Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

2 Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) Aantal objecten Acquisities en investeringen Disposities Omvang vastgoedportefeuille (inclusief Financiële vaste activa) Fondsvermogen Vreemd vermogen Brutohuuropbrengsten en overige bedrijfsopbrengsten Exploitatiekosten Overige kosten Netto-omzetresultaat Bezettingsgraad financieel 95,4% 96,7% 96,7% 96,2% 95,0% Direct resultaat Indirect resultaat Totaal resultaat Beschikbaar voor participanten Reeds uitgekeerd aan participanten Nog uit te keren aan participanten Financieel rendement 1 Direct rendement 4,9% 5,4% 5,3% 4,9% 5,2% Indirect rendement 3,0% 0,0% -3,1% -2,5% 2,5% Totaal rendement 2 8,0% 5,5% 2,1% 2,2% 7,8% Fondsrendement o.b.v. IPD Standing Investments Direct rendement 5,5% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9% Indirect rendement 4,1% 0,9% -3,9% -0,1% 3,2% Totaal rendement 2 9,8% 7,0% 1,8% 5,8% 9,3% Benchmark o.b.v. Standing Investments Direct rendement 6,2% 6,2% 6,2% 6,0% 6,1% Indirect rendement 1,4% 1,5% -3,5% -0,4% 7,0% Totaal rendement 2 7,6% 7,8% 2,5% 5,6% 13,5% Aantal participanten Aantal participaties ¹ De financiële rendementen over 2011 zijn berekend over het gemiddeld fondsvermogen. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. ² In enkele gevallen tellen de percentages niet juist op. Dit wordt veroorzaakt door de rekenmethode conform IPD (time-weighted). 02/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

3 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund 3/72

4 Grote Houtstraat, Haarlem 4/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

5 Inhoudsopgave Vijfjarenoverzicht 02 Voorwoord 07 Profiel van het Fonds 08 Verslag van de Beheerder Inleiding 10 Strategie 11 Marktontwikkelingen 14 Samenstelling portefeuille 18 Performance 24 Vooruitzichten 27 Risicomanagement 28 Besluiten van de Vergadering van Participanten 33 Verslag van de Raad van Toezicht Functie Raad van Toezicht 34 Bestuurlijke structuur 34 Behandelde onderwerpen in het verslagjaar 34 Leden van de Raad van Toezicht 37 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening 48 Overige gegevens 61 Bijlagen 1. Objectgegevens Begrippenlijst 68 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund 05/72

6 6/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

7 Voorwoord Uitstekende resultaten in dynamische markt Voor het negende jaar op rij behaalden beleggingen in winkelvastgoed het hoogste totaal rendement van de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarmee bewijst de waarde van winkelvastgoed zich ook tijdens woelige tijden: het levert een hoog en waardevast rendement op. In een dynamische markt is het Achmea Dutch Retail Property Fund erin geslaagd om in 2011 uitstekende resultaten te realiseren. De combinatie van een sterke focus op actief management en het verversen en verder uitbouwen van de portefeuille wierp ook dit jaar zijn vruchten af: het Fonds laat over 2011 een outperformance zien ten opzichte van de benchmark. Het beheer van het Fonds is in 2011 tevens verder versterkt met de aanstelling van een ervaren manager met een uitgebreide kennis op het gebied van vastgoed en vastgoedfondsen. Risk en compliance hoog op agenda In 2011 heeft de governancestructuur van Syntrus Achmea Vastgoed B.V. (handelend onder de naam Syntrus Achmea Real Estate & Finance) een nieuwe vorm gekregen. Binnen het Achmea concern is een Audit Committee geïnstalleerd waaraan de directie van Syntrus Achmea Real Estate & Finance verantwoording aflegt over risk- en compliancezaken. Voorts is in 2011 vastgelegd dat besluiten aangaande het Fonds en de besturing daarvan binnen de directie door minimaal twee directieleden worden genomen, het zogenaamde vier-ogenprincipe. Vanuit de verschillende Raden van Toezicht van de beleggingsfondsen is ook een Audit Committee ingesteld, onder andere voor fondsoverschrijdende risk- en complianceaspecten. In 2012 ziet dit Audit Committee onder meer toe op de implementatie van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), zodat de per 2013 vereiste vergunning kan worden verkregen. Vooruitzicht 2012 Ondanks teruglopende detailhandelsverkopen blijft de vraag naar winkelruimte op dominante winkellocaties in (middel)grote steden het aanbod overstijgen. De combinatie van aanwezigheid van de sterke (inter)nationale winkelketens en lokale ondernemers met meerwaarde biedt de consument de gewenste winkelbeleving. Hetzelfde geldt voor de vraag naar winkellocaties voor de dagelijkse boodschappen. In 2012 wordt dan ook het beleid om te investeren in zowel dominante winkellocaties in grote (regio)- steden als grote buurt- en wijkcentra voor dagelijkse boodschappen voortgezet. Henk Jagersma, George Dröge en Cindy Rombouts Directie Syntrus Achmea Real Estate & Finance Voorwoord 07/72

8 Profiel van het Fonds Onze missie Het Achmea Dutch Retail Property Fund streeft naar een stabiel en duurzaam rendement uit vastgoed waarin is belegd met de gelden van de participanten. Met onze vastgoedexpertise en onze kennis van de markt verzorgen wij meer dan passende huisvesting en bieden wij toegevoegde waarde voor onze huurders. Doel van het Fonds Het Achmea Dutch Retail Property Fund richt zich op de Nederlandse markt voor winkelvastgoed. Deze markt bestaat uit circa verkooppunten, evenredig verdeeld over detailhandel en niet-detailhandel, met een totale vloeroppervlakte van circa 30 miljoen vierkante meters. Het Achmea Dutch Retail Property Fund richt zich voornamelijk op winkelcentra en (grotere) solitaire winkels. Participanten Het Achmea Dutch Retail Property Fund belegt primair voor institutionele beleggers, zoals pensioen fondsen en verzekeraars. Het belegd vermogen van het Fonds ad 630 miljoen (2010: 544 miljoen) is verdeeld over 27 participanten. Beleggingsdoelstelling Het Achmea Dutch Retail Property Fund streeft naar outperformance ten opzichte van de IPD Vastgoedindex voor het segment winkels op basis van standing investments. IPD meet de rendementen op vastgoedobjecten en vastgoedportefeuilles. Drie maanden na het eind van het jaar komt de jaarindex uit. De IPD Vastgoedindex voor standing investments heeft alleen betrekking op objecten die meer dan een heel jaar in exploitatie zijn en niet in een majeure renovatiefase verkeren. Deze index toont een zuivere vergelijking tussen verschillende vastgoedmarkten en is eveneens een geschikte maatstaf ten opzichte van marktindexen van andere investeringscategorieën. Het resultaat op basis van de IPD Vastgoedindex wijkt af van het financiële rendement volgens de jaarrekening. IPD rapporteert uitsluitend op objectniveau, terwijl de financiële rapportage tevens rekening houdt met fondsspecifieke kosten en/of opbrengsten. Bijvoorbeeld kasposities en de effecten van vreemd vermogen. Voor een vergelijking op vastgoedniveau biedt de IPD Vastgoedindex echter de meest zuivere vergelijking. Uitgangspunten Het Achmea Dutch Retail Property Fund is een core beleggingsfonds dat participanten toegang biedt tot de Nederlandse markt voor winkelvastgoed. Daarbij staan vier uitgangspunten centraal: stabiele kasstroom, waardestijging, laag risico en flexibiliteit. Conform het Informatie Memorandum kan het Achmea Dutch Retail Property Fund tot niet meer dan 25% van de boekwaarde van de activa met vreemd vermogen financieren. Ultimo 2011 is er geen vreemd vermogen aangewend om activa te financieren. Fiscale structuur Het Achmea Dutch Retail Property Fund is een fonds voor gemene rekening naar Nederlands fiscaal recht dat opereert onder het regime van een fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en is onder voorwaarden onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. De belangrijkste criteria voor de status van fiscale beleggingsinstelling met betrekking tot het Fonds zijn vermeld op pagina 48 van de jaarrekening. 08/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

9 De Beheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance is de Beheerder van het Achmea Dutch Retail Property Fund. Met een totale waarde van 2,4 miljard, zowel de winkels binnen het Fonds als de discre tionaire winkelportefeuilles, en een winkeloppervlakte van circa m² verdeeld over ruim 400 objecten verspreid over Nederland is Syntrus Achmea Real Estate & Finance een van de grootste retailbeleggers in Nederland. Het totaal aantal werknemers van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is per jaareinde 256 fte s. Binnen de organisatie is de benodige expertise op het gebied van het ontwikkelen, acquireren en beheer van winkelvastgoed ruim aanwezig. Een deel van de winkelportefeuille van Syntrus Achmea Real Estate & Finance is belegd in het Achmea Dutch Retail Property Fund. Fondsstructuur Het Achmea Dutch Retail Property Fund is een beleggingsinstelling met een sui generis-constructie 1 gebaseerd op contractuele afspraken tussen de Beheerder (Syntrus Achmea Real Estate & Finance), de Bewaarder (Stichting Achmea Dutch Retail Property Fund) en de participanten 2. Dividendbeleid In oktober van elk jaar verricht het Achmea Dutch Retail Property Fund een tussentijdse voorlopige winstuitkering, gebaseerd op een schatting van het direct resultaat in het voorgaande halfjaar. In april van elk jaar verricht het Fonds vervolgens een additionele voorlopige winstuitkering. Deze voorlopige winstuitkering is gelijk aan 90% van de schatting van het direct resultaat in het voorgaande kalenderjaar (onder aftrek van tussentijdse voorlopige winst uitkeringen). Na goedkeuring van de jaarrekening stelt het Fonds het slotdividend vast. Indien blijkt dat het direct resultaat groter is dan de verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan keert het Fonds vervolgens in juli een slotdividend uit. Indien blijkt dat het direct resultaat kleiner is dan de reeds verrichte voorlopige (tussentijdse) winstuitkeringen, dan worden te veel uitgegeven participaties ingetrokken voor zover uitkering plaatsvond door middel van participaties en dienen de participanten hetgeen zij te veel ontvangen hebben te retourneren voor zover uitkering in contanten plaatsvond. Het Fonds kan afwijken van het hierboven beschreven dividendbeleid indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de FBI-criteria. Uitkering van dividend vindt in beginsel plaats in de vorm van participaties. Voor de uitgifte van dergelijke participaties worden geen kosten in rekening gebracht. Op verzoek kan uitkering in contanten plaatsvinden. Door het Fonds uit te keren dividenden zijn onderworpen aan Nederlandse dividendbelasting. In Nederland gevestigde participanten die zelf zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting, zoals pensioenfondsen, kunnen deze ingehouden dividendbelasting terugvorderen. Productkenmerken Alle belangrijke kenmerken van het Achmea Dutch Retail Property Fund zijn uitgebreid vastgelegd in het Informatie Memorandum van het Fonds (1 januari 2007). Dit Informatie Memorandum is laatstelijk aangepast op 1 januari Een exemplaar wordt u op verzoek toegestuurd. 1 Dit is een constructie die niet als zodanig in de wet genoemd is. 2 Degene die blijkens het participantenregister gerechtigd is tot één of meer participaties. Profiel van het Fonds 09/72

10 Verslag van de Beheerder Inleiding Het jaarverslag over 2011 van het Achmea Dutch Retail Property Fund bevat naast het Verslag van de Beheerder, de jaarrekening (balans, winsten-verliesrekening, kasstroomoverzicht en de toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening) en de overige gegevens, waaronder de controleverklaring van een onafhankelijke externe accountant. Het jaarverslag gaat in op de strategie van het Fonds, de ontwikkeling in 2011 en de behaalde resultaten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan risicomanagement. Ten slotte wordt ingegaan op de besluiten van de Vergadering van Participanten en is er een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen. In deze economisch woelige periode komen de belangrijke kenmerken van winkelvastgoed, een hoog en waardevast rendement, prominent naar voren. Voor het negende jaar op rij behaalden beleggingen in winkelvastgoed het hoogste totaal rendement van de Nederlandse vastgoedmarkt. Over deze periode lag het rendement gemiddeld twee procent hoger dan bij de andere vastgoedsectoren. In een dynamische markt is het Achmea Dutch Retail Property Fund erin geslaagd om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren. Het rendement van het Fonds op basis van IPD-methodiek bedroeg 9,8% en dit betekende een outperformance van 220 basispunten ten opzichte van de benchmark (7,6%). De combinatie van een sterke focus op actief management en de verversing en het uitbouwen van de portefeuille werpt zijn vruchten af. Spuimarkt, Den Haag 10/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

11 Strategie Het Achmea Dutch Retail Property Fund is opgericht in 1992 als sectoraal fonds met als doel te investeren in solitaire winkels in kleine steden. In 1998 is het beleggingsbeleid gewijzigd waardoor ook grootschalige projecten in de portefeuille konden worden genomen. Het Fonds is de afgelopen jaren fors gegroeid door de herstructurering van beleggingen en de aankoop van grootschalige projecten in de binnensteden. Per 1 januari 2007 zijn de Fondsvoorwaarden gemoderniseerd. Beleggingsbeleid Het Achmea Dutch Retail Property Fund richt zich primair op het aankopen en exploiteren van vastgoedobjecten in de sector winkels. Daarnaast kan het Fonds maximaal 20% van het belegd vermogen in andere sectoren beleggen, voor zover een relatie bestaat met de sector winkels of als de belegging anderszins aansluit bij de registergoederen van het Fonds. Ultimo 2011 is het Fonds gespreid over 64 objecten van gemiddeld circa 9,8 miljoen (2010: 75 objecten van gemiddeld circa 7,2 miljoen). De vastgoedportefeuille in exploitatie vertegenwoordigde een waarde van 630 miljoen (2010: 544 miljoen). Van de totale omvang van de portefeuille van het Achmea Dutch Retail Property Fund was 97% belegd in winkels. Het restant is belegd in kantoren, woningen en parkeergarages, voornamelijk behorend bij het winkelvastgoed. Portefeuillebeleid Het beleid rust op drie pijlers. De eerste pijler is gericht op de productkeuze. De tweede pijler betreft een combinatie van segment- en geo grafische keuze. De derde pijler betreft de verdeling over de twee hoofdcategorieën van de winkelmarkt: luxe consumptiegoederen en dagelijkse boodschappen. De eerste pijler richt zich op winkels en winkel centra met een dominante positie in het verzorgingsgebied. De verwachte huur- en waardegroei van deze objecten ligt hoger dan bij objecten die een minder dominante positie innemen. In de tweede pijler wordt de segment- en geografische keuze uitgewerkt. De voorkeur gaat voornamelijk uit naar primaire locaties in grote steden en regiosteden en grote buurt- en wijkcentra. De laatste jaren is een ontwikkeling zichtbaar dat consumenten een groter deel van hun budget uitgeven in de kernwinkelgebieden van een steeds kleiner aantal grote steden en regiosteden. Wij verwachten dat deze trend zal doorzetten en willen de focus in de portefeuille op deze locaties versterken. Met de focus op grote buurt- en wijkcentra willen wij inspelen op de verwachte verdere groei van consumentenbestedingen in dit segment. Door de behoefte van consumenten aan one-stop-shopping gaat deze groei ten koste van kleine buurt- en wijkcentra. Bij zowel de kernwinkelgebieden als de grote buurt- en wijkcentra is een positieve bevolkings- en inkomensgroei in het verzorgingsgebied een belangrijke aanwijzing voor bovengemiddelde rendementen op langere termijn. Binnen de derde pijler streeft het Fonds naar een minimale allocatie van 70% naar winkels gericht op luxe consumptiegoederen. Dat is gebaseerd op de verwachting dat deze winkelbeleggingen een sterkere ontwikkeling zullen laten zien dan de winkelmarkt als geheel. Van de portefeuille ligt de maximale allocatie naar winkels en winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen op 30%. Deze categorie wordt geacht minder conjunctuurgevoelig te zijn en draagt derhalve bij aan de stabiliteit in de portefeuille. Verslag van de Beheerder 11/72

12 Objectbeleid Naast een uitgekiend portefeuillebeleid vormt het objectbeleid een tweede motor voor het rendement van het Achmea Dutch Retail Property Fund. Het objectbeleid kent twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een uitgekiend aan- en verkoopbeleid van objecten. Het tweede onderdeel betreft actief management van de portefeuille. Objecten worden aangekocht in lijn met het bovenstaande portefeuillebeleid, waarbij de focus ligt op de kwaliteit van de locatie, het object en de huurders. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt aandacht besteed aan een afgewogen samenstelling van huurders naar contractduur en segment. Actief management betreft een samenspel tussen het realiseren van maximale huurverhogingen en beperking van de leegstandsrisico s om de waarde te maximaliseren. Dit is onder meer te realiseren door het optimaliseren van de huurdersmix, herontwikkeling en uitbreiding van het object. Tot slot worden op basis van objectanalyses vastgesteld welke objecten op de middellange termijn (eventueel) in aanmerking komen voor dispositie. Deze analyses zijn vooral gebaseerd op mogelijkheden voor rendementsverbetering door waardetoevoeging, marktanalyse, portefeuille beleid en kwalitatieve verbetering. Bij het behalen van een optimaal resultaat uit verkoop zijn timing en het nemen van verkoopbevorderende maatregelen essentieel. Syntrus Achmea Real Estate & Finance zet zich actief in om de binnensteden van de grotere Nederlandse steden duurzaam aantrekkelijk te houden voor winkelconsumenten. In binnensteden waar het Achmea Dutch Retail Property Fund bezit heeft of wil investeren, overlegt Syntrus Achmea Real Estate & Finance hierover onder meer met gemeentebesturen. Ook is Syntrus Achmea Real Estate & Finance actief in binnenstadsplatformen. Doel van deze activiteit is ervoor te zorgen, dat naast de A-locaties met name ook de B- en C-locaties hun aantrekkelijkheid behouden. Zo mogelijk als aantrekkelijke klein schalige winkelstraten, zo nodig door transformatie naar andere bestemmingen, waaronder wonen. Spuimarkt, Den Haag 12/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

13 Duurzaamheid Het Fonds richt zich op duurzaam vastgoed dat op lange termijn aantrekkelijk blijft, zowel voor gebruikers als beleggers. Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk element met het oog op het maatschappelijke belang, maar ook vanuit rendementsoptiek en de toekomstwaarde van winkelvastgoed. De winkelobjecten worden casco verhuurd. De installaties zijn eigendom van de huurder, waardoor deze de meeste invloed kan uitoefenen op de verduurzaming van het pand. De Beheerder vindt het van belang om de huurders te adviseren over hoe zij het vastgoed kunnen verduurzamen. Het Fonds richt zich bij winkelobjecten op het voorlichten van huurders middels Energie Prestatie Maatwerkadviezen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de maatregelen waarmee de Beheerder en de huurder een winkel gezamenlijk kunnen verduurzamen. Tevens wordt daarbij het energielabel opgesteld. In 2012 dienen alle objecten voorzien te zijn van een energielabel. Met deze aanpak is het Fonds koploper en voorbeeld op de Nederlandse winkelmarkt, waar vanaf 2013 een energielabel verplicht wordt gesteld. Agentschap NL heeft dit initiatief opgepakt en onderzoekt de mogelijkheid om een zogenaamd duolabel op de markt te brengen. Een duolabel bestaat uit een label voor de energieprestatie van het casco van de winkel, waarvoor de eigenaar/belegger verantwoordelijk is (onder meer isolatie) en een label voor de energieprestatie van de installaties, waarvoor de huurder verantwoordelijk is (koeling, verwarming en verlichting). Door deze twee te combineren is er per winkelunit een duolabel op te stellen. Op basis van dit duolabel kunnen specifieke adviezen worden opgesteld voor de eigenaar en de huurder: wie welke verbeteringen kan uitvoeren om het label (de energiezuinigheid) te verbeteren. Bij winkelcentra kan de Beheerder meer sturen op duurzaamheid dan bij solitaire winkelobjecten. In het geval van winkelcentra kan de Beheerder namelijk de gemeenschappelijke ruimten en installaties verduurzamen, onder meer door toepassing van energiezuinige verlichting en efficiëntere installaties. Zo wordt in het winkelcentrum Leyweg te Den Haag bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een WKO-installatie (warmtekoude-opslag), energiezuinige verlichting in de parkeergarage en de passages, alsmede groene daken (mos-sedum dakbedekking). In winkelcentrum De Symfonie te Nieuw-Vennep is het glas vervangen, waardoor een beter binnenklimaat en betere isolatie zijn gerealiseerd. Daarnaast werkt de Beheerder samen met een aantal andere beleggers momenteel aan de ontwikkeling van een module in GPR Gebouw voor winkelvastgoed. GPR Gebouw is een veel toegepast meetinstrument in de Nederlandse markt om vastgoed te beoordelen op de thema s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Omdat GPR Gebouw breder kijkt dan alleen het energieaspect, ziet de Beheerder dit meetinstrument als volgende stap in de beoordeling van de mate van duurzaamheid van winkelvastgoed. Bij gebleken geschiktheid kan dit instrument gebruikt worden als duurzaamheidstoets voor aan te kopen winkelcentra. Niet alleen houdt de Beheerder de duurzaamheid van het vastgoed tegen het licht. Ook wordt het eigen duurzaamheidsbeleid geanalyseerd. In 2011 heeft de Beheerder met het Fonds geparticipeerd in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). De GRESB is een internationale duurzaamheidsbenchmark voor vastgoedfondsen waarin kwantitatieve scores worden toegekend voor de kwaliteit van het duurzaamheidsbeleid. Op basis hiervan heeft de Beheerder een aantal speerpunten vastgesteld om het duurzaamheidsbeleid verder aan te scherpen. In 2012 wordt begonnen met de uitvoering van de speerpunten. Dit zal leiden tot een hogere GRESB-score in de toekomst. Verslag van de Beheerder 13/72

14 Marktontwikkelingen Gebruikersmarkt Het omzetherstel dat bij de detailhandel in 2010 inzette, heeft in 2011 geen vervolg gekregen. De omzetgroei bleef met 0,4% ten opzichte van het voorgaande jaar beperkt en kwam vooral voor rekening van de prijsinflatie. De volumes lopen sinds medio 2011 duidelijk terug. Achter de stagnerende omzetontwikkeling zit een afnemende consumptie door huishoudens. Consumenten verliezen aan koopkracht en daarnaast is het gemiddeld particulier vermogen afgelopen jaar gedaald. Voor 2012 en de jaren daaropvolgend duiden de vooruitzichten niet op een herstel. Dit in combinatie met het oplaaien van de eurocrisis zorgde in de tweede helft van 2011 voor een zeer forse daling van het consumentenvertrouwen tot het niveau van tijdens de kredietcrisis in Binnen de totale detailhandel doet de foodsector, en dan met name de supermarkten, het relatief goed met een aanhoudende omzetgroei van 1,8% ten opzichte van In de non-foodsector inclusief bijvoorbeeld kleding, consumentenelektronica en meubels lag de omzet met 2,1% lager dan het voorgaande jaar. Door de gelijkblijvende tot dalende omzetten en de toenemende concurrentie van andere verkoopkanalen zoals internet nemen de problemen in de detailhandel zichtbaar toe. Onder andere de winkelketens van It s, Hans Textiel, Léon en Schlecker werden failliet verklaard en de verwachting is dat meer formules zullen volgen. Consumentenvertrouwen, koopbereidheid en economisch klimaat (in %) 40% 30% Consumentenvertrouwen Koopbereidheid Economisch klimaat 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Bron: CBS 14/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

15 Afgezien van de toenemende concurrentie tussen verkoopkanalen en winkelketens neemt door het toenemend aanbod van winkels ook de concurrentie tussen winkelgebieden toe. Over 2011 genomen nam de totale winkelvoorraad toe met m² tot 30,8 miljoen m². Hoewel de groei van de winkelvoorraad duidelijk afzwakt ten opzichte van voorgaande jaren is de uitbreiding van de winkelvoorraad groter dan de totale jaaropname van bijna m². Hierdoor draagt nieuwbouw bij aan het toenemend aanbod van winkelruimte van 2,6 naar bijna 3,0 miljoen m² en de oplopende leegstand richting de 7%. Onder druk van de toenemende concurrentie nemen de verschillen tussen sterke en zwakke winkellocaties steeds verder toe. Door de ruime keuzemogelijkheden stellen consumenten steeds hogere eisen aan het winkelaanbod en de winkelbeleving. Met name in krimpregio s, kleine kernen en perifere winkellocaties neemt de leegstand toe en verschraalt het winkelaanbod. Na 2009 en 2010 is 2011 het derde achtereenvolgende jaar met een daling van de gemiddelde winkelhuren die vooral deze winkelsegmenten treft. Daar staat tegenover dat de belangrijkste winkelgebieden in de grote en middelgrote steden hun positie juist versterkten. Voor deze beste winkellocaties is nauwelijks sprake van leegstand en bleven de huurprijzen op A1-locaties stabiel. Voor de topwinkelstraten zoals Kalverstraat (Amsterdam), Grote Staat (Maastricht), Lange Elisabethstraat (Utrecht), Lijnbaan (Rotterdam), Spuistraat (Den Haag) en Herestraat (Groningen) stegen de huren zelfs tot licht boven de inflatie. De meest aantrekkelijke binnensteden bieden door hun setting en functiemenging van nature een hoge belevingswaarde en prettig verblijfsklimaat. Het zijn deze kwaliteiten waardoor deze winkelgebieden minder geraakt worden door de toenemende internetbestedingen. Sterker nog: de functie van de fysieke winkel wordt in toenemende mate benaderd vanuit een multichannel verkoopstrategie, waarbij het geheel meer is dan de som der delen van de verschillende verkoopkanalen. De opmars Omzetontwikkeling detailhandel (% mutatie t.a.v. jaar eerder) 10% 8% 6% 4% 2% 0% % -4% -6% -8% Foodsector Non-foodsector Detailhandel (excl. apotheken) Bron: CBS Verslag van de Beheerder 15/72

16 van nieuwe winkelconcepten zoals een experience center of flagship store maakt duidelijk dat de fysieke winkel steeds vaker gebruikt wordt om consumenten te verleiden, inspireren en binden. Internationale retailers die zich in Nederland wensen te vestigen of willen uitbreiden, focussen zich dan ook op de beste locaties in een beperkt aantal winkelgebieden. Afgezien van de aanhoudende belangstelling van nieuwe retailers is er voor de beste locaties ook sprake van een zogenaamd opschuifeffect : leeg komende winkelruimten worden opgevuld door winkels uit de aanloopstraten. Buiten de belangrijkste winkelstraten is er ook herbestemming van leegstaande winkels tot bijvoorbeeld dienstverlening of horeca. Tegen de trend in nam de leegstand in het centrum van Amsterdam hierdoor af van 2,3% naar 1,6%, maar ook in middelgrote steden daalde de leegstand. Afgezien van de binnensteden geldt ook voor de goed gepositioneerde en bereikbare stadsdeel- en wijkcentra met een compleet aanbod van dagelijkse en niet-dagelijkse winkelvoorzieningen dat zij hun concurrentiepositie weten te versterken. Beleggingsmarkt In 2010 steeg het transactievolume door de grote vraag naar winkelvastgoed nog naar 2,2 miljard, maar over 2011 volgde de beleggingsmarkt voor winkels het algemene beeld en viel het volume met een derde terug naar 1,4 miljard. Daarmee behoorden winkels samen met kantoren tot de grootste vastgoedcategorie. Hoewel in de terugval van de winkelbeleggingen het eenmalige effect zit van een grote portefeuille die in 2010 verhandeld werd en het volume dicht bij het langjarig gemiddelde ligt, is in de beleggingsmarkt voor winkelvastgoed een lichte kentering zichtbaar. Beleggers zoeken naar meer zekerheid en focussen zich op solitaire winkelpanden op de beste locaties, sterke stadsdeelcentra en goed gepositioneerde supermarkten. Ondanks de beperkte beschikbaarheid van solitaire Opname en aanbod van winkelruimte (in mln. m 2 ) 3,2 Aanbod Opname 2,4 1,6 0,8 0, Bron: Jones Lang LaSalle 16/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

17 winkel panden kwam bijna de helft ( 673 miljoen) van het transactievolume wel voor rekening van dit segment dat, evenals de supermarkten, een stabilisatie liet zien in de aanvangsrendementen. Voor de beste locaties bleven de bruto-aanvangsrendementen met een bandbreedte van 3,75% tot 4,25% gelijk aan het niveau van vorig jaar. Voor de winkelcentra bedroeg het transactievolume 587 miljoen, ruim 40% van het totaal. Verder wisselde met 152 miljoen relatief veel grootschalige en perifere detailhandel van eigenaar. De grootste transacties in de markt betroffen: winkelcentrum Makado in Beek voor dit Fonds en de nieuwbouwontwikkelingen Bigshops Parkboulevard Rotterdam voor 44 miljoen en Retail Park Zaandam voor 15 miljoen. Beleggingsactiviteit winkels (in mld.) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Verslag van de Beheerder 17/72

18 Samenstelling portefeuille Ultimo 2011 bedroeg de totale portefeuille van het Achmea Dutch Retail Property Fund 630 miljoen (2010: 544 miljoen). Gedurende het jaar is er voor totaal 97,2 miljoen geïnvesteerd en is voor 25,4 miljoen gedesinvesteerd. Het nettoverkoopresultaat over 2011 bedroeg 1,7 miljoen. Verderop in het verslag treft u de verkochte objecten aan. De investeringen hebben betrekking op de operationele portefeuille ( 1,7 miljoen) en de aanschaf van nieuwe objecten ( 95,5 miljoen). De portefeuille bestaat voornamelijk uit winkelvastgoed. Daarnaast is een klein deel van het vermogen belegd in andere vastgoedsectoren. Veelal zijn deze overige beleggingen gelieerd aan de winkelobjecten in de portefeuille. Voorbeelden zijn een parkeergarage bij een winkelcentrum of woningen boven een winkelcentrum. Aankopen in Almere en Beek Een actief aan- en verkoopbeleid heeft als doel de portefeuille van het Achmea Dutch Retail Property Fund in lijn te brengen met het geformuleerde portefeuillebeleid. Zoals eerder uiteengezet richt het portefeuillebeleid zich op dominante winkelposities in het verzorgingsgebied. Verder gaat de voorkeur uit naar primaire locaties in grote steden en regiosteden en grote buurt- en wijkcentra. Ten slotte streeft het Fonds naar een optimale samenstelling tussen de twee hoofdsegmenten (luxe consumptiegoederen en dagelijkse boodschappen). In 2011 heeft het Achmea Dutch Retail Property Fund voor 95,5 miljoen geïnvesteerd in de acquisitie van winkelcentrum Buitenmere in Almere en winkelcentrum Makado in Beek. Het Fonds heeft voor circa twee derde geparticipeerd in de aankoop van het zuidelijk deel van het winkelcentrum Buitenmere, wat overeenkomt met een investering van 36,6 miljoen. Het verworven vastgoed maakt deel uit van het stadsdeelcentrum Buitenmere en is in combinatie met het retail-leisurecentrum DoeMere de meest omvangrijke winkellocatie in Almere naast het stadshart Almere. Portefeuille naar samenstelling sector 19,13% Primaire locaties in grote en regiosteden Grote buurt- en wijkcentra Overige segmenten 46,94% 33,93% 18/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

19 In stadsdeel Almere-Buiten is het de belangrijkste winkelconcentratie. Het verworven onderdeel omvat 44 commerciële units, verdeeld over circa m². Qua branchering valt op dat het in eigendom zijnde, zuidelijke gedeelte van het winkelcentrum de laatste jaren sterk veranderd is. Dit wordt bevestigd door de komst van een HEMA en door toevoeging van winkels zoals Hunkemöller en Vero Moda. Ondanks de relatief hoge aanwezigheid van dagelijkse voorzieningen is het winkelcentrum zich aan het ontwikkelen van een groot wijkwinkelcentrum naar een stadsdeelcentrum van formaat. Het winkelcentrum Makado in Beek te Limburg betrof een investering van 58,9 miljoen. Het winkel centrum kent een cirkelvormige structuur met in totaal m² winkelvloeroppervlak, verdeeld over 64 winkelunits. De gunstige ligging ten opzichte van snelwegen (A2 en A76) en de ruime (gratis) parkeermogelijkheden op eigen terrein zorgen voor een hoge aantrekkingskracht. Het verzorgingsgebied richt zich primair op gemeenten in Limburg, maar strekt zich eveneens uit tot België en Duitsland. De aantrekkelijkheid is versterkt door de aanpassing van de branchering de afgelopen jaren. Er is een accent gekomen op kleding en mode. Het winkelcentrum is momenteel volledig verhuurd en is eigenlijk te klein voor het verzorgingsgebied. Vanuit de retailers is er grote belangstelling voor winkels binnen dit winkelcentrum, alleen de ruimte ontbreekt. Uit analyses blijkt dat er een uitbreidingspotentie van circa m² aanwezig is. Verder onderzoek zal worden verricht om deze potentie mogelijk te realiseren. Uitbreiding van de pijplijn met winkelcentrum Achter de Lange Stallen Zoals eerder beschreven zijn in 2011 twee projecten met een waarde van 95,5 miljoen aangekocht en toegevoegd aan de portefeuille. Per ultimo 2011 bestaat de pijplijn uit twee objecten met een totale verwachte investering van 112,4 miljoen. Deze twee objecten zijn in ontwikkeling en worden op termijn aan de portefeuille toegevoegd. Samenstelling portefeuille naar segment 21,46% Luxe consumptiegoederen Dagelijkse boodschappen 78,54% Verslag van de Beheerder 19/72

20 Naast het winkelcentrum Oostpoort is in 2011 het nieuwbouwplan Achter de Lange Stallen te Breda met een verwachte investering van 70,4 miljoen toegevoegd aan de pijplijn. Van de pijplijn is voor 0,2 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Toevoeging van het winkelcentrum Achter de Lange Stallen aan de portefeuille is een bijzondere kans om via een grootschalige binnenstadsontwikkeling winkels op een uitstekende plek te verwerven. De locatie Achter de Lange Stallen is namelijk uniek in Nederland; van alle steden met meer dan inwoners is het de enige grootschalige onbebouwde kavel die tegen het A1-winkelgebied aan ligt. Het winkelcentrum is gelegen in het centrum van Breda en heeft zijn entree aan een van de hoofdwinkelstraten in Breda, namelijk de Ginnekenstraat. De nieuwbouw heeft betrekking op de ontwikkeling van een winkelcentrum van circa m², onderverdeeld naar 34 winkel units. Het winkelcentrum bevindt zich op maaiveld niveau en een aantal winkelunits heeft zowel winkelruimte op de begane grond als op de eerste verdieping. Door de combinatie van winkels, woningen en parkeren krijgt dit nieuwe stuk binnenstad een hoog stedelijk karakter dat een kwaliteitsimpuls moet geven aan de binnenstad van Breda. Verkopen uit de portefeuille Wij volgen de markt nauwgezet om daar waar wenselijk objecten te verkopen. In 2011 zijn de volgende 13 objecten verkocht: Amsterdam Osdorpplein Borne Nieuwe Markt (woningen) Borne Nieuwe Markt (winkels) Duiven Rijksweg (woningen) Duiven Rijksweg (winkels) Enkhuizen Westerstraat Enschede De Heurne Gouda Markt Leidschendam Liguster Best Rendierhei Roermond Markt s-heerenberg Stadswal Waddinxveen Groensvoorde Deze objecten pasten niet meer in het beleggingsbeleid van het Fonds en/of de objectspecifieke Verdeling naar provincie 18% 5% 25% Noord-Brabant Noord-Holland Utrecht Zuid-Holland Overig 42% 10% 20/72 Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Retail Property Fund

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Retail Property Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Retail Property Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten 63 64 75 66 65 Acquisities en investeringen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund

Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Residential Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Residential Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007 Aantal objecten 74 67 66 65 59 Acquisities en investeringen 54.112

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie

INVESTMENT SNAPSHOT. Nederland Januari 2012. Cushman & Wakefield Research Publicatie INVESTMENT SNAPSHOT Nederland Januari 2012 DE BELEGGINGSMARKT IN 2011 ALGEMEEN Het jaar 2011 begon met een positieve stemming op zowel de gebruikers als de beleggingsmarkt. Ondanks dat de beleggingsniveaus

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

NEDERLANDSE WINKELMARKT

NEDERLANDSE WINKELMARKT April 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE WINKELMARKT 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Normalisatie van winkelhuren biedt retailers perspectief De winkelhuurprijzen zijn in tweederde van de door JLL

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

De Nederlandse winkelmarkt

De Nederlandse winkelmarkt De Nederlandse winkelmarkt Outlook Nederlandse winkelmarkt Nieuwe kansen voor retail. Wijkcentra op een kantelpunt. 15 16 17 18 Waardegroei G4-binnensteden winkels + + + + G5-15 binnensteden =/+ =/+ =/+

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT

Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Presentatie door: Jeroen Lokerse CUSHMAN & WAKEFIELD KANSEN EN BEDREIGINGEN IN DE NEDERLANDSE WINKELMARKT Inhoud Introductie spreker: drs. Jeroen M. Lokerse MSRE MRICS Korte introductie Cushman & Wakefield

Nadere informatie

De Duitse winkelmarkt

De Duitse winkelmarkt De Duitse winkelmarkt Outlook Duitse winkelmarkt Uitstekende vooruitzichten winkelmarkt in de grootste steden 15 16 17 18 Waardegroei High street retail + + + + Dominante winkelcentra + + + + Boodschappencentra

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Special huurprijzen winkelmarkt

Special huurprijzen winkelmarkt januari 2016 Special huurprijzen winkelmarkt Huurprijsdaling zet zich gestaag door in 2015 Voor de Nederlandse winkelmarkt geldt, zoals ook zichtbaar binnen de andere commerciële vastgoedsectoren, dat

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel

Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2015 TRADING UPDATE Q3 2015 Vastned verwacht direct resultaat 2015 van minimaal 2,50 per aandeel Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q3 2015: 96,5% (premium city high : 98,8%) -

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII C.V. Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIII C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiii 2 VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Trading update Q1 2014

Trading update Q1 2014 Trading update Q1 2014 NSI N.V. Highlights NSI heeft tijdens de presentatie van de jaarcijfers in februari de portefeuillestrategie voor 2014-2016 gepresenteerd, gericht op waardeontwikkeling en kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

WINKELHART LELYSTAD C.V.

WINKELHART LELYSTAD C.V. ANNEXUM WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012 Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Office Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Office Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten¹ 21 21 21 20 21 Acquisities en investeringen 2-1.718 41

Nadere informatie

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011

Presentatie. Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen. Zeist. 26 mei 2011 Presentatie Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen Zeist 26 mei 2011 1930 1970 Veilingen, taxaties & schaderegeling 1990 1997 Specialisatie & Focus 1970 1980 Expansie 1997-2007 Diversificatie 1980

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund

Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund Jaarverslag 2012 Achmea Dutch Residential Fund Vijfjarenoverzicht Achmea Dutch Residential Fund (bedragen x 1.000) 2012 2011 2010 2009 2008 Aantal objecten 79 74 67 66 65 Investeringen 69.248 54.112 6.896

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Achmea Dutch Health Care Property Fund

Jaarverslag 2011. Achmea Dutch Health Care Property Fund Jaarverslag 2011 Achmea Dutch Health Care Property Fund Kerngegevens Achmea Dutch Health Care Property Fund (bedragen x 1.000) 2011 2010 Aantal objecten 7 1 Acquisities en investeringen 29.858 6.347 Disposities

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV.

Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede halfjaar van 2014 van Holland Immo Group X/Woningfonds CV. «Bedrijf» «Persoon» «Adres» «Postcode» «Plaats» «Land» Eindhoven, 23 januari 2015 Betreft: Holland Immo Group X/Woningfonds CV «Aanhef», Bijgaand treft u aan het halfjaarbericht betreffende het tweede

Nadere informatie

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XI C.V. Halfjaarverslag 2013 Renpart Retail XI C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel

Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel PERSBERICHT 3 november 2014 TRADING UPDATE Q3 2014 Vastned verhoogt verwachting direct resultaat 2014 naar 2,35 per aandeel Hoofdpunten derde kwartaal 2014: - Bezettingsgraad stabiel op 96,5% (eind Q2

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 2015 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Klaartje Asselbergs Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Hoogoorddreef 15

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Renpart Retail XIV C.V.

Renpart Retail XIV C.V. Renpart Retail XIV C.V. Halfjaarverslag 2014 voor publicatie Renpart Retail XIV C.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rrxiv VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties

Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties PERSBERICHT 11 mei 2015 TRADING UPDATE Q1 2015 Tweedeling in het retaillandschap bevestigt strategische keuze voor de beste locaties Hoofdpunten: - Bezettingsgraad eind Q1 2015: 96,4% (premium city high

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen

Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015. Het vermogen om te renderen Renpart Retail XIII C.V. Halfjaarverslag 2015 Renpart Retail XIII C.V. Het vermogen om te renderen VERSLAG VAN DE BEHEREND VENNOOT Geachte participant, Hierbij bieden wij u het verslag aan over het eerste

Nadere informatie

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013

VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Persbericht VASTNED OP SCHEMA MET EXECUTIE STRATEGIE DOOR DESINVESTERINGEN Trading update eerste kwartaal 2013 Hoofdpunten Q1 2013 (tussen haakjes Q4 2012) Bezettingsgraad eind Q1 2013: 94,3% (95,0%),

Nadere informatie

WONINGFONDS APELDOORN CV

WONINGFONDS APELDOORN CV ANNEXUM WONINGFONDS APELDOORN CV HALFJAARBERICHT 2013 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Bewaarder Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn Claude Debussylaan

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Vesteda Update Q1 2015

Vesteda Update Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Wooncomplex De Ooievaar in Purmerend, geacquireerd door Vesteda van woningcorporatie Wooncompagnie in Q1 2015 Vesteda Update Q1 2015 Inhoud 2 Inhoud Introductie Managing Board 3

Nadere informatie

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad

Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad PERSBERICHT 22 mei 2014 TRADING UPDATE Q1 2014 Vastned's premiumcitystrategie verbetert bezettingsgraad Hoofdpunten Q1 2014: - Bezettingsgraad stijgt van 94,0% eind 2013 naar 96,5% eind Q1 2014 (premium

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie