UW lcbnmeric /PVB. BESLUITvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR. 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW lcbnmeric 0011571/PVB. BESLUITvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR. 2001"

Transcriptie

1 GEDEPUTEERDESTATEN f) _ (\-- 761/&u\/ l~.. 1lt~ prov1nc1e HOLLAND ZUD DRBCTE WATER BN MLEU afdeling Waterst.aatszaken CONTACTPBRSOON J.J.N.M. Vessies DOORKESNUM'.M'.ER B-MAL PROVNCBHmS Zuid-Hollandplein 1 Postbus LP Den Haag TBLl!POON FAX WEBSTE ONS KENMERC DWM/2000/13249 :'1 ' ::;. Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Postbus AC G9~CHEM UW lcbnmerc /PVB BJLAGEN DATUM: BESLUTvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van ~- 3 APR Gelet op artikel 7 en artikel 22 van de Wet op de waterkering, Besluiten:. Goedkeuring te verlenen aan het vastgesteld~ dijkversterkingplan met tekeningen en toelichting van de Lekdijk. gedeelte Zederik en gedeelte Hagestein-Everclingen µiet inbegrip van de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden in de gemeenten Zederik en Vianen... De daadwerkelijk optredende effecten van de dijkversterking te onderzoeken op basis van een MER-evaluatie. Veiligheid Uit onderzoek is gebleken dat het betreffende dijkvak onvoldoende veiligheid biedt tegen overstromingen. De primaire waterkering dient verhoogd te worden en de stabiliteit c.a. client verbeterd te warden. Het dijkversterkingplan is opgesteld conform de uitgangspunten van artikel 7 van de Wet op de waterkeriilg~ Tijdens de bestekfase en de uitvoering lean nog een verdere optim.alisatie plaatsvinden. Na uitvoering van het plan voldoet dit dijkvak aan het wettelijk vereiste veiligheids niveau.. Tran11 en 9 en bus 65 en 88 stoppen bij het provinciehuis. Vanaf station Den Haag CS is het ticn roinuten lopen. De parkeerrubnte voor auto's is beperkt. Procedure De Coorclinatiecomm.issie Dijkverzwaring heeft bij brieven van 30 januari 1998 en van 24 maart 2000 adviezen uitgebracht met betrekking tot verschillende ondel' delen van het dijkversterkingsplan. Het on twerp-plan bestaande uit twee deelontwerp-plannen is overeenkomstig artikel 19 van de Wet op de waterkering, met toepassing van Afdeling 34 van de Algemene wet bestuursrecht. voor een ieder ter inzage gelegd van 11september2000 tot en met 9 oktober Binnen deze termijn konden belanghebbenden zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten over dit ontwerp-plan met de bijbehorende stukken en over de aanvragen voor de overige besluiten. Bovendien is er op 27 september 2000 een open.bare zitting gehouden in het gemeentehuis van Vi.an.en.

2 provincie HOLLAND ZUD ONS KBNMERK DWM/2000/13249 PAGNA 2/5 Zienswijzen -.-; Naar aanleiding van de tervisielegging zijn 24 sc:hriftelijke zienswijzen ingediend ;'-""'.' Tijdens de hoorzitting zijn nog vier mondclinge zienswijzen ingediend. Blijkens het bes!uit van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vtjfheerenlanden van 15 november 2000 en de daarbijbehorende Nota van beantwoording is aan vier van de ingediende zienswijzen tegemoetgekomen en is het plan ter plaatse van Lekdijk 7 te Everdingen enigszins aangepast. Wij lcunnen instemm.en met de vorengenoemde Nota van beantwoording. Bovendien vinden wij dat in de koepelnotitie in voldoende mate de meerwaarde is aangetoond van het combineren van de dijkversterkingsprojecten Zederik en Hagestein-Everdingen met de uiterwaardimichtin.gsprojecten conform de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'. Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage n haar toetsingsadvies van 28 november 2000 over de milieueffectrapporten van de dijkversterkingen Hagestein~Everdingen en Zederik en de ontwikkeling van de zuidelijke Lekuiterwaarden doet de commissie voor de milieueffectrapportage een aantal aanbeveiingen voor de besluitvorming: a. bij waardevolle 'natuur direct grenzend aan de nieuwe dijk voor het bepal~ van de teenlijnen uit te gaan van de wettelijk voorgeschreven dijktafelhoogtes: b. bij de besluitvorming meer informatie te geven over de wijze van aanleg en de uitvoering van de compensatie met de suggestie om hergebruik van te verwijderen vegetaties toe te passen; c. de commissie adviseert om tijdig, voorde start van de uitvoering aan te geven op welke wijze met de 'restspecie' wordt omgegaan; d. de commissie adviseert om bij de besluitvorming vast te leggen op welke wijze het (agrari.sch) natuurbeheer van de uiterwaarden moet plaatsvinden. Ad.a Het hoogheemraadschap vindt het geen goede zaak om deze aanbeveling over te nemen. Allereerst betekent het voorstel van de commissie dat het buitentalud steiler wordt opgezet hetgeen meer golfoploop betekent en vervolgens dat de dijk hoger aangelegd moet worden. Dit geeft extra ruimtebeslag. Daarnaast is te verwachten dat op termijn de taludhelling door zettingen nooit op de vereiste helling van 1 :2,5 komt omdat. naast de zetting van de kruin,,ook de teenlijn za1 zetten. Dit betekentwaarschijnlijk dat herpro:fileringswerkzaamheden nodig zijn, hetgeen voor de natuurontwikkeling van de dijktaluds een slechte zaak is. Bovendien is landschappelijk gezien een plaatselijke verstoring van het dwarsprofiel van de waterkering niet gewenst. Overigens is het extra ruimtebeslag wat gemoeid gaat met de overhoogte minimaal. Wij kunnen ons vinden in deze overweging van het hoogheemraadschap. Mb De suggestie om hergebruik van te verwij deren vegetaties toe te passen, wordt overgenomen. Getracht wordt om athankelijk van de grondaankoop zoveel mogelijk als eerste de compensatie te verwezenlijken (bijvoorbeeld graven van poelen). n het bestek zal warden aangegeven hoe met de 'restspecie' wordt omgegaan.

3 -...provincie HOLLAN.D ZUD ONS KJ!NMBRK DWM/2000/13~9 PAGNAl/5 AdJ1... '" i:j. samed.werking inet de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden i.o..-'\ ' ' ' ' '. ' ~ wordt door het hoogheemraa~schap een beheersplan voor de uiterwaarden opgesteld. Grondaankoop Blijkens een op 8 februari 2001 ontvangen fax van he.t hoogheemraadschap, is abusievelijk in de aankooplijst behorende bij. de onteigeningstekeningen van het deeldijkversterkingspian Zederik (zie tekeitjng no ): het grondplan- -nummer 529 niet vermeld. ~t dient alsnog te gesdtleden. Het onderhavige per-- ceel, kadastraal bekeiid Lexmon~ sectie B, nummer 3805 ter grootte van ha in eigendold: van L. Z~ndag, wonend~ Achthoven 41 te Lexm.ond client in zijn geheel verworven te worden. Overigeris wordt in de J?riefvan het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijtheei:enlanderi. van 19 feb~ 2001, no ffvdb/pvb, het verschil uitgeleg4 tussen de 'lijst te VCWeJ.'.Veil m:onden(onteigening)' en de 'Lijst te verwer\ren grondm (gew~t)'. ' BrtdStichting Debeer Uiterwaarden Vijfheerenlanden io. d.d. s. januarl 2ooi r. De stichting brengt een tweetal zaken onder_de ~dacht. Ten eerste verzoekt de stichting om alsnog een gedeelte van de locatie. 1exmon,d West te sanered., alhoeweldit voor de realisering van de plannen-niet noodz~k is. Ten twe'ede meldt de stichting dat het niet is gel1*t om voor het 'meidoornhagengebied' in de uit~ te Bverdingen een iiuichtingsplan te ontwikkeien_ dat meer techt doet aan de bestaande landschappelijke en cultuurhistorlsche waarden.. Me_t betrekking tot het eerste punt lean vermeld warden dat in het onderhavige gedeelte van de uiterwaard geen sanerii:t.g vereist is, omdat het inrichtingsplan niet voorziet in een o'd.tgraving ter plaatse en bovendien is uit onderzoek niet gebleken dater een saneringsl?licht is. Uit nadere informatfo van het waterschap blijkt \roorts, dat de extra sanering ongeveer f ,00 kost. Gelet op hetvorenstaande zijn wij van mening'dat de kcisten. van een _eventueel vrljwillige sanering niet ten laste tcllnnen komen van het project. " Met betrekking tot het tweede punt lean vermeld worden, dat de stichting met het hoogheemraadschap heeft afgesprciken dat bij de inrichting van het zogenaamde 'meidoornhagengebied'.bij Everdingen wordt bezi~, in welke mate het peil~e~ lokaal zodanig kan warden aangepast dat het beeld van het a~sch cultuurlandschap beter behoudeii. blijft. Hiermee kunnen wij instemmen. MER-evaluatie ngevolge artikel 7.39 van de Wet milieubeheer dient een MER-evaluatie te warden uitgevoerd voor het onderhavige dijkversterld.ngsplan met inbegrip van de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden. Omdat bij deze activiteit een MERevaluatie een duidelijke meerwaarde heeft met betrekking tot zowel het controlr kennis- als communicatiedoel, za1 ze uitgevoerd warden..

4 provincie HOLLAND\{ ZUD ONS KBNMBRK DWM/:J.000/13249 PAGNA4/5 Daartoe zullen de te evalueren effecten op het gebied van natuur. landschap en. : -:~. geomorfologie vastgelegd warden in een Evaluatieprogramma. Dit. programma-zai~~ in overleg met de initiatiefnemers door on.5 college warden opgesteld. Hierin zullen de meet-, registratie- en rapportageverplichtingen ten aanzien van de onderwerpen van de MER-evaluatie voor de initiatiefnemers. conform artikel 7 40 van de Wet milieubeheer, door ons vastgesteld worden. Gelet op het tijdsbestek waarin de milieu-effecten gaan optreden. wordt de MER.evaluatie opgedeeld in een aantal fasen. Om de noodzakelijke.nulmetingen te kunnen uitvoeren zal het Evaluatieprogramma binnen drie maanden na het nemen van dit goedkeuringsbesluit worden opgestekt Q:verige besluiten n bet leader van de gecoordineerde voorbereiding van het dijkversterkingsplan zijn door het hoogheemraadschap venclrlnende aanvragen en meldingen ingediend, benodigd voor de uitvoerlng, bij d~ volgende bevoegde bestuursorganen: Minister vim Verkeer en Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat; gemeente Zederik; gemeente Vianeri; zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden; laser Dordrecht; provincie Zuid-Holland... Nadat het goedkeurlngsbesluit is bekendgemaakt. dienen ~gevolge artikel 23 van de Wet op de waterkering de bevoegde bestuursorganen de overige besluiten binnen drie weken te ii.em.en en deze besluiten onmiddellijk aan ons toe te zenden. Tervisielegging Bij de komende tervisielegging zullen aanvullend de volgende stukkei:i mede ter inzage worden gelegd: - het advies van de Coordinati.ecommissie Dijkverzwaring van 30 januari 1998 met betrekking tot het deelontwerp-plan dijkversterking Zederik; - de Nota van beantwoording van het hoogheemraadschap van de Alblass~ en de Vijtbeerenlanden: het Toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage van 28 november 2000; de ingediende ~chriftelijke zienswijzen; - de fax van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijtbeerenland~ van 8 februari 2001 met betrekking tot grondplannummer 529 te Zederik; de brief van het hoogheemraadschap van de Alblasseiwaard en de Vijtbeerenlanden van 19 februari 2001 met betrekldng tot de grondaankoop; - de brief van de Stichting Beheer Uiterwaarden Vijfheerenlanden i.o. van 8 januari 2001.

5 ,, provincie HOLLAND ZUD 0NS KENMERK DWM/2000/13249 PAGNAS/S Beroep Belanghebbenden kunnen op grand van artikel 24 van de Wet op de waterk.ermg tegen ons beslliit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. zodat geen voorafgaand bezwaar bij ons college tegen dit goedkeuringsbesluit vereist is. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit en de overige besluiten bedraagt zes weken.. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag waarop de bekendmaking plaatsvindt van de overige besluiten als bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op de wate~ kering. De Afdeling bestuursrechtspraak beslist binnen twaalf wek:en na afloop van de beroepstermijn. n bijzondere gevallen kan deze termijn met ten hoogste zes wek:en warden verlengd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. griffier, VO?rzitter, MJJ. van Wieringen-Wagenaar J.Franssen Verzonden: r 3 APR. 2001

6 HOOGHEEMRAADSCHAP ~---:~~~-,SSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN Secre1arie: Molenstraat CX Gorinchem telefax (0183) Technische dienst: Molensiraat CW Gorinchem telefax (0183) lngek. DWM nr. zaaknr. College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus LP 's-gravenhage Gorinchem Uw brief Uwkenmer1< aid. bur:~./oj~ a.v.o. -:A) NEE : 20 november 2000 Ons kenmerk : /PvB Contactpersoon : de heer ing. M. Trompetter Bijlage(n) : 2 Onderwerp : Dijkversterking Zederik, Hagestein/Everdingen met de inrichting van de zuidelijke Lekuiterwaarden, traject Nieuwpoort-Everdingen; vaststelling plan. Geacht college,./. Hierbij delen wij u mede dat d~jkgraaf- en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, hiertoe bevoegd op grand van het delega~iebesluit van de Verenigde Vergadering d.d. 5 juni 1996, bovengenoemde plannen in de vergadering van 15 november 2000 definitief heeft vastgesteld (bijlage 1). ngevolge artikel 21, lid 2 van de Wet op de waterkering doen wij u hierbij de vaststelling van het plan met toelichting toekomen../. Het plan bestaat uit: de ontwerp-plannen (reeds in uw bezit) ; de bij u ingebrachte zienswijzen {reeds in uw bezit); de 11 nota van beantwoording" met betrekking tot de ingebrachte zienswijzen (zie bijlage 2). Op grand van de ingebrachte zienswijzen hebben wij besloten het plan op een aantal punten aan te passen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar het als bijlage toegevoegde vaststellingsbesluit. Voorts is op ons initiatief het oorspronkelijke plan ter hoogte van Lekdijk 7 te Everdingen enigszins is aangepast. Een aanpassing van de te maken binnenberm leidt hier tot een geringere grondaankoop en een beperking van de aantasting van andere aanwezige waarden. Een en antler is met de betrokken bewoner overlegd. Wij verzoeken u het vastgestelde plan goed te keuren. Volleaigheidshalve merken wij nag op, dat de bovenbedoelde wij zigingen ook op tekening zijn aangepast. Gaarne vernemen wij van u het aantal sets gewijzigde tekeningen met bijbehorende bescheiden dat u wenst te ontvangen. ib/ bank: Ned. Waterschapsbank te 's-gravenhage, nr Q; voor waterschapslasten nr

7 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN Voor nadere informatie kunt u zich in verbinding stellen met de in het briefhoofd genoemde contactper~oon. Hooga dijkgraaf r Bi ilagen: l.. vaststellingsbesluit dijkveraterkingsplan Zederik/Hagestein/Everdingen d.d. 15 november "Neta van beantwoording" van ingekomen zienswij2:en naar aanleiding van de tervisielegging dee1ontwerp-pla.n Zederik, deelontwerp- plan Hagestein- Everdingen, inclusief de uiterwaardinrichting Lexmond-West en Everdingen-Vianen.

8 ~~- ~ HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN DJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VJFHEERENLANDEN overwegende dat: op grand van de Wet op de waterkering de primaire waterkering in het traject Zederik/Hagestein/Everdingen dient te warden versterkt; ten behoeve van deze versterking een projectnota/mer is opgesteld; de Coordinatiecommissie Dijkverzwaring (CCD) ter zake van de dijkversterking een advies heeft uitgebracht; het ontwerp-dijkversterkingsplan overeenkomstig het CCD-advies is vastgesteld; naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-plan met toelichting en de projectnota/mer 24 zienswijzen zijn ingediend en vier mondelinge opmerkingen zijn gemaakt;- dat aan vier van deze zienswijzen c.q. opmerkingen kan warden tegemoetgekomen door: ter hoogte van dijkpaal m aan de binnenzijde van de waterkering de voorgenomen werkzaamheden niet conform het dijkversterkingsplan uit te voeren, maar andere technische voorzieningen toe te passen; de zomerkade ter hoogte van het perceel Everdingen 1518 ruimer om de kilsloot heen en verder van de woningen te leggen; de sloot ter hoogte van de Lekdijk 84/86 te Tienhoven niet te dempen, maar een andere techni~che voorziening toe te passen; de overhoogte ter hoogte van de Voorstraat te bepalen. het de voorkeur verdient om de binnenberm ter hoogte van de Lekdijk 7 anders aan te brengen; de overige 24 zienswijzen c.q. opmerkingen geen aanleiding geven tot aanpassing van het plan; gelezen het delegatiebesluit van de Verenigde Vergadering d.d. 5 juni 1996; besluiten: 1. De zienswijzenvan T. Lakerveld en J. Vlot te Tienhoven (#4), A. van Dijk en R.B. Lens te Everdingen (#6a H+), J.M.C. de Ridder-Van der Leete Tienhoven (#14a+b), W. de Jong te Tienhoven (#26A) en Opifex te Bergen op Zoom, namens J. Rozendaal te Arneide (#24) gegrond te verklaren en de overige zienswijzen c.q. opmerkingen ongegrond te verklaren; 2. Het ontwerp-dijkversterkingsplan overeenkomstig de onder 1 genoemde zienswijzen op de betreffende onderdelen te wijzigen; 3. Het dijkversterkingplan Zederik/Hagestein/Everdingen voor het overige overeenkomstig het ontwerp-dijkversterkingsplan vast te stellen. Aldus besloten in de vergadering van 15 noyember Dijkgraaf e o glieemraden voornoemd, \ ~dijkgraaf.

9 HOOGHEEMRAADSCHAP V ANDE ALBLASSERWAARD EN DE VLJFHEERENLANDEN Nota van bea.ntwoording van ingekomen zienswijzen naar aanleiding van de tervisielegging van deelontwerpplan Zederik, deelontwerpplan Hagestein-Everdingen, inclusief de uiterwaardinrichting Lexmond-West en ~ve_rdingen-vianen. nleiding ngevolge artikel 18 van de Wet op de waterkering hebben van 11 september 2000 t/m 9 oktober 2000 de Milieueffectrapporten/proj ectnota' s, vergunningaanvragen, het ontwerpplan met tekeningen en bijlagen, alsmede de meldingen en overige relevante stukken ter inz.age gelegen van dijkversterkingsplan Zederik, dijkversterkingsplan Hagestein~Everdingen en de uiterwaardinrichting Lexmond-West en Everdingen-Vianen. Belanghebbenden hebben in deze periode hun zienswijze kunnen inclienen. Deze nota beoogt de ingebrachte zienswijzen te beantwoorden en aan te geven welke gevolgtrekkingen uit de ingebrachte zienswijzen zijn gemaakt. Ze moet worden gezien als onderdeel van het door het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 15 november 2000, ingevolge artikel 21 van de Wet op de waterkering, vastgestelde plan. ngebrachte zienswijzen en de reactie daarop Bij het hoogheemraadschap en bij Gedeputeerde staten van Zuid-Holland zijn 24 schriftelijke zienswijzen ingekomen, welke als bijlage bij deze nota zijn gevoegd. V oorts zijn tijdens een op 27 september 2000 in het gemeentehuis van Vianen gehouden hoorzitting een viertal mondelinge opmerkingen ten aanzien van de rapporten en plannen gemaakt. - Hiema zijn de ingebrachte zienswijzen kort samengevat en wordt op de zienswijze een reactie gegeven. De wijzigingen die op de tekeningen worden aangebracht zijn als bijlage bij deze nota gevoegd. L"" k' b Naam&Adres Nr. Samenvatting inhoud zienswijze Reactie hoogheemraadschap Mw. C. Versluis- 1 Er wordt geen of onvo~doende rekening De verkeersintensiteiten en de ongevallenstatistieken Dalmeijer, Boezemweg 1, gehouden met :(ietsers en wandelaars. Verzocht rechtvaardigen volgens de wegbeheerders (hoogheemraadschap 4128 LT Lexmond wordt om aanvullende voozieningen in het en gemeente) geen vrijliggend fietspad. Wel zal de dijkweg plan, b.v. een apart wandel/:fietspad. tussen K.inderdijk en Everdingen, ingevolge het nieuw ingezette verkeersbeleid, buiten de bebouwde kom als 60-km zone worden ingericht. Dit zal de veiligheid van wandelaars en fietsers ten goede komen. Meclio maart 2001 zal het bestuur van het hoogheemraadschap een definitieve beslissing nemen, nadat aanwonenden en andere belanghebbenden hun mening over de plannen hebben kunnen geven. -1-

10 E.F. Versluis, Nieuwstraat 2 Ter hoogte van de JW van Puttenstraat in n het kribvak, westelijk vain het strandje dat verloren gaat, zal 13, 4233 EE Ameide Ameide verdwijnt een belangrijk deel van het een nie'uw strandje worden aangelegd (zie tekening). (met handtekeningenlijst strand 725 personen) Voorstel: oompensatie van het verloren gaande strand ter hoogte van dp. 292 G.J. Oort, Ameide 3 Huidige verkeerssitnatie (m.n. Sluis-Ameide) Zie 1. L. Rijneveld, Ameide is vooral voor fietsers onveilig, omdat te ha.rd M. van Middelkoop, wordt gereden door andere Ameide verkeersdeelnemers. V erwacht wordt dat op de A. van Beuzekom, Ameide nieuwe dijkweg nog harder kan word.en A. Wilschut, Ameide gereden. W. Blom, Ameide Voorstel: snelheid gemotoriseerd verkeer A. Zweeren, Ameide verlagen J.C. de Korte, Ameide Mevr. Rozendoorn, Ameide W. Elam, Ameide F.L. van de Vizer, Ameide. J. de Kruijk, Ameide W. Oevermans, Lexmond B. ter Keurs, Ameide. fam. Verheij, Ameide ' T. Lakerveld en J.Vlot, 4 Ondanks eerdere uitspraken van het hhs Het plan wordt aangepast (zie tekening), zodat het ruimtebeslag Kerkpad2 vinden ter hoogte van dijkpaal m in binnendijks tot een minimum wordt beperkt. Wel za1 de 4235 VN Tienhoven Tienhoven aan de binnenzijde van de bestaande waterkering gedc:eltelijk worden vervangen ( onder waterkering toch werkzaamheden plaats. n andere het binnentalud). V oor de uitvoering van deze geen enkel rapport wordt de noodz.aak daarvan werkzaamheden is wel ruimte nodig (tijdelijk gebruik). aangetoond Voorstel: Dijk is breder dan elders. Ook wordt een erosiescherm geplaatst. Geen nooclz.aak binnendijks een verzwaring uit te voeren. Gemeente Vianen. s Aanduiding van het gemeentelijk plan voor De uiterwaard bij Vianen maakt geen onderdeel uit van het een jachthaven ontbreekt. Motivering volgt ontwerpplan. n het MER is de door de gemeente beoogde nog. jachthaven niet ingepast omdat de aanleg ervan geen vastgesteld beleid betreft. Wanneer realisatie binnen redelijke termijn te vetwachten is, is mogelijk ( athankelijk van het aantal ligplaatsen) een aanvulling op het MER mogelijk. -''-

11 A. van Dijk en RB. Lens, 6a nrichting uiterwaard: Lekdijk2 A. Er is onvoldoende aangetoond dat geen Gedurende de CCD-procedure is beaamd dat er een kans bestaat 4121 KJ Everdingen muggenplagen op zullen treden; er zijn op muggenplagen. Toegezegd is dat middels rapporten die aantonen dat beheersmaatregelen muggenplagen zo nodig zullen worden muggenplagen wel op zullen treden. bestreden. Leemten in kemiis kunnen grote. gevolgen hebben m.b.t. muggenplagen, hetgeen tot andere keuzes kan leiden. B. Wat is overlast? Wie stelt dat vast? De toekomstige beheerder bepaalt welke maatregelen... noodzakelijk zijn en wanneer deze warden genomen. c. Omdat geen bemaling meer plaatsvindt, Bestrijding van muggenplagen door peilbeheer is in het nietis bestrijding van muggenplagen d.m.v. bekade deel van de uiterwaard niet mogelijk. n het wel-bekade inundatie niet mogelijk. deel wel. D. Uitgangspunt voor het ontwerp van de Extensieve maatregelen die te maken hebben met de uiterwaarden is, dat e.e.a. middels instandhouding van de uiterwaard hebben een ander karakter extensieve onderhoud-maatregelen in dan m.aatregelen die te maken hebben met de bestrijding van stand kan blijven. Muggenbestrijding muggenplagen. Overigens staat niet vast, dat de bestrijding van vereist intensiefbeheer. Eerstgenoemd muggenplagen een intensief beheer vereist. uitgangspunt is dus niet meer van toepassing? E. Hoe ontwikkelt zich de Vorm. en afmeting van de nevengeulen verschillen in de muggenpopulatie bij de verschillende verschillende scenario's weliswaar enigermate, maar het aantal scenario's? Hier is geen studie naar muggen is met name afhankelijk van het optreden van venicht. hoogwater in het vroege voorjaar, de waterstand en ontwatering van de percelen, en het biologisch evenwicht. F. De nevengeul is.meestal niet Muggenplagen ontstaan in ondiep, stilstaand water. Vooral meestromend (blz. 125). Dit betekent langs de oever van geulen zullen muggenlarven zich kunnen stilstaand water met een kans op handhaven, zoals oak nu in bestaande sloten. muggenplagen. -3-

12 G. n het kader van de PEHS is exacte V erdere ophoging ( ook dicht bij de panden) zal leiden tot extra locatie van natuurreservaat-en opstuwing bij hoogwater en past niet binnen de beheersgebieden nog niet bekend. Bij natuurdoelstellingen voor de uiterwaarden (zie 1v1ER) Everdingen kan derhalve droog grasland worden aangelegd. H. De zomerkade kan ter hoogte van De kade volgt de bestaande: kilsloot. De eigendomsgrens ligt nu. perceel 1518 runner om de sloot heen en in het hart van de bestaande kilsloot. Deze sloot wordt volgens verder van de woningen worden gelegd. het plan niet verplaatst. De aankoop van de sloot is niet noodzakelijk. Het plan zal hierop warden aangepast. De eigendomsgrens blijft zoals deze nu is (zie tekening).. Verzocht wordt om een detailtekening ZieH. van de om te leiden kilsloot. J. De bescherming tegen hoogwater wordt n de huidige situatie wordt het sluisje tussen uiterwaard en minder doordat de nieuwe zomerkade te rivier open gezet, wanneer een waterstand bij Lobith wordt dicht achter de panden komt te liggen en bereikt van NAP + 15,50 m. Dit komt overeen met een niet hoger wordt aangelegd dan de waterstand van NAP +4,70 m. bij dp. VOSS, welke 48 uur later huidige zomerkade. De nieuwe overlaat wordt bereikt (bet laagste punt van de kade is nunap +4,97 m). ligt lager dan de huidige kade. lmm.datie vindt dus eerder plaats. De uiterwaard loopt zo langzaam vol om schade aan de kade te voorkomen.... n de nieuwe situatie is de aanleg van een overlaat met een drempel van NAP +5,00 m. voorzien. De nieuwe kade wordt aangelegd op NAP +5,20 m. Het vollopen zal smeller gebeuren -omdat de polder kleiner is- dan in de huidige situatie. De waterstand van NAP +5,20 m. za1 vrij abrupt worden bereikt (de laatste 20 cm loopt sneller vol). Daartegenover staat dat de wateroverlast op een later moment ontstaat, dan nu het geval is. Om bewoners tijd te geven voor maatregelen zal bij aankomend hoogwater het hoogheemraadschap de bewoners waarschuwen. nundatie za1 echter niet vaker dan nu plaatsvinden. _LL

13 K. n de zomerkade moet aan beide zijden Door de gemeente za1 riolering worden aangelegd. De een duiker worden aangelegd om geen vervuilingsproblematiek wordt zo opgelost. De te maken duiker stagnant water te creeren. De capaciteit wordt alleen opengezet bij vallend water. Een tweede duiker is van het gemaal moet worden vergroot? niet noodzakelijk en geeft onder norm.ale omstandigheden geen L. Wordt het gebied binnen de nieuw aan. extra doorstroming. De capaciteit van het gemaal en van de te leggen zomerkade bij Everdingen nog duiker zal zodanig zijn, dat het poldertje eerder leeg is dan in de bemalen? huidige situatie het geval is. De situatie verbetert derhalve. l Er za1 een streefpeil worden gehanteerd van NAP+ 1,80 m. M. Niet alle buitendijks gelegen bebouwing n de ontwerpschetsen is geen gedetailleerde topografie van de staat op tekening. Juist op die plaats bestaande situatie weergegeven. n de gedetailleerde tekeningen wordt soms water e.d. gecreeerd. van het ontwerpplan zijn wel alle bestaande panden weergegeven. N. n de toekomst verdwijnt mogelijk de Navraag bij Rijkswaterstaat heeft geleerd, dat dit op dit moment stuw bij Hagestein. Omdat dit van niet aan de orde is. invloed is op het aan te leggen moerasgebied, is de aanleg daarvan nu overbodig. 0. W aarom wordt nog steeds rekening Bij nader archeologisch onderzoek (na het schrijven van het gehouden met archeologische waarden, MER) zijn geen waardevolle objecten aangetroffen. Dit sluit de terwijl onderzoek niets heeft opgeleverd. aanwezigheid hiervan niet uit (zie ook 15) P. Er moet een datum worden genoemd, Het hoogheemraadschap verwacht de dijkverster.king in 2004 te waarop speciewinning moet zijn voltooien. Uiterwaardinrichting kan, athankelijk van de beeindigd en de uiterwaard moet zijn afzetmogelijkheden van de te winnen specie, later nog ingericht. plaatsvinden. Gelijktijdige oplevering wordt echter nagestreefd. Q. De communicatie naar bewoners moet De belangen van bewoners zijn gewogen met andere belangen. worden verbeterd en hun voorstellen tot Binnen deze afweging worden wensen van bewoners al dan niet verbetering dienen te worden gehonoreerd. Met bewoners is veelvuldig van gedachten ov.ergenomen.. Zo worden klachten over gewisseld. wateroverlast voorkomen. R Zijn er, zoals ook met betrekking tot Kortheidshalve kan hier worden volstaan met een verwijzing muggenplagen, nog meer leemten in naar de desbetreffende hoofdstukken in de verschillende kennis. milieue:ffectrapporten. -5-

14 6b ''Ruimte voor de rivi~': s. Bezwaar wordt gemaakt tegen de 1. Zowel bij '~'dijkversterking" als ''ruimte voor de rivier" gaat het samenvoeging van "dijkversterking'' en, om beveiliging tegen inundatie. Voor Hagestein/Everdingen is ''Ruimte voor de rivier''. besloten om de dijkversterking te baseren op een maatgevende. afvoervan m3/s bij Lobith. Volgens de laatste inzichten ' moet bij de vastgestelde veiligheidsnorm gerekend worden met een afvoer van m3/s. Het streven is erop gericht om deze extra afvoer met "ruimte voor de rivier'' maatregelen op te lossen. Er is dus een nauwe samenhang tussen beide - veiligheidsmaatregelen. '. T. De retentiebekkens in Duitsland zullen De aanleg van retentiebekkens zal leiden tot een lagere top van voor hoge waterstanden van langere het hoogwater. Echter, de a.flaat van water uit de duw' zorgen. Dit betekent meer retentiegebieden leidt slechts tot een zeer beperkte verlenging wateroverlast en daarmee meer risico' s van de afvoergolf. Naar verwachting is het voordeel (voor voor het huis. Optrekkend vocht zal woningen en gezondheid) van een lagere top grater dan het meer gezondheidsrisico's met zich mee, nadeel van een iets langere duur van een hoogwatergolf. brengen. u. W aarom mag Rijkswaterstaat in de Volgens de huidige beleidslijn wordt bouwen in de uiterwaard uiterwaarden een. nieuwe brug bouwen? niet toegestaan. n het verleden -voordat het beleid "ruimte voor ' Ook is er bij Vian.en in de uiterwaard de rivier'' van kracht werd- zijn wel vergunningen afgegeven een waterzuiveringsinstallatie geplaatst. voor het aalllbrengen van obstakels in het winterbed van de f nvier. v. Rivierwaartse verlegging valll dijken is Ben rivierwaarste versterking van de dijk wordt toegestaan als strijdig met beleid ''Ruimte voor de blijkt dat dit bij een afweging van belangen de meest gunstige Rivier".. oplossing is mits de opstuwing d:i.e dit veroorzaakt wordt gecompenseerd. Compensatie vindt plaats door verlaging van de uiterwaard in Everdingen w.., Hoe kunnen 4 verschillende scenario's Vier ontwerpscenario's zijn beschouwd. Voor drie zijn de rivierkundig gelijkwaardig worden ; MHW-verlagingen berekend (zie fig. 7.2, biz. 100, UHl). De genoemd, terwijl er maar 1 om.derzocht.. verlaging ligt in alle gevallen rond de 4 cm bij ford Everdingen. is. De iets grotere MHW-daling bij scenario 3+4 wordt veroorzaakt door de verlaging van het maaiveld in het oostelijk deel van de uiterwaard. Deze verlaging ontbreekt in scenario 1. ' Meer maaiveldverlaging levert meer klei op. _,i:; _

15 6c - Dijkversterking: x. n het rapport worden verschillende ZieW getallen genoemd m.b.t. MHWverlagingen voor de diverse scenario's Y. Het aankopen van 6m2 grond is onnodig De aankoop is nodig voor de aanleg van het werk, vanwege de (perceel 844) en zo nodig geeft eigenaar toekomstige bestemming en voor het vereiste toekomstige toestemming de werbaarnheden uit te beheer. voeren. z. Door de rivierwaartse verlegging stijgen Naar verwachting is nauwelijks sprak:e van stijging van de binnendijkse panden in waarde. woningprijzen van binnendijkse panden. V erder bestaat er geen Buitendijkse panden dalen in waarde mogelijkheid om een eventuele waardestijging afzonderlijk in rekening te brengen. Een mogelijk daling van de waarde van de buitendijkse panden kan bij het hhs warden geclaimd op basis van de nadeelcompensatieregeling. Deze biedt de mogelijkheid dat onevenredige schade die niet anders is vergoed, te vergoedeti. AA. n Everdingen staan binnen- en buitendijks woningen. Dit staat niet goed in het rapport vermeld.. BB. Het feit dat de LFk en Lingeroute over de dijk loopt geeft een andere recreatieve betekenis aan de waterkering dan in het rapport vermeld. cc. Scenario 2 vervalt, terwijl het later weer als uitgangspunt wordt genomen. n de dorpskern van Everdingen staan zowel binnen- als buitendijks woningen in de dijk. Opmerking is terecht. De dijkweg heeft naast ontsluitingsweg ook een functie voor recreatieverkeer. Dit is meegenomen bij de afweging van de altematieven. De wellicht grotere recreatieve betekenis van de dijk door de Lek en Lingeroute leidt echter niet tot een andere uitkomst van de afweging. Dit scenario is bij de planuitwerking in een vroeger stadium gebruikt voor kwelberekeningen. De berekening is representatief voor andere scenario's. -7-

16 . DD. Het volstorten van kelders is onvoldoende onderz.ocht Op basis van grondonderzoek, het gegeven dat de buitendijkse woningen niet zijn onderheid en gegeven de staat van de woningen is door deskundigen geoordeeld, dat het volstorten van de kelders een onverantwoorde oplossing is. De ; gewichtstoename ter plaatse van panden zelf zal leiden tot ingrijpende schade aan woningen. 6d Voorstellen: EE. N abij panden moeten geen Nabij de panden is voorzien in het natuurdoel: nat grasland. moerasgebieden worden aangelegd Moerassen komen op veel grotere afstand van de dorpskern. Een verhoging van het gebied tot droog grasland leidt tot een lagere mhw-winst en is uit oogpunt van natuur ongewenst. FF. Er moet een stevigere en hogeri;, ' Volgens het plan blijft het overstromingsrisico minimaal gelijk zomerkade worden aangelegd 01m een : aan de huidige situatie. Het ophogen van tuinen is in dit verband aan de huidige situatie gelijh..-w~l3.l"dig niet relevant. Ophogingen kunnen bovendien schade aan panden overstromingsrisico te krijgen. Tuinen veroorzaken. Het aanleggen van een hogere z.omerkade leidt tot moeten worden opgehoogd. Bij dreigend i ongewenste opstuwing van rivierwater. hoogwater niet te snel water in1aten Overigens wordt verwezen naar antwoord 6a (J) achter de zomerkade GG. Er moet een gemaal komen van Er wordt een gemaal gebouwd van zodanige capaciteit dat de. voldoende capaciteit en een grotere deinundatie sneller verloopt dan nu. Het aanleggen van een duiker in de zomerkade worden grotere duiker is niet nodig; zie ook beantwoording onder J, K aangelegd enl. HH. Er moet iets worden gedaan aan het onder water lopen van buitendijks gelegen panden bij hoog water Hinnen de gekozen variant blijft de situatie tenminste gelijkwaarclig aan de huidige. L Herbouw van de panden 2, 4 en 6 heeft n de afweging is de keuze gevallen op het onderhavige de voorkeur. Lukt dit niet 'dan nu reeds ontwerpplan met handhaving van de huidige bebouwing. De compenserende voorzieningen treffen uitbreiding van panden is een eigen verantwoordelijkheid van voor uitbouw woning (rivierwaarts en de bewoner. Bovendien zijn de mogelijkheden ulterst beperkt. opzij).. Historische vereniging 7a Het dorpsaanzicht van Ameide wordt door het Het aanzicht van Ameide za1 inderdaad wijzigen als gevolg van Ameide en Tienhoven verdwijnen van het strandje aangetast. Het de dijkversterking. Getracht wordt echter de gevolgen zoveel zicht op de Voorstraat wordt aangetast mogelijk te beperken (zie ook 24). Voor strandje zie 2. 0

17 7b Onduidelijk is wat met"de historische, oude De loswal zal blijven bestaan. De oppervlakte van het loswal zal gaan gebeuren. De vereniging wil buitendijkse terrein wordt iets kleiner. de loswal handhaven., A. Bloem.ink, 8a De herbouwvariant (Everdingen) is in het Juist in de dorpskem heeft een uitvoerige afweging van Lekdijk 6, planproces onvoldoende uitgewerkt en (mede belangen plaatsgevonden. Belangen van betrokkenen lopen 4121 KJ Everdingen daarom) door het hhs opzij geschoven. Ook uiteen. Meermalen is met bewoners overlegd en is de afweging m.b.t. de aanleg van de zomerkade en het in de CCD besproken. Ontwerpplan is conform advies van de ophogen van tuinen zijn de door de bewoners CCD. aangedragen voorstellen te makkelijk terzijde geschoven. Voor het overige: zie zien~wijzen voorstellen 6a t/m 6d ( deels )._ Sb Buitendijkse bewoners betalen wel De hoogte van de waterschapslasten die buitendijkse bewoners waterschapslasten, maar krijgen niet dezelfde betalen is afgestemd op het belang dat ze erbij hebben. Men bescherming als binnendijkse bewoners betaalt een lagere omslag. Sc Waarom komt de zomerkade nu wel achter de Rijkswaterstaat heeft geen bezwaren tegen de aanleg van een pan.den langs, terwijl in het oorspronkelijke (lage) zomerkade; wel tegen de aanleg van een hoge primaire plan daar een veto van RWS op lag. waterkering. Argumentatie hiervoor is de opstuwing die een dijk:verlegging tot gevolg heeft in relatie tot de andere mogelijkheden en belangen. Sd Graag een,grondig onderzoek naar de Het ophogen van de tuinen bij het onderhavige pand leidt tot mogelijkheid om tuinen op te hogen. onverantwoorde toename van de schade aan het pand. Zie ook Eventueel de tuin wat minder ophogen en de antwoord bij 6c, DD en 6d, FF kade wat hoger maken; 8e Materiele en financiele schade dient te worden Voor de vergoeding van schade bestaan de verschillende gecompenseerd. regelingen: grondaankoop volgens vergoedingsregeling onteigeningswet; schade aan pand c.a. volledige vergoeding ( onrechtmatige daad); overige schaden nadeelcompensatie (vergoeding onevenredige schade; is veelal 85%) Zieook20F -9-

18 Administratiekantoor 9a Door bet onvoldoende rivierwaarts : Het binnentalud za1 ca. 0,50 m worden aangevuld. De kruin van DekaBos, verschuiven van de te verhogen dijk wordt de waterkering wordt even hoog als de bestaande kruin. De Aaksterveld 146, onvoldoende recht gedaan aan de ingreep is derhalve beperkt en niet of nauwelijks van invloed op 4233 GD Ameide cultuurhistorische waarde van het ' het pand of de daaraan toe te kennen waarden. gezichtsbepalende monument pand Lekdijk 13/14. Er wordt hier onvoldoende invulling gegeven aan het uitgangspunt " behoud cultuurhistorische en landschappelijke waarden". 9b De oprit wordt te steil en de verkeerssituatie : De hellingshoek van de oprit wijzigt niet. De aansluiting blijft onoverzichtelijk. nagenoeg gelijk. Drs. Chr. Will, loa Verzocht wordt de overlast als gevolg van de i De uitvoering zal leiden tot overlast voor aauwonenden en Lekdijk 24-26, uitvoering van de werkzaamheden zoveel wegverkeer. Zo nodig worden noodmaatregelen getroffen. Het 4121 KJ Everdingen mogelijk te beperken. Ook de busdienst ~oet doorlopend gebruik van de eigen stoep tijdens de uitvoering kan via het dorp blijven rijden. Bewoners willen : niet worden toegezegd, doch de woningen langs de clijk zullen hun eigen stoep beh~uden. toegankelijk zijn. Overigens zie 20E. Het hoogheem.raadscbap zal er bij de busmaatscbappij op aandringen, dat de busdienst tijdens de uitvoering de dorpskemen blijft aandoen.. lob De nieuwe inrichting van de uiterwaard en Keuze voor het ontwerpplan is genomen na meermalige m.n. de nieuwe zomerkade 'verbeterd. inspraak van alle betrokkenen en deskund.igen. Op grond onherstelbaar' het aanzien van Everdingen, het : hie:rvan is bet plan meermalen bijgesteld. Afweging van uitzicht over de rivier en de uiterwaard wordt belangen heeft geleid tot het onderhavige plan: Het laten sterk belemmerd. vervallen van de zomerkade is onderzocht. Voor een aantal Voorstellen: woningen geeft d.it echter een grote toename van de - Laat de zomerkade vervallen., wateroverlast. - Laat omwonenden meepraten over nieuwe Over nieuwe natuur heeft foder kunnen meepraten tijdens de natuur. Voor het overige: zie zienswijzen verschillende inspraak en inloopseccies; reacties hieruit hebben voorstellen 6a t/m 6d ( deels ).. ook geleid tot aanpassing van de ontwerpen. loc Begin z.s.m. verplaatsen van poelen etc. om Gestreefd wordt om de verbreding van de poelen uit te voeren natuur zoveel mogelijk een kans te geven vooruitlopend op de d.ijkversterking. Hiervoor is het wel (neem hiervoor de tijd) noodzakelijk over de medewerking van eigenaren te bescbikk:en. ' lod Plaats redelijk volwassen exemplaren voor te Uitgangspunt is, dat er grotere k:wekerij-maten worden geplant. compenseren bomen.terug. _rn_

19 loe Mogelijke overl_!lst door muggen baart zorgen. zie 6a Graag garantie voor bestrijding van dit ongedierte. lof Bij tekentafelbos is niet naar zichtlijnen Bij het ontwerp is een landschapskundige betrokken geweest, gekeken die de bestaande boomgroep wil versterken. Dit gaat inderdaad enigermate ten koste van het zicht op Everdingen vanuit westelijke richting. Op if ex, lla Als gevolg van de slechte bereikbaarheid ndien onevenredig nadeel wordt berokkend aan garage Espenhof6, tijdens de uitvoering za1 inkomstende~ing Hamoen, dan kan een nadeelcompensatieclaim warden 4623 BA Bergen op Zoom optreden voor Garage Hamoen (Lekdijk 25), ingediend. (voor J. Rozendaal, Voorstraat 9 te Ameide) welke op basis van de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 dient te worden gecompenseerd llb De huidige onderdijkse opslag voor Garage Hamoen (Lekdijk 25) verdwijnt. Onduidelijk is of dit weer mogelijk zal zijn. De garage Hamoen gebruikt een openbaar toegankelijk, gemeentelijk perceel. Dit perceel wordt kleiner. llc Omdat de dijkweg hoger komt te liggen, krijgt De oprit krijgt een helling van maximaal 1:29. Dat is voldoende de oprit nabij Garage Hamoen (Lekdijk 25) voor landbouwmachines. een helling van 1:20. Dat is voor grote landbouwmachines erg steil. Waterschap van de Linge, 12 Als gevolg van de inrichting van uiterwaarden Met name bij maatgevende omstandigheden neemt de Geldermalsen. (in stroomgebied van Rijn, Lek enmerwede) kwelbelasting toe. n dagelijkse omstandigheden (norm.ale zal de kwelbelasting toenemen. Verzocht waterstanden) is de toename beperkt of vindt mogelijk zelfs wordt deze toename middels onderzoek te extra inzijging plaats. Het verdient aanbeveling om de toename kwantificeren en: van de kwel (met als gevolg de extra afvoer van de Linge) door extra kwel binnendijks te bergen of: de vele komende uiterwaardwerken voor de gehele Betuwe te maatregelen te nemen die extra belasting beschouwen. Het hoogheemraadschap is van mening, dat een boezem voorkomt. dergelijk initiatief niet binnen de reikwijdte van het onderhavige. plan valt.. Opifex, Bergen op Zoom 13 V erzoekt de provincie Zuid-Holland een De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Zederik (voor Garage Ha.n;ioen, standpunt in te nemen over de verplaatsing van meegedeeld in beginsel geen medewerking te verlenen aan de Lekdijk 25 te Ameide) het bedrijf naar locatie:lagewaard/tienhoven. verplaatsing van de garage naar genoemde locatie. -11-

20 J.M.C. de Ridder- Van der 14a De sloot met daarover een dam met Het plan wordt aangepast. Er za1 een technische voorziening Lee, monumentale toegangshek za1 deels worden worden aangebracht, die het dempen van de sloot onnodig Lekdijk 84, gedempt. Ben duiker za1 worden aangebracht. maakt (zie tekening) VN Tienhoven Dit is uit cultuurhistorisch en landschappelijk (Huys Herlaer) oogpunt bezwaarlijk. Voorstel: Tref een technische voorziening om e.e.a. te sparen. 14b De vorm van de nieuw te graven sloot dient te Nieuw te graven sloot komt te vervallen. worden aangepast ' 14c Afritten naar boomgaarden komen te Afritten worden gehandhaafd of worden weer teruggebracht. vervallen, waardoor land niet meer te bewerken is. 14d Er is geen rekening gehouden met de huidige ' Zo nodig za1 in het bestek een voorziening worden opgenomen. drainage van het weiland 14e Omzoming van het landgoed is niet in de Er is een landschapsplan opgesteld, dat rekening houdt met plannen opgenomen. bestaande waarden. Rijksdienst voor 15 Men stemt in met het plan. Gewezen wordt op Wordt voor kennisgeving aangenomen. Oudheidkundig de meldingsplicht conform art. 47 van de Bodemonderzoek, Monumentenwet bij vondst archeologisch Amersfoort waardevollle obje.cten. G.A.J. Baars, 16 Bezwaar in het kader van de ontgrondingenwet zie antwoord zienswijze 5 Buitenstad 69 tegen afgraven uiterwaarden tussen 4132 ABVianen Nieuwpoort en Everdingen. Venvezen wordt naar rapporten UHl en UH2 (document 8), doelstellingen blz. 8/9 (UHl). Beleidskader niet juist toegepast, doelstellingen onjuist toegepast..~ Jachthaven Vianen wordt ten onrechte buiten de MER-procedure gehouden. Er wordt geen. getrouw beeld gegeven van de plannen die gerealiseerd gaan worden ' - -1?.-

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE

19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT DIJKVERSTERKING OOSTELIJK FLEVOLAND 19 MAART 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING...2 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 30 maart 2011 Datum 1 februari 2011 Agendapuntnr. H.6 Bijlagen 3 Onderwerp Aankoop pand Rijsdijk 9, Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek 1. Inleiding Het

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN WATERLAND - BROEKERMEERDIJK 30-MIDDENWEG 1-3 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Waterland - Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3 Code 1212102 /

Nadere informatie

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen

- beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen - beschikking - instemming herzien saneringsplan voormalige zoutloods (Stationsweg 107-109) Breukelen datum 1 augustus 2005 nummer 2005WEM003174i bijlage kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Dijkverbetering Amstelkade. A. Schopman. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Nota van Wijzigingen. Dijkverbetering Amstelkade. A. Schopman. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nota van Dijkverbetering Amstelkade A. Schopman Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal tarief) F 020 608 39 00 KvK

Nadere informatie

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018)

Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) Zienswijzennotitie omgevingsvergunning Slotselaan 11a Rossum (OV0018) De ontwerp-omgevingsvergunning voor realisatie van een woning met bijgebouw aan Slotselaan 11a in Rossum heeft van 23 april 2015 tot

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN LANDELIJK GEBIED SANDELINGEN AMBACHT Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen Ambacht heeft vanaf 19 april 2012, gedurende een periode

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en wijzigingen

Nota van zienswijzen en wijzigingen Nota van zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan 2 e Herziening Aansluiting A20 Moordrecht 1. I n l e i d i n g 1. 1 F o r m e l e v e r e i s t e n In het kader van de vaststellingsprocedure heeft

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN. inzake ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN KERKDORP DEN HOUT HERZIENING III 2011. (Houtse Heuvel 44a)

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN. inzake ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN KERKDORP DEN HOUT HERZIENING III 2011. (Houtse Heuvel 44a) REACTIENOTA ZIENSWIJZEN inzake ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN KERKDORP DEN HOUT HERZIENING III 2011 (Houtse Heuvel 44a) 1 INLEIDING Vaststellingsprocedure: Het ontwerp-bestemmingsplan Kerkdorp Den Hout herziening

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ami 09-11-2015 (Geen) Aangeboden D&H 10-11-2015 Voor kennisgeving aangenomen

Parafering besluit PFO Ami 09-11-2015 (Geen) Aangeboden D&H 10-11-2015 Voor kennisgeving aangenomen agendapunt 4.4 1227925 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden EINDRAPPORT VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN INZAKE VERKOOP VAN EEN WATERGANG Portefeuillehouder Smits, M. Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Besluit Hogere Waarde Wet Geluidhinder bestemmingsplan Ruimte voor de Waal-Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax 024 322 98 88 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZENVERSLAG Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest- Haaksbergerstraat 1006. d.d. oktober 2012. Afd. Bestemmingsplannen blz.

NOTA ZIENSWIJZENVERSLAG Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest- Haaksbergerstraat 1006. d.d. oktober 2012. Afd. Bestemmingsplannen blz. NOTA ZIENSWIJZENVERSLAG Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest- Haaksbergerstraat 1006 d.d. oktober 2012 Afd. Bestemmingsplannen blz. 1 Samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand...3 1. Bij de buitenwaartse

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009

Musselkanaal. Bijlagen bij de toelichting NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Musselkanaal NL.IMRO.00370000BP0602- vastgesteld: 29 oktober 2007 goedgekeurd: 24 juni 2008 onherroepelijk: 30 juli 2009 Bijlagen bij de toelichting BIJLAGE 1 Berekening luchtkwaliteit BIJLAGE 2 Inspraak-

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode:

Alblasserdam. Bedrijventerrein Jonker. nota zienswijzen 102.13942.00 01-09-2009. identificatiecode: Alblasserdam Bedrijventerrein Jonker nota zienswijzen identificatie planstatus identificatiecode: datum: 102.13942.00 01-09-2009 opdrachtleider: opdrachtgever: mr. S. Lamkadmi gemeente Alblasserdam A.005/02

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604)

Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) 99SOB04963 Rotterdam, 30 november 1999. Onteigening Lisbloemstraat 9 t/m 19 (Kleiwegkwartier) (nr. 604) Aan de Gemeenteraad. Inleiding Uit een in 1997 door de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 15 maart 2016 Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Neerijnen Activiteit : Duurzaambeheer- Stroomlijn Crobsche Waard

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging

B & W - NOTA. Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging B & W - NOTA Onderwerp: Vaststellen wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging Samenvatting: Op het perceel Jacoba van Beierenweg 25 was een kassenbedrijf gevestigd. Het bedrijf

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 27 januari 2010 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010. Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 4 FEBRUARI 2010 Oostelijke randweg; afronding mer-procedure Voorstel: 1. Het toetsingsadvies van de Commissie voor de mer over het milieueffectrapport (mer) oostelijke

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Verslag van inspraak. Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade. A. Schopman I. Mulders. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Bij dijkverbeteringsplan Nieuweweg en Waterleidingkade A. Schopman I. Mulders Datum 15 december 2015 Ons kenmerk 15.139115 Projectnummer 00.9007

Nadere informatie

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied)

Toelichting. beleid dempen sloten. (landelijk gebied) Bijlage 4 Toelichting beleid dempen sloten (landelijk gebied) Inleiding Doel van het dempingenbeleid is het waarborgen van de bestaande goede wateraanvoer en waterafvoer in het landelijk gebied en het

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Dijkverbetering het Gein I. Mulders Documentnummer: 12.110591 Versie Datum Auteur 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Korte Ouderkerkerdijk 7

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND)

AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) agendapunt H.10 1066161 Aan Verenigde Vergadering AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL HARNASCHPOLDER (MIDDEN- DELFLAND) Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-06-2013 De vv te verzoeken: I.

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel Nota van zienswijzen februari 2014 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Benschop Uitbreiding,

Nadere informatie

3 Dempen 3.1 Inleiding

3 Dempen 3.1 Inleiding 3 Dempen 3.1 Inleiding Onder demping verstaat Rijnland alle activiteiten waardoor het bergende oppervlak, zoals vastgelegd in de legger Oppervlaktewateren, afmt. Bij de beoordeling of een oppervlaktewater

Nadere informatie

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe

Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe Zienswijzennota Bestemmingsplan IJzendoorn West 2015 Gemeente Neder-Betuwe INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 Procedure bestemmingsplan 3 2 Samenvatting en beantwoording zienswijze 4 3 Aanpassingen bestemmingsplan

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Uitspraak 200904084/1/R2 gevonden via '' d eze uitsp raa k il de ze uitsp ra ak Page 1 of 4 Uitspraken ZAAKNUMMER 200904084/1/R2 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 24 maart 2010 TEGEN het college van gedeputeerde

Nadere informatie

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESCHIKKING D.D. 23 APRIL 2007 - NR. MPM7609 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Algemene wet bestuursrecht/wet milieubeheer INLEIDING Op 6 juni 2006 hebben wij het verzoek van De Jong Gameren B.V.

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OOTMARSUM, DENEKAMPERSTRAAT 67 TE OOT- MARSUM Behorende bij raadsbesluit dd. 16 december 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Behandeling

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal

: Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal Onderwerp Status : Projectplan Waterwet voor het aanpassen van de verdeelwerken Baakse Beek en Groene Kanaal : Ontwerpbesluit Datum vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden : 3 december

Nadere informatie

Nadere bestudering van de stukken noodzaakte ons tot het indienen van een aanvulling op de eerder toegezonden bezwaren.

Nadere bestudering van de stukken noodzaakte ons tot het indienen van een aanvulling op de eerder toegezonden bezwaren. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente^ieuwegeirr" - " " "" """"""''~\ p tu i ijctas^nr.,._., _, w _«,.,.4 3430 AA NIEUWEGEIN. ^ ^ "' ' T 5 ^ ~" 1 ï Nieuwegein 11-08-2010 AC#> uqöo i 11

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 14 januari 2012 Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene toelichting ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman,

Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen. Geachte heer Wildeman, Dienst Water en Milieu Aan: De heer R.R.E. Wildeman Portengen 45 3628 EC Kockengen Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04

~.-- -~====~l~~~~ --==1. ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov« er, VI ~ ). I Ft. wow ~ SCALE 1 : 1.000. maandag 24 januari 2005 09:04 _. 2 / ff/t {'~eir.lt::e Ni r e f,,~almelo ~r ~e{oigr -t:;-lslyo 4 dl e::tr&cfiov«er, VI ~ ). I Ft. Gt'me-,,,nte Almelo Team G.eo-Inform,:ltie en B>e!

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch

Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Inspraak- en overlegnotitie crematorium Ter Borch Aanleiding De gemeenteraad besloot op 3 maart 2015 mee te willen werken aan de komst van een crematorium op de plek waar tot dat moment nog de Bungalowbuurt

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied.

Vrijstellingsverzoek voor het spelen van boerengolf in Lage Zwaluwe, Verzoek voor het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het betrokken gebied. Aan de Raad Made, 29 mei 2007 Aan de commissie: Grondgebiedzaken Datum vergadering: 28 augustus 2007 Agendapunt : 13 Raadsvergadering: 20 september 2007 Onderwerp: Nummer raadsnota: Vrijstellingsverzoek

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR H. SMIT V.O.F. SCHROOT- EN METAALHANDEL TE BORGER ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor H. Smit v.o.f. Schroot- en Metaalhandel te Borger ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Definitieve beschikking

Definitieve beschikking Algemene wet bestuursrecht 1 Wet milieubeheer Definitieve i Aanleiding Aan NS Railinfiabeheer B.V., 1998 een revisievergunning ingevolge is beroep ingesteld op grond waarvan grond hiervan is de verlenen

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Hoek Karel Doormanstraat Julianastraat, Rijen 5 december 2013 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen T 14 0161 I www.gilzerijen.nl Nota van inspraak

Nadere informatie

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18 Bouwwerken in en op een waterkering en bijbehorende beschermingszone Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2

Nadere informatie

Culemborg aan de Lek

Culemborg aan de Lek Ruimte voor de Rivier Culemborg aan de Lek informatieavond 27 oktober 2008 David Heikens Royal Haskoning Ruimte voor de Rivier Culemborg Inhoud 1. Hoogwaterveiligheid PKB Ruimte voor de Rivier 2. Het alternatief:

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+.

s.d. Betreft: Bezwaarschrift tegen Ontwerp-partiele herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het streekplan Overijssel 2000+. Fam. E. Stamsnijdfr Wolbeslanden 16 7627 PT Bornerbrbek Reg.nr. Dat ontv.: Routing 2 4 NOV. 2004 s.d. _^ r mm. - Ontvangsibevestiging Aan to t Provinciaal Bestuur van Overijssel -PosrtnbIs 10078 E Zwolle,

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie