2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Verslag en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011"

Transcriptie

1 Vergadering BECON-overleg vrijdag 16 september 2011 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NBA, NOAB Namens de Belastingdienst vertegenwoordigers van: MT DGBEL, DGBEL, MT BCA, BCA/Oswo, Domein Dienstverlening, CVU, Informatiemanagement Belastingregio s, project SBR/XBRL, MT Belastingdienst/Holland-Midden 1. Opening en mededelingen De vertegenwoordiger van SRA complimenteert de Belastingdienst met de aanpak van de DigiNotar-problematiek. Vooral het nauwe overleg met de beconorganisaties en de softwareontwikkelaars wordt zeer op prijs gesteld. Wel is er ontstemming over de afspraken die door de Belastingdienst zonder betrokkenheid van de beconorganisaties zijn gemaakt met VNO-NCW en MKB Nederland. De beconorganisaties hebben onderling besloten dat het NIBA vanaf heden niet meer kan deelnemen aan het beconoverleg. De voorwaarden voor deelname aan het beconoverleg zijn door het NIBA na de gestelde termijn van een jaar niet vervuld. 2. en actiepunten beconoverleg d.d. 10 juni 2011 Bovenaan pag. 2: er moet staan dat op het aanslagbiljet geen plaats voor de berekening van de heffingsrente. Pag. 3: de gedachtewisseling over het meldpunt constructies wordt ter kennis van de Tweede Kamer gebracht in de Tweede Halfjaarsrapportage Belastingdienst 2011 die eind november wordt uitgebracht. Actiepunten : verlenging van de aanvraagtermijn van toeslagen van 1 april tot 1 september wordt door de beconorganisaties verwelkomd. Dit geeft weliswaar verlichting, alleen het probleem wordt niet geheel opgelost. De kern is dat de toeslaggerechtigde in staat moet zijn rechten uit te oefenen. Afgesproken wordt dat bekeken zal worden of er een beleidsbesluit kan worden gemaakt waarin is bepaald dat een nieuw verzoek om beconuitstel kan worden beschouwd als een verzoek om uitreiking van een aangifte. Waarmee dan de toeslagaanvraag is veiliggesteld. Het actiepunt wordt dienovereenkomstig aangepast : de Belastingdienst maakt geen tool voor berekening heffingsrente. De specificaties hiervoor worden aan de softwareleveranciers verstrekt. Op de website van de Belastingdienst zal worden uitgelegd wat de uitgangspunten bij de berekening zijn (actiepunt IM/B) : er wordt geen machtigingscode voor de VIA geprint op de aangiftebrieven voor klanten van becons. Dit stuit op technische en 1

2 logistieke problemen. Bovendien is alleen de E-machtiging uiteindelijk bedoeld voor fiscaal dienstverleners. De beconorganisaties vinden desalniettemin dat de machtigingscode op de aangiftebrieven voor fiscaal dienstverleners zou moeten worden vermeld : het plan is om via de Helpdesk Intermediairs door te verbinden naar de regio s. Als dat niet lukt, komt er een afspraakbevestiging (terugbellen op een bepaald tijdstip). Dit wordt verder besproken in het volgende DigiCom-overleg. 3. Update SBR/XBRL Er wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken in het SBR/XBRLproject (zie separaat bestand). In 2013 verlopen de volgende aangiftestromen Belastingdienst exclusief via SBR: Aangifte IH Aangifte Vpb (incl. verkort) Verzoek/wijziging VA IH/Vpb Uitstelregeling IH/Vpb Elektronische Aanslag IH/Vpb (randvoorwaarde e-herkenning/e- Mededelen) In 2014 gaat het om de volgende stromen: Aangifte OB Opgaaf ICP Elektronische Aanslag OB (randvoorwaarde e-herkenning /e- Mededelen) Oudere belastingjaren kunnen nog via BAPI worden afgehandeld. Er is een PKI-Overheidscertificaat nodig voor het gebruik van DigiPoort. Vanuit de beconorganisaties wordt aangedrongen op een fallback-scenario waarover goed met de organisaties moet worden afgestemd. De softwareleveranciers zouden eigenlijk al over 2011 SBR moeten inbouwen. De EKA kan worden geregeld via een machtiging welke als basisvoorziening door de overheid wordt aangeboden. Afgesproken wordt dat vóór het einde van het jaar vertegenwoordigers van de Belastingdienst, softwareleveranciers en beconorganisaties een bespreking hebben over het implemantatietraject van SBR. 4. Diginotar-problematiek De beconorganisaties zijn ten algemene zeer te spreken over de nauwe samenwerking met de Belastingdienst bij het oplossen van de DigiNotarproblematiek. De communicatie in het verdere traject is essentieel. Informatie zal vooral op één locatie bekend moeten worden gemaakt+ bij voorkeur op Belastingdienst Actueel. Wel is er verbazing over het feit dat de coulanceregeling op de website van de Belastingdienst is gezet zonder dat daarover met de beconorganisaties is gecommuniceerd. Van de zijde van de Belastingdienst wordt erkend dat dit niet zo had moeten gebeuren. De volgende mededelingen worden door de Belastingdienst gedaan: Alle systemen van de Belastingdienst werken weer. Alle certificaten daarvan zijn vervangen. 2

3 De grote berichtenkanalen zijn ook aangepast. Alle huidige BAPI-certificaten (ca ) worden vervangen door nieuwe van Getronics. De verstrekking van certificaten blijft een taak van de markt. Er zal nog wel een politieke discussie worden gevoerd over de verantwoordelijkheid van de overheid voor het certificatenbeleid. Als ondernemers of intermediairs voor het eerst gebruik gaat maken van elektronisch berichtenverkeer (het BAPI-koppelvlak) zullen ze naast een BAPI PKI-certificaat, ook een BAPI-postbus moeten aanvragen. In dat geval moet de ondernemer of intermediair zich ter identificatie fysiek melden bij een balie van de Belastingdienst. De exacte procedure hiervan wordt via de beconorganisaties, de softwareleveranciers en een actueel op de Belastingdienstsite bekend gemaakt. Verlenging van certificaten kan nog via DigiNotar. Aanvragen van nieuwe certificaten kan vanaf 19 september. Op die dag is er ook een overleg met de beconorganisaties en de softwareleveranciers over het gebruik van Bapi/pin en het gebruik van certificaten. 5. Stand van zaken uitstelregeling Door de CVU wordt meegedeeld dat er fiscaal intermediairs meedoen met de uitstelregeling over Dit beslaat aangiften. Er is nog steeds een stijging van het aantal aangiften in de uitstelregeling waarneembaar. De bewaking van september leverde 1369 gevallen op die meer dan 5% achterstand hadden op het inleverschema. Hierin zijn niet de kleinere fiscaal intermediairs begrepen. De uitstelverzoeken 2010 moeten op 1 april 2012 zijn ingeleverd. Het uitsteljaar blijft tot 1 mei lopen. De eerste aanmaningen vallen in mei, de tijdens de bouwvak en in september. Hiermee zijn de beconorganisaties inmiddels akkoord gegaan. Een aandachtspunt is dat in 2012 er een (nieuwe) Hemelvaart-/Pinkstervakantie komt. De Belastingdienst is bezig met gedachtevorming over een derde sanctie voor fiscaal intermediairs die al meerdere jaren aanwijsposten krijgen en desondanks meer dan 30% achterstand blijven houden. Ze zijn dan ook al bezocht door de accountteams. Deze categorie komt dan in aanmerking van uitsluiting van deelname aan de beconregeling. Van de zijde van de SRA worden hierbij vraagtekens gezet. Het is immers al mogelijk om klanten te blokkeren van fiscaal intermediairs. Het probleem lost zich dan ook al vanzelf op in een aantal jaar. Waarom is dan deze aanvullende sanctieregeling nodig? Afgesproken wordt dit onderwerp nader te bespreken in de werkgroep DigiCom. 6. Toezicht uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT Het voornemen bestaat om de Belastingregio Holland-Midden te belasten met (een deel van) het toezicht op accountants, belastingadviseurs en overige administratieve dienstverleners krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze regio is al belast met het WWFT-toezicht op makelaars en handelaren in zaken van grote waarde. 3

4 Er is in de regio een aparte toezichtsunit die losstaat van de fiscale taken van de Belastingdienst. De beconorganisaties hebben moeite met dit voornemen. De bezwaren zijn: In de beeldvorming ontstaat toch snel de indruk dat fiscale en nietfiscale taken door elkaar gaan lopen. Je moet er maar op vertrouwen dat het goed loopt. Er is al een opeenstapeling van controles door AFM, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst. Er lijkt strijdigheid met de WWFT zelf te zijn: in deze wet staat dat er geen informatie mag worden verstrekt aan de Belastingdienst. Waarom kan deze taak niet bij BFT worden ondergebracht? Dit onderwerp zou eigenlijk op het niveau van het Ministerie van Financiën moeten worden besproken en niet met de Belastingdienst. Afgesproken wordt dat de Belastingdienst de verdere gang van zaken met de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën zal bespreken. Daarna zal verder overleg tussen het ministerie van Financiën en het Ministerie van Veiligheid en Justitie over dit onderwerp plaatsvinden. 7. Rondvraag Het RB heeft de Belastingdienst verzocht om een toelichting op de gevolgen die de Belastingdienst verbindt aan de uitspraak van Rechtbank Breda, 29 juni 2011, nr. 10/5317. Daarin overweegt de Rechtbank dat een belastingplichtige die de resultaten van zijn onderneming (met goedkeuring) met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2007 voor rekening en risico van de vennootschap laat komen, met ingang van dat jaar geen ondernemer meer is en verstoken blijft van de MKB-winstvrijstelling. Deze uitspraak roept vragen op in de praktijk. Het RB heeft de Belastingdienst gevraagd of de Belastingdienst de ondernemersaftrek toekent indien de stakingswinst wordt toegerekend in het jaar van feitelijke inbreng met terugwerkende kracht. De Belastingdienst deelt de visie van de Rechtbank: de belastingplichtige is in dat jaar geen ondernemer en blijft dus verstoken van de ondernemersaftrek. RB gaat in op de termijn waarin verliezen worden gecompenseerd. In april wordt bijv. via de aangifte voorlopige verliesverrekening aangevraagd, maar men moet vervolgens in principe tot augustus wachten voor de aanslag er is. Kunnen deze aangiften niet sneller door de Belastingdienst worden behandeld? Ze worden nu in het massale proces behandeld en het is de vraag of dit voor een specifieke regeling de geëigende weg is. Afgesproken wordt dat hierover tussentijds via de secretaris wordt teruggekoppeld. 4

5 ACTIEPUNTEN BECONOVERLEG VAN 16 SEPTEMBER Beleidsbesluit over aanmerking verzoek om beconuitstel als verzoek om uitreiking van een aangifte e sanctie uitstelregeling bespreken in werkgroep DigiCom Afgesproken wordt dat vóór het einde van het jaar vertegenwoordigers van de Belastingdienst, softwareleveranciers en beconorganisaties een bespreking hebben over het implementatietraject van SBR. DGBEL/Fiscaliteit en LKB/B&B CVU Projectleider SBR 5

Conceptverslag beconoverleg juni 2013

Conceptverslag beconoverleg juni 2013 Conceptverslag BECONoverleg vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NOAB en NBA (Sector) Vertegenwoordigers DGBEL, BCA, IM/B, Dienstverlening, Uitvoeringscoördinatie aangiftebelastingen,

Nadere informatie

NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN

NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN NAAR EEN WERKBARE RENSEIGNERING VAN DE FEE BIJ LIJFRENTEVERZEKERINGEN EN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- RENTEN Inhoudsopgave 1 AANLEIDING... 3 1.1 DOEL: VERSTERKEN VAN DE POSITIE VAN DE KLANT...3 1.2 PROVISIE

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants Februari 2014 Voor

Nadere informatie

de ondernemingsraad van de Sociale Dienst Drechtsteden, hierna te noemen: de OR SDD, als partij enerzijds,

de ondernemingsraad van de Sociale Dienst Drechtsteden, hierna te noemen: de OR SDD, als partij enerzijds, Uitspraak Rolnummer: LPL-166 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 36 VAN DE

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland

FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland FIU-Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Jaaroverzicht 2008 Financial Intelligence Unit - Nederland Inhoud Voorwoord 5 Managementsamenvatting 7 1 Een organisatie in beweging 13 1.1

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie

Datum 28 augustus 2013 Pagina 1 van 12. Betreft

Datum 28 augustus 2013 Pagina 1 van 12. Betreft Pagina 1 van 12 Betreft op informatieverzoek naleving artikel 86g en 86h BGfo Geachte heer, mevrouw, Op 23 april 2013 hebben wij u een informatieverzoek gestuurd met vragen over de naleving van de regels

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING

ELSEVIER CAS PROGRAMMA HANDLEIDING ELSEVIER CAS PROGRAMMA 2011 HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 6 Nieuw en vervallen in CasWin2011... 7 Veranderingen in regelgeving... 7 Veranderingen in CasWin2011... 8 CasWin2011 Database en Classic...

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Eén Bankrekeningnummer

Eén Bankrekeningnummer Belastingdienst Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer 1 Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer Colofon Titel Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer Projectnummer / Release / Programma

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte

Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte Niet de accountant maar de ondernemer geeft goedkeuring voor de digitale aangifte Beroepsorganisatie niet op de hoogte van actuele aanbod software Voorhout, 18 januari 2005, Veel ondernemers besteden het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 504 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29051 18 oktober 2013 Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II Onderstaande criteria zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Een bankrekening voor iedereen

Een bankrekening voor iedereen Een bankrekening voor iedereen evaluatierapport inzake de werking van het NVB Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten!"#$"%&"'()**+(,(!"#$"%&"'()**- Aangeboden aan: Drs. G. Zalm, minister van

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Toelichting bij Kwaliteitscriteria versie IV (mei 2010) In alle gevallen geldt dat, indien de richtlijnen van een individuele rechtbank afwijken van de meest recent gepubliceerde landelijke richtlijnen

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie