Accolade in beweging. Jaarbericht 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accolade in beweging. Jaarbericht 2009"

Transcriptie

1 Accolade in beweging Jaarbericht 2009

2 Voorwoord Accolade in beweging In 2009 was Accolade volop in beweging. We hebben de nieuwe richting voor de organisatie bepaald en de basis gelegd voor de toekomst. Door alle medewerkers is met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan één Accolade-cultuur. Hierbij kwamen we ook letterlijk in beweging door met de hele organisatie Terschelling te bezoeken. Het was ook een bewogen jaar door de economische crisis. En het jaar waarin we onze huurders en stakeholders in beweging hebben gebracht om samen te kijken hoe we hen nog beter van dienst kunnen zijn. Maatschappelijk betrokken Accolade realiseert zich als maatschappelijk betrokken woningcorporatie dat ze afhankelijk is van anderen in het verwezenlijken van haar ambities. Niet voor niets is klantgerichtheid één van onze kernwaarden. Onze huurders, maatschappelijke instanties, lokale overheden, collegacorporaties en tal van andere groeperingen spelen een cruciale rol in ons functioneren. In de toekomst wordt die rol alleen nog maar belangrijker. Accolade investeert actief in de contacten met haar klanten. Wat vinden zij van ons functioneren en wat zijn hun verwachtingen? Wat doen we goed en wat moet en kan er beter? Maar maatschappelijke betrokkenheid is meer dan praten met, en luisteren naar elkaar. Onze beste buuractie was een groot succes. Ook hebben we de activiteiten gericht op leefbaarheid geïntensiveerd. Met onze bewoners en partners steken we veel energie in het leefbaar maken van onze buurten en wijken. Midden in de samenleving Als maatschappelijk ondernemer staat Accolade midden in de samenleving en worden ook wij beïnvloed door de gebeurtenissen om ons heen. De huidige externe ontwikkelingen baren ons meer dan normale zorg. De crisis heeft ook Accolade geraakt. Maar door actief op de situatie te anticiperen, is Accolade financieel gezond en zijn de voorgenomen bouwactiviteiten ook in 2009 op peil gebleven. We zijn er trots op dat onze klanten niet hebben geleden onder onze teruglopende inkomsten uit de verkopen van bestaand bezit en de krapper wordende financieringsmogelijkheden. In 2009 hebben we ook de keuze gemaakt om vooruitlopend op meer politieke druk, ons nadrukkelijk te richten op onze kerntaken: het bereikbaar maken van goed en veilig wonen in een aantrekkelijke woonomgeving. In het bijzonder voor hen die op grond van inkomen, leeftijd, gezondheid of maatschappelijke positie op sociale woningbouw zijn aangewezen. Dit hebben we onder andere gedaan door actief ons commercieel onroerend goed te verkopen, betaalbare huurwoningen te bouwen en onze klanten nog beter van dienst te zijn. Het is belangrijk dat onze medewerkers zich op hun plek voelen bij Accolade. Dat stralen we ook uit naar buiten, en komt onze klanten ten goede. Het cultuurtraject, mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds, is ingezet om medewerkers nog meer te betrekken bij onze volkshuisvestelijke doestellingen, hun klantgerichtheid te verbeteren, en ondernemerschap te stimuleren. Een traject dat ook in 2010 wordt doorgezet is een jaar om met trots op terug te kijken. In 2009 heeft Accolade stappen vooruit gezet. Onze organisatie staat intern op scherp, onze doelgroepen krijgen de aandacht die ze verdienen. Onze resultaten Graag presenteren wij u onze jaarresultaten over Het bestuur spreekt haar dank uit aan alle medewerkers van Accolade, de huurdersbelangenvereniging en alle partners waarmee wij samenwerken. Jan van Dijken Accolade Jaarbericht

3 Organisatie Medewerkers van Accolade op Terschelling Cultuur Na de herstructurering en de fusie met Woningbouwvereniging Smallingerland in 2008, stond 2009 vooral in het teken van het inrichten en focussen op de nieuwe organisatie. Met het cultuurtraject werden allerlei activiteiten ontplooid voor het verwezenlijken van één nieuwe Accoladecultuur. Tijdens de cultuurdagen van 17 en 18 april op Terschelling werd aan medewerkers gevraagd om na te denken over verbeterpunten en de Accoladecultuur. Uitgangspunten hierbij waren onze drie kernwaarden: maatschappelijk betrokken, klantgerichtheid en ondernemend. Daarnaast stonden de cultuurdagen in het teken van samenwerking, kennismaking en grenzen verleggen. Met als uitgangspunt één gezamenlijke Accoladecultuur. De energie en inspiratie die tijdens de cultuurdagen werd opgedaan, is vervolgens benut om oplossingen te creëren voor de door medewerkers aangedragen verbeterpunten. Dit gebeurde in verbetergroepen. In juni werd een zomermarkt georganiseerd, waar alle groepen vanuit hun eigen kraampje hun oplossingen aan elkaar en de directie presenteerden. Inmiddels zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. Het cultuurtraject werd mede ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF). Cultuur Zomermarkt Accolade Jaarbericht

4 Organisatie Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor het financiële en maatschappe - lijk toezicht op het Bestuur van Accolade. De statuten en de missie van Accolade zijn het vertrekpunt voor de taakuitoefening van de RvC. Zo bouwen we samen aan een kansrijke toekomst voor mensen en buurten en investeren we in een thuis voor iedereen. Samenstelling Raad van Commissarissen Oeds Bijlsma Voorzitter Dini Bosvelt Vice Voorzitter Frans Bouwers Lid (benoemd op voordracht van Bewonersraad Friesland) Evelien Lindeman Lid (benoemd op voordracht van Stichting Platform Huurdersbelangenverenigingen Accolade) Rob v.d. Bijl Lid Ondernemingsraad De nieuwe ondernemingsraad van Accolade werd dit jaar gekozen. Namens werknemers overlegt de ondernemingsraad Klachtenadviescommissie Raad van Commissarissen Accolade biedt een klachtenregeling voor huurders en andere belanghebbenden, zoals woningzoekenden. De commissie biedt hen de mogelijkheid zich bij een klacht te wenden tot een onafhankelijke partij. De commissie behandelt klachten in tweede instantie. Dat wil zeggen dat de klacht eerst door de betreffende vestiging, dan wel het bedrijfsonderdeel van Accolade beoordeeld wordt. Is de indiener niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan ligt de weg open om de klacht aan de commissie voor te leggen. De commissie draagt bij aan een goede afhandeling van klachten en aan de verbetering van de relatie die Accolade met haar klanten heeft. Een klacht is aan de ene kant vervelend, maar is vooral een gratis advies om het voortaan beter te doen. met het bestuur over zaken die belangrijk zijn voor de werknemers. De ondernemingsraad volgt het beleid van Accolade kritisch en behartigt hierbij de belangen van de medewerkers. Het bestuur en de ondernemingsraad hebben in 2009 zeer intensief overleg gevoerd. Onderwerpen die zijn besproken zijn onder andere de meerjarenbegroting, verbeterpunten rondom werkprocessen en de eindevaluatie van het personeelsbeoordelingssysteem. Lokale Raad De vijf locaties van Accolade kennen allen een eigen Lokale Raad. De Lokale Raad is een adviesorgaan waarin belanghouders van Accolade op persoonlijke titel zitting nemen. In de statuten is vastgelegd dat de Lokale Raad de vestigingsdirecteur en het bestuur onder andere adviseert over de verlies- en winstrekening en het beredeneerd jaarverslag. Daarnaast adviseert de Raad over onderwerpen die aan hen door het bestuur worden voorgelegd. Ook kan de Lokale Raad ongevraagd adviseren. Accolade Jaarbericht

5 Organisatie Nieuwe regelingen en protocollen Integriteitscode Accolade wil in al haar activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid en integriteit. Daartoe is een integriteitscode opgesteld. De reputatie van Accolade valt of staat met het gedrag van werknemers, bestuurder en commissarissen. Iedere werknemer dient bij te dragen aan de reputatie van Accolade en te handelen naar de in de integriteitscode vastgelegde normen. Dit betekent dat de medewerker zijn functie adequaat en zorgvuldig uitoefent. Daarbij gaat het niet alleen om het naleven van de regels, maar ook om oordelen en handelen op verantwoorde wijze. Het gaat om waarden als onkreukbaarheid, collegialiteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid, objectiviteit, fatsoenlijkheid en efficiëntie. Hoe we binnen de kaders van de integriteitscode omgaan met klanten en collega s, nevenfuncties, sponsoring, relatiegeschenken, uitnodigingen en schending van werk/privé is te vinden op Klokkenluidersregeling Accolade streeft naar een open cultuur, waarbij integer handelen, het uiten van kritiek en aanspreken op gedrag gestimuleerd en op prijs gesteld wordt. De klokkenluidersregeling voorziet in het aan de kaak stellen en voorkomen van misstanden in het bedrijf. Medewerkers moeten misstanden kunnen melden, zonder dat zij bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Vaak zijn het medewerkers die het eerst in de gaten hebben dat er iets mis is binnen een onderneming. De klokkenluidersregeling stelt medewerkers in staat op een vroeg tijdstip melding te doen van vermoedens van misstanden. Ook stelt de regeling Accolade in staat hierop adequaat te reageren. De klokkenluidersregeling is te vinden op Agressieprotocol Medewerkers kunnen bij de uitoefening van hun functie worden geconfronteerd met agressie en geweld. Accolade heeft daarom een protocol ontwikkeld voor het omgaan met agressie. Het uitgangspunt is dat Accolade agressie en geweld niet tolereert en dat de eigen veiligheid en die van collega s altijd voorop staat. In het agressieprotocol is omschreven wat onder agressie wordt verstaan en hoe het kan worden voorkomen. Ook zijn de te volgen procedures beschreven en worden handvatten gegeven hoe om te gaan met deze incidenten. Daarnaast is in het protocol aandacht besteed aan opvang en nazorg. Daarnaast hebben medewerkers met klantencontacten speciale trainingen gevolgd voor de omgang met agressie. Ook is een workshop zelfverdediging georganiseerd. Accolade Jaarbericht

6 Samenwerking Inzetbaarheid en mobiliteit Interne mobiliteit wordt gestimuleerd binnen Accolade. We willen graag de juiste medewerkers op de juiste plek. Het ontwikkelen en uitwisselen van kennis is daarbij van belang. Maar dat niet alleen: we willen ook graag dat iedereen binnen Accolade zijn werk met plezier uitvoert en een gevoel van uitdaging ervaart. Accolade biedt een studiefaciliteitenregeling. Medewerkers hebben de mogelijkheid om tijdelijk vanuit een andere vestiging van Accolade of buiten onze organisatie te werken. Dit is een goede manier om talenten te ontplooien en de organisatie verder te professionaliseren. Accolade heeft hiervoor een samenwerkingsverband afgesloten met collegacorporaties Nijestee, Lefier, Welkom Nieuw Wonen en WoonFriesland. Op de gezamenlijke website worden vacatures en werkervaringsplaatsen bekend gemaakt. Ook vinden medewerkers hier informatie over loopbaanadvies, opleidingen en gezamenlijke workshops. Daarnaast organiseren de partijen de Kijk-op-je-loopbaan-dag. Dit jaarlijkse evenement staat in het teken van loopbaanbewustwording, met gastsprekers en diverse workshops. Toolz Toolz Toolz is een tweejarige, voltijd bouwkundige opleiding voor allround onderhoudsmedewerkers. De opleiding is een initiatief van Accolade, het Friesland College, Bouwbedrijf Siebenga en Installatiebedrijf Hoekstra. De samenwerking van leerbedrijf Toolz is in 2009 uitgebreid met WoonFriesland, Bouwbedrijf Swart en installatiebedrijf P. De Vries. Met deze uitbreiding heeft Toolz dekking gekregen in heel Friesland. Met de opleiding wordt ingespeeld op de teruglopende instroom bij reguliere technische opleidingen en de verwachte uitstroom in de betrokken bedrijven door vergrijzing. Toolz heeft subsidie gekregen van het Rijk, omdat de opleiding een goede oplossing biedt voor het MKB om praktijkgericht geschoold en gemotiveerd personeel te vinden. Met de subsidie kan de opleiding de komende twee jaar verder ontwikkeld worden. Toolz biedt een oplossing om kennis te behouden en nieuwe medewerkers aan te trekken. De opleiding werkt dan ook vanuit het principe meester en gezel. Onze vakspecialisten dragen hun kennis en ervaring over aan de leerlingen. Per jaar stromen ongeveer zes leerlingen in bij de opleiding. Dit kan op elk moment. De eerste leerlingen ronden in 2010 hun opleiding af. Woonconvenant Heerenveen Toolz Accolade heeft op 9 juli met WoonFriesland en de gemeente Heerenveen een woonconvenant ondertekend. Hierin spreken de betrokken partijen hun gezamenlijke woonambities uit voor de komende jaren. Het accent ligt naast woningbouw in de koop- en huursector, ook op maatschappelijke thema s als leefbaarheid en duurzaamheid. Accolade Heerenveen is enthousiast dat het contact tussen de partijen snel en makkelijk heeft geleid tot afspraken. Met het woonconvenant is een duidelijke taakscheiding vastgelegd. Deze afspraken helpen om met elkaar sneller tot resultaat te komen. Convenant Wonen boven Winkels Gemeente Sneek, Accolade Sneek, woningstichting De Wieren, vereniging Sneker Zakenlieden en Stichting Oud Sneek hebben op 22 juni het Convenant Wonen boven Winkels ondertekend. Gemeente Sneek stelt jaarlijks subsidies beschikbaar voor Wonen boven Winkels en gaf daarmee de aanleiding om de reeds lopende werkwijze vast te leggen in een convenant. Door ondertekening van het convenant geven de vijf partijen aan zich in te zetten voor het realiseren en verbeteren van woonruimte boven winkels en/of bedrijfsruimten in de Sneker binnenstad. Accolade Sneek oriënteert zich actief op de woningmarkt in de binnenstad en spreekt de intentie uit om hier woningen binnen de sociale huursector te realiseren. Accolade Jaarbericht

7 Klant Seniorendag Franeker Slimmer Kopen Accolade introduceerde het product Slimmer Kopen ; een kortingsregeling voor koopwoningen. Hiermee geeft Accolade tot 30 procent korting op de marktwaarde van bestaande woningen en tot 15 procent korting op nieuwbouwwoningen. Slimmer kopen geldt alleen voor die woningen waarvan Accolade heeft bepaald dat ze voor deze regeling in aanmerking komen. Met Slimmer Kopen is de koper volledig eigenaar van de woning én de grond. De koper geniet alle voordelen van een eigen huis, zoals hypotheekrenteaftrek en vermogensopbouw door waardevermeerdering. De woning mag helemaal naar wens aangepast worden. Voorwaarde is dat bij verkoop de woning eerst aan Accolade wordt aangeboden. De korting op de aankoopprijs wordt dan verrekend en Accolade ontvangt een deel van de overwaarde. Bij waardevermindering deelt Accolade in het verlies. Bij de introductie kwamen er 36 woningen voor Slimmer Kopen in aanmerking. In 2009 zijn 18 woningen met Slimmer Kopen verkocht. Seniorendag Franeker Op zaterdag 16 mei organiseerden ondernemersvereniging Voorstraat/Raadhuisplein en Stichting Stadspromotie Franeker een seniorendag. Accolade Franeker heeft hier de bezoekers geïnformeerd over de woningen die zij voor senioren beschikbaar heeft. Tijdens het evenement deed Accolade onderzoek naar de woonbehoeftes van 55-plussers uit Franeker op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat 55-plussers een voorkeur hebben voor buurten waar ook starters en gezinnen wonen. Accolade Jaarbericht

8 Klant Ook kiezen zij vaak voor een appartement met balkon en minimaal twee slaapkamers. Dit omdat de gezondheid afneemt en het onderhoud van de tuin en de woning hen teveel wordt. Gebleken is dat het woningaanbod van Accolade Franeker aansluit bij de wensen van deze doelgroep. Gerenoveerde woonwinkel Sneek Beste Buur Accolade zet graag mensen eens in het zonnetje die voor iedereen klaarstaan. De huurders die zich met hart en ziel inzetten voor straat, buurt of wijk. Om deze Beste Buren eens te belonen deden we een oproep aan klanten om hun beste buurtgenoten te nomineren. De prijs klonk velen als muziek in de oren: vrijkaarten voor een spectaculaire show van meesterviolist André Rieu. De tien winnaars konden in augustus, samen met hun introducé, genieten van het concert. De overige genomineerden kregen een kaartje van Accolade met uw buren vinden u een beste buur. Op deze manier bedankte Accolade ook hen voor hun inzet voor buur en/of buurt. Woonwinkel Sneek In maart is de renovatie van de woonwinkel in Sneek afgerond. De woonwinkel heeft hiermee een echte Accolade-uitstraling gekregen. Het is een open, lichte en ruime ontvangstruimte geworden. De actie bleek een groot succes, er kwamen 320 aanmeldingen binnen! Het was hartverwarmend om de motivaties te lezen waarmee buren elkaar nomineerden. Uit de inzendingen zijn tien winnaars geselecteerd op basis van het aantal nominaties. Het verwelkomen van de klant was een belangrijk uitgangspunt van de renovatie. De nieuwe balie is een echte eyecatcher. Klanten zien in één oogopslag waar ze terecht kunnen, er staat altijd een medewerker klaar om te helpen. Ook voor medewerkers is de winkel een veel prettigere werkplek geworden. Zij hebben zicht op de ontvangstruimte, terwijl ze toch privacy op hun werkplek ervaren. In de nieuwe woonwinkel voelen zowel klanten als medewerkers zich thuis. Accolade Jaarbericht

9 Leefbaarheid Accolade straatfestival Sociaal teams Accolade maakt in al haar werkgebieden deel uit van sociaal teams. In een sociaal team is een aantal instanties verenigd. Gemeente, politie, GGZ, verslavingszorg, welzijnsorganisaties, CWI en woningcorporaties zijn voorbeelden van instanties die deel uitmaken van een sociaal team. De teams richten zich op personen in probleemsituaties. Samenwerking is de kracht van de teams. Want een probleem staat bijna nooit op zichzelf. In het sociaal team kijken de partijen welke hulp zij samen aan een persoon kunnen bieden. Door de situatie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen kunnen de problemen zo goed, zorgvuldig en efficiënt mogelijk worden opgelost. Accolade straatfestival Accolade was in september één van de evenementsponsoren van de Agrarische Dagen in Franeker. Het jaarlijkse evenement bestaat uit vier dagen feest voor heel Franeker. De dagen staan voor gezelligheid en saamhorigheid. De Agrarische dagen zijn een belangrijk onderdeel van de stadspromotie van Franeker. Accolade sponsorde de activiteiten. Met het Accolade straatfestival werd de binnenstad van Franeker opgeluisterd door straattheater en muziek. Tijdens het straatfestival heeft Accolade laten zien wat ze doet aan leefbaarheid in Franeker en omgeving. Zo heeft Accolade een bredere kijk gegeven op haar activiteiten. Daarnaast heeft Accolade zich gepresenteerd op de markt. Belangstellenden kregen informatie over het huren van een woning. Ook werden bezoekers van de markt uitgebreid geïnformeerd over de nieuwbouwprojecten in Franeker. Sneeuwpret Accolade sponsorde in de wintermaanden twee ijsbanen. In Sneek werd op initiatief van de stichting Iis yn Snits met de ijsbaan geld ingezameld voor Stichting Leergeld. De inwoners van Drachten konden genieten van de ijsbaan aan het Moleneind. Jong en oud leefden zich uit op hun ijzers! Accolade Jaarbericht

10 Leefbaarheid De middag was ook meteen de start van twee belangrijke projecten van de wijkvernieuwing in De Bouwen. Namelijk de herinrichting van het Reidingpark en het uitgraven van de wateras en bergingsvijvers in de wijk. Wethouder Nieske Ketelaar gaf het startschot met een waterpistool. De herinrichting van het Reidingpark is al gestart. Halverwege september is gestart met de werkzaamheden rondom de aanleg van de wateras. Circus Mouww Hup haal een Accolade-wup! Op woensdagavond 27 mei heeft Accolade voor de derde keer op rij een bijdrage geleverd aan de avondvierdaagse in Drachten. De kinderen konden na afloop bij de Accolade-kraam aan het Kyriat Onoplein een knaloranje wuppie ophalen. Aan de wuppie zat een lintje met de tekst Hup en nu naar huis! De wuppies waren niet aan te slepen. Meer dan 3000 wuppies zijn er uitgedeeld. Een leuke en geslaagde actie dus! Fotografie: Aly Dijkstra Voorstelling over Circus Mouww Op 25 juli genoten honderd huurders van Accolade Sneek van de muzikale theatervoorstelling Een groot verhaal over de kleine circusfamilie Mouww. De voorstelling was een initiatief van Stichting Circus De Kleine Wereld. De artiesten waren leerlingen van de Duisterhoutschool uit Heerenveen, en aan Talant verbonden volwassenen met een verstandelijke beperking. Accolade stelde honderd vrijkaarten beschikbaar voor huurders in Sneek. Het werd een prachtig en ontroerend feest op de IJsbaan van Sneek. Nul-energiewoning interessant voor scholen De nul-energiewoning in Drachten is een interessant project voor scholen. De woning aan de Noorderdwarsvaart voorziet Waterspelmiddag in De Bouwen in Drachten Woensdag 2 september werd op initiatief van de gemeente Smallingerland een waterspelmiddag georganiseerd voor de basisschooljeugd in de Bouwen. Ook Accolade, WoonFriesland, de wijkraad De Bouwen en MOS participeerden in de middag. Op de Klaverweide stonden diverse waterspelletjes klaar. Nul-energiewoning in Drachten Accolade Jaarbericht

11 Leefbaarheid zichzelf geheel van energie. Accolade verzorgde meerdere malen rondleidingen voor leerlingen die een beroepsopleiding bouwkunde of installatietechniek volgen. Ook leerlingen van het Drachtster Lyceum bezochten in het kader van de beroepenoriëntatie de nul-energiewoning. Het is interessant om met jongeren in discussie te gaan over het belang van duurzaamheid, en het bewust omgaan met energie en de omgeving. College volkshuisvesting Afgelopen jaar gaf Accolade Drachten college aan de leerlingen van het ROC Friese Poort over volkshuisvesting. Wat doet een corporatie en wat zijn de raakvlakken met de verschillende opleidingen? Ook is een aantal leerlingen van het Drachtster Lyceum op bezoek geweest om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van een corporatie. Accolade vindt het belangrijk om in contact te komen met de jeugd, om hen zo bekend te maken met de huursector en de mogelijke banen binnen een corporatie. Ruim 300 Accolade-woningen brandveiliger in één dag In oktober gingen de Nationale brandpreventieweken van start. Accolade sloot aan bij dit initiatief met een brandmelderactie. Klanten konden op 1 oktober twee brandmelders komen ophalen in de woonwinkels van Accolade. De opkomst was goed. In totaal zijn er 664 brandmelders weggegeven. Hiermee zijn 332 woningen brandveiliger geworden. Dit aantal komt bovenop het aantal woningen dat al van brandmelders was voorzien. In het verleden heeft Accolade al vaker acties in het kader van brandveiligheid georganiseerd. Zo hebben alle woningen in Joure al brandmelders en ook in Sneek is al eens een brandpreventieactie gehouden. Accolade wil al haar woningen voorzien van twee brandmelders en is van start gegaan met het plaatsen hiervan. Interactieve werkconferentie Leefbaarheid Samen met de gemeente Smallingerland en WoonFriesland heeft Accolade Drachten een interactieve werkconferentie Leefbaarheid georganiseerd. Bij de conferentie waren ook de politie Drachten en de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland aanwezig. Doel van de conferentie was elkaar beter te leren kennen en te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking. Op de dag werden onder andere diverse stellingen over leefbaarheid geponeerd, waarop de genodigden konden reageren. Ook vond een levendige discussie plaats over vier leefbaarheidsthema s. Met circa veertig deelnemers was het een goed bezochte dag. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn werkgroepen gevormd om de ideeën verder uit te werken. Leefbaarheidsinitiatieven in de wijk Accolade helpt bewoners graag op weg om hun tuin goed te onderhouden of een steentje bij te dragen aan hun woonomgeving. Ieder jaar organiseren we daarom tuindagen en opruimacties. Accolade faciliteert onder meer in kennis en gereedschap, maar bewoners steken zelf de handen uit de mouwen. De acties kenmerken zich door een grote bedrijvigheid en een gezellige sfeer, met verzorgde tuinen en een schone woonomgeving als blijvend resultaat. De initiatieven worden door bewoners op prijs gesteld en zijn iedere keer een succes. Met een goede woonomgeving creëren we een buurt waar mensen graag willen wonen. Ook komen bewoners in contact met elkaar en vergroten zij hun netwerk. Daarmee dragen deze leefbaarheidsinitiatieven bij aan de veiligheid en sociale infrastructuur in de buurt. Ook sluit Accolade graag aan bij initiatieven die vanuit buurtbewoners zelf komen. 300 Accolade-woningen brandveiliger Accolade Jaarbericht

12 Leefbaarheid Tuindag de Venen Drachten Op 9 mei werd door Accolade Drachten een tuindag georganiseerd voor bewoners uit De Venen. Naast Accolade waren ook medewerkers van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, de gemeente Smallingerland, Regon, Landman, de wijkraad en WoonFriesland aanwezig. Gevels werden gereinigd, en in beschikbaar gestelde afvalcontainers konden huurders hun grofvuil en groen afval kwijt. Veel bewoners deden mee, het was een geslaagde dag. Met als eindresultaat een opgeruimde wijk. Burendag Graaf Adolfstraat in Sneek Op zaterdag 26 september organiseerde Marianne van t Veen een burendag aan de Graaf Adolfstraat in Sneek. Ongeveer vijfenveertig buren kwamen op de koffieochtend. Vlaggetjes wapperden en in de kraampjes stonden gebak, suikerbrood en tal van hebbedingetjes van verschillende sponsoren klaar. Het Chinees restaurant in de straat zorgde voor koffie en thee. Buren die elkaar nog niet kenden maakten kennis met elkaar. Het was een gezellige ochtend. Fietsenacties Heerenveen Bij verschillende woongebouwen in Heerenveen zijn achtergelaten fietsen verwijderd die daar al lange tijd stonden. Zo is de doorgang weer geborgd en liggen de portieken er weer netjes bij. Sponsoring speeltuin Oudeschoot Accolade heeft financieel bijgedragen aan de aanpassing van de speeltuin aan het Kelvinpad in Oudeschoot. De speeltuin wordt aangepast, waardoor deze beter past bij kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Project Sociale Cohesie Oudeschoot Gebleken is dat bewoners in Oudeschoot elkaar te weinig ontmoeten en kennen. Op initiatief van de gemeente Heerenveen worden er daarom gezamenlijke activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie in Oudeschoot te stimuleren en versterken. Accolade is partner in dit project. Burendag Graaf Adolfstraat in Sneek Accolade Jaarbericht

13 Leefbaarheid Boomfeestdag Accolade deed mee aan de Nationale Boomfeestdag op 18 maart. In de Professorenbuurt in Franeker werden bomen geplant door kinderen. De aangeplante bomen leveren een mooi en vriendelijk straatbeeld op. Zwerfafval opruimen in Franeker Op dinsdag 12 mei gingen de leerlingen van de Kleijenburgschool in Franeker de wijk het Sexbierumervaartplan in om zwerfvuil op te halen. Deze actie vond plaats in het kader van jaarlijkse Himmeldagen. De Himmeldei is een initiatief om samen met verenigingen, bedrijven, scholen en particulieren zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen, zodat het voorjaar weer begint met schone straten en bermen. De gemeente Franekeradeel probeert met dit initiatief ook kinderen bewust te maken van het probleem van zwerfafval. Accolade ondersteunde het initiatief en heeft samen met de gemeente alle kinderen in de wijk benaderd om mee te helpen. Er zijn veel volle vuilniszakken opgehaald. De wijk lag er na de actie weer opgeruimd bij. Leerlingen van basisschool De Toermalijn Franeker jeugd aan de slag met leefbaarheid Met het project Breng de buurt in beeld kregen de leerlingen van basisschool De Toermalijn van welzijnsinstelling De Skûle de opdracht aan de slag te gaan met het thema leefbaarheid. Deze opdracht was een vervolg op het Lemononderzoek, waarin volwassenen werd gevraagd naar hun tevredenheid met de buurt. Met behulp van creatieve fotocollages presenteerden de kinderen de verbeterpunten op 20 april aan wethouder Bram Bonnema en Rijkwert van Slochteren van Accolade. Uit het onderzoek van de leerlingen kwam naar voren dat er meer aandacht moet worden besteed aan hondenpoep op speelveldjes, het onderhoud van speeltuintoestellen en losliggende stoeptegels. Naar aanleiding van de verbeterpunten zijn speeltoestellen op het schoolplein van de Toermalijn beschikbaar gesteld voor alle kinderen in de wijk. Ook de eerste hondepoepbakken zijn geplaatst. Beste leefbaarheidsactie Franeker In juni heeft Accolade Franeker haar huurders gevraagd om een originele actie te bedenken die de leefbaarheid in de woonomgeving ten goede komt. Vrijdag 28 augustus werden de vijf genomineerde plannen van de leefbaarheidsactie gepresenteerd. Door de jury werd nadrukkelijk gelet op het element leefbaarheid. Ook originaliteit en presentatie wogen mee in de beoordeling. De winnaars kregen van vestigingsdirecteur Aukje Kooistra een cheque en een bloemetje uitgereikt. Accolade Jaarbericht

14 Leefbaarheid Met bewoners in gesprek Accolade Franeker is gestart met complexgesprekken waarbij bewoners per woongebouw worden uitgenodigd voor een gesprek. Er komen onderwerpen aan de orde op het gebied van leefbaarheid en buurtbetrokkenheid. Vragen die gesteld worden zijn: is het trappenhuis schoon, werkt de lift naar behoren, is het gehorig, hoe is de sfeer, en hoe gaan we met elkaar om? Met de bijeenkomsten worden ideeën uitgewisseld en afspraken gemaakt om de leefbaarheid en betrokkenheid binnen woongebouwen te vergroten. Prijsuitreiking leefbaarheidsactie Deze acties vielen in de prijzen: Rode Dorp Verbouwen accommodatie recreatiezaal Sjaerdema State ,- Kaatsersbuurt Tuinonderhoud met dagje vakkundige hulp ,- Wijkgericht werken in het Sexbierumervaartplan in volle gang In de wijk het Sexbierumervaartplan in Franeker wordt wijkgericht gewerkt. Accolade, gemeente Franekeradeel, welzijnsinstelling De Skûle en de politie betrekken bewoners in deze wijk bij het beheer en bestuur van hun buurt. Samen met de buurt is een verbeterplan voor de wijk opgesteld. Accolade heeft inmiddels met de bewoners een aantal activiteiten op het gebied van tuinonderhoud georganiseerd en het toezicht hierop aangescherpt. De partijen hebben gezamenlijk plannen gemaakt voor de komende vijf jaar. Hamburgerrak Entree serviceflat Froonacker laten opvrolijken door bewoners ,- Multifunctioneel speelveld in Franeker De Kaatsersbuurt in Franeker heeft een nieuw speelveld gekregen, dat ideaal is voor het spelen van balsporten. Het veld maakt onderdeel uit van een terrein met diverse speelvoorzieningen. Het speelveld is tot stand gekomen in samenwerking met de welzijnsinstelling de Skûle. Accolade Jaarbericht

15 Projecten opgeleverd in 2009 Kwartelhof, Drachten Accolade Drachten Kwartelhof, Drachten Sloop van een kantoorpand en 13 eengezinswoningen maakten de realisatie van 10 twee-onder-één-kapwoningen (levensloopbestendig), 8 patiowoningen (levensloopbestendig) en 6 eengezinswoningen mogelijk. Allen bedoeld voor de verhuur. Vier van de twee-onder-één-kapwoningen zijn verhuurd aan de Stichting Talant. Linebeammen, Houtigehage 4 ruime en levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen. Accolade Heerenveen Stationstoren, Heerenveen In 2009 is de bouw van de Stationstoren nabij het NS-station afgerond. De toren bestaat uit 44 eenheden, waarvan 22 huur en 22 koop. In de loop van het verslagjaar is de toren verkocht aan de externe partij Habion. Zij gaat de woningen verhuren aan senioren. Renovatie 16 woningen, gemeente Smallingerland 16 eengezinswoningen verspreid over zeven dorpen zijn in 2009 gerenoveerd. Bewoners konden kiezen uit verschillende maatregelen. Het project was een pilot voor samenwerking met een keuzecentrum voor klantenkeuzes. Accolade Jaarbericht

16 Projecten opgeleverd in 2009 Zuiderveld Cluster 4 Accolade Joure Accolade Sneek Herstructurering Zuiderveld Cluster 4, Joure In 2009 is de grootschalige renovatie van 148 woningen afgerond. Onder andere de badkamer, toilet, meterkast en kozijnen werden vernieuwd. Ook is er isolatieglas en mechanische ventilatie aangebracht. Het middengebied van Cluster 4 wordt opgeleverd in Er komen 16 nieuwe huurwoningen geschikt voor kleine huishoudens. Daarnaast worden 6 kopwoningen vernieuwd voor de verkoop. De Wiekslag, Sneek Drie fraaie torens en een bijzondere rondbouw op een aantrekkelijke locatie aan het water tegenover het station. In de rondbouw bevinden zich 12 zorgeenheden voor verstandelijk gehandicapten (J.P. van der Bent Stichting) en 6 goedkope huurappartementen voor jongeren. In de woontorens bevinden zich 28 huur- en 14 koopappartementen. Accolade Jaarbericht

17 Projecten opgeleverd in 2009 Professorenbuurt, Franeker Anna Paulownastraat, Sneek De wijkvernieuwing van Nij Túndoarp is afgerond met de oplevering van 16 wooneenheden aan de Anna Paulonastraat. Froonackerflat, Franeker Nieuwbouw aangebouwde recreatiezaal. Het beheer is in handen van Zorggroep Tellens. Accolade heeft de 16 woningen verhuurd aan Plantein. Plantein huisvest op deze locatie psychogeriatrische cliënten. Met de wijkvernieuwing is een gemêleerde wijk ontstaan voor verschillende doelgroepen. Uitbreidingsgebied Franeker Zuid 6 koop- en 26 levensloopbestendige huurwoningen. Opgeleverd eind 2008 en begin Accolade Franeker Herstructurering Professorenbuurt, Franeker Renovatie van 163 eengezinswoningen, 68 nieuwbouwwoningen (42 huur en 26 koop) en herinrichting van het openbaar gebied. Accolade Jaarbericht

18 Projecten in uitvoering Tarweland, Drachten Accolade Drachten Tarweland, Drachten 17 levensloopbestendige woningen, waarvan 8 huur- en 9 koopwoningen. Alle woningen zijn verhuurd. Bij de koopwoningen is het mogelijk om de woning eerst te huren en op een later moment voor een vaste prijs te kopen. De woningen worden opgeleverd in mei Burmaniapark, Drachten Op de kop-locatie van het Burmaniapark komen 23 appartementen voor personen met een beperking (JP van den Bent stichting). Geplande oplevering begin Renovatie Oud Ambacht In drie fasen worden 242 appartementen ingrijpend verbeterd. Bewoners kunnen kiezen voor drie indelingsvarianten. Tijdens de renovatie krijgen de bewoners een zogenaamde wisselwoning aangeboden. De eerste fase is opgestart in 2009 waarvan de eerste negen woningen eind 2009 zijn opgeleverd. Het totale project duurt vier jaar; de laatste woningen worden in 2013 opgeleverd. Renovatieproject 111 woningen, Drachten Bij de woningen aan de Vogelweide, Geelgorsstraat, Wildzang en de Zwaluwstaart worden douche, toilet en keuken vernieuwd. Oplevering 2009/ Accolade Jaarbericht

19 Projecten in uitvoering Accolade Heerenveen Multifunctioneel centrum (MFC) De Kompenije, Jubbega Accolade Joure 12 zorgappartementen en 18 psychogeriatrische plaatsen gekoppeld aan een MFC. In het MFC van ruim 3300 m 2 bevinden zich sport, zorg, onderwijs, kinderopvang, welzijn en wonen onder één dak. Verwachte oplevering medio Sevenwolden Hof 1 en 2, Joure Realisatie van twee woonhoven met centrale ligging naast park Herema State. Hof 1 bestaat uit 45 zorgwoningen en een tweetal groepswoningen met 12 verpleeghuisplaatsen. Hof 1 wordt gehuurd door Hof en Hiem en Plantein. Hof 2 bestaat uit 14 betaalbare koopwoningen en 48 huurappartementen voor 55-plussers. Akkers, Heerenveen Groot herstructureringsproject. Realisatie van 126 huur- en 52 koopwoningen in vijf fasen, bestemd voor verschillende doelgroepen. In 2009 is gestart met de laatste fase van 77 woningen, waarvan een groot deel bestemd is voor de verkoop. Verwachte oplevering eind Geplande oplevering derde kwartaal De tweede fase van het gebied Sevenwolden betreft de bouw van hof 3. In het ontwerpplan wordt uitgegaan van 48 ruime koopappartementen in het dure segment. Over de concrete invulling van dit laatste hof vindt overleg plaats met betrokken partijen. Tuindorp, Heerenveen Wijkvernieuwing met 64 grondgebonden nieuwbouwwoningen, voornamelijk twee-onder-één-kapwoningen, waarvan 24 levensloopbestendig. Alle woningen worden onder de huurtoeslaggrens verhuurd. Fase 1 bestaat uit de nieuwbouw van 36 woningen en is opgeleverd in Fase 2 bestaat uit de nieuwbouw van 28 woningen. Fase 3 betreft het groot onderhoud aan 16 woningen. Fase 2 en 3 worden opgeleverd in De Menning, Oudehaske 24 eengezinswoningen, waarvan 14 betaalbare huurwoningen en 10 koopwoningen onder de koopsubsidiegrens. Daarnaast 4 vrijstaande woningen in de dure koop. In mei 2010 worden de 24 eengezinswoningen opgeleverd. Accolade Jaarbericht

20 Projecten in voorbereiding Rugbyterrein, Drachten Accolade Drachten Rugbyterrein, Drachten 36 appartementen verdeeld over vier gebouwen, 16 levensloopbestendige woningen en 24 eengezinswoningen in een parkachtige en waterrijke omgeving. Alle 76 woningen zijn bestemd voor de verhuur en hebben een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Het Rugbyterrein maakt onderdeel uit van de wijkvernieuwing in Noordoost. Accolade Heerenveen De Zonnehoek, Heerenveen Vlakbij het centrum van Heerenveen, aan het Breedpad en de Van Cuyckstraat, wordt een project van 25 koopwoningen ontwikkeld. De verschillende woningtypen bieden plaats aan diverse doelgroepen, waaronder starters, ondernemers, gezinnen en 50-plussers. De verwachte start verkoop is in Begeleid zelfstandig wonen, Heerenveen Accolade is samen met stichting Zienn op zoek naar een geschikte locatie voor de huisvesting van cliënten van Zienn, welke geen 24-uurs toezicht en begeleiding nodig hebben, maar (nog) niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen. Verwachte realisatie Accolade Franeker Botnia-locatie, Franeker Bouw van een recreatiezaal en 23 zorgwoningen in samenwerking met Zorggroep Tellens. Tevens realisatie van 9 reguliere huurwoningen. Geplande start bouw eind Sjaardemastraat-locatie, Franeker Op deze binnenstedelijke locatie staan 14 appartementen gepland voor een zorginstelling. Op de begane grond komen gemeenschappelijke ruimten en een kantoor. Saarloos/Ennemastraat, Franeker Negen verouderde huurwoningen worden gesloopt en vervangen door 5 huurwoningen en 2 koopwoningen. Alle woningen worden levensloopbestendig. Realisatie staat gepland voor Accolade Jaarbericht

Het jaar van vernieuwing Jaarbericht 2008

Het jaar van vernieuwing Jaarbericht 2008 Het jaar van vernieuwing Jaarbericht 2008 Voorwoord Het jaar van vernieuwing Het jaar 2008 stond in het teken van vernieuwing. Het is het jaar waarin de juridische fusie tussen Accolade en Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013

NIEUWSBRIEF DE BOUWEN JANUARI 2013 Bouwen in 2013 is net begonnen. Een goed moment om terug te kijken op jaar waarin de wijk de Bouwen een ware metamorfose heeft ondergaan. In deze nieuwsbrief gebruiken we veel fotomateriaal. Zo wordt des

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp.

't Heem in t Heem. 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. t Heem 't Heem staat voor prettig en betaalbaar wonen en oud worden in het eigen dorp. Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag geeft een beeld van wat Woonstichting en Zorgstichting 't Heem in 2016 realiseerden.

Nadere informatie

van WoonFriesland Drachten, Jacoliene Maat en directeur Cornelis Kappe van VSO Talryk.

van WoonFriesland Drachten, Jacoliene Maat en directeur Cornelis Kappe van VSO Talryk. NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NOORD OOST NOORD NOVEMBER/DECEMBER OOST NOVEMBER/DECEMBER 2009 2009 Laan in Noordoost klaar Eindelijk! De nieuwe laan tussen Nachtegaalstraat en Ringweg is vorige maand opgeleverd.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

werkzaamheden woningen voermanspad

werkzaamheden woningen voermanspad nieuwsbrief nieuwsbrief n oord o ost n oord december o ost 2013 november/december 2009 werkzaamheden woningen voermanspad nog voor het einde van dit jaar moeten de woningen aan het voermanspad energiezuiniger

Nadere informatie

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel

Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Te huur 86 appartementen in woonpark Zonnetij te Aarle-Rixtel Inhoudsopgave Zonnetij 3 Waar gelegen in Aarle-Rixtel? 4 De appartementen 5 Kwaliteit en voorzieningenniveau 6 Situatietekening 7 Blok A Overzichtsplattegrond

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst en geven we u een actuele stand van zaken

In deze nieuwsbrief. te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst en geven we u een actuele stand van zaken In deze nieuwsbrief Het is een goede gewoonte om na een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis (5 oktober jl.) een nieuwsbrief in de wijk te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen

Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk. 34 huurwoningen Prachtig wonen in de Cuijkse Cantheelen Cuijk 34 huurwoningen Huren op een unieke locatie aan de Maasdijk Op deze unieke locatie is Mooiland in samenwerking met Gemeente Cuijk en Pantein gestart met de

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven?

Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Werkgroep Wonen Waarom is het fijn wonen in Lierop en waarom moet Lierop leefbaar blijven? Wonen in de natuur, in bosrijke- en heide-omgeving Wonen nabij grotere dorpen en steden, meteen goede busverbinding

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk

Bouwen met. Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk. Kooi 70 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen. van Bouwen met Kooi. Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met I O KO NR 2. 2014 Woningbouw special! 48 pagina s vakwerk van Kooi 70 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwbedrijf Appingedam 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland

VERHUURBROCHURE. 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland VERHUURBROCHURE 4 appartementen Bouwhuisplein - Broekland - Inleiding Interne verbouwing SallandWonen verbouwt de eerste verdieping van het Kulturhus aan het Bouwhuisplein in Broekland tot 4 appartementen.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Wonen aan de Jan Nijenhuisstraat. 33 appartementen met lift Verwachte oplevering oktober 2011

Wonen aan de Jan Nijenhuisstraat. 33 appartementen met lift Verwachte oplevering oktober 2011 Wonen aan de Jan Nijenhuisstraat huisnummers 9 t/m 73 - postcode 3882 HS Bijsteren - fase 2.4 33 appartementen met lift Verwachte oplevering oktober 2011 Woonomgeving Ligging De appartementen liggen in

Nadere informatie

STADSKANAAL Blokwieke 22

STADSKANAAL Blokwieke 22 STADSKANAAL Blokwieke 22 Huurprijs: 850,00 /maand 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verhuurt in de vrije sector! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart

Plan Zuid. Nieuwbouw huur De Bouwvereniging. Vorstelijk wonen aan het water. 47 huurwoningen voor een behouden vaart Vorstelijk wonen aan het water Nieuwbouw huur De Bouwvereniging Plan Zuid 47 huurwoningen voor een behouden vaart Aan de levendige Bolswardervaart bouwt De Bouwvereniging 47 huurwoningen waarin ruimte

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning

1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning Oost west, thuis best In onze gemeente worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd. In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen. 6 1. Ik ben tevreden met mijn huidige woning 54% 5 4

Nadere informatie

Een overzicht van 10 jaar wijkvernieuwing

Een overzicht van 10 jaar wijkvernieuwing Een overzicht van 10 jaar wijkvernieuwing Voorwoord Wijkvernieuwing. Misschien had u er eind jaren 90 nog nooit van gehoord. In die tijd sloegen de corporaties, de gemeente en de MOS de handen in elkaar

Nadere informatie

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst

Ruimte. Verpleging. Jong en oud. Zorg. Gerief. Voorzieningen. IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Ruimte Gerief Verpleging Voorzieningen Zorg Jong en oud Samen IJsselmuiden: dorp van miljoenen! Beter Wonen investeert in de toekomst Onze investeringen op een rijtje: 2000-2008 ingrijpende verbetering

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray

Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Het is goed wonen en leven in de Bach- en Mozartflat in Venray Ook op zoek naar een tikkie eigenwijs wonen? Dan zit je goed in de Bach- en Mozartflat in Venray. In deze folder lees je wat de Bach- en Mozartflat

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree

NIEUWE KANSEN. Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen 3 NIEUWE PROJECTEN. Verde Vista Bakkerspunt De Entree NIEUWE KANSEN ZOETERWOUDE-RIJNDIJK ZOETERWOUDE-DORP LEIDERDORP 3 NIEUWE PROJECTEN Verde Vista Bakkerspunt De Entree Rijnhart Wonen verhuurt 60 moderne sociale huurappartementen Op zoek naar een modern

Nadere informatie

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl

10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop NOORDERHAVEN VELD 10 10 DECEMBER 2014 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 10 december is de eerste bijeenkomst voor Veld 10, aan de haven geweest. Op deze avond zijn zo n 140 geïnteresseerden

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten)

Het nieuwe Kerckebosch met 6 Scheggen (buurten) De belangrijkste opbrengst van de eerste meedenkbijeenkomst Klantenpanel Kerckebosch Vernieuwt 5 juli 0 Aan drie ronde tafels hebben meer dan 30 mensen meegedacht over de nieuwbouw in de eerste fase. Met

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

De Meridiaan te Veendam

De Meridiaan te Veendam De Meridiaan te Veendam Projectbeschrijving In opdracht van Kenniscentrum Wonen-Zorg Postbus 8258 3503 RG Utrecht, Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Telefoon 030 273 97 50, fax 030 273 96 52 Saskia Heins Hans

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen

Eengezinswoningen en multifunctionele woningen De Horst, Struweel, Fazantendrift, Fazantendrift + Patrijzenstraat, Nimrodstraat + Nimrodstraat Wissel De Roedel, De Lavei, De Jachthoorn, De Brakken, St.Hubertusplaats Te TOLLEBEEK Behandeld door: mevrouw

Nadere informatie

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen Valkenaerhof Valkenaerhof 1 t/m 36 Ruime driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Nijmegen Nijmegen is een sfeervolle historische stad vol waardevolle monumenten en voorzien van een prachtige omgeving.

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

De Lange Streeken Peize

De Lange Streeken Peize De Lange Streeken Peize Tien Koopgarantwoningen Energiezuinig wonen in een groene omgeving Actium, ondernemend in wonen Peize Een groen en vriendelijk dorp In het noorden van Drenthe ligt Peize. Het dorp

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke rust van

Nadere informatie

Nije Buorren 4 - Wjelsryp

Nije Buorren 4 - Wjelsryp Makelaardij Hoekstra Westersingel 32 8601 EN SNEEK Tel: 0515430006 E-mail: sneek@makelaardijhoekstra.nl Website: www.makelaardijhoekstra.nl Nije Buorren 4 - Wjelsryp Vraagprijs 299.000,- k.k. Omschrijving

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie