Accolade in beweging. Jaarbericht 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accolade in beweging. Jaarbericht 2009"

Transcriptie

1 Accolade in beweging Jaarbericht 2009

2 Voorwoord Accolade in beweging In 2009 was Accolade volop in beweging. We hebben de nieuwe richting voor de organisatie bepaald en de basis gelegd voor de toekomst. Door alle medewerkers is met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan één Accolade-cultuur. Hierbij kwamen we ook letterlijk in beweging door met de hele organisatie Terschelling te bezoeken. Het was ook een bewogen jaar door de economische crisis. En het jaar waarin we onze huurders en stakeholders in beweging hebben gebracht om samen te kijken hoe we hen nog beter van dienst kunnen zijn. Maatschappelijk betrokken Accolade realiseert zich als maatschappelijk betrokken woningcorporatie dat ze afhankelijk is van anderen in het verwezenlijken van haar ambities. Niet voor niets is klantgerichtheid één van onze kernwaarden. Onze huurders, maatschappelijke instanties, lokale overheden, collegacorporaties en tal van andere groeperingen spelen een cruciale rol in ons functioneren. In de toekomst wordt die rol alleen nog maar belangrijker. Accolade investeert actief in de contacten met haar klanten. Wat vinden zij van ons functioneren en wat zijn hun verwachtingen? Wat doen we goed en wat moet en kan er beter? Maar maatschappelijke betrokkenheid is meer dan praten met, en luisteren naar elkaar. Onze beste buuractie was een groot succes. Ook hebben we de activiteiten gericht op leefbaarheid geïntensiveerd. Met onze bewoners en partners steken we veel energie in het leefbaar maken van onze buurten en wijken. Midden in de samenleving Als maatschappelijk ondernemer staat Accolade midden in de samenleving en worden ook wij beïnvloed door de gebeurtenissen om ons heen. De huidige externe ontwikkelingen baren ons meer dan normale zorg. De crisis heeft ook Accolade geraakt. Maar door actief op de situatie te anticiperen, is Accolade financieel gezond en zijn de voorgenomen bouwactiviteiten ook in 2009 op peil gebleven. We zijn er trots op dat onze klanten niet hebben geleden onder onze teruglopende inkomsten uit de verkopen van bestaand bezit en de krapper wordende financieringsmogelijkheden. In 2009 hebben we ook de keuze gemaakt om vooruitlopend op meer politieke druk, ons nadrukkelijk te richten op onze kerntaken: het bereikbaar maken van goed en veilig wonen in een aantrekkelijke woonomgeving. In het bijzonder voor hen die op grond van inkomen, leeftijd, gezondheid of maatschappelijke positie op sociale woningbouw zijn aangewezen. Dit hebben we onder andere gedaan door actief ons commercieel onroerend goed te verkopen, betaalbare huurwoningen te bouwen en onze klanten nog beter van dienst te zijn. Het is belangrijk dat onze medewerkers zich op hun plek voelen bij Accolade. Dat stralen we ook uit naar buiten, en komt onze klanten ten goede. Het cultuurtraject, mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, is ingezet om medewerkers nog meer te betrekken bij onze volkshuisvestelijke doestellingen, hun klantgerichtheid te verbeteren, en ondernemerschap te stimuleren. Een traject dat ook in 2010 wordt doorgezet is een jaar om met trots op terug te kijken. In 2009 heeft Accolade stappen vooruit gezet. Onze organisatie staat intern op scherp, onze doelgroepen krijgen de aandacht die ze verdienen. Onze resultaten Graag presenteren wij u onze jaarresultaten over Het bestuur spreekt haar dank uit aan alle medewerkers van Accolade, de huurdersbelangenvereniging en alle partners waarmee wij samenwerken. Jan van Dijken Accolade Jaarbericht

3 Organisatie Medewerkers van Accolade op Terschelling Cultuur Na de herstructurering en de fusie met Woningbouwvereniging Smallingerland in 2008, stond 2009 vooral in het teken van het inrichten en focussen op de nieuwe organisatie. Met het cultuurtraject werden allerlei activiteiten ontplooid voor het verwezenlijken van één nieuwe Accoladecultuur. Tijdens de cultuurdagen van 17 en 18 april op Terschelling werd aan medewerkers gevraagd om na te denken over verbeterpunten en de Accoladecultuur. Uitgangspunten hierbij waren onze drie kernwaarden: maatschappelijk betrokken, klantgerichtheid en ondernemend. Daarnaast stonden de cultuurdagen in het teken van samenwerking, kennismaking en grenzen verleggen. Met als uitgangspunt één gezamenlijke Accoladecultuur. De energie en inspiratie die tijdens de cultuurdagen werd opgedaan, is vervolgens benut om oplossingen te creëren voor de door medewerkers aangedragen verbeterpunten. Dit gebeurde in verbetergroepen. In juni werd een zomermarkt georganiseerd, waar alle groepen vanuit hun eigen kraampje hun oplossingen aan elkaar en de directie presenteerden. Inmiddels zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. Het cultuurtraject werd mede ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Cultuur Zomermarkt Accolade Jaarbericht

4 Organisatie Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het financiële en maatschappe - lijk toezicht op het Bestuur van Accolade. De statuten en de missie van Accolade zijn het vertrekpunt voor de taakuitoefening van de RvC. Zo bouwen we samen aan een kansrijke toekomst voor mensen en buurten en investeren we in een thuis voor iedereen. Samenstelling Raad van Commissarissen Oeds Bijlsma Voorzitter Dini Bosvelt Vice Voorzitter Frans Bouwers Lid (benoemd op voordracht van Bewonersraad Friesland) Evelien Lindeman Lid (benoemd op voordracht van Stichting Platform Huurdersbelangenverenigingen Accolade) Rob v.d. Bijl Lid Ondernemingsraad De nieuwe ondernemingsraad van Accolade werd dit jaar gekozen. Namens werknemers overlegt de ondernemingsraad Klachtenadviescommissie Raad van Commissarissen Accolade biedt een klachtenregeling voor huurders en andere belanghebbenden, zoals woningzoekenden. De commissie biedt hen de mogelijkheid zich bij een klacht te wenden tot een onafhankelijke partij. De commissie behandelt klachten in tweede instantie. Dat wil zeggen dat de klacht eerst door de betreffende vestiging, dan wel het bedrijfsonderdeel van Accolade beoordeeld wordt. Is de indiener niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan ligt de weg open om de klacht aan de commissie voor te leggen. De commissie draagt bij aan een goede afhandeling van klachten en aan de verbetering van de relatie die Accolade met haar klanten heeft. Een klacht is aan de ene kant vervelend, maar is vooral een gratis advies om het voortaan beter te doen. met het bestuur over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers. De ondernemingsraad volgt het beleid van Accolade kritisch en behartigt hierbij de belangen van de medewerkers. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben in 2009 zeer intensief overleg gevoerd. Onderwerpen die zijn besproken zijn onder andere de meerjarenbegroting, verbeterpunten rondom werkprocessen en de eindevaluatie van het personeelsbeoordelingssysteem. Lokale Raad De vijf locaties van Accolade kennen allen een eigen Lokale Raad. De Lokale Raad is een adviesorgaan waarin belanghouders van Accolade op persoonlijke titel zitting nemen. In de statuten is vastgelegd dat de Lokale Raad de vestigingsdirecteur en het bestuur onder andere adviseert over de verlies- en winstrekening en het beredeneerd jaarverslag. Daarnaast adviseert de Raad over onderwerpen die aan hen door het bestuur worden voorgelegd. Ook kan de Lokale Raad ongevraagd adviseren. Accolade Jaarbericht

5 Organisatie Nieuwe regelingen en protocollen Integriteitscode Accolade wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid en integriteit. Daartoe is een integriteitscode opgesteld. De reputatie van Accolade valt of staat met het gedrag van werknemers, bestuurder en commissarissen. Iedere werknemer dient bij te dragen aan de reputatie van Accolade en te handelen naar de in de integriteitscode vastgelegde normen. Dit betekent dat de medewerker zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent. Daarbij gaat het niet alleen om het naleven van de regels, maar ook om oordelen en handelen op verantwoorde wijze. Het gaat om waarden als onkreukbaarheid, collegialiteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid en efficiëntie. Hoe we binnen de kaders van de integriteitscode omgaan met klanten en collega s, nevenfuncties, sponsoring, relatiegeschenken, uitnodigingen en schending van werk/privé is te vinden op Klokkenluidersregeling Accolade streeft naar een open cultuur, waarbij integer handelen, het uiten van kritiek en aanspreken op gedrag gestimuleerd en op prijs gesteld wordt. De klokkenluidersregeling voorziet in het aan de kaak stellen en voorkomen van misstanden in het bedrijf. Medewerkers moeten misstanden kunnen melden, zonder dat zij bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Vaak zijn het medewerkers die het eerst in de gaten hebben dat er iets mis is binnen een onderneming. De klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat op een vroeg tijdstip melding te doen van vermoedens van misstanden. Ook stelt de regeling Accolade in staat hierop adequaat te reageren. De klokkenluidersregeling is te vinden op Agressieprotocol Medewerkers kunnen bij de uitoefening van hun functie worden geconfronteerd met agressie en geweld. Accolade heeft daarom een protocol ontwikkeld voor het omgaan met agressie. Het uitgangspunt is dat Accolade agressie en geweld niet tolereert en dat de eigen veiligheid en die van collega s altijd voorop staat. In het agressieprotocol is omschreven wat onder agressie wordt verstaan en hoe het kan worden voorkomen. Ook zijn de te volgen procedures beschreven en worden handvatten gegeven hoe om te gaan met deze incidenten. Daarnaast is in het protocol aandacht besteed aan opvang en nazorg. Daarnaast hebben medewerkers met klantencontacten speciale trainingen gevolgd voor de omgang met agressie. Ook is een workshop zelfverdediging georganiseerd. Accolade Jaarbericht

6 Samenwerking Inzetbaarheid en mobiliteit Interne mobiliteit wordt gestimuleerd binnen Accolade. We willen graag de juiste medewerkers op de juiste plek. Het ontwikkelen en uitwisselen van kennis is daarbij van belang. Maar dat niet alleen: we willen ook graag dat iedereen binnen Accolade zijn werk met plezier uitvoert en een gevoel van uitdaging ervaart. Accolade biedt een studiefaciliteitenregeling. Medewerkers hebben de mogelijkheid om tijdelijk vanuit een andere vestiging van Accolade of buiten onze organisatie te werken. Dit is een goede manier om talenten te ontplooien en de organisatie verder te professionaliseren. Accolade heeft hiervoor een samenwerkingsverband afgesloten met collegacorporaties Nijestee, Lefier, Welkom Nieuw Wonen en WoonFriesland. Op de gezamenlijke website worden vacatures en werkervaringsplaatsen bekend gemaakt. Ook vinden medewerkers hier informatie over loopbaanadvies, opleidingen en gezamenlijke workshops. Daarnaast organiseren de partijen de Kijk-op-je-loopbaan-dag. Dit jaarlijkse evenement staat in het teken van loopbaanbewustwording, met gastsprekers en diverse workshops. Toolz Toolz Toolz is een tweejarige, voltijd bouwkundige opleiding voor allround onderhoudsmedewerkers. De opleiding is een initiatief van Accolade, het Friesland College, Bouwbedrijf Siebenga en Installatiebedrijf Hoekstra. De samenwerking van leerbedrijf Toolz is in 2009 uitgebreid met WoonFriesland, Bouwbedrijf Swart en installatiebedrijf P. De Vries. Met deze uitbreiding heeft Toolz dekking gekregen in heel Friesland. Met de opleiding wordt ingespeeld op de teruglopende instroom bij reguliere technische opleidingen en de verwachte uitstroom in de betrokken bedrijven door vergrijzing. Toolz heeft subsidie gekregen van het Rijk, omdat de opleiding een goede oplossing biedt voor het MKB om praktijkgericht geschoold en gemotiveerd personeel te vinden. Met de subsidie kan de opleiding de komende twee jaar verder ontwikkeld worden. Toolz biedt een oplossing om kennis te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken. De opleiding werkt dan ook vanuit het principe meester en gezel. Onze vakspecialisten dragen hun kennis en ervaring over aan de leerlingen. Per jaar stromen ongeveer zes leerlingen in bij de opleiding. Dit kan op elk moment. De eerste leerlingen ronden in 2010 hun opleiding af. Woonconvenant Heerenveen Toolz Accolade heeft op 9 juli met WoonFriesland en de gemeente Heerenveen een woonconvenant ondertekend. Hierin spreken de betrokken partijen hun gezamenlijke woonambities uit voor de komende jaren. Het accent ligt naast woningbouw in de koop- en huursector, ook op maatschappelijke thema s als leefbaarheid en duurzaamheid. Accolade Heerenveen is enthousiast dat het contact tussen de partijen snel en makkelijk heeft geleid tot afspraken. Met het woonconvenant is een duidelijke taakscheiding vastgelegd. Deze afspraken helpen om met elkaar sneller tot resultaat te komen. Convenant Wonen boven Winkels Gemeente Sneek, Accolade Sneek, woningstichting De Wieren, vereniging Sneker Zakenlieden en Stichting Oud Sneek hebben op 22 juni het Convenant Wonen boven Winkels ondertekend. Gemeente Sneek stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor Wonen boven Winkels en gaf daarmee de aanleiding om de reeds lopende werkwijze vast te leggen in een convenant. Door ondertekening van het convenant geven de vijf partijen aan zich in te zetten voor het realiseren en verbeteren van woonruimte boven winkels en/of bedrijfsruimten in de Sneker binnenstad. Accolade Sneek oriënteert zich actief op de woningmarkt in de binnenstad en spreekt de intentie uit om hier woningen binnen de sociale huursector te realiseren. Accolade Jaarbericht

7 Klant Seniorendag Franeker Slimmer Kopen Accolade introduceerde het product Slimmer Kopen ; een kortingsregeling voor koopwoningen. Hiermee geeft Accolade tot 30 procent korting op de marktwaarde van bestaande woningen en tot 15 procent korting op nieuwbouwwoningen. Slimmer kopen geldt alleen voor die woningen waarvan Accolade heeft bepaald dat ze voor deze regeling in aanmerking komen. Met Slimmer Kopen is de koper volledig eigenaar van de woning én de grond. De koper geniet alle voordelen van een eigen huis, zoals hypotheekrenteaftrek en vermogensopbouw door waardevermeerdering. De woning mag helemaal naar wens aangepast worden. Voorwaarde is dat bij verkoop de woning eerst aan Accolade wordt aangeboden. De korting op de aankoopprijs wordt dan verrekend en Accolade ontvangt een deel van de overwaarde. Bij waardevermindering deelt Accolade in het verlies. Bij de introductie kwamen er 36 woningen voor Slimmer Kopen in aanmerking. In 2009 zijn 18 woningen met Slimmer Kopen verkocht. Seniorendag Franeker Op zaterdag 16 mei organiseerden ondernemersvereniging Voorstraat/Raadhuisplein en Stichting Stadspromotie Franeker een seniorendag. Accolade Franeker heeft hier de bezoekers geïnformeerd over de woningen die zij voor senioren beschikbaar heeft. Tijdens het evenement deed Accolade onderzoek naar de woonbehoeftes van 55-plussers uit Franeker op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat 55-plussers een voorkeur hebben voor buurten waar ook starters en gezinnen wonen. Accolade Jaarbericht

8 Klant Ook kiezen zij vaak voor een appartement met balkon en minimaal twee slaapkamers. Dit omdat de gezondheid afneemt en het onderhoud van de tuin en de woning hen teveel wordt. Gebleken is dat het woningaanbod van Accolade Franeker aansluit bij de wensen van deze doelgroep. Gerenoveerde woonwinkel Sneek Beste Buur Accolade zet graag mensen eens in het zonnetje die voor iedereen klaarstaan. De huurders die zich met hart en ziel inzetten voor straat, buurt of wijk. Om deze Beste Buren eens te belonen deden we een oproep aan klanten om hun beste buurtgenoten te nomineren. De prijs klonk velen als muziek in de oren: vrijkaarten voor een spectaculaire show van meesterviolist André Rieu. De tien winnaars konden in augustus, samen met hun introducé, genieten van het concert. De overige genomineerden kregen een kaartje van Accolade met uw buren vinden u een beste buur. Op deze manier bedankte Accolade ook hen voor hun inzet voor buur en/of buurt. Woonwinkel Sneek In maart is de renovatie van de woonwinkel in Sneek afgerond. De woonwinkel heeft hiermee een echte Accolade-uitstraling gekregen. Het is een open, lichte en ruime ontvangstruimte geworden. De actie bleek een groot succes, er kwamen 320 aanmeldingen binnen! Het was hartverwarmend om de motivaties te lezen waarmee buren elkaar nomineerden. Uit de inzendingen zijn tien winnaars geselecteerd op basis van het aantal nominaties. Het verwelkomen van de klant was een belangrijk uitgangspunt van de renovatie. De nieuwe balie is een echte eyecatcher. Klanten zien in één oogopslag waar ze terecht kunnen, er staat altijd een medewerker klaar om te helpen. Ook voor medewerkers is de winkel een veel prettigere werkplek geworden. Zij hebben zicht op de ontvangstruimte, terwijl ze toch privacy op hun werkplek ervaren. In de nieuwe woonwinkel voelen zowel klanten als medewerkers zich thuis. Accolade Jaarbericht

9 Leefbaarheid Accolade straatfestival Sociaal teams Accolade maakt in al haar werkgebieden deel uit van sociaal teams. In een sociaal team is een aantal instanties verenigd. Gemeente, politie, GGZ, verslavingszorg, welzijnsorganisaties, CWI en woningcorporaties zijn voorbeelden van instanties die deel uitmaken van een sociaal team. De teams richten zich op personen in probleemsituaties. Samenwerking is de kracht van de teams. Want een probleem staat bijna nooit op zichzelf. In het sociaal team kijken de partijen welke hulp zij samen aan een persoon kunnen bieden. Door de situatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen kunnen de problemen zo goed, zorgvuldig en efficiënt mogelijk worden opgelost. Accolade straatfestival Accolade was in september één van de evenementsponsoren van de Agrarische Dagen in Franeker. Het jaarlijkse evenement bestaat uit vier dagen feest voor heel Franeker. De dagen staan voor gezelligheid en saamhorigheid. De Agrarische dagen zijn een belangrijk onderdeel van de stadspromotie van Franeker. Accolade sponsorde de activiteiten. Met het Accolade straatfestival werd de binnenstad van Franeker opgeluisterd door straattheater en muziek. Tijdens het straatfestival heeft Accolade laten zien wat ze doet aan leefbaarheid in Franeker en omgeving. Zo heeft Accolade een bredere kijk gegeven op haar activiteiten. Daarnaast heeft Accolade zich gepresenteerd op de markt. Belangstellenden kregen informatie over het huren van een woning. Ook werden bezoekers van de markt uitgebreid geïnformeerd over de nieuwbouwprojecten in Franeker. Sneeuwpret Accolade sponsorde in de wintermaanden twee ijsbanen. In Sneek werd op initiatief van de stichting Iis yn Snits met de ijsbaan geld ingezameld voor Stichting Leergeld. De inwoners van Drachten konden genieten van de ijsbaan aan het Moleneind. Jong en oud leefden zich uit op hun ijzers! Accolade Jaarbericht

10 Leefbaarheid De middag was ook meteen de start van twee belangrijke projecten van de wijkvernieuwing in De Bouwen. Namelijk de herinrichting van het Reidingpark en het uitgraven van de wateras en bergingsvijvers in de wijk. Wethouder Nieske Ketelaar gaf het startschot met een waterpistool. De herinrichting van het Reidingpark is al gestart. Halverwege september is gestart met de werkzaamheden rondom de aanleg van de wateras. Circus Mouww Hup haal een Accolade-wup! Op woensdagavond 27 mei heeft Accolade voor de derde keer op rij een bijdrage geleverd aan de avondvierdaagse in Drachten. De kinderen konden na afloop bij de Accolade-kraam aan het Kyriat Onoplein een knaloranje wuppie ophalen. Aan de wuppie zat een lintje met de tekst Hup en nu naar huis! De wuppies waren niet aan te slepen. Meer dan 3000 wuppies zijn er uitgedeeld. Een leuke en geslaagde actie dus! Fotografie: Aly Dijkstra Voorstelling over Circus Mouww Op 25 juli genoten honderd huurders van Accolade Sneek van de muzikale theatervoorstelling Een groot verhaal over de kleine circusfamilie Mouww. De voorstelling was een initiatief van Stichting Circus De Kleine Wereld. De artiesten waren leerlingen van de Duisterhoutschool uit Heerenveen, en aan Talant verbonden volwassenen met een verstandelijke beperking. Accolade stelde honderd vrijkaarten beschikbaar voor huurders in Sneek. Het werd een prachtig en ontroerend feest op de IJsbaan van Sneek. Nul-energiewoning interessant voor scholen De nul-energiewoning in Drachten is een interessant project voor scholen. De woning aan de Noorderdwarsvaart voorziet Waterspelmiddag in De Bouwen in Drachten Woensdag 2 september werd op initiatief van de gemeente Smallingerland een waterspelmiddag georganiseerd voor de basisschooljeugd in de Bouwen. Ook Accolade, WoonFriesland, de wijkraad De Bouwen en MOS participeerden in de middag. Op de Klaverweide stonden diverse waterspelletjes klaar. Nul-energiewoning in Drachten Accolade Jaarbericht

11 Leefbaarheid zichzelf geheel van energie. Accolade verzorgde meerdere malen rondleidingen voor leerlingen die een beroepsopleiding bouwkunde of installatietechniek volgen. Ook leerlingen van het Drachtster Lyceum bezochten in het kader van de beroepenoriëntatie de nul-energiewoning. Het is interessant om met jongeren in discussie te gaan over het belang van duurzaamheid, en het bewust omgaan met energie en de omgeving. College volkshuisvesting Afgelopen jaar gaf Accolade Drachten college aan de leerlingen van het ROC Friese Poort over volkshuisvesting. Wat doet een corporatie en wat zijn de raakvlakken met de verschillende opleidingen? Ook is een aantal leerlingen van het Drachtster Lyceum op bezoek geweest om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van een corporatie. Accolade vindt het belangrijk om in contact te komen met de jeugd, om hen zo bekend te maken met de huursector en de mogelijke banen binnen een corporatie. Ruim 300 Accolade-woningen brandveiliger in één dag In oktober gingen de Nationale brandpreventieweken van start. Accolade sloot aan bij dit initiatief met een brandmelderactie. Klanten konden op 1 oktober twee brandmelders komen ophalen in de woonwinkels van Accolade. De opkomst was goed. In totaal zijn er 664 brandmelders weggegeven. Hiermee zijn 332 woningen brandveiliger geworden. Dit aantal komt bovenop het aantal woningen dat al van brandmelders was voorzien. In het verleden heeft Accolade al vaker acties in het kader van brandveiligheid georganiseerd. Zo hebben alle woningen in Joure al brandmelders en ook in Sneek is al eens een brandpreventieactie gehouden. Accolade wil al haar woningen voorzien van twee brandmelders en is van start gegaan met het plaatsen hiervan. Interactieve werkconferentie Leefbaarheid Samen met de gemeente Smallingerland en WoonFriesland heeft Accolade Drachten een interactieve werkconferentie Leefbaarheid georganiseerd. Bij de conferentie waren ook de politie Drachten en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland aanwezig. Doel van de conferentie was elkaar beter te leren kennen en te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Op de dag werden onder andere diverse stellingen over leefbaarheid geponeerd, waarop de genodigden konden reageren. Ook vond een levendige discussie plaats over vier leefbaarheidsthema s. Met circa veertig deelnemers was het een goed bezochte dag. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn werkgroepen gevormd om de ideeën verder uit te werken. Leefbaarheidsinitiatieven in de wijk Accolade helpt bewoners graag op weg om hun tuin goed te onderhouden of een steentje bij te dragen aan hun woonomgeving. Ieder jaar organiseren we daarom tuindagen en opruimacties. Accolade faciliteert onder meer in kennis en gereedschap, maar bewoners steken zelf de handen uit de mouwen. De acties kenmerken zich door een grote bedrijvigheid en een gezellige sfeer, met verzorgde tuinen en een schone woonomgeving als blijvend resultaat. De initiatieven worden door bewoners op prijs gesteld en zijn iedere keer een succes. Met een goede woonomgeving creëren we een buurt waar mensen graag willen wonen. Ook komen bewoners in contact met elkaar en vergroten zij hun netwerk. Daarmee dragen deze leefbaarheidsinitiatieven bij aan de veiligheid en sociale infrastructuur in de buurt. Ook sluit Accolade graag aan bij initiatieven die vanuit buurtbewoners zelf komen. 300 Accolade-woningen brandveiliger Accolade Jaarbericht

12 Leefbaarheid Tuindag de Venen Drachten Op 9 mei werd door Accolade Drachten een tuindag georganiseerd voor bewoners uit De Venen. Naast Accolade waren ook medewerkers van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, de gemeente Smallingerland, Regon, Landman, de wijkraad en WoonFriesland aanwezig. Gevels werden gereinigd, en in beschikbaar gestelde afvalcontainers konden huurders hun grofvuil en groen afval kwijt. Veel bewoners deden mee, het was een geslaagde dag. Met als eindresultaat een opgeruimde wijk. Burendag Graaf Adolfstraat in Sneek Op zaterdag 26 september organiseerde Marianne van t Veen een burendag aan de Graaf Adolfstraat in Sneek. Ongeveer vijfenveertig buren kwamen op de koffieochtend. Vlaggetjes wapperden en in de kraampjes stonden gebak, suikerbrood en tal van hebbedingetjes van verschillende sponsoren klaar. Het Chinees restaurant in de straat zorgde voor koffie en thee. Buren die elkaar nog niet kenden maakten kennis met elkaar. Het was een gezellige ochtend. Fietsenacties Heerenveen Bij verschillende woongebouwen in Heerenveen zijn achtergelaten fietsen verwijderd die daar al lange tijd stonden. Zo is de doorgang weer geborgd en liggen de portieken er weer netjes bij. Sponsoring speeltuin Oudeschoot Accolade heeft financieel bijgedragen aan de aanpassing van de speeltuin aan het Kelvinpad in Oudeschoot. De speeltuin wordt aangepast, waardoor deze beter past bij kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Project Sociale Cohesie Oudeschoot Gebleken is dat bewoners in Oudeschoot elkaar te weinig ontmoeten en kennen. Op initiatief van de gemeente Heerenveen worden er daarom gezamenlijke activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie in Oudeschoot te stimuleren en versterken. Accolade is partner in dit project. Burendag Graaf Adolfstraat in Sneek Accolade Jaarbericht

13 Leefbaarheid Boomfeestdag Accolade deed mee aan de Nationale Boomfeestdag op 18 maart. In de Professorenbuurt in Franeker werden bomen geplant door kinderen. De aangeplante bomen leveren een mooi en vriendelijk straatbeeld op. Zwerfafval opruimen in Franeker Op dinsdag 12 mei gingen de leerlingen van de Kleijenburgschool in Franeker de wijk het Sexbierumervaartplan in om zwerfvuil op te halen. Deze actie vond plaats in het kader van jaarlijkse Himmeldagen. De Himmeldei is een initiatief om samen met verenigingen, bedrijven, scholen en particulieren zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen, zodat het voorjaar weer begint met schone straten en bermen. De gemeente Franekeradeel probeert met dit initiatief ook kinderen bewust te maken van het probleem van zwerfafval. Accolade ondersteunde het initiatief en heeft samen met de gemeente alle kinderen in de wijk benaderd om mee te helpen. Er zijn veel volle vuilniszakken opgehaald. De wijk lag er na de actie weer opgeruimd bij. Leerlingen van basisschool De Toermalijn Franeker jeugd aan de slag met leefbaarheid Met het project Breng de buurt in beeld kregen de leerlingen van basisschool De Toermalijn van welzijnsinstelling De Skûle de opdracht aan de slag te gaan met het thema leefbaarheid. Deze opdracht was een vervolg op het Lemononderzoek, waarin volwassenen werd gevraagd naar hun tevredenheid met de buurt. Met behulp van creatieve fotocollages presenteerden de kinderen de verbeterpunten op 20 april aan wethouder Bram Bonnema en Rijkwert van Slochteren van Accolade. Uit het onderzoek van de leerlingen kwam naar voren dat er meer aandacht moet worden besteed aan hondenpoep op speelveldjes, het onderhoud van speeltuintoestellen en losliggende stoeptegels. Naar aanleiding van de verbeterpunten zijn speeltoestellen op het schoolplein van de Toermalijn beschikbaar gesteld voor alle kinderen in de wijk. Ook de eerste hondepoepbakken zijn geplaatst. Beste leefbaarheidsactie Franeker In juni heeft Accolade Franeker haar huurders gevraagd om een originele actie te bedenken die de leefbaarheid in de woonomgeving ten goede komt. Vrijdag 28 augustus werden de vijf genomineerde plannen van de leefbaarheidsactie gepresenteerd. Door de jury werd nadrukkelijk gelet op het element leefbaarheid. Ook originaliteit en presentatie wogen mee in de beoordeling. De winnaars kregen van vestigingsdirecteur Aukje Kooistra een cheque en een bloemetje uitgereikt. Accolade Jaarbericht

14 Leefbaarheid Met bewoners in gesprek Accolade Franeker is gestart met complexgesprekken waarbij bewoners per woongebouw worden uitgenodigd voor een gesprek. Er komen onderwerpen aan de orde op het gebied van leefbaarheid en buurtbetrokkenheid. Vragen die gesteld worden zijn: is het trappenhuis schoon, werkt de lift naar behoren, is het gehorig, hoe is de sfeer, en hoe gaan we met elkaar om? Met de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt om de leefbaarheid en betrokkenheid binnen woongebouwen te vergroten. Prijsuitreiking leefbaarheidsactie Deze acties vielen in de prijzen: Rode Dorp Verbouwen accommodatie recreatiezaal Sjaerdema State ,- Kaatsersbuurt Tuinonderhoud met dagje vakkundige hulp ,- Wijkgericht werken in het Sexbierumervaartplan in volle gang In de wijk het Sexbierumervaartplan in Franeker wordt wijkgericht gewerkt. Accolade, gemeente Franekeradeel, welzijnsinstelling De Skûle en de politie betrekken bewoners in deze wijk bij het beheer en bestuur van hun buurt. Samen met de buurt is een verbeterplan voor de wijk opgesteld. Accolade heeft inmiddels met de bewoners een aantal activiteiten op het gebied van tuinonderhoud georganiseerd en het toezicht hierop aangescherpt. De partijen hebben gezamenlijk plannen gemaakt voor de komende vijf jaar. Hamburgerrak Entree serviceflat Froonacker laten opvrolijken door bewoners ,- Multifunctioneel speelveld in Franeker De Kaatsersbuurt in Franeker heeft een nieuw speelveld gekregen, dat ideaal is voor het spelen van balsporten. Het veld maakt onderdeel uit van een terrein met diverse speelvoorzieningen. Het speelveld is tot stand gekomen in samenwerking met de welzijnsinstelling de Skûle. Accolade Jaarbericht

15 Projecten opgeleverd in 2009 Kwartelhof, Drachten Accolade Drachten Kwartelhof, Drachten Sloop van een kantoorpand en 13 eengezinswoningen maakten de realisatie van 10 twee-onder-één-kapwoningen (levensloopbestendig), 8 patiowoningen (levensloopbestendig) en 6 eengezinswoningen mogelijk. Allen bedoeld voor de verhuur. Vier van de twee-onder-één-kapwoningen zijn verhuurd aan de Stichting Talant. Linebeammen, Houtigehage 4 ruime en levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen. Accolade Heerenveen Stationstoren, Heerenveen In 2009 is de bouw van de Stationstoren nabij het NS-station afgerond. De toren bestaat uit 44 eenheden, waarvan 22 huur en 22 koop. In de loop van het verslagjaar is de toren verkocht aan de externe partij Habion. Zij gaat de woningen verhuren aan senioren. Renovatie 16 woningen, gemeente Smallingerland 16 eengezinswoningen verspreid over zeven dorpen zijn in 2009 gerenoveerd. Bewoners konden kiezen uit verschillende maatregelen. Het project was een pilot voor samenwerking met een keuzecentrum voor klantenkeuzes. Accolade Jaarbericht

16 Projecten opgeleverd in 2009 Zuiderveld Cluster 4 Accolade Joure Accolade Sneek Herstructurering Zuiderveld Cluster 4, Joure In 2009 is de grootschalige renovatie van 148 woningen afgerond. Onder andere de badkamer, toilet, meterkast en kozijnen werden vernieuwd. Ook is er isolatieglas en mechanische ventilatie aangebracht. Het middengebied van Cluster 4 wordt opgeleverd in Er komen 16 nieuwe huurwoningen geschikt voor kleine huishoudens. Daarnaast worden 6 kopwoningen vernieuwd voor de verkoop. De Wiekslag, Sneek Drie fraaie torens en een bijzondere rondbouw op een aantrekkelijke locatie aan het water tegenover het station. In de rondbouw bevinden zich 12 zorgeenheden voor verstandelijk gehandicapten (J.P. van der Bent Stichting) en 6 goedkope huurappartementen voor jongeren. In de woontorens bevinden zich 28 huur- en 14 koopappartementen. Accolade Jaarbericht

17 Projecten opgeleverd in 2009 Professorenbuurt, Franeker Anna Paulownastraat, Sneek De wijkvernieuwing van Nij Túndoarp is afgerond met de oplevering van 16 wooneenheden aan de Anna Paulonastraat. Froonackerflat, Franeker Nieuwbouw aangebouwde recreatiezaal. Het beheer is in handen van Zorggroep Tellens. Accolade heeft de 16 woningen verhuurd aan Plantein. Plantein huisvest op deze locatie psychogeriatrische cliënten. Met de wijkvernieuwing is een gemêleerde wijk ontstaan voor verschillende doelgroepen. Uitbreidingsgebied Franeker Zuid 6 koop- en 26 levensloopbestendige huurwoningen. Opgeleverd eind 2008 en begin Accolade Franeker Herstructurering Professorenbuurt, Franeker Renovatie van 163 eengezinswoningen, 68 nieuwbouwwoningen (42 huur en 26 koop) en herinrichting van het openbaar gebied. Accolade Jaarbericht

18 Projecten in uitvoering Tarweland, Drachten Accolade Drachten Tarweland, Drachten 17 levensloopbestendige woningen, waarvan 8 huur- en 9 koopwoningen. Alle woningen zijn verhuurd. Bij de koopwoningen is het mogelijk om de woning eerst te huren en op een later moment voor een vaste prijs te kopen. De woningen worden opgeleverd in mei Burmaniapark, Drachten Op de kop-locatie van het Burmaniapark komen 23 appartementen voor personen met een beperking (JP van den Bent stichting). Geplande oplevering begin Renovatie Oud Ambacht In drie fasen worden 242 appartementen ingrijpend verbeterd. Bewoners kunnen kiezen voor drie indelingsvarianten. Tijdens de renovatie krijgen de bewoners een zogenaamde wisselwoning aangeboden. De eerste fase is opgestart in 2009 waarvan de eerste negen woningen eind 2009 zijn opgeleverd. Het totale project duurt vier jaar; de laatste woningen worden in 2013 opgeleverd. Renovatieproject 111 woningen, Drachten Bij de woningen aan de Vogelweide, Geelgorsstraat, Wildzang en de Zwaluwstaart worden douche, toilet en keuken vernieuwd. Oplevering 2009/ Accolade Jaarbericht

19 Projecten in uitvoering Accolade Heerenveen Multifunctioneel centrum (MFC) De Kompenije, Jubbega Accolade Joure 12 zorgappartementen en 18 psychogeriatrische plaatsen gekoppeld aan een MFC. In het MFC van ruim 3300 m 2 bevinden zich sport, zorg, onderwijs, kinderopvang, welzijn en wonen onder één dak. Verwachte oplevering medio Sevenwolden Hof 1 en 2, Joure Realisatie van twee woonhoven met centrale ligging naast park Herema State. Hof 1 bestaat uit 45 zorgwoningen en een tweetal groepswoningen met 12 verpleeghuisplaatsen. Hof 1 wordt gehuurd door Hof en Hiem en Plantein. Hof 2 bestaat uit 14 betaalbare koopwoningen en 48 huurappartementen voor 55-plussers. Akkers, Heerenveen Groot herstructureringsproject. Realisatie van 126 huur- en 52 koopwoningen in vijf fasen, bestemd voor verschillende doelgroepen. In 2009 is gestart met de laatste fase van 77 woningen, waarvan een groot deel bestemd is voor de verkoop. Verwachte oplevering eind Geplande oplevering derde kwartaal De tweede fase van het gebied Sevenwolden betreft de bouw van hof 3. In het ontwerpplan wordt uitgegaan van 48 ruime koopappartementen in het dure segment. Over de concrete invulling van dit laatste hof vindt overleg plaats met betrokken partijen. Tuindorp, Heerenveen Wijkvernieuwing met 64 grondgebonden nieuwbouwwoningen, voornamelijk twee-onder-één-kapwoningen, waarvan 24 levensloopbestendig. Alle woningen worden onder de huurtoeslaggrens verhuurd. Fase 1 bestaat uit de nieuwbouw van 36 woningen en is opgeleverd in Fase 2 bestaat uit de nieuwbouw van 28 woningen. Fase 3 betreft het groot onderhoud aan 16 woningen. Fase 2 en 3 worden opgeleverd in De Menning, Oudehaske 24 eengezinswoningen, waarvan 14 betaalbare huurwoningen en 10 koopwoningen onder de koopsubsidiegrens. Daarnaast 4 vrijstaande woningen in de dure koop. In mei 2010 worden de 24 eengezinswoningen opgeleverd. Accolade Jaarbericht

20 Projecten in voorbereiding Rugbyterrein, Drachten Accolade Drachten Rugbyterrein, Drachten 36 appartementen verdeeld over vier gebouwen, 16 levensloopbestendige woningen en 24 eengezinswoningen in een parkachtige en waterrijke omgeving. Alle 76 woningen zijn bestemd voor de verhuur en hebben een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Het Rugbyterrein maakt onderdeel uit van de wijkvernieuwing in Noordoost. Accolade Heerenveen De Zonnehoek, Heerenveen Vlakbij het centrum van Heerenveen, aan het Breedpad en de Van Cuyckstraat, wordt een project van 25 koopwoningen ontwikkeld. De verschillende woningtypen bieden plaats aan diverse doelgroepen, waaronder starters, ondernemers, gezinnen en 50-plussers. De verwachte start verkoop is in Begeleid zelfstandig wonen, Heerenveen Accolade is samen met stichting Zienn op zoek naar een geschikte locatie voor de huisvesting van cliënten van Zienn, welke geen 24-uurs toezicht en begeleiding nodig hebben, maar (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Verwachte realisatie Accolade Franeker Botnia-locatie, Franeker Bouw van een recreatiezaal en 23 zorgwoningen in samenwerking met Zorggroep Tellens. Tevens realisatie van 9 reguliere huurwoningen. Geplande start bouw eind Sjaardemastraat-locatie, Franeker Op deze binnenstedelijke locatie staan 14 appartementen gepland voor een zorginstelling. Op de begane grond komen gemeenschappelijke ruimten en een kantoor. Saarloos/Ennemastraat, Franeker Negen verouderde huurwoningen worden gesloopt en vervangen door 5 huurwoningen en 2 koopwoningen. Alle woningen worden levensloopbestendig. Realisatie staat gepland voor Accolade Jaarbericht

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009

Patrimonium Barendrecht. Jaarverslag en jaarrekening 2009 Patrimonium Barendrecht Jaarverslag en jaarrekening 2009 Voorwoord Voor Patrimonium was 2009 een bewogen jaar, waarin veel is ondernomen en gerealiseerd. Maar het afgelopen jaar werd ook overschaduwd

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen.

De foto s in het jaarverslag laten zien hoe wij onze visie in 2014 hebben uitgedragen. Jaarverslag 2014 [VISIE] HEEMwonen is een hybride organisatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. Handelend

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 16 juli 2013

Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Jaarverslag 2012 16 juli 2013 Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar info@volksbelangwbd.nl 1 Inhoud 1. TERUGBLIK OP 2012... 4 1.1. Politieke ontwikkelingen...4 1.2. Maatschappelijke ontwikkelingen...6

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

10. Wooninc. verbindingen 42

10. Wooninc. verbindingen 42 1. Wij zijn Wooninc. 1 Missie... 2 Onze omgeving... 2 Uitvoering in 2013... 3 Het oordeel van anderen... 4 Werken aan wonen... 4 Focus op de toekomst... 5 2. Wonen, onze kerntaak 6 Betaalbaarheid... 7

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie