Woningen < 622 of via verkoop onder voorwaarden < Doel : 270 nieuw 250 opplus - 325: 250 opplus 75 verkoop Gerealiseerd Doel 2011 Gerealiseerd

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Oriënterende bijeenkomst wonen

Oriënterende bijeenkomst wonen Oriënterende bijeenkomst wonen Analyse huidige situatie, verwachtingen en strategie 4 december 2014 Proces op hoofdlijnen (voorlopig) 1 e Themabijeenkomst wonen College16 september 2014 (1 e verkenning)

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015

1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 Nota van Antwoorden 1 Naar aanleiding van de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen 8 april 2015 1.1 De woningmarktontwikkelingen zijn in de visie expliciet neergelegd bij marktpartijen. Verzocht

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 30 juli 2008. Nummer: 2008/ Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 30 juli 2008. Nummer: 2008/ Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens. Afdeling: Beleid Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 30 juli 2008 Nummer: 2008/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder?

Agenda. 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Agenda 1. Opening 2. Stand van zaken Leefbaar Balgoij 3. Presentatie resultaten enquête wonen 4. Scenario s 5. Hoe verder? Pilot burgerparticipatie De ontwikkeling van de dorpsplannen door de kernen betekenen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven?

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven? Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer 0110043 0nderwerp: concept-woonvisie 2011 2016 Vragen van fractie Naam raadslid: Jan de Hoogh 1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 svoorstel Onderwerp: Starters op de woningmarkt in Emmen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De notitie

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen).

Voor verhuur beschikbaar van 7 woningen voor cliënten van De Waerden (begeleid wonen). Prestatie-afspraken Stichting Woontij-Gemeente Texel, stand 5 april 0 Nr Omschrijving Activiteit Doelstelling Actie jaar Bouw woningen Bouw 7 woningen aan de Wilhelminalaan in Den Burg. voormalig terrein

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost

Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost Onderbouwing ladder voor duurzame verstedelijking Achterberg Oost De gemeente Rhenen heeft de Achterbergse Ontwikkelingsmaatschappij (AOM) gevraagd meer inzicht te geven in de onderbouwing van de ontwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan

Aan de raad AGENDAPUNT 4. Doetinchem, 30 mei 2007 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007. Dynamische woningmarktscan Aan de raad AGENDAPUNT 4 ALDUS VASTGESTELD 7 JUNI 2007 Dynamische woningmarktscan Voorstel: 1. De Dynamische woningmarktscan als beleidskader vaststellen. 2. De volgende uitgangspunten voor het woningbouwprogramma

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Hoe verder met wonen,zorg en welzijn. Nynke van Amerongen-Huizenga Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug

Hoe verder met wonen,zorg en welzijn. Nynke van Amerongen-Huizenga Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug Hoe verder met wonen,zorg en welzijn Nynke van Amerongen-Huizenga Raadslid CDA Utrechtse Heuvelrug Sta op voor oude mensen en betoon hun respect Inhoudsopgave Vroeger en nu Externe omstandigheden Regelgeving,

Nadere informatie

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO.

Advies: Kennis nemen van de voortgang van het woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn 2010 t/m 2014. (Xàjú^tO. Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 15INT00236 II, : ~ 3 HÂAKI 2015 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, m.u.v. de bijlage 12INT02200 *- Onderwerp: Voortgang woningbouwprogramma Gemeente Hellendoorn

Nadere informatie

Monitoring 2013 woonvisie gemeente Weert

Monitoring 2013 woonvisie gemeente Weert Monitoring 2013 woonvisie gemeente Weert 1. Inleiding De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) stellen sinds 2012 gezamenlijk een actualisatie

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein

Kwalitatieve Woningbehoefte Nieuwegein Datum 12 november 2013 Referentie Status DEFINITIEF inbo Gaasterlandstraat 5 967 1000 AZ Amsterdam Kwalitatieve Woningbehoefte T +31 (0)20 421 24 22 amsterdam@inbo.com www.inbo.com inbo b.v. Woudenberg

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies

Raadsvsorstel2012.0020078 Bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies Raadsvsorstel2012.0020078 Poriefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen l J. J. Nobel Steiler J. Vijfhuizen Collegevergadering 15 mei 2012 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Bij de Najaarsrapportage

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw

Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Bijlage 1 Mogelijke maatregelen stimuleren woningbouw Maatregel Houdt in Financiële gevolgen Juridische gevolgen Organisatorische Erfpacht Uitgestelde betaling /betaling in termijnen Rentekorting/kwijtschelding

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen.

Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s. Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Stimulering Arnhemse woningmarkt, de keuze scenario s Onderwerp Van subsidie naar financiering, van stilstand naar optimaal bewegen. Marion Schoeman Bestuursadviseur Ons gedeelde probleem: De woningmarkt

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering Uw contactpersoon D.P. Valk BEL/RI Bijlage bij GS Nota met registratienummer 181477/238413 Doorkiesnummer 023-514 3804 valkd@noord-holland.nl Beleidsreactie Evaluatierapportage CPO Memo 29 augustus 2013

Nadere informatie

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien

Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten. Evenwichtig Groeien Nota Woningbouw 2014-2020 Rijssen - Holten Evenwichtig Groeien Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Conclusies kwantitatief woningbouwprogramma lange termijn (2013 t/m 2034) en korte termijn (2013 t/m 2019)...

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250. Tussenbalans toegankelijkheid sociale huursector 2015 Huisvesting statushouders gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten

Enquête. Woningbehoefte Ritthem 2014. Resultaten Enquête Woningbehoefte Ritthem Resultaten Juni Inhoudsopgave Inleiding.... Samenvatting.... Overzicht resultaten.... Algemeen.... Verhuiswens binnen jaar.... Doelgroepen naar leeftijd..... Jongeren (

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp

WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp WoonActiePlan (WAP) PvdA Pijnacker-Nootdorp 1. Inleiding De woningmarkt zit in het slop, ook in Pijnacker-Nootdorp. Zo blijven de plannen voor Oranjepark al jaren bij plannen. De maatregelen om uit de

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie