bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn"

Transcriptie

1 Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn apart door het college vastgesteld. Uitvoering van het beleid is een collegebevoegdheid. 1, kader 1, 5 e bullet bevat een uitvoeringsparagraaf, waarin de doelen SMART worden geformuleerd Gekoppeld aan de Nota Wonen zit een uitvoeringsparagraaf, waarin de doelen SMART worden geformuleerd (collegebevoegdheid) , thema , laatste alinea Getalsmatig zijn er in de gemeente voldoende woningen voor senioren, maar deze zijn lang niet allemaal kwalitatief geschikt. Vanaf 1 januari 2011 komt deze groep niet meer in aanmerking voor een huurwoning tot 652,. Zij zijn ofwel aangewezen op een duurdere huurwoning (echter, slechts 1% van de huurwoningen in de gemeente is duurder dan 652, ), ofwel op een koopwoning (echter, voor huishoudens met een inkomen net boven , is een koopwoning niet haalbaar, zeker door de aanscherping van de financieringsregels in 2011). Getalsmatig zijn er in de gemeente voldoende woningen voor senioren, maar deze zijn lang niet allemaal kwalitatief geschikt. Er wordt in toenemende mate een wens van aanleunwoningen gezien. Deze groep komt niet meer in aanmerking voor een huurwoning tot 710,. Zij zijn ofwel aangewezen op een duurdere huurwoning in de vrije sector, ofwel op een koopwoning. Huurwoningen in de vrije sector zijn mondjesmaat aanwezig. Herstructurering gaat vaak gepaard met huurverhogingen. Deze wijzigingen moet op een adequate wijze uitgelegd worden aan huurders en moet in verhouding zijn met de huren van voor de herstructurering. Tegenover een huurverhoging moet altijd een vorm van woonkwaliteit of een vorm van verlaging van de woonlasten staan (bijvoorbeeld d.m.v. verlaging van de energielasten). Er komen steeds meer statushouders naar gemeenten in het algemeen. De druk op sociale huurwoningen kan hierdoor vergroot worden. Niet bekend is hoe groot de behoefte is aan tijdelijke huisvesting. Op dit moment zijn er voor jongeren onvoldoende betaalbare huur en koopwoningen, waardoor een deel van hen noodgedwongen de gemeente verlaat. Opplussen van bestaande woningen Het aantal geschikte woningen kan ook worden vergroot door het opplussen van bestaande woningen, bijvoorbeeld door het verbreden van deurkozijnen, drempels verwijderen en ophogen van galerijen. Daarnaast kan het langer zelfstandig thuis wonen worden bevorderd. Geschikte woningen Het aantal geschikte woningen kan ook worden vergroot door het opplussen van bestaande woningen, bijvoorbeeld door het verbreden van deurkozijnen, drempels verwijderen en ophogen van galerijen. Daarnaast kan het langer zelfstandig thuis wonen worden bevorderd. Ouderen willen hun woning steeds vaker verkopen en een

2 27 Stimuleren van mantelzorg Mantelzorg wordt gestimuleerd als het mogelijk is om in de achtertuin van de woning van de oudere een unit te bouwen waarin de mantelzorger (vaak een zoon of dochter) kan wonen. Indien dit ruimtelijk mogelijk is (en bij huurwoningen na instemming van de verhuurder) wil de gemeente meewerken aan deze vorm van semipermanente huisvesting De gemeente wil voorzien in de woonbehoefte van deze groep door ervoor te zorgen dat het aanbod van duurdere huurwoningen (duurder dan 652, ) en goedkope koopwoningen (tot , ) wordt vergroot. Een mogelijk middel om dit laatste te bereiken is door het verkleinen van de kernvoorraad. Hierover kunnen pas afspraken worden gemaakt zodra een besluit is genomen over het al niet verhogen van de grens. 29 De omvang bedraagt gemiddeld per jaar tussen de 50 en 100 woningen. De ondergrens vloeit voort uit Primos De argumenten voor de bovengrens zijn: o voorsorteren op een mogelijk tekort aan woningbouwmogelijkheden van de gemeente Sliedrecht (zie onderdeel 4 van bijlage 2); o het eventueel aantrekken van de woningmarkt; o het eventueel huisvesten van arbeidsmigranten, na het vaststellen van de behoefte (zie subparagraaf 4.2.4); o mogelijkheden die worden geboden in de provinciale structuurvisie en de positie van HardinxveldGiessendam in de structuurvisie (zie onderdeel 2 van bijlage 2). Van dit totale programma behoren tussen de 30 woningen (bij het totaal van 50 woningen) en 50 woningen (bij het totaal van 100 woningen) tot de sociale sector. Binnen de sociale sector zijn de huurwoningen en (goedkope) koopwoningen uitwisselbaar. Het percentage meergezinswoningen bedraagt maximaal 20%. Deze woningen worden vooral koopappartement betrekken of eventueel huren. Het aanbod hiervoor is gering. Ouderen willen hiermee hun geld vrijmaken. Stimuleren van mantelzorg Mantelzorg wordt gestimuleerd als het mogelijk is om in de achtertuin van de woning van de oudere een unit te bouwen waarin de mantelzorger (vaak een zoon of dochter) kan wonen. Indien dit ruimtelijk mogelijk is (en bij huurwoningen na instemming van de verhuurder) wil de gemeente meewerken aan deze vorm van semipermanente huisvesting. Er is meer behoefte aan woningen in buurt van zorgaanbieders (aanleunwoningen). De gemeente wil voorzien in de woonbehoefte van deze groep door ervoor te zorgen dat het aanbod van huurwoningen in de vrije sector (duurder dan 710, ) en goedkope koopwoningen (tot , ) wordt vergroot. Op basis van de beschrijving van de huidige woningmarkt (hoofdstuk 2) wordt het bouwprogramma als volgt vastgesteld: De omvang bedraagt gemiddeld per jaar tussen de 50 en 100 woningen. De ondergrens vloeit voort uit Primos De argumenten voor de bovengrens zijn: o het eventueel aantrekken van de woningmarkt; o het eventueel huisvesten van arbeidsmigranten, na het vaststellen van de behoefte (zie subparagraaf 4.2.4); o mogelijkheden die worden geboden in de provinciale structuurvisie en de positie van HardinxveldGiessendam in de structuurvisie (zie onderdeel 2 van bijlage 2). Van dit totale programma wordt alleen sociale woningbouw toegevoegd als hier incidenteel behoefte aan is. Binnen de sociale sector zijn de huurwoningen en (goedkope) koopwoningen uitwisselbaar. 2

3 gebouwd in de woonzorgzones. Het nieuwbouwprogramma heeft een relatie met de regionale woonvisie en de afstemming met de gemeenten in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 29 Tabel 21: Jaarlijks nieuwbouwprogramma Sector Minimum Maximum Sociaal Markt Totaal Deze verdeling geldt niet voor elke bouwlocatie, maar heeft betrekking op het jaarlijks te bouwen aantal woningen. Dit betekent dat per bouwlocatie de differentiatie kan variëren, afhankelijk van de locatie (bijvoorbeeld al dan niet in een woonzorgzone), de geschiktheid voor een specifieke doelgroep en de stedenbouwkundige en financiële mogelijkheden. Om in beeld te brengen wat de gevolgen van dit nieuwbouwprogramma zijn voor de woningbouwlocaties zal de gemeente haar huidige woningbouwprogramma actualiseren. De gemeente hanteert deze verdeling niet als dogma. Het bouwprogramma kan worden aangepast als wijzigingen op de woningmarkt daarom vragen. Om in een zo laat mogelijk stadium te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen is het overigens belangrijk dat het bestemmingsplan in eniger mate flexibel en globaal is. Ook wil de gemeente bevorderen dat de woningen voor meerdere doelgroepen geschikt zijn (zoals voor jongeren én voor ouderen). 30 Om te bewerkstelligen dat ook in de toekomst voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn, continueert de gemeente haar strategisch grondbeleid. Vooralsnog heeft de gemeente echter voldoende bouwgrond in eigendom Herstructurering Naast nieuwbouw is het aanpassen van de bestaande woningvoorraad een belangrijk middel om knelpunten weg te nemen. De gemeente zal bij nieuwe mogelijkheden zoals een bedrijf dat uit de bebouwde kom verdwijnt beoordelen welke woningdifferentiatie past bij de woonbehoefte. Daarnaast zal zij aan Omnivera vragen welke mogelijkheden haar bestaande woningbezit heeft om te worden aangepast Herstructurering Naast nieuwbouw is het aanpassen van de bestaande woningvoorraad een belangrijk middel om knelpunten weg te nemen. De gemeente zal bij nieuwe mogelijkheden zoals een bedrijf dat uit de bebouwde kom verdwijnt beoordelen welke woningdifferentiatie past bij de woonbehoefte. Daarnaast zal de gemeente met Omnivera GWZ komen tot afspraken welke mogelijkheden er zijn om bestaand woningbezit aan te passen. In de prestatieafspraken worden hierover afspraken gemaakt. 3

4 Arbeidsmigranten Jongeren De gemeente wil de samenstelling van de bevolking evenwichtiger maken door jongeren die in de gemeente willen blijven wonen, daarbij te ondersteunen. Op dit moment zijn er voor hen vanwege een gebrek aan doorstroming onvoldoende betaalbare huur en koopwoningen Duurzaamheid Knelpunt Omdat de huidige markt een vragersmarkt is, is het belangrijk dat de kwaliteit van de woningen voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar nodig moet die kwaliteit worden verbeterd. Mogelijke oplossingen De volgende mogelijkheden doen zich voor om de kwaliteit van de woningen te vergroten: Duurzaamheidsscan In regionaal verband wordt momenteel gewerkt aan een duurzaamheidsscan. Zodra deze is uitgevoerd, zal de gemeente bepalen welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van duurzame materialen te stimuleren. Gebruik van duurzame materialen De gemeente stimuleert dat in projecten aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen. Verbeteren van de energetische kwaliteit De gemeente zoekt naar mogelijkheden van energiebesparing, zoals warmtekoude opslag in De Blauwe Zoom. Daarnaast liggen grote besparingsmogelijkheden in de bestaande woningvoorraad. Inzet van de gemeente is het verlagen van de woonquote in de bestaande woningvoorraad. Voor starters kan worden overwogen om de nieuwe starterslening ook te kunnen inzetten voor het bekostigen van energiebesparende maatregelen (zie subparagraaf 4.3.1). Flexibeler maken van de woningvoorraad Veel woningen zijn niet aanpasbaar en daardoor niet geschikt voor de behoeften van de ouder De gemeente wil de samenstelling van de bevolking evenwichtig houden door jongeren die in de gemeente willen blijven wonen, daarbij te ondersteunen. Op dit moment zijn er voor hen voldoende betaalbare huur en koopwoningen. Door de toegevoegde nieuwbouwwoningen zijn voor jongeren die in niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning voldoende mogelijkheden zich te orienteren op de woningmarkt. Daarnaast zijn er voldoende woningen voor jongeren in de sociale huursector. Uit de cijfers van de huisvesting van jongeren in woningen die beschikbaar gehouden worden voor deze doelgroep, blijkt dat deze woningen meestal terecht komen bij overige doelgroepen Duurzaamheid en Leefbaarheid Knelpunt Omdat de huidige markt een vragersmarkt is, is het belangrijk dat de kwaliteit van de woningen voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar nodig moet die kwaliteit worden verbeterd. Mogelijke oplossingen Duurzaamheid is belangrijk item op de woningmarkt. Als het gaat over de betaalbaarheid of de verkoopbaarheid van woningen speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. De gemeente heeft een bescheiden rol in dit geheel. Woningbezitters zijn zelf verantwoordelijk voor investeringen in hun woning. Belangrijk is dat eigenaren voldoende informatie beschikbaar hebben om de juiste keuzes te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. Het gaat bij duurzaamheid dus vooral over voorlichting aan eigenaren en huurders. Deze rol moet door alle partijen gedragen worden. hetzelfde geldt voor de leefbaarheid van wijken 4

5 wordende mens. De gemeente wil de flexibiliteit van de woningvoorraad vergroten door bij nieuwbouwprojecten te verlangen dat een bepaald percentage van de woningen aanpasbaar wordt gebouwd. Verwezen wordt naar subparagraaf Leefbaarheid Knelpunt De leefbaarheid in de beide kernen van de gemeente is prima. Er doen zich geen leefbaarheidsproblemen voor zoals veel grote steden die kennen. Desalniettemin zijn er verbeteringen nodig en mogelijk. Mogelijke oplossingen De gemeente is bezig om wijkbeheer op te zetten, door met alle partijen (zoals politie, Omnivera, zorginstellingen en jongerenwerker) wijkteams te formeren. De wijkteams bespreken de mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijk te vergroten, zoals het verbeteren van slecht onderhouden achterpaden. Daarnaast biedt woningbouw de mogelijkheid om jeugdwerkloosheid te reduceren. 37 Uitvoeringsparagraaf 40 paragraaf Hoofdstuk Omnivera De gemeente werkt bij voorkeur samen met Omnivera als leverancier van sociale huurwoningen. Beide partijen erkennen hierin het wederzijds belang. Omnivera is voor de gemeente een belangrijke partij omdat zij de enige sociale verhuurder is in HardinxveldGiessendam. Ter uitvoering van deze Nota Wonen zal de gemeente nieuwe prestatieafspraken maken met Omnivera. Deze nieuwe afspraken vervangen de Prestatieafspraken Wonen Hardinxveld Giessendam , die partijen in december 2008 met elkaar hebben gemaakt. Onderdeel van die actualisatie is een evaluatie van de toen gemaakte prestatieafspraken. Op basis van de geformuleerde uitvoeringsmaatregelen zullen in de nieuwe prestatieafspraken in elk geval afspraken worden gemaakt over de thema s die in tabel 24 zijn vermeld. Het gemeentebestuur van HardinxveldGiessendam hecht veel waarde aan actueel woonbeleid. Het is daarom belangrijk dat het beleid dat in deze Nota Wonen staat verwoord regelmatig tegen het licht wordt gehouden: staan de beleidsdoelen nog overeind en kunnen deze worden gerealiseerd met de genoemde maatregelen en instrumenten? 5.1 Omnivera GWZ en Huurdersraad De gemeente werkt bij voorkeur samen met Omnivera GWZ als leverancier van sociale huurwoningen. Beide partijen erkennen hierin het wederzijds belang. Omnivera GWZ is voor de gemeente een belangrijke partij omdat zij de enige sociale verhuurder is in HardinxveldGiessendam. Ter uitvoering van deze Nota Wonen zal de gemeente nieuwe prestatieafspraken maken met Omnivera GWZ en de Huurdersraad. Het gemeentebestuur van Hardinxveld Giessendam hecht veel waarde aan actueel woonbeleid. Het is daarom belangrijk dat het beleid dat in deze Nota Wonen staat verwoord regelmatig tegen het licht wordt gehouden: staan de beleidsdoelen nog overeind en kunnen deze worden gerealiseerd met de 5

6 Om te bereiken dat het woonbeleid actueel blijft, monitort de gemeente de ontwikkelingen door middel van het invullen van de woonmonitor. Op basis van deze informatie en overige bestaande documenten, zoals die van Omnivera en andere marktpartijen, stelt de gemeente jaarlijks een voortgangsrapport op waarin wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen op de woningmarkt en op de vraag in hoeverre de beleidsdoelen uit de Nota Wonen worden gerealiseerd. Dat voortgangsrapport wordt jaarlijks besproken in een Platform Wonen HardinxveldGiessendam. De gemeente nodigt hiervoor alle partijen uit die zich met wonen bezighouden, zoals makelaars, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen, financiers en notarissen. Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst worden de volgende zaken besproken: Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Voortgang uitvoering Nota Wonen. Actualisatie van de Nota Wonen: is de beleidsnota nog actueel? Zo niet, welke aspecten zijn aan een actualisatie toe? genoemde maatregelen en instrumenten? Om te bereiken dat het woonbeleid actueel blijft, monitort de gemeente de ontwikkelingen samen met externe partijen. Naast deze jaarlijkse bespreking in het Platform Wonen HardinxveldGiessendam heeft de gemeente halfjaarlijks een bestuurlijk overleg met Omnivera, waar de uitvoeringsparagraaf (zie hoofdstuk 5) wordt besproken. 6

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven?

1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters in de huursector. Kunt u voorbeelden geven? Raadsvergadering d.d. 5 juli 2011 Raadsnota nummer 0110043 0nderwerp: concept-woonvisie 2011 2016 Vragen van fractie Naam raadslid: Jan de Hoogh 1. Prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties voor starters

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Nota Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam, eerste partiële herziening

Nota Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam, eerste partiële herziening Nota Wonen 2012-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam, eerste partiële herziening Vastgesteld door de gemeenteraad op Rapport Gemeente Hardinxveld-Giessendam INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Nota Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam

Nota Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam Nota Wonen 2012-2022 gemeente Hardinxveld-Giessendam Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 februari 2012 Rapport Gemeente Hardinxveld-Giessendam BMC februari 2012 ing. W. Vos en drs. D.B. Spannenburg

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk

Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk Gemeenteraad december 2012 Fractie GroenLinks Betreft: Kaderstellende notitie woningbouwprogramma s Langedijk 0. Inleiding Het college van Langedijk is in haar vergadering van januari 2012 akkoord gegaan

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven

Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven gemeente Eindhoven 15R6567 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01548 Beslisdatum B&W 10 november 2015 Dossiernummer 15.46.551 Raadsvoorstel Vaststellen 'Woonvisie Eindhoven Inleiding In januari 2014 heeft het

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie

Startnotitie Actualisatie Woonvisie Startnotitie Actualisatie Woonvisie April 2012: Sector Grondgebied 1 Inleiding De kwaliteit van het wonen in de gemeente Westvoorne is hoog. De natuurlijke woonomgeving en de kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonvisie SP Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte

Woonvisie SP Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte SP-fractie Rotterdam www.rotterdam.sp.nl Coolsingel 40, kamer 18 Postbus 70012 3000 KP Rotterdam T. 010 417 33 59 sp@stadhuis.rotterdam.nl Woonvisie SP Voor alle Rotterdammers, bouwen naar behoefte Als

Nadere informatie

Prioriteiten volkshuisvesting

Prioriteiten volkshuisvesting Prioriteiten volkshuisvesting Programma Inleiding: Sinisa Boksic (BZK) Toelichting 4 prioriteiten: Annelies Dassen (BZK) Uitkomsten startmeting prioriteiten: Hanjo Lagas (Atrivé) Prioriteiten in lokaal

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Afdeling Omgeving Team Ruimtelijke Ontwikkeling, cluster Woningbouw Carine Roijakkers Informatiebijeenkomst Woningbouw en Volkshuisvesting 5 maart 2013 Programma Welkom en inleiding Stand van zaken corporaties

Nadere informatie

De startnotitie is in de raadsvergadering van 24 juni 2003 aangenomen.

De startnotitie is in de raadsvergadering van 24 juni 2003 aangenomen. Raad : 6 juli 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200304871 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling woonvisie Toelichting In de vergadering van de commissie Ruimtelijke Zaken van 23 mei

Nadere informatie

- Prestatieafspraken -

- Prestatieafspraken - Bijlage 3 - Prestatieafspraken - - Gemeente Aa en Hunze - Stichting Woonborg - Woningstichting De Volmacht November 2010 Woonvisie 2011 Bijlage 3 1 Inleiding; Op 25 januari 2006 zijn in combinatie met

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor?

THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Aandachtspunten bij verdere uitwerking Welke keuze ligt er voor? THEMA WONEN HUIDIG BELEID PARTICIPATIE EN BETROKKENHEID KEUZE Woonagenda op de Raadsavond Wonen (5 april) (25 april) Waar bouwen we: grotere kernen versus kleinere kernen; groen/groei kernen Keuze voor

Nadere informatie

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012

NR. GEMEENTEBESTUUR UITGEEST. Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: (concept) Regionaal Actie Programma (RAP) KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE 2003-2015 SAMENVATTING SAMENVATTING WOONVISIE NUNSPEET 2003-2015 1 WONEN IN NUNSPEET = WONEN IN EEN VITALE GEMEENTE Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven. De Integrale

Nadere informatie

WOONVISIE. Concept 01

WOONVISIE. Concept 01 WOONVISIE 2020 Concept 01 pag. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting pag. 2 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling & Samenwerking 4 4. Aanpak & Resultaat 5 5. Kaders 6 6. Demografie 8 7. Wonen & Zorg 10 8. Kansen 11

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2008.0.025.154. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 maart 2008. 1 van 54

AGENDAPUNT NR: 2008.0.025.154. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 maart 2008. 1 van 54 AGENDAPUNT NR: 2008.0.025.154 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 maart 2008 1 van 54 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.025.154 Datum Zaaknummer 2008-03-01231 Datum

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Bijlage 1: Beleidslijn WoonKeur

Bijlage 1: Beleidslijn WoonKeur Bijlage 1: Beleidslijn WoonKeur Voorstel 1. Besluiten dat de onderzochte alternatieve mogelijkheden a), b) en c) niet uitvoerbaar zijn 2. Besluiten dat de onderzochte alternatieve mogelijkheid d) voor

Nadere informatie

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN

SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN SCENARIO S TOEKOMST STIMULERINGSLENINGEN Apeldoorn, September 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen in de stimuleringsleningen... 3 2.1 De Restschuldlening... 3 2.2 De Blijversregeling...

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12 Sliedrecht, 13 mei 2008 Onderwerp: Startnotitie Oude Uitbreiding West Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is in het voorjaar

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017

Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Woonvisie Venray Bijeenkomst 7 maart 2017 Programma 1. 19:00 19:30uur: inloop met koffie en thee 2. 19:30 19:40uur: opening door wethouder van der Putten 3. 19:40 21:00uur: presentatie woonvisie door de

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

WOONVISIE VOORTGANG tot en met 2014

WOONVISIE VOORTGANG tot en met 2014 Bijlage 1 WOONVISIE 2011 2016 VOORTGANG tot en met 2014 Inleiding Doelstelling Woonvisie Doelstelling van de gemeente Oosterhout is om via een gevarieerd aanbod van woningen de ambities van Oosterhout

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Prestatieafspraken Wonen gemeente Almelo

Prestatieafspraken Wonen gemeente Almelo Prestatieafspraken Wonen gemeente Almelo 2010 2015 28 januari 2010 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel willen met elkaar afspraken maken

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Concept-prestatieafspraken Thuisvester gemeente Oosterhout

Concept-prestatieafspraken Thuisvester gemeente Oosterhout Concept-prestatieafspraken 2012-2016 Thuisvester gemeente Oosterhout INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 1 WONINGVOORRAAD... 4 BESTAANDE BOUW... 4 NIEUWBOUW... 5 HERSTRUCTURERING SLOTJES-MIDDEN... 5 HOOFDSTUK 2 DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015

Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Verslag Woonvisiebijeenkomst Vught 12 oktober 2015 Locatie: De Spie, gemeentekantoor Vught Tijd: 19.30 uur-22.00 uur 1. Inleiding Op maandagavond 12 oktober jl. vond de inwonersbijeenkomst plaats over

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 28 april 2015 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 28 april 2015 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 15.0042 Rv. nr.: 15.0042 B&W-besluit d.d.: 28 april 2015 B&W-besluit nr.: 15.0395 Naam programma + onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Prestatieafspraken 2015-2020 met de corporaties

Nadere informatie

Oplegnotitie Woonvisie (d.d. 29 oktober 2012) gemeente Son en Breugel; typisch Son en Breugel

Oplegnotitie Woonvisie (d.d. 29 oktober 2012) gemeente Son en Breugel; typisch Son en Breugel Oplegnotitie Woonvisie 2012-2020 (d.d. 29 oktober 2012) gemeente Son en Breugel; typisch Son en Breugel In deze notitie wordt beschreven: 1. hoe de nieuwe woonvisie tot stand is gekomen; 2. wat de belangrijkste

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Reactienota Woonvisie Langedijk

Reactienota Woonvisie Langedijk Reactienota Woonvisie Langedijk 2014-2030 Reactienota in het kader van de terinzagelegging van de concept woonvisie Langedijk 2014-2030 Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014 Vastgesteld

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie