1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)"

Transcriptie

1 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, schepenen, Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs, raadsleden, Kristien Schoofs, secretaris. VERONTSCHULDIGD: Thierry de Grunne, Emiel Degrève, Nassèr Nijs, raadsleden. DE VERGADERING WORDT OM 20:08 UUR GEOPEND. DE RAAD VERGADERT IN OPENBARE VERGADERING Gezien het de eerste zitting van het nieuwe jaar is wenst voorzitter Wouter Raskin alle aanwezigen het allerbeste toe voor De voorzitter deelt tevens mee dat raadslid Veerle Schoenmaekers de functie van fractieleider voor Pro-Bilzen overneemt van schepen Peter Simons. DE RAAD GAAT OVER TOT DE BEHANDELING VAN DE AANVULLENDE DAGORDE AP 1. Akteneming van het ontslag van de heer Mark Huygen als gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet op het schrijven van 27 januari 2015 van de heer Mark Huygen, wonende te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat 12, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 15; Overwegende dat overeenkomstig artikel 15 van het gemeentedecreet het ontslag definitief is na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad; De gemeenteraad neemt akte van de brief van 27 januari 2015 van de heer Mark Huygen, wonende te 3740 Bilzen, Schoonbeekstraat 12, waarbij hij zijn ontslag aanbiedt als effectief lid van de gemeenteraad.

2 2 Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan betrokkene en aan de hogere overheid. AP 2. Installatie van mevrouw Katrien Timmers als opvolgend gemeenteraadslid Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Ann Thijs, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden, waarbij akte wordt genomen van het ontslag van gemeenteraadslid Mark Huygen, ingediend bij brief d.d. 27 januari 2015; Overwegende dat mevrouw Katrien Timmers de eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervanger is op lijst nummer 7 (CD&V-NIEUW), waartoe de heer Mark Huygen behoorde; Gelet op de voorliggende documenten betreffende de verkiesbaarheid en het ontbreken van onverenigbaarheden bij mevrouw Katrien Timmers, waaruit blijkt dat betrokkene: - de Belgische nationaliteit bezit of onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie; - de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; - ingeschreven is in het bevolkingsregister van de stad Bilzen; - niet door een veroordeling ontzet is uit het recht om gekozen te worden; - niet uitgesloten of geschorst is van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer; - niet veroordeeld is in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften, omkoping en belangenvermenging; Overwegende dat zij zich niet bevindt in een der gevallen van onverenigbaarheden, zoals bepaald in het gemeentedecreet; Gelet op artikel 16 van het gemeentedecreet; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Overwegende dat er derhalve geen bezwaar bestaat dat de geloofsbrieven van mevrouw Katrien Timmers geldig worden verklaard en dat dit plaatsvervangend raadslid wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed; Enig artikel De geloofsbrieven van mevrouw Katrien Timmers, boven bedoeld, als gemeenteraadslid worden geldig verklaard. Mevrouw Katrien Timmers, wonende te 3740 Bilzen, Jeugdstraat 4A, wordt toegelaten tot het afleggen van de voorgeschreven eed. Zij legt deze onmiddellijk af in openbare vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, in volgende bewoordingen: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.

3 3 Derhalve is mevrouw Katrien Timmers aangesteld als plaatsvervangend titelvoerend gemeenteraadslid, ter vervanging van de heer Mark Huygen, wiens mandaat zij zal voltrekken. Mevrouw Katrien Timmers zal op de ranglijst worden gebracht onder nummer 19 na Annick Ponthier. AP 3. Vaststelling rangorde van de gemeenteraadsleden Gelet op de omzendbrief BB 2012/02 van 19 oktober 2012 aangaande de start van de lokale en provinciale bestuursperiode; Overwegende dat wordt aangeraden een rangorde op te stellen, hoewel dat niet verplicht is; Overwegende dat de rangorde dienstig is in een aantal gevallen (o.a. vervanging van een schepen, vervanging van de ambtenaar van de burgerlijke stand); Overwegende dat in de omzendbrief voornoemd de rangschikking als volgt wordt vastgesteld: De rangschikking wordt vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. De anciënniteit omvat de hele tijdsduur tijdens dewelke een gemeenteraadslid deel heeft uitgemaakt van de gemeenteraad van een gemeente. De anciënniteit mag onderbroken zijn. Bij gelijke anciënniteit geniet het gemeenteraadslid de voorkeur dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald. Bij een gelijk aantal naamstemmen geniet het gemeenteraadslid dat kandidaat was op de lijst die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen heeft behaald de voorkeur. Gelet op de akteneming van het ontslag van de heer Mark Huygen als gemeenteraadslid; Overwegende dat artikel 16 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen, vervangen wordt door de opvolger, aangewezen overeenkomstig de Gemeentekieswet; Gelet op de installatie van mevrouw Katrien Timmers als opvolgend gemeenteraadslid; Gelet op de wenselijkheid om de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw vast te stellen; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Enig artikel: De raad hecht zijn goedkeuring aan de navolgende ranglijst van de raadsleden:

4 4 TABEL MET AANDUIDING VAN DE RANGORDE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN nr. naam en voornaam partij anciënniteit Naamstemmen 1 Johan Sauwens CD&V-NIEUW van 02/01/1977 tot Leterweg 66 heden 38 jaar 1 maand 2 Jos Roebben CD&V-NIEUW van 3/01/1983 tot Blindestraat 7 heden 32 jaar 1 maand 3 Bruno Steegen Open Vld van 7/05/1989 tot Onderwijsstraat 1 heden 25 jaar 9 maanden 4 Fons Caubergh PRO-Bilzen van 7/05/1989 tot 938 Grotstraat 36 heden 25 jaar 9 maanden 5 Guy Swennen PRO-Bilzen van 02/01/1983 tot Biesenweg 9 23/10/1985 en van 02/01/1995 tot heden 22 jaar 11 maanden 6 François Nelissen CD&V-NIEUW van 13/04/1992 tot Striekestraat 7 A 01/02/2011 en van 02/01/2013 tot heden 20 jaar 11 maanden 7 Thierry de Grunne CD&V-NIEUW van 02/01/1995 tot heden 976 Waterkasteelstraat 1 20 jaar 1 maand 8 Frieda Brepoels N-VA van 02/01/1983 tot Brabantsestraat 13 04/12/1991, van 02/01/2007 tot 26/09/2011 en van 02/01/2013 tot heden 15 jaar 9 maanden 9 Maike Meijers CD&V-NIEUW van 02/01/2001 tot heden Mathijsestraat jaar 1 maand 10 Peter Simons PRO-Bilzen van 02/01/2001 tot heden Litsebeek jaar 1 maand 11 Veerle Schoenmaekers PRO-Bilzen van 02/01/2001 tot heden 832 Weg naar Diepenbeek jaar 1 maand

5 5 12 Nico Bijnens PRO-Bilzen van 02/01/1995 tot 860 Hoveweg 1 01/04/2001 van 02/01/2007 tot 12/02/2007 en van 02/01/2013 tot heden 8 jaar 5 maanden 13 Walter Bollen N-VA van 02/01/2007 tot heden Asbornestraat 7 8 jaar 1 maand 14 Ann Thijs CD&V-NIEUW van 02/01/2007 tot heden 942 Leten 29 8 jaar 1 maand 15 Guido Cleuren Open Vld van 02/01/2007 tot heden 898 Riemsterweg jaar 1 maand 16 Griet Mebis Open Vld van 02/01/2007 tot heden 874 Groene Grachtlaan 10 8 jaar 1 maand 17 Emiel Degrève Open Vld van 02/01/2007 tot heden 785 Redemptiestraat 44 8 jaar 1 maand 18 Annick Ponthier VLAAMS van 02/01/2007 tot heden 582 Dell 9 BELANG 8 jaar 1 maand 19 Katrien Timmers CD&V-NIEUW van 02/01/2007 tot 785 Jeugdstraat 4A 31/12/2012 en vanaf heden 6 jaar 20 Luc Hendrix N-VA vanaf 02/01/ Zonhoevestraat 19 2 jaar 1 maand 21 Rudi Dops N-VA vanaf 02/01/ Meershoven 22 2 jaar 1 maand 22 Nassèr Nijs N-VA vanaf 02/01/ Meershoven 84 2 jaar 1 maand 23 Wouter Raskin N-VA vanaf 02/01/ Wagenstraat 14 2 jaar 1 maand 24 Veerle Schabregs N-VA vanaf 02/01/ Ons Verlangenstraat 5/2 2 jaar 1 maand

6 6 25 Joris Cielen N-VA vanaf 02/01/ Heesstraat jaar 1 maand 26 Tom Bosch CD&V-NIEUW vanaf 02/01/ Groenkloosterstraat 66 2 jaar 1 maand 27 Veronik Moesen N-VA vanaf 02/01/ Hoogstraat 16 2 jaar 1 maand 28 Stefan Jans N-VA vanaf 02/01/ Dorpsstraat 52 2 jaar 1 maand 29 Guy Sillen CD&V-NIEUW vanaf 02/01/ Rietveldstraat 4 2 jaar 1 maand 30 Wieke Reynders Open Vld vanaf 02/01/ Maastrichterstraat 9 2 jaar 1 maand 31 Peter Thijs CD&V-NIEUW vanaf heden 827 Processiestraat 20 4 maanden DE RAAD GAAT OVER TOT DE BEHANDELING VAN DE DAGORDE 1. Verkoop van een perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart, aan de heer Robin Vandeweyer in plaats van aan de bvba Electro Vandeweyer Gelet het besluit van de gemeenteraad van 2 september 2014 houdende de toewijzing van een perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart, te Bilzen, met een nog nader op te meten oppervlakte van ongeveer achtenzestig are en vijfentwintig centiare (68a25ca) te nemen uit de percelen Sie N nummer 188/c en Sie N nummer 189/c aan BVBA Electro Vandeweyer, Hoogstraat 21 bus 1, 3730 Hoeselt, vertegenwoordigd door de zaakvoerders, de heer Vandeweyer Eric en mevrouw Timmermans Elly wonende te 3730 Hoogstraat 21 bus 1; Gelet op het verzoek van de heer Vandeweyer Eric bij van 6 januari 2015 om de aankoop van betreffend perceel grond te laten doen door de heer Vandeweyer Robin in plaats van de BVBA Electro Vandeweyer;

7 7 Gelet dat de heer Vandeweyer Robin, door de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 30 december 2014 per 1 januari 2015 benoemd werd als onbezoldigd zaakvoerder van de BVBA Electro Vandeweyer; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; Art. 3 De gemeenteraad verklaart zich akkoord om het perceel grond, gelegen langs de straat genaamd Eikaart te Bilzen, met een nog nader op te meten oppervlakte van ongeveer achtenzestig are en vijfentwintig centiare (68a25ca) te nemen uit de percelen Sie N nummer 188/c en Sie N nummer 189/c te verkopen aan de heer Vandeweyer Robin, Tongersestraat 63 bus 29, 3730 Hoeselt, in plaats van aan BVBA Electro Vandeweyer zoals oorspronkelijk beslist bij gemeenteraadsbesluit van 2 september Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht artikel 248 tot en met artikel 264 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 2. Goedkeuring onttrekking van 30 ca grond, gelegen op de parking De Korenbloem aan het openbaar domein en verkoop aan de echtgenoten Waelbers-Darcis Gelet op de vraag van de echtgenoten Waelbers-Darcis, wonende te 3740 Bilzen, Korenstraat 5, om een perceel grond grenzend aan hun eigendom, zijnde een deel openbaar domein van de parking de Korenbloem, gelegen te Bilzen, afdeling 1, sectie M zonder nummer, groot 30ca zoals aangeduid in groene kleur op bijgevoegd opmetingsplan, aan te kopen van de stad Bilzen om te voegen bij hun eigendom perceel nummer 417/H; Gezien betreffend perceel reeds in gebruik is door de echtgenoten Waelbers-Darcis als parking; Gelet op het opmetingsplan opgesteld door Mathieu Motten, landmeter bij de stad Bilzen, op 25 november 2013; Gelet op de schatting van de ontvanger van het registratiekantoor Bilzen, Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren, de dato 28 februari 2014; Gelet op bijgevoegde verkoopovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier;

8 8 Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De gemeenteraad beslist om 30ca grond, zijnde een deel openbaar domein van de parking de Korenbloem, gelegen te Bilzen, afdeling 1, sectie M zonder nummer, groot 30ca zoals aangeduid in groene kleur op het opmetingsplan opgesteld door Mathieu Motten, landmeter bij de stad Bilzen, op 25 november 2013, te onttrekken aan het openbaar domein. De gemeenteraad gaat akkoord met de verkoop van 30ca grond, onttrokken aan het openbaar domein, zoals aangeduid op genoemd opmetingsplan, aan de echtgenoten Waelbers-Darcis, wonende te 3740 Bilzen, Korenstraat 5. De overeenkomst tot verkoop van onroerende goederen wordt goedgekeurd. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de verkoopakte. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 3. Verkoop van een gedeelte (163 m²) van het kerkplein te Grote Spouwen aan de NV Ark van Noé Raadslid Johan Sauwens geeft aan dat het voorliggend project aansluit bij de besprekingen die reeds tijdens de vorige legislatuur werden gevoerd, doch door de toegang anders te voorzien, wordt er nu de mogelijkheid gegeven om het plein af te bouwen. De CD&V-Nieuw fractie pleit er echter voor om het dorpsplein te behouden in functie van het gemeenschapsleven in Grote-Spouwen. Burgemeester Frieda Brepoels motiveert de verkoop van een gedeelte van het kerkplein met als gevolg dat alle opties open blijven. Indien de toegang via het plein zou worden genomen hypothekeert men alle toekomstige ontwikkelingen. Gelet op de bouwaanvraag ingediend door de NV Ark van Noé, betreffende het bouwen van een woon- en zorgcentrum "Ark Van Noé" te Grote Spouwen, naast het kerkplein; Gezien het in het kader van deze bouwaanvraag wenselijk is om een gedeelte van het kerkplein te verkopen aan de NV Ark van Noé, om gebruikt te worden als toegang naar het woon- en zorgcentrum; Gezien de huidige trap deel dient uit te maken van een publieke toegang die blijvend voorzien moet worden naar het kerkplein, hetgeen als verplichting aan de koper moet worden opgelegd;

9 9 Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 januari 2015 om een gedeelte van het kerkplein te Grote Spouwen, sectie A nummer 623/L, met een oppervlakte van ongeveer 163,00 m², zoals in blauw aangeduid op bijgevoegde schets, te verkopen aan de NV Ark van Noé aan 136 per m²; Gelet op de waardebepaling opgemaakt door landmeter Mathieu Motten te Bilzen op 12 januari 2015; Gelet op bijgevoegde verkoopovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De gemeenteraad beslist een gedeelte van het kerkplein te Grote Spouwen, sectie A nummer 623/L, met een oppervlakte van ongeveer 163,00 m², zoals in blauw aangeduid op bijgevoegde schets, te verkopen aan de NV Ark van Noé aan 136 per m². De huidige trap dient deel uit te maken van een publieke toegang die blijvend voorzien moet worden naar het kerkplein, hetgeen als verplichting aan de koper moet worden opgelegd. De bijgevoegde verkoopovereenkomst wordt goedgekeurd. De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de uitgifte van de verkoopakte. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 4. Verkavelingsaanvraag V1071 op naam van Luc Market namens Maria Vandenholt met betrekking tot gronden gelegen te Schoonbeek, hoek Lenaarshof-Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P: goedkeuring gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein Gelet op de verkavelingsaanvraag V 1071 op naam van Market Luc namens Vandenholt Maria met betrekking tot gronden gelegen te Schoonbeek, hoek Lenaarshof - Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P met volgende kenmerken: het verkavelen van een perceel in 3 loten open bebouwing met gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein;

10 10 Overwegende dat de aanvraag gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein omvat; Gelet op de plannen, gedagtekend 17 september 2014, die bij het aanvraagdossier behoren en opgemaakt zijn door Market Luc, Varkensmarkt 8, 3590 Diepenbeek; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en zijn latere wijzigingen; Gelet op het artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Overwegende dat er voor het gebiedsdeel, waarin het perceel gelegen is, een bij ministerieel besluit van 25 oktober 2000 goedgekeurd bijzonder plan van aanleg Schoonbeek 2 bestaat; Overwegende dat de aanvraag valt onder de verkavelingsaanvragen, die openbaar moeten gemaakt worden volgens artikel 3 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging (verv. BVR 9 september 2011, art. 1); Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op de wettelijke bepalingen ter zake; De gemeenteraad verleent goedkeuring voor de gratis grondoverdracht van lot A om te voegen bij het openbaar domein conform de zone voor plaatselijk verkeer (art. 12) van het BPA Schoonbeek 2 van 25 oktober 2000 zoals deze voorkomt op de plannen opgemaakt door landmeter Market Luc, Varkensmarkt 8, 3590 Diepenbeek namens Vandenholt Maria voor het verkavelen van gronden gelegen te Lenaarshof - Schoonbeekstraat, sectie C nummer 536P met als kenmerken het verkavelen van een perceel in 3 loten open bebouwing met gratis grondafstand om te voegen bij het openbaar domein. 5. Samenaankoop Limburgse gemeenten goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg (PROCLIM) en de stad Bilzen Raadslid Annick Ponthier vraagt in hoeverre dit een vrijblijvende deelname zal zijn en welke gevolgen dit zal hebben voor het personeelsbestand. Burgemeester Frieda Brepoels geeft meer duiding bij de procedure van mogelijke samenaankopen via de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg en Infrax. Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

11 11 Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, 1, 2, a en inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van overheidsopdrachten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat; Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, 3; Overwegende dat in het kader van raamovereenkomsten en groepsaankopen de Provinciale Opdrachtencentrale Limburg, kortweg PROCLIM in het leven geroepen werd door het provinciebestuur Limburg (besluit provincieraad d.d. 20 november 2013); Gelet op het feit dat het provinciebestuur, met de oprichting van PROCLIM, zijn huidige en toekomstige raamovereenkomsten en groepsaankopen open stelt voor lokale openbare besturen in de provincie Limburg (steden, gemeenten, gemeentelijke eva s, OCMW s (+ eva s), politiezones, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, eredienstinstellingen, ); Gelet op bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst of protocol, die als doel heeft de samenwerking tussen de partijen te regelen met betrekking tot de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van overheidsopdrachten (hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door middel van een provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM; Gelet op art. 2,4 van de overheidsopdrachtenwet va n 15 juni 2006 houdende bepaling van een opdrachtencentrale; Overwegende dat elk van de deelnemende lokale besturen, overeenkomstig art. 15 van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, vrijgesteld wordt van de verplichting om zelf, elk afzonderlijk, een gunningsprocedure te organiseren; Overwegende dat PROCLIM louter als lasthebber zal optreden m.a.w. zij organiseert de plaatsing van gezamenlijke overheidsopdrachten (voornamelijk raamovereenkomsten): maakt het bestek op, verricht de noodzakelijke publicaties, organiseert infosessies en openingszitting, maakt het gunningsverslag op en legt dit voorstel voor aan de deputatie voor gunning/sluiting aan de opdrachtnemer(s) en legt het kader vast (eenheidsprijzen, tarieven, kortingen, gamma van prestaties, voorwaarden enzovoort); Gelet dat na de sluiting van de opdracht door PROCLIM de deelnemende, lokale besturen elk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de opdrachtnemer(s) aan wie de opdracht werd gegund;

12 12 Overwegende dat de deelnemende lokale besturen ieder voor zich instaan voor de uitvoering van de overeenkomst die zij gesloten hebben alsook voor de controle op de uitvoering, het opleggen van de borg, keuringen, opleveringen, betalingen, enz. nader omschreven in de overeenkomst; Gezien hiervoor een samenwerkingsovereenkomst vereist is tussen de stad Bilzen en PROCLIM, waarin de modaliteiten van deze samenwerking wordt vastgelegd; Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en de stad Bilzen wordt principieel goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van de ondertekening en dit voor onbepaalde duur. Per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst) zal PROCLIM gemandateerd worden om de procedure te voeren in naam van de stad Bilzen. De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en stadsbestuur Bilzen in bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend en opdracht gegeven om de nodige overeenkomsten af te sluiten omtrent de door PROCLIM georganiseerde groepsaankoop dossiers en raamovereenkomsten. Onderhavig besluit wordt samen met de samenwerkingsovereenkomst overgemaakt aan PROCLIM. 6. Aanleg van fietspaden, aanleg van een gescheiden riolering en uitvoeren van wegenwerken N2 (Maastrichterstraat) fase 3: goedkeuring verrekening nummer 1 met als onderwerp de aanpassing/verhoging van het fietspad om toegang te verlenen tot een aanpalend landbouwperceel Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

13 13 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42; Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2011 betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht aanleg van fietspaden, aanleg gescheiden riolering en wegenwerken aan Gemoco, Oude Heidestraat 83 te 3740 Munsterbilzen-Bilzen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ,58 excl. btw of ,55 incl. 21% btw; Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 3P-485 van 5 oktober 2010; Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende wijzigingen aan te brengen: HV in meer ,00 Totaal excl. btw = ,00 Btw ,63 TOTAAL = ,63 Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 8 juli 2014; Overwegende dat de volledige kostprijs aan 100 % gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap/Vlaams Gewest (afdeling wegen en verkeer Limburg), Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 Hasselt; Overwegende dat deze verrekening het bestelbedrag overschrijdt met 1,12%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu ,58 excl. btw of ,18 incl. 21% btw bedraagt; Overwegende dat de aannemer daarom een termijnsverlenging van 20 kalenderdagen vraagt; Overwegende dat de aannemer zich ertoe verbindt om geen schadevergoeding te eisen omwille van deze termijnsverlenging; Overwegende dat de uitgaven voor deze verrekening voorzien zijn in het budget 2015 onder artikel met nummer 2014/O-40/ / /BESTUUR/BHCBS/IE-OVERDR. actieplan 877/ ; Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 - aanpassing/verhoging fietspad om toegang tot het aanpalend landbouwperceel te garanderen van de opdracht aanleg van fietspaden, aanleg gescheiden riolering en wegenwerken voor het totaal bedrag in meer van ,00 excl. btw of ,63 incl. 21% btw.

14 14 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De termijnverlenging van 20 kalenderdagen wordt goedgekeurd. De uitgaven voor deze verrekening zijn voorzien in het budget 2015 onder artikel met nummer 2014/O-40/ / /BESTUUR/BHCBS/IE-OVERDR. actieplan 877/ Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid/Vlaams Gewest (afdeling wegen en verkeer Limburg), Koningin Astridlaan 50 bus 4 te 3500 Hasselt voor goedkeuring. Onderhavig besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst ter staving. 7. Goedkeuring overeenkomst tussen de stad Bilzen en de de NV Randstad Professionals met als onderwerp het gebruik van de yogazaal, zijnde het lokaal gelegen op de derde verdieping van blok B van het complex Ganshof Met 19 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Annick Ponthier, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) en 9 onthoudingen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet dat door de sluiting van Ford een tewerkstellingscel werd opgericht om de ontslagen personeelsleden te begeleiden; Gelet op de afspraken die gemaakt werden tussen de stad Bilzen en het outplacementbureau Galileï, NV Randstad Professionals met betrekking tot het gebruiken van een lokaal gedurende de periode van begeleiding die voorzien was na de sluiting van Ford Genk; Gelet dat NV Randstad Professionals zal gebruik maken van de yogazaal, op de derde verdieping vleugel B van het voormalig Sint-Martinusziekenhuis, Hospitaalstraat 15 te 3740 Bilzen van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015; Gelet dat er een gebruiksovereenkomst wordt opgemaakt tussen de stad Bilzen en NV Randstad Professionals; Gelet op de principiële goedkeuring door het schepencollege van 19 januari 2015 van de gebruiksovereenkomst tussen de stad Bilzen en NV Randstad Professionals; Gelet op de bijgevoegde gebruiksovereenkomst; Gelet op de bijgevoegde stukken van het dossier; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De stad Bilzen geeft goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst tussen de stad Bilzen en de NV Randstad Professionals voor het ter beschikking stellen van de yogazaal, op de derde verdieping vleugel B van het voormalig Sint-Martinusziekenhuis, Hospitaalstraat 15 te 3740 Bilzen, van 1 januari 2015 tot 30 juni 2015 voor de begeleiding van de ontslagen werknemers van Ford Genk door het outplacementbureau.

15 15 Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd voor de verdere afhandeling van dit dossier. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 8. Aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven stad Bilzen Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006 en het uitvoeringsbesluit van 12 september 2003, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007; Gelet op de wijzigingen in het Bilzerse jeugdwerklandschap en de diverse vragen van het lokale jeugdwerk om het subsidiereglement bij te sturen; Gelet op de samenwerking tussen de jeugddienst, jeugdraad Bilzen en werkgroep lokalen om de aanpassingen in dit reglement door te voeren; Gelet op het positief advies van de Bilzerse jeugdraad m.b.t. de wijzigingen in dit reglement; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassingen in het subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven stad Bilzen. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 3 februari Art. 3 Art. 4 Art. 5 De benodigde budgetten worden jaarlijks ingeschreven in het gemeentelijke budget. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 248 tot en met artikel 264) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd. 9. Vaststelling stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling Raadslid Maike Meijers vraagt nadere toelichting omtrent de bepaling organisatoren. Moet

16 16 dit een vereniging zijn of kan dit een privé-persoon zijn al of niet van Bilzen? Schepen Griet Mebis geeft een toelichting met betrekking tot de totstandkoming van het voorliggend reglement, waarbij de evenementencommissie werkt in functie van de praktische organisatie en realisatie van een evenement. Het reglement bepaalt niet wie aanvrager moet zijn. Belangrijk is dat het evenement voldoet aan de vooropgestelde doelstellingen zoals bepaald in het reglement. Raadslid Annick Ponthier betreurt dat het voorliggend reglement te weinig specifiek is. Zij duidt op het belang van beoordelingscriteria. Raadslid Peter Thijs geeft aan dat hij tevreden is dat er een reglement is, doch duidt op artikel 6 waarbij de mogelijkheid wordt voorzien dat in uitzonderlijke omstandigheden het schepencollege kan afwijken. Schepen Griet Mebis geeft aan dat deze afwijking wel degelijk zal moeten gemotiveerd worden. Raadslid François Nelissen geeft aan dat hij niet akkoord kan gaan indien de organisator een privé-persoon betreft. Hij ziet hierin geen opdracht voor de overheid om privé-personen te subsidiëren. Raadslid Annick Ponthier kan zich vinden in het voorliggend reglement op voorwaarde dat de bepaling, waarbij er een afwijkingsmogelijkheid aan het college wordt gegeven, wordt geschrapt. Met 10 ja-stemmen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Annick Ponthier, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) en 18 neen-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders) wordt het amendement van raadslid Annick Ponthier om onderstaand besluit aan te passen afgekeurd. Met 18 ja-stemmen (Wouter Raskin, Frieda Brepoels, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter Simons, Luc Hendrix, Veerle Schoenmaekers, Nico Bijnens, Rudi Dops, Veerle Schabregs, Joris Cielen, Veronik Moesen, Stefan Jans, Willy Reynders), 1 neen-stem (Annick Ponthier) en 9 onthoudingen (Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Maike Meijers, Ann Thijs, Katrien Timmers, Tom Bosch, Guy Sillen, Peter Thijs) neemt de raad volgend besluit: Gelet dat de stad Bilzen zich verder wenst te profileren als een evenementenstad; Gelet dat evenementen in Bilzen die worden georganiseerd door externen hierin een belangrijk gegeven zijn; Gelet dat de stad Bilzen deze initiatieven wenst te stimuleren en financieel te ondersteunen binnen de perken van het voorziene budget per jaar; Gelet op het meerjarenplan en het budget 2015 van de stad Bilzen en de acties en middelen die voorzien zijn voor de ondersteuning van evenementen in Bilzen-centrum en de deelgemeenten; Overwegende dat in BBC 2015 de nodige kredieten voorzien zijn onder beleidsitem , algemene rekening , ACT-110;

17 17 Gelet op het voorliggend subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling; Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen ter zake; De gemeenteraad keurt het voorliggend stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van evenementen met een promotionele waarde en regionale uitstraling goed. 10. Engagementsverklaring Leader Haspengouw bekrachtiging intentie en aanduiding van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het college van burgemeester en schepenen in de Plaatselijke Groep Gelet dat de gemeenteraad op 8 juli 2014 de intentieverklaring ter realisatie van de Leaderwerking heeft onderschreven; Gelet dat de Vlaamse regering een nieuw programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III ) heeft opgemaakt; Gelet dat dit project een Europees programma is in samenwerking met de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa; Gelet dat Leader tot doel heeft de plattelandsactoren aan te zetten om in langetermijnperspectief na te denken over het potentieel van het gebied en dat men kwalitatief hoogstaande, geïntegreerde en originele strategieën voor een duurzame plattelandsontwikkeling ontwerpt die tot een verbetering leiden van de leefbaarheid van het gebied; Gelet dat stad Bilzen door deel te nemen aan dit project kans maakt op subsidies die anders niet toegewezen kunnen worden; Gelet dat in uitvoering van de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 16 juni 2014 tot de vorming van nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw gestart is d.d. 25 juni 2014; Gelet dat de voorbije maanden een werkgroep de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het referentiekader van het provinciaal plattelandsbeleid heeft uitgewerkt; Gelet dat deze strategie een omschrijving van het Leadergebied bevat, alsook de samenstelling en de werking van de plaatselijke groep en het eigenlijke ontwikkelingsprogramma, goedgekeurd door de stuurgroep (zie bijlage); Gelet dat de onderschreven intentie vertaald moet worden naar een engagement voor de programmaperiode ;

18 18 Gelet er gevraagd wordt de burgemeester of een van de schepenen af te vaardigen in de Plaatselijke Groep om mee uitvoering te geven aan de lokale ontwikkelingsstrategie; Gelet dat de goedkeuring van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling III door de Europese Commissie zich in de laatste fase bevindt; Gelet dat de Vlaamse landmaatschappij daarom de lokale ontwikkelingsstrategie wil laten goedkeuren voor het provinciaal managementcomité; Gelet dat de stad Bilzen zowel op financieel als inhoudelijk gebied versterking verkrijgt door dit project; Gezien het ondertekenen van de engagementsverklaring geen financiële implicaties heeft; Gelet dat de Provincie Limburg vraagt om de engagementsverklaring te ondertekenen; Gelet op alle wettelijke en decretale bepalingen ter zake; Art. 3 Art. 4 De gemeenteraad gaat akkoord om de engagementsverklaring te ondertekenen. Dit heeft geen financiële gevolgen voor de stad. De gemeenteraad gaat akkoord om zich als partner in te zetten binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw en mee te werken aan de uitvoering van deze ontwikkelingsstrategie. Burgemeester Frieda Brepoels wordt aangeduid als gemeentelijk afgevaardigde binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw. Schepen Guido Cleuren wordt aangeduid als gemeentelijk plaatsvervangend afgevaardigde binnen de Plaatselijke Groep Leader Haspengouw. 11. Inter-Regies aanstelling van een afgevaardigde van de stad Bilzen op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Regies; Gelet op de statuten van Inter-Regies; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2013 houdende de aanduiding van de heer Peter Simons als gemeentelijk afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Inter-Regies voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 houdende de aanstelling van de heer Peter Simons als schepen van de stad met ingang van 1 januari 2015;

19 19 Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Inter-Regies voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur en dit ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Inter-Regies en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 12. Nuhma - Het Limburgs Klimaatbedrijf aanstelling van een afgevaardigde van de stad Bilzen op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf; Gelet op de statuten van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 maart 2013 houdende de aanduiding van de heer Peter Simons als gemeentelijk afgevaardigde op de algemene vergaderingen van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 houdende de aanstelling van de heer Peter Simons als schepen van de stad met ingang van 1 januari 2015; Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur en dit ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Nuhma Het Limburgs Klimaatbedrijf en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 13. Infrax Limburg cvba aanstelling van een stemgerechtigd afgevaardigde op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons

20 20 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg cvba; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2013 houdende de aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden en plaatsvervangers op de algemene vergaderingen van Infrax Limburg cvba voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 inzake de opvolging van schepen Nico Bijnens door de heer Peter Simons met ingang van 1 januari 2015; Gelet op de kandidatuur van raadslid Nico Bijnens, Hoveweg 1 te 3740 Munsterbilzen; De heer Nico Bijnens, raadslid, wonende te 3740 Munsterbilzen, Hoveweg 1, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de stad op de algemene vergaderingen van Infrax Limburg cvba en dit voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur ter vervanging van de heer Peter Simons. Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Infrax Limburg cvba en aan de heren Nico Bijnens en Peter Simons. 14. Inter-Energa aanstelling van een stemgerechtigd afgevaardigde op de algemene vergadering ter vervanging van de heer Peter Simons Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 november 2013 houdende de aanduiding van de gemeentelijke afgevaardigden en plaatsvervangers op de algemene vergaderingen van Inter-Energa voor de rest van de looptijd van de huidige legislatuur;

1 (gemeenteraadszitting van 3 maart 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 maart 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL Nico Bijnens, Veerle Schabregs, Tom Bosch, raadsleden.

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL Nico Bijnens, Veerle Schabregs, Tom Bosch, raadsleden. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 30 APRIL 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 7 oktober 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 7 oktober 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7 OKTOBER 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

P -VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 JUNI 2015

P -VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 JUNI 2015 1 P -VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 JUNI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 6 juni 2017)

1 (gemeenteraadszitting van 6 juni 2017) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 6 JUNI 2017 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 2 december 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 2 december 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 DECEMBER 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 oktober 2017)

1 (gemeenteraadszitting van 3 oktober 2017) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 OKTOBER 2017 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Peter

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 15 maart 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 15 maart 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 MAART 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 4 november 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 4 november 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 NOVEMBER 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 7 november 2017)

1 (gemeenteraadszitting van 7 november 2017) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7 NOVEMBER 2017 AANWEZIG: AFWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 16 december 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 16 december 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 25 februari 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 25 februari 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 november 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 november 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 NOVEMBER 2015 AANWEZIG: Frieda Brepoels, wnd. voorzitter- burgemeester, Guy Swennen, Walter Bollen, Guido Cleuren, Griet Mebis, Luc Hendrix,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 6 oktober 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 6 oktober 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 6 OKTOBER 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 7 juni 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 7 juni 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7 JUNI 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 2 februari 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 2 februari 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 FEBRUARI 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 6 december 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 6 december 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 6 DECEMBER 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 4 oktober 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 4 oktober 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 4 OKTOBER 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 7 februari 2017)

1 (gemeenteraadszitting van 7 februari 2017) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 7 FEBRUARI 2017 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Guido Cleuren,

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 juni 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 3 juni 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 JUNI 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 2 september 2014)

1 (gemeenteraadszitting van 2 september 2014) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 2 SEPTEMBER 2014 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 20 december 2016)

1 (gemeenteraadszitting van 20 december 2016) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 DECEMBER 2016 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering openbaar gedeelte PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 oktober 2009 AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Schepen : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Raad van 27 september 2016

Raad van 27 september 2016 Raad van 27 september 2016 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; Brugada Terradellas P. (vanaf 19.40 uur), D Haese J., De Clercq A., Heirman K., Henderickx S. (vanaf 19.45 uur), Lemmens J.,Matthys R.,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u.

Verslagen van de gemeenteraad. Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. Verslagen van de gemeenteraad Nr. 1 De gemeenteraad in zitting van 04 januari 2016 De vergadering begint om 20.00u. De raad OPENBARE VERGADERING Dagorde 1. Renovatie aan loodsen De Rampe. Vaststelling

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 1. Verslag vorige zitting zie bijlage TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 OKTOBER 2016 2. Kennisname brief minster Homans inzake beslissing van de gemeenteraad d.d.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0457 van 7 november 2012 in de zaak 1011/0835/A/3/0784 In zake: de heer.., wonende te.. bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Geert VRINTS kantoor

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MAART 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris Ursula Bervoets: raadslid De voorzitter

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie