Conceptverslag beconoverleg juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptverslag beconoverleg juni 2013"

Transcriptie

1 Conceptverslag BECONoverleg vrijdag 14 juni 2013 Aanwezig Vertegenwoordigers NOB, RB, SRA, NOAB en NBA (Sector) Vertegenwoordigers DGBEL, BCA, IM/B, Dienstverlening, Uitvoeringscoördinatie aangiftebelastingen, CVU, enkele specialisten van de Belastingdienst 1. Opening en mededelingen a. De voorzitter dankt Ron van Brugge (RB) en Berry Welten (NOAB) voor hun heldere en constructieve bijdragen aan het beconoverleg gedurende een lange periode. Ze worden opgevolgd door resp. Kor Paap en Martien Hermans. b. De NBA is deze keer niet vertegenwoordigd in het beconoverleg. 2. Conceptverslag beconoverleg van 19 maart 2013 NOB stelt voor de inventarisatie van zorgpunten bij de klantbehandeling te behandelen bij agendapunt 6 De vraag met de BTW-suppletie wordt in de rondvraag behandeld. De actiepunten zijn afgedaan. 3. Stand van zaken Toeslagen Er is een Kamerdebat geweest over fraude met toeslagen. Er komt na zomer een vervolgdebat over het fraudebestendiger maken van toeslagen op basis van de brief van de brief van de staatssecretaris van 10 mei jl. De directeur Toeslagen benadrukt dat 98,5% van de toeslagen goed loopt. Op een vraag van NOAB antwoordt de directeur Toeslagen dat de actualiteit geen beletsel vormt voor de recent gemaakte afspraken met de beconorganisaties over Toeslagen, zoals bijv. over de EKA. De uitbreiding van de terugwerkende kracht van de KOT van een maand tot 2 jaar geldt voor Hierover is veel communicatie met de doelgroep via de website en brieven. NOAB vraagt of vanuit Toeslagen betere voorlichting kan worden gegeven over de inhoud van de jaaropgave van KO-instellingen. Deze opgaven zijn nodig voor definitieve toeslagen. Er is standaardisatie nodig. De directeur Toeslagen licht toe dat er voortdurend overleg met KOT-instellingen plaatsvindt. Zal specifieke aandacht aan worden gegeven. De beconorganisaties vragen wie kan er worden gebeld als het fout gaat. Is schifting aan de poort mogelijk, kunnen aanvragen via fiscaal dienstverleners wat sneller worden behandeld? De directeur Toeslagen zal deze punten meenemen en er op terugkomen in het eerstvolgende separate overleg met de 1

2 beconorganisaties. Noot secretaris: inmiddels is dit overleg gepland op vrijdag 1 november van uur op het kantoor van B/Toeslagen Vanaf 1 september 2013 gaat de poort voor het aanvragen van toeslagen 2012 dicht. Het NOAB-rapport over Toeslagen is besproken met de NOAB. Ook is hierover op de jaarvergadering van de NOAB gesproken. RB vraagt of er een Belastingtelefoon voor Toeslagen voor becons komt. Geantwoord wordt dat er al nummers zijn verstrekt ten behoeve van de beantwoording van specifieke knelpunten. Ook dit wordt nog een keer besproken met de beconorganisaties. NOB wijst er op dat de accountmanagers van de Belastingdienst nu ook toeslagvragen gaan beantwoorden. Het is nu aan de beconorganisaties om dat onder de aandacht van hun leden te brengen (actiepunt beconorganisaties). 4. Aangiftecampagne 2014, voorzieningen voor fiscaal dienstverleners De directeur Belastingtelefoon gaat in op de aangiftecampagne Hij merkt op dat de voorzieningen voor fiscaal dienstverleners niet wijzigen. Er is nog geen VIA-toegang voor fiscaal dienstverleners volgend jaar. Dat zal in 2015 wel het geval zijn. RB vraagt of er in het aangiftebiljet nog een mogelijkheid komt om negatieve eigen woningrente rente op te nemen. De Belastingdienst antwoordt dat dit nog in de werkgroep Digicom aan de orde komt. RB stuurt hierover een mail aan de secretaris. (actiepunt RB). NOB vraagt wat te doen als er bij het ontbreken van een vaste klantcoördinator vragen zijn over een dossier? De Belastingdienst antwoordt dat dan vooroverleg gevraagd kan worden via de tweede lijn van de Helpdesk Intermediairs (standaaard-belafspraak). Casuïstiek zal door NOB in de Werkgroep Digicom worden ingebracht. (actiepunt NOB) SRA vraagt wat te doen als er bij vragen over vragenbrieven geen klantcoördinator meer is. De Belastingdienst antwoordt dat er een telefoonnummer vermeld moet zijn op de vragenbrief. Als dit niet zo blijkt te zijn wordt verzocht een voorbeeld te sturen. 5. Stand van zaken SBR/BAPI SBR De invoering van SBR verloopt conform planning. De ingediende aangiften welke afgelopen maanden zijn ontvangen komen overeen met de aantallen van afgelopen jaren. Op dit moment zijn de fiscaal softwareontwikkelaars druk met de implementatie van de procedure Service Bericht Aanslag (SBA) IB/Vpb. Binnenkort start een aantal sofwareleveranciers met het uitvoeren van proeven met hun pilotkantoren. De SBA VA IB/Vpb 2014 is de eerste stroom die verplicht via SBR moet gaan lopen. EKA Vanuit een aantal softwareleveranciers en accountantskantoren is het verzoek gekomen om de EKA IB/VPB 2014 naast de SBA ook nog toe te staan om zodoende de overgang geleidelijk te laten verlopen en een big-bang te voorkomen. De Belastingdienst kan zich vinden in deze vraag en heeft besloten 2

3 om de EKA VA IB/Vpb 2014 nog te ondersteunen. Daarmee wordt de SBA DA IB/Vpb 2013 het moment van verplichtstelling voor elektronisch mededelen. De beconorganisaties gaan akkoord met de afbouw van de EKA s. Zij wijzen er op dat het nieuwe systeem SBR niet de afwikkeling van oudere jaren met BAPI moet gaan frustreren. Machtigingen Daarnaast zal de Belastingdienst op verzoek de machtigingen automatisch gaan continueren waardoor een fiscaal dienstverlener op een bepaalde datum niet zelf een machtigingsaanvraag voor een nieuw jaar hoeft in te dienen. De belastingplichtige ontvangt nog wel de opt-out brief over de te continueren machtiging. Uitfaseren BAPI-pin Vanaf 1 juli 2013 wordt BAPI pin LH uitgefaseerd. Vanuit de softwareleveranciers, koepelorganisaties en de Belastingdienst is hier de afgelopen tijd behoorlijk veel richting ondernemers over gecommuniceerd. Het gebruik van de pincode bij de LH laat wel een dalende lijn zien, maar minder dan gewenst. Vanuit de Belastingdienst zal nog extra communicatie naar de aanleveraars plaatsvinden. De Belastingdienst stuurt een actueelbericht over het afschaffen van BAPI-pin aan de beconorganisaties. (actiepunt Belastingdienst) De beconleden zullen hun leden attenderen op de aanstaande uitfasering. (actiepunt beconorganisaties) M-aangifte De introductie voor de M-aangifte (zowel voor M-biljet als C-biljet) is nog steeds kalenderjaar 2015 (over belastingjaar 2014). Uitgangspunt is vermindering van de gegevensuitvraag en alleen uitsplitsing in binnenland/buitenland op de totaalbedragen. In september zal er een conceptversie beschikbaar komen. De beconleden zal worden gevraagd om hierop uiterlijk december op te reageren. 6. Pilots Fiscaal Dienstverleners De benadering van de fiscaal dienstverlener (FD) geschiedt thans via horizontaal toezicht en Accountmanagement. Via pilots op 3 locaties wordt nu het groepsgericht toezicht via de FD ontwikkeld. Onderzocht wordt of de verhoging van de compliance werkt via de FD en welke invloed de FD op het verhogen van de kwaliteit van de aangifte heeft. RB meldt blij te zijn met het initiatief. Met betrekking tot het HT is de NOB kritisch over het feit dat bedrijven die voor de reorganisatie van 1 januari 2013 onder MGO vielen en na de reorganisatie onder MKB vallen, niet langer voor een individueel convenant in aanmerking komen. Deze bedrijven waren veelal met de Belastingdienst in gesprek over een individueel convenant en hebben grote uitgaven gedaan om een TCF te ontwikkelen. De voorzitter merkt op dat daar helaas weinig aan te doen is. Het is een ander servicelevel; men kan wel vooroverleg krijgen maar niet bijv. iedere maand. 7. Olifantenpaadjes De olifanten lopen niet snel, maar gestaag: 11 van de 31 knelpunten zijn inmiddels van de knelpuntenlijst afgevoerd. Niet in de laatste plaats met dank aan 3

4 Toeslagen via het overleg tussen Toeslagen en de leden van het Beconoverleg van maart jl. Het resterende deel van de knelpunten staat uit bij de Belastingdienst, dan wel bij de beconorganisaties. Waar in het begin van dit traject het belang van externe betrokkenheid bij het opsporen van onnodige wet- en regelgeving en onnodige procedures vooropstond, ziet het Future Center dit traject ook als vingeroefening op het gebied van cocreatie met de 'buitenwereld', om zodoende de dienstverlening continu te kunnen verbeteren en te vernieuwen. RB is blij met dit traject. NOB vraagt of er misschien een tweede inventarisatieronde mogelijk is. Het idee van een platform zal worden besproken in het digicom-overleg. 8. Aanpak bezwaren privégebruik auto OB t/m 2010 In 2011 hebben jurisprudentie en wijziging in de regelgeving inzake de correctie van vooraftrek van omzetbelasting met betrekking tot privégebruik auto van de zaak geleid tot een grote hoeveelheid bezwaarschriften. Begin 2012 is mede op verzoek van de advieswereld een alternatieve regeling vastgesteld voor het vereenvoudigd indienen van bezwaren tegen de bijtelling omzetbelasting in verband met het privégebruik van een zakelijke auto. Deze regeling is gepubliceerd op Inmiddels is een grote hoeveelheid bezwaren binnengekomen en wordt nagedacht over een mogelijke regeling voor de afdoening van deze bezwaren. Een voorstel tot afdoening van deze bezwaren is neergelegd in het memo Incidentele regeling bezwaarbehandeling inzake privégebruik auto in de omzetbelasting. Dit voorstel wordt op dit moment beoordeeld door zowel de advieswereld als de Belastingdienst. Uitgangspunt is een constructieve werkwijze voor zowel beide partijen. 9. Evaluatie Wet Dezentjé-Hamming Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het memo "Bevindingen Evaluatie Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet Dezentjé)" van 12 juni 2013 (nagezonden agenda stuk). Het moment voor de evaluatie wordt als vroeg ervaren. Er zijn nog weinig ervaringen opgedaan met deze nieuwe wetgeving. Anderzijds ontstaat door deze evaluatie wel een eerste indruk. Er zijn weinig tot geen bijzonderheden te melden, de uitvoering verloopt over het algemeen soepel. Uit de evaluatie komt naar voren komt dat het positieve effect is dat de zorgvuldigheid bij het toepassen van de bevoegdheden is toegenomen. Er worden met name informatiebeschikkingen afgegeven in verband met het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting van artikel 47 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Eventuele slechte ervaringen/incidenten zullen met behulp van concrete informatie door de becons worden doorgegeven aan de secretaris van het Beconoverleg (actiepunt beconorganisaties). 4

5 10. Forum Fiscaal Dienstverleners (FFD) De pilot wordt verlengd met een tweede pilotfase (juni '13 - jan '14). In deze tweede pilotfase wordt ingezet op massa (uitnodigen beconnummers van voormalig Rivierenland, Zuidwest en Limburg), inhoud (o.a. ontsluiten van handhavingsinformatie, kwaliteit en diepgang van antwoorden i.s.m. Vaktechniek) en techniek (gebruik open source PLEIO, stabiel communitymanagement, etc.). Forum FD kan een sociale online ontmoetingsplek gaan vormen waar de koepels belang bij kunnen hebben. Op een vraag van RB wordt geantwoord dat de Belastingdienst zich niet inhoudelijk met de discussies bemoeit; de bal doet het werk. ACTIEPUNTEN onder de aandacht van hun leden te brengen dat accountmanagers van de Belastingdienst nu ook toeslagvragen gaan beantwoorden. verzoek aan secretaris beconoverleg mbt creëeren mogelijkheid in het aangifteprogramma om negatieve eigen woningrente rente op te nemen. in werkgroep Digicom inbrengen casuïstiek vooroverleg bij ontbreken vaste klantcoördinator Versturen actueelbericht over het afschaffen van BAPI-pin aan de beconorganisaties leden beconorganisaties attenderen op uitfaseren BAPI-pin doorgeven praktische ervaringen mbt wet Dezentjé Hamming aan secretaris RB NOB Belastingdienst/SBRproject 5

Programma Horizontaal Toezicht MKB

Programma Horizontaal Toezicht MKB Programma Horizontaal Toezicht MKB Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 Horizontaal toezicht 4 Samenwerking met fiscaal dienstverleners 5 Metatoezicht: eerste ervaringen met de steekproef 6 Samenwerking

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 3 maart 2014 over de

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200

Rapport. Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013. Rapportnummer: 2013/200 Rapport Rapport over de Belastingdienst/Noord. Datum: 23 december 2013 Rapportnummer: 2013/200 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord de teruggaven op de voorlopige aanslagen 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Klagen aan Amstel en IJ

Klagen aan Amstel en IJ Rapport Gemeentelijke Klagen aan Amstel en IJ Bijlage: reacties en samenvatingen Gemeente Amsterdam 12 december 2011 RA111649 Pagina:2/163 Inhoud STADSDEEL CENTRUM... 6 STADSDEEL NIEUW-WEST...11 STADSDEEL

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag

gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag C B G M E B Verslag 78 e Vergadering van de Contact Commissie Registratietie gehouden op woensdag 13 februari 2008 te Den Haag Aanwezigen: NEFARMA Dhr. A. H. Voorschuur Dhr. P. Reinders Mw L. Bakermans

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010

Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Verslag van de negentiende de overlegvergadering van faculteitsraad en bestuur Geesteswetenschappen op woensdag 28 april 2010 Aanwezigen (raad) Aanwezigen (bestuur) Aanwezigen (bureau) Afwezig met bericht

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst. Datum: 28 april 2015 Rapportnummer: 2015/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst zijn diverse verzoeken om teruggaaf van energiebelasting

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie