Reading Notes. ! [Type!the!company!name]! Master in History, Module: Leadership! !!!! !!!!!!!! !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reading Notes. ! [Type!the!company!name]! Master in History, Module: Leadership! !!!! !!!!!!!! !!!"

Transcriptie

1 Reading Notes [Typethecompanyname] Master in History, Module: Leadership Student:MarlynRDenz Docenten:Professor.M.Schalkwijk,Phd.enH.Bendt.Msc AntondeKomUniversiteitvanSuriname InstituutForGraduateStudiesandResearch Paramaribo,oktober2012

2 Inhoudsopgave Inleiding3 1 SpeedofTrust Theonethingthatchangeseverything4R5 2 TheSpiritofleadership6R7 3 Leadership,thelackthereof8 4 Whatdoweknowaboutvision9R10 Geraadpleegdeliteratuur 11 2

3 Inleiding AlsonderdeelvandeopleidingMasterinHistory,vanhetInstituteforGraduatestudies,aandeAnton dekomuniversiteitvansurinamewordtookdemoduleleadershipverzorgd.destudentenmoestenals eindopdracht Reading notes schrijven over vier artikelen naar keuze. De studenten moeten ook drie andereartikelenlezenendieincombinatiemetdeartikelenvoordereadingnotesverwerkenineen poster. UtreftReadingnotesoverdevolgendeartikelendiebetrekkinghebbenophetthemaleiderschap. SpeedofTrust(hoofdstuk1)vanStephen.M.R.CoveyenRebecca,R.Merril,dezeauteursbelichtenhet aspect van geloofwaardigheid, als elementaire voorwaarde voor leiderschap. Het tweede artikel, van MylesMunroe,SpiritofLeadership(hoofdstuk2),legtdenadrukoppassieenvisievandeleider.Passie wordtomschrevenalsdeultiemekracht,dienodigisomleidersenvolgelingenteverbindenenhen tevensinstaatsteltdegesteldedoelentebereiken.vervolgenskomenkevinmcguinessenstephen Bauld aan het woord in hun artikel Leadership, the lack therof(hoofdstuk1).zijbenadrukkendater geeneenduidigedefinitieisvanleiderschapendathetontwikkelenvanleiderschapnietvolgenseen lineair proces verloopt. Het laatste artikel is afkomstig van Sooksan Kantabutra, getiteld What do we knowaboutvision(hoofdstuk19),dezeauteurdoetonderzoeknaartheorieënenempirischliteratuur overvisie.hijwijstophetbelangvanhethebbenvaneeneffectievevisiebijleiders.kantabutra,heeft zelfeenzevenvisieattributentheorieontwikkeldomuitteleggenwatdeeffectievevisiepreciesisen hoehetdevolgelingenzoverkankrijgenommedetehelpendeorganisatiedoelenterealiseren. Alle auteurs erkennen het belang van kennis, vaardigheid en bekwaamheid, maar stellen tegelijk dat deze aspecten alleen niet voldoende zijn om leiding te geven in een veranderende wereld, waar individuenenorganisatiessteedsweervoornieuweuitdagingenkomentestaan. Dereadingnotesbevattenverdereenreflectievandestudent,vergelijkingvanmeningenvande auteurseneenexamenvraagmetantwoord,gebaseerdopdebestudeerdeartikelen. 3

4 Titel:SpeedofTrust,theonethingthatchangeseverything Autheurs:Stephen.M.RCoveyenRebecca.R.Merril Dekernvanditartikelis,datdematewaariniemandvertrouwenuitstraalt,debelangrijkstefactorisdie aanwezigmoetzijn,alsdiepersoonnoodzakelijkeveranderingsprocessenwilbeïnvloeden.volgensde auteursishetuitstralenvanvertrouwenafhankelijkvandematewaariniemandzichzelfgeloofwaardig achtendeervaringdieanderenhebbenmetdezepersoonopditgebied.deauteursstellenvoortsdat er 4elementenzijnwaaraangeloofwaardigheidgemetenkanworden; je integriteit,jeintenties,je bekwaamheid en je resultaatgerichtheid. De auteurs gevenalsbelangrijkeinformatiemee,datelk individukanwerkenaanhettoenemenvanzijn/haargeloofwaardigheid.omtemetenofjevertrouwen istoegenomenhebjealsindividubevestigingnodigvandedirecteenwijdereomgeving.alsoorzaken voor het niet in staat zijn om gewenste veranderingen te realiseren, worden genoemd het niet of onvoldoendeinvestereninhetontwikkelenvankarakterenhetmissenvandenodigecompetentiesom degesteldedoelentebereiken. Reflectie Bij het lezen van dit artikel, realiseerde ik mij hoe vaak je als mens voor de uitdagingstaat,om veranderingsprocesseninjeeigenleventesturenofeenbijdrageteleverenaanveranderingsprocessen in een organisatie en in de samenleving. Individuen dienen zich zowel op het persoonlijk als maatschappelijk functioneren de volgende vragen te stellen: hoe betrouwbaar ben ik? Waarom zou men naar mij luisteren? Hoe zou ik mensen met mij mee kunnen krijgen?het ambiëren vaneen leiderschapsrolvraagtdusomzelfonderzoek.ikontkomerdannietaanommijneigengeloofwaardigr heidtegendelamptehouden.hetbesefontstaatdanalsnel,datthuisdebasishiervoorisgelegd,maar ookdatjein de loop der tijd de lat steeds hoger bent gaan leggen, omdat buiten de vertrouwde omgevingzakenveelcomplexerzijn.eenanderekwestiediemijnaandachttrok,ishetfeitdatsteeds mindermenseninonzesamenlevingzichdrukmakenoverhungeloofwaardigheidenjuistproberenhun doelen te realiseren, buiten dit principe om. Voor mij werd het toen duidelijk,waarominalgemeen fundamentele veranderingen in Suriname langzaam opgang komen, geen solide basis hebben en/of wordentegengewerkt. Hetartikel van Mc. GuinesenBauld(2006), onderstreept mijn gevoelens met betrekkingtotderolvanpersoonlijkegeloofwaardigheidinveranderingsprocessen.zijstellendatveel mensendeleidinghebbeninorganisaties,maardezegeenstapvooruitbrengen,omdatzijhetkarakter en de competenties missen om sturing te geven.sooksan Kantabutra(2011)voegthieraantoedat gebrekaanvisieookeenindicatieisdatmensennietwerkenaanhungeloofwaardigheid.fundamentele veranderingenhebbendannietechtprioriteit,mensenzettenzicheerderinvoorhethandhavenvande statusquo,waardoorzemethunverborgenagendakunnenblijvenwerken. 4

5 Examenvraag Toon aan hoe de 4 elementen van geloofwaardigheid een individu in staat stellen om een positieve bijdrageteleverenbijhetimplementerenvanveranderingsprocessen? R Geloofwaardigheid wordt opgebouwd uit de volgende elementen, integriteit, intenties, bekwaamheidenresultaatgerichtheid. R Deelementenintegriteitenintentievormenhetfundamentvoorkarakterontwikkelingende elementen,bekwaamheidenresultaatgerichtheidvormenhetfundamentvoorontwikkelenvan competentie.zowelkarakteralscompetentiezijnnodigalsmensenmetsuccesleidingwillen gevenaanveranderingsprocessen. R IemanddiezichinzetomIntegertezijn,vindthetbelangrijkomeerlijktezijnendatanderen hem/haarookzoervaren.intentiesheefttemakenmethoezuiverdemotievenzijnalsiemand samenmetandereneenverantwoordelijkheidheeftomaandeveranderingtewerken.jeweet waaromjehetdoetenvindthetbelangrijkdatmensenwetenwatjedrijfveeris.jijbentbereid tegaanvooreenwinrwin.hetgaatbijkarakterdusomdelevenshouding,dieiemandindeloop dertijdenheeftontwikkeld Bijhetfundamentvancompetentiegaathetvooralomtonenwatjeweetenkan. Bij bekwaamheid gaat het erom of iemandoverdejuistematevankennisenvaardigheden beschikt om te garanderen dat jij geschikt bent om bijvoorbeeld een veranderingsproces te leiden. Resultaatgerichtheid, daarmee kan gemeten worden of iemand op basis van eerlijkheid, transparantie en bekwaamheid al goede resultaten heeft behaald. De redelijke verwachting ontstaatdandatjehetnuookweerzaldoen. 5

6 Titel:TheSpiritofLeadership Auteur:MylesMunroe Inditartikelisdekernvraagwaaraanherkenjeeenwaarachtigeleider?Deauteurgeeftaandatjemoet lettenopdepersoonlijkeontwikkelingvandeleiderenopdemanierwaaropdeleiderzijnrelatiemet volgelingen totstandbrengtenverderontwikkelt. Op het persoonlijk vlak noemt Munroe enkele kenmerkenzoals:hetvermogenomanderentebeïnvloedendooreenpassie.depassiemoetvervolgens geïnspireerd zijn door een bepaalde visie. Om aan te tonen dat deze koppeling, een absolute voorr waarde is voor effectief leiderschap, haalt de auteur vele voorbeelden aan uit het recente en verre verleden.deleidersisdusteherkennenaaneenbepaaldeovertuigingskrachtendurfdievanhem/haar uitgaat.inderelatiemetdevolgelingen,moethijzichinspannenomhenaantetrekkendoordepassie endevisieenmaghijhennimmermanipulerenofonderdrukken.dekracht van de leider is volgens Monroe,gelegeninhetfeit,dathijernietisvoorzichzelf,maaromtenbehoevevanalleneenofferte brengenomveranderingtotstandtebrengen.hetwoordoffergeeftnietalleenaandatdeleiderleeft om het doel te realiseren, maar tegelijk dat hij zich bewust is dat hij er ook het leven bij kan laten. Volgens de auteur heeft de beïnvloeding pas haar climax bereikt, wanneer de volgelingen dezelfde toewijdingaandedagleggenalsdeleider.zegelovendeleider,omdathijhandeltinovereenstemming metzijnvantevorengedeeldevisie. Reflectie Juistomdatdeauteurveelvoorbeeldenterillustratievanwaarachtigleiderschapaanhaalt,dringtzich bijmijdevraagop,iseralietswaarvoorikwillevenenzelfsbereidbenomvoortesterven?isereen situatieinmijnlevendiealzoeenberoepopmijheeftgedaan?ikkomtotdeconclusiedateen algemenemaarnietminderbelangrijkekwestie,datgevoelwelbijmijoproept.surinamemoetleefbaar wordenvoordiegenendieervoorgekozenhebbenomhiertewonen.ermoetbinnenopeenhoger tempogewerktwordenaanveranderingoppolitiek,sociaalmaatschappelijkeneconomischgebied.en datkanalserzichnieuwleiderschapaandient,datdebetrokkenheidvanburgersbijdeontwikkeling stimuleert.dedrangomhierineenbijdrageteleveren,metallegevolgeneropeneraan,daarhebikmij jarengeledenaanovergegeven.ikstoperaleigenlijkeengrootdeelvanmijnlevenzoveelenergiein, ommensenervanteovertuigendathetkan,alsgenoegvanonsdatechtwillenenwijonsookechtgaan inzetten. Het overdragen van je passie op anderen, zoals Munroe dat stelt, zal niet mogelijk zijn zonder de ontwikkeling van vier elementen van geloofwaardigheid op het persoonlijk vlak, zoals die worden aangehaaldinhetartikelvancoveyenmerril(2008),ermoetkaraktergetoondwordeneneriseen trackrecord van resultaten nodig, mensen willen weten wat de meerwaarde is als zij zich laten meeslependoordepassieendevisievandeleider,voorhenalspersoonnuenindetoekomst.het artikelvanmc.guinesenbauldsluitgoedaanbijhetdenkenvanmunroeoverderolvankennisbijde ontwikkeling van waarachtig Leiderschap. In beide artikelen wordt benadrukt, dat kennis alleen niet voldoendeisomwaarachtigleiderschapteontwikkelen.mcguinessenbauldgaanzelfsveelverder,in hunbenaderingiseigenlijkgeensprakevanleiderschapalshetalleengebaseerdisopkennis.zijstellen heel duidelijk, dat zonder karakter en competenties het onmogelijk is om sturing te geven aan 6

7 veranderingsprocessen. Munroe en Shooksan Kantabutra delen dezelfde mening, wanneer ze in hun artikelen het begrip visieomschrijvenalseenvervooruitziendeblik,eenduidelijkgeformuleerdeen gedeeldegedachte,diezowelgeografischealstijdalscultuurbarrièresdoorbreekt.munroeillustreert dit met de voorbeelden van leiders en een korte beschrijving van het effect van hun leiderschap. Kantabutrawijstophetinzettenvandenetwerkfunctiealselementairinstrumentomdevisieoveralen altijdtelatendoordringen. Examenvraag Maak met behulp van onderstaande vragen een analyse van de tekst. Pas de definitie van Myles Munroeoverleiderschaptoeopdetekst. Tekst. Ineenperiode,diegekenmerktwerddoorsegregatieopbasisvandehuidskleurindeVerenigdeStaten vanamerika,streefdedr.martinlutherkingjr.rindejarenzestigvandevorigeeeuwr,naargelijke rechtenvooralleamerikanen.hijdroomdevaneenamerikawaarblankenzwart,handinhandkonden lopenenzichinallevrijheidkondeninzettenvoordeontwikkelingvandeverenigdestaten.ditdoel wildehijbereikendoorhetprincipevangeweldlozeacties.metdezeactieswildehijdeoverheidertoe dwingentehandelennaardegrondwetvandeverenigdestatenvanamerika.zijneersteactiewaseen reactieopdegevangennemingvanderosaparks,dieweigerdeoptestaanvooreenblankeindebus hetkosttehemzelfookeenpaarnachtencelstraf.zijninvloedbreiddezichuitnaardebaptistenkerk waar hij geweldloosheid predikte. Velen hadden vόόr King getracht door middel van geweld de segregatiepolitiekeenhalttoeteroepen,maarzonderopmerkelijksucces.kingbleefvasthoudenaan zijnprincipe, hoewel zijn leven vaak in gevaarwas. Door zijn vasthoudendheid groeide hetaantal volgelingengestadigtoteenontelbaargrotemenigte.hijkreegzowelbinnenalsbuitendeverenigde Statenvanblankenalszwartensteunbetuigingen.Kingbereiktezijndoel,desegregatiewettenwerden afgeschaft.datzijninspanningwereldwijderkenninggenoot,blijktuitdenobelprijsvandevrede,die hemwerdtoegekend.kingbrachtechterhetultiemeoffervandeleider,toenhijdooreensluipschutter werdvermoord. R R R OmschrijfhetvermogenvanKingomdevolgelingentebeïnvloeden HijgingmetRosaParkdegevangenisin,hijprediktegeweldloosheidindekerk,dekerkgangers deeldendevisiemetanderenbuitendekerkenhetaantalvolgelingengroeidegestadig,hij kreegsteunvanblankenenzwarteninenbuitendev.s.a.hijkreegdenobelprijsvandevrede HoekanjedepassievanKinghetbestomschrijven Hijmoesthetdenkenvanzwartenenblankentransformerenvangeweldnaargeweldloosen henovertuigendatopkomenvoorjegrondwettelijkrecht,tijdkostmaaruiteindelijkwelvrucht zalafwerpen.hijheefthethenvoorgeleefd. Heeftzijnactiedegrenzenvangeografieencultuuroverschreden Ja,hijkreegsympathieënerkenningvanblankenzwart,binnenenbuitendeV.S.A DecultuurvanmachtsdenkenindeV.S.A.begonaftebrokkelenalsgevolgvandegeweldloze acties 7

8 Titel:Leadership,orthelackthereof Auters:KeveinMc.GuinessenStephanBauld Inditartikelwordtdecentralevraaggesteld:hoeleiderschapkanwordengeïdentificeerd?Ofzowel aanwelkevoorwaardenmoetiemandvoldoenomalsleidertewordenaangemerkt?hetantwoordis volgensdeauteursniettehalenuitdeveleliteratuuroverleiderschap,omdatgeenenkeledefinitie eenduidig is, terwijl ook uit de praktijk blijkt dat accenten ieder keer anders worden gelegd.de ontwikkeling van leiderschap vergelijken zij eerder metkunst,en stellen dat het ontwikkelen van effectiefleiderschapgeenproductisvanexacteformules,wetenschappelijkeprincipesofexperimenten endathetvooralgeenlineairprocesis.mcguinessenbauldonderbouwenhunstellingdooraante geven dat je leidersnietmetelkaarkanvergelijken,omdatdesituatiesenorganisatiewaarbinnen leiderschapgetoondmoetwordenverschillen,terwijlookdetijdwaarinderol vervuldmoetworden steedsandereeisensteltaanzowelleiders als volgelingen. McGuiness enbauld stellen daarom,dat verschillendeleiderstegelijkactiefkunnenzijnineensamenlevingendathetbijleiderschaperomgaat datweeenheleboelkleinedingeninonsdagelijkslevengoeddoen.hetisdezeseriekleinedingendie eenleidergoeddoet,welkeervoorzullenzorgendathij/zijopvaltinhetgeheelvandeorganisatie.een goedestudieoverleiderschapmoetvolgensdeauteursdaaromgebaseerdzijnopbewijsenbeschreven zijnvolgenseenmodelzoalsdewereldinelkaarzit. Reflectie Hoewel volgensdeauteurs,onderzoekheeftuitgewezendatgeenenkeledefinitieoverleiderschap eenduidigisenzijookuitgaanvandestellingdatleidersnietmetelkaarvergelekenmoetenworden, zullenervolgensmijtochalgemenekenmerkenzijnwaaraaniemandmoetvoldoenomzichtekunnen profilerenalsleider.mylesmunroespreektbijvoorbeeldvanhetvermogenomanderentebeïnvloeden, StephenR.CoveyvandematewaariniemandvertrouwenuitstraaltenKantabutrasluitditrijtjeafdoor testellendateenleidereenduidelijkomschrevenvisiemoethebbenendelenmetvolgelingen.ditzijn kenmerken die niet aan tijd, plaats of organisatie type gebonden zijn. De auteurs hebben wel gelijk wanneer ze stellen dat het ontwikkelen van leiderschap vooral een praktische aangelegenheid is, die doordagelijksetoewijdinguiteindelijkzalopvallen,enbijsuccesookanderenzalaanspreken.tochben ikvanmeningdattheoretischescholingminstensevenbelangrijkis,omnieuwestrategieënaanteleren. Dit zal leiders in staat stellen om te kunnen voldoen aan de eisen van de tijd, anders zal zij het uiteindelijkafleggentegenoveranderendiezichwelhebbengeschooldenmeekunnenmetdenieuwe eisen. Examenvraag Stelling:Ontwikkelenentonenvanleiderschapistevergelijkenmetkunst. Beargumenteerofjeheteensofoneensbentmetdezestelling Ikbenheteensmetdestelling,omdatbijkunst,ontwikkelingenenuitingennietvoorspelbaarzijn,het gaatdusnietomeenlineairproces,maarisafhankelijkvansituatiesdieindrukmakenopdekunstenaar. Zo zijn verschillende situaties ook bepalend voor hoe een leider zich ontwikkeld en waar hij/zij de accentenopzalleggen. Ikbenhetoneens,omdathoedesituatieookis,enwatvooraccentdekunstenaarookwilleggen,hij altijdgebruikzalmakenvanverfenpenselen.dezeattributenvergelijkikmetdevoorwaardendiebij elkeleiderontwikkeldmoetenworden:hetvermogenvandeleideromanderentebeïnvloeden,het uitstralenvanvertrouwenenhethebbenvaneenvisie. 8

9 Titel:WhatdoweknowaboutVision? Auteur:Sooksankantabutra Hetdoelvanditartikelistweeledig;teneerstehetidentificerenvandehuidigekennisovervisieenten tweede,hetbenadrukkenvanhetbelangomeenduidelijkevisietehebben.heteerstedoeltrachtde auteurtebereiken,dooreenterugbliktewerpenopdeontwikkelingvantheoretischeenempirische literatuur.indetheoretischeliteratuurwordenvroegeconceptenendefinitiesovervisiebeschrevenen in de empirische literatuur wordt het relevant bewijsmateriaal aangeleverd.metbetrekkingtothet tweededoel,steltkantabutra,datsinds1980tenaanzienvanleiderschap,defocusisverschovenvan aandachtvoorkennisengedrag,naardebehoefteaanleiders,dieeenduidelijkevisieformulerenenhet effectdaarvankunnenmetenbijdevolgelingenendeorganisatiesdiegroteveranderingenondergaan. De auteur verwijst ook naar verschillende aspecten van visie die door andere schrijvers worden benadrukt; 1)positievevisie, waarin de nadruk wordt gelegd op verandering en2) negatieve visie, waarbij het accent ligt op handhaven van de stauts quo. 3)de effectieve visie, met als kenmerken; kortheid, helderheid, toekomstgericht, stabiel, uitdagend, abstract en aantrekkelijk geaccepteerd en geïntegreerdmetdevisievananderen.kantabutrasluitaanbijhet3 e aspect,maarvoegthieraantoe dat de impact welke de specifieke kenmerken kunnen creërenopprestatie van individuen in de organisatieontbreekt.daaromaanvaardhijdeuitdagingominzijnzevenvisie attributentheoriedeze kenmerkentebeschrijven,enaantetonendatzeopelkaarzijnafgestemd.detheorievankantabutra laat ook zien hoe een positieve impact bewerkstelligd kan worden op de volgelingen, door te netwerken. Reflectie Kantabutra haaltvolgensmijhierinderdaadeenkwestieaan,diehetwezenvanleiderschapraakt; iemand kan immers over kennisenhetkarakterbeschikken,maar als daar geen effectieve visie uit voortkomt,isergeensprakevaneffectiefleiderschap.devisiemoeterzijn,hetmoetduidelijkzijnhoe diegedeeldwordtmetdevolgelingenenwatheteffectzalzijnvoordeorganisatie.deinspanningvan deauteuromdekenmerkenvaneeneffectievevisieteomschrijvenisnuttig,omdathetleidersinstaat stelttewerkenaanpuntenwaarinzijtekortschieten,alshetgaatomhetformulerenendelenvande visie. In The speed of Trust wijzen Covey en Merril ook op de mogelijkheid om te groeien en te corrigeren,echterspitsenzijdittoeophetkaraktervandeleider.bijhethetkenmerk,toekomstgericht benadruktkantabutranetalsmunroedateenvisieheefttemakenmetdetoekomst,leiderskunnen zich niet blijven beroepen op waar wij nu zijn, maar moeten de nadruk leggen op waar wij naar toe gaan,dantonenzijhunbetrokkenheidmetdevolgelingenenzullenzevolgensmunroemeteenzekere passie ook nieuwe generaties meekrijgen. De uitwerking van Kantabutra toont door het kenmerk uitdagendaan,datleiderschapopvrijwelalledomeinenvanhetlevengetoondmoetworden,hiermee sluit de auteur aan bij Mc GuinnessenBauld,dieopgrondvanditgegevenstellendaterineen samenlevingopverschillendeniveaus,leiderstegelijkactiefkunnenzijnendatjehennietmetelkaar moetvergelijken. 9

10 Examenvraag Noemde3aspectenvanvisieenbeargumenteerofdekritiekvanKantabutraopde3aspectenvanvisie terechtis. Dedrieaspectenzijn: R Positievevisie,Negatievevisie,Effectievevisie DekritiekvanKantabutraisterecht,omdat R R zowelbijdepositievealsdeeffectievevisieereenbewustzijnistenaanzienvanverandering, maarnietduidelijkwordtaangegevenwatmenpreciesbedoeld,deleiderisdaardoornietin staataanzichzelftewerken,dejuistevisieteformulerenentedelen,omzobetrokkenheidvan anderen (volgelingen) te stimuleren en aan te geven waarom en wanneer de verandering moetenplaatsvinden. Bijnegatievevisieisduidelijk,datnietingegaanzalwordenopsignalendieduidenopverandeR ring.erisdaardusgeensprakevanvisie,omdatmennietgerichtisopdetoekomst.mengaat voorbijaanheteffectvanhethandhavenvandestatusquoopdevolgelingenendeorganisatie nuenindetoekomst. 10

11 Geraadpleegdeliteratuur Covey,Stephen.M.RenRebecca.R.Merril SpeedofTrust,Theonethingthatchangeseverything 2008,Soundviewexecutivebooksummaries,U.S.A Kantabutra,S Whatdoweknowaboutvision? 2011,MahidolUniversity,BangkokThailand McGuiness,KevinenStephenBauld Leadership,thelackthereof 2006,lulu.com/ISBNR10: Munroe,M TheSpiritofleadership 2005,WhitakerHouseUSAISBN10R088368R

Vincent Lichtveld VCK 19 september Niets is zo snel als de snelheid van vertrouwen. Stephen M. R. Covey

Vincent Lichtveld VCK 19 september Niets is zo snel als de snelheid van vertrouwen. Stephen M. R. Covey Vincent Lichtveld VCK 19 september 2013 Niets is zo snel als de snelheid van vertrouwen. Stephen M. R. Covey Wie vertrouw jij? Wie vertrouw jij? Wie zou jij jouw team toevertrouwen als je langer afwezig

Nadere informatie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie MasterClass - Seminarie Na vader Stephen R. Covey was het in juni 2008 de beurt aan de Zoon Covey (ook een Stephen maar dan M.R. Covey). Stephen M.R. Covey (zoon van Stephen R. Covey, auteur van De zeven

Nadere informatie

Bijlage 4: Invulformulier competenties. Gedragsniveau Beschrijving

Bijlage 4: Invulformulier competenties. Gedragsniveau Beschrijving bespreekbaar; - Doet zonodig concessies om tot een gezamenlijk uitgangspunt te komen. Resultaatgerichtheid Het vermogen om zich in te zetten voor beoogde resultaten en deze te realiseren. - Stelt zichzelf

Nadere informatie

Vertrouwen centraal in de coachingsaanpak

Vertrouwen centraal in de coachingsaanpak Vertrouwen centraal in de coachingsaanpak De coaching van Hoofden Zorg en Dienstverlening (HZD s) krijgt binnen een organisatie vorm in een persoonlijk coachingtraject met gesprekken op basis van eigen

Nadere informatie

Leiderschap in planning & control

Leiderschap in planning & control Leiderschap in planning & control A3 netwerkbijeenkomst, 20 januari 2015 Henk Doeleman Leiderschap in planning & control? Minder papier Meer participatief en versterkte betrokkenheid Versterking van de

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het

Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Boeien en Binden, bezielende leiders doen het Verslag van de Workshop tijdens de Noorderlinkdagen 2006 Door Maurits Bruel en Stef Driessen De Noorderlinkdagen zijn weer voorbij. Het was een groot succes,

Nadere informatie

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders

Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders Resultaten uit het onderzoek naar de opleidingsbehoefte van wethouders 15 december 2010 Keuze van trainingen, opleidingen en cursussen Van de 275 respondent heeft 35% geen enkele scholingsactiviteit gevolgd.

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Natuurlijk leiderschap!

Natuurlijk leiderschap! Leiderschap Jaarprogramma Natuurlijk leiderschap! Een compleet leiderschapstraject Duurzaam en verantwoordelijk omgaan met jouw mensen Ervaring opdoen met Servant Leadership visie van Robert Greenleaf

Nadere informatie

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA)

Situationeel leiding geven. Dr. Paul Hersey (Center for Leadership Studies, California, USA) Vraag vooraf: wat is je (natuurlijke) stijl van leiding geven? Door wie of wat wordt deze bepaald? Vragenlijst leiderschapsstijlen De effectiviteit van de leider is afhankelijk van de wisselwerking tussen

Nadere informatie

Pilot Gastvrij Contact. Voorkomen van agressie en geweld op de werkvloer

Pilot Gastvrij Contact. Voorkomen van agressie en geweld op de werkvloer Pilot Gastvrij Contact Voorkomen van agressie en geweld op de werkvloer 2 3 Pilot Gastvrij Contact 4 5 Start pilot 1 april 2013 mbo met Graafschap College 1 oktober 2013 hbo met Saxion met zorg- en welzijnsinstellingen;

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart Nationale Toneel

Leiderschap in turbulente tijden. Walter Ligthart Nationale Toneel Leiderschap in turbulente tijden Walter Ligthart Nationale Toneel Wat is er aan de hand De cultuur sector is out of control Ze mist de hefboom om het bezuinigings-debat succesvol te voeren Kan een bezuiniging

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Practice what you preach

Practice what you preach 1 Practice what you preach Etienne Duijf, TRAINER CONSULTANT BIJ FRANKLINCOVEY NEDERLAND 2 WAT STAAT ER DEZE WEEK IN JE AGENDA? Er zijn twee dingen die iedere week terugkomen in mijn agenda: het geven

Nadere informatie

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk

Vacaturemelding schooljaar Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk. De Muldershof. Beek en Donk Vacaturemelding schooljaar 2015-2016 Directeur basisschool de Muldershof in Beek en Donk Algemene gegevens: Naam school: Gevestigd te: Contactpersoon: Telefoonnummer contactpersoon: Informatie school:

Nadere informatie

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer

10 Gouden Tips voor Professioneel Relatiebeheer 2 Inhoudsopgave Inleiding ----------------------------------------------------------- 5 Wees je bewust van je doel -------------------------------------- 6 Bellen: een uitstekend instrument -------------------------------

Nadere informatie

Leergang Authentiek Leiderschap

Leergang Authentiek Leiderschap Begeleider: Willem Sarlemijn Adres: Jisperweg 53A 1464 NG Westbeemster Tel: 072 5020354 Thema s die in de modules aan de orde komen zijn:, Vitaliteit,,, Samen, Groei,,. Leergang Authentiek Leiderschap

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Naam beoordeelde Divisie/afdeling Beoordelingsperiode Naam beoordelaar Toelichting De beoordelingsgesprekken worden door de direct leidinggevende gevoerd. Het verdient de aanbeveling

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT] Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

(EFFECTIEF)SAMENWERKEN

(EFFECTIEF)SAMENWERKEN 1 (EFFECTIEF)SAMENWERKEN Wat zijn de succescondities? 2 VERSCHILLENDE TEAMS EN SAMENWERKEN En onder verschillende condities 3 4 Samenwerken tussen hoogleraren 5 EFFECTIEVE TEAMS ONDER VERSCHILLENDE CONDITIES

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4

Effectieve Feedback. Overzicht... 2. Wat houdt u tegen?... 3. Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Effectieve Feedback Voorbereidend werk deelnemers Deel 1 Inhoud Overzicht... 2 Wat houdt u tegen?... 3 Opbouwende Feedback Scenario #1: De betrouwbare werknemer... 4 Opbouwende Feedback Scenario #2: Een

Nadere informatie

Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief

Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief 11-2-2015 1 Studiekeuze: Een ontwikkelingspsychologisch perspectief Facta, 12-02-2015 Saskia Kunnen Afdeling Ontwikkelingspsychologie Rijksuniversiteit Groningen 11-2-20152 Programma Studiekeuze als ontwikkelingsproces:

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Gemeente in co-creatie

Gemeente in co-creatie Gemeente in co-creatie Regievoeren vanuit dienend leiderschap Co-creëren is samenwerken Samenwerking betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de anderen. Verantwoordelijkheid nemen betekent dat

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9. Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23. Kader interventieplan 25

INHOUD. Inleiding 9. Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23. Kader interventieplan 25 INHOUD Inleiding 9 Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23 Kader interventieplan 25 Werkdocument 1 Aandacht voor betekenisgeving van het veranderingsproces 27 1 Betekenisgeving/betekenis

Nadere informatie

Handout Stad in beweging Schiedam, 11 mei Belangenmanagement. Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog

Handout Stad in beweging Schiedam, 11 mei Belangenmanagement. Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog enmanagement Voor het oplossen van problemen én het bouwen van een duurzame dialoog Schiedam 11 mei 2017 Hans van Zijst Vooraf Deze Hand-Out maakt onderdeel uit van een training. De uitleg bij de gepresenteerde

Nadere informatie

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn.

BLPA Curriculum. - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. BLPA Curriculum Module #1 - Waarom we ons op romantisch vlak voelen aangetrokken tot iets wat we zelf niet zijn. - Waarom we niet in een gelijkwaardige wereld leven, wanneer het op mannelijke of vrouwelijke

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Visie obs Dik Trom

Visie obs Dik Trom Visie obs Dik Trom 2014-2018 1: Kernwaarden Leven en werken vanuit een moreel doel betekent handelen met de intentie het positieve verschil uit te maken in het leven van individuen (collega s, kinderen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik weet niet of het u is opgevallen, maar het trof mij dat de lezingen van vandaag vol tegenstellingen zitten: het begint al bij Jesaja 41: mensen zijn

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn

Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn Leiderschap & het paradigma dat de manager expert moet zijn door Mari Plooij Een aanzet tot anders denken Het volle potentieel uit de medewerkers halen is een opdracht en streven van iedere organisatie.

Nadere informatie

Ethisch Leiderschap in de zorg

Ethisch Leiderschap in de zorg Ethisch Leiderschap in de zorg Ranking en Toezicht NVLO, 26 september 2014 Drs. Marlies Akemann-vanWerkhoven Adviseur Advies & Beleid, Kennemer Gasthuis Haarlem Introductie Wie heb ik voor me? Leiderschapstijlen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette

Vacature. Directeur. Basisschool Bernadette Vacature Directeur Basisschool Bernadette Mariahout, 10 oktober 2017 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way!

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way! ZKN Academie Leiderschap: Lead the way! 24 april 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 9.00-9.15 Kennismaking, verwachtingen 9.15 9.30 Wat is jouw leiderschapsstijl? 9.30 9.45 Situationeel leidinggeven:

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd.

TH-LPI Lean Performance Indicator. Best Peter Manager Brainwave Ltd. Best Peter Manager Brainwave Ltd. TH-LPI Lean Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE

Nadere informatie

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching Oefenexamen Middle Management B module Teamcoaching Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Welke van de volgende omschrijvingen zijn van toepassing

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting

Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Richtlijnen voor het werken in een multiculturele setting Quality needs diversity 1. Inleiding Deze richtlijnen zijn een uitwerking van de kernwaarde Ruimte voor talent en groei voor iedereen, onderdeel

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet

Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Leiderschapsontwikkeling wat werkt wel, wat werkt niet Programma Opening Presentatie & Interactieve oefening Pauze Worldcafé, in gesprek over leiderschap Terugkoppeling Samenvatting: Wat werkt wel en Wat

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Wie heeft er straks nog echt verstand van gras? Klaas Jan van der Veen IPC Groene Ruimte

Wie heeft er straks nog echt verstand van gras? Klaas Jan van der Veen IPC Groene Ruimte Wie heeft er straks nog echt verstand van gras? Klaas Jan van der Veen IPC Groene Ruimte IPC en de Nationale Grasdag Droom van de Grasdag : Waarde van grassportvelden op de kaart zetten en versterken.

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap

The Next Level. Verbindend Ondernemend Leiderschap The Next Level Jaarprogramma 2014 BASIS DO-L = DIENEND ONDERNEMEND LEIDERSCHAP De centrale metafoor voor deze leiderschap opleiding is terug te vinden een DOL Een DOL is een volksharp uit de Ivoorkust.

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling

Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Geld is gestolde energie van mensen Simpel maken Beetje anders (als dat helpt) Bijdragen aan ontwikkeling Pensioenadvies Bestuursondersteuning Actuariaat & Certificering Visitatie Opleiden Trainen en ontwikkelen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 7 Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 7 Inleiding 11 1 Gevoel en verstand in de liefde 15 2 De partnerkeuze 21 3 Mythes over de liefde 29 4 De liefde ontraadseld 35 5 Verbetering begint bij jezelf 43 6 De vaardigheden

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler

OEKT. Leiding geven aan verandering in jouw school. Berend Redder & Johan Spitteler OEKT Leiding geven aan verandering in jouw school Berend Redder & Johan Spitteler Stichting De Brink 2011 Uitgangspunten bij succesvolle onderwijskundige veranderingen: 1. Ga er niet van uit dat jouw beeld

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

De Bommel Test. Volg Bommel. Wordt Leider! www.stempeldrang.nl

De Bommel Test. Volg Bommel. Wordt Leider! www.stempeldrang.nl Olivier B. De Bommel Test Olivier Bommel als Leider? Wat in het boek t Wordt tijd dat ik de leiding neem, begint als een wat gekscherend gedachte-experiment mondt uit in een nota bene serieuze verhandeling

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities?

Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities? Persoonlijk leiderschap: hoe blijf je in tijd van vertrouwenscrisis trouw aan je ambities? Onder het oppervlak van de kredietcrisis ligt een veel ingrijpender crisis, namelijk het wereldwijde gebrek aan

Nadere informatie

Regievoeren zonder macht

Regievoeren zonder macht Regievoeren zonder macht Regievoeren is de beïnvloeding van een systeem met meerdere partijen (of organisatieonderdelen) om een doel te bereiken: werken aan gezamenlijke veranderopgave Zonder formele macht,

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Communicatie. Els Ronsse. april 2008

Communicatie. Els Ronsse. april 2008 Communicatie Els Ronsse april 2008 Communicatie =? Boodschappen Heen en weer Coderen loopt bij mensen met autisme vaak fout Maar communicatie is meer. Relatiegericht Aandacht vragen Bevestiging geven Aanmoedigen

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Het uur van de waarheid

Het uur van de waarheid BDO ONDERZOEK VERANDERCAPACITEIT GEMEENTEN Het uur van de waarheid Integrale uitvoering Participatiewet bij SW/SD; hoe vergroot je de verandercapaciteit? Saar Spanjaard, algemeen directeur Avres Anton

Nadere informatie