1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)"

Transcriptie

1 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, schepenen, Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs, raadsleden, Kristien Schoofs, secretaris. VERONTSCHULDIGD: Thierry de Grunne, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, raadsleden. DE VERGADERING WORDT OM 20:08 UUR GEOPEND. DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING Gezien het de eerste zitting van het nieuwe jaar is wenst voorzitter Wouter Raskin alle aanwezigen het allerbeste toe voor De voorzitter deelt tevens mee dat raadslid Veerle Schoenmaekers de functie van fractieleider voor Pro-Bilzen overneemt van schepen Peter Simons. DE RAAD GAAT OVER TOT DE BEHANDELING VAN DE AANVULLENDE DAGORDE AP 1. Akteneming van het ontslag van de heer Mark Huygen als gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet op het schrijven van 27 januari 2015 van de heer Mark Huygen, wonende te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat 12, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 15; Overwegende dat overeenkomstig artikel 15 van het gemeentedecreet het ontslag definitief is na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad; De gemeenteraad neemt akte van de brief van 27 januari 2015 van de heer Mark Huygen, wonende te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat 12, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als effectief lid van de gemeenteraad.

2 2 Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan betrokkene en aan de hogere overheid. AP 2. Installatie van mevrouw Katrien Timmers als opvolgend gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden, waarbij akte wordt genomen van het ontslag van gemeenteraadslid Mark Huygen, ingediend bij brief d.d. 27 januari 2015; Overwegende dat mevrouw Katrien Timmers de eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervanger is op lijst nummer 7 (CD&V-NIEUW), waartoe de heer Mark Huygen behoorde; Gelet op de voorliggende documenten betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden bij mevrouw Katrien Timmers, waaruit blijkt dat betrokkene: - de Belgische nationaliteit bezit of onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie; - de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; - ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad Bilzen; - niet door een veroordeling ontzet is uit het recht om gekozen te worden; - niet uitgesloten of geschorst is van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer; - niet veroordeeld is in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften, omkoping en belangenvermenging; Overwegende dat zij zich niet bevindt in een der gevallen van onverenigbaarheden, zoals bepaald in het gemeentedecreet; Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Overwegende dat er derhalve geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Katrien Timmers geldig worden verklaard en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed; Enig artikel De geloofsbrieven van mevrouw Katrien Timmers, boven bedoeld, als gemeenteraadslid worden geldig verklaard. Mevrouw Katrien Timmers, wonende te 3740 Bilzen, Jeugdstraat 4A, wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. Zij legt deze onmiddellijk af in openbare vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

3 3 Derhalve is mevrouw Katrien Timmers aangesteld als plaatsvervangend titelvoerend gemeenteraadslid, ter vervanging van de heer Mark Huygen, wiens mandaat zij zal voltrekken. Mevrouw Katrien Timmers zal op de ranglijst worden gebracht onder nummer 19 na Annick Ponthier. AP 3. Vaststelling rangorde van de gemeenteraadsleden Gelet op de omzendbrief BB 2012/02 van 19 oktober 2012 aangaande de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat wordt aangeraden een rangorde op te stellen, hoewel dat niet verplicht is; Overwegende dat de rangorde dienstig is in een aantal gevallen (o.a. vervanging van een schepen, vervanging van de ambtenaar van de burgerlijke stand); Overwegende dat in de omzendbrief voornoemd de rangschikking als volgt wordt vastgesteld: De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag onderbroken zijn. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur. Gelet op de akteneming van het ontslag van de heer Mark Huygen als gemeenteraadslid; Overwegende dat artikel 16 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen, vervangen wordt door de opvolger, aangewezen overeenkomstig de Gemeentekieswet; Gelet op de installatie van mevrouw Katrien Timmers als opvolgend gemeenteraadslid; Gelet op de wenselijkheid om de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast te stellen; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Enig artikel: De raad hecht zijn goedkeuring aan de navolgende ranglijst van de raadsleden:

4 4 TABEL MET AANDUIDING VAN DE RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN nr. naam en voornaam partij anciënniteit Naamstemmen 1 Johan Sauwens CD&V-NIEUW van 02/01/1977 tot Leterweg 66 heden 38 jaar 1 maand 2 Jos Roebben CD&V-NIEUW van 3/01/1983 tot Blindestraat 7 heden 32 jaar 1 maand 3 Bruno Steegen Open Vld van 7/05/1989 tot Onderwijsstraat 1 heden 25 jaar 9 maanden 4 Fons Caubergh PRO-Bilzen van 7/05/1989 tot 938 Grotstraat 36 heden 25 jaar 9 maanden 5 Guy Swennen PRO-Bilzen van 02/01/1983 tot Biesenweg 9 23/10/1985 en van 02/01/1995 tot heden 22 jaar 11 maanden 6 François Nelissen CD&V-NIEUW van 13/04/1992 tot Striekestraat 7 A 01/02/2011 en van 02/01/2013 tot heden 20 jaar 11 maanden 7 Thierry de Grunne CD&V-NIEUW van 02/01/1995 tot heden 976 Waterkasteelstraat 1 20 jaar 1 maand 8 Frieda Brepoels N-VA van 02/01/1983 tot Brabantsestraat 13 04/12/1991, van 02/01/2007 tot 26/09/2011 en van 02/01/2013 tot heden 15 jaar 9 maanden 9 Maike Meijers CD&V-NIEUW van 02/01/2001 tot heden Mathijsestraat jaar 1 maand 10 Peter Simons PRO-Bilzen van 02/01/2001 tot heden Litsebeek jaar 1 maand 11 Veerle Schoenmaekers PRO-Bilzen van 02/01/2001 tot heden 832 Weg naar Diepenbeek jaar 1 maand

5 5 12 Nico Bijnens PRO-Bilzen van 02/01/1995 tot 860 Hoveweg 1 01/04/2001 van 02/01/2007 tot 12/02/2007 en van 02/01/2013 tot heden 8 jaar 5 maanden 13 Walter Bollen N-VA van 02/01/2007 tot heden Asbornestraat 7 8 jaar 1 maand 14 Ann Thijs CD&V-NIEUW van 02/01/2007 tot heden 942 Leten 29 8 jaar 1 maand 15 Guido Cleuren Open Vld van 02/01/2007 tot heden 898 Riemsterweg jaar 1 maand 16 Griet Mebis Open Vld van 02/01/2007 tot heden 874 Groene Grachtlaan 10 8 jaar 1 maand 17 Emiel Degrève Open Vld van 02/01/2007 tot heden 785 Redemptiestraat 44 8 jaar 1 maand 18 Annick Ponthier VLAAMS van 02/01/2007 tot heden 582 Dell 9 BELANG 8 jaar 1 maand 19 Katrien Timmers CD&V-NIEUW van 02/01/2007 tot 785 Jeugdstraat 4A 31/12/2012 en vanaf heden 6 jaar 20 Luc Hendrix N-VA vanaf 02/01/ Zonhoevestraat 19 2 jaar 1 maand 21 Rudi Dops N-VA vanaf 02/01/ Meershoven 22 2 jaar 1 maand 22 Nassèr Nijs N-VA vanaf 02/01/ Meershoven 84 2 jaar 1 maand 23 Wouter Raskin N-VA vanaf 02/01/ Wagenstraat 14 2 jaar 1 maand 24 Veerle Schabregs N-VA vanaf 02/01/ Ons Verlangenstraat 5/2 2 jaar 1 maand

6 6 25 Joris Cielen N-VA vanaf 02/01/ Heesstraat jaar 1 maand 26 Tom Bosch CD&V-NIEUW vanaf 02/01/ Groenkloosterstraat 66 2 jaar 1 maand 27 Veronik Moesen N-VA vanaf 02/01/ Hoogstraat 16 2 jaar 1 maand 28 Stefan Jans N-VA vanaf 02/01/ Dorpsstraat 52 2 jaar 1 maand 29 Guy Sillen CD&V-NIEUW vanaf 02/01/ Rietveldstraat 4 2 jaar 1 maand 30 Wieke Reynders Open Vld vanaf 02/01/ Maastrichterstraat 9 2 jaar 1 maand 31 Peter Thijs CD&V-NIEUW vanaf heden 827 Processiestraat 20 4 maanden DE RAAD GAAT OVER TOT DE BEHANDELING VAN DE DAGORDE 1. Verkoop van een perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart, aan de heer Robin Vandeweyer in plaats van aan de bvba Electro Vandeweyer Gelet het besluit van de gemeenteraad van 2 september 2014 houdende de toewijzing van een perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart, te Bilzen, met een nog nader op te meten oppervlakte van ongeveer achtenzestig are en vijfentwintig centiare (68a25ca) te nemen uit de percelen Sie N nummer 188/c en Sie N nummer 189/c aan BVBA Electro Vandeweyer, Hoogstraat 21 bus 1, 3730 Hoeselt, vertegenwoordigd door de zaakvoerders, de heer Vandeweyer Eric en mevrouw Timmermans Elly wonende te 3730 Hoogstraat 21 bus 1; Gelet op het verzoek van de heer Vandeweyer Eric bij van 6 januari 2015 om de aankoop van betreffend perceel grond te laten doen door de heer Vandeweyer Robin in plaats van de BVBA Electro Vandeweyer;

7 7 Gelet dat de heer Vandeweyer Robin, door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 30 december 2014 per 1 januari 2015 benoemd werd als onbezoldigd zaakvoerder van de BVBA Electro Vandeweyer; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; Art. 3 De gemeenteraad verklaart zich akkoord om het perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart te Bilzen, met een nog nader op te meten oppervlakte van ongeveer achtenzestig are en vijfentwintig centiare (68a25ca) te nemen uit de percelen Sie N nummer 188/c en Sie N nummer 189/c te verkopen aan de heer Vandeweyer Robin, Tongersestraat 63 bus 29, 3730 Hoeselt, in plaats van aan BVBA Electro Vandeweyer zoals oorspronkelijk beslist bij gemeenteraadsbesluit van 2 september Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met artikel 264 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 2. Goedkeuring onttrekking van 30 ca grond, gelegen op de parking De Korenbloem aan het openbaar domein en verkoop aan de echtgenoten Waelbers-Darcis Gelet op de vraag van de echtgenoten Waelbers-Darcis, wonende te 3740 Bilzen, Korenstraat 5, om een perceel grond grenzend aan hun eigendom, zijnde een deel openbaar domein van de parking de Korenbloem, gelegen te Bilzen, afdeling 1, sectie M zonder nummer, groot 30ca zoals aangeduid in groene kleur op bijgevoegd opmetingsplan, aan te kopen van de stad Bilzen om te voegen bij hun eigendom perceel nummer 417/H; Gezien betreffend perceel reeds in gebruik is door de echtgenoten Waelbers-Darcis als parking; Gelet op het opmetingsplan opgesteld door Mathieu Motten, landmeter bij de stad Bilzen, op 25 november 2013; Gelet op de schatting van de ontvanger van het registratiekantoor Bilzen, Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren, de dato 28 februari 2014; Gelet op bijgevoegde verkoopovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier;

8 8 Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De gemeenteraad beslist om 30ca grond, zijnde een deel openbaar domein van de parking de Korenbloem, gelegen te Bilzen, afdeling 1, sectie M zonder nummer, groot 30ca zoals aangeduid in groene kleur op het opmetingsplan opgesteld door Mathieu Motten, landmeter bij de stad Bilzen, op 25 november 2013, te onttrekken aan het openbaar domein. De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 30ca grond, onttrokken aan het openbaar domein, zoals aangeduid op genoemd opmetingsplan, aan de echtgenoten Waelbers-Darcis, wonende te 3740 Bilzen, Korenstraat 5. De overeenkomst tot verkoop van onroerende goederen wordt goedgekeurd. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de verkoopakte. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 3. Verkoop van een gedeelte (163 m²) van het kerkplein te Grote Spouwen aan de NV Ark van Noé Raadslid Johan Sauwens geeft aan dat het voorliggend project aansluit bij de besprekingen die reeds tijdens de vorige legislatuur werden gevoerd, doch door de toegang anders te voorzien, wordt er nu de mogelijkheid gegeven om het plein af te bouwen. De CD&V-Nieuw fractie pleit er echter voor om het dorpsplein te behouden in functie van het gemeenschapsleven in Grote-Spouwen. Burgemeester Frieda Brepoels motiveert de verkoop van een gedeelte van het kerkplein met als gevolg dat alle opties open blijven. Indien de toegang via het plein zou worden genomen hypothekeert men alle toekomstige ontwikkelingen. Gelet op de bouwaanvraag ingediend door de NV Ark van Noé, betreffende het bouwen van een woon- en zorgcentrum "Ark Van Noé" te Grote Spouwen, naast het kerkplein; Gezien het in het kader van deze bouwaanvraag wenselijk is om een gedeelte van het kerkplein te verkopen aan de NV Ark van Noé, om gebruikt te worden als toegang naar het woon- en zorgcentrum; Gezien de huidige trap deel dient uit te maken van een publieke toegang die blijvend voorzien moet worden naar het kerkplein, hetgeen als verplichting aan de koper moet worden opgelegd;

9 9 Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 januari 2015 om een gedeelte van het kerkplein te Grote Spouwen, sectie A nummer 623/L, met een oppervlakte van ongeveer 163,00 m², zoals in blauw aangeduid op bijgevoegde schets, te verkopen aan de NV Ark van Noé aan 136 per m²; Gelet op de waardebepaling opgemaakt door landmeter Mathieu Motten te Bilzen op 12 januari 2015; Gelet op bijgevoegde verkoopovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De gemeenteraad beslist een gedeelte van het kerkplein te Grote Spouwen, sectie A nummer 623/L, met een oppervlakte van ongeveer 163,00 m², zoals in blauw aangeduid op bijgevoegde schets, te verkopen aan de NV Ark van Noé aan 136 per m². De huidige trap dient deel uit te maken van een publieke toegang die blijvend voorzien moet worden naar het kerkplein, hetgeen als verplichting aan de koper moet worden opgelegd. De bijgevoegde verkoopovereenkomst wordt goedgekeurd. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de verkoopakte. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 4. Verkavelingsaanvraag V1071 op naam van Luc Market namens Maria Vandenholt met betrekking tot gronden gelegen te Schoonbeek, hoek Lenaarshof-Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P: goedkeuring gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein Gelet op de verkavelingsaanvraag V 1071 op naam van Market Luc namens Vandenholt Maria met betrekking tot gronden gelegen te Schoonbeek, hoek Lenaarshof - Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P met volgende kenmerken: het verkavelen van een perceel in 3 loten open bebouwing met gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein;

10 10 Overwegende dat de aanvraag gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein omvat; Gelet op de plannen, gedagtekend 17 september 2014, die bij het aanvraagdossier behoren en opgemaakt zijn door Market Luc, Varkensmarkt 8, 3590 Diepenbeek; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en zijn latere wijzigingen; Gelet op het artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat er voor het gebiedsdeel, waarin het perceel gelegen is, een bij ministerieel besluit van 25 oktober 2000 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg Schoonbeek 2 bestaat; Overwegende dat de aanvraag valt onder de verkavelingsaanvragen, die openbaar moeten gemaakt worden volgens artikel 3 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (verv. BVR 9 september 2011, art. 1); Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de gratis grondoverdracht van lot A om te voegen bij het openbaar domein conform de zone voor plaatselijk verkeer (art. 12) van het BPA Schoonbeek 2 van 25 oktober 2000 zoals deze voorkomt op de plannen opgemaakt door landmeter Market Luc, Varkensmarkt 8, 3590 Diepenbeek namens Vandenholt Maria voor het verkavelen van gronden gelegen te Lenaarshof - Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P met als kenmerken het verkavelen van een perceel in 3 loten open bebouwing met gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein. 5. Samenaankoop Limburgse gemeenten goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg (PROCLIM) en de stad Bilzen Raadslid Annick Ponthier vraagt in hoeverre dit een vrijblijvende deelname zal zijn en welke gevolgen dit zal hebben voor het personeelsbestand. Burgemeester Frieda Brepoels geeft meer duiding bij de procedure van mogelijke samenaankopen via de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg en Infrax. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

11 11 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, 1, 2, a en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van overheidsopdrachten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van raamovereenkomsten en groepsaankopen de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg, kortweg PROCLIM in het leven geroepen werd door het provinciebestuur Limburg (besluit provincieraad d.d. 20 november 2013); Gelet op het feit dat het provinciebestuur, met de oprichting van PROCLIM, zijn huidige en toekomstige raamovereenkomsten en groepsaankopen open stelt voor lokale openbare besturen in de provincie Limburg (steden, gemeenten, gemeentelijke eva s, OCMW s (+ eva s), politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, eredienstinstellingen, ); Gelet op bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst of protocol, die als doel heeft de samenwerking tussen de partijen te regelen met betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van overheidsopdrachten (hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door middel van een provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM; Gelet op art. 2,4 van de overheidsopdrachtenwet va n 15 juni 2006 houdende bepaling van een opdrachtencentrale; Overwegende dat elk van de deelnemende lokale besturen, overeenkomstig art. 15 van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, vrijgesteld wordt van de verplichting om zelf, elk afzonderlijk, een gunningsprocedure te organiseren; Overwegende dat PROCLIM louter als lasthebber zal optreden m.a.w. zij organiseert de plaatsing van gezamenlijke overheidsopdrachten (voornamelijk raamovereenkomsten): maakt het bestek op, verricht de noodzakelijke publicaties, organiseert infosessies en openingszitting, maakt het gunningsverslag op en legt dit voorstel voor aan de deputatie voor gunning/sluiting aan de opdrachtnemer(s) en legt het kader vast (eenheidsprijzen, tarieven, kortingen, gamma van prestaties, voorwaarden enzovoort); Gelet dat na de sluiting van de opdracht door PROCLIM de deelnemende, lokale besturen elk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de opdrachtnemer(s) aan wie de opdracht werd gegund;

12 12 Overwegende dat de deelnemende lokale besturen ieder voor zich instaan voor de uitvoering van de overeenkomst die zij gesloten hebben alsook voor de controle op de uitvoering, het opleggen van de borg, keuringen, opleveringen, betalingen, enz. nader omschreven in de overeenkomst; Gezien hiervoor een samenwerkingsovereenkomst vereist is tussen de stad Bilzen en PROCLIM, waarin de modaliteiten van deze samenwerking wordt vastgelegd; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en de stad Bilzen wordt principieel goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van de ondertekening en dit voor onbepaalde duur. Per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst) zal PROCLIM gemandateerd worden om de procedure te voeren in naam van de stad Bilzen. De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en stadsbestuur Bilzen in bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend en opdracht gegeven om de nodige overeenkomsten af te sluiten omtrent de door PROCLIM georganiseerde groepsaankoop dossiers en raamovereenkomsten. Onderhavig besluit wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan PROCLIM. 6. Aanleg van fietspaden, aanleg van een gescheiden riolering en uitvoeren van wegenwerken N2 (Maastrichterstraat) fase 3: goedkeuring verrekening nummer 1 met als onderwerp de aanpassing/verhoging van het fietspad om toegang te verlenen tot een aanpalend landbouwperceel Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

13 13 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2011 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht aanleg van fietspaden, aanleg gescheiden riolering en wegenwerken aan Gemoco, Oude Heidestraat 83 te 3740 Munsterbilzen-Bilzen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,58 excl. btw of ,55 incl. 21% btw; Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 3P-485 van 5 oktober 2010; Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen: HV in meer ,00 Totaal excl. btw = ,00 Btw ,63 TOTAAL = ,63 Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 8 juli 2014; Overwegende dat de volledige kostprijs aan 100 % gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest (afdeling wegen en verkeer Limburg), Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 Hasselt; Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 1,12%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu ,58 excl. btw of ,18 incl. 21% btw bedraagt; Overwegende dat de aannemer daarom een termijnsverlenging van 20 kalenderdagen vraagt; Overwegende dat de aannemer zich ertoe verbindt om geen schadevergoeding te eisen omwille van deze termijnsverlenging; Overwegende dat de uitgaven voor deze verrekening voorzien zijn in het budget 2015 onder artikel met nummer 2014/O-40/ / /BESTUUR/BHCBS/IE-OVERDR. actieplan 877/ ; Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 - aanpassing/verhoging fietspad om toegang tot het aanpalend landbouwperceel te garanderen van de opdracht aanleg van fietspaden, aanleg gescheiden riolering en wegenwerken voor het totaal bedrag in meer van ,00 excl. btw of ,63 incl. 21% btw.

14 14 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De termijnverlenging van 20 kalenderdagen wordt goedgekeurd. De uitgaven voor deze verrekening zijn voorzien in het budget 2015 onder artikel met nummer 2014/O-40/ / /BESTUUR/BHCBS/IE-OVERDR. actieplan 877/ Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid/Vlaams Gewest (afdeling wegen en verkeer Limburg), Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 Hasselt voor goedkeuring. Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst ter staving. 7. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Bilzen en de de NV Randstad Professionals met als onderwerp het gebruik van de yogazaal, zijnde het lokaal gelegen op de derde verdieping van blok B van het complex Ganshof Met 19 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 9 onthoudingen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet dat door de sluiting van Ford een tewerkstellingscel werd opgericht om de ontslagen personeelsleden te begeleiden; Gelet op de afspraken die gemaakt werden tussen de stad Bilzen en het outplacementbureau Galileï, NV Randstad Professionals met betrekking tot het gebruiken van een lokaal gedurende de periode van begeleiding die voorzien was na de sluiting van Ford Genk; Gelet dat NV Randstad Professionals zal gebruik maken van de yogazaal, op de derde verdieping vleugel B van het voormalig Sint-Martinusziekenhuis, Hospitaalstraat 15 te 3740 Bilzen van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015; Gelet dat er een gebruiksovereenkomst wordt opgemaakt tussen de stad Bilzen en NV Randstad Professionals; Gelet op de principiële goedkeuring door het schepencollege van 19 januari 2015 van de gebruiksovereenkomst tussen de stad Bilzen en NV Randstad Professionals; Gelet op de bijgevoegde gebruiksovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De stad Bilzen geeft goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst tussen de stad Bilzen en de NV Randstad Professionals voor het ter beschikking stellen van de yogazaal, op de derde verdieping vleugel B van het voormalig Sint-Martinusziekenhuis, Hospitaalstraat 15 te 3740 Bilzen, van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 voor de begeleiding van de ontslagen werknemers van Ford Genk door het outplacementbureau.

15 15 Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 8. Aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven stad Bilzen Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 en het uitvoeringsbesluit van 12 september 2003, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007; Gelet op de wijzigingen in het Bilzerse jeugdwerklandschap en de diverse vragen van het lokale jeugdwerk om het subsidiereglement bij te sturen; Gelet op de samenwerking tussen de jeugddienst, jeugdraad Bilzen en werkgroep lokalen om de aanpassingen in dit reglement door te voeren; Gelet op het positief advies van de Bilzerse jeugdraad m.b.t. de wijzigingen in dit reglement; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven stad Bilzen. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 3 februari Art. 3 Art. 4 Art. 5 De benodigde budgetten worden jaarlijks ingeschreven in het gemeentelijke budget. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 9. Vaststelling stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling Raadslid Maike Meijers vraagt nadere toelichting omtrent de bepaling organisatoren. Moet

16 16 dit een vereniging zijn of kan dit een privé-persoon zijn al of niet van Bilzen? Schepen Griet Mebis geeft een toelichting met betrekking tot de totstandkoming van het voorliggend reglement, waarbij de evenementencommissie werkt in functie van de praktische organisatie en realisatie van een evenement. Het reglement bepaalt niet wie aanvrager moet zijn. Belangrijk is dat het evenement voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen zoals bepaald in het reglement. Raadslid Annick Ponthier betreurt dat het voorliggend reglement te weinig specifiek is. Zij duidt op het belang van beoordelingscriteria. Raadslid Peter Thijs geeft aan dat hij tevreden is dat er een reglement is, doch duidt op artikel 6 waarbij de mogelijkheid wordt voorzien dat in uitzonderlijke omstandigheden het schepencollege kan afwijken. Schepen Griet Mebis geeft aan dat deze afwijking wel degelijk zal moeten gemotiveerd worden. Raadslid François Nelissen geeft aan dat hij niet akkoord kan gaan indien de organisator een privé-persoon betreft. Hij ziet hierin geen opdracht voor de overheid om privé-personen te subsidiëren. Raadslid Annick Ponthier kan zich vinden in het voorliggend reglement op voorwaarde dat de bepaling, waarbij er een afwijkingsmogelijkheid aan het college wordt gegeven, wordt geschrapt. Met 10 ja-stemmen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) en 18 neen-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) wordt het amendement van raadslid Annick Ponthier om onderstaand besluit aan te passen afgekeurd. Met 18 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders), 1 neen-stem (Annick Ponthier) en 9 onthoudingen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet dat de stad Bilzen zich verder wenst te profileren als een evenementenstad; Gelet dat evenementen in Bilzen die worden georganiseerd door externen hierin een belangrijk gegeven zijn; Gelet dat de stad Bilzen deze initiatieven wenst te stimuleren en financieel te ondersteunen binnen de perken van het voorziene budget per jaar; Gelet op het meerjarenplan en het budget 2015 van de stad Bilzen en de acties en middelen die voorzien zijn voor de ondersteuning van evenementen in Bilzen-centrum en de deelgemeenten; Overwegende dat in BBC 2015 de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem , algemene rekening , ACT-110;

17 17 Gelet op het voorliggend subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling; Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De gemeenteraad keurt het voorliggend stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling goed. 10. Engagementsverklaring Leader Haspengouw bekrachtiging intentie en aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het college van burgemeester en schepenen in de Plaatselijke Groep Gelet dat de gemeenteraad op 8 juli 2014 de intentieverklaring ter realisatie van de Leaderwerking heeft onderschreven; Gelet dat de Vlaamse regering een nieuw programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III ) heeft opgemaakt; Gelet dat dit project een Europees programma is in samenwerking met de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa; Gelet dat Leader tot doel heeft de plattelandsactoren aan te zetten om in langetermijnperspectief na te denken over het potentieel van het gebied en dat men kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling ontwerpt die tot een verbetering leiden van de leefbaarheid van het gebied; Gelet dat stad Bilzen door deel te nemen aan dit project kans maakt op subsidies die anders niet toegewezen kunnen worden; Gelet dat in uitvoering van de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 16 juni 2014 tot de vorming van nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw gestart is d.d. 25 juni 2014; Gelet dat de voorbije maanden een werkgroep de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het referentiekader van het provinciaal plattelandsbeleid heeft uitgewerkt; Gelet dat deze strategie een omschrijving van het Leadergebied bevat, alsook de samenstelling en de werking van de plaatselijke groep en het eigenlijke ontwikkelingsprogramma, goedgekeurd door de stuurgroep (zie bijlage); Gelet dat de onderschreven intentie vertaald moet worden naar een engagement voor de programmaperiode ;

18 18 Gelet er gevraagd wordt de burgemeester of een van de schepenen af te vaardigen in de Plaatselijke Groep om mee uitvoering te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie; Gelet dat de goedkeuring van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III door de Europese Commissie zich in de laatste fase bevindt; Gelet dat de Vlaamse landmaatschappij daarom de lokale ontwikkelingsstrategie wil laten goedkeuren voor het provinciaal managementcomité; Gelet dat de stad Bilzen zowel op financieel als inhoudelijk gebied versterking verkrijgt door dit project; Gezien het ondertekenen van de engagementsverklaring geen financiële implicaties heeft; Gelet dat de Provincie Limburg vraagt om de engagementsverklaring te ondertekenen; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 De gemeenteraad gaat akkoord om de engagementsverklaring te ondertekenen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de stad. De gemeenteraad gaat akkoord om zich als partner in te zetten binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw en mee te werken aan de uitvoering van deze ontwikkelingsstrategie. Burgemeester Frieda Brepoels wordt aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw. Schepen Guido Cleuren wordt aangeduid als gemeentelijk plaatsvervangend afgevaardigde binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw. 11. Inter-Regies aanstelling van een afgevaardigde van de stad Bilzen op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Regies; Gelet op de statuten van Inter-Regies; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2013 houdende de aanduiding van de heer Peter Simons als gemeentelijk afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Inter-Regies voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 houdende de aanstelling van de heer Peter Simons als schepen van de stad met ingang van 1 januari 2015;

19 19 Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Inter-Regies voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur en dit ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Inter-Regies en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 12. Nuhma - Het Limburgs Klimaatbedrijf aanstelling van een afgevaardigde van de stad Bilzen op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf; Gelet op de statuten van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2013 houdende de aanduiding van de heer Peter Simons als gemeentelijk afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 houdende de aanstelling van de heer Peter Simons als schepen van de stad met ingang van 1 januari 2015; Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur en dit ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 13. Infrax Limburg cvba aanstelling van een stemgerechtigd afgevaardigde op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons

20 20 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg cvba; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2013 houdende de aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden en plaatsvervangers op de algemene vergaderingen van Infrax Limburg cvba voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 inzake de opvolging van schepen Nico Bijnens door de heer Peter Simons met ingang van 1 januari 2015; Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Infrax Limburg cvba en dit voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Infrax Limburg cvba en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 14. Inter-Energa aanstelling van een stemgerechtigd afgevaardigde op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2013 houdende de aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden en plaatsvervangers op de algemene vergaderingen van Inter-Energa voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur;

1 (gemeenteraadszitting van 3 maart 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 maart 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 25 februari 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 25 februari 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE. Gemeenteraad van 27 maart 2007. Openbare vergadering UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE STEKENE Gemeenteraad van 27 maart 2007 Aanwezig Afwezig: Stany De Rechter, Burgemeester; Nicole Van Duyse, Frans Windhey, Johan Koppen,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting:

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Vivet Paul, voorzitter, Lemmens Jozef, Vermeulen Sabine, Van Oudendijck Hans, Roevens Lutgarde, Van Den Bergh Willem,

Nadere informatie

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016

001 Deeltijdse toewijzing van Ann Celen aan het ESF project-partnerovereenkomst OCMW Hasselt-OCMW Leopoldsburg 2015-2016 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 23 JUNI 2015 Aanwezig: Seys Roger - dd.voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gemeentelijk patrimonium. Aankoop 1.190,18 m2 grond,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet)

Hierna wordt overgegaan tot de behandeling van de dagorde. Tweede oproep (volgens artikel 26 van het Gemeentedecreet) 7") z itendaal Verslag van de gemeenteraad van 12 oktober 2015 Aanwezig : Robben Martens Voorzitter Jef Bobbaers - Burgemeester Raymond Thijs, Ann Schrijvers, Harry Vanherf, Dirk Smits, Matty Coninx Schepenen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.04.2011. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II)

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2014/179/, (II) 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2014/179/, (II) Inzake :, wonende te..,, vertegenwoordigd door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen: de GEMEENTE, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 28 augustus 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Luc Haine, Marc Verheyen,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie