UW lcbnmeric /PVB. BESLUITvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR. 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW lcbnmeric 0011571/PVB. BESLUITvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR. 2001"

Transcriptie

1 GEDEPUTEERDESTATEN f) _ (\-- 761/&u\/ l~.. 1lt~ prov1nc1e HOLLAND ZUD DRBCTE WATER BN MLEU afdeling Waterst.aatszaken CONTACTPBRSOON J.J.N.M. Vessies DOORKESNUM'.M'.ER B-MAL PROVNCBHmS Zuid-Hollandplein 1 Postbus LP Den Haag TBLl!POON FAX WEBSTE ONS KENMERC DWM/2000/13249 :'1 ' ::;. Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Postbus AC G9~CHEM UW lcbnmerc /PVB BJLAGEN DATUM: BESLUTvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR Gelet op artikel 7 en artikel 22 van de Wet op de waterkering, Besluiten:. Goedkeuring te verlenen aan het vastgesteld~ dijkversterkingplan met tekeningen en toelichting van de Lekdijk. gedeelte Zederik en gedeelte Hagestein-Everclingen µiet inbegrip van de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden in de gemeenten Zederik en Vianen... De daadwerkelijk optredende effecten van de dijkversterking te onderzoeken op basis van een MER-evaluatie. Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat het betreffende dijkvak onvoldoende veiligheid biedt tegen overstromingen. De primaire waterkering dient verhoogd te worden en de stabiliteit c.a. client verbeterd te warden. Het dijkversterkingplan is opgesteld conform de uitgangspunten van artikel 7 van de Wet op de waterkeriilg~ Tijdens de bestekfase en de uitvoering lean nog een verdere optim.alisatie plaatsvinden. Na uitvoering van het plan voldoet dit dijkvak aan het wettelijk vereiste veiligheids niveau.. Tran11 en 9 en bus 65 en 88 stoppen bij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het ticn roinuten lopen. De parkeerrubnte voor auto's is beperkt. Procedure De Coorclinatiecomm.issie Dijkverzwaring heeft bij brieven van 30 januari 1998 en van 24 maart 2000 adviezen uitgebracht met betrekking tot verschillende ondel' delen van het dijkversterkingsplan. Het on twerp-plan bestaande uit twee deelontwerp-plannen is overeenkomstig artikel 19 van de Wet op de waterkering, met toepassing van Afdeling 34 van de Algemene wet bestuursrecht. voor een ieder ter inzage gelegd van 11september2000 tot en met 9 oktober Binnen deze termijn konden belanghebbenden zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten over dit ontwerp-plan met de bijbehorende stukken en over de aanvragen voor de overige besluiten. Bovendien is er op 27 september 2000 een open.bare zitting gehouden in het gemeentehuis van Vi.an.en.

2 provincie HOLLAND ZUD ONS KBNMERK DWM/2000/13249 PAGNA 2/5 Zienswijzen -.-; Naar aanleiding van de tervisielegging zijn 24 sc:hriftelijke zienswijzen ingediend ;'-""'.' Tijdens de hoorzitting zijn nog vier mondclinge zienswijzen ingediend. Blijkens het bes!uit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vtjfheerenlanden van 15 november 2000 en de daarbijbehorende Nota van beantwoording is aan vier van de ingediende zienswijzen tegemoetgekomen en is het plan ter plaatse van Lekdijk 7 te Everdingen enigszins aangepast. Wij lcunnen instemm.en met de vorengenoemde Nota van beantwoording. Bovendien vinden wij dat in de koepelnotitie in voldoende mate de meerwaarde is aangetoond van het combineren van de dijkversterkingsprojecten Zederik en Hagestein-Everdingen met de uiterwaardimichtin.gsprojecten conform de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'. Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage n haar toetsingsadvies van 28 november 2000 over de milieueffectrapporten van de dijkversterkingen Hagestein~Everdingen en Zederik en de ontwikkeling van de zuidelijke Lekuiterwaarden doet de commissie voor de milieueffectrapportage een aantal aanbeveiingen voor de besluitvorming: a. bij waardevolle 'natuur direct grenzend aan de nieuwe dijk voor het bepal~ van de teenlijnen uit te gaan van de wettelijk voorgeschreven dijktafelhoogtes: b. bij de besluitvorming meer informatie te geven over de wijze van aanleg en de uitvoering van de compensatie met de suggestie om hergebruik van te verwijderen vegetaties toe te passen; c. de commissie adviseert om tijdig, voorde start van de uitvoering aan te geven op welke wijze met de 'restspecie' wordt omgegaan; d. de commissie adviseert om bij de besluitvorming vast te leggen op welke wijze het (agrari.sch) natuurbeheer van de uiterwaarden moet plaatsvinden. Ad.a Het hoogheemraadschap vindt het geen goede zaak om deze aanbeveling over te nemen. Allereerst betekent het voorstel van de commissie dat het buitentalud steiler wordt opgezet hetgeen meer golfoploop betekent en vervolgens dat de dijk hoger aangelegd moet worden. Dit geeft extra ruimtebeslag. Daarnaast is te verwachten dat op termijn de taludhelling door zettingen nooit op de vereiste helling van 1 :2,5 komt omdat. naast de zetting van de kruin,,ook de teenlijn za1 zetten. Dit betekentwaarschijnlijk dat herpro:fileringswerkzaamheden nodig zijn, hetgeen voor de natuurontwikkeling van de dijktaluds een slechte zaak is. Bovendien is landschappelijk gezien een plaatselijke verstoring van het dwarsprofiel van de waterkering niet gewenst. Overigens is het extra ruimtebeslag wat gemoeid gaat met de overhoogte minimaal. Wij kunnen ons vinden in deze overweging van het hoogheemraadschap. Mb De suggestie om hergebruik van te verwij deren vegetaties toe te passen, wordt overgenomen. Getracht wordt om athankelijk van de grondaankoop zoveel mogelijk als eerste de compensatie te verwezenlijken (bijvoorbeeld graven van poelen). n het bestek zal warden aangegeven hoe met de 'restspecie' wordt omgegaan.

3 -...provincie HOLLAN.D ZUD ONS KJ!NMBRK DWM/2000/13~9 PAGNAl/5 AdJ1... '" i:j. samed.werking inet de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden i.o..-'\ ' ' ' ' '. ' ~ wordt door het hoogheemraa~schap een beheersplan voor de uiterwaarden opgesteld. Grondaankoop Blijkens een op 8 februari 2001 ontvangen fax van he.t hoogheemraadschap, is abusievelijk in de aankooplijst behorende bij. de onteigeningstekeningen van het deeldijkversterkingspian Zederik (zie tekeitjng no ): het grondplan- -nummer 529 niet vermeld. ~t dient alsnog te gesdtleden. Het onderhavige per-- ceel, kadastraal bekeiid Lexmon~ sectie B, nummer 3805 ter grootte van ha in eigendold: van L. Z~ndag, wonend~ Achthoven 41 te Lexm.ond client in zijn geheel verworven te worden. Overigeris wordt in de J?riefvan het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijtheei:enlanderi. van 19 feb~ 2001, no ffvdb/pvb, het verschil uitgeleg4 tussen de 'lijst te VCWeJ.'.Veil m:onden(onteigening)' en de 'Lijst te verwer\ren grondm (gew~t)'. ' BrtdStichting Debeer Uiterwaarden Vijfheerenlanden io. d.d. s. januarl 2ooi r. De stichting brengt een tweetal zaken onder_de ~dacht. Ten eerste verzoekt de stichting om alsnog een gedeelte van de locatie. 1exmon,d West te sanered., alhoeweldit voor de realisering van de plannen-niet noodz~k is. Ten twe'ede meldt de stichting dat het niet is gel1*t om voor het 'meidoornhagengebied' in de uit~ te Bverdingen een iiuichtingsplan te ontwikkeien_ dat meer techt doet aan de bestaande landschappelijke en cultuurhistorlsche waarden.. Me_t betrekking tot het eerste punt lean vermeld warden dat in het onderhavige gedeelte van de uiterwaard geen sanerii:t.g vereist is, omdat het inrichtingsplan niet voorziet in een o'd.tgraving ter plaatse en bovendien is uit onderzoek niet gebleken dater een saneringsl?licht is. Uit nadere informatfo van het waterschap blijkt \roorts, dat de extra sanering ongeveer f ,00 kost. Gelet op hetvorenstaande zijn wij van mening'dat de kcisten. van een _eventueel vrljwillige sanering niet ten laste tcllnnen komen van het project. " Met betrekking tot het tweede punt lean vermeld worden, dat de stichting met het hoogheemraadschap heeft afgesprciken dat bij de inrichting van het zogenaamde 'meidoornhagengebied'.bij Everdingen wordt bezi~, in welke mate het peil~e~ lokaal zodanig kan warden aangepast dat het beeld van het a~sch cultuurlandschap beter behoudeii. blijft. Hiermee kunnen wij instemmen. MER-evaluatie ngevolge artikel 7.39 van de Wet milieubeheer dient een MER-evaluatie te warden uitgevoerd voor het onderhavige dijkversterld.ngsplan met inbegrip van de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden. Omdat bij deze activiteit een MERevaluatie een duidelijke meerwaarde heeft met betrekking tot zowel het controlr kennis- als communicatiedoel, za1 ze uitgevoerd warden..

4 provincie HOLLAND\{ ZUD ONS KBNMBRK DWM/:J.000/13249 PAGNA4/5 Daartoe zullen de te evalueren effecten op het gebied van natuur. landschap en. : -:~. geomorfologie vastgelegd warden in een Evaluatieprogramma. Dit. programma-zai~~ in overleg met de initiatiefnemers door on.5 college warden opgesteld. Hierin zullen de meet-, registratie- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de onderwerpen van de MER-evaluatie voor de initiatiefnemers. conform artikel 7 40 van de Wet milieubeheer, door ons vastgesteld worden. Gelet op het tijdsbestek waarin de milieu-effecten gaan optreden. wordt de MER.evaluatie opgedeeld in een aantal fasen. Om de noodzakelijke.nulmetingen te kunnen uitvoeren zal het Evaluatieprogramma binnen drie maanden na het nemen van dit goedkeuringsbesluit worden opgestekt Q:verige besluiten n bet leader van de gecoordineerde voorbereiding van het dijkversterkingsplan zijn door het hoogheemraadschap venclrlnende aanvragen en meldingen ingediend, benodigd voor de uitvoerlng, bij d~ volgende bevoegde bestuursorganen: Minister vim Verkeer en Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat; gemeente Zederik; gemeente Vianeri; zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden; laser Dordrecht; provincie Zuid-Holland... Nadat het goedkeurlngsbesluit is bekendgemaakt. dienen ~gevolge artikel 23 van de Wet op de waterkering de bevoegde bestuursorganen de overige besluiten binnen drie weken te ii.em.en en deze besluiten onmiddellijk aan ons toe te zenden. Tervisielegging Bij de komende tervisielegging zullen aanvullend de volgende stukkei:i mede ter inzage worden gelegd: - het advies van de Coordinati.ecommissie Dijkverzwaring van 30 januari 1998 met betrekking tot het deelontwerp-plan dijkversterking Zederik; - de Nota van beantwoording van het hoogheemraadschap van de Alblass~ en de Vijtbeerenlanden: het Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage van 28 november 2000; de ingediende ~chriftelijke zienswijzen; - de fax van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijtbeerenland~ van 8 februari 2001 met betrekking tot grondplannummer 529 te Zederik; de brief van het hoogheemraadschap van de Alblasseiwaard en de Vijtbeerenlanden van 19 februari 2001 met betrekldng tot de grondaankoop; - de brief van de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden i.o. van 8 januari 2001.

5 ,, provincie HOLLAND ZUD 0NS KENMERK DWM/2000/13249 PAGNAS/S Beroep Belanghebbenden kunnen op grand van artikel 24 van de Wet op de waterk.ermg tegen ons beslliit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. zodat geen voorafgaand bezwaar bij ons college tegen dit goedkeuringsbesluit vereist is. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten bedraagt zes weken.. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de bekendmaking plaatsvindt van de overige besluiten als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op de wate~ kering. De Afdeling bestuursrechtspraak beslist binnen twaalf wek:en na afloop van de beroepstermijn. n bijzondere gevallen kan deze termijn met ten hoogste zes wek:en warden verlengd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. griffier, VO?rzitter, MJJ. van Wieringen-Wagenaar J.Franssen Verzonden: r 3 APR. 2001

6 HOOGHEEMRAADSCHAP ~---:~~~-,SSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN Secre1arie: Molenstraat CX Gorinchem telefax (0183) Technische dienst: Molensiraat CW Gorinchem telefax (0183) lngek. DWM nr. zaaknr. College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus LP 's-gravenhage Gorinchem Uw brief Uwkenmer1< aid. bur:~./oj~ a.v.o. -:A) NEE : 20 november 2000 Ons kenmerk : /PvB Contactpersoon : de heer ing. M. Trompetter Bijlage(n) : 2 Onderwerp : Dijkversterking Zederik, Hagestein/Everdingen met de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden, traject Nieuwpoort-Everdingen; vaststelling plan. Geacht college,./. Hierbij delen wij u mede dat d~jkgraaf- en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, hiertoe bevoegd op grand van het delega~iebesluit van de Verenigde Vergadering d.d. 5 juni 1996, bovengenoemde plannen in de vergadering van 15 november 2000 definitief heeft vastgesteld (bijlage 1). ngevolge artikel 21, lid 2 van de Wet op de waterkering doen wij u hierbij de vaststelling van het plan met toelichting toekomen../. Het plan bestaat uit: de ontwerp-plannen (reeds in uw bezit) ; de bij u ingebrachte zienswijzen {reeds in uw bezit); de 11 nota van beantwoording" met betrekking tot de ingebrachte zienswijzen (zie bijlage 2). Op grand van de ingebrachte zienswijzen hebben wij besloten het plan op een aantal punten aan te passen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het als bijlage toegevoegde vaststellingsbesluit. Voorts is op ons initiatief het oorspronkelijke plan ter hoogte van Lekdijk 7 te Everdingen enigszins is aangepast. Een aanpassing van de te maken binnenberm leidt hier tot een geringere grondaankoop en een beperking van de aantasting van andere aanwezige waarden. Een en antler is met de betrokken bewoner overlegd. Wij verzoeken u het vastgestelde plan goed te keuren. Volleaigheidshalve merken wij nag op, dat de bovenbedoelde wij zigingen ook op tekening zijn aangepast. Gaarne vernemen wij van u het aantal sets gewijzigde tekeningen met bijbehorende bescheiden dat u wenst te ontvangen. ib/ bank: Ned. Waterschapsbank te 's-gravenhage, nr Q; voor waterschapslasten nr

7 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met de in het briefhoofd genoemde contactper~oon. Hooga dijkgraaf r Bi ilagen: l.. vaststellingsbesluit dijkveraterkingsplan Zederik/Hagestein/Everdingen d.d. 15 november "Neta van beantwoording" van ingekomen zienswij2:en naar aanleiding van de tervisielegging dee1ontwerp-pla.n Zederik, deelontwerp- plan Hagestein- Everdingen, inclusief de uiterwaardinrichting Lexmond-West en Everdingen-Vianen.

8 ~~- ~ HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN DJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN overwegende dat: op grand van de Wet op de waterkering de primaire waterkering in het traject Zederik/Hagestein/Everdingen dient te warden versterkt; ten behoeve van deze versterking een projectnota/mer is opgesteld; de Coordinatiecommissie Dijkverzwaring (CCD) ter zake van de dijkversterking een advies heeft uitgebracht; het ontwerp-dijkversterkingsplan overeenkomstig het CCD-advies is vastgesteld; naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-plan met toelichting en de projectnota/mer 24 zienswijzen zijn ingediend en vier mondelinge opmerkingen zijn gemaakt;- dat aan vier van deze zienswijzen c.q. opmerkingen kan warden tegemoetgekomen door: ter hoogte van dijkpaal m aan de binnenzijde van de waterkering de voorgenomen werkzaamheden niet conform het dijkversterkingsplan uit te voeren, maar andere technische voorzieningen toe te passen; de zomerkade ter hoogte van het perceel Everdingen 1518 ruimer om de kilsloot heen en verder van de woningen te leggen; de sloot ter hoogte van de Lekdijk 84/86 te Tienhoven niet te dempen, maar een andere techni~che voorziening toe te passen; de overhoogte ter hoogte van de Voorstraat te bepalen. het de voorkeur verdient om de binnenberm ter hoogte van de Lekdijk 7 anders aan te brengen; de overige 24 zienswijzen c.q. opmerkingen geen aanleiding geven tot aanpassing van het plan; gelezen het delegatiebesluit van de Verenigde Vergadering d.d. 5 juni 1996; besluiten: 1. De zienswijzenvan T. Lakerveld en J. Vlot te Tienhoven (#4), A. van Dijk en R.B. Lens te Everdingen (#6a H+), J.M.C. de Ridder-Van der Leete Tienhoven (#14a+b), W. de Jong te Tienhoven (#26A) en Opifex te Bergen op Zoom, namens J. Rozendaal te Arneide (#24) gegrond te verklaren en de overige zienswijzen c.q. opmerkingen ongegrond te verklaren; 2. Het ontwerp-dijkversterkingsplan overeenkomstig de onder 1 genoemde zienswijzen op de betreffende onderdelen te wijzigen; 3. Het dijkversterkingplan Zederik/Hagestein/Everdingen voor het overige overeenkomstig het ontwerp-dijkversterkingsplan vast te stellen. Aldus besloten in de vergadering van 15 noyember Dijkgraaf e o glieemraden voornoemd, \ ~dijkgraaf.

9 HOOGHEEMRAADSCHAP V ANDE ALBLASSERWAARD EN DE VLJFHEERENLANDEN Nota van bea.ntwoording van ingekomen zienswijzen naar aanleiding van de tervisielegging van deelontwerpplan Zederik, deelontwerpplan Hagestein-Everdingen, inclusief de uiterwaardinrichting Lexmond-West en ~ve_rdingen-vianen. nleiding ngevolge artikel 18 van de Wet op de waterkering hebben van 11 september 2000 t/m 9 oktober 2000 de Milieueffectrapporten/proj ectnota' s, vergunningaanvragen, het ontwerpplan met tekeningen en bijlagen, alsmede de meldingen en overige relevante stukken ter inz.age gelegen van dijkversterkingsplan Zederik, dijkversterkingsplan Hagestein~Everdingen en de uiterwaardinrichting Lexmond-West en Everdingen-Vianen. Belanghebbenden hebben in deze periode hun zienswijze kunnen inclienen. Deze nota beoogt de ingebrachte zienswijzen te beantwoorden en aan te geven welke gevolgtrekkingen uit de ingebrachte zienswijzen zijn gemaakt. Ze moet worden gezien als onderdeel van het door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 15 november 2000, ingevolge artikel 21 van de Wet op de waterkering, vastgestelde plan. ngebrachte zienswijzen en de reactie daarop Bij het hoogheemraadschap en bij Gedeputeerde staten van Zuid-Holland zijn 24 schriftelijke zienswijzen ingekomen, welke als bijlage bij deze nota zijn gevoegd. V oorts zijn tijdens een op 27 september 2000 in het gemeentehuis van Vianen gehouden hoorzitting een viertal mondelinge opmerkingen ten aanzien van de rapporten en plannen gemaakt. - Hiema zijn de ingebrachte zienswijzen kort samengevat en wordt op de zienswijze een reactie gegeven. De wijzigingen die op de tekeningen worden aangebracht zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. L"" k' b Naam&Adres Nr. Samenvatting inhoud zienswijze Reactie hoogheemraadschap Mw. C. Versluis- 1 Er wordt geen of onvo~doende rekening De verkeersintensiteiten en de ongevallenstatistieken Dalmeijer, Boezemweg 1, gehouden met :(ietsers en wandelaars. Verzocht rechtvaardigen volgens de wegbeheerders (hoogheemraadschap 4128 LT Lexmond wordt om aanvullende voozieningen in het en gemeente) geen vrijliggend fietspad. Wel zal de dijkweg plan, b.v. een apart wandel/:fietspad. tussen K.inderdijk en Everdingen, ingevolge het nieuw ingezette verkeersbeleid, buiten de bebouwde kom als 60-km zone worden ingericht. Dit zal de veiligheid van wandelaars en fietsers ten goede komen. Meclio maart 2001 zal het bestuur van het hoogheemraadschap een definitieve beslissing nemen, nadat aanwonenden en andere belanghebbenden hun mening over de plannen hebben kunnen geven. -1-

10 E.F. Versluis, Nieuwstraat 2 Ter hoogte van de JW van Puttenstraat in n het kribvak, westelijk vain het strandje dat verloren gaat, zal 13, 4233 EE Ameide Ameide verdwijnt een belangrijk deel van het een nie'uw strandje worden aangelegd (zie tekening). (met handtekeningenlijst strand 725 personen) Voorstel: oompensatie van het verloren gaande strand ter hoogte van dp. 292 G.J. Oort, Ameide 3 Huidige verkeerssitnatie (m.n. Sluis-Ameide) Zie 1. L. Rijneveld, Ameide is vooral voor fietsers onveilig, omdat te ha.rd M. van Middelkoop, wordt gereden door andere Ameide verkeersdeelnemers. V erwacht wordt dat op de A. van Beuzekom, Ameide nieuwe dijkweg nog harder kan word.en A. Wilschut, Ameide gereden. W. Blom, Ameide Voorstel: snelheid gemotoriseerd verkeer A. Zweeren, Ameide verlagen J.C. de Korte, Ameide Mevr. Rozendoorn, Ameide W. Elam, Ameide F.L. van de Vizer, Ameide. J. de Kruijk, Ameide W. Oevermans, Lexmond B. ter Keurs, Ameide. fam. Verheij, Ameide ' T. Lakerveld en J.Vlot, 4 Ondanks eerdere uitspraken van het hhs Het plan wordt aangepast (zie tekening), zodat het ruimtebeslag Kerkpad2 vinden ter hoogte van dijkpaal m in binnendijks tot een minimum wordt beperkt. Wel za1 de 4235 VN Tienhoven Tienhoven aan de binnenzijde van de bestaande waterkering gedc:eltelijk worden vervangen ( onder waterkering toch werkzaamheden plaats. n andere het binnentalud). V oor de uitvoering van deze geen enkel rapport wordt de noodz.aak daarvan werkzaamheden is wel ruimte nodig (tijdelijk gebruik). aangetoond Voorstel: Dijk is breder dan elders. Ook wordt een erosiescherm geplaatst. Geen nooclz.aak binnendijks een verzwaring uit te voeren. Gemeente Vianen. s Aanduiding van het gemeentelijk plan voor De uiterwaard bij Vianen maakt geen onderdeel uit van het een jachthaven ontbreekt. Motivering volgt ontwerpplan. n het MER is de door de gemeente beoogde nog. jachthaven niet ingepast omdat de aanleg ervan geen vastgesteld beleid betreft. Wanneer realisatie binnen redelijke termijn te vetwachten is, is mogelijk ( athankelijk van het aantal ligplaatsen) een aanvulling op het MER mogelijk. -''-

11 A. van Dijk en RB. Lens, 6a nrichting uiterwaard: Lekdijk2 A. Er is onvoldoende aangetoond dat geen Gedurende de CCD-procedure is beaamd dat er een kans bestaat 4121 KJ Everdingen muggenplagen op zullen treden; er zijn op muggenplagen. Toegezegd is dat middels rapporten die aantonen dat beheersmaatregelen muggenplagen zo nodig zullen worden muggenplagen wel op zullen treden. bestreden. Leemten in kemiis kunnen grote. gevolgen hebben m.b.t. muggenplagen, hetgeen tot andere keuzes kan leiden. B. Wat is overlast? Wie stelt dat vast? De toekomstige beheerder bepaalt welke maatregelen... noodzakelijk zijn en wanneer deze warden genomen. c. Omdat geen bemaling meer plaatsvindt, Bestrijding van muggenplagen door peilbeheer is in het nietis bestrijding van muggenplagen d.m.v. bekade deel van de uiterwaard niet mogelijk. n het wel-bekade inundatie niet mogelijk. deel wel. D. Uitgangspunt voor het ontwerp van de Extensieve maatregelen die te maken hebben met de uiterwaarden is, dat e.e.a. middels instandhouding van de uiterwaard hebben een ander karakter extensieve onderhoud-maatregelen in dan m.aatregelen die te maken hebben met de bestrijding van stand kan blijven. Muggenbestrijding muggenplagen. Overigens staat niet vast, dat de bestrijding van vereist intensiefbeheer. Eerstgenoemd muggenplagen een intensief beheer vereist. uitgangspunt is dus niet meer van toepassing? E. Hoe ontwikkelt zich de Vorm. en afmeting van de nevengeulen verschillen in de muggenpopulatie bij de verschillende verschillende scenario's weliswaar enigermate, maar het aantal scenario's? Hier is geen studie naar muggen is met name afhankelijk van het optreden van venicht. hoogwater in het vroege voorjaar, de waterstand en ontwatering van de percelen, en het biologisch evenwicht. F. De nevengeul is.meestal niet Muggenplagen ontstaan in ondiep, stilstaand water. Vooral meestromend (blz. 125). Dit betekent langs de oever van geulen zullen muggenlarven zich kunnen stilstaand water met een kans op handhaven, zoals oak nu in bestaande sloten. muggenplagen. -3-

12 G. n het kader van de PEHS is exacte V erdere ophoging ( ook dicht bij de panden) zal leiden tot extra locatie van natuurreservaat-en opstuwing bij hoogwater en past niet binnen de beheersgebieden nog niet bekend. Bij natuurdoelstellingen voor de uiterwaarden (zie 1v1ER) Everdingen kan derhalve droog grasland worden aangelegd. H. De zomerkade kan ter hoogte van De kade volgt de bestaande: kilsloot. De eigendomsgrens ligt nu. perceel 1518 runner om de sloot heen en in het hart van de bestaande kilsloot. Deze sloot wordt volgens verder van de woningen worden gelegd. het plan niet verplaatst. De aankoop van de sloot is niet noodzakelijk. Het plan zal hierop warden aangepast. De eigendomsgrens blijft zoals deze nu is (zie tekening).. Verzocht wordt om een detailtekening ZieH. van de om te leiden kilsloot. J. De bescherming tegen hoogwater wordt n de huidige situatie wordt het sluisje tussen uiterwaard en minder doordat de nieuwe zomerkade te rivier open gezet, wanneer een waterstand bij Lobith wordt dicht achter de panden komt te liggen en bereikt van NAP + 15,50 m. Dit komt overeen met een niet hoger wordt aangelegd dan de waterstand van NAP +4,70 m. bij dp. VOSS, welke 48 uur later huidige zomerkade. De nieuwe overlaat wordt bereikt (bet laagste punt van de kade is nunap +4,97 m). ligt lager dan de huidige kade. lmm.datie vindt dus eerder plaats. De uiterwaard loopt zo langzaam vol om schade aan de kade te voorkomen.... n de nieuwe situatie is de aanleg van een overlaat met een drempel van NAP +5,00 m. voorzien. De nieuwe kade wordt aangelegd op NAP +5,20 m. Het vollopen zal smeller gebeuren -omdat de polder kleiner is- dan in de huidige situatie. De waterstand van NAP +5,20 m. za1 vrij abrupt worden bereikt (de laatste 20 cm loopt sneller vol). Daartegenover staat dat de wateroverlast op een later moment ontstaat, dan nu het geval is. Om bewoners tijd te geven voor maatregelen zal bij aankomend hoogwater het hoogheemraadschap de bewoners waarschuwen. nundatie za1 echter niet vaker dan nu plaatsvinden. _LL

13 K. n de zomerkade moet aan beide zijden Door de gemeente za1 riolering worden aangelegd. De een duiker worden aangelegd om geen vervuilingsproblematiek wordt zo opgelost. De te maken duiker stagnant water te creeren. De capaciteit wordt alleen opengezet bij vallend water. Een tweede duiker is van het gemaal moet worden vergroot? niet noodzakelijk en geeft onder norm.ale omstandigheden geen L. Wordt het gebied binnen de nieuw aan. extra doorstroming. De capaciteit van het gemaal en van de te leggen zomerkade bij Everdingen nog duiker zal zodanig zijn, dat het poldertje eerder leeg is dan in de bemalen? huidige situatie het geval is. De situatie verbetert derhalve. l Er za1 een streefpeil worden gehanteerd van NAP+ 1,80 m. M. Niet alle buitendijks gelegen bebouwing n de ontwerpschetsen is geen gedetailleerde topografie van de staat op tekening. Juist op die plaats bestaande situatie weergegeven. n de gedetailleerde tekeningen wordt soms water e.d. gecreeerd. van het ontwerpplan zijn wel alle bestaande panden weergegeven. N. n de toekomst verdwijnt mogelijk de Navraag bij Rijkswaterstaat heeft geleerd, dat dit op dit moment stuw bij Hagestein. Omdat dit van niet aan de orde is. invloed is op het aan te leggen moerasgebied, is de aanleg daarvan nu overbodig. 0. W aarom wordt nog steeds rekening Bij nader archeologisch onderzoek (na het schrijven van het gehouden met archeologische waarden, MER) zijn geen waardevolle objecten aangetroffen. Dit sluit de terwijl onderzoek niets heeft opgeleverd. aanwezigheid hiervan niet uit (zie ook 15) P. Er moet een datum worden genoemd, Het hoogheemraadschap verwacht de dijkverster.king in 2004 te waarop speciewinning moet zijn voltooien. Uiterwaardinrichting kan, athankelijk van de beeindigd en de uiterwaard moet zijn afzetmogelijkheden van de te winnen specie, later nog ingericht. plaatsvinden. Gelijktijdige oplevering wordt echter nagestreefd. Q. De communicatie naar bewoners moet De belangen van bewoners zijn gewogen met andere belangen. worden verbeterd en hun voorstellen tot Binnen deze afweging worden wensen van bewoners al dan niet verbetering dienen te worden gehonoreerd. Met bewoners is veelvuldig van gedachten ov.ergenomen.. Zo worden klachten over gewisseld. wateroverlast voorkomen. R Zijn er, zoals ook met betrekking tot Kortheidshalve kan hier worden volstaan met een verwijzing muggenplagen, nog meer leemten in naar de desbetreffende hoofdstukken in de verschillende kennis. milieue:ffectrapporten. -5-

14 6b ''Ruimte voor de rivi~': s. Bezwaar wordt gemaakt tegen de 1. Zowel bij '~'dijkversterking" als ''ruimte voor de rivier" gaat het samenvoeging van "dijkversterking'' en, om beveiliging tegen inundatie. Voor Hagestein/Everdingen is ''Ruimte voor de rivier''. besloten om de dijkversterking te baseren op een maatgevende. afvoervan m3/s bij Lobith. Volgens de laatste inzichten ' moet bij de vastgestelde veiligheidsnorm gerekend worden met een afvoer van m3/s. Het streven is erop gericht om deze extra afvoer met "ruimte voor de rivier'' maatregelen op te lossen. Er is dus een nauwe samenhang tussen beide - veiligheidsmaatregelen. '. T. De retentiebekkens in Duitsland zullen De aanleg van retentiebekkens zal leiden tot een lagere top van voor hoge waterstanden van langere het hoogwater. Echter, de a.flaat van water uit de duw' zorgen. Dit betekent meer retentiegebieden leidt slechts tot een zeer beperkte verlenging wateroverlast en daarmee meer risico' s van de afvoergolf. Naar verwachting is het voordeel (voor voor het huis. Optrekkend vocht zal woningen en gezondheid) van een lagere top grater dan het meer gezondheidsrisico's met zich mee, nadeel van een iets langere duur van een hoogwatergolf. brengen. u. W aarom mag Rijkswaterstaat in de Volgens de huidige beleidslijn wordt bouwen in de uiterwaard uiterwaarden een. nieuwe brug bouwen? niet toegestaan. n het verleden -voordat het beleid "ruimte voor ' Ook is er bij Vian.en in de uiterwaard de rivier'' van kracht werd- zijn wel vergunningen afgegeven een waterzuiveringsinstallatie geplaatst. voor het aalllbrengen van obstakels in het winterbed van de f nvier. v. Rivierwaartse verlegging valll dijken is Ben rivierwaarste versterking van de dijk wordt toegestaan als strijdig met beleid ''Ruimte voor de blijkt dat dit bij een afweging van belangen de meest gunstige Rivier".. oplossing is mits de opstuwing d:i.e dit veroorzaakt wordt gecompenseerd. Compensatie vindt plaats door verlaging van de uiterwaard in Everdingen w.., Hoe kunnen 4 verschillende scenario's Vier ontwerpscenario's zijn beschouwd. Voor drie zijn de rivierkundig gelijkwaardig worden ; MHW-verlagingen berekend (zie fig. 7.2, biz. 100, UHl). De genoemd, terwijl er maar 1 om.derzocht.. verlaging ligt in alle gevallen rond de 4 cm bij ford Everdingen. is. De iets grotere MHW-daling bij scenario 3+4 wordt veroorzaakt door de verlaging van het maaiveld in het oostelijk deel van de uiterwaard. Deze verlaging ontbreekt in scenario 1. ' Meer maaiveldverlaging levert meer klei op. _,i:; _

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening

1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 101140-1062 Bijl. B - 1 1. Overleg artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening In het kader van het gestelde in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het plan toegezonden aan

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Knuwer & Creutzberg Advocaten,

Knuwer & Creutzberg Advocaten, Nota van Beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Haven Den Helder 1 e herziening 2009 Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. (De

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage «JM» 88 Milieueffectrapportage 88 Bestemmingsplan TU- Noord Delft Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 mei 2009, 200800791/1, (mrs. Slump, Simons-Vinckx en Van Sloten)

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER

INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INPASSINGSPLAN VISMIGRATIERIVIER INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Provinciaal Inpassingsplan 1 1.3 Uitgangspunten PIP Vismigratierivier 2 1.4 Locatie en begrenzing

Nadere informatie

t.../l.""- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS

t.../l.- ~ t,;'-' !_,..,1..,, STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS !_,..,1..,, t.../l.""- ~ t,;'-' STREEKPlANUITWERKING PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WINDMOlENS Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Fle vol and op 23 maart 1999. STREEKPLANUITWERKING PLAATSINGSMOGELl]KHEDEN

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e

'1- N S Ra i I in f ra be h ee r P r oi ect b LI re a 11 Bet LI we ro LI t e i i COLOFON Deze beantwoording van cle inspraakreacties van de tracé-uitwerking Betuweroute is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van cle Ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

23 «JM» Milieueffectrapportage

23 «JM» Milieueffectrapportage 23 «JM» Milieueffectrapportage de ontsluitingsweg zelf een bestaande weg is die door het voornemen niet wordt gewijzigd, hoeft de weg zelf niet tot de activiteit te worden berekend. Het is evenmin opzienbarend

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld.

Op 10 december 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland het Inpassingsplan RijnlandRoute ingesteld. De wijkvereniging van de Stevenshof Leiden, 24 februari 2015 Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: Beroepsschrift Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Technische commissie ~OdembeWeging

Technische commissie ~OdembeWeging Technische commissie ~OdembeWeging Aan De Minister van Economische Zaken De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum 1 7 DEC 2013 Uw kenmerk DGETM-EMj13073809 DGETM-EMj13204398 Ons kenmerk

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Milieurapport WHP en WBP Fryslân Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september 2008 9T0956 Definitief Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 (0)50 521 42 14 Telefoon +31 (0)50 526 14 53 Fax

Nadere informatie