WFIA Jaarverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WFIA Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 westholland foreign investment agency WFIA Jaarverslag 2007

2

3 WFIA Jaarverslag 2007 Westholland Foreign Investment Agency

4 We verdiepen ons in het beslissingsproces van de klant. Welke vragen men ook heeft, we zoeken naar de beste oplossing voor díe persoon en díe organisatie. Zodat we het bedrijf ook daadwerkelijk verder kunnen helpen. Ons motto is: We re here to support you it s the team, that makes the difference. Binnen het WFIA-team staat een aantal kernwoorden centraal: dienstverlening, persoonlijke aandacht en optimale support. Het team is samengesteld op basis van talent, atti tude en expertise, in combinatie met hard werken. Die com binatie is zeer succesvol gebleken in de praktijk. De mede werkers hebben niet alleen verschillende nationaliteiten, ze hebben allemaal ook een uiteenlopende achtergrond.

5 Voorwoord Voor de WFIA was 2007 een belangrijk jaar. In april werd de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. Het bestuur van de WFIA, bestaande uit wethouders van de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft en de regiobestuurder Economische Zaken van het Stadsgewest Haaglanden, de directeur van de Kamer van Koophandel Haaglanden en een bestuurslid van de Kamer van Koophandel Rijnland, trad af en plaatste zich conform de adviezen van de Commissie Ybema op grotere afstand van de WFIA door toetreding tot de Raad van Participanten, welke vastgelegd is in de nieuwe Statuten. In april werd tevens de Raad van Toezicht geïnstalleerd, onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema. De directeur van de WFIA werd per die datum tevens bestuurder. Tegelijkertijd zijn de rapportage en monitoring systemen verder geprofessionaliseerd en worden deze gedurende het jaar door een accountant op regel matige basis gecontroleerd. De organisatie is in zijn geheel transparanter geworden, waarbij veel aandacht besteed is aan de governance structuur. We kunnen met tevredenheid terugkijken op een succesvol acquisitiejaar. De medewerkers hebben zich met nieuw en versterkt élan ingezet om nieuwe bedrijven uit het buitenland aan te trekken. Er zijn goede resultaten geboekt en vooral de resultaten uit opkomende gebieden zoals China en India stemmen tot grote tevredenheid, evenals het feit dat de nieuwe buitenlandse bedrijven zich evenredig verdeeld hebben gevestigd in de regio. De WFIA heeft daarnaast op actieve en positieve wijze een bijdrage geleverd aan vele activiteiten in de regio in het belang van het internationale vestigingsklimaat. Het behalen van goede resultaten is teamwork. De samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest, Kamer van Koophandel, de gemeenten en organisaties in de regio als Steenworp, Leiden - Life Meets Science en de Kennisalliantie is essentieel voor het welslagen van het werk van de WFIA. We zijn deze partijen dan ook erkentelijk voor hun positieve bijdragen. Een nieuwe activiteit werd opgestart: het Foreign Investment Relations Management. De hoofddoelstellingen van het programma zijn het verankeren van het reeds gevestigde internationale bedrijfsleven, het pro-actief benaderen van internationale bedrijven om signalen op te vangen over mogelijke verplaatsing of uitbreiding van activiteiten en het opvangen van signalen inzake (noodzakelijke) veranderingen in het vestigingsklimaat. Het personeelsbestand is in 2007 uitgebreid met een fte ten behoeve van het Foreign Investment Relations Management. De organisatie, de activiteiten en de resul taten van de WFIA zullen in de eerste helft van 2008 door een extern bureau geëvalueerd worden. Wij kijken daar vol vertrouwen naar uit. Imanda Wapenaar, directeur

6 Onze netwerken, kennis en ervaring zetten we rechtstreeks in ten behoeve van de WFIA. Het klankbord dat we vormen voor de directie en de praktische hulp die we bieden betekent verdere professionele groei voor de organisatie. Een groei die overigens al een aantal jaren geleden is ingezet. In samenwerking met de nationale foreign investment agency bewijst de WFIA dage lijks haar meerwaarde. Voor ons staat de persoonlijke aanpak, het oog voor detail en de drive van de mede werkers hoog in het vaandel. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. De Raad van Toezicht heeft voor de WFIA meer waarde dan uitsluitend een orgaan dat toezicht houdt op het reilen en zeilen van de organisatie. De leden van de Raad kunnen ieder voor zich bogen op jarenlange ervaring in hun eigen vakgebied. De aanvullende portefeuilles van de leden, hun expertise op het vlak van accountancy, politiek en commercie vormen een sterke combinatie die direct meerwaarde heeft voor de WFIA.

7 Verslag van de Raad van Toezicht Als gevolg van de wens van de in de WFIA participerende gemeenten in de regio en van het bestuur van de Kamer van Koophandel om als participanten op grotere afstand van de directie te staan, werd op 1 mei 2007 de Raad van Toezicht geïnstalleerd. De Raad van Toezicht is in 2007 vier maal bijeen geweest, in mei, juli, september en december. De vergadering in juli vond plaats gezamenlijk met de Raad van Participanten. Het voornemen is om jaarlijks een gezamenlijke vergadering te houden. Een belangrijk onderwerp vormde in de eerste vergaderingen van de Raad van Toezicht de implementatie van de nieuwe statuten en het maken van afspraken met de directie over de nieuwe werkwijze. Naast de toezicht houdende taken fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord en raadgever van de directie. Besloten is om in de loop van 2008 de praktische uit werking van de statuten op het gebied van verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht nader te evalueren. gevestigde internationale bedrijven. Met de directeur van de WFIA werd een functioneringsgesprek gehouden. De directie bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en zorgt voor een goede informatievoorziening over de geagendeerde onderwerpen. De leden van de Raad van Toezicht zijn volgens de Statuten na drie jaar eenmaal hernoembaar. Ter voorkoming van discontinuïteit is een rooster van aftreden opgesteld. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding per vergadering. Terugkijkend op het eerste jaar is de Raad van Toezicht tevreden over 2007, zeker gezien de concrete acquisitie resultaten van de WFIA. Den Haag, 16 maart 2008 G. Ybema R. L. van Marion J.P. Hanse Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met statutaire taken als toezicht op beleid, strategie en risico s, controlesystemen en op de realisatie van doelstellingen van de WFIA. Tevens werden de exploitatiebegroting en jaarplan voor het jaar 2008 goedgekeurd. De directie werd geadviseerd en bijgestaan bij het tot stand komen van het investor relations programma, dat ten doel heeft om in samenwerking met de participanten, de provincie Zuid-Holland en de Netherlands Foreign Investment Agency op structurele wijze contact te houden met de in de regio

8

9 I n h o u d Inleiding 9 1 Resultaten op hoofdlijnen 15 2 Activiteiten en resultaten per land en per sector Verenigde Staten China India Taiwan Verenigd Koninkrijk Japan Duitsland Rest van de Wereld 32 3 De WFIA in de regio Foreign Investor Relations Management (FIRM) Activiteiten, evenementen Communicatie 39 4 Monitoring, evaluatie en interne organisatie 45 5 Bestuurs-directieverslag 49 6 Financiën Verkort financieel verslag Resultatenrekening Accountantsverklaring 56 Bijlagen 58

10 8 wfia jaarverslag 2007

11 Inleiding De WFIA is opgericht door de gemeenten Den Haag, Delft, Leiden, Zoetermeer, het Stadsgewest Haaglanden en de Kamer van Koophandel Den Haag om zo veel mogelijk nieuwe buitenlandse bedrijven aan te trekken. De WFIA fungeert ook als een van de acquisitie organisaties voor de provincie Zuid-Holland. Deze vorm van samenwerking tussen steden, Stadsgewest en de Kamer van Koophandel om buitenlandse bedrijven aan te trekken is uniek in Nederland. Westholland is een bijzondere kennisregio, onder meer door de aanwezigheid van vele organisaties op het gebied van internationaal recht in Den Haag, universiteiten, wetenschappelijke instituten en hoge scholen in Leiden, Delft en Zoetermeer. Ook de aanwezigheid van ESA / Estec (Noord wijk), het Bio Science Park (Leiden) en de in ontwikkeling zijnde gebieden Delft Technopolis Innovation Park, Space Business Park (Noordwijk), het Ypenburg terrein met lucht- en ruimtevaart / composieten bedrijven en het Westland met zijn geavanceerde kennis op het gebied van tuin bouw en veredeling maken Westholland tot een aantrekkelijke regio voor internationale kennisintensieve bedrijven. Buitenlandse investeerders hebben een positieve invloed op de economie. Zij worden in een recent rapport, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, door onderzoeksbureau Berenschot* omschreven als groeiversnellers van de Nederlandse economie. Volgens het rapport zijn zij onder meer vaker actief in sectoren die veel indirecte werkgelegenheid creëren, besteden meer ondersteunende diensten uit dan Nederlandse bedrijven, hebben meer hoogopgeleide medewerkers in dienst dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf en zijn actiever in natio nale en internationale netwerken dan Nederlandse bedrijven. Buitenlandse bedrijven kunnen aan de economie van onze regio bijdragen door uitwisseling van kennis, deelname aan netwerken en opleiden van personeel. Elke baan gecreëerd door het aantrekken van een buitenlands bedrijf, zorgt boven dien voor nog eens 1,5 baan bij Nederlandse toe leveranciers en dienstverleners. In 2007 heeft de WFIA 34 nieuwe buitenlandse bedrijven weten aan te trekken. In hoofdstuk 1 wordt dit nader uitgewerkt met betrekking tot arbeidsplaatsen, type vestiging, landen van herkomst en sectoren. De WFIA richtte zich in 2007 op bedrijven uit vijf prioriteitssectoren die in onze regio sterk vertegenwoordigd zijn: ICT (IT en telecommunicatie), Lucht- en Ruimtevaart (vooral de ontwikkeling en productie van lichte materialen en composieten), Olie en Gas (met name de exploratie en productie van energiedragers), Life Sciences (medische technologie en biotechnologie) en Zakelijke Dienstver lening (juridische sector, financiële sector en verdere ondersteunende dienstverlening). In één land, Taiwan, bleek een andere sector, de Tuinbouw, zeer kansrijk. Ook de internationaal georiënteerde en kansrijke Watersector is belangrijk in Zuid-Holland. Voor de WFIA bleek het moeilijk te bepalen wat voor bedrijven in deze sector aangetrokken kunnen worden. In 2008 zal hiertoe nader onderzoek worden uitgevoerd. De voornaamste doellanden van de WFIA waren in 2007 de Verenigde Staten, China, India, het Verenigd Koninkrijk, * Buitenlandse investeerders zijn groeiversnellers voor de Nederlandse economie Berenschot, Juli 2007 wfia jaarverslag

12 Taiwan, Japan en Duitsland. Het aantrekken van buitenlandse bedrijven vraagt gedegen voorbereidend en ondersteunend onderzoek en volharding bij het vinden en benaderen van mogelijke vestigingskandidaten. Wanneer de accountmanagers naar een beurs gaan of bij een bedrijf in het buitenland langs mogen komen om de voordelen van vestiging in onze regio over het voetlicht te brengen gaat daar meestal een lange periode van onderzoek en telefoonen contact aan vooraf. In hoofdstuk 2 worden de activi teiten en resultaten in de prioriteitslanden per sector uitgewerkt. De WFIA draagt actief bij aan het internationale vestigingsklimaat in de regio en werkt daartoe veel samen met regionale partijen zoals de gemeentelijke accountmanagers verantwoordelijk voor bedrijfscontacten, de Kamer van Koophandel, Leiden - Life Meets Science, Steenworp, de Kennisalliantie, de ICT-kringen in Delft en Zoetermeer en het Zuid-Holland Shanghai Pudong Co-innovation Programma. De WFIA werkt actief samen met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Hoofdstuk 3 beschrijft de extra activiteiten die de WFIA in de regio ontplooit, waaronder het Foreign Investor Relations Management programma. Ook de wijze van samenwerking met de participanten wordt in dit hoofdstuk beschreven. Per 1 april 2007 is bij de WFIA een nieuwe juridische en organisatorische structuur in werking getreden. Het bestuur van de WFIA, bestaande uit wethouders van de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft en de regiobestuurder Economische Zaken van het Stadsgewest Haaglanden, de directeur van Kamer van Koophandel Haaglanden en een bestuurslid van Kamer van Koophandel Rijnland, trad af en plaatste zich op grotere afstand van de WFIA door toetreding tot een nieuw gremium, de Raad van Participanten. In april werd tevens een onafhankelijke Raad van Toezicht geïnstalleerd, onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema. In hoofdstuk 4 worden de nieuwe structuur en de controlesystemen nader uitgewerkt. De Raad van Participanten voorziet de directie van de WFIA gevraagd en ongevraagd van advies. De taak van de Raad van Toezicht is toezicht te houden op de directie, op het beleid en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Het bestuur van de WFIA wordt gevormd door de directie en is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Vooraf was met de Raad van Participanten afgesproken dat de WFIA het boekjaar 2007 met een negatief saldo zou eindigen in verband het invoeren van de nieuwe organisatiestructuur en de daarmee gepaard gaande extra kosten. Deze kosten zijn geboekt ten laste van de reserve. Een en ander is terug te vinden in hoofdstuk wfia jaarverslag 2007

13 wfia jaarverslag

14 12 wfia jaarverslag 2007

15 Organisatie: NeQLab Research Land van herkomst: Rusland Vestigingen: Rusland en Delft NEQLab Research focuses on the research and technical development of certain plasma technologies in aerodynamics, combustion processes and chemistry. The research facility is located in the vicinity of the Technological University of Delft. Being located near the TU Delft provides us with a highly innovative infrastructure, access to a qualified work force, and potential for joint projects. We are close to potential clients, suppliers of business services and governmental authorities, and WFIA realised that these elements are essential to our company. They were very pro-active and supportive in the way they helped us. Not only did they find potential locations, they also introduced us to the local government and the Technical University of Delft. Above all, they took on a significant part of the negotiations and helped us in bridging inter-cultural differences and establishing understanding with Dutch partners. Yuri Leonov, Financial and Administrative Manager and investor in NEQLab, Delft wfia jaarverslag

16 14 wfia jaarverslag 2007

17 1 Resultaten op hoofdlijnen De WFIA kan terugkijken op een succesvol jaar. Niet alleen zijn er uitstekende acquisitie resultaten behaald, maar de medewerkers hebben ook op actieve en positieve wijze hun bijdrage geleverd aan vele activiteiten in de regio in het belang van het internationale vestigingsklimaat. In 2007 heeft de WFIA 34 nieuwe bedrijven weten aan te trekken. Deze bedrijven hebben aangegeven, door middel van door hen zelf ingevulde en ondertekende confirmation letters, dat zij verwachten gezamenlijk bij aanvang met 103 arbeidsplaatsen te beginnen en na drie jaar door te groeien naar 463 arbeidsplaatsen. In het Jaarplan 2007 was als doelstelling de vestiging van 22 nieuwe buitenlandse bedrijven neergelegd en 325 arbeidsplaatsen na drie jaar (gerelateerd aan de natio nale organisatie NFIA). Dankzij de opkomende economieën in Azië en het goede econo mische klimaat werden deze doelstellingen ruim overschreden. In de resultaten worden door ons alleen bedrijven geteld die de verwachting uitspreken na drie jaar minstens 5 werknemers in dienst te zullen hebben. Naast deze bedrijven worden ook kleinere bedrijven, zij het minder intensief, door de WFIA bijgestaan. In 2007 ging het om 1 klein bedrijf. Dit bedrijf uit Slovenië met Personal training als activiteit heeft zich gevestigd in Wassenaar. Plaats van vestiging Als plaats van vestiging hebben 21 nieuwe buitenlandse bedrijven voor Den Haag gekozen, 4 bedrijven voor Delft, 4 bedrijven voor Leiden en 4 bedrijven voor Zoetermeer. Eén bedrijf heeft zich buiten deze vier hoofdgemeenten (participanten) gevestigd in Westland en wordt daarom gemeld onder het Stadsgewest Haaglanden. Per stad Aantal bedrijven Aantal werknemers bij start Den Haag Leiden Delft Zoetermeer Stadsgewest Haaglanden Totaal Na drie jaar wfia jaarverslag

18 Landen van oorsprong Vooral over de resultaten uit de nieuwe landen zoals China en India kunnen we in 2007 tevreden zijn. Geconstateerd kan worden dat de activiteiten gericht op deze gebieden zich hebben terugvertaald door middel van een relatief groot aantal vestigingen van nieuwe bedrijven uit deze landen. In sommige landen zoals China en Taiwan is over een langere periode geïnvesteerd, terwijl de activiteiten gericht op India reeds na twee jaar resultaat boeken. De groei in het aantal nieuwe bedrijven vanuit Aziatische landen heeft de teruggang in resultaten vanuit de Verenigde Staten ruimschoots kunnen opvangen. Land van Aantal Werkplek 3 jaar herkomst China Verenigde Staten India Taiwan Canada Estland Verenigd Koninkrijk Japan Luxemburg Maleisië Rusland Zweden Totaal De belangrijkste landen van oorsprong historisch in grafiek Zoals eerder al aangestipt is, lopen de investeringen vanuit de Verenigde Staten internationaal wat terug, maar nemen de investeringen vanuit Aziatische landen toe. Het WFIA team heeft deze kentering tijdig aangevoeld en op het juiste moment zijn acquisitie strategie daarop aangepast. Primaire landen uiteengezet USA China India Groot Brittanië In welke sector werken de nieuwe bedrijven De sector ICT bracht in 2007 de meeste nieuwe bedrijven voort, een sterke toename in aantal wanneer er vergeleken wordt met het jaar ervoor. Zakelijke Dienst verlening is goede tweede met 5 projecten, gevolgd door Olie en Gas en Life Sciences. Opmerkelijk is het grote aantal anders. Hieronder vallen bedrijven die niet actief zijn in een van de vooraf bepaalde sectoren. Hier valt te denken aan import & export, plastic recycling, textiel en natuursteen. Dit hoge aantal uiteenlopende segmenten komt voornamelijk voort uit de uiteenlopende handelsondernemingen die zich vestigden in het nieuwe Euro China Trade Center (ECTC) in Den Haag. 16 wfia jaarverslag 2007

19 Sector Anders 16 ICT 7 Zakelijke Dienstverlening 5 Olie en Gas 2 Life Science 2 Lucht- en Ruimtevaart 1 Tuinbouw 1 Totaal 34 Soort Vestiging Afgelopen jaar zijn er 22 nieuwe Marketing & Sales kantoren bijgekomen in de regio. Een toename in aantal van meer dan twee keer vergeleken met voorgaand jaar (tien). Ook het aantal Europese hoofdkantoren is flink gestegen. Het aantal is bijna 3 keer zo hoog als vorig jaar (vier). Vestiging Marketing & Sales kantoor 22 Europees Hoofdkantoor 11 R & D 1 Totaal 34 Historisch overzicht tabel ( ) Jaar Aantal bedrijven Fact Finding Trips In het jaar 2007 heeft de WFIA 98 keer een buitenlandse bedrijf weten te interesseren voor een fact finding bezoek (FFT) aan Westholland. De meeste bedrijfsbezoeken vonden plaats door Chinese bedrijven met 22 FFT, gevolgd door Verenigde Staten met 17 FFT, India 12 en Taiwan 10 FFT. wfia jaarverslag

20 FFT per Land China 22 Verenigde Staten 17 India 12 Taiwan 10 Duitsland 6 Verenigd Koninkrijk 6 Japan 5 Rusland 5 Canada 4 Rest van de wereld 11 Totaal 98 Stedenbezoek Hieronder staat een tabel met daarin een overzicht welke steden zijn bezocht tijdens de Fact Finding Trips. Per FFT wordt meestal een bezoek gebracht aan meerdere steden. Bezoek Den Haag 54 Leiden 18 Delft 23 Zoetermeer 11 Kvk Haaglanden 21 Kvk Rijnland 4 PZH 6 aantal keer Leads > projects > gevestigd De accountmanagers plaatsen veelbelovende internationale bedrijfscontacten als leads op de leads-lijst van de WFIA. Een lead kan een upgrade kan krijgen tot project het bedrijf dient dan een intake letter getekend te hebben. Pas dan zal een account manager substantieel tijd steken in de samen werking met het internationale bedrijf en bijvoorbeeld een FFT organiseren. Als het bedrijf besluit een ves tiging in Westholland te openen, dan wordt het gevraagd een confirmation letter te tekenen. In de confirmation letter geeft het bedrijf zelf aan op welk adres het zich zal vestigen en de verwachte werkgelegenheid bij aanvang en na drie jaar. Lead Project Gevestigd China Duitsland 6 3 Verenigd Koninkrijk India Japan Taiwan Verenigde Staten Rest van de wereld Totaal Opgemerkt dient te worden dat er over het algemeen geen lineaire verbinding is tussen leads in een jaar en gevestigde bedrijven in dat jaar. Sommige leads zullen zich pas na een paar jaar vestigen en met sommige vestigers was het contact gelegd in voorgaande jaren. 18 wfia jaarverslag 2007

21 wfia jaarverslag

22 20 wfia jaarverslag 2007

23 Organisatie: International Water Association (IWA) Land van herkomst: UK Vestigingen: UK, Singapore en Nederland Locating our operational office in The Hague at the end of 2007 was no co-incidence. The Netherlands shares our passion for water issues, and is nicely aligned with our philosophy and ambitions. WFIA has helped us tremendously, not only with finding us the right office, but also with personally helping our 8 employees who moved from the UK. They made sure that the whole transition occurred without a hitch, and smoothed the pathway for us. We are looking forward to an ongoing partnership with WFIA in our further development. The International Water Association (IWA) just had its 60th anniversary in November last year. The Association, founded by the Dutch, French and English, is now a global networking organisation that works with people at the top in water management. Paul Reiter, Executive Director IWA, The Hague wfia jaarverslag

24 22 wfia jaarverslag 2007

25 2 Activiteiten en resultaten per land en per sector 2.1 Noord-Amerika In 2007 nam de economische groei in de VS aanzienlijk af tengevolge van de crisis op de huizen- en hypothekenmarkt. De waarde van de dollar nam gedurende het jaar gestadig af. Een zwakke dollar is goed voor de export, maar dit maakt tegelijkertijd investeringen in de sterke euroregio kostbaar voor Amerikaanse bedrijven. De Canadese economie die zeer verweven is met de VS, doet het iets beter maar ook hier zijn de gevolgen van de crisis in de VS zeer merkbaar. De verwachting voor 2008 is niet erg goed en de vrees is dat de Amerikaanse economie in een recessie terecht zal komen. De resultaten van de verkiezingen in november 2008 zullen hopelijk nieuw élan brengen. Het is op dit moment moeilijk te voorspellen wat het effect van de lage stand van de dollar zal zijn op de Amerikaanse investeringen in Europa. In het afgelopen jaar namen nieuwe Amerikaanse vestigingen in Nederland, en ook in onze regio, in aantal af. Maar het zou kunnen zijn, dat de lage koers van de dollar bedrijven juist zal aanmoedigen buiten de VS naar afzetmogelijkheden te zoeken. Wij zullen alert blijven en met partners als de NFIA* en EVD** inhaken op kansen en mogelijkheden in de diverse regio s en sectoren als deze zich voordoen. Resultaten Als resultaat van onze wervingsactiviteiten en samenwerking met andere partijen, ontvingen we 21 Amerikaanse en Canadese bedrijven voor nadere kennismaking met onze regio door middel van een een fact finding trip in Hiervan besloten 7 bedrijven om zich in Westholland te vestigen. Zij gaven in de confirmation letter aan hun nieuwe vestiging met 12 medewerkers te beginnen en verwachten na 3 jaar te groeien naar 97 arbeidsplaatsen. Activiteiten De samenwerking met een Amerikaans-Nederlandse consultancy groep van voormalige medewerkers van de NFIA en NDL (Nederland Distributieland) heeft in 2007 niet tot noemenswaardige resultaten geleid, zodat we besloten hebben om aan het einde van het jaar de overeenkomst niet in de huidige vorm te verlengen maar tot een no-cureno-pay overeenkomst over te gaan. Zij hebben een paar contacten aangebracht, die door de WFIA accountmanagers worden opgevolgd. Ten behoeve van het vinden van nieuwe leads wordt naar andere wegen en andere bronnen voor nieuwe bedrijfscontacten in de VS voor de WFIA gezocht. *NFIA Netherlands Foreign Investment Agency **EVD Economische voorlichtingsdienst wfia jaarverslag

26 In 2007 werd door Financial Times op internet de FDI Atlas gelanceerd ten behoeve van bedrijven die zich internationaal willen oriënteren. Westholland was een van de eerste regio s die aan dit nieuwe project deelnam en zich in de atlas profileerde. Beurzen De WFIA heeft in 2007 in samenwerking met de NFIA aan een aantal evenementen en handelsbeurzen deelgenomen in Noord-Amerika. Hiermee werden niet alleen onze relaties met de betrokken NFIA kantoren en de Technisch Wetenschappelijke Attaché s, verbonden aan de consulaten, versterkt, maar werden oude en nieuwe contacten in prioriteitssectoren gelegd en aangetrokken. Voorafgaand en tijdens handelsbeurzen en andere investeringsevenementen maken de WFIA accountmanagers afspraken met vertegenwoordigers van branche organisaties, bedrijven, overheidsorganisaties en consultants met als doelstelling bedrijven te ontmoeten die vestiging in Europa overwegen. Activiteiten in de prioriteitssectoren ICT WFIA accountmanagers hebben wederom de CEBIT, Europa s grootste IT beurs in Hannover bezocht. Er nemen aan deze beurs 6000 standhouders deel vanuit de hele wereld, verdeeld over landenpaviljoens. De Amerikaanse US Commercial Service coördineert het Amerika paviljoen, wat een uitstekende gelegenheid is om op korte afstand Amerikaanse bedrijven te spreken over investeren in Nederland. Vooraf werd een pr ing verzonden. Tijdens de beurs vonden gesprekken plaats met meer dan 50 bedrijven, waarvan er 20 zich geïnteresseerd toonden in nadere informatie over Westholland. In Orlando, Florida hebben WFIA accountmanager de CTIA, de grootste beurs op het gebied van wireless internet en communicatie bezocht. Er werd een pr ing verzonden en hier werd met ca 30 bedrijven gesproken, waarvan 3 bedrijven geïnteresseerd bleken in de Europese markt. In Amsterdam vond in september één van de grootste jaarlijkse Europese beurzen op het gebied van multimedia plaats, de IBC. Ook hiervoor werden net als in eerdere jaren afspraken met deelnemende bedrijven gemaakt en zullen gelegde contact opgevolgd worden. Olie en Gas De WFIA heeft samen met de EVD en de IRO, de Nederlandse overkoepelende organisatie van bedrijven in de olieen gasindustrie, wederom deelgenomen aan het Nederlandse paviljoen op de jaarlijkse Offshore Technology Conference. De WFIA was medesponsor van de receptie die werd georganiseerd door het Nederlandse Consulaat in Houston / Miami en de IRO. Dankzij de afspraken die vooraf met bedrijven waren gemaakt, werd contact gelegd met 2 nieuwe leads en vestigde zich 1 bedrijf dat via de IRO met de WFIA in contact was gekomen in onze regio. Life Sciences Samen met het Bio Science Park Leiden, vertegenwoordigd door Leiden - Life Meets Science, nam de WFIA deel aan BIO 2007 in Boston, de grootste biotech beurs ter wereld. BIO is het belangrijkste internationale netwerk- en promotie evenement voor de sector Life Sciences. De WFIA participeerde in het Massachussetts Bio Techno programma en in een seminar georganiseerd door Oxford Intelligence. De WFIA vertegenwoordigers legden daar contact met een groot aantal belangrijke internationale adviseurs en een aantal vooraf geselecteerde bedrijven uit de sector Life Sciences. Als resultaat van BIO verwachten we dat 1 à 2 bedrijven zich in de nabije toekomst in Westholland zullen vestigen. 24 wfia jaarverslag 2007

27 Andere activiteiten In het najaar werd een kleine roadtrip georganiseerd langs een aantal bedrijven in Silicon Valley, Californië, aansluitend op het door de EVD georganiseerde Hightech Connections, een evenement waar Nederlandse en Amerikaanse hightech bedrijven elkaar konden ontmoeten. Ook werden het NFIA kantoor waar recent een aantal nieuwe medewerkers waren begonnen en het Netherlands Office of Science and Technology bezocht om onze regio extra onder de aandacht te brengen. Aansluitend werden ook bedrijfsbezoeken afgelegd in Atlanta en in Washington DC. Tijdens deze rond reis werd contact gelegd met een tweetal leads waarvan we op korte termijn resultaat verwachten, bezochten we een bedrijf dat definitief besloten heeft zich in onze regio te vestigen en werd een bedrijf bezocht dat uitbreidingsplannen heeft (investor relatons). 2.2 China China heeft in 2007 met een economische groei van 11,4% een record gevestigd. De handel tussen China en EU was 15,5% van het totale volume van buitenlandse handel van China, waardoor de EU de grootste handelspartner van China blijft. Binnen de EU handhaaft Nederland zich als tweede handelspartner van China. Met de oprichting van een speciaal fonds met een kapitaal van 200 miljard dollar wordt in het buitenland voorzichtig gezocht naar strategische investeringsprojecten. De Amerikaanse hypotheekcrisis en de val van de dollar hebben er toe geleid dat dit nieuwe investeringsfonds participatie heeft genomen in Amerikaanse banken. Naar verwachting zal dit nieuwe investerings fonds ook in Europa onderzoek doen naar strate gische investeringsmogelijk heden. De WFIA is nog niet betrokken geweest bij dergelijke transacties. In de toekomst zal misschien discussie plaats moeten vinden of wij dit tot onze activiteiten willen rekenen. In 2008 zal China in het teken staan van de Olympische Spelen. Naar verwachting zal hierdoor de Chinese economie verder groeien, maar de outbound activiteiten zullen wel enigszins getemperd worden. Resultaten In 2007 heeft de WFIA wederom een twintigtal fact findings in de regio georganiseerd voor Chinese ondernemingen. Veertien Chinese ondernemingen hebben zich in Westholland gevestigd, met bij aanvang 42 arbeidsplaatsen en met naar verwachting na 3 jaar meer dan 171 werknemers. In dit aantal is een groep van 9 ondernemingen die zich vooruitlopend op de totstandkoming van het Europe China Trade Center (Den Haag) al heeft gevestigd in Westholland. Een groot deel van de bedrijfsvestigingen is handelsonderneming. Bijzondere aandacht verdient de vooralsnog wfia jaarverslag

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency

Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency B&W.nr.: 07.0126 d.d. 06-02-2007 Onderwerp Voornemen tot voortzetten samenwerking met de West-Holland Foreign Investment Agency 2007-2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Er kennis van

Nadere informatie

GROOTSTE Groei. GROOTSTE Groei. resultaten Samenvatting. projecten gerealiseerd. in ICT. nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei

GROOTSTE Groei. GROOTSTE Groei. resultaten Samenvatting. projecten gerealiseerd. in ICT. nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei JAARVERSLAG 05 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY resultaten 05 Samenvatting 44 projecten gerealiseerd GROOTSTE Groei in ICT 09 nieuwe arbeidsplaatsen 359 nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei 0

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse resultaten 2016 2 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse investeringen in 2016... 5 Resultaten

Nadere informatie

Resultaten 2014 Rotterdam Partners

Resultaten 2014 Rotterdam Partners Resultaten 0 Rotterdam Partners Rotterdam Partners International Trade & Investment is in 0 actief betrokken geweest bij de realisatie van 0 projecten in de Rotterdam regio. Hiervan waren confirmed projects,

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp Verre Oosten aanpak

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp Verre Oosten aanpak Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt evaluatieonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de acquisitie door het WFIA 8 mei 2008 Onno Ponfoort Luddo Oh Martin Schulz Klaas de Gier

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: 9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland... 3 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Holland Space Cluster

Holland Space Cluster Deze nieuwsbrief informeert alle geïnteresseerden en betrokkenen over het Holland Space Cluster in oprichting. Fotoverslag bijeenkomst Holland Space Cluster 3 juli: De ruimtevaartsector in Nederland moet

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten?

Inhoud 1. Algemene informatie MDBC. 2. Maleisie. 3. Student Internship Program (SIP) - historie. 4. Voor welke studenten? Inhoud 1. Algemene informatie MDBC 2. Maleisie 3. Student Internship Program (SIP) - historie 4. Voor welke studenten? 5. Student Internship Program het proces 6. Financieel 7. Contact Algemene informatie

Nadere informatie

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven:

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: De Nederlandse software product sector Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: het Midden-Oosten en Golfgebied Woerden, 20 februari 2013 Paul Tjia, GPI Consultancy Product software sector

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018

Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Netherlands-Asia Honours Summer School Organisatie NAHSS 2018 Inhoud Missie, visie en ambitie NAHSS Organisatiestructuur Succes in 2017 Taken van de PB Compensatie Selectieprocedure De NAHSS heeft een

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency

Netherlands Foreign Investment Agency Netherlands Foreign Investment Agency Inhoudsopgave Persbericht: Recordbedrag aan buitenlandse investeringen... 3 Resultaten NFIA in 214... 4 Herkomst van projecten... 6 Activiteiten... 7 Sectoren... 8

Nadere informatie

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T

Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 S M A R T P O R T Stad en Haven. De haven en kansen voor de stedelijke economie. Bart Kuipers RHV / Smart Port 26 Februari 2014 Het Rotterdamse haven en industriecomplex Container hub: #1 in Europa, #11 in de wereld Chemisch

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

wfia Jaarverslag wfia jaarverslag 2009 1

wfia Jaarverslag wfia jaarverslag 2009 1 wfia Jaarverslag 2009 wfia jaarverslag 2009 1 n W e S internationale vestigingsen promotieactiviteiten Naast het assisteren, adviseren en aantrekken van buitenlandse investeerders onderneemt de WFIA de

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014

CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 CHINA DESK RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1 e kwartaal 2014 Algemeen Zoals al aangekondigd in de evaluatie van december 2013 zijn in het 1 e kwartaal van 2014 de bestaande contacten verder uitgebouwd en zijn

Nadere informatie

Kent, een geweldige plek om zaken te doen

Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent, een geweldige plek om zaken te doen Kent is de beste plek om zaken te doen in het Verenigd Koninkrijk. Gelegen in Zuidoost-Engeland is Kent de regio die het dichtst bij het vasteland van Europa ligt.

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Zakendoen met China via Hong Kong

Zakendoen met China via Hong Kong Zakendoen met China via Strategische Overwegingen en Praktijkvoorbeelden Bart Horsten 3 mei 2011 Steenweg op Mol 129 B-2360 Oud-Turnhout Belgium Tel: +32 (0)14 720275 Fax: +32 (0)14 720299 www.horsten.be

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen door het MKB

Buitenlandse investeringen door het MKB M00408 Buitenlandse investeringen door het MKB Toenemende investeringen in lagelonenlanden of op kousenvoeten naar buurlanden? Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 13 oktober 004 Buitenlandse investeringen

Nadere informatie

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013 Delen is Bas Pulles, Commissaris NFIA NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 213 Agenda Agenda Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) wereldwijd NFIA resultaten 24-213 (t/m 31-1-213)

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS

BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS BRABANT, EUROPE S HEART OF SMART SOLUTIONS Introductie BOM is de Regionale Acquisitie Partner van het Ministerie Economische Zaken (NFIA) en Provincie Noord-Brabant (convenant 2012) BOM voert regie en

Nadere informatie

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu. Presentatie Marjolijn Blokzijl LEEFTIJDSONAFHANKELIJK WERVINGSBELEID mature@eu Presentatie Marjolijn Blokzijl OVERZICHT PRESENTATIE Situatieschets Demografische veranderingen Noodzakelijke strategieën Arbeidsparticipatie oudere werknemers

Nadere informatie

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA

Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA Matchmaking & Marktoriëntatie reis Agrofood & Toerisme naar Sichuan Province en Liyang, CHINA De missie vindt plaats tussen 19 tot en met 26 oktober. Na de succesvolle missie van vorig jaar is besloten

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek.

Kenmerkend voor ruimtevaart is de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven, universiteiten & kennisinstituten en overheid: de gouden driehoek. 00 Ruimtevaart in Nederland en in Europa - Kort resume van de Nederlandse positie. Aandacht voor de komende Ministersconferentie van de European Space Agency (ESA) In december 2014 vindt de ESA Ministersconferentie

Nadere informatie

PEZY GROUP GLOBAL SOURCING LOCAL SUCCESS

PEZY GROUP GLOBAL SOURCING LOCAL SUCCESS PEZY GROUP GLOBAL SOURCING LOCAL SUCCESS 15-10 2009 @ pezy group 1 China & India een kans of bedreiging voor een klein product ontwikkelbedrijf in Nederland? Inleiding bedrijfsactiviteiten Visie, trends

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Kraus, Ronald 9402 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Handelsreis naar Vietnam Datum 15-09-2015 Naam en telefoon Kraus, Ronald 9402 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Buijs-Glaudemans, Wobine Wat adviseer je te besluiten? 1. Deelname van Oss aan een

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel:

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Voorstel: VOORSTEL Datum: 20 september 2013 college van burgemeester en wethouders Reg. nr. Decos: BWV-13000430 Reg. nr. DocMan Onderwerp: Stedenband Heerlen-Nan'an. Auteur: Eric-Jan Reemers Afdeling: 36.01.1 Cluster

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com

South Holland. AngloINFO. 2015 (Dutch) Media Pack AngloINFO. Angloinfo.com Angloinfo.com AngloINFO Media Pack AngloINFO Media 2015 (Dutch) Pack 2013 Over AngloINFO AngloINFO is a global expat network: 90+ regional websites 45+ countries 20 million monthly page views Over 3 million

Nadere informatie

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Aan: College van B&W Van: Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder

Nadere informatie

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V.

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Marc Padberg Den Haag 11 Juni 2014 Inhoudsopgave Regelgeving en belastingen in Vietnam Op welke manieren investeren in Vietnam Stappen voor het starten

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Convenant Expat Centre Leiden

Convenant Expat Centre Leiden Convenant Expat Centre Leiden 2016-2019 De volgende partners gaan van 1 juni 2016 tot en met 1 juni 2019 de samenwerking aan voor het Expat Centre Leiden (hierna ECL) : gemeente Leiden, gemeente Oegstgeest,

Nadere informatie

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers

De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid. en de rol van World Trade Centers De vestigingsplaatsaantrekkelijkheid van Nederland en de rol van World Trade Centers Drs. Nicolaas Waaning MBA Senior Adviseur Amsterdam, 5 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011

Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Enquête Internationalisering Rapportage Persbericht januari 2011 Auteurs: P. M. Walison MSc, Trainee Internationaal Ondernemen Dhr. P. van Kuijen, Sectormanager Zoetermeer, 24 januari 2011 Hoewel aan de

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt

Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Van de Kaasmarkt naar de Chinese Markt Kansen in China en Hong Kong Door: George Ammerlaan Voorzitter HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND Informeert Adviseert Organiseert Onderzoeksrapporten China,

Nadere informatie

Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk

Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk Zakendoen met het Verenigd Koninkrijk NBCC Michiel van Deursen CEO Presentatie Introductie NBCC Kansen op de Britse markt Cultuur van het zakendoen NBCC Ledenorganisatie Bi-laterale handels-en investeringsbevordering

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box

Out of the box Over de grenzen. SIETAR Nederland Seminar. 14 juni 2014 INGE HEETVELT 23-06- 14. SIETAR Nederland - Out of the Box Out of the box Over de grenzen SIETAR Nederland Seminar 14 juni 2014 INGE HEETVELT o De wereld stuitert en beweegt o De schijnzekerheid van cijfers o Het optimisme in Afrika o Ondernemers met lef & hart

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Plan De veranderingen in de internationale oliemarkten Gevolgen voor ARA, rol van energiehub Energietransitie,

Nadere informatie

WFIA Jaarverslag 2008

WFIA Jaarverslag 2008 WFIA Jaarverslag 2008 westholland foreign investment agency Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag van de Raad van Toezicht 5 Inleiding 6 1. Resultaten op hoofdlijnen 9 2. Investor Relations 13 3. Activiteiten

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Hoofdkantoor b 14augustus2014 I J age Interne Weekrapportages (gedeeltelijk) Datum openbaar Dienst Terugkeer en Vertrek Bijlage nummer

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers

BTW: een update in 45 minuten. Erik Scheer & Casper Evers BTW: een update in 45 minuten Erik Scheer & Casper Evers Onderwerpen 1. Inleiding 2. De BTW-verordening (1 juli 2011) 3. Ontwikkelingen Hof van Justitie 2 Inleiding 3 Inleiding Talloze ontwikkelingen die

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China.

De gemeente Groningen heeft de gemeente Emmen eind 2008 uitgenodigd om zich te voegen in een missie op Noord Nederlandse schaal naar China. RIS.3686 Wethouder Evenhuis Aanleiding In de programmabegroting 2008 is vermeld dat er voor Emmen kansen liggen in de ontwikkelingen in China en dat het gemeentebestuur de kansen op dit punt samen met

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Nieuwe positionering WestHolland. verslag Raad van toezicht. resultaten. wfia team. sectoren. visie/missie.

Jaarverslag 2014. Nieuwe positionering WestHolland. verslag Raad van toezicht. resultaten. wfia team. sectoren. visie/missie. Jaarverslag 2014 Nieuwe positionering WestHolland voorwoord verslag Raad van toezicht wfia team sectoren resultaten visie/missie arbeidsplaatsen bedrijfsactiviteiten financiën invest in your growth 1 Het

Nadere informatie

Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China

Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China Worldwise Marine Holding BV IJmuiden 100% 80% Worldwise Marine Brokers BV IJmuiden Offshore Ship Designers BV IJmuiden

Nadere informatie