Succes op de arbeidsmarkt door sociale media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succes op de arbeidsmarkt door sociale media"

Transcriptie

1 Succes op de arbeidsmarkt door sociale media Een kwantitatief onderzoek naar de rol van sociale media gebruik in de loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren Mariya Ras Masterthesis Public Administration Arbeid, Organisatie en Management Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam

2 Mariya-Arendina Roberthus Ras Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Public Administration Master Arbeid, Organisatie en Management 30 augustus 2013 Eerste lezer EUR: Dr. S. Groeneveld Tweede lezer EUR: Prof. Dr. B. Steijn Begeleider Ministerie van BZK: MSc. B. Feenstra 0

3 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Succes op de arbeidsmarkt door sociale media. Deze scriptie is tot stand gekomen middels een intensief en aangenaam leerproces en dient ter afronding van de Master Arbeid, Organisatie en Management aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het schrijven van deze scriptie heb ik als leerzaam en prettig ervaren. Het afronden van mijn mastertraject is echter niet mogelijk geweest zonder de hulp van een aantal personen, die ik hiervoor graag zou willen bedanken. Allereerst wil ik Dr. Sandra Groeneveld bedanken voor haar vakkundige en prettige begeleiding vanuit de universiteit. Haar heldere feedback, adviezen en ideeën hebben mij telkens gestimuleerd om mijn scriptie te blijven verbeteren. Mijn dank gaat ook uit naar Prof. Dr. Bram Steijn, mijn tweede lezer, voor zijn kritische reflectie op mijn scriptie. Zijn commentaar heeft mij gemotiveerd om het beste uit mijzelf naar boven te halen. Daarnaast wil ik mijn stagebegeleidster MSc. Betty Feenstra bedanken voor haar enorme betrokkenheid en emotionele steun door het gehele proces. Ik heb mij geen betere begeleidster mogen wensen. Haar professionele blik en daadkracht hebben er aan bijgedragen dat ik op tijd mijn onderzoek kon afronden. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, wil ik mijn familie bedanken. Mijn grote dank gaat uit naar mijn man, die mij continu bleef stimuleren, mijn moeder die onvoorwaardelijk voor mij klaarstond en mij veel geholpen heeft met de oppas van mijn twee dochters, en mijn oma die mij telkens weer inspireerde. Ik wens u veel leesplezier! Mariya Ras Vlaardingen, 30 augustus

4 Abstract Technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de opkomst van sociale media, hebben er toe geleid dat HRM (Human Resource Management) praktijken enige aanpassing hebben ondergaan. De Rijksoverheid, één van de grootste werkgevers in Nederland, heeft eveneens te maken met deze ontwikkelingen. Alhoewel sociale media vrij nieuw zijn, wordt er in de praktijk steeds meer gebruik van gemaakt op verschillende manieren. Centraal in dit onderzoek staat hoe het gebruik van sociale media loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren beïnvloedt. Sociale media kunnen begrepen worden als instrumenten om jezelf te presenteren. Zelfpresentatie is binnen dit onderzoek het belangrijke achterliggende concept. Tevens is binnen dit onderzoek gecontroleerd voor de invloed van persoonlijke eigenschappen, de Big Five, op het gebruik van sociale media en loopbaanuitkomsten. Uit de analyses komt naar voren dat sociale media nog niet zo frequent worden gebruikt door Rijksambtenaren. Verder blijkt dat het gebruik van sociale media positieve invloed hebben op de loopbaanuitkomsten. Zo blijkt het gebruik van LinkedIn positieve invloed te hebben op zowel employability als mobiliteit. Twitter gebruik blijkt echter een negatieve invloed te hebben op mobiliteit. Dit heeft wellicht te maken dat bij de analyse het Twitter gebruik voornamelijk getypeerd is door het privé gebruik en niet de zakelijke. Zelfpresentatie, en dan met name de selfpromotion strategie, blijkt eveneens een positieve invloed te hebben niet enkel op de employability en subjectieve loopbaansuccessen, maar ook op het sociale media gebruik. Tot slot blijken persoonlijke eigenschappen het gebruik van sociale media voor een deel te verklaren. 2

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Abstract... 2 Inhoudsopgave... 3 Lijst van figuren en tabellen... 6 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Vraagstelling Relevantie Maatschappelijke en bestuurskundige relevantie Wetenschappelijke relevantie Leeswijzer Hoofdstuk 2 Theoretisch kader Loopbaanuitkomsten Employability Mobiliteit Loopbaansuccessen Onderlinge samenhang loopbaanuitkomsten Verklarende factoren loopbaanuitkomsten Externe factoren Werk-gerelateerde kenmerken Individuele kenmerken Gebruik van sociale media Sociale media gebruik en loopbaanuitkomsten Zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten Rol van sociale media gebruik in de relatie tussen zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten 27 3

6 2.4 Controle variabelen De rol van persoonlijke eigenschappen Individuele en werk gerelateerde kenmerken Conceptueel model Hoofdstuk 3 Methodologische verantwoording Onderzoeksstrategie, -methoden en -technieken Steekproef en respons Operationalisaties Zelfpresentatie Gebruik van sociale media Employability Mobiliteit Loopbaansuccessen Persoonlijke eigenschappen Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en aantal dienstjaren Correlatiematrix Kwaliteit van het onderzoek Validiteit Betrouwbaarheid Hoofdstuk 4 Resultaten Sociale media gebruik van Rijksambtenaren Invloed gebruik van sociale media op loopbaanuitkomsten Employability Mobiliteit Loopbaansuccessen Invloed zelfpresentatie op loopbaanuitkomsten Employability Mobiliteit Loopbaansuccessen

7 4.4 Invloed zelfpresentatie op het gebruik van sociale media Invloed zelfpresentatie op loopbaanuitkomsten via het gebruik van sociale media Conclusie Hoofdstuk 5 Conclusies en discussie Conclusies Discussie Methodologische beperkingen Implicaties Literatuurlijst Appendix 1: Vragenlijst Appendix 2: Correlatiematrix

8 Lijst van figuren en tabellen Figuren Bladzijde Figuur 1 Focus employability. 17 Figuur 2 Relatie tussen het gebruik van sociale media door Rijksambtenaren en hun 24 loopbaanuitkomsten. Figuur 3 Relatie tussen zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren. 27 Figuur 4 Samenhang zelfpresentatie en gebruik van sociale media van 28 Rijksambtenaren. Figuur 5 Samenhang zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren en de 29 rol van sociale media gebruik hierbij. Figuur 6 Conceptueel model 35 Tabellen Tabel 1 Werkelijk en respons aantal Rijksambtenaren naar departementen en 38 departementsonderdelen. Tabel 2 Werkelijke en dataset leeftijdsverdeling Rijksambtenaren. 39 Tabel 3 Factoranalyse met varimax rotatie voor zelfpresentatie 41 Tabel 4 Factoranalyse met varimax rotatie voor employability 45 Tabel 5 Factoranalyse met varimax rotatie voor loopbaansuccessen 47 Tabel 6 Factoranalyse met varimax rotatie voor persoonlijke eigenschappen 49 Tabel 7 Beschrijvende statistieken 51 Tabel 8 Aantal bezoeken per SNS in %. 56 Tabel 9 Aantal volgers/connecties per SNS in %. 56 Tabel 10 Aantal posts per SNS in %. 57 Tabel 11 Aantal updates van persoonlijke informatie per SNS in %. 57 Tabel 12 Frequentie van versturen en ontvangen van verzoeken op LinkedIn in %. 58 Tabel 13 Reden om geen profiel aan te maken 58 Tabel 14 Redenen voor gebruik LinkedIn, Twitter en Facebook in %. 59 Tabel 15 Manieren om huidige functie te verkrijgen. 60 Tabel 16 Zoekmanieren om een nieuwe baan/functie te verkrijgen. 60 Tabel 17 Gebruik van sociale media door middel van LinkedIn en Twitter in % van het 61 totaal Tabel 18 Regressieanalyse invloed sociale media op employability. 62 Tabel 19 Regressieanalyse invloed sociale media op mobiliteit en mobiliteitswens. 63 Tabel 20 Regressieanalyse invloed sociale media op subjectieve loopbaansuccessen. 65 Tabel 21 Regressieanalyse invloed sociale media op objectieve loopbaansuccessen. 65 Tabel 22 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op employability. 67 Tabel 23 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op mobiliteit en mobiliteitswens. 68 Tabel 24 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op subjectieve loopbaansuccessen. 69 Tabel 25 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op objectieve loopbaansuccessen. 69 Tabel 26 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op gebruik van sociale media. 71 Tabel 27 Regressieanalyse invloed zelfpresentatie op loopbaanuitkomsten via sociale 72 media gebruik. Tabel 28 Hypothese aanname/verwerping. 73 6

9 Hoofdstuk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zal de aanleiding van het onderzoek geschetst worden. Er wordt een korte weergave van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gegeven. Daarna zal er een opstap worden gemaakt naar de probleemstelling van dit onderzoek. Hierin zullen de doelstelling en vraagstelling nader worden toegelicht. Tevens worden in dit hoofdstuk de maatschappelijke, bestuurskundige en wetenschappelijke relevantie beschreven. Tot slot zal het hoofdstuk worden afgesloten met een leeswijzer. 1.1 Aanleiding De samenleving is steeds meer in beweging en verandert van samenstelling. Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, hebben een toenemend aantal ouderen en een afnemend aantal jongeren in de bevolking tot gevolg (Groeneveld & Steijn, 2010:79). Echter, niet alleen demografische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Technologische ontwikkelingen, in het bijzonder de opkomst van sociale media, hebben er ook toe geleid dat HRM (Human Resource Management) praktijken enige aanpassing hebben ondergaan (Davidson, Maraist & Bing, 2011). Volgens Bax (2003) is het standaard HRM in essentie gericht op het managen van processen binnen de organisatie met als doel de vraag en het aanbod van arbeid op elkaar aan te sluiten en zodoende te streven naar een gewenste prestatie. De juiste persoon op de juiste plaats krijgen om zo de beste resultaten te boeken (Josten, Vlasblom & De Voogd-Hamelink, 2012) en bij te dragen aan betere loopbaanuitkomsten, zoals arbeidsmarktpositie, inzetbaarheid, mobiliteit en loopbaansuccessen (Willemse, De Hauw & De Vos, 2010), blijkt door de huidige ontwikkelingen in de samenleving niet altijd zo gemakkelijk te zijn (Bax, 2003). De Rijksoverheid, één van de grootste werkgevers in Nederland, heeft eveneens te maken met deze ontwikkelingen. De complexiteit in maatschappelijke vraagstukken neemt toe en bepaalt hoe mensen in hun werk staan en denken over combinaties van werk en andere interesses. Dubbele loopbanen hebben bijvoorbeeld invloed op de (ook buitenlandse) mobiliteit van één van de partners. De aanhoudende financiële en economische crisis en de relatief sombere verwachtingen voor de komende jaren hebben negatieve effecten op de arbeidsmarkt en de loopbaanuitkomsten van werknemers. Werkloosheid neemt niet enkel toe, tevens vrezen werknemers voor hun baan en de vrijwillige mobiliteit neemt daardoor sterk af (Ministerie van BZK, 2013). De Rijksoverheid heeft niet alleen met externe ontwikkelingen te maken, maar ook met interne organisatieontwikkelingen. Om optimaal te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen, dienen niet enkel processen te worden aangepast, maar ook het strategisch personeelsbeleid. Hierbij komen vraagstukken als employability het vermogen om een baan te krijgen, deze te behouden en eventueel een nieuwe baan te verkrijgen (Hillage & Pollard, 1998) mobiliteit de daadwerkelijke verplaatsing 7

10 van een werknemer (Thijssen, 1997) en loopbaansucces aan de orde. Om optimale resultaten te kunnen boeken binnen een organisatie en om de vitaliteit van de organisatie te waarborgen is het van belang dat de in-, door- en uitstroom van personeel toeneemt (Dijkstra, 1997) en daarmee de mobiliteit van personeel gestimuleerd wordt, wat ten goede komt aan een toekomstbestendig personeelsbeleid (Ministerie van BZK, 2013). Daar waar eerder uitgegaan werd van geschiktheid voor de functie (lifetime-employment), zorgen de wijzigende context en huidige ontwikkelingen ervoor dat geschiktheid voor de arbeidsmarkt belangrijker wordt (lifetime employability). Daarnaast draagt de regelmatige verandering van functie of context bij aan een duurzame geschiktheid voor een positie op de arbeidsmarkt. Mede om deze redenen is het bevorderen van employability, mobiliteit en daarmee samenhangende loopbaansuccessen een leidend element geworden in de strategische personeelsplanning van de Rijksdienst. Een uitdaging voor de komende jaren is om de inzetbaarheid en mobiliteit van Rijksambtenaren te bevorderen, in combinatie met het inspelen op de huidige externe ontwikkelingen (Ministerie van BZK, 2013). De drie loopbaanuitkomsten employability, mobiliteit en loopbaansucces lijken als leidraad te dienen voor het personeelsbeleid van de Rijksoverheid. Hierom zullen enkel deze drie loopbaanuitkomsten meegenomen worden binnen dit onderzoek. Zoals eerder aangegeven heeft de Rijksoverheid niet enkel te maken met economische en demografische ontwikkelingen, maar ook met technologische ontwikkelingen, waaronder een steeds grotere opkomst van sociale media. Sociale media zijn een plek waar (potentiële) medewerkers vaak persoonlijke informatie delen, zoals foto s, video s, blogs, interesses en demografische informatie (Madera, 2012). Alhoewel sociale media vrij nieuw zijn, wordt er in de praktijk steeds meer gebruik van gemaakt op verschillende manieren (Davidson, Maraist & Bing, 2011). Sociale netwerksites, zoals Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter en Google+, worden steeds vaker ingezet als instrumenten om potentiële medewerkers te screenen en te selecteren bij een sollicitatieprocedure. Uit onderzoek in de Verenigde Staten (Shea & Wesley, 2006) is gebleken dat bijna de helft van de werkgevers gebruik maakt van sociale media om sollicitanten te screenen. HR professionals vinden deze manier van screenen acceptabel en passen het steeds vaker toe (Brown & Vaughn, 2011; Clarck & Roberts, 2010) bij hun besluit om al dan niet een sollicitant uit te nodigen voor een gesprek (Zeidner, 2007). Het gebruik maken van sociale media is niet alleen in de Verenigde Staten een trend, maar heeft zich ook in Europa verspreid. Uit onderzoek in België (Caers & Castelyns, 2011) blijkt dat sociale netwerksites steeds belangrijker zijn geworden bij werving- en selectieprocedures. Facebook en LinkedIn worden door HR professionals gebruikt als een aangrijpingspunt om al dan niet een sollicitant uit de selectieprocedure te zetten. Deze ontwikkelingen zijn niet enkel zichtbaar aan de werkgeverskant. Ook werknemers passen zich aan aan deze uitdagingen. Juist in deze tijden van economische stagnatie, overheidsbezuinigingen en vacaturestops is het hebben van (voldoende) kwaliteiten van belang, echter 8

11 niet meer voldoende, om zo employabel en mobiel mogelijk te blijven. Om tussen de menigte uitgekozen te worden of in het oog te springen, dien je jezelf te profileren (Runhaar, Loeffen & Vermeulen, 2012). Onderzoek onder werkzoekenden in Duitsland en Zuid-Korea (Suvankulov, Lau & Chau, 2012) wijst uit dat indien men gebruik maakt van sociale netwerk sites, men een grotere kans heeft op het vinden van een baan dan indien er geen gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast blijkt dat gebruik maken van sociale media sneller tot het vinden van leidt dan wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van sociale media. 1.2 Probleemstelling Veelal is er onderzoek verricht naar de invloed van sociale media op de werving- en selectieprocedure binnen organisaties en bedrijven, zowel buiten (Brown & Vaughn, 2011; Clarck & Roberts, 2010; Davidson et al, 2011; Madera, 2012; Shea & Wesley, 2006) als binnen Europa (Caers & Castelyns, 2011). Uit onderzoeken blijkt tevens dat werkgevers zich al aan het aanpassen zijn aan ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe technologie. Onderzoek met betrekking tot het aanpassingsgedrag van werknemers is echter tot dusver onderbelicht gebleven. Hierom tracht dit onderzoek een verdiepende blik vanuit de werknemerszijde te geven met betrekking tot het gebruik van sociale media. Bij de aanleiding van dit onderzoek is al aangegeven dat er ontwikkelingen gaande zijn op de arbeidsmarkt, onder andere door de opkomst van sociale media. Werknemers dienen zich te profileren, zeker in tijden van economische stagnatie. Hiermee komt het vraagstuk rondom employability en mobiliteit steeds weer terug als een relevant onderwerp. Mobiliteit is in tijden van economische stagnatie minder vanzelfsprekend en lijkt geen prioriteit te zijn (SER, 2011). Uit onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de werknemers in Nederland langer dan vijf jaar voor dezelfde werkgever wil blijven werken. Internationaal vergeleken ligt de arbeidsmobiliteit in Nederland dan ook opvallend lager (De Bruijn, 2012). Sinds het midden van de jaren negentig is de arbeidsmarkt dynamischer geworden. Alhoewel het aantal baanwisselaars de laatste decennia structureel is toegenomen en het wisselen van baan normaler is geworden, lijkt de mobiliteit in publieke organisaties nog in de kinderschoenen te staan (SER, 2011). Centraal in dit onderzoek staat hoe het gebruik van sociale media loopbaanuitkomsten beïnvloedt. Sociale media kunnen begrepen worden als instrumenten om jezelf te presenteren. Zelfpresentatie is binnen dit onderzoek het belangrijke achterliggende concept. Uit onderzoek blijkt dat positieve zelfpresentatie een positieve invloed heeft op loopbaanuitkomsten (Hazer & Jacobson, 2003). Goffmans dramaturgische benadering voor zelfpresentatie wordt inmiddels al een aantal decennia gebruikt als een verklaring voor de manier waarop individuen zichzelf presenteren. Het concept zelfpresentatie van Goffman (1959) lijkt tevens belangrijker te zijn geworden als het gaat om een verklaring geven in de verschillende online activiteiten (Hogan, 2010). Goffman (1959) conceptualiseert zelfpresentatie als een proces van informatie management, waarbij individuen 9

12 constant aan het proberen zijn om de indruk, die ze op anderen achterlaten, te beïnvloeden, zodat attitudes en gedrag van anderen daarmee ook beïnvloed wordt. Sociale netwerksites worden als de nieuwe arena van zelfpresentatie beschouwd. Gezien de steeds vaker gemaakte koppeling tussen zelfpresentatie en gebruik van sociale netwerk sites (Hogan, 2010) lijkt een onderzoek naar de samenhang tussen online participatie, door middel van sociale media, en loopbaanuitkomsten een vervolgstap. Alhoewel er gekeken zal worden of zelfpresentatie positief bijdraagt aan de loopbaanuitkomsten binnen de Rijksoverheid, zal de centrale focus van het onderzoek komen te liggen op het gebruik van sociale media door Rijksambtenaren Doelstelling Dit onderzoek tracht de invloed van het gebruik van sociale media op de loopbaanuitkomsten employability, mobiliteit en loopbaansucces binnen de Rijksoverheid te beschrijven en te verklaren. De doelstelling van het onderzoek is hiermee zowel beschrijvend als verklarend van aard Vraagstelling In welke mate en op welke wijze beïnvloedt het gebruik van sociale media de loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren? Om de hoofdvraag volledig te kunnen beantwoorden, zijn enkele deelvragen geformuleerd. Allereerst is het van belang om te kijken naar het gebruik van sociale media onder Rijksambtenaren. Niet enkel de mate waarin sociale media gebruikt wordt door Rijksambtenaren is interessant, maar ook de doeleinden. Hierom is de eerste deelvraag geformuleerd. Deelvraag 1: In welke mate en met welk doel gebruiken Rijksambtenaren sociale media? De tweede deelvraag zal zich richten op de mate van invloed van sociale media gebruik van Rijksambtenaren op hun loopbaansuccessen. Deelvraag 2: In welke mate beïnvloedt het gebruik van sociale media de loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren? Getracht wordt om de relatie tussen het gebruik van sociale media door Rijksambtenaren en hun loopbaanuitkomsten te onderzoeken. Voordat er ingezoomd wordt op deze relatie is het interessant om te kijken naar het achterliggende concept van sociale media. Eerder zijn onderzoeken aangehaald die de samenhang tussen zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten belichten. Hierom is de derde deelvraag geformuleerd. 10

13 Deelvraag 3: In welke mate en op welke wijze beïnvloedt zelfpresentatie de loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren? Tevens werd er verondersteld dat de relatie tussen zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren wellicht voor een deel verklaard wordt door hun gebruik van sociale media. De derde en laatste deelvraag zal zich op deze relatie richten: Deelvraag 4: In welke mate en op welke wijze verklaart het gebruik van sociale media de relatie tussen zelfpresentatie en loopbaanuitkomsten van Rijksambtenaren? 1.3 Relevantie Maatschappelijke en bestuurskundige relevantie De uitkomsten van dit onderzoek kunnen allereerst zeer bruikbaar zijn voor werknemers. Op maat profileren en loopbaanuitkomsten bevorderen kan hierdoor mogelijk worden. Het onderzoek zou de slagingskansen van (potentiële) sollicitanten kunnen vergroten. Op de langere termijn kan dit leiden tot grotere loopbaansuccessen. Daarnaast kan dit onderzoek van toegevoegde waarde zijn voor werkgevers. Sociale media nemen een steeds grotere rol in in zowel private als professionele relaties. Steeds meer mensen zijn actief op sociale media. Inspelen op deze ontwikkeling kan de concurrentiepositie van een organisatie vergroten (De Bruijn, 2012). Aan de hand van de uitkomsten kunnen organisaties inspelen op het gebruik van sociale media door hun werknemers. HR processen kunnen adequaat aangepast worden aan personeelsgebruik en beleid kan zodoende optimaal worden afgestemd. Het managen van mobiliteitskwesties kan door middel van de uitkomsten geoptimaliseerd worden. Het krijgen van juiste persoon op de juiste plek kan zodoende bevorderd worden, wat niet alleen de concurrentiepositie kan vergroten maar ook de aantrekkingskracht van de organisatie. Mobiliteitsvraagstukken binnen organisaties kunnen zodoende beter afgestemd worden. Dit onderzoek is tevens bestuurskundig relevant. In het kader van de huidige bezuinigingen en de steeds meer toenemende vraag om flexibel, snel en coherent optreden van de Rijksdienst als geheel, is het krijgen van de juiste werknemer op de juiste plek van groot belang. In dit kader probeert de Rijksoverheid de mobiliteit van Rijksambtenaren te bevorderen, wat een uitdaging binnen de huidige economische ontwikkelingen is (Ministerie van BZK, 2013). Het mobiliteitsvraagstuk komt hier weer om de hoek kijken. Uitkomsten van dit onderzoek kunnen zorgen voor een afstemming tussen het strategisch personeelsbeleid van de Rijksoverheid en de technologische ontwikkelingen, waaronder het gebruik van sociale media. Inzichten in het gebruik van sociale media door Rijksambtenaren en mogelijke relatie ervan met loopbaanuitkomsten kunnen bijdragen aan specifieke beleidsformulering. 11

14 1.3.2 Wetenschappelijke relevantie Onderzoek naar de invloed van het gebruik van sociale media op loopbaanuitkomsten is tot op heden achterwege gebleven. Verschillende onderzoeken veronderstellen dat het gebruik van sociale media als een instrument ingezet kan worden om employability te vergroten. Rees (geen jaar) toont met zijn studie, aan de hand van empirisch bewijs aan, dat studenten die gebruik maken van voornamelijk professionele sociale netwerksites, zoals Twitter en LinkedIn, een grotere employability hebben. Ook wordt uit een studie van Moekotten et al (2011) verondersteld dat sociale media voor een grotere employability zou kunnen zorgen. Deze eerder genoemde studies tonen echter enkel veronderstellingen aan en harde bewijzen ontbreken. Ook zijn er geen onderzoeken verricht naar de invloed van sociale media op mobiliteit en loopbaansuccessen van (potentiële) medewerkers. Dit onderzoek zal hierom een grote wetenschappelijke relevantie hebben. Uitkomsten van dit onderzoek zullen een nieuwe dimensie aan bestaande literatuur over sociale media toevoegen. Zodoende kunnen er tot nu toe bestaande assumpties uit de literatuur bevestigd, dan wel verworpen worden. Alhoewel eerder is aangehaald dat het concept zelfpresentatie steeds vaker gebruikt wordt als een verklaring voor het gebruik van sociale media en sociale netwerksites gezien worden als de nieuwe arena voor zelfpresentatie (Hogan, 2010), is empirisch bewijs van deze samenhang nog schaars. Dit onderzoek zal een dimensie aan bestaand literatuur over zelfpresentatie kunnen toevoegen. 1.4 Leeswijzer Zojuist is de aanleiding en probleemstelling van het onderzoek geschetst. In het volgende hoofdstuk zullen de centrale theoretische concepten van dit onderzoek nader worden toegelicht. Tevens zullen de relaties tussen de centrale concepten worden aangegeven en toegelicht. In het tweede hoofdstuk zal dan ook het conceptueel model voor dit onderzoek gepresenteerd worden en zullen de geformuleerde onderzoekshypothesen worden toegelicht. In het derde hoofdstuk zullen de gebruikte methoden binnen dit onderzoek aan de orde komen. Tevens worden in dit hoofdstuk de wijze van onderzoek, wijze van dataverzameling, de onderzoekspopulatie en de bijbehorende respons gepresenteerd. In het vierde hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek aan de orde komen. Hierbij zal er een deel van het hoofdstuk ingevuld worden met de beschrijvende statistieken van het onderzoek. Het andere deel zal in het teken komen te staan van de gemaakte analyses binnen dit onderzoek. In het vijfde en tevens laatste hoofdstuk zullen de conclusies uit het onderzoek uiteengezet worden, zal een wetenschappelijke en theoretische discussie gepresenteerd worden en zullen er aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek. 12

15 Hoofdstuk 2 Theoretisch kader In dit hoofdstuk zullen verschillende wetenschappelijke theorieën over de loopbaanuitkomsten worden besproken, die relevant zullen zijn voor dit onderzoek. Verder zal het concept zelfpresentatie nader worden beschreven. Tevens zal de samenhang tussen de loopbaanuitkomsten en het gebruik van sociale media aan de orde komen. Tot slot zullen de loopbaanuitkomsten, zelfpresentatie en het gebruik van sociale media samenkomen in een conceptueel model. Hierin zullen de onderlinge veronderstelde relaties worden geschetst en verder worden toegelicht. 2.1 Loopbaanuitkomsten In deze eerste paragraaf zullen drie loopbaanuitkomsten worden toegelicht die centraal staan in dit onderzoek. Hierin zullen definities van de concepten aan bod komen. Tevens zal de onderlinge samenhang tussen de drie concepten worden gepresenteerd Employability Het concept employability is rond 1955 geïntroduceerd (Versloot, Glaudé & Thijssen, 1998). Alhoewel het concept niet nieuw is, bestaat er volgens Van Dam en Thierry (2000) onvoldoende conceptuele helderheid over het begrip. Employability is een vaag en diffuus begrip, dat onderhevig is aan verschillende interpretaties. Sinds de introductie van employability, heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het accent van het begrip in de tijd. Daar waar het accent in de jaren zeventig op inzetbaarheid ligt, is dat in de jaren tachtig flexibiliteit. In de jaren negentig komt het accent zelfs te liggen op zelfverantwoordelijkheid (Kuijpers, 2003). Desalniettemin wordt het concept employability pas in de late jaren negentig interessant voor empirisch onderzoek. Employability wordt sindsdien bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken en niveaus, zoals individueel, organisatorisch en industrieel, door een brede domein aan academische disciplines (Thijssen, Van der Heijden & Rocco, 2008) en wordt gebruikt in verschillende contexten en tijdsperiodes (Johns, 2006). In de laatste decennia is de aandacht voor onderzoek naar de praktijk van employability sterk toegenomen. Met name in Groot-Brittannië en Europa is de aandacht voor employability gestegen op het gebied van sociaal beleid (McQuaid & Lindsay, 2005) en in de Verenigde Staten op het gebied van individuele competentieontwikkeling en aanpassingsvermogen (Fugate & Ashforth, 2003). In vorige generaties werd er van werknemers verwacht dat zij hun hele loopbaan bij dezelfde werkgever bleven, ook wel lifetime-employment genoemd. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht om lifetime employabel te zijn, oftewel door hun hele loopbaan inzetbaar te zijn op meerdere functies en/of bij meerdere werkgevers (Thijssen et al, 2008). Hierbij heeft lifetime, ook wel levenslang, betrekking op een werknemerscarrière als een geheel, vanaf het begin van de carrière tot aan de pensionering (Pearce & Randel, 2004). Ondanks de verschuiving in paradigma s, met name de overgang van lifetime employment naar lifetime employability (Carbery & Garavan, 2005), bestaan er verschillende 13

16 opvattingen over wat employability precies is en wat het omvat. Voordat er overgegaan wordt op een keuze voor een definitie, zal er kort een overzicht worden gegeven van de bestaande en hanteerbare definities van het begrip. Volgens het Nederlandse woordenboek Van Dale betekent employability de flexibele inzetbaarheid van medewerkers (Luken, 2002). Fruytier en Klomps (2000) betogen dat employability ten onrechte beschouwd wordt als samenvoeging van twee woorden, namelijk employment, die werkgelegenheid betekent, en ability, die bekwaamheid betekent. Volgens Dik (2001) omvat de term employability het telkens aanpassen van de werknemer aan de eisen die door de organisatie aan de medeweker worden gesteld. Gaspersz en Ott (1996) definiëren employability als het vermogen van een individu om werk te verkrijgen. De Grip (2001) breidt deze definitie iets uit. Volgens hem gaat employability niet alleen om het krijgen van werk, maar ook om het behoud ervan. Ook Kip (2000) geeft de voorkeur aan deze definitie. Cornet en Venniker (1998) zien het concept in een bredere vorm. Volgens hen gaat employability niet alleen om het vermogen om werk te verkrijgen en deze te behouden, maar ook wat voor werk er gedaan wordt. Hierbij dient het werk productief en zinvol te zijn, met andere woorden dient een medewerker waarde toe te voegen. Hillage en Pollard (1998) omschrijven in hun werk dezelfde definitie. Volgens Hillage en Pollard (1998) gaat employability over het vermogen van het krijgen en behouden van zinvolle voor de individu werk. In het kort definiëren Hillage en Pollard (1998) employability als het vermogen om in eerste instantie een baan te krijgen, deze te behouden en, indien nodig, een nieuwe baan te verkrijgen, waarbij potentie ontwikkeld wordt door de werknemer. De Grip, Van Loo en Sanders (1998) omschrijven het begrip als het in staat zijn en de wens hebben blijvend aantrekkelijk te zijn voor de arbeidsmarkt, door te reageren en anticiperen op veranderingen in arbeidstaken en werkomgeving. Brouwer, Van Lin en Zwinkels (2001) wijken iets af met hun definitie van employability. Naast het individu stellen zij ook de context centraal. Brouwer et al. (2001) definiëren hierbij niet enkel de term employability, maar gaan ook in op de factoren die employability mogelijk beïnvloeden. Volgens hen oefenen externe factoren het meeste invloed uit op de employability van een medewerker. Later in dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op mogelijke factoren die employability beïnvloeden. In zijn algemeenheid, en zoals in de hierboven beschreven definities, wordt employability gezien vanuit een individueel analyseniveau en heeft betrekking op de capaciteiten en bereidheid van een werknemer om zijn aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt te behouden (Carbery & Garavan, 2005). Thijssen (1997) onderscheidt drie typen van employability. Volgens de kerndefinitie omvat employability alle individuele mogelijkheden om succesvol te zijn in een breed scala van banen. Binnen deze definitie verwijst employability naar de mogelijkheden van de werknemer. Een bredere definitie beschouwt zowel de mogelijkheden als de bereidheid om succesvol te zijn in verschillende banen. Deze definitie omvat alle karakteristieken van een individu welke relevant zijn voor huidige en 14

17 toekomstige posities. Het derde perspectief, een allesomvattend begrip van employability, legt de focus op de context gebonden factoren die de employability van een werknemer faciliteren of juist verhinderen, zoals het aantal trainingsmogelijkheden aangeboden door het bedrijf of organisaties. Dit derde perspectief richt zich men name op zowel de individuele als de contextuele voorwaarden die de employability van een werknemer beïnvloeden en kan vergeleken worden met de definitie van Brouwer et al (2001). De CBI (Confederatie van Britse Industrie) (1999) omschrijft employability als het bezitten van kwaliteiten en competenties die nodig zijn om de veranderlijke behoefte van werknemers en klanten tegemoet te komen en daarmee men zichzelf helpt om zijn streven en toegevoegde waarde in werk te realiseren. De Britse overheid hanteert vergelijkbare betekenis van het concept. Volgens de Britse overheid betekent employability de ontwikkeling van vaardigheden en het aanpassingsvermogen van werknemers, waarbij mensen die in staat zijn om te werken, gemotiveerd worden om vaardigheden, kennis, technologie en aanpassingsvermogen te ontwikkelen, die hen in staat stellen om werk te verkrijgen en te behouden (HM Treasury, 1997). Bij deze definitie ligt de nadruk wederom op de individuele benadering van employability. Ook zijn er benaderingen van employability, waarbij niet enkel persoonlijke karakteristieken een rol spelen, maar ook die van de arbeidsmarkt. Hierbij wordt er gebruikt gemaakt van een meer holistische benadering van het concept employability (McQuaid & Lindsay, 2005). De CLFDB (Canadian Labour Force Development Board) (1994) formuleert employability als het relatieve vermogen van een individu om zinvolle employment te bereiken, gegeven de interactie van persoonlijke omstandigheden en de arbeidsmarkt. Volgens het onderzoek van DHFETE (Department of Higher and Further Education, Training and Employment) (2002) wordt employability verwoord als het vermogen om zich in en tussen arbeidsmarkten te verplaatsen en waarde te realiseren door middel van duurzame inzetbaarheid. Voor de individu hangt employability tevens af van een aantal factoren: kennis, vaardigheden en gedrag van een individu, de manier waarop persoonlijke kwaliteiten zijn gepresenteerd op de arbeidsmarkt en de omgeving, sociale en economische context waarbinnen werk wordt gezocht. Het concept employability wordt hierin in een breder context geplaatst, waarbij niet enkel persoonlijke karakteristieken er toe doen, maar context ook van invloed kan zijn. Deze definitie komt dichtbij de eerder aangegeven definitie van Brouwer et al. (2001). Employability is niet enkel een breed gedefinieerd concept, maar kan daarnaast opgedeeld worden in een aantal aspecten. Groot en Van den Brink (2002) onderscheiden twee soorten employability: interne en externe employability. Externe employability heeft betrekking op het vermogen en bereidheid van een werknemer om van baan te wisselen, vergelijkbaar que inhoud of niet, in een ander bedrijf of organisatie. Deze dimensie reflecteert de medewerkerswaarde in de externe arbeidsmarkt. Interne employability heeft betrekking op het vermogen van een werknemer om werkzaam te blijven voor dezelfde werkgever. Het kan hier gaan om dezelfde of een andere baan. 15

18 Een andere opdeling van het begrip employability wordt gedaan door Sanders en Van de Grip (2004). Zij onderscheiden drie soorten employability. Ten eerste definiëren ze job match employability, die betrekking heeft op werknemers die hun huidige baan behouden. Ten tweede is de firm internal employability geformuleerd, die betrekking heeft op een werknemer die van baan wisselt, maar wel bij dezelfde werkgever. Tot slot is er ook de externe employability, die betrekking heeft op de wisseling van werkgever. De invalshoeken zoals gedefinieerd door Groot en Van den Brink (2002) en Sanders en Van de Grip (2004) lijken in eerste instantie verschillend. Er kan uit beide onderzoeken geconcludeerd worden dat employability twee dimensies heeft, een interne en externe. Daarbij kan de interne employability ook weer in twee dimensies worden opgedeeld. Met andere woorden omvat de taxonomie, oftewel de indeling, van Groot en Van den Brink (2002) en Sanders en Van de Grip (2004) dezelfde dimensies, maar gaan Sanders en Van de Grip (2004) iets dieper op in. Hierbij lijkt het dat Sanders en Van de Grip (2004) het concept employability als de daadwerkelijke verplaatsing van een medewerker zien, in plaats van zijn vermogen om zich te verplaatsen binnen of buiten zijn organisatie. Deze definitie sluit echter dichterbij de veronderstellingen over baanmobiliteit in plaats van employability. In de volgende paragraaf zal hier dieper op worden ingegaan. Van der Heijde en Van der Heijden (2005; 2006) onderscheiden vijf dimensies van employability. De eerste dimensie beroepsexpertise omvat de mate van professionele kennis en vaardigheden die een werknemer bezit. De tweede dimensie anticipatie en optimalisatie verwijst naar de proactieve houding van werknemers om op een persoonlijke en creatieve manier te anticiperen op toekomstige veranderingen en hierbij te streven naar de best mogelijke resultaten. De derde dimensie persoonlijke flexibiliteit is gedefinieerd als het aanpassingsvermogen van werknemers bij veranderingen in hun omgeving, waar ze zelf niet voor gekozen hebben, bijvoorbeeld bij een reorganisatie of herplaatsing. De vierde dimensie organisatiesensitiviteit heeft betrekking op het belang van de sociale competenties van een medewerker om te kunnen participeren en presteren in groepen, zoals de afdeling, de organisatie, teams, de beroepsgemeenschap, en andere netwerken (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006; Van der Heijden, 2011). Het gaat hier om het kunnen delen van bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, kennis, gevoelens, mislukkingen en ervaringen. De laatste dimensie balans betreft het compromitteren tussen tegengestelde belangen van de werkgever en de werknemer (Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Het komt naar voren dat er een keuze gemaakt kan worden tussen een individuele focus, waarbij persoonlijke karakteristieken centraal staan, of kunnen er contextuele factoren meegewogen worden (Brouwer et al, 2001; McQuaid & Lindsay, 2005). Binnen dit onderzoek zal naar het begrip gekeken worden in termen van het individuele vermogen om een baan te verkrijgen, deze te behouden en eventueel het krijgen van een nieuwe baan, zoals geformuleerd door Hillage en Pollard (1998). Externe factoren, zoals economische ontwikkelingen, zullen in het kader van dit onderzoek niet meegenomen worden. Hier zal later op worden ingegaan. Binnen dit onderzoek zal er enkel gekeken worden naar de interne en externe employability. 16

19 Figuur 1: Focus employability. Individueel vermogen om een (nieuwe) baan te krijgen en deze te behouden Interne employability Externe employability Mobiliteit Het concept mobiliteit ligt dichtbij employability. Daar waar employability betrekking heeft op het vermogen van een individu om een baan te verkrijgen, behouden en zo nodig van baan te wisselen (Thijssen, 1997) heeft mobiliteit betrekking op de feitelijke verplaatsing van een individu (Fugate et al., 2004). Mobiliteit kan geformuleerd worden als alle transities waarbij de ene baan, al dan niet met een tussenliggende periode, op een andere volgt (Van Ojen & Zwinkels, 2011). Zoals eerder aangegeven heeft de definitie van Sander en Van de Grip (2004) ook betrekking op mobiliteit. Zij veronderstellen dat medewerkers mobiel zijn indien zij binnen of buiten hun organisatie van baan wisselen. Erdem, Bos en Hoeben (2006) hanteren tevens een algemene definitie van het begrip mobiliteit. Volgens hen is mobiliteit een situatie waarin een werknemer het bedrijf in- of uitstroomt of een werknemer binnen de organisatie van baan wisselt. Deze definitie komt dichtbij de formulering van Sander en Van de Grip (2004). Een nog algemenere definitie is die van Mekkelholt en Hartog (1989). Volgens hen is mobiliteit in het kort gezegd alle vormen van positieveranderingen. Later heeft Mekkelholt (1993) deze definitie wat aangepast. Volgens hem houdt mobiliteit elke verandering in de arbeidsmarktpositie van een individu in. Hierbij legt Mekkelholt (1993) de nadruk op de individuele benadering. Gesthuizen en Dagevos (2005) zien het begrip mobiliteit vanuit een andere hoek. Zij leggen de nadruk op in het loondienst zijn. Volgens hen is er pas mobiliteit wanneer er sprake is van betaalde werkzaamheden. Gesthuizen en Dagevos (2005) formuleren mobiliteit dan ook als volgt: het bewegen van de ene werkzame situatie naar de andere werkzame situatie, waarbij er van uit wordt gegaan dat de werknemer in loondienst is. Uit de definities hierboven beschreven blijkt dat mobiliteit in essentie een kwestie van verandering is. Een onderzoek dat dit veranderlijke aspect expliciet meeneemt in de omschrijving van mobiliteit is het onderzoek van Van de Berg, Van den Broek en Wijchers (1996). Zij definiëren mobiliteit als het vermogen van medewerkers om zich effectief aan te passen aan veranderende (organisatorische) omstandigheden. Deze omschrijving komt echter dichterbij employability dan mobiliteit. Binnen dit onderzoek zal de definitie zoals geformuleerd door Sander en Van der Grip (2004) worden gehanteerd. Deze conceptualisering is breed geformuleerd, wat goed past bij het exploratieve karakter van het onderzoek. Daarnaast legt deze definitie geen nadruk op mobiel zijn enkel binnen de 17

20 eigen organisatie of indien er betaalde arbeid verricht wordt. Kortom, er worden geen voorwaarden gesteld, waardoor het begrip niet onnodig ingewikkelder wordt gemaakt dan het is. Naast het hanteren van verschillende definities over wat mobiliteit precies inhoudt, zijn er tevens verschillende vormen van mobiliteit. Deze verschillende vormen van mobiliteit kunnen zowel gecombineerd als apart in een organisatie voorkomen (Dijkstra, 1997). Volgens Vermeulen (2004) kan er onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe mobiliteit. Interne mobiliteit heeft betrekking op mobiliteit of verplaatsing binnen de eigen organisatie. Externe mobiliteit heeft betrekking op mobiliteit tussen organisaties (Dijkstra, 1997; Van Ojen & Zwinkels, 2011). Daarnaast onderscheidt Dijkstra (1997) verschillende vormen van interne en externe mobiliteit. Ten eerste kan er sprake zijn van functionele mobiliteit, waarbij een functiewisseling optreedt. Ten tweede wordt geografische mobiliteit onderscheiden, waarbij de medewerker van standplaats verandert. Onder standplaats kan hier een verdieping binnen of een vestiging van een organisatie worden begrepen. Tevens kan rechtspositionele mobiliteit onderscheiden worden. Deze vorm van mobiliteit komt bijvoorbeeld voor als een werknemer een ambtenaar wordt of als zelfstandig ondernemer gaat beginnen. Verder is er ook de professionele mobiliteit, die kan ontstaan wanneer een werknemer een opleiding heeft afgerond en daardoor een hogere functie krijgt. Tot slot onderscheid Dijkstra (1997) de hiërarchische mobiliteit. Volgens de auteur komt deze vorm van mobiliteit wanneer een werknemer als bijkomende bevoegdheid de leiding krijgt over een groep mensen. Hierbij kan tevens onderscheid worden gemaakt in horizontale en verticale mobiliteit (Westen, 1995). Bij horizontale mobiliteit is er sprake van positieverandering, waarbij geen sprake is van een hogere functie. Van een verticale mobiliteit is er sprake indien de medewerker verticaal in het organigram verschuift. Van Ojen en Zwinkels (2011) hanteren een soortgelijke indeling. Naast de interne en externe mobiliteit, onderscheiden zij inter- en intrasectorale mobiliteit. Hierbij heeft intrasectorale mobiliteit betrekking op een baanverandering binnen dezelfde sector. De intersectorale mobiliteit verwijst naar baanwisseling tussen sectoren. Tot slot komt uit de analyse van Van Ojen en Zwinkels (2011) naar voren dat mobiliteit niet altijd vrijwillig hoeft te zijn, maar ook een gedwongen vorm kan hebben, bijvoorbeeld in tijden van reorganisaties. Naast de keuze voor een definitie, die al eerder aan bod is gekomen, dient er ook een afbakening plaats te vinden naar de soorten mobiliteit die er onderzocht zullen worden. Voor de volledigheid van het onderzoek zou de uitgebreide taxonomie van Dijkstra (1997) gebruikt moeten worden. Op deze manier kan een volledig beeld ontstaan van de mobiliteit van Rijksambtenaren. Het onderzoek zal echter uitgevoerd worden onder Rijksambtenaren, die binnen de Rijksoverheid werkzaam zijn. Dit houdt in dat gerealiseerde externe mobiliteit slechts tot een bepaalde mate gemeten kan worden. Rijksambtenaren die bijvoorbeeld intersectorale mobiliteit hebben gerealiseerd, zullen niet bereikt worden. Ze zijn immers geen Rijkambtenaar meer. 18

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Samenvatting. Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten

Samenvatting. Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten Samenvatting Motiveren van oudere werknemers: Een levensloopperspectief op de rol van waargenomen personeelsinstrumenten 1 Introductie De beroepsbevolking in westerse landen vergrijst. Door het stijgen

Nadere informatie

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention

De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention De invloed van Vertrouwen, Relatietevredenheid en Commitment op Customer retention Samenvatting Wesley Brandes MSc Introductie Het succes van CRM is volgens Bauer, Grether en Leach (2002) afhankelijk van

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

Bowling alone without public trust

Bowling alone without public trust Bowling alone without public trust Een bestuurskundig onderzoek naar de relatie tussen een ervaren sociaal isolement van Amsterdamse burgers en de mate van publiek vertrouwen dat deze burgers hebben in

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent?

Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent? Onderwijs en opleiding Bedrijfsscholing: scholen voor de concurrent? Wolff, Ch. J. de, R. Luijkx en M.J.M. Kerkhofs (2002), Bedrijfsscholing en arbeidsmobiliteit, OSA A-186, Tilburg. Scholing van werknemers

Nadere informatie

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick

CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships. Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts and complex relationships Heidi Knipprath & Katleen De Rick CAREER COMPETENCES AND CAREER OUTCOMES A critical analysis of concepts

Nadere informatie

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS

KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN IN HET BEROEPSONDERWIJS Rapportage voor Koning Willem I. College Opleiding Manager/ondernemer horeca van de Middelbare Horecaschool (MHS) HOGESCHOOL UTRECHT Wenja Heusdens, MSc

Nadere informatie

Gedifferentieerd HRM beleid: op weg naar duurzame inzetbaarheid

Gedifferentieerd HRM beleid: op weg naar duurzame inzetbaarheid Gedifferentieerd HRM beleid: op weg naar duurzame inzetbaarheid Een onderzoek naar gedifferentieerd HRM beleid als middel de motivatie en inzetbaarheid onder werknemers te bevorderen Tim Hoek Masterthesis

Nadere informatie

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Hoe je zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange

Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk? Dr. Annet H. de Lange Agenda 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ouder worden en Werkvermogen? 3. Antecedenten duurzame inzetbaarheid? 4. Onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring

Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring Verslag mini-symposium Eindelijk Senior! De Kracht van werkervaring 1. Inleiding Woensdag 16 november 2011 organiseerde de Pangea Groep in samenwerking met Margot de Ruiter, proces en projectmanagement

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Een leven lang leren in de techniek

Een leven lang leren in de techniek Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

How to present online information to older cancer patients N. Bol

How to present online information to older cancer patients N. Bol How to present online information to older cancer patients N. Bol Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Dutch summary (Nederlandse samenvatting) Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

De leerintentie van kortgeschoolde werknemers: een samenspel tussen individu en organisatie. Prof. Dr. Eva Kyndt

De leerintentie van kortgeschoolde werknemers: een samenspel tussen individu en organisatie. Prof. Dr. Eva Kyndt De leerintentie van kortgeschoolde werknemers: een samenspel tussen individu en organisatie Prof. Dr. Eva Kyndt Kortgeschoold? Onderwijskundig versus arbeidsmarkt perspectief: Kortgeschoold versus weinig

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

De medewerker van nu: Proteus is de naam!

De medewerker van nu: Proteus is de naam! KENNIS & KUNDEHoofdartikel Onderzoek De medewerker van nu: Proteus is de naam! Jason Gawke De Griekse god Proteus staat bekend om zijn gave de toekomst te voorspellen en zijn fysieke gedaante aan te passen

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Eén van de pijlers van het coalitieakkoord 2014-2018 is: Iedereen aan het werk, niemand buiten de boot. De coalitie wil

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Interne mobiliteit. Een onderzoek naar behoeftes, mogelijkheden en obstakels bij KLM-ICT

Interne mobiliteit. Een onderzoek naar behoeftes, mogelijkheden en obstakels bij KLM-ICT Interne mobiliteit Een onderzoek naar behoeftes, mogelijkheden en obstakels bij KLM-ICT Strategisch Human Resource Management Bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht Organisatie : KLM Begeleider

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers

Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen. Marinka Kuijpers & Frans Meijers Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en grenzen Marinka Kuijpers & Frans Meijers De Haagse Hogeschool Januari 2009 Management Samenvatting Studieloopbaanbegeleiding is hot in het hoger beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Rapportgegevens Nederlandse persoonlijkheidstest Respondent: Johan den Doppelaar Email: info@123test.nl Geslacht: man Leeftijd: 37 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Nederlandse beroepsbevolking

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 De thematiek

1 Inleiding. 1.1 De thematiek 1 Inleiding 1.1 De thematiek Voor ondernemers is de relatie tussen organisatie en markt van cruciaal belang. De organisatie ontleent haar bestaansrecht aan de markt. De omzet wordt tenslotte op de markt

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat?

9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat? 9. Masterclass: Voorwaarden voor een succesvolle carrière, welke zijn dat? Eigenlijk weten we weinig van de loopbanen van mensen op de arbeidsmarkt. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe het schoolverlaters

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Employability in Nederland

Employability in Nederland Employability in Nederland Auteur(s): Grip, A. de (auteur) Loo, J. van (auteur) Sanders, J. (auteur) Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit Maastricht. V erschenen in: ESB,

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers

Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Succesvol reorganiseren: hoe u zorgt voor veranderbereidheid bij medewerkers Rijksorganisaties hebben te maken met veranderingen in de omgeving door nieuwe technologie, maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de arbeidsproductiviteit van oudere werknemers. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en

het laagste niveau van psychologisch functioneren direct voordat de eerste bestraling begint. Zowel angstgevoelens als depressieve symptomen en Samenvatting In de laatste 20 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van kanker. Een goede zaak want aandacht voor kanker, een ziekte waar iedereen in zijn of haar leven wel eens

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Management samenvatting

Management samenvatting Management samenvatting Segmentatieonderzoek Inzetbaarheid Rijksmedewerkers, fase 1 Datum: Auteurs: Opdrachtgever: 29 september 2015 Jurgen Visser, Brenda Vermeeren en Lucien Vermeer (ICTU) Betty Feenstra,

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Mijn presentatie is opgebouwd

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands

The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands The Effectiveness of Community Schools: Evidence from the Netherlands Proefschrift Marieke Heers (gepromoveerd 3 oktober in Maastricht; promotoren prof.dr. W.N.J. Groot en prof.dr. H. Maassen van den Brink)

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport professionals en burn-outs

Onderzoeksrapport professionals en burn-outs Onderzoeksrapport professionals en burn-outs Lysanne van Schaik Master Strategisch Human Resource Management Universiteit Utrecht Bron: masterscriptie professionalism als uitdaging tegen burn-out 06-19853602

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest

Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Handleiding Nederlandse Werkwaardentest Versie 1.0 (c), mei 2008 Dr Edwin van Thiel Nederlandse werkwaardentest De Nederlandse werkwaardentest is eind 2006 ontwikkeld door 123test via een uitgebreid online

Nadere informatie

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen

Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Ontwikkeling arbeidsmarkt en loopbaan vak opvattingen die veranderen Misja Bakx 1 Even Voorstellen Directeur Matchcare Specialist arbeidsmarkt en loopbaanwaarde Vernieuwing instrumenten voor loopbaan en

Nadere informatie

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015

Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Jaarprogramma Duurzame Inzetbaarheid 2015 Transvorm Michiel van den Heuvel 1 1. Inleiding In 2014 hebben we weer diverse activiteiten uitgevoerd in kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid. Niet

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Wat we onderzochten. Individu. Engagement. Loopbaan. Organisatie. Verloopintentie. Leeftijd Arbeids ethos Groei factor

Wat we onderzochten. Individu. Engagement. Loopbaan. Organisatie. Verloopintentie. Leeftijd Arbeids ethos Groei factor Wat we onderzochten Individu Leeftijd Arbeids ethos Groei factor Organisatie Leeftijdsklimaat Diversiteit Loopbaan ondersteuning Loopbaan Obsoletie Loopbaantype Loopbaanfase Engagement Verloopintentie

Nadere informatie

Duurzame loopbanen: It takes two to tango

Duurzame loopbanen: It takes two to tango Duurzame loopbanen: It takes two to tango Prof. dr. Ans De Vos SD Worx Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers ans.devos@ams.ac.be @AnsDeVos Een duurzame loopbaan? Het werk dat ik momenteel

Nadere informatie

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profiel OPQ. E.I. rapport. Naam Dhr. Sample Candidate. Datum 23 oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profiel OPQ E.I. rapport Naam Dhr. Sample Candidate Datum 23 oktober 2013 www.ceb.shl.com Inleiding Kennis van de eigen emoties, het onderkennen van andermans emoties en het omgaan met relaties kunnen

Nadere informatie

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT

WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT WAAR JE ZIT IS WAAR JE STAAT Posities als antecedenten van management-denken over concernstrategie ACHTERGROND (H. 1-3) Concernstrategie heeft betrekking op de manier waarop een concern zijn portfolio

Nadere informatie

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v

Communicatie & Multimedia Design. Onderzoeksopzet. Afstudeerstage mt&v Communicatie & Multimedia Design Onderzoeksopzet Afstudeerstage mt&v Michel Janse 24 6 2010 Inleiding. In dit document geef ik een conceptuele weergave van het pad dat ik tijdens mijn onderzoek en het

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012

Workshop Mobiliteit en Vitaliteit. Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Workshop Mobiliteit en Vitaliteit Tinka van Vuuren en Astrid Wolswijk 1 november 2012 Inhoud 1. Wat is mobiliteit, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 2. Oefening mobiliteit in beeld 3. Handreiking Mobiliteit

Nadere informatie

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Navolgbaarheid bij kwalitatief onderzoek: consistentie van vraagstelling tot eindrapportaged van de Ven Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Piet Verschuren en Hans Doorewaard (2015)

Nadere informatie

Logistiek management in de gezondheidszorg

Logistiek management in de gezondheidszorg Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Geneeskunde Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Master in management en beleid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren

Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren Resultaten onderzoek: Redenen waarom mensen niet-presteren 305 respondenten hebben deelgenomen aan de enquête rond redenen waarom mensen niet-presteren. De resultaten van deze enquête worden o.a. gebruikt

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten

Samenvatting. Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten Samenvatting Leeftijd en Psychologisch Contractbreuk in Relatie tot Werkuitkomsten De beroepsbevolking in Nederland, maar ook in andere westerse landen, vergrijst in een rap tempo. Terwijl er minder kinderen

Nadere informatie

Inzetten op Employability!

Inzetten op Employability! 2008 Inzetten op Employability! Een onderzoek naar factoren die de employability van lager opgeleiden beïnvloeden. Universiteit Utrecht Thomas Joustra Januari 2008 ! Een onderzoek naar factoren die de

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie