Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan"

Transcriptie

1 Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan

2 Ark_cover.indd :47 elout_cover.indd :44 barbaraschool_cover.indd :18 JdD_cover.indd :14 koggeschip_cover.indd :22 Henricus_cover.indd :32 Augustinus_cover.indd :37 Springplank_cover.indd :39 Stichting KBA Nw West Teilingen 1, 1082 JP Amsterdam (t) (w) TALENT TOT LEVEN BRENGEN 1 de brede buurtschool: goed voor elkaar! 1 Brede school voor jong talent! 1 meer dan een school! 1 de school die er kleur in brengt! 1 daar voel je je thuis! 1 de school die er staat! 1 de school met een sportief profiel 1 2

3 Inhoud 1. De stichting KBA Nw West Inleiding en leeswijzer Identiteit Context Visie en doelen Ontwikkelingen binnen de stichting KBA Nw West Ontwikkeling binnen het Breed Bestuurljk Overleg Amsterdam Doelen en activiteiten in de komende beleidsperiode Relatie met andere beleidsstukken

4 De stichting KBA Nw West 1 KBA: kwaliteit, betrokkenheid, ambitie. KBA scholen geven onderwijs van goede kwaliteit. De medewerkers in onze scholen hebben hoge verwachtingen van leerlingen en er wordt het maximale uit kinderen gehaald. KBA scholen zijn betrokken bij de leefomgeving waarin onze leerlingen opgroeien. De medewerkers in onze scholen zijn betrokken bij de leerlingen en hun ouders en betrokken op elkaar. Tegelijkertijd vragen wij ook betrokkenheid van leerlingen en ouders. Ouders zijn voor ons volwaardige partners. KBA scholen zijn scholen met ambitie. De ambitie om blijvend het beste onderwijs te verzorgen en zich continue te blijven ontwikkelen. 4

5 Inleiding en leeswijzer 2 In dit beleidsplan vertellen wij wat onze missie en visie is, welke doelen wij de komende periode willen verwezenlijken en hoe wij dit gaan doen. In dit beleidsplan beschrijven wij dit op hoofdlijnen, de uitwerking in concrete stappen gebeurt in de jaarplannen van de scholen en van de beleidsmedewerkers. Tevens geven wij in dit beleidsplan aan met welke zaken wij in de afgelopen periode bezig zijn geweest. Welke doelen zijn gehaald? Welke resultaten? In hoofdstuk 3 beschrijven wij hoe wij onze identiteit gestalte willen geven. Voor scholen zijn de vastgestelde statements richtinggevend voor de uitwerking van het eigen beleid. In hoofdstuk 4 geven wij globaal aan met welke context wij bij de uitvoering van ons beleid te maken hebben. Het zal duidelijk zijn dat een en ander van grote invloed kan zijn. In hoofdstuk 5 beschrijven wij de geactualiseerde doelen van de stichting, Dat doen we kernachtig in 10 richtinggevende uitspraken. Hoofdstuk 6 We kijken terug op de afgelopen periode. Dit doen wij o.a. aan de hand van de doelen uit het vorige beleidsplan. Verder beschrijven wij een aantal actuele ontwikkelingen en besteden wij aandacht aan ons kwaliteitsbeleid. In hoofdstuk 7 gaan we in op de ontwikkelingen binnen het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) in Amsterdam. We geven onder andere aan welke doelen wij met elkaar in Amsterdam geformuleerd hebben. Doelen waaraan ook de Stichting KBA Nw West zich wil conformeren. In hoofdstuk 8 werken wij onze doelen voor de komende jaren uit in 8 onderwerpen. Hoofdstuk 9 geeft een beknopt overzicht van onze andere beleidsstukken die in relatie met het strategisch beleid een belangrijke rol spelen. Voor de volledigheid verwijzen wij graag naar het Bestuursverslag dat wij jaarlijks opstellen samen met de Jaarrekening. Dit bestuursverslag heeft steeds betrekking op een kalenderjaar. Verder geven de jaarlijkse schoolgidsen van onze scholen inzicht in de resultaten en de ontwikkelingen van de betreffende scholen. 5

6 Identiteit 3 De stichting KBA Nw West is een stichting met een verbrede identiteit. Naast katholieke scholen vallen ook een protestants-christelijke school en een interconfessionele (oecumenische) school onder ons bestuur. Vanuit een breed gedragen visie werken wij aan goed bijzonder onderwijs voor al onze leerlingen. Vanuit de gedachte "heb uw naaste lief gelijk uzelf" is één van de doelen van de stichting KBA: Kinderen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Op onze scholen is sprake van een ontmoeting waar er van en met elkaar geleerd wordt. Waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot levenslustige kinderen die vertrouwen hebben in de toekomst, die geloven dat het de moeite waard is je in te zetten voor een betere, leefbare wereld. Nadat er in het schooljaar door de werkgroep Identiteit concrete, identiteitsgevoelige kwesties bediscussieerd zijn, is er een lijst met statements opgesteld, uitvoerig besproken met alle betrokkenen en uiteindelijk vastgesteld. De Visietekst en de statements zijn in 2007 geactualiseerd. Deze statements hebben betrekking op de identiteit van de stichting als geheel. Een verbijzondering kan of moet plaatsvinden op het niveau van de afzonderlijke scholen. Statements 1. De scholen van de Stichting KBA Nieuw West zijn christelijke scholen. Dat kunnen katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele (oecumenische) scholen zijn. 2. De christelijke identiteit van onze scholen verstaan wij breed, dat wil zeggen dat we christelijke identiteit betrekking laten hebben op expliciet godsdienstige kwesties, maar dat het ook betrekking heeft op het geheel van levensbeschouwelijke pedagogische, onderwijskundige, en organisatorische kenmerken van onze scholen. 3. De identiteit van onze scholen is voortdurend in beweging, onder invloed van een groot aantal omgevingsfactoren. De Bijbelse verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en verhalen uit de traditie zijn met regelmaat op onze scholen aan de orde. Ze dagen ons uit voortdurend nieuwe interpretaties en betekenissen te zoeken en verbindingen te leggen met andere religies. 4. Onze medewerkers onderschrijven de identiteit van de school. Wij verwachten bij onze medewerkers een respectvolle houding tegenover de christelijke traditie. Tevens verwachten wij dat zij over een basiskennis (kunnen) beschikken van waar het in deze traditie om draait. Het klimaat op onze scholen is zodanig dat met elkaar spreken over levensbeschouwelijke achtergronden als belangrijk en normaal ervaren wordt. 6

7 5. Onze leerkrachten willen op basis van respect en met begrip met collega s, leerlingen en ouders in gesprek gaan over de wijze waarop men in het leven staat. 6. De directeur van een school stelt samen met het team vast hoe zaken met betrekking tot de identiteit van de school aan de orde komen in teamvergaderingen, bouwvergaderingen en in individuele gespekken. 7. Op al onze scholen worden christelijke vieringen vormgegeven. 8. Op onze scholen wordt planmatig vormgegeven aan de zogeheten smalle en brede identiteit. Hierbij wordt recht gedaan aan de verschillende achtergronden van onze leerlingen. Er is daarbij aandacht voor de ontwikkeling van sociale competenties, voor de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. Op welke wijze de structuur wordt aangebracht kan per school verschillen. 9. We verwachten van ouders dat zij de levensbeschouwelijke identiteit van de school en de visie van de school daarop respecteren. 10. Alle scholen maken gebruik van het aanbod en de inzet vanuit Arkade / Cilon (het centrum voor identiteit en levensbeschouwing in het onderwijs). Er is, veelal met ondersteuning vanuit Arkade/Cilon ook aandacht voor vieringen uit andere godsdienstige tradities. 11. Binnen onze scholen is er een grote verscheidenheid aan opvattingen en levensbeschouwingen te vinden. Alle leerlingen, met welke achtergrond dan ook, zijn welkom en we beschouwen deze verscheidenheid als een grote rijkdom. De zo ontstane mogelijkheid met en van elkaar te leren vinden wij bijzonder waardevol en willen wij graag behouden. Uitvoering en ondersteuning Binnen de Stichting KBA Nw West kennen wij de functie Identiteitsbegeleider. Het betreft hier een medewerker die vanuit zijn/haar specifieke deskundigheid scholen ondersteunt bij het vormgeven van de levensbeschouwelijke identiteit in brede zin. De afgelopen jaren is deze functie vanuit de Stichting KBA bovenschools ingezet voor 4 dagen per week waarbij de identiteitsbegeleider het bureau van Arkade/Cilon als thuisbasis beschouwde. In de afgelopen jaren is de rol van de begeleider veranderd, mede als gevolg van veranderende inzichten op het gebied van identiteitsbegeleiding en het veranderen van de leerling-populatie op de scholen. De rol van de schoolleiding en de rol van de groepsleerkrachten zijn ook mee veranderd. Waar voorheen het accent meer lag op de smalle identiteit (wat meer religieus en kerkelijk ingekleurde levensbeschouwelijke vorming), is dit steeds meer verschoven naar het vormgeven van de brede identiteit. Hierbij is de aandacht voor sociale competenties, burgerschapsvorming en respectvol omgaan met andere religies veel belangrijker geworden. 7

8 De laatste tijd gaat er ook veel expliciete aandacht maar het omgaan met en het tegengaan van discriminatie (waaronder ook discriminatie van homo s) Onze scholen hebben onze huidige identiteitsbegeleider, die in 2012 met pensioen gaat, zeer gewaardeerd. Wat wij graag willen terugzien binnen de begeleiding in de komende jaren is o.a.: goede lessen aan de hand van de leskisten (levensbeschouwingen) inzet op betrokkenheid van ouders bij de levensbeschouwelijke vorming adequate begeleiding in crisissituaties (bijv. sterfgevallen, ernstige conflicten, klachten, etc.) begeleiding van individuele leerkrachten bij voorbereiding en uitvoering van lessen en/of projecten het ondersteunen bij het maken van keuzes waar het methodes en materialen betreft het optreden als contactpersoon voor diverse scholen (in het kader van de Klachtenregeling) Voor de nieuwe medewerker zijn minder uren per week beschikbaar. In overleg met de schooldirecties en de directeur van Arkade/Cilon zullen wij een Profielschets opstellen ten behoeve van de werving van een nieuwe identiteitsbegeleider. Een en ander zal uiterlijk in februari 2012 gereed zijn zodat we de werving bijtijds kunnen beginnen. 8

9 Context 4 De KBA Nw West scholen zijn Amsterdamse scholen en werken dus binnen een grootstedelijke context. De stichting en de scholen hebben te maken met de volgende politiek/bestuurlijke ontwikkelingen, landelijk en lokaal beleid en maatschappelijke trends. Landelijk en lokaal Wettelijke voorschriften voor goed onderwijs en (codes voor) goed bestuur. Schoolbesturen moeten hun handelen verantwoorden. Centraal staan voldoende onderwijsopbrengsten en een goede kwaliteitszorg van iedere school. Zorgplicht goed bestuur: een scheiding van bestuur en intern toezicht, integer en doelmatig bestuur, stimuleren van en ruimte voor de ontwikkeling van de leerkracht en een goede verantwoording naar ouders en de omgeving van de school. Passend Onderwijs: de nieuwe regering heeft nogal wat wijzigingen en bezuinigingen voorgesteld. Een en ander betekent een nog grotere verantwoordelijkheid bij de basisschool en bij de besturen. Regionaal moeten er sluitende afspraken zijn. Per school zal duidelijk moeten zijn wat het zorgprofiel is De onderwijsinspectie: het schoolbestuur is het eerste aanspreekpunt van de inspectie. De onderwijsinspectie voert jaarlijks een risicoanalyse uit per school. De Rijksoverheid zet in het basisonderwijs in op meer opbrengstgericht werken. De overheid legt de nadruk op het verbeteren van de basisvaardigheden taal en rekenen. Er worden referentieniveaus ingevoerd voor taal en rekenen. De Wet OKE wordt ingevoerd. Deze stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de VVE. Er zijn concrete plannen om te gaan werken met een verplichte eindtoets voor het primair onderwijs. Jong Amsterdam 2 is de nieuwe Lokale educatieve agenda. Binnen ons beleid blijven we dicht bij de doelen die in de LEA staan aangegeven. De ontwikkeling van brede scholen gaat onverminderd voort. De bijkomende problematiek van bekostiging, beheer en exploitatie vraagt veel overleg met diverse partners. In Amsterdam is inmiddels een Kadernotitie Brede School verschenen. Deze is richtinggevend voor de verdere ontwikkelingen. 9

10 Maatschappelijk Er is nog steeds sprake van een tweedeling tussen kansrijken en kansarmen in Amsterdam. Tegengaan van segregatie, onder meer door uitwerking van het aangepaste Convenant Kleurrijke scholen vraagt veel aandacht. Dit ondanks het gegeven dat de Minister niet meer wil inzetten op het bestrijden van segregatie. Bijna 3 op de 10 kinderen in Amsterdam groeit op in armoede. 22 % van de jongeren in Amsterdam heeft overgewicht. Meer jongeren dan in de rest van Nederland hebben contact met Jeugdzorg Jeugdzorg kan niet voldoende en niet adequaat ingaan op de problematiek die met name vanuit de scholen op hen afkomt. Het blijft moeilijk om ouders te werven voor diverse werkzaamheden in de school. Steeds meer leerlingen komen uit gezinnen waar beide ouders werken. Hierdoor stijgt de vraag naar kinderopvang. In Nieuw West (Geuzenveld / Slotermeer; Osdorp, Slotervaart) zijn en worden veel woningen gesloopt en is de nieuwbouw gericht op een gemengde bevolkingssamenstelling. De sloop leidt er toe dat bewoners vertrekken en het leerlingenaantal op een aantal van de KBA scholen krimpt. Na nieuwbouw zal het aantal leerlingen weer toenemen en naar verwachting zal de populatie van samenstelling veranderen. Helaas staan sommige nieuwbouwprojecten onder invloed van de recessie stil of er is sprake van ernstige vertraging. 10

11 Personeel De herziening van de gewichtenregeling heeft geleid tot een vermindering van de personele bekostiging en daardoor dus tot het inzetten van minder personeel. Het wegvallen van de middelen voor Bestuur en Management (ongeveer euro) heeft ook geleid tot minder personeel. Er is nog steeds sprake van een tekort aan personeel dat ingezet kan worden voor vervanging. Het te verwachten tekort aan goed gekwalificeerde leerkrachten, interne begeleiders en directeuren leidt in stedelijk verband tot passende maatregelen: kweekvijvers, scholingstrajecten, coaching. De invoering van de zogeheten Functiemix (onderdeel van Leerkracht van Nederland) biedt mogelijkheden, maar kan ook tot problemen leiden. De Lerarenbeurs biedt mogelijkheden voor verdere professionalisering van het personeel. We zijn met de gezamenlijke schoolbesturen bezig met het opzetten van een Amsterdams register, dat moet leiden tot een verdere verhoging van de kwaliteit van leerkrachten Er is sprake van een vergrijzing van directeuren, interne begeleiders en medewerkers op het bestuurskantoor. Vergrijzing leidt tot vertrek van mensen. Daartoe zijn gerichte maatregelen in de komende beleidsperiode noodzakelijk. 11

12 Visie en doelen 5 In het Beleidskader uit 2002(*) staan de globale doelen van de stichting omschreven: Doelen: Het onder het bestuur ressorterende onderwijs is, overeenkomstig de wet en het eigen beleid, gericht op het volgende resultaat: 1. De leerlingen beschikken over kennis en vaardigheden die hen toegang geven tot het vervolgonderwijs, aansluitend bij algemeen erkende eindtermen, alsmede over de kennis en vaardigheid om hun weg te vinden in de maatschappij.. 2. Zij beschikken naast deze kennis en vaardigheden over sociale, motorische, culturele en creatieve vaardigheden, en zijn blij met wat zij hebben geleerd en gedaan, dit alles in een evenwichtige mix 3. In alle gevallen staat voorop dat elk kind zijn aard en aanleg ten volle ontplooit, 4..Kinderen hebben respect voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Leerlingen kunnen zijn alle kinderen uit Amsterdam die wettelijk toelaatbaar zijn tot het onder dit bevoegd gezag staande primair onderwijs, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Hun ouders respecteren de identiteit en de daaruit voortvloeiende schoolregels. (*) Het Beleidskader uit 2002 beschrijft het bestuurlijk functioneren van de Stichting KBA Nw West op basis van de besturingsfilosofie van Carver (Policy Governance). 12

13 Op basis van deze doelen en kijkend naar de actualiteit formuleren wij de volgende 10 richtinggevende uitspraken : 1. Wij gaan sturen op het verhogen van opbrengsten en geven expliciet blijk dat wij hoge verwachtingen hebben van kinderen. 2. Wij werken er aan dat onze medewerkers maximaal toegerust zijn voor het uitoefenen van hun taak. 3. Wij richten ons er op dat kinderen respect hebben voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. 4. Wij betrekken ouders als volwaardige partners bij het werken aan onze kwaliteitsscholen. 5. Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich welkom voelt binnen de scholen van KBA. 6. Wij werken aan optimale taalresultaten. 7. Wij dragen zorg voor aantrekkelijke, goed onderhouden gebouwen, waardoor er sprake is van een frisse en uitdagende leer- en leefomgeving. 8. Wij creëren een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. 9. Wij zorgen er voor dat onze stichting en onze scholen financieel gezond zijn en blijven. 10. Wij houden ons aan afspraken, zoals we dat ook van de kinderen en ouders verwachten. Bovenstaande richtinggevende uitspraken zullen in de komende jaren de basis vormen voor de jaarlijkse kwaliteitsmonitor. Deze monitor is leidend binnen de voortgangsgesprekken vanuit de stichting met de directies en binnen de Jaarverslagen per school. 13

14 6 Ontwikkelingen binnen de stichting KBA Nw West A1. Terugblik Beleidsthema's periode In de achter ons liggende periode werkten wij vanuit 5 beleidsthema s. Binnen deze thema s beschreven wij speerpunten voor beleid. Onderstaand geven wij aan: wat is er gerealiseerd, wat is afgerond (cursief) wat nemen we nog mee naar de beleidsperiode (onderstreept) (reden: niet gehaald, niet afgerond of blijvend belangrijk) 1. Onderwijs en identiteit Prioriteit 1 : Opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid Indicatoren KBA scholen presteren boven het landelijke gemiddelde op de toetsen uit het LVS vergeleken met scholen in dezelfde schoolscoregroep. KBA-scholen streven naar een CITO-eindscore die ligt op het landelijke gemiddelde Alle KBA scholen gaan adequaat om met het leerlingvolgsysteem De schooldirecteuren en IB ers zijn geschoold in het evalueren en analyseren van leerlingresultaten op individueel en groepsniveau en sturen op het verhogen van leerling-resultaten. Elke KBA school heeft per leerjaar normen vastgesteld voor wat zij per leerjaar voor opbrengsten verwachten en maakt een analyse van de verklaringen voor (goede) leerresultaten. Elke school gebruikt de Onderwijscockpit om te sturen op de ontwikkeling van de kwaliteit. In de bouwvergaderingen ligt de nadruk op de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Op elke KBA school wordt alle methodegebonden software optimaal gebruikt. Elke medewerker beschikt over die ICT-vaardigheden en kennis die voor het uitoefenen van de functie wenselijk zijn. Prioriteit 2 : Talentontwikkeling van leerlingen Indicatoren Cultuureducatie maakt onderdeel uit van het schoolplan en elke school heeft een aanbod voor cultuureducatie. Met samenwerkingspartners wordt een breed aanbod van naschoolse activiteiten gerealiseerd. Scholen stellen een cultuureducatiebeleid vast. 14

15 1. Onderwijs en identiteit Prioriteit 3 : Goede zorg en begeleiding Indicatoren Op elke school is de vastgestelde WSNS-standaard met betrekking tot de leerlingenzorg gerealiseerd. Elke KBA school heeft haar zorgprofiel duidelijk beschreven. De uitstroom naar het LWOO/PRO is op elke KBA school minder dan 20%. Elke school heeft een zorgplan (of een zorgparagraaf binnen het Schoolontwikkelplan) waarin de leerlingenzorg is beschreven, waarbij aandacht is voor de voorbereiding van Passend Onderwijs. Er wordt (waar nodig) gewerkt met individuele leerlijnen op grond van capaciteitenonderzoek met ontwikkelingsperspectief, doelen en evaluatie. Er wordt gewerkt met kortdurende remedial teaching (RT) waarbij leerlingen zo snel mogelijk weer op de methodelijn komen. Voor elke leerling is er een goed dossier. Prioriteit 4 : Taalsterke scholen Indicatoren Elke school werkt aan taalbeleid op basis van het bovenschools format voor taalbeleid. Elke school heeft een medewerker met taakuren voor de coördinatie van het taalbeleid en onderwijs. De stichting KBA heeft een taalspecialist. Leerkrachtvaardigheden op het gebied van taalonderwijs zijn getraind. Er is een sterk taalaanbod in groep 1-2 en sterk aanvankelijk leesonderwijs. Elke school heeft ambitieuze doelen voor het taalonderwijs geformuleerd. Prioriteit 5 : Identiteit en sociale competenties Indicatoren Elke school heeft een leerlijn voor de levensbeschouwelijke vorming vastgesteld. Elke school heeft een instrument om de verwerving van sociale competenties te volgen. De school maakt zichtbaar hoe er binnen het curriculum wordt gewerkt aan het verwerven van sociale competenties, aan actief burgerschap en aan het tegengaan van segregatie. 15

16 2. Personeel en organisatie Prioriteit 1 : Leerkrachtvaardigheden Indicatoren Elke school heeft een vastgesteld scholingsplan en een begeleidingsplan t.b.v. zowel startend als zittend personeel. Het scholingsplan is gekoppeld aan de prioriteiten uit het schoolplan. Elke leerkracht heeft een bekwaamheidsdossier met daaraan gekoppeld een persoonlijk ontwikkelplan. In augustus 2009 heeft elke leerkracht een bekwaamheidsdossier. Vanaf 2011 beschikken ook alle andere medewerkers over een bekwaamheidsdossier. Er is een inwerkplan voor nieuwe medewerkers en nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid. Alle personeelsdossiers bevatten verslagen van de functionerings -, loopbaan- en beoordelingsgesprekken. Hierin is vastgelegd welke afspraken zijn gemaakt en wat het tijdspad daarbij is. Alle scholen hebben een leraarbegeleider met SVIB-opleiding aangesteld waarbij het werken met de camera voorwaarde is. Prioriteit 2 : Opleidingsschool Indicatoren In 2011 zijn minimaal 2 KBA scholen volwaardige opleiden in de school scholen. Alle scholen hebben jaarlijks 1 Lio in dienst en stageplaatsen op MBO en HBO niveau. Voor de opleidingsscholen is een goede communicatiestructuur vastgesteld voor student, Pabo, school en kantoor. Opleiders in de school zijn op maat opgeleid. Prioriteit 3 : Professionele organisatie Indicatoren Binnen KBA scholen worden de vergaderingen goed voorbereid. Er worden activerende werkvormen toegepast, besluiten en afspraken worden schriftelijk vastgelegd en werkgroepen formuleren duidelijk wat de opdracht is en welk resultaat wordt beoogd. Elke school maakt borgdocumenten. Bij elk plan t.b.v. de schoolontwikkeling wordt beschreven hoe de verbeteringen op de langere termijn geborgd worden. Het ziekteverzuim ligt in 2011 niet boven het landelijk gemiddelde. Pilot incidenteel beloningsbeleid Hst 8 gesprekscyclus van het IPB wordt aangepast 16

17 3. Financiën Indicatoren (blijvend belangrijk) Elke school heeft een Investeringsplan en een meerjarenbegroting voor telkens minimaal 5 jaar. Elke school heeft een personeelsbegroting voor telkens 5 jaar. 4. Huisvesting Indicatoren Voor elke school is er een overzicht van het daadwerkelijke gebruik van gas en elektra. De overzichten van de KBA scholen kunnen vergeleken worden. Jaarlijks evalueren de schoolleiding en het bestuurskantoor de jaarafrekening van de energieleveranciers. Elke school heeft een plan om te besparen op het verbruik van gas en elektra. Bij de aanschaf van nieuwe installaties wordt berekend of extra investering op de installatie een reële terugverdientijd heeft. Het leefklimaat in de lokalen is gemeten en blijft onder de 1200 ppm CO². In 2009 heeft elke KBA school een certificaat van asbestveilige school. Het schooleigen veiligheidsplan is minimaal één keer per jaar aan de orde in een overleg met de ouders. (evaluatie, bijstellen en borgen) Medewerkers van het KBA kantoor hebben tweejaarlijks een bijeenkomst met de bedrijfshulpverleners van de scholen. 5. Communicatie, maatschappelijk draagvlak en kwaliteit Indicatoren Elke school heeft een Ouderbeleidsplan om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Elke school heeft vastgelegd op welke wijze de communicatie met de wijk gerealiseerd wordt en op welke wijze de betrokkenheid bij de buurt gestalte krijgt. Ouders worden betrokken bij tevredenheidpeilingen en bij de jaarlijkse onderwijscockpit. Elke school heeft een duidelijk beeld van de typen ouders binnen de school en past daar de wijze van communiceren op aan. Elke school heeft een oudercontactpersoon en / of een oudercontactfunctionaris en stelt voor deze perso(o)n(en) een werkbeschrijving vast. 17

18 A2. Terugblik beleidsmedewerkers Hieronder geven de beleidsmedewerkers Personeel en Organisatie, Huisvesting en Planning en Control hun persoonlijke kijk op de afgelopen periode. Personeel en organisatie Leerkrachtvaardigheden Onder invloed van zowel landelijke als lokale ontwikkelingen is er steeds meer aandacht voor leerkrachtvaardigheden. De overheid zet in op opbrengstgericht werken en de inspectie legt bij haar schoolbezoeken meer en meer verband tussen opbrengsten van leerlingen en vaardigheden van leerkrachten en directie. Binnen Amsterdam werken de samenwerkende schoolbesturen en de gemeente (DMO) nauw samen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de kwaliteit van het personeel. Ook binnen de Stichting KBA is veel aandacht besteed aan leerkrachtvaardigheden. Op de scholen van de stichting hebben de leerkrachten een bekwaamheidsdossier. De wijze waarop dit bekwaamheidsdossier gebruikt wordt voor verdere ontwikkeling van de vaardigheden van de leerkracht verschilt echter van school tot school en ook van leerkracht tot leerkracht. Jonge mensen, die nog niet zo lang zijn afgestudeerd zijn vanuit hun opleiding gewend aan het werken met portfolio s en zelfevaluaties en gebruiken hun bekwaamheidsdossier ook actief om zichzelf te ontwikkelen. Bij oudere leerkrachten ziet men nog vaak dat het dossier niets anders is dan een papieren verplichting. Inwerkplannen, scholingsplannen en begeleidingsplannen zijn op alle scholen wel aanwezig, maar worden nog niet altijd actief ingezet (in relatie met de schoolontwikkeling en de bekwaamheidsdossiers) om structureel te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school. Bovenstaande geldt eveneens voor de personeelsdossiers. Nog te vaak worden die alleen actief gebruikt als er sprake is van onvoldoende functioneren en niet als instrument om de ontwikkeling te stimuleren en te borgen. Het werken met SVIB is op alle scholen geïmplementeerd. Opleidingsschool De doelstellingen zijn in de afgelopen periode niet (geheel) behaald. Bezuinigingen op de personele bekostiging hebben scholen ertoe doen besluiten niet meer vanzelfsprekend jaarlijks LIO-ers in dienst te nemen. De ontwikkelingen richting opleidingsscholen zijn op een laag pitje gezet. De communicatie richting PABO s loopt veelal nog niet optimaal. 18

19 De werkgroep BBO personeel probeert momenteel op basis van specifiek opgestelde competentieprofielen in overleg te gaan met de PABO s om te bekijken in hoeverre het curriculum van de PABO s hierop kan worden afgestemd en op welke wijze de PABO s en de opleidingsscholen optimaal kunnen samenwerken om beginnende leraren startbekwaam te krijgen. Professionele organisatie Op dit gebied is een duidelijke ontwikkeling waarneembaar. Op de scholen wordt steeds meer structureel gewerkt op het gebied van plannen van vergaderingen en vastleggen van gemaakte afspraken. Er worden jaarplannen opgesteld en geëvalueerd in jaarverslagen. Het administratiesysteem ParnasSys speelt hierbij een belangrijke rol. De afgelopen periode is er op de scholen, onder leiding van de interne begeleiders een begin gemaakt met het werken met groepsplannen en het systematisch evalueren hiervan. De inzet van de verzuimcoördinator en de samenwerking met de Arbodienst heeft op de meeste scholen geleid tot een bewustwording op het gebied van verzuimbegeleiding. De ontwikkelingen van het ziekteverzuim 2008 tot 2010 zijn als volgt: 2008: 6,98% landelijk: 6,00% 2009: 5,72% landelijk: 6,20% 2010: 6,04% landelijk: nog niet bekend. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat we waarschijnlijk onze doelstelling voor 2011 (het ziekteverzuim ligt niet boven het landelijk gemiddelde) gaan halen. Ook heeft de samenwerking met De Arbodienst geleid tot een aanzienlijke besparing op de Arbokosten: 2008: ; 2009: ; 2010: Goede communicatie achten we een zeer belangrijke competentie voor in het bijzonder directieleden en interne begeleiders. Vooral het op een juiste wijze voeren van verschillende gesprekken, met diverse doelen en met zeer diverse gesprekspartners is van groot belang. In 2010 hebben we daarom voor directieleden en IB-ers bovenschools een (voor directieleden verplichte) gesprekstraining georganiseerd. De ervaringen waren zeer divers, waarna we in overleg met het directieberaad besloten hebben de verantwoordelijkheid voor het trainen van gespreksvoering bij de scholen zelf te leggen. Eventueel willen we jaarlijks op vrijwillige basis bovenschools een training organiseren. 19

20 Huisvesting Door het uitbreiden van de werktijdfactor van 0.6 naar 1 FTE per 1 februari 2010 kan er voldoende aandacht besteed worden aan het regulier en planmatig onderhoud. Gesteld mag worden dat de basiskwaliteit op alle locaties op orde is. Het nieuwe software onderhoudsprogramma blijkt hierbij een handig hulpmiddel. Hierin wordt onder andere nauwkeurig bijgehouden wanneer onderhoudszaken voor rekening van de stadsdelen middels huisvestingsaanvragen moeten worden aangevraagd. Onlangs zijn onder andere gerealiseerd: Twee lokalen welzijn bij de St. Henricusschool. Volwaardige keukenfaciliteiten binnen de Ark. Gewijzigde beheerconstructie binnen de Brede school t Koggeschip. In voorbereiding voor de komende periode; Grootschalige renovatie van het bestaande gebouw van de Springplank Uitbreiding van de Elout met twee extra lokalen (uitbreiding op het dak) Renovatie gymaccommodatie en aanpassingen buitenruimten bij de Ark Als een van de hoogte punten is de nieuwbouw St. Jan de Doper gestart, deze zal rond de jaarwisseling in gebruik genomen kunnen worden. Andere aandachtspunten binnen huisvesting zijn ; De Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud, met als doel een kwaliteitsslag te maken. Verbetering van het binnenklimaat op de scholen, waarbij in overeenstemming met de subsidieverwachtingen een plan voor fasering van de maatregelen moet worden opgesteld. Energieverbruik registratie en monitoring in verband met mogelijke besparingen en collectieve energie-inkoop. 20

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Naam Inhoud Blz Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie