Hoe vult u uw contract in?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe vult u uw contract in?"

Transcriptie

1 Hoe vult u uw contract in? Employee Privilege Programme by Belgacom (EPP) Beste klant, Hierbij sturen wij u wat meer informatie die u zal helpen bij het invullen van uw EPP-contract. Document A: Versie werknemer Dit contract moet altijd worden ingevuld, zelfs al wil u alleen voor uw familieleden één of meerdere simkaarten inschrijven. Op basis van dit document kunnen wij u immers als houder van de kaarten identificeren. A. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMER (titularis) Vul uw gegevens volledig in. Dit contract wordt pas geactiveerd als het volledig is ingevuld en getekend door een personeelslid dat door uw werkgever wordt erkend. B. CONTACTGEGEVENS VAN DE WERKNEMER Geef een ander telefoonnummer op dan het gsm-nummer waarvoor u gebruik wil maken van het Employee Privilege Programme by Belgacom -tarief. C. FAMILIELEDEN Vermeld hier of u op een EPP inschrijft voor uzelf en/of voor uw familieleden. Als u voor uzelf inschrijft, vergeet dan niet vak E van dit contract in te vullen. Als u familieleden wil inschrijven, vergeet dan niet document B in te vullen. D. VERMELDING VAN DE WERKNEMER IN DE TELEFOONGIDS Vink uw keuze aan. E. TARIEFKEUZE VAN DE WERKNEMER Verscheidene situaties zijn mogelijk: Opgelet: alvast bedankt om ons een recto versokopie van uw identiteitskaart te faxen, ongeacht de situatie die op u van toepassing is. U bent geen Proximus-klant en u hebt geen gsm: vink het vakje Nieuwe aansluiting aan. Zodra wij uw contract hebben ontvangen, sturen wij u per post uw nieuwe simkaart. U bent Proximus-klant en u hebt een voorafbetaalde Pay&Go-kaart: vink het vakje Conversie van Pay&Go aan. Vermeld uw gsm-nummer en het nummer van uw simkaart (staat op uw kaart). U behoudt uw kaart en uw telefoonnummer, maar profiteert voortaan van het gekozen tarief. U bent Proximus-klant en u hebt een abonnement: vink het vakje Overdracht tariefplan naar EPP aan. U behoudt uw simkaart en uw telefoonnummer, maar profiteert voortaan van het gekozen tarief. U bent klant bij een andere mobiele operator: vink het vakje Overdracht van Base of Overdracht van Mobistar aan. U moet ook de documenten Aanvraag port in en Aanvraag transfer invullen. Zodra wij de vereiste documenten hebben ontvangen, sturen wij u per post uw nieuwe simkaart. U behoudt uw telefoonnummer. Vermeld uw gsm-nummer en het nummer van uw simkaart. Kies vervolgens uw tariefplan en eventuele opties. F. HANDTEKENING VAN DE WERKNEMER Het contract moet verplicht worden getekend door de persoon van wie de gegevens zijn opgenomen onder Identificatie van de werknemer. G. OPDRACHT TOT DOMICILIËRING Wij aanvaarden enkel bankrekeningen die bij een Belgische bank werden geopend. De domiciliëring is geldig voor uw EPP-abonnement, maar eveneens voor dat van uw ingeschreven familieleden. Indien er informatie ontbreekt waardoor wij uw Employee Privilege Programme by Belgacom niet kunnen activeren, nemen wij per telefoon, of post contact met u op

2 Document b: Versie familie Enkel in te vullen indien u ook familieleden willen laten genieten van de voorwaarden van het Employee Privilege Programme by Belgacom. A. Identificatie van de werknemer (titularis) Vermeld hier uw gegevens zodat we de verschillende contracten onderling kunnen koppelen. B. Familieleden Vermeld voor elk familielid de gegevens, het gekozen tariefplan, de mogelijke opties en de keuze om in de telefoongids te worden opgenomen. C. Handtekening van de werknemer Teken het document Document c: Aanvraag port in In te vullen als u klant bent bij een andere mobiele operator. Dit document moet worden ingevuld in zoveel exemplaren als er over te dragen telefoonnummers zijn. Document D: Aanvraag activering Proximus Family Calls-optie In te vullen als u maximum 5 Proximus-gebruikers van eenzelfde familie wil inschrijven op de Proximus Family Calls-optie. Van zodra u de documenten ingevuld heeft, dient u ze te faxen naar U hoeft zich hiervoor niet naar een verkooppunt te begeven.

3 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom werknemer Document A Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België Bedrijfsnummer: FED+ Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom-abonnementsaanvraag Taal NL F D EN (EN enkel voor Voice Mail) A. Identificatie van de werknemer (titularis) Kopie identiteitskaart (recto/verso) moet bijgevoegd worden aan dit contract. Firmanaam: Naam: Voornaam: Mr. Mevr. Straat: Nummer: Bus: Postcode: Plaats: Land: Geboortedatum: /..... / B. Contactgegevens van de werknemer Tel.: adres: Zo kunnen wij contact met u opnemen wanneer er informatie ontbreekt. C. Familieleden c Ik wens in te schrijven op een EPP werknemer. c Ik wens familieleden in te schrijven. (in dit geval gelieve document B in te vullen) D. Vermelding van de werknemer in de telefoongids en bij de inlichtingendienst c Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres c Ik geef Belgacom Mobile N.V. niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen E. Tariefkeuze voor de werknemer c Nieuwe aansluiting c Conversie van Pay&Go-kaart c Overdracht tariefplan naar EPP c Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) c Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr: SIM-kaartnr.: Tariefplan c Smile 5 c Smile Together 10 c Smile Together 20 c Smile Together 35 c Pay&Go International c Pay&Go Generation 10 c Generation MTV Optie Surf on Mobile Business Mobile Mail Options Mobile Internet c Access c Direct c 15h c Access Volume c 50 MB c BlackBerry Internet Service c 50 MB c Mobile Internet Anytime c BlackBerry Enterprise Server c 200 MB & Vodafone Mobile Internet c Windows Mobile c 500 MB c Mobile Internet Anytime Plus & c Family Calls c Anytime Vodafone Mobile Internet Plus (Gelieve ook document D in te vullen) c Anytime Plus Options Business c Messaging Pack c 30 c 90 c 150 c 300 c Call (+) to Fixed Options Data Roaming International & Roaming WLAN c Data Europe c Vodafone Passport c WLAN username: c Vodafone Mobile Internet 50 MB c International Calls c Vodafone Mobile Internet Plus c Vodafone World for Business c Business Mobile Mail World Facturering: c Standaard c Detail c Overzicht Als uw abonnement van bepaalde duur is, zal het op de vervaldag automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur. U kan het steeds zonder vergoeding peraangetekende brief verbreken na afloop van een opzegtermijn van 1 maand. F. Handtekening van de werknemer Handtekening van de werknemer: Opgemaakt in twee exemplaren waarvan 1 exemplaar voor de werknemer en 1 exemplaar voor Proximus: Te Op: De gebruiker erkent, vóór de ondertekening van dit contract, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en deze te hebben aanvaard. Voor de rechtspersonen moet de verbintenis onderschreven worden door de persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) namens de rechtspersoon op te treden. Onderhavig document heeft slechts waarde en verbindt Belgacom Mobile N.V., voor zover de erin voorkomende vermeldingen juist en volledig zijn. G. Opdracht tot domiciliëring Ondergetekende : Naam: Identificatienr. crediteur: Straat: Nummer: Bus: Klantenrekeningnummer: Postcode: Localité : verzoekt BELGACOM MOBILE N.V. - Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat Brussel om vanaf heden en tot uitdrukkelijke herroeping van deze opdracht alle facturen van: Te incasseren door debiteren van de volgende bankrekening: Ondergetekende : Naam: Handtekening (van rekeninghouder): Straat: Nummer: Bus: Postcode: Localité : Uw persoonlijke gegevens zullen worden behandeld door Belgacom Mobile (Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel) en kunnen worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van zowel Belgacom Mobile als van derden. Als u geen informatie meer wenst over producten en diensten van Belgacom Mobile of van derden, kan u contact opnemen met onze klantendienst op het gratis nummer 6000 met uw eigen Proximus-gsm. Mailbox 1207 Via de dienst 1207 van Belgacom kan iemand die uw gsm-nummer niet kent een boodschap achterlaten op uw voic zonder kennis te krijgen van uw gsm-nummer. Hiervoor geeft Proximus uw gsm-nummer door aan deze inlichtingendienst. Als u dergelijke berichten niet wenst te ontvangen op uw voic , dient u enkel van op uw gsm het gratis nummer te bellen en de instructies te volgen om deze dienst te deactiveren. Als dit contract is afgesloten buiten de lokalen van Belgacom Mobile N.V. of van zijn erkende handelsagenten en als de Proximus-dienst niet gebruikt wordt voor beroepsmatige doeleinden, geldt de volgende clausule: binnen 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van dit contract, heeft de klant het recht om zonder kosten af te zien van zijn aansluiting op de Proximus-dienst, op voorwaarde dat hij of zij Belgacom Mobile N.V. hiervan per aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de klant aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft de inachtneming van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

4 Voorwaarden Deze aanbieding is enkel geldig voor de werknemers van het bedrijf. Onder werknemer begrijpen we alle personen die een arbeidscontract getekend hebben van bepaalde of onbepaalde duur. Deze specifieke voorwaarden zijn enkel geldig als de werknemer is ingeschreven in het personeelsregister op het moment van de activering van de simkaart. De goedkeuring van de human resources verantwoordelijke van het bedrijf is noodzakelijk. De personen die over een abonnement beschikken dat betaald wordt door het bedrijf, kunnen ook van deze voorwaarden genieten voor privédoeleinden. Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen (hijzelf inbegrepen) profiteren van deze specifieke voorwaarden. Wat als ik al Proximus-klant ben? Als u al over een Proximus-abonnement of een Pay&Go-kaart beschikt voor privédoeleinden, kan u ook van deze voorwaarden genieten. Duid in dit geval overdracht tariefplan naar EPP of Conversie van Pay&Go-kaart aan op het contract. Als u al gebonden bent door een contract van beperkte duur, bijvoorbeeld in het kader van een promotie, kan u profiteren van het Employee Privilege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie. En als ik klant ben bij een andere Belgische mobiele operator? Als u al over een abonnement of een voorafbetaalde kaart beschikt bij een andere Belgische mobiele operator, kan u ook profiteren van deze voorwaarden door uw nummer over te dragen naar Proximus. U moet dan document C Aanvraag overdracht van gsm-nummer naar Proximus invullen en bij het contract voegen. U ontvangt dan gratis een nieuwe simkaart en behoudt uw huidige oproepnummer. Voor welke periode schrijf ik in? Door het Employee Privilege Programme by Belgacom van Proximus te ondertekenen, verbindt u zich voor een periode van 18 maanden. Als u een einde wil maken aan de voorgestelde voordelen, moet u een forfaitaire schadevergoeding betalen aan Belgacom Mobile die overeenstemt met de maandelijkse bedragen die u nog moet betalen tot aan het einde van de periode van 18 maanden. En wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Als u uw huidige werkgever verlaat, behoudt u uw abonnement tegen de normale tariefvoorwaarden die eigen zijn aan de gekozen formule, en dit tot de vervaldatum. Als u bijvoorbeeld Smile-klant bent, betaalt u een maandelijks abonnement van 35. De voorwaarden waarbij u slechts 24,50 betaalt, vervallen. Kan ik mijn partner of een familielid inschrijven? Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen profiteren van deze specifieke voorwaarden. De facturering gebeurt enkel in naam van het personeelslid. De gegevens moeten vermeld worden bij de abonnementsaanvraag. Hoe gebeurt de facturering? De betalingsdomiciliëring is verplicht voor elk abonnement dat in het kader van deze voorwaarden werd ingeschreven (zelfs in het geval van een verandering van tariefplan). Andere Deze specifieke voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene voorwaarden. Het huidige voordeel mag niet naar derden worden overgedragen. De keuze van het toegekende telefoonnummer kan in geen geval aan de basis liggen van een klacht geformuleerd door de werknemer.

5 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom familie Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Bedrijfsnummer: Document B FED+ Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom-abonnementsaanvraag Taal NL F D EN (EN enkel voor Voice Mail) A. Identificatie van de werknemer (titularis) Firmanaam: Naam werknemer: Voornaam werknemer: Mr. Mevr. Gsm-nummer: adres: B. Familieleden 1 Naam: Voornaam: c Nieuwe aansluiting c Conversie van Pay&Go-kaart c Overdracht tariefplan naar EPP c Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) c Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: simkaartnr.: Tariefplan: c Smile 5 c Smile Together 10 c Smile Together 20 c Smile Together 35 c Pay&Go International c Pay&Go Generation 10 c Generation MTV Options : Surf on Mobile Business Mobile Mail Optie Mobile Internet Optie Business Optie Data Roaming c Access c Direct c 15h c Access Volume c Messaging Pack c 30 c 90 c 150 c 300 c Data Europe c 50 MB c BlackBerry Internet Service c 50 MB c Mobile Internet Anytime c Call (+) to Fixed c Vodafone c BlackBerry Enterprise Server c 200 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming WLAN Mobile Internet 50 MB c Windows Mobile c 500 MB c Mobile Internet Anytime Plus & c Vodafone Passport c WLAN username: c Vodafone c Family Calls c Anytime Vodafone Mobile Internet Plus c International Calls Mobile Internet Plus (Gelieve ook document D in te vullen) c Anytime Plus c Vodafone World for Business c Business Mobile Mail World Vermelding in de telefoongids (en bij de inlichtingendienst) c Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres c Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen 2 Naam: Voornaam: c Nieuwe aansluiting c Conversie van Pay&Go-kaart c Overdracht tariefplan naar EPP c Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) c Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: simkaartnr.: Tariefplan: c Smile 5 c Smile Together 10 c Smile Together 20 c Smile Together 35 c Pay&Go International c Pay&Go Generation 10 c Generation MTV Options : Surf on Mobile Business Mobile Mail Optie Mobile Internet Optie Business Optie Data Roaming c Access c Direct c 15h c Access Volume c Messaging Pack c 30 c 90 c 150 c 300 c Data Europe c 50 MB c BlackBerry Internet Service c 50 MB c Mobile Internet Anytime c Call (+) to Fixed c Vodafone c BlackBerry Enterprise Server c 200 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming WLAN Mobile Internet 50 MB c Windows Mobile c 500 MB c Mobile Internet Anytime Plus & c Vodafone Passport c WLAN username: c Vodafone c Family Calls c Anytime Vodafone Mobile Internet Plus c International Calls Mobile Internet Plus (Gelieve ook document D in te vullen) c Anytime Plus c Vodafone World for Business c Business Mobile Mail World Vermelding in de telefoongids (en bij de inlichtingendienst) c Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres c Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen 3 Naam: Voornaam: c Nieuwe aansluiting c Conversie van Pay&Go-kaart c Overdracht tariefplan naar EPP c Overdracht van BASE (Gelieve ook document C in te vullen) c Overdracht van Mobistar (Gelieve ook document C in te vullen) Gsm-nr.: simkaartnr.: Tariefplan: c Smile 5 c Smile Together 10 c Smile Together 20 c Smile Together 35 c Pay&Go International c Pay&Go Generation 10 c Generation MTV Options : Surf on Mobile Business Mobile Mail Optie Mobile Internet Optie Business Optie Data Roaming c Access c Direct c 15h c Access Volume c Messaging Pack c 30 c 90 c 150 c 300 c Data Europe c 50 MB c BlackBerry Internet Service c 50 MB c Mobile Internet Anytime c Call (+) to Fixed c Vodafone c BlackBerry Enterprise Server c 200 MB & Vodafone Mobile Internet International & Roaming WLAN Mobile Internet 50 MB c Windows Mobile c 500 MB c Mobile Internet Anytime Plus & c Vodafone Passport c WLAN username: c Vodafone c Family Calls c Anytime Vodafone Mobile Internet Plus c International Calls Mobile Internet Plus (Gelieve ook document D in te vullen) c Anytime Plus c Vodafone World for Business c Business Mobile Mail World Vermelding in de telefoongids (en bij de inlichtingendienst) c Ik wens te verschijnen in de telefoongids onder mijn gebruikeradres c Ik geef Belgacom Mobile NV niet de toelating mijn gegevens te commercialiseren voor andere doeleinden dan de publicatie in de telefoongidsen c. Handtekening van de werknemer Handtekening van de werknemer: Opgemaakt in twee exemplaren waarvan 1 exemplaar voor de werknemer en 1 exemplaar voor Proximus: Te Op : De gebruiker erkent, vóór de ondertekening van dit contract, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de tarieven van de Proximus-dienst en deze te hebben aanvaard. Voor de rechtspersonen moet de verbintenis onderschreven worden door de persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) namens de rechtspersoon op te treden. Onderhavig document heeft slechts waarde en verbindt Belgacom Mobile N.V., voor zover de erin voorkomende vermeldingen juist en volledig zijn

6 Voorwaarden Deze aanbieding is enkel geldig voor de werknemers van het bedrijf. Onder werknemer begrijpen we alle personen die een arbeidscontract getekend hebben van bepaalde of onbepaalde duur. Deze specifieke voorwaarden zijn enkel geldig als de werknemer is ingeschreven in het personeelsregister op het moment van de activering van de simkaart. De goedkeuring van de human resources verantwoordelijke van het bedrijf is noodzakelijk. De personen die over een abonnement beschikken dat betaald wordt door het bedrijf kunnen ook van deze voorwaarden genieten voor privédoeleinden. Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen (hijzelf inbegrepen) profiteren van deze specifieke voorwaarden. Wat als ik al Proximus-klant ben? Als u al over een Proximus-abonnement of een Pay&Go-kaart beschikt voor privédoeleinden, kan u ook van deze voorwaarden genieten. Duid in dit geval Overdracht tariefplan naar EPP of Conversie van Pay&Go-kaart aan op het contract. Als u al gebonden bent door een contract van beperkte duur, bijvoorbeeld in het kader van een promotie, kan u profiteren van het Employee Privelege Programme by Belgacom, maar verliest u alle voordelen gelinkt aan deze promotie. En als ik klant ben bij een andere Belgische mobiele operator? Als u al over een abonnement of een voorafbetaalde kaart beschikt bij een andere Belgische mobiele operator, kan u ook profiteren van deze voorwaarden door uw nummer over te dragen naar Proximus. U moet dan het document D Aanvraag overdracht van gsm-nummer naar Proximus invullen en bij het contract voegen. U ontvangt dan gratis een nieuwe simkaart en behoudt uw huidige oproepnummer. Voor welke periode schrijf ik in? Door het Employee Privelege Programme by Belgacom van Proximus te ondertekenen, verbindt u zich voor een periode van 18 maanden. Als u een einde wil maken aan de voorgestelde voordelen, moet u een forfaitaire schadevergoeding betalen aan Belgacom Mobile die overeenstemt met de maandelijkse bedragen die u nog moet betalen tot aan het einde van de periode van 18 maanden. En wat gebeurt er als ik van werkgever verander? Als u uw huidige werkgever verlaat, behoudt u uw abonnement tegen de normale tariefvoorwaarden die eigen zijn aan de gekozen formule, en dit tot de vervaldatum. Als u bijvoorbeeld Smile-klant bent, betaalt u een maandelijks abonnement van 35. De voorwaarden waarbij u slechts 24,50 vervallen. Kan ik mijn partner of een familielid inschrijven? Elke werknemer kan voor maximaal 4 abonnementen profiteren van deze specifieke voorwaarden. De facturering gebeurt enkel in naam van het personeelslid. De gegevens moeten vermeld worden bij de abonnementsaanvraag. Hoe gebeurt de facturering? De betalingsdomiciliëring is verplicht voor elk abonnement dat in het kader van deze voorwaarden werd ingeschreven (zelfs in het geval van een verandering van tariefplan). Andere Deze specifieke voorwaarden worden toegevoegd aan de algemene voorwaarden. Het huidige voordeel mag niet naar derden worden overgedragen. De keuze van het toegekende telefoonnummer kan in geen geval aan de basis liggen van een klacht geformuleerd door de werknemer.

7 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom aanvraag port in Document C Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België Bedrijfsnummer: FED+ Aanvraag overdracht gsm-nummers naar Proximus Employee Privilege Programme by Belgacom De informatie die hieronder gevraagd wordt, heeft betrekking op de gegevens van uw huidige operator. Ze moet verschaft worden bij elke aanvraag tot overdracht (zelfs als u vandaag een voorafbetaalde kaart hebt of als u een Pay&Go-kaart wil nemen). De identificatie van de houder van de simkaart is verplicht. In geval van een bedrijf is de identificatie van de persoon die gemachtigd is het bedrijf te vertegenwoordigen verplicht (mandaten en identiteitsdocumenten vereist). A. Identificatie van de klant Firmanaam: Vennootschapsvorm: Naam: Voornaam: Mr. Mevr. Btw: BE Straat: Nummer: Bus: Postcode: Plaats: Huidige operator (kruis slechts één vakje aan) : Mobistar Base Huidig inschrijvingstype (kruis slechts één vakje aan) : voorafbetaald factuur B. Over te dragen nummers Enkel in te vullen als u hierboven het vakje voorafbetaald hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype: Huidig simkaartnummer (Mobistar of Base): Enkel in te vullen voor Base-klanten Over te dragen gsm-nummer: Enkel in te vullen als u hierboven het vakje factuur hebt aangeduid voor uw huidige inschrijvingstype: Klantenrekeningnummer huidige operator: Gsm-nummer: C. Overdracht De overdracht zal behandeld worden zodra Proximus alle documenten ontvangen heeft. Als u wenst dat Proximus uw aanvraag tot overdracht op een latere datum naar uw huidige operator verstuurt, gelieve deze datum dan hieronder aan te geven. Deze datum moet minimaal 1 week en maximaal 1 maand volgen op de huidige datum. Datum van overdracht: Ondergetekende, titularis* van bovenstaande nummers, geeft Belgacom Mobile de toestemming deze nummers over te dragen. Deze toestemming tot overdracht houdt in dat ondergetekende het abonnementscontract bij de huidige operator annuleert of in het geval van een vooraf betaalde kaart, dat hij/zij geen gebruik meer wil maken van de diensten van de huidige operator, voor zover hij/zij alle nummers overdraagt. In alle andere gevallen zal de huidige toestemming leiden tot een aanpassing van het contract met de huidige operator. Ondergetekende verklaart aan alle contractuele verplichtingen te beantwoorden ten opzichte van de huidige operator. * de titularis kan aantonen dat de nummers in gebruik zijn of aan hem/haar toegewezen zijn. De klant erkent, voor de ondertekening, kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden voor overdracht die hieronder opgesomd worden en ze aanvaard te hebben. Handtekening van de klant: voorafgegaan door de vermelding gelezen en goedgekeurd Datum: Enkel voor Pay & Go: Ja, ik geef Proximus de toestemming mijn persoonlijke gegevens te gebruiken voor de promotie van zijn producten en diensten via sms en/of

8 Conditions générales Algemene voorwaarden Belgacom Mobile wijst erop dat het opzeggen of aanpassen van het contract van ondergetekende met zijn huidige operator onderhevig is aan de contractuele bepalingen die voorzien zijn in dit contract en meer in het bijzonder de gevolgen die in dit contract bepaald zijn met zich zal meebrengen. Ondergetekende neemt kennis van en aanvaardt het volgende: Nummeroverdracht een proces is waarbij verschillende operatoren betrokken zijn. Om deze reden heeft Belgacom Mobile enkel een middelenverbintenis en kan hij geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de handelingen of nalatigheden van andere operatoren in het kader van het proces tot nummeroverdracht. De nummeroverdracht uitgevoerd zal worden op de manier en volgens de modaliteiten die bepaald zijn in het toepasselijk regelgevend kader. De uitvoering van de nummeroverdracht met zich meebrengt dat de klant gedurende enige tijd onbereikbaar zal zijn. De overdracht van een nummer dat verbonden is aan een voorafbetaalde kaart met zich meebrengt dat het belkrediet dat voorzien is op deze voorafbetaalde kaart verloren gaat. In het geval dat de ondergetekende zijn oproepnummer overdraagt naar een Pay&Go-kaart, zal de kaart geen belkrediet bevatten. Vanaf het moment dat de kaart effectief geactiveerd is op het Proximus-netwerk moet deze succesvol herladen worden binnen 14 dagen vanaf de activering. Zoniet zal de kaart gedeactiveerd worden en zal het nummer opnieuw overgedragen worden naar de operator die als eerste dit nummer in omloop bracht. Enkel nummers overgedragen kunnen worden. De diensten waarover de titularis bij zijn huidige operator beschikt, kunnen niet worden overgedragen. Bepaalde producten en diensten kunnen niet gebruikt worden middels een overgedragen nummer. Hierover kan u meer informatie bekomen in uw verkooppunt of via de Proximus-klantendienst. Het verlenen van deze toestemming houdt in dat ondergetekende zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de algemene en bijzondere voorwaarden van Belgacom Mobile die van toepassing zijn op de Belgacom Mobile-diensten die de titularis wenst te gebruiken middels de overgedragen nummers.

9 Factureringsgegevens van de gebruiker te faxen naar Employee Privilege Programme by Belgacom Family Calls Document D Altijd in bijlage aan het basiscontract (doc. A) Belgacom Mobile N.V. Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel (vanaf ) Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Btw: BE RPR Brussel Fax: Tél.: 6000 (gratis) vanaf uw eigen Proximus-gsm vanaf een ander toestel in België Bedrijfsnummer: FED+ Aanvraag activering Proximus Family Calls-optie A. Identificatie van de werknemer (de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de factuur) Klantenrekeningnummer: GSM nummer: Mr. Mevr. Naam: Voornaam: Straat: Nummer: Bus: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: adres: B. Gegevens van uw familieleden (familieleden die ook Proximus klant zijn) - In te vullen voor elk familielid die wordt geactiveerd op deze optie. - Als het familielid op dit moment een factuur krijgt of Freestyle of auto-reload heeft, vermeld dan zeker ook het klantenrekeningnummer. U ontvangt dus nog slechts 1 factuur voor het gebruik van al deze leden. - Als het familielid momenteel Pay&Go is vermeld dan zeker ook het simkaartnummer. 1. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 2. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 3. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: 4. Gebruikersnaam: Gsm nummer: Factuur/FreeStyle Of Pay&Go Klantenrekeningnummer: Simkaartnummer: C. Het nummer van uw vaste lijn (dat mee dient opgenomen te worden in de optie) Naam van de titularis: Telefoon nr: (alleen nationale nummers) D. Handtekening van de werknemer Ondergetekende bevestigt kennis genomen te hebben van de legale voorwaarden op de achterzijde en aanvaardt deze. Getekend te: op: Handtekening werknemer:

10 Algemene voorwaarden Dit document vormt een bijlage bij de Algemene Voorwaarden van de Proximus-dienst. Deze Algemene Voorwaarden blijven geheel van toepassing voor zover ze niet worden gewijzigd door de bepalingen hieronder vermeld. Proximus Family Calls is een optie per simkaart, waarmee maximum vijf Proximus-gebruikers van eenzelfde familie gedurende tien uur per maand per gebruiker nationale gesprekken kunnen voeren met elkaar of naar het vooraf bepaalde vaste nationale nummer, voor een vast maandelijks bedrag per gebruiker. Na de maandelijkse tien gespreksuren per gebruiker van dezelfde familie, worden de oproepen in België gefactureerd aan 0,115/minuut incl. btw. Oproepen in of naar het buitenland door de gebruiker zitten niet in deze optie vervat. De optie Proximus Family Calls omvat tien gespreksuren per maand naar de familieleden van de klant die zich op deze optie heeft geabonneerd en naar de vaste lijn die op het activeringsformulier staat vermeld. Niet-gebruikte minuten van de Proximus Family Calls-optie worden niet naar de volgende maand overgedragen. Om de optie te activeren, dient de familie ten minste één gebruiker als titularis aan te wijzen voor de gsm-nummers met abonnement en bij gevolg als verantwoordelijke voor de betalingen, en minimum twee gebruikers, titularis inbegrepen. Als de titularis de activering van de Proximus Family Calls-optie betwist op het moment van ontvangst van zijn eerste factuur na de activering van voornoemde optie, zal Proximus deze betwisting beschouwen als een ontbinding van de overdracht(en) en zal elke gebruiker opnieuw verantwoordelijk worden voor de betaling van zijn eigen factuur van het op hem toegepaste tarief. De titularis die de Proximus Family Calls-optie activeert, zal een algemeen maandelijks factuur ontvangen voor alle gebruikers op het adres die op het activeringsformulier staan vermeld. De optie Proximus Family Calls zal ongeveer 1 week na de aanvraag geactiveerd worden. De Proximus Family Calls-optie is enkel compatibel met de tariefplannen verbonden aan het gebruik van een enkele Proximus-simkaart, en is niet compatibel met bepaalde Business-tariefplannen. Door zich in te schrijven op de Proximus Family Calls-optie verbindt de klant zich ertoe het akkoord te bekomen van de gebruikers die onder de Proximus Family Calls-optie zullen vallen met betrekking tot de overdracht van hun lijn naar de klantenrekeningnummer van de titularis aan wie alle communicaties zullen worden gefactureerd. Proximus zal de gebruikers die worden overgedragen een bericht sturen om hen afzonderlijk op de hoogte te stellen van deze overdracht. Het registratieadres van de vaste nummer dat op het activeringsformulier staat vermeld, moet overeenkomen met het adres van de titularis.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen.

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen. Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen. Forse besparingen op de gsm-factuur voor de hele familie! Een overeenkomst waar u en uw hele gezin van genieten. Uw bedrijf heeft zopas een overeenkomst

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar

Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Mobiel bellen aan uitzonderlijke voorwaarden van Mobistar Beste brandweerman, De directie van de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) heeft een uniek aanbod voor de leden van het BVV. In samenwerking met

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

Sportstraat 26 2560 Nijlen 08-03-2011 tussen 12:30 en 18:00 voor Digitale tv (DTV1985025) en Kabelaansluiting (DROP10345808).

Sportstraat 26 2560 Nijlen 08-03-2011 tussen 12:30 en 18:00 voor Digitale tv (DTV1985025) en Kabelaansluiting (DROP10345808). Telenet Klantendienst tel. 015 66 66 66 fax 015 67 67 67 www.telenet.be/onlinesupport www.telenet.be/mijntelenet Dhr Wellens Koen Pannenhuisstraat 84 2500 Lier België Aankoopbevestiging opgemaakt op 02-02-2011

Nadere informatie

Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39

Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39 Deelname voorwaarden WoMcampagne BASE B-39 The Insiders Maart 2014 Deelnemen aan deze campagne is volledig gratis, maar vereist duidelijke actie van de Insider met betrekking tot: Het overdragen van zijn

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning

Adres (*) Nr - Postbus (*) Soort woning Contract voor de levering van groene elektriciteit en/of gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor een periode van en jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve mits

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geadresseerde zendingen (national) Versie 2015

Algemene voorwaarden geadresseerde zendingen (national) Versie 2015 Algemene voorwaarden geadresseerde zendingen (national) Versie 2015 Inhoud Deel I. Toepassingsgebied en definities 2 Deel II. Algemene bepalingen 4 1. Afgiftevoorwaarden 4 1.1. Voorbereiding 4 1.2. Adressering

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten:

Vorige tarieven. Abonnementen: Herlaadkaarten: Vorige tarieven Abonnementen: Exprimo Generation MTV Generation XL Mobile Pack Generation Internet Mobile Packs met Smile Together ProxiFun Proximus Easy &Easy Proximus Smart ProxiTime Smile XL Herlaadkaarten:

Nadere informatie