Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan"

Transcriptie

1 Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan

2 Ark_cover.indd :47 elout_cover.indd :44 barbaraschool_cover.indd :18 JdD_cover.indd :14 koggeschip_cover.indd :22 Henricus_cover.indd :32 Augustinus_cover.indd :37 Springplank_cover.indd :39 Stichting KBA Nw West Teilingen 1, 1082 JP Amsterdam (t) (w) TALENT TOT LEVEN BRENGEN 1 de brede buurtschool: goed voor elkaar! 1 Brede school voor jong talent! 1 meer dan een school! 1 de school die er kleur in brengt! 1 daar voel je je thuis! 1 de school die er staat! 1 de school met een sportief profiel 1 2

3 Inhoud 1. De stichting KBA Nw West Inleiding en leeswijzer Identiteit Context Visie en doelen Ontwikkelingen binnen de stichting KBA Nw West Ontwikkeling binnen het Breed Bestuurljk Overleg Amsterdam Doelen en activiteiten in de komende beleidsperiode Relatie met andere beleidsstukken

4 De stichting KBA Nw West 1 KBA: kwaliteit, betrokkenheid, ambitie. KBA scholen geven onderwijs van goede kwaliteit. De medewerkers in onze scholen hebben hoge verwachtingen van leerlingen en er wordt het maximale uit kinderen gehaald. KBA scholen zijn betrokken bij de leefomgeving waarin onze leerlingen opgroeien. De medewerkers in onze scholen zijn betrokken bij de leerlingen en hun ouders en betrokken op elkaar. Tegelijkertijd vragen wij ook betrokkenheid van leerlingen en ouders. Ouders zijn voor ons volwaardige partners. KBA scholen zijn scholen met ambitie. De ambitie om blijvend het beste onderwijs te verzorgen en zich continue te blijven ontwikkelen. 4

5 Inleiding en leeswijzer 2 In dit beleidsplan vertellen wij wat onze missie en visie is, welke doelen wij de komende periode willen verwezenlijken en hoe wij dit gaan doen. In dit beleidsplan beschrijven wij dit op hoofdlijnen, de uitwerking in concrete stappen gebeurt in de jaarplannen van de scholen en van de beleidsmedewerkers. Tevens geven wij in dit beleidsplan aan met welke zaken wij in de afgelopen periode bezig zijn geweest. Welke doelen zijn gehaald? Welke resultaten? In hoofdstuk 3 beschrijven wij hoe wij onze identiteit gestalte willen geven. Voor scholen zijn de vastgestelde statements richtinggevend voor de uitwerking van het eigen beleid. In hoofdstuk 4 geven wij globaal aan met welke context wij bij de uitvoering van ons beleid te maken hebben. Het zal duidelijk zijn dat een en ander van grote invloed kan zijn. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de geactualiseerde doelen van de stichting, Dat doen we kernachtig in 10 richtinggevende uitspraken. Hoofdstuk 6 We kijken terug op de afgelopen periode. Dit doen wij o.a. aan de hand van de doelen uit het vorige beleidsplan. Verder beschrijven wij een aantal actuele ontwikkelingen en besteden wij aandacht aan ons kwaliteitsbeleid. In hoofdstuk 7 gaan we in op de ontwikkelingen binnen het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in Amsterdam. We geven onder andere aan welke doelen wij met elkaar in Amsterdam geformuleerd hebben. Doelen waaraan ook de Stichting KBA Nw West zich wil conformeren. In hoofdstuk 8 werken wij onze doelen voor de komende jaren uit in 8 onderwerpen. Hoofdstuk 9 geeft een beknopt overzicht van onze andere beleidsstukken die in relatie met het strategisch beleid een belangrijke rol spelen. Voor de volledigheid verwijzen wij graag naar het Bestuursverslag dat wij jaarlijks opstellen samen met de Jaarrekening. Dit bestuursverslag heeft steeds betrekking op een kalenderjaar. Verder geven de jaarlijkse schoolgidsen van onze scholen inzicht in de resultaten en de ontwikkelingen van de betreffende scholen. 5

6 Identiteit 3 De stichting KBA Nw West is een stichting met een verbrede identiteit. Naast katholieke scholen vallen ook een protestants-christelijke school en een interconfessionele (oecumenische) school onder ons bestuur. Vanuit een breed gedragen visie werken wij aan goed bijzonder onderwijs voor al onze leerlingen. Vanuit de gedachte "heb uw naaste lief gelijk uzelf" is één van de doelen van de stichting KBA: Kinderen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Op onze scholen is sprake van een ontmoeting waar er van en met elkaar geleerd wordt. Waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenslustige kinderen die vertrouwen hebben in de toekomst, die geloven dat het de moeite waard is je in te zetten voor een betere, leefbare wereld. Nadat er in het schooljaar door de werkgroep Identiteit concrete, identiteitsgevoelige kwesties bediscussieerd zijn, is er een lijst met statements opgesteld, uitvoerig besproken met alle betrokkenen en uiteindelijk vastgesteld. De Visietekst en de statements zijn in 2007 geactualiseerd. Deze statements hebben betrekking op de identiteit van de stichting als geheel. Een verbijzondering kan of moet plaatsvinden op het niveau van de afzonderlijke scholen. Statements 1. De scholen van de Stichting KBA Nieuw West zijn christelijke scholen. Dat kunnen katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele (oecumenische) scholen zijn. 2. De christelijke identiteit van onze scholen verstaan wij breed, dat wil zeggen dat we christelijke identiteit betrekking laten hebben op expliciet godsdienstige kwesties, maar dat het ook betrekking heeft op het geheel van levensbeschouwelijke pedagogische, onderwijskundige, en organisatorische kenmerken van onze scholen. 3. De identiteit van onze scholen is voortdurend in beweging, onder invloed van een groot aantal omgevingsfactoren. De Bijbelse verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en verhalen uit de traditie zijn met regelmaat op onze scholen aan de orde. Ze dagen ons uit voortdurend nieuwe interpretaties en betekenissen te zoeken en verbindingen te leggen met andere religies. 4. Onze medewerkers onderschrijven de identiteit van de school. Wij verwachten bij onze medewerkers een respectvolle houding tegenover de christelijke traditie. Tevens verwachten wij dat zij over een basiskennis (kunnen) beschikken van waar het in deze traditie om draait. Het klimaat op onze scholen is zodanig dat met elkaar spreken over levensbeschouwelijke achtergronden als belangrijk en normaal ervaren wordt. 6

7 5. Onze leerkrachten willen op basis van respect en met begrip met collega s, leerlingen en ouders in gesprek gaan over de wijze waarop men in het leven staat. 6. De directeur van een school stelt samen met het team vast hoe zaken met betrekking tot de identiteit van de school aan de orde komen in teamvergaderingen, bouwvergaderingen en in individuele gespekken. 7. Op al onze scholen worden christelijke vieringen vormgegeven. 8. Op onze scholen wordt planmatig vormgegeven aan de zogeheten smalle en brede identiteit. Hierbij wordt recht gedaan aan de verschillende achtergronden van onze leerlingen. Er is daarbij aandacht voor de ontwikkeling van sociale competenties, voor de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. Op welke wijze de structuur wordt aangebracht kan per school verschillen. 9. We verwachten van ouders dat zij de levensbeschouwelijke identiteit van de school en de visie van de school daarop respecteren. 10. Alle scholen maken gebruik van het aanbod en de inzet vanuit Arkade / Cilon (het centrum voor identiteit en levensbeschouwing in het onderwijs). Er is, veelal met ondersteuning vanuit Arkade/Cilon ook aandacht voor vieringen uit andere godsdienstige tradities. 11. Binnen onze scholen is er een grote verscheidenheid aan opvattingen en levensbeschouwingen te vinden. Alle leerlingen, met welke achtergrond dan ook, zijn welkom en we beschouwen deze verscheidenheid als een grote rijkdom. De zo ontstane mogelijkheid met en van elkaar te leren vinden wij bijzonder waardevol en willen wij graag behouden. Uitvoering en ondersteuning Binnen de Stichting KBA Nw West kennen wij de functie Identiteitsbegeleider. Het betreft hier een medewerker die vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid scholen ondersteunt bij het vormgeven van de levensbeschouwelijke identiteit in brede zin. De afgelopen jaren is deze functie vanuit de Stichting KBA bovenschools ingezet voor 4 dagen per week waarbij de identiteitsbegeleider het bureau van Arkade/Cilon als thuisbasis beschouwde. In de afgelopen jaren is de rol van de begeleider veranderd, mede als gevolg van veranderende inzichten op het gebied van identiteitsbegeleiding en het veranderen van de leerling-populatie op de scholen. De rol van de schoolleiding en de rol van de groepsleerkrachten zijn ook mee veranderd. Waar voorheen het accent meer lag op de smalle identiteit (wat meer religieus en kerkelijk ingekleurde levensbeschouwelijke vorming), is dit steeds meer verschoven naar het vormgeven van de brede identiteit. Hierbij is de aandacht voor sociale competenties, burgerschapsvorming en respectvol omgaan met andere religies veel belangrijker geworden. 7

8 De laatste tijd gaat er ook veel expliciete aandacht maar het omgaan met en het tegengaan van discriminatie (waaronder ook discriminatie van homo s) Onze scholen hebben onze huidige identiteitsbegeleider, die in 2012 met pensioen gaat, zeer gewaardeerd. Wat wij graag willen terugzien binnen de begeleiding in de komende jaren is o.a.: goede lessen aan de hand van de leskisten (levensbeschouwingen) inzet op betrokkenheid van ouders bij de levensbeschouwelijke vorming adequate begeleiding in crisissituaties (bijv. sterfgevallen, ernstige conflicten, klachten, etc.) begeleiding van individuele leerkrachten bij voorbereiding en uitvoering van lessen en/of projecten het ondersteunen bij het maken van keuzes waar het methodes en materialen betreft het optreden als contactpersoon voor diverse scholen (in het kader van de Klachtenregeling) Voor de nieuwe medewerker zijn minder uren per week beschikbaar. In overleg met de schooldirecties en de directeur van Arkade/Cilon zullen wij een Profielschets opstellen ten behoeve van de werving van een nieuwe identiteitsbegeleider. Een en ander zal uiterlijk in februari 2012 gereed zijn zodat we de werving bijtijds kunnen beginnen. 8

9 Context 4 De KBA Nw West scholen zijn Amsterdamse scholen en werken dus binnen een grootstedelijke context. De stichting en de scholen hebben te maken met de volgende politiek/bestuurlijke ontwikkelingen, landelijk en lokaal beleid en maatschappelijke trends. Landelijk en lokaal Wettelijke voorschriften voor goed onderwijs en (codes voor) goed bestuur. Schoolbesturen moeten hun handelen verantwoorden. Centraal staan voldoende onderwijsopbrengsten en een goede kwaliteitszorg van iedere school. Zorgplicht goed bestuur: een scheiding van bestuur en intern toezicht, integer en doelmatig bestuur, stimuleren van en ruimte voor de ontwikkeling van de leerkracht en een goede verantwoording naar ouders en de omgeving van de school. Passend Onderwijs: de nieuwe regering heeft nogal wat wijzigingen en bezuinigingen voorgesteld. Een en ander betekent een nog grotere verantwoordelijkheid bij de basisschool en bij de besturen. Regionaal moeten er sluitende afspraken zijn. Per school zal duidelijk moeten zijn wat het zorgprofiel is De onderwijsinspectie: het schoolbestuur is het eerste aanspreekpunt van de inspectie. De onderwijsinspectie voert jaarlijks een risicoanalyse uit per school. De Rijksoverheid zet in het basisonderwijs in op meer opbrengstgericht werken. De overheid legt de nadruk op het verbeteren van de basisvaardigheden taal en rekenen. Er worden referentieniveaus ingevoerd voor taal en rekenen. De Wet OKE wordt ingevoerd. Deze stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de VVE. Er zijn concrete plannen om te gaan werken met een verplichte eindtoets voor het primair onderwijs. Jong Amsterdam 2 is de nieuwe Lokale educatieve agenda. Binnen ons beleid blijven we dicht bij de doelen die in de LEA staan aangegeven. De ontwikkeling van brede scholen gaat onverminderd voort. De bijkomende problematiek van bekostiging, beheer en exploitatie vraagt veel overleg met diverse partners. In Amsterdam is inmiddels een Kadernotitie Brede School verschenen. Deze is richtinggevend voor de verdere ontwikkelingen. 9

10 Maatschappelijk Er is nog steeds sprake van een tweedeling tussen kansrijken en kansarmen in Amsterdam. Tegengaan van segregatie, onder meer door uitwerking van het aangepaste Convenant Kleurrijke scholen vraagt veel aandacht. Dit ondanks het gegeven dat de Minister niet meer wil inzetten op het bestrijden van segregatie. Bijna 3 op de 10 kinderen in Amsterdam groeit op in armoede. 22 % van de jongeren in Amsterdam heeft overgewicht. Meer jongeren dan in de rest van Nederland hebben contact met Jeugdzorg Jeugdzorg kan niet voldoende en niet adequaat ingaan op de problematiek die met name vanuit de scholen op hen afkomt. Het blijft moeilijk om ouders te werven voor diverse werkzaamheden in de school. Steeds meer leerlingen komen uit gezinnen waar beide ouders werken. Hierdoor stijgt de vraag naar kinderopvang. In Nieuw West (Geuzenveld / Slotermeer; Osdorp, Slotervaart) zijn en worden veel woningen gesloopt en is de nieuwbouw gericht op een gemengde bevolkingssamenstelling. De sloop leidt er toe dat bewoners vertrekken en het leerlingenaantal op een aantal van de KBA scholen krimpt. Na nieuwbouw zal het aantal leerlingen weer toenemen en naar verwachting zal de populatie van samenstelling veranderen. Helaas staan sommige nieuwbouwprojecten onder invloed van de recessie stil of er is sprake van ernstige vertraging. 10

11 Personeel De herziening van de gewichtenregeling heeft geleid tot een vermindering van de personele bekostiging en daardoor dus tot het inzetten van minder personeel. Het wegvallen van de middelen voor Bestuur en Management (ongeveer euro) heeft ook geleid tot minder personeel. Er is nog steeds sprake van een tekort aan personeel dat ingezet kan worden voor vervanging. Het te verwachten tekort aan goed gekwalificeerde leerkrachten, interne begeleiders en directeuren leidt in stedelijk verband tot passende maatregelen: kweekvijvers, scholingstrajecten, coaching. De invoering van de zogeheten Functiemix (onderdeel van Leerkracht van Nederland) biedt mogelijkheden, maar kan ook tot problemen leiden. De Lerarenbeurs biedt mogelijkheden voor verdere professionalisering van het personeel. We zijn met de gezamenlijke schoolbesturen bezig met het opzetten van een Amsterdams register, dat moet leiden tot een verdere verhoging van de kwaliteit van leerkrachten Er is sprake van een vergrijzing van directeuren, interne begeleiders en medewerkers op het bestuurskantoor. Vergrijzing leidt tot vertrek van mensen. Daartoe zijn gerichte maatregelen in de komende beleidsperiode noodzakelijk. 11

12 Visie en doelen 5 In het Beleidskader uit 2002(*) staan de globale doelen van de stichting omschreven: Doelen: Het onder het bestuur ressorterende onderwijs is, overeenkomstig de wet en het eigen beleid, gericht op het volgende resultaat: 1. De leerlingen beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot het vervolgonderwijs, aansluitend bij algemeen erkende eindtermen, alsmede over de kennis en vaardigheid om hun weg te vinden in de maatschappij.. 2. Zij beschikken naast deze kennis en vaardigheden over sociale, motorische, culturele en creatieve vaardigheden, en zijn blij met wat zij hebben geleerd en gedaan, dit alles in een evenwichtige mix 3. In alle gevallen staat voorop dat elk kind zijn aard en aanleg ten volle ontplooit, 4..Kinderen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Leerlingen kunnen zijn alle kinderen uit Amsterdam die wettelijk toelaatbaar zijn tot het onder dit bevoegd gezag staande primair onderwijs, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Hun ouders respecteren de identiteit en de daaruit voortvloeiende schoolregels. (*) Het Beleidskader uit 2002 beschrijft het bestuurlijk functioneren van de Stichting KBA Nw West op basis van de besturingsfilosofie van Carver (Policy Governance). 12

13 Op basis van deze doelen en kijkend naar de actualiteit formuleren wij de volgende 10 richtinggevende uitspraken : 1. Wij gaan sturen op het verhogen van opbrengsten en geven expliciet blijk dat wij hoge verwachtingen hebben van kinderen. 2. Wij werken er aan dat onze medewerkers maximaal toegerust zijn voor het uitoefenen van hun taak. 3. Wij richten ons er op dat kinderen respect hebben voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. 4. Wij betrekken ouders als volwaardige partners bij het werken aan onze kwaliteitsscholen. 5. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich welkom voelt binnen de scholen van KBA. 6. Wij werken aan optimale taalresultaten. 7. Wij dragen zorg voor aantrekkelijke, goed onderhouden gebouwen, waardoor er sprake is van een frisse en uitdagende leer- en leefomgeving. 8. Wij creëren een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. 9. Wij zorgen er voor dat onze stichting en onze scholen financieel gezond zijn en blijven. 10. Wij houden ons aan afspraken, zoals we dat ook van de kinderen en ouders verwachten. Bovenstaande richtinggevende uitspraken zullen in de komende jaren de basis vormen voor de jaarlijkse kwaliteitsmonitor. Deze monitor is leidend binnen de voortgangsgesprekken vanuit de stichting met de directies en binnen de Jaarverslagen per school. 13

14 6 Ontwikkelingen binnen de stichting KBA Nw West A1. Terugblik Beleidsthema's periode In de achter ons liggende periode werkten wij vanuit 5 beleidsthema s. Binnen deze thema s beschreven wij speerpunten voor beleid. Onderstaand geven wij aan: wat is er gerealiseerd, wat is afgerond (cursief) wat nemen we nog mee naar de beleidsperiode (onderstreept) (reden: niet gehaald, niet afgerond of blijvend belangrijk) 1. Onderwijs en identiteit Prioriteit 1 : Opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid Indicatoren KBA scholen presteren boven het landelijke gemiddelde op de toetsen uit het LVS vergeleken met scholen in dezelfde schoolscoregroep. KBA-scholen streven naar een CITO-eindscore die ligt op het landelijke gemiddelde Alle KBA scholen gaan adequaat om met het leerlingvolgsysteem De schooldirecteuren en IB ers zijn geschoold in het evalueren en analyseren van leerlingresultaten op individueel en groepsniveau en sturen op het verhogen van leerling-resultaten. Elke KBA school heeft per leerjaar normen vastgesteld voor wat zij per leerjaar voor opbrengsten verwachten en maakt een analyse van de verklaringen voor (goede) leerresultaten. Elke school gebruikt de Onderwijscockpit om te sturen op de ontwikkeling van de kwaliteit. In de bouwvergaderingen ligt de nadruk op de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Op elke KBA school wordt alle methodegebonden software optimaal gebruikt. Elke medewerker beschikt over die ICT-vaardigheden en kennis die voor het uitoefenen van de functie wenselijk zijn. Prioriteit 2 : Talentontwikkeling van leerlingen Indicatoren Cultuureducatie maakt onderdeel uit van het schoolplan en elke school heeft een aanbod voor cultuureducatie. Met samenwerkingspartners wordt een breed aanbod van naschoolse activiteiten gerealiseerd. Scholen stellen een cultuureducatiebeleid vast. 14

15 1. Onderwijs en identiteit Prioriteit 3 : Goede zorg en begeleiding Indicatoren Op elke school is de vastgestelde WSNS-standaard met betrekking tot de leerlingenzorg gerealiseerd. Elke KBA school heeft haar zorgprofiel duidelijk beschreven. De uitstroom naar het LWOO/PRO is op elke KBA school minder dan 20%. Elke school heeft een zorgplan (of een zorgparagraaf binnen het Schoolontwikkelplan) waarin de leerlingenzorg is beschreven, waarbij aandacht is voor de voorbereiding van Passend Onderwijs. Er wordt (waar nodig) gewerkt met individuele leerlijnen op grond van capaciteitenonderzoek met ontwikkelingsperspectief, doelen en evaluatie. Er wordt gewerkt met kortdurende remedial teaching (RT) waarbij leerlingen zo snel mogelijk weer op de methodelijn komen. Voor elke leerling is er een goed dossier. Prioriteit 4 : Taalsterke scholen Indicatoren Elke school werkt aan taalbeleid op basis van het bovenschools format voor taalbeleid. Elke school heeft een medewerker met taakuren voor de coördinatie van het taalbeleid en onderwijs. De stichting KBA heeft een taalspecialist. Leerkrachtvaardigheden op het gebied van taalonderwijs zijn getraind. Er is een sterk taalaanbod in groep 1-2 en sterk aanvankelijk leesonderwijs. Elke school heeft ambitieuze doelen voor het taalonderwijs geformuleerd. Prioriteit 5 : Identiteit en sociale competenties Indicatoren Elke school heeft een leerlijn voor de levensbeschouwelijke vorming vastgesteld. Elke school heeft een instrument om de verwerving van sociale competenties te volgen. De school maakt zichtbaar hoe er binnen het curriculum wordt gewerkt aan het verwerven van sociale competenties, aan actief burgerschap en aan het tegengaan van segregatie. 15

16 2. Personeel en organisatie Prioriteit 1 : Leerkrachtvaardigheden Indicatoren Elke school heeft een vastgesteld scholingsplan en een begeleidingsplan t.b.v. zowel startend als zittend personeel. Het scholingsplan is gekoppeld aan de prioriteiten uit het schoolplan. Elke leerkracht heeft een bekwaamheidsdossier met daaraan gekoppeld een persoonlijk ontwikkelplan. In augustus 2009 heeft elke leerkracht een bekwaamheidsdossier. Vanaf 2011 beschikken ook alle andere medewerkers over een bekwaamheidsdossier. Er is een inwerkplan voor nieuwe medewerkers en nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid. Alle personeelsdossiers bevatten verslagen van de functionerings -, loopbaan- en beoordelingsgesprekken. Hierin is vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt en wat het tijdspad daarbij is. Alle scholen hebben een leraarbegeleider met SVIB-opleiding aangesteld waarbij het werken met de camera voorwaarde is. Prioriteit 2 : Opleidingsschool Indicatoren In 2011 zijn minimaal 2 KBA scholen volwaardige opleiden in de school scholen. Alle scholen hebben jaarlijks 1 Lio in dienst en stageplaatsen op MBO en HBO niveau. Voor de opleidingsscholen is een goede communicatiestructuur vastgesteld voor student, Pabo, school en kantoor. Opleiders in de school zijn op maat opgeleid. Prioriteit 3 : Professionele organisatie Indicatoren Binnen KBA scholen worden de vergaderingen goed voorbereid. Er worden activerende werkvormen toegepast, besluiten en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en werkgroepen formuleren duidelijk wat de opdracht is en welk resultaat wordt beoogd. Elke school maakt borgdocumenten. Bij elk plan t.b.v. de schoolontwikkeling wordt beschreven hoe de verbeteringen op de langere termijn geborgd worden. Het ziekteverzuim ligt in 2011 niet boven het landelijk gemiddelde. Pilot incidenteel beloningsbeleid Hst 8 gesprekscyclus van het IPB wordt aangepast 16

17 3. Financiën Indicatoren (blijvend belangrijk) Elke school heeft een Investeringsplan en een meerjarenbegroting voor telkens minimaal 5 jaar. Elke school heeft een personeelsbegroting voor telkens 5 jaar. 4. Huisvesting Indicatoren Voor elke school is er een overzicht van het daadwerkelijke gebruik van gas en elektra. De overzichten van de KBA scholen kunnen vergeleken worden. Jaarlijks evalueren de schoolleiding en het bestuurskantoor de jaarafrekening van de energieleveranciers. Elke school heeft een plan om te besparen op het verbruik van gas en elektra. Bij de aanschaf van nieuwe installaties wordt berekend of extra investering op de installatie een reële terugverdientijd heeft. Het leefklimaat in de lokalen is gemeten en blijft onder de 1200 ppm CO². In 2009 heeft elke KBA school een certificaat van asbestveilige school. Het schooleigen veiligheidsplan is minimaal één keer per jaar aan de orde in een overleg met de ouders. (evaluatie, bijstellen en borgen) Medewerkers van het KBA kantoor hebben tweejaarlijks een bijeenkomst met de bedrijfshulpverleners van de scholen. 5. Communicatie, maatschappelijk draagvlak en kwaliteit Indicatoren Elke school heeft een Ouderbeleidsplan om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Elke school heeft vastgelegd op welke wijze de communicatie met de wijk gerealiseerd wordt en op welke wijze de betrokkenheid bij de buurt gestalte krijgt. Ouders worden betrokken bij tevredenheidpeilingen en bij de jaarlijkse onderwijscockpit. Elke school heeft een duidelijk beeld van de typen ouders binnen de school en past daar de wijze van communiceren op aan. Elke school heeft een oudercontactpersoon en / of een oudercontactfunctionaris en stelt voor deze perso(o)n(en) een werkbeschrijving vast. 17

18 A2. Terugblik beleidsmedewerkers Hieronder geven de beleidsmedewerkers Personeel en Organisatie, Huisvesting en Planning en Control hun persoonlijke kijk op de afgelopen periode. Personeel en organisatie Leerkrachtvaardigheden Onder invloed van zowel landelijke als lokale ontwikkelingen is er steeds meer aandacht voor leerkrachtvaardigheden. De overheid zet in op opbrengstgericht werken en de inspectie legt bij haar schoolbezoeken meer en meer verband tussen opbrengsten van leerlingen en vaardigheden van leerkrachten en directie. Binnen Amsterdam werken de samenwerkende schoolbesturen en de gemeente (DMO) nauw samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de kwaliteit van het personeel. Ook binnen de Stichting KBA is veel aandacht besteed aan leerkrachtvaardigheden. Op de scholen van de stichting hebben de leerkrachten een bekwaamheidsdossier. De wijze waarop dit bekwaamheidsdossier gebruikt wordt voor verdere ontwikkeling van de vaardigheden van de leerkracht verschilt echter van school tot school en ook van leerkracht tot leerkracht. Jonge mensen, die nog niet zo lang zijn afgestudeerd zijn vanuit hun opleiding gewend aan het werken met portfolio s en zelfevaluaties en gebruiken hun bekwaamheidsdossier ook actief om zichzelf te ontwikkelen. Bij oudere leerkrachten ziet men nog vaak dat het dossier niets anders is dan een papieren verplichting. Inwerkplannen, scholingsplannen en begeleidingsplannen zijn op alle scholen wel aanwezig, maar worden nog niet altijd actief ingezet (in relatie met de schoolontwikkeling en de bekwaamheidsdossiers) om structureel te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school. Bovenstaande geldt eveneens voor de personeelsdossiers. Nog te vaak worden die alleen actief gebruikt als er sprake is van onvoldoende functioneren en niet als instrument om de ontwikkeling te stimuleren en te borgen. Het werken met SVIB is op alle scholen geïmplementeerd. Opleidingsschool De doelstellingen zijn in de afgelopen periode niet (geheel) behaald. Bezuinigingen op de personele bekostiging hebben scholen ertoe doen besluiten niet meer vanzelfsprekend jaarlijks LIO-ers in dienst te nemen. De ontwikkelingen richting opleidingsscholen zijn op een laag pitje gezet. De communicatie richting PABO s loopt veelal nog niet optimaal. 18

19 De werkgroep BBO personeel probeert momenteel op basis van specifiek opgestelde competentieprofielen in overleg te gaan met de PABO s om te bekijken in hoeverre het curriculum van de PABO s hierop kan worden afgestemd en op welke wijze de PABO s en de opleidingsscholen optimaal kunnen samenwerken om beginnende leraren startbekwaam te krijgen. Professionele organisatie Op dit gebied is een duidelijke ontwikkeling waarneembaar. Op de scholen wordt steeds meer structureel gewerkt op het gebied van plannen van vergaderingen en vastleggen van gemaakte afspraken. Er worden jaarplannen opgesteld en geëvalueerd in jaarverslagen. Het administratiesysteem ParnasSys speelt hierbij een belangrijke rol. De afgelopen periode is er op de scholen, onder leiding van de interne begeleiders een begin gemaakt met het werken met groepsplannen en het systematisch evalueren hiervan. De inzet van de verzuimcoördinator en de samenwerking met de Arbodienst heeft op de meeste scholen geleid tot een bewustwording op het gebied van verzuimbegeleiding. De ontwikkelingen van het ziekteverzuim 2008 tot 2010 zijn als volgt: 2008: 6,98% landelijk: 6,00% 2009: 5,72% landelijk: 6,20% 2010: 6,04% landelijk: nog niet bekend. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat we waarschijnlijk onze doelstelling voor 2011 (het ziekteverzuim ligt niet boven het landelijk gemiddelde) gaan halen. Ook heeft de samenwerking met De Arbodienst geleid tot een aanzienlijke besparing op de Arbokosten: 2008: ; 2009: ; 2010: Goede communicatie achten we een zeer belangrijke competentie voor in het bijzonder directieleden en interne begeleiders. Vooral het op een juiste wijze voeren van verschillende gesprekken, met diverse doelen en met zeer diverse gesprekspartners is van groot belang. In 2010 hebben we daarom voor directieleden en IB-ers bovenschools een (voor directieleden verplichte) gesprekstraining georganiseerd. De ervaringen waren zeer divers, waarna we in overleg met het directieberaad besloten hebben de verantwoordelijkheid voor het trainen van gespreksvoering bij de scholen zelf te leggen. Eventueel willen we jaarlijks op vrijwillige basis bovenschools een training organiseren. 19

20 Huisvesting Door het uitbreiden van de werktijdfactor van 0.6 naar 1 FTE per 1 februari 2010 kan er voldoende aandacht besteed worden aan het regulier en planmatig onderhoud. Gesteld mag worden dat de basiskwaliteit op alle locaties op orde is. Het nieuwe software onderhoudsprogramma blijkt hierbij een handig hulpmiddel. Hierin wordt onder andere nauwkeurig bijgehouden wanneer onderhoudszaken voor rekening van de stadsdelen middels huisvestingsaanvragen moeten worden aangevraagd. Onlangs zijn onder andere gerealiseerd: Twee lokalen welzijn bij de St. Henricusschool. Volwaardige keukenfaciliteiten binnen de Ark. Gewijzigde beheerconstructie binnen de Brede school t Koggeschip. In voorbereiding voor de komende periode; Grootschalige renovatie van het bestaande gebouw van de Springplank Uitbreiding van de Elout met twee extra lokalen (uitbreiding op het dak) Renovatie gymaccommodatie en aanpassingen buitenruimten bij de Ark Als een van de hoogte punten is de nieuwbouw St. Jan de Doper gestart, deze zal rond de jaarwisseling in gebruik genomen kunnen worden. Andere aandachtspunten binnen huisvesting zijn ; De Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud, met als doel een kwaliteitsslag te maken. Verbetering van het binnenklimaat op de scholen, waarbij in overeenstemming met de subsidieverwachtingen een plan voor fasering van de maatregelen moet worden opgesteld. Energieverbruik registratie en monitoring in verband met mogelijke besparingen en collectieve energie-inkoop. 20

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig jaarverslag 2014-2015 CBS MEESTER S WIJBRANDISCHOOL DE TJONGERWERVEN, CPO 1 Onderwijskundig jaarverslag 2013-2014 cbs De Adelaar, Wolvega Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. De Eskampen RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. De Eskampen Plaats : Peize BRIN nummer : 11IQ C1 Onderzoeksnummer : 196412 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 29 augustus 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend

CBS Tamarinde. Jaarplan maart juli Betrokken. Professioneel. Onderzoekend Jaarplan maart 2017- juli 2018 In het jaarplan staan doelen voor resterend huidig schooljaar en nieuw schooljaar 2017-2018 geformuleerd. Het jaarplan is deels een afgeleide van het schoolplan 2015-2019.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Kameleon RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Kameleon Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00JH C1 Onderzoeksnummer : 195011 Datum onderzoek : 9 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool St. Trudo Plaats : Helmond BRIN nummer : 06OF C1 Onderzoeksnummer : 150545 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 't Fundament Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 05QP Onderzoeksnummer : 125626 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien

Jaarplan Versie: augustus Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Jaarplan Versie: augustus 2017 Samen op reis worden we wereldwijs-samen leren om te groeien Aanleiding Voor u ligt het jaarplan van schooljaar. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL OP DE HORST School : Basisschool Op de Horst Plaats : Groesbeek BRIN-nummer : 06PF Onderzoeksnummer : 93930 Datum schoolbezoek : 14 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Koempoelan Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 26AP Onderzoeksnummer : 126862 Datum schoolbezoek : 10 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON. : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KAMELEON School : De Kameleon Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 12SY Onderzoeksnummer : 94995 Datum schoolbezoek : 3 juli 2007 Datum vaststelling : 21 september 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS HET VELDHUIS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK RKBS "HET VELDHUIS" School : rkbs "Het Veldhuis" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 27CT Onderzoeksnummer : 89402 Datum schoolbezoek : 8 februari 2007 Datum vaststelling : 23 maart

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Montessori basisschool Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 22OD Onderzoeksnummer : 121784 Datum schoolbezoek : 4 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie