Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen?"

Transcriptie

1 Whitepaper SharePoint Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen? HC&H Consultants B.V. De Veldoven GR Hendrik Ido Ambacht T F

2 Copyright 2013, HC&H Consultants Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van HC&H Consultants. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 2

3 Heeft uw corporatie alle relevante en up to date gegevens beschikbaar waar en wanneer medewerkers dat willen? Hoe wordt binnen uw organisatie informatie gedeeld? Hoe staat het met digitale samenwerking? Is SharePoint een oplossing voor uw organisatie? De hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van organisatie en technologie maken dat er binnen corporaties op andere manieren (samen)gewerkt wordt. Digitaal samenwerken en mobiel werken met gebruik van o.a. tablets zijn hier voorbeelden van die leiden tot een enorme groei aan gegevens. Deze ontwikkelingen maken dat het ontsluiten van informatie voor en door medewerkers in een nieuw daglicht komen te staan. Gegevens betreffende bezit (verhuur en onderhoud), klanten en financiën worden in bedrijfsinformatiesystemen vastgelegd waarbij het beheer veelal georganiseerd is, al dan niet afgedwongen door het bedrijfsinformatiesysteem. Voor het overgrote deel van gegevens binnen de organisatie is het beheer echter slechter geregeld: documenten, s, kennis en afbeeldingen worden vaak verspreid opgeslagen in verschillende systemen zoals bestand servers, programma s, document management systemen of zelfs in de hoofden van medewerkers. Het beheer is beperkt georganiseerd, waardoor het terugvinden van informatie een lastig en tijdrovend karwei wordt. Wellicht spelen in uw organisatie ook de volgende vragen: Wat is de meest actuele versie? Wat is de status van het document? Welke afspraken zijn nu gemaakt? Is uw mailbox ook uw persoonlijk archief? Diverse leveranciers leveren oplossingen die kunnen helpen orde te brengen in de chaos aan gegevens. Denk hierbij aan IBM, OpenText, Oracle, etc. Binnen de corporatiebranche zien we echter dat leveranciers zich steeds meer richten op Microsoft platformen als Navision en AX. Hierbij wordt steeds meer SharePoint gebruikt als verlenging van de ERP oplossingen. Maar ook aanbieders van document en content managementsystemen voor woningcorporaties maken veelal gebruik van SharePoint voor hun producten. Gezien deze ontwikkeling willen SharePoint in deze whitepaper graag voorstellen als toekomstbestendige oplossing voor informatiebeheer in de bewegende corporatiebranche, waarbij niet moet worden gesteld dat dit de enige mogelijke oplossingsrichting is. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 3

4 SharePoint als totaaloplossing SharePoint biedt zeer diverse mogelijkheden, van kleinschalige inzet op een enkel onderdeel tot organisatiebreed informatiesysteem. Het kan bijvoorbeeld dienen als een losstaand document management systeem of intranet, maar ook als een centraal webportaal waarmee de medewerker alle informatie kan opzoeken. Hiermee wordt informatie die beheerd wordt in SharePoint (veelal ongestructureerde informatie zoals documenten) gecombineerd met informatie uit andere bronnen (veelal gestructureerde informatie uit ERP toepassingen). Deze ontsluiting van verschillende informatiebronnen vereist helderheid in de onderlinge samenhang en de bijbehorende context. Hierbij hoort ook de relatie met het proces; het moet immers de processen optimaal ondersteunen. Om SharePoint beter te kunnen begrijpen, heeft HC&H SharePoint opgedeeld in een aantal functionele thema s. Deze functionele thema s kunnen in zijn geheel worden opgepakt, maar ze kunnen ook los van elkaar geïmplementeerd worden. Informeren Kennis delen Samenwerken Papieronafhankelijk werken Personalisatie Processen Binnen deze functionele thema s zijn een aantal functionaliteiten die ingezet kunnen worden. Voordat je SharePoint inzet, kun je hiermee bepalen aan welke thema s er behoefte is en welke functionaliteiten daarmee gewenst zijn. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 4

5 Wat is SharePoint? SharePoint kan het beste gezien worden als een technisch platform van Microsoft dat beschikt over een aantal standaard functionaliteiten die als standaard oplossing geïmplementeerd kunnen worden. Waar de inzet van SharePoint voorheen beperkt bleef tot intranet functionaliteiten, wordt het tegenwoordig steeds breder ingezet voor allerlei toepassingen; van een volwaardig DMS (document management systeem) tot een samenwerkings, kennis of rapportagesysteem. Inmiddels staat de nieuwste versie, SharePoint 2013, klaar om begin 2013 gelanceerd te worden. Op basis van SharePoint zijn door verschillende leveranciers al oplossingen ontwikkeld zoals: CMS voor intranet en internet, document management systemen, projectportals, samenwerkingsportals, digitaal vergaderen met gebruik van tablets, kennissysteem, etc. Aanbevelingen bij de inzet van SharePoint In het verleden zijn diverse SharePoint pilots gestart met de verwachting dat dit dé oplossing zou zijn. Out of the box biedt het bepaalde functionaliteiten die immers direct gebruikt kunnen worden. Resultaat van dergelijke pilots is helaas vaak dat SharePoint het ontsluiten van informatie alleen nog maar complexer heeft gemaakt, waarbij SharePoint vaak als de schuldige gezien wordt. Op basis van onze ervaringen met SharePoint komen wij tot de volgende aanbevelingen: 1 Bepaal vooraf de scope Door de diversiteit aan mogelijkheden en de laagdrempeligheid om SharePoint te installeren en daarmee te implementeren, is een valkuil om SharePoint dan ook vanuit die technologische insteek te implementeren. Belangrijk is om eerst helder te krijgen welke behoeften c.q. knelpunten er daadwerkelijk binnen de organisatie zijn en daarna pas te kijken of (en hoe) SharePoint hierin een oplossing kan bieden. Hiermee wordt eerst helder wat de nut en noodzaak is voor de implementatie van SharePoint en kan ook de scope voor de korte en langere termijn worden bepaald. 2 Zorg voor fasering Zowel een voordeel als nadeel is dat SharePoint een flexibele technische oplossing is; ontwikkelen van maatwerk kan snel plaatsvinden met alle gevaren van dien. Ander aandachtspunt is dat bepaalde functionele thema s, zoals digitaal samenwerken en digitalisering van processen, een grote impact op de organisatie hebben; zowel op de bestaande werkwijzen als op de cultuur. Ook om deze reden is het advies om de inzet van SharePoint gefaseerd aan te pakken. We zien vaak dat eerst gestart wordt met de functionele thema s Informeren en Kennis delen. Zodra de organisatie gewend is aan het gebruik van SharePoint, kan overgegaan worden tot bijvoorbeeld het digitaal samenwerken. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 5

6 3 Maak het procesgericht Traditioneel worden (intranet) omgevingen ingericht op basis van een afdelingsstructuur waarbij ook de bijbehorende autorisaties worden ingericht. Processen, projecten en teams overstijgen echter vaak afdelingen. Aangezien SharePoint een samenwerkingsplatform is, is het belangrijk om de inrichting vanuit die gedachte in te steken. Naast alleen een afdelingsgerichte insteek onstaan ook proces, project en teampagina s waarop informatie over en van het betreffende proces en project gedeeld wordt. Naast een procesgerichte site structuur, is ook de inrichting van taxonomie (metadata) een must. Denk hierbij aan trefwoorden die proces en onderwerp gerelateerd zijn en niet afdelingsgerelateerd. Een proces gaat immers vaak over afdelingen heen. Daarnaast wordt ook vaak gezocht naar informatie die in andere processen, projecten of afdelingen gecreëerd wordt. Vooral dit vormt vaak een knelpunt. Door een procesgerichte insteek, wordt de samenwerking tussen afdelingen verbeterd; informatie moet immers gedeeld worden. Daarnaast is een procesgerichte inrichting ook toekomstvaster dan een afdelingsgerichte inrichting. Fusies en reorganisaties komen namelijk nog regelmatig voor. 4 Maak het aantrekkelijk Standaard komt SharePoint over als een oplossing dat erg veel teksten en hyperlinks presenteert op de verschillende pagina s. Hierdoor kan dit vaak saai en onoverzichtelijk aanvoelen en niet direct uitnodigen om te gebruiken. Belangrijk is om een SharePoint als intranet aantrekkelijk te maken. Dit moet gerealiseerd worden door bepaalde content meer visueel te presenteren; het gebruik maken van bijvoorbeeld afbeeldingen of video s zorgt al voor wat meer aantrekkelijkheid. Maar let op: less is more. Bij het Nieuwe Werken wordt de scheidslijn tussen zakelijk en privé steeds kleiner. Hierop zou SharePoint ingericht kunnen worden. Voeg bijvoorbeeld functionaliteiten toe die leuk zijn en niet per definitie direct met het werk te maken hebben, bijvoorbeeld een prikbord waarop iedereen niet zakelijk meldingen kan plaatsen of een relatie met social media sites zoals Facebook en Twitter. Denk hierbij ook aan de toekomst; de generatie medewerkers die gaat komen, maakt ook anders gebruik van internet dan de huidige generaties en stelt dus ook andere eisen. 5 Maak het persoonlijk Traditioneel wordt intranet vaak centraal beheerd, informatie door een beperkt aantal medewerkers geplaatst en de site structuur vooraf bepaald. Naast het centraal bepalen van welke informatie getoond wordt op een site, is een andere mogelijkheid om de eindgebruiker zelf te laten kiezen welke informatie deze getoond wil hebben. Voorbeelden zijn het zelf laten instellen van welke nieuwsberichten de medewerker getoond wil hebben, welke documentlijsten op zijn startpagina getoond moeten worden, zelf laten instellen welke RSS feeds (nieuws van externe sites) gepresenteerd worden, zelf laten toevoegen van informatie (op team sites en op persoonlijke sites) en het zelf laten indelen van schermen. Juist door de mogelijkheid te bieden om SharePoint te personaliseren, wordt het draagvlak vergroot. De medewerker weet vaak zelf het beste welke informatie hij nodig heeft. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 6

7 6 Organiseer het beheer SharePoint blijft een technologische oplossing. Meest lastige bij SharePoint implementaties is het beheer goed te organiseren. Zonder goed beheer ontstaat er vaak een informatie chaos en gaat SharePoint vaak hetzelfde werken als de oude bestand server. Vooraf moet helder zijn welke informatie op SharePoint geplaatst wordt en/of ontsloten kan worden, wie die informatie beheert en wie bewaakt dat deze informatie actueel is en blijft. Hiervoor is het nodig dat er een structuur gedefinieerd wordt met kaders hoe SharePoint gebruikt dient te worden. Gebruikers moeten hierover geïnformeerd en getraind worden; daarnaast moet ook bewaakt worden dat de afspraken nageleefd worden. Belangrijk om te weten: kennis delen kan en moet tijd kosten! De aanpak van HC&H Een goed begin is het halve werk Deze slogan karakteriseert onze aanpak bij de inzet van SharePoint bij woningcorporaties. HC&H beschikt over de kennis en ervaring van en over de inzet van SharePoint. Daarnaast heeft HC&H kennis van de processen en in gebruik zijnde informatiesystemen bij woningcorporaties. Juist door vanuit deze invalshoek SharePoint te benaderen, kunnen wij u helpen bij en adviseren over de inzet van SharePoint als oplossing (en niet als product) voor uw corporatie. Wij benaderen SharePoint vanuit de business om zo eerst het nut en de noodzaak te bepalen en deze te spiegelen aan de kansen en mogelijkheden die SharePoint met zich meebrengt. Uit ervaring blijkt dat SharePoint vaak als oplossing gezien wordt voor het ontbreken van informatie, maar het knelpunt zat vaak in gedrag, onbekendheid of doordat bestaande systemen niet optimaal benut werden. Net zoals voor elk ander informatiesysteem geldt ook voor SharePoint: garbage in = garbage out. Bij een implementatie van SharePoint dient er dus voldoende oog te zijn voor niettechnische aspecten. Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 7

8 In onze aanpak bekijken we SharePoint vanuit een aantal invalshoeken. Top down: Wat wil de organisatie bereiken met de inzet van SharePoint? Hierbij zoeken we ook aansluiting met ondernemingsstrategie en I&A beleid. Welke doelstellingen, uitgangspunten, kaders en aandachtspunten zijn er bij een inzet van SharePoint? En welke consequenties heeft de inzet van SharePoint op de organisatie en de wijze van informatiebeheer? Bottom up: Inventarisatie van huidige knelpunten, behoeften en wensen met betrekking tot informatievoorziening en functionaliteiten. Ook de relatie met andere systemen en de bijbehorende informatie en applicatiearchitectuur. Outside in: wat zijn de technologische ontwikkelingen en mogelijkheden van SharePoint maar ook van leveranciers van andere informatiesystemen die reeds in uw organisatie aanwezig zijn? Om te komen tot gemeenschappelijk beeld over SharePoint met bijbehorende doelstellingen, uitgangspunten en kaders organiseren we één of meerdere workshops waarin de onderwerpen binnen de verschillende invalshoeken aan bod komen. Aangezien SharePoint een samenwerkingsplatform is dat alle medewerkers en vakgebieden kan raken, kunnen de wensen vanuit de organisatie zeer divers zijn. Om huidige knelpunten, behoeften, wensen en kansen te bepalen, zijn er verschillende mogelijkheden: een korte inventarisatie tijdens workshops; een webenquête wordt uitgezet waarin medewerkers specifieker gevraagd wordt naar bepaalde knelpunten en wensen; een aantal interviews (per vakgebied). Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 8

9 Op het moment dat vastgesteld is dat SharePoint een toegevoegde waarde heeft voor uw organisatie, wordt met u een roadmap met de vervolgstappen over de inzet van SharePoint opgesteld. HC&H kan u ook begeleiden bij: het ontwerpen van een SharePoint informatiearchitectuur; de selectie van op SharePoint gebaseerde oplossingen; de implementatie van SharePoint binnen uw organisatie; opstellen van een contentbeheer en governanceplan; het inrichten van de beheerorganisatie (technisch en functioneel); beveiligingsadvies rondom SharePoint omgevingen. Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u gebruik maken van onze inzet, neem dan contact op met ons via telefoon op of per e mail via Over HC&H Consultants HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties. Samen met onze klanten werken wij aan oplossingen voor hun vraagstukken. Van strategisch advies, applicatieselecties en implementaties, procesoptimalisatie, fusies, klantgerichter werken tot het selecteren van tijdelijk en vast personeel. Iedere HC&H er op zijn eigen vakgebied. Maar altijd pragmatisch en met oog voor uw doelstellingen. Voor veel corporaties zijn wij een bekend gezicht. Als consultant, projectleider, trainer, coach, interimmer of functioneel beheerder. Mensen met ideeën! Onder ons motto samen denken & samen doen! staan wij met veel bevlogenheid voor u klaar. Waar kunnen wij u bij helpen? Copyright 2013, HC&H Consultants Pagina 9

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Automatisch classificeren

Automatisch classificeren AUTOMATISCH CLASSIFICEREN IV F 900 1 Automatisch classificeren J. van Aalten 1 Inleiding Classificeren, oftewel het ordenen van dingen in overeenkomstige categorieën, is iets wat iedereen dagelijks bewust

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814

Marktconsultatie. Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren. Referentienummer 2014HL-18814 Marktconsultatie Informatie Huishouding: Digitaal Werken & Archiveren Referentienummer 2014HL-18814 Copyright 2014 HL Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017

Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Informatiestrategie en - beleid 2014-2017 Naar informatie als 4 e productiefactor B.A.M. Loeff Versie 1.0, 18 september 2013 Versie Datum Toelichting 0.1 22-7-2013 Eerste concept 0.2 31-7-2013 Reacties

Nadere informatie

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten

DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Papierloos vergaderen binnen gemeenten DE ipad: GADGET OF ONMISBAAR HULPMIDDEL? Over deze publicatie Papierloos vergaderen is een actueel thema. Is de ipad een trendy gadget, of een goed middel om papierloos vergaderen ook op langere termijn

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Whitepaper. Unified Communications

Whitepaper. Unified Communications 2012 Whitepaper Unified Communications HOE MAAK IK UNIFIED COMMUNICATIONS DIENSTBAAR AAN MIJN ORGANISATIE? In deze Whitepaper zullen we ingaan op de ontwikkelingen op het gebied van Unified Communications

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie