De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie"

Transcriptie

1 Datum 3 november 27 Kenmerk Ondertleel DGV/POWBB Inlichtingen zie par. 6 T F Blad 1 van 21 Aan Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Relaties met andere circulaires Ingangsdatum Geldig tot De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD en de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademie Decern be rei reu la Ire 27 Uitvoering geven aan het gestelde in 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP Besluit financiën regionale politiekorpsen junicirculaire 27 ( ), najaarscirculaire 27 ( ) 1 december 27 Aantal bijlagen 7 Bezoekadres Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postadres Postbus EA Den Haag Internetadres m m m 3^

2 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad I.a.a.: 2 van 21 de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de voorzitter van Raad van Toezicht van de Politieacademie de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie de directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland het hoofd van de inspectie OOV de directeur van de auditdienst, BZK de directeur van de Rijksrecherche de hoofden FEZ van de politiekorpsen de hoofden P&O van de politiekorpsen de politievakorganisatles d.tv. het CAOP het ministerie van Justitie, Stafbureau DGRR het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, sectie JuBI de secretaris van de Politieonderwijsraad ' KJ ^o... MinisUrie van Binnenlandse Zaken en Konin krijks relaties w" " ^ ^ ^ J o

3 Datum 3 november 27 Kenmerk Inhoudsopgave Blad 3 van 21 Inleiding 4 1. Budgetverdeelsysteem Budgetverdeling junicirculaire Automatische Externe Defibrillator Joint Hit Team Burgernet Verdeelsleutel exploitatiekosten C Budgetten buiten BVS Asielbudget Art. 3bijdrage Drenthe Cohort Budgettair kader KLPD Overdracht NCIPS Prestatiebekostiging HAVANK MOTBlom Tactisch beheer 112alarmcentrale XTCliaisons Overige mutaties KLPDkader Onderzoek bekostigingsmodel KLPD Budgettair kader Politieacademie Budgettaire mutaties Bekostigingsonderzoek Overige onderwerpen Gerechtskosten Stand van zaken implementatie BVS Reisregeling Prestatiebekostiging Jaarrekening /jaarverslag Dienstpistool I CTvervolg koste nonderzoek CAOconsequenties voor de Vts PN Uitkomst onderwijsverdeelvraagstuk Indiening gewijzigde begroting Inlichtingen 21 L.'^. K,. A^^ tainisurie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelaÜiss «"^ ^Z*"^

4 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad 4 van 21 Inleiding Voor u ligt de zogenoemde decembercirculaire 27. In deze circulaire zijn de beleidsintensiveringen uit de Najaarscirculaire (kenmerk ) verwerkt in de budgettaire kaders voor de jaren De herschikking van de budgetten voor het Schipholcontingent (Kennemeriand), het Hofstadcontingent (Haaglanden) en de budgetten voor Bewaken en beveiligen van Amsterdam Amstelland, Haaglanden en RotterdamRijn mond heeft met ingang van 28 plaatsgevonden (zie de Najaarscirculaire 27, paragraaf 5 en bijlage D). Naast deze intensiveringen is nog een beperkt aantal mutaties in de kaders Opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn: Toekenning van een bijdrage aan het korps Midden en WestBrabant voor het zogenoemde Joint Hit Team (par. 1.2) * Wijziging van het budget dat beschkbaar is voor Burgernet (par. 1.4) * Toevoeging van een eenmalig en een structureel budget voor de invoering van de automatische externe defibrillator (par. 1.5) Toekenning van een artikel 3bijdrage aan het korps Drenthe (par. 2,2) Daarnaast is in deze circulaire het definitieve referentiebedrag en de compensatie voor het jaar 27 vastgesteld (bijlage 6a). In bijlage 7 wordt ingegaan op de wijze waarop wordt omgegaan met mutaties in de budgetten en de doorwerking daarvan in de compensatiebedragen. ' jj KJ GJ MiniiUrie van Binnenlandse Zaken en Köninkrijksrdaties ^^^^ ^)

5 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad 5 van Budgetverdeelsysteem 1.1 Budgetverdeling junicirculaire 27 In de junicirculaire 27 is de verdeling van de budgetten over de korpsen voor de Jaren 27 t/m 211 weergegeven (zie bijlagen 7a t/m 7e bij die circulaire). Na het verschijnen van deze circulaire is een aantal onjuistheden aan het licht gekomen, die in deze circulaire zijn gecorrigeerd. Het betreft de volgende onderwerpen: Aanhoudinas en ondersteuningseenheden (AOE) In de junicirculaire heeft vanaf hetjaar 27 abusievelijk toedeling van een AOE aan het korps Kennemeriand in plaats van het korps Utrecht plaatsgevonden, In de derde en vierde kwartaalbetaling over 27 is wel reeds rekening gehouden met deze correctie. Wericsoort Intake & Service In deze werksoort is voor één van de variabelen in de verdeelformule een onjuiste invoer gehanteerd. Aangezien de verdeel verhoudingen in de werksoorten voor het jaar 27 al definitief waren vastgesteld in de junicirculaire 26, heeft dit uitsluitend gevolgen voor de verdeelverhoudingen vanaf het jaar 28. De gevolgen hiervan voor de budgetten van de korpsen zijn inzichtelijk gemaakt in een overzicht per korps. In dit overzicht wordt de ontwikkeling weergegeven van de budgetten en de mutaties daarin tussen de junicirculaire 26 en de decembercirculaire 27. De korpsen ontvangen deze gegevens binnenkort als onderdeel van een informatieset die voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten over het BVS van medio januari 28 wordt verstrekt. Als gevolg hiervan ontvangt het korps RotterdamRijn mond een lagere aanvullende compensatie dan in de junicirculaire 27 was berekend. Ook ten aanzien van het budget voor asiel in de junicirculaire 27 heeft een correctie plaatsgevonden. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar paragraaf Automatische Externe Defibrillator In de junicirculaire 27 (kenmeri< ) heb ik u medegedeeld dat ik 5 min. aan de korpsen beschikbaar stel voor de invoering van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Op basis van de projectbegroting AED heb ik echter besloten om voor het jaar 27 in totaal 7 min. beschikbaar te stellen. Dit budget wordt als volgt verdeeld: tiainaten'e van Sfnnentandsa Zaken en Kbnïnkrijksrelatfas f J ^ ^ ^ G QJ

6 Datum 3 november 27 Kenmerk Van de in totaal beschikbare 6,8 min wordt BVSmatig via de werksoort Noodhulp verdeeld over de korpsen en 816. toegevoegd aan het budgettaire kader van het KLPD. Dit betreft eenmalige aanschaf en opleidingskosten( 5,5mln.), een voorschot voor 28 ( 1,1 min.) en,2 min. om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.,2 min. wordt eenmalig verstrekt aan de Voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtS PN), waar het project beheersmatig is ondergebracht, ten behoeve van de algemene projectkosten. Daarna wordt gedurende de periode 29 tot en met 217 1,1 min. per jaar verdeeld. Hiervan wordt 968. BVSmatig via de werksoort Noodhulp verdeeld over de korpsen en het budgettaire kader van het KLPD wordt met 132. verhoogd. Deze bedragen zijn bestemd voor de exploitatiekosten, kosten voor bijscholing en nazorg. De budgetmutaties die hiervan het gevolg zijn, worden niet ten laste van de compensatie van de daalkorpsen gebracht. Blad 6 van Joint Hit Team Het Joint Hit Team geeft operationele uitvoering aan de FransNederiandse samenwerking ter bestrijding van de bilaterale drugsproblemen, de zogeheten Hazeldonksamenwerking. Een projectleider, een analisten secretariële ondersteuning voor het Joint Hit Team zijn beheersmatig ondergebracht bij het korps Midden en WestBrabant Ik stel conform mijn eerdere brieven (van 23 september 25, kenmert< en 17 juli 27, kenmerk ) aan het korps Midden en WestBrabant voor deze 3 fte's een bijdrage beschikbaar. Het gaat om een bedrag van 155. per jaar voor de periode 27 tot en met 21. Dit bedrag wordt aan het korps beschikbaar gesteld als specifieke toedeling binnen de werksoort opsporing van het budgetverdeelsysteem (BVS). Verwerking in het BVS houdt in dat de bijdrage meeloopt in het reguliere kwartaalbetalingsritme en dat de toedeling van de jaartijkse loon en prijsbijstelling van toepassing is op dit budget. In juli 27 is aan het korps met terugwerkende kracht de betaling over 26 voor de drie functies ten behoeve van het Joint Hit Team overgemaakt. Over hetjaar 26 gaat het om een bedrag van , Burgernet In de Najaarscirculaire 27 zijn voor dit ondenverp de bedragen vermeld voor de jaren 28 en verder. Dit overzicht dient te worden vervangen door onderstaand overzicht. Hierin zijn nu opgenomen de structurele bijdragen van het ministerie van Justitie en van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor dit project. Daarnaast zijn op basis van de ondertekende overeenkomst voor de ontwikkeling van het burgernetsysteem de bijdragen aangepast. Dit leidt tot het volgende overzicht (bedragen x 1 min.). Ministene van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m J ^ ^ ^ G K_) \.J G G > ^

7 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad 7 van Beschikbaar bedrag intensivering BZK,3,1,1,1 Aanvulling uit BZK begroting 1,1,1 Intensiveringsmiddelen vanuit Justitie,1,1,1,1 Totaal 1,5.3,2 De middelen worden beschikbaar gesteld aan het regiokorps Utrecht..2 Over de meerjarenbegroting vanaf 28 voor het project burgernet en de uiteindelijk hiervoor beschikbaar te stellen bedragen vindt nog besluitvorming plaats. Hierbij zal rekening worden gehouden met nog binnen het project beschikbare gelden. De resultaten hiervan zullen in de junicirculaire 28 worden opgenomen. Totdat besluitvorming over de evaluatie van de pilot burgernet heeft plaatsgevonden, worden de beschikbare middelen aan het regionale politiekorps Utrecht toegekend. De ontwikkeling van het burgernet is al in 27 gestart. In verband hiermee stelt BZK voor het jaar 27 een bedrag van 475. ter beschikking. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan het regiokorps Utrecht en zal in december 27 worden betaald. In bijlage H bij de Najaarscirculaire 27 is de toekenning van het budget voor burgernet vanaf het jaar 28 per abuis bij het korps GelderiandZuid opgenomen. In de onderhavige circulaire is het bedrag in het budgettaire kader van het korps Utrecht verwerkt. 1.5 Verdeelsleutel exploitatiekosten C2 In paragraaf 2.2 van de junicirculaire 27 (kenmeri< ) is gemeld dat in afwachting van een besluit over de verdeelsleutel C2, de bijdrage van de regionale politiekorpsen en het KLPD voor 28 en volgende jaren vooralsnog is gehandhaafd op 39,24 min (waarvan 35,835 min betrekking heeft op de regionale politiekorpsen en 3,45 min op het KLPD). Een interdepartementale werkgroep, onder leiding van B2K, voert momenteel nog overieg over de verdeelsleutel C2. Er is nu dus geen aanleiding om de eerder overeengekomen bijdrage van de politiekorpsen in de exploitatiekosten van C2 ter hoogte van 39,24 min aan te passen. Het streven is erop gericht om de inhoudelijke afstemming over de herziening van de verdeelsleutel met de gebruikers van het netwerk C2 begin 28 af te ronden, zodat het resultaat hiervan in de komende junicirculaire kan worden gemeld. Een herziene verdeelsleutel C2 zal daarmee niet eerder dan met ingang van 29 kunnen worden toegepast. Overigens moet, zoals in de junicirculaire 27 is gemeld, met ingang van 29 rekening worden gehouden met een verhoging van de exploitatiebijdrage voor C2 van de regionale politiekorpsen, het KLPD en de Politieacademie. KJ hj Ministerie wan Binnenlandse Zaken en Koninkrij ksrelaties v //"^S ^ ^

8 Datum 3 november 27 Kenmerk Budgetten buiten BVS Blad 8 van Asielbudget 28 Correcties junicirculaire 27 In de bijlagen 6a en 6b in de junicirculaire 27 staan twee onjuistheden. Zodra mij dit bekend werd heb ik de meest betrokken korpsbeheerders direct op de hoogte gesteld (brief d.d. 2 augustus 27, kenmerk ). Het betreft allereerst een verrekening in verband met twee vertrekcentra (in BrabantNoord en Groningen). Deze onderiinge verrekening op verzoek van het politieveld is ten onrechte niet in het asielbudget 27, zoals vermeld in bijlage 6a, tot uitdrukking gekomen. Ten tweede is in de bijlage 6b van de junicirculaire 27 in 28 de helft van de totale landinstroom niet toebedeeld aan het korps Gelderiand Midden. In bijlage 4 bij deze circulaire is dit gecorrigeerd. Voor zover de onjuistheid betrekking had op het jaar 27 is hiermee al rekening gehouden bij de vierde kwartaal betaling 27. Realisatie werkvoorraad asiel 27 In de junicirculaire 27 heb ik u bericht over mogelijk aanvullende asielbekostiging voor de regiokorpsen Groningen en Zaan streekwaterland in 27. Op basis van de uiteindelijke realisatiegegevens asiel voor 27 blijkt dat geen korps voor aanvullende bekostiging in aanmerking komt. Bij de bepaling van het asielbudget 27 in de junicirculaire 26 is rekening gehouden met een totaal aantal asielaanvragen van 1,5, een totaal aantal asielprocedures van en een totaal aantal verwijderingen van De realisatiegegevens komen uit op een totaal aantal asielaanvragen van 9.372, een totaal aantal asielprocedures van en een totaal aantal verwijderingen van Wanneer de hiermee corresponderende werklast asiel wordt berekend blijft dit binnen de met elkaar afgesproken bandbreedte van + 5%. Er is geen korps dat ten opzichte van de prognose voor 27 meer dan 5% extra werk heeft aan asieltaken. Verfijning asielbudqet 28 e.v. Het asielbudget voor een begrotingsjaar wordt telkens bepaald in de voorafgaande junicirculaire. Op dat moment wordt tevens de zogeheten frictiefinanciering voor het aankomende jaar bepaald. Hieronder wordt verstaan een eventuele aanvullende bekostiging voor dje regiokorpsen die er in het aankomende jaar aanmeri^elijk op achteruit gaan voor wat betreft hun asielbudget (ten opzichte van het huidige jaar). In de onderhavige circulaire is rekening gehouden met enige verfijningen waar dit het bepa\en van het asielbudget voor 28 en verder betreft. 2o is de onderliggende verdeling over de regiokorpsen van de hoofd parameters (voor de isj lj h.j KJ G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljksretaties * //"^^ ^

9 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad asielbekosfiging) asielprocedures en verwijderingen geactualiseerd en Is ook de o van 21 bekostiging voor openbare orde en veiligheid, gebaseerd op bezettingsgegevens van het COA, naar de laatste inzichten aangepast In bijlage 4c is weergegeven wat op regioniveau het effect is in fte's van deze verfijningen. In bijlagen 6a t/m 6e Is dit effect in geld uitgedrukt. AZC Crailo In het regionale politiekorps Gooi en Vechtstreek is recent het AZC Crailo opnieuw opengesteld. Ten tijde van het opstellen van de junicirculaire 27 was dit nog niet bekend. Er is daarom geen rekening mee gehouden bij het bepalen van het asielbudget voor 28. Ik heb besloten om het korps eenmalig tegemoet te komen in de extra kosten die het herinrlchten van het AZC in Crailo met zich meebrengt, met een extra bijdrage van 2.. Het korps is hierover in een afzonderiijke brief geïnformeerd (kenmeri< ). 2.2 Art. 3bijdrage Drenthe Het regionale politiekorps Drenthe ontvangt in 27 onder strikte voorwaarden een artikel 3 bijdrage van 4 miljoen. In 28 zal Drenthe onder preventief toezicht worden geplaatst. De artikel 3 bijdrage zal in mindering worden gebracht op een in 28 (e verstrekken artikel 4 bijdrage. Deze maatregelen maken onderdeel uit van een plan van aanpak dat erop gericht is om het korps binnen enkele jaren weer financieel gezond te maken. Vanaf begin 27 is er intensief contact met het korps over de financiële situatie. Tijdens dit traject heeft een extern onderzoeksbureau geconcludeerd dat er een grote bezuinigingsoperatie nodig is, en dat in aanvulling daarop financiële ondersteuning noodzakelijk is, omdat het korps het op korte termijn op eigen kracht niet zal redden. 2.3 Cohort 27 Over de bijdrage van de korpsen aan de kosten van het cohort 27 wordt u kort na de bijeenkomst van het Korpsbeheerdersberaad op 3 december a.s. in een afzonderiijke brief geïnformeerd. G hj hj G Ministerie von Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles v r^^^ ""^

10 Datum 3 november 27 Kenmerk Budgettair kader KLPD Btad 1 van Overdracht NCIPS Voor de operationele en nietoperationele internationale politiesamenwerking alsook de samenwerking met het Nederiands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking, wordt het aandeel van het ministerie van Justitie aan het kader NCIPS toegevoegd. 3.2 Prestatiebekostiging 26 Met de brief 'vaststelling bijdrage prestatiebekostiging 26', d.d. 1 oktober 27 (kenmertt ) zijn zowel de regionale politiekorpsen als het KLPD op de hoogte gesteld van de toegekende bedragen voor de prestatiebekostiging 26. Voor het KLPD is in totaal een bedrag van beschikbaar gesteld. Het KLPD heeft in 26 1 van de 11 indicatoren gerealiseerd. Conform de in de brief 'wijze van toepassing van de prestatiebekostiging 26', d.d. 21 maart 27 (kenmerit ) geschetste systematiek heeft het KLPD daardoor recht op 85% van het voor het KLPD beschikbare bedrag, oftewel Met inachtneming van het reeds verstrekte voorschot in 26 en het in het kader opgenomen bedrag voor 27, resteert een mutatie van , 3.3 HAVANK Het vingerafdrukkensysteem van de Nederiandse politie (Havank) is technisch verouderd en moet vervangen worden. Dit is reeds in paragraaf 6.1 van de najaarscirculaire 27 (kenmerit ) verwoord. Begin volgend Jaar zullen de definitieve bijdragen die aan het KLPD worden verstrekt inzake HAVANK, fase 1 t/m 3 door het Opdrachtgeversoverieg (waarin onder meer Politie, Justifie en BZK vertegenwoordigd zijn) worden vastgesteld. In de eerstvolgende circulaire over het budgettaire kader van het KLPD zullen deze gelden worden toegevoegd aan het kader van het KLPD. 3.4 MOT Blom In 26 hebben BZK en Justitie een overeenkomst gesloten betreffende de integratie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en het Bureau ter polifiéle ondersteuning van de landelijk officier van Jusfitie (BLOM) inzake de wet Mot. Dit besfuit hield in dat er een projectorganisatie binnen het KLPD werd opgezet. Deze projectorganisatie is vastgelegd in een instellingsbesluit tot oprichting van de Financial Intelligence Unit Nederland (FlU). De In het kader opgenomen bijdrage (, KJ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties v"^ ^/^^ G G

11 Datum 3 november 27 Kenmerk Btad volgt uit de met Justitie overeengekomen afrekening voor de jaren 25/26 en het ii ^an 21 voorschot voor hetjaar 27. Het betreft een bedrag van in totaal 4,52 min. 3.5 Tactisch beheer 112alarmcentrale De 112centrale voor mobiele telefonie wordt vervangen. De nieuwe centrale zal de funcfionaliteiten bevatten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Europese richtlijnen over locatiebepaling en voor een effecfievere misbruikbestrijding van het alarmnummer 112. In de nieuwe situafie zal het landelijk tacfisch beheer bij de VtsPN zich meer dan voorheen richten op het KLPD. De technische structuur van het 112 systeem maakt een aanpassing in de organisatiestructuur noodzakelijk. De aansturing van het landelijk tactisch beheer wordt overgedragen van het ministerie van BZK naar het KLPD. Het hierbij behorende budget is 65.,. 3.6 XTCliaisons In de Verenigde Staten zijn sinds 22 door de KLPD twee XTCliaisons gestationeerd. Daarmee is dit jaar een bedrag van 429. gemoeid, waarbij inbegrepen een nacalculafie over de periode 2226 van Overige mutaties KLPDkader Een aantal mutaties in het KLPDkader wordt elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom naar deze paragrafen verwezen. Het betreft: defibrillatoren (par. 1.2) prestatiebekosfiging (par. 5,4) 3.8 Onderzoek bekostigingsmodel KLPD Voor het KLPD zal worden onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een nieuwe bekostigingssystematiek, waarbij naar analogie met de bekostiging van de regiokorpsen en de Politieacademie wordt uitgegaan van een bekostiging van structurele wettelijke taken via een algemene bijdrage met een lumpsum karakter. Als dit mogelijk is, wordt dit bekostigingsmodel in 28 ontwikkeld en geïmplementeerd. De bekosfiging van uitzonderiijke taken wordt volgens een hiervan afgeleid principe vastgesteld. Op basis van dit model wordt bepaald welke algemene middelen aan het KLPD verstrekt dienen te worden en welke bijzondere bijdragen verstrekt dienen te worden. G h^ KJ G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ^ ^ ^ ^ J ^vj

12 Datum 3 november 27 Kenmerk Budgettair kader Politieacademie Blad 12 van Budgettaire mutaties fn het budgettair kader zijn de volgende mutaties opgenomen: er is bij brief met kenmeri< een bijzondere bijdrage toegekend voor het Bureau Personeelsvoorziening Politie voor hetjaar 28 ter hoogte van 3,3 min.; er is een aanvullend budget toegekend voor de selectiekosten die samenhangen met de verhoging van het aantal bekostigde o nd e nvijs plaatsen naar 2.3 voor de jaren 28 tot en met 211 ter hoogte van 963., per jaar. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de begroting van het ministerie van BZK en wordt niet gefinancierd uit de middeien die voor vergrijzing beschikbaar zijn voor verdeling over de korpsen. Er zijn extra middelen ter hoogte van maximaal 275. per Jaar beschikbaar voor een verhoging van de bijzondere bijdrage voor de School voor Politie Leiderschap voor de jaren 28 tot en met 21 voor de uitvoering van het programma Parelvissers 1. Deze middelen kunnen worden toegekend als voor deze jaren een begroting is ontvangen welke positief is beoordeeld. Het actuele budgettaire kader treft u aan in bijlage 2 bij deze circulaire. 4.2 Bekostigingsonderzoek Het bekosfigingsonderzoek wordt in december 27 afgerond. De resultaten ervan en eventuele aanpassingen van het bekostigingsstelsel worden besproken met de Politieacademie en andere belanghebbenden in de periode januari tot en met mei van 28. Eventuele aanpassingen van het bekostigingsstelsel zullen waar mogelijk worden ver>a/erkt in de junicirculaire 28. y^?^. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties v //"^^ '^i KJ t^j G G

13 Datum 3 november 27 Kenmerk Overige onderwerpen Blad 13 van Gerechtskosten Vanaf 1 oktober 27 is de financiële administratie en de afhandeling van de zogenoemde gerechtskosten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelafies belegd bij de firma Deloitte. Het gaat hier alleen om de administratie van de facturen voor het vertalen of tolken van afgetapte telecommunicatie voor de politie. Het adres waar de facturen worden behandeld is: Centrale administratie gerechtskosten Postbus BG Amsterdam Voor de financiële administratie van het gewone tolk of vertaalwerk voor de politie verandert er niets dit is en blijft een verantwoordelijkheid van de korpsen. De parketten van het Openbaar Ministerie zullen geen facturen meer in behandeling nemen. Facturen die u voor 1 oktober 27 aan een parket heeft verzonden, worden op de oude manier behandeld door het parket. Vragen over deze facturen kunt u nog steeds stellen aan het parket waar u de factuur naartoe had gestuurd. De werkgroep die vanuit de korpsen participeert bij de inrichting van de administrafie en het beheer van het budget en adviseert over de overheveling ervan naarde politie, zal haar werkzaamheden voortzetten in 28. Veranderingen op 1 januari 28 Om de snelheid en kwaliteit van het financiële proces te verbeteren, wordt in overleg met korpsen gewerkt aan een gestandaardiseerd declaratieformulier dat via het intranet ingevuld kan worden. Dit formulier bouwt voort op de versies die in enkele korpsen al in gebruik zijn en is erop gericht om de administratieve last rond de declaratie zo laag mogelijk te houden. De proefversie van dit fonnullier is vanaf december beschikbaar op Politie Kennis Net (PKN). Er zullen ook aparte informatiebijeenkomsten worden georganiseerd in de korpsen om te helpen bij het gebruik ervan. Elk korps heeft voor de organisatie ervan een contactpersoon aangemeld naar aanleiding van de informafiebijeenkomst die over dit proces is gehouden op 3 augustus jl. Vanaf 1 januari 28 zullen alteen declarafies geaccepteerd worden die via dit formulier worden ingediend. Taptolken en vertalers is gevraagd om bij de Centrale administratie gerechtskosten een Verklaring arbeidsrelatie (VARverklaring) voor hetjaar 28 in te leveren. In deze verklaring geeft de Belastingdienst aan dat zij het inkomen kenmertct als winst uit onderneming. De verplichting om deze verklaring in te G^ f.j Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kbninkrijksrelatios» //""^ G G

14 Datum 3 november 27 Kenmerk leveren geldt alleen als een taptolk of vertaler zelfstandig werkt en niet als deze in loondienst is van een tolk of vertaalbureau. Alleen als deze verklaring is ontvangen, worden ingediende facturen in 28 behandeld en uitbetaald. Oude VARverklaringen worden niet erkend als zijnde geldig voor hetjaar 28. De contactpersonen in de korpsen zullen door de firma Defoitte worden geïnformeerd over taptolken en vertalers die geen geldige VARverklaring voor het jaar 28 hebben ingediend en daardoor geen declaratie kunnen indienen bij de centrale administratie. Blad 14 van 21 Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan de helpdesk die bij Deloitte is ingericht. U kunt bellen met de volgende telefoonnummers: of of mailen naar: 5.2 Stand van zaken implementatie BVS Ten aanzien van de implementafie van het BVS zijn op dit moment de volgende onderwerpen relevant. a. Audit middensommen BVS Kort geleden is door een extern adviesbureau een audit uitgevoerd op de wijze waarop de middensommen in het nieuwe BVS tot stand zijn gekomen. Uit deze audit is gebleken dat dit op de correcte wijze heeft plaatsgevonden. b. Contraexpertise op verdeelmodellen BVS Op dit moment voert een extern bureau een contraexpertise uit op de verdeelmodellen die voor het budgeverdeelsysteem worden gebruikt. Deze contraexpertise wordt binnenkort afgerond. De korpsen zullen van de uitkomsten van de contraexpertise in de komende junicirculaire op de hoogte worden gesteld. 5.3 Reisregeling 27 Bij brief van 9 september jongstleden (kenmerk ) is de wijze van declareren van de tijdelijke reisregeling voor hetjaar 27 beschreven. Over de afhandeling van deze declaratie en over de wijze waarop de eerste helft van 28 behandeld gaat worden, wordt ieder korps, het KLPD, de Politieacademie en de VtsPN binnenkort afzonderiijk op de hoogte gebracht G A^^ Ministerie van Binnenbndse Zaken en Koninkrijksrelaties v"^ J^^A \J r^j O G 4

15 Datum 3 november 27 Kenmerk Prestatiebekostiging Blad 15 van 21 a. Prestatiebekostiging over het jaar 26 Op basis van de resultaten in 26 op de overeengekomen prestatieindicatoren en de uitkomsten van de convenantgesprekken komen alle regionale politiekorpsen en het KLPD in aanmeri<ing voor prestatiebekostiging. Bij brief van 1 oktober 27, kenmerit zijn de regionale politiekorpsen en het KLPD geïnformeerd over de hoogte van het bedrag waar zij, met inachtneming van reeds verstrekte voorschotten, recht op hebben. De betaling daarvan heeft inmiddels plaatsgevonden. b. Prestatiebekostiging over het Jaar 27 Afgelopen juli bent u bij brief (kenmerk ) geïnformeerd over de prestatiebekosfigingssystematlek 27. Inmiddels is deze systematiek op enkele punten aangepast en aangescherpt. In de brief over de terugkoppeling gespreksronde convenanten over hetjaar 26 bent u over een aantal punten daarvan geïnformeerd (kenmertt ). Voor de goede orde worden alle gewijzigde punten hieronder weergegeven. Met betrekking tot de Kalsbeeknorm (dooriooptijden politieom) is afgesproken dat: de realisafie van de Kalsbeeknonm alleen betrekking heeft op de zaken welke worden aangeleverd bij het 'eigen' parket, het College van procureursgeneraal tweemaandelijks de gegevens aan de korpsen ter beschikking stelt. Met betrekking tot de definitie voor de aanlevering van Haltzaken is afgesproken dat: 'Binnen 7 dagen' wordt geïnterpreteerd als tot en met 7 dagen. De datum van ontvangst van de melding bij bureau Halt is hiervoor leidend. Alle Haltwaardige zaken meetellen (inclusief zaken die gedurende het Halttraject uitvallen en inclusief de vuurwerkzaken). Hiervoor gelden landelijk dezelfde objectieve criteria, Met betrekking tot de prestafieafspraak ten aanzien van de politiële vreemdelingentaak (1* en 2" lijns idenfiteitsonderzoeken) is afgesproken deze uit het systeem van prestatiebekostiging te halen. Consequentie hiervan is dat toekenning van prestatiebekostiging nu als volgt geschiedt: 6% van het beschikbare bedrag bij het behalen van 3 van de 5 indicatoren, 8% bij het behaten van 4 van de 5 indicatoren en 1% bij het behalen van alle 5 de indicatoren. Met betrekking tot de afspraken over het landelijk telefoonnummer polifie (LTP) is afgesproken dat de eindscore per korps wordt gebaseerd op alle feitelijke waarnemingen (in totaal 64 per korps). Aanvullend op de in het Landelijke Kader Nederlandse Poiitie 27 geformuleerde hardheidsclausule verdachten OM ts besloten dat bij een beroep G> \^J V.J G Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kónlnkrijksrelati«!S j ^ / ^ ^

16 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad Op deze clausule een verklaring van de driehoek aan BZK aangeleverd moet ^^ van 21 worden, waarin staat dat er is gestuurd op de resultaten en waarin een argumentafie wordt gegeven voor het niet behalen van de betreffende indicator. Tot slot is besloten, om in lijn met 26, bij de indicator tevredenheid en LTP, rekening te houden met een betrouwbaarheidsmarge van 95%. Aanvullend hierop zal ook bij de indicator beschikbaarheid rekening worden gehouden met een dergelijke betrouwbaarheidsmarge. c. Prestatiebekostiging over de jaren In paragraaf 7 van de najaarscirculaire 27, kenmeri< , is ingegaan op de toe te passen systematiek omtrent prestatiebekosfiging voor de jaren 28 t/m 211. Conform het hierin gestelde uitgangspunt over bevoorschotting is in bijlage 3 en het budgettair kader KLPD de hoogte van de bijzondere bijdrage per politiekorps weergegeven. Voor wat betreft de verdeling is rekening gehouden met de in paragraaf 1.1 toegelichte aanpassing inzake de verdeelverhoudingen in de werksoort Intake & Service. De totale omvang per jaar van het budget voor dit ondenwerp betreft 5 min. Dit bedrag wordt gedurende de periode als voorschot in het desbetreffende jaar uitgekeerd. Voorwaarde bij de toekenning van deze bijzondere bijdrage is dat de doelstellingen worden gehaald. Als uit de afgesproken bronnen blijkt dat dit niet het gevat is, zal verrekening van het verstrekte voorschot plaatsvinden. 5.5 Jaarrekening / jaarverslag 27 a. Uurtarief verlofstuwmeer Het uurtarief voor het vertofstuwmeer is voor 27, evenals vorig jaar, vastgesteld op 21,5 per uur. Dit bedrag blijft gehandhaafd totdat daarover nadere mededelingen worden gedaan. b. Capaciteit RIDen en RIK's In het kader van de bestrijding van terrorisme zijn in 25 en in 26 extra financiële middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de Regionale Inlichfingendiensten (RlDen) en de Regionale Informatieknooppunten (F^lK's). De gelden zijn als een bijzondere bijdrage aan de korpsen beschikbaar gesteld. Daarbij is een ftebveverhouding van 1,2 gehanteerd. Om de versterking van de inlichfingen en de (venverkings en) analysefuncfie op decentraal niveau specifiek ten behoeve van terrorismebestrijding en het tegengaan van radicalisering te borgen, zijn met de korpsen resultaatsafspraken gemaakt. Onder meer is afgesproken dat de korpsen hun voorzieningen eerst op een bepaald minimumniveau zouden brengen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de resultaten voor de RIDen en de RIK's. LJ w^ KJ KJ ig Ministerie van Binnenlartdse Zaken en Konlnkrijksrelaties ^ " J^^k

17 Datum 3 november 27 Kenmerk Blad 17 van 21 Met betrekking tot de RIDen betreft het een overeengekomen minimumniveau van,39% van de korpssterkte. In de jaarrekening 27 dienen de korpsen inzicht te bieden of dit minimumniveau is gehaald. Bij de RIK's dienen de afspraken omtrent de informatiecoördinatie, zoals deze zijn vastgesteld in de RHC van januari 25 te zijn geëffectueerd. De RIK's dienen in het jaarverslag 27 aan te tonen dat met betrekking tot de informatieprocessen en informafieproducten binnen hun korps een substantiële groei heeft plaatsgevonden. Tevens wordt gevraagd inzicht te bieden in de feitelijke sterkte binnen de inlichtingenorganisatie. Voor de exacte afspraken verwijs ik u naar de junicirculaire 25 (kenmerk 25/57298). 5.6 Dienstpistool In de najaarscirculaire 27 (kenmertt ) heb ik u geïnformeerd over het feit dat de aanschaf van het nieuwe dienstpistool en holster ten laste van de korpsen koml Dit geldt overigens ook voor de exploitafiekosten van het nieuwe dienstpistool. Naar verwachting zal de daadwerkelijke aanschaf van de pistolen en holsters in 29 plaatsvinden. Vanwege het feit de aanschafprijs per pistool en holster naar ve^^a/achting relatief gering zal zijn, dient deze aanschaf in één keer ten laste van de exploitatie van het betreffende korps te komen en dus niet te worden geactiveerd. Voor wat betreft het project Nieuw Dienstpistool Nederlandse Politie (NPNP) van de Raad van Hoofdcommissarissen heb ik besloten eenmalig een bijdrage te leveren aan de projectkosten, te weten: 4,5 min. Deze bijdrage wordt verstrekt aan de voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtS PN), waar het project beheersmatig is ondergebracht. De bijdrage zal nog in de maand december 27 betaalbaar worden gesteld. 5.7 ICTvervolgkostenonderzoek Met de korpsbeheerders ben ik begin dit jaar overeengekomen dat er een ICT vervolgonderzoek uitgevoerd zal worden. Het onderzoek heeft de bedoeling tot een kostenmodel te komen waarin alle ICT gerelateerde kosten van de politie uniform worden geadministreerd. Het ontwikkelen van dit model zal in nauwe afstemming met de korpsen geschieden, waarbij de Strategische beleidsgroep Financiën het aanspreekpunt vormt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ^ ^^^^ CJ ' J hi KJ [vj G G

18 Datum 3 november 27 Kenmerk Voorafgaand aan het opstellen van een dergelijk model wordt eerst een besturingsconcept opgesteld. Het besturingsconcept zal leidend zijn voor het kostenmodel. Het bedrijf Accenture uit Amsterdam heeft de opdracht gekregen een besturingsconcept te ontwikkelen. Blad 18 van 21 De planning is er op gericht het kostenmodel in de junicirculaire 28 op te nemen, zodat er voldoende gelegenheid is tot implementatie met ingang van het boekjaar 29. De modellen binnen het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen (BCRRP) zullen waar nodig worden aangepast. 5.8 CAOconsequenties voor de VtS PN De regionale politiekorpsen en het KLPD worden voor de consequenties van de generieke collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO) door middel van de loon en prijsbijstelling door het ministerie van BZK gecompenseerd. In deze generieke mutaties als gevolg van loon en prijsbijstelling, is de vergoeding begrepen voor de Voorziening tot samenwerking Politie Nederiand (VtsPN). De vergoeding voor loon en prijs bijstelling van de korpsen wordt berekend over de totale loonsom van het begrotingsartikel, waarvan de VtsPN ook een onderdeel vormt Sommige mutaties als gevolg van bijzondere maatregelen in de CAO worden echter per korps en op basis van voor of nacalculatie toegekend. Deze vergoeding omvat alleen het deel van het betreffende regionale politiekorps. Dit heeft tot gevolg dat de VtsPN ter dekking van de gestegen kosten als gevolg van generieke maatregelen zich tot de korpsen zal wenden voor de vergoeding daarvan. Voor de bijzondere maatregelen als de vergoeding woonwerkveriteer en de tijdelijke ouderenregeling, kan de VtsPN zich voor de vergoeding tot het ministerie van BZK wenden. 5.9 Uitkomst onderwijsverdeelvraagstuk 28 Ten behoeve van het onderwijsverdeelvraagstuk 28 heeft de Politieondenwijsraad op 27 september 27 een advies opgesteld voor de Minister van BZK. De Minister van BZK heeft dit advies overgenomen. De aanwending van het sterkte en loopbaanbudget wordt hierna op hoofdlijnen weergegeven. Het volledige advies van de Politieonden^ijsraad kan worden gelezen op de internetsite van de Politieonderwijsraad G' A^^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties «"^ ^/^^ KJ G G

19 Datum 3 november 27 Kenmerk Sterktebudget Met betrekking tot het sterktebudget zullen in 28 in totaal 2.3 van rijkswege bekostigde opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Dit leidt tot de aantallen plaatsen zoals opgenomen in tabel 1. Blad 19 van 21 Tabel 1 Aspiranten ATH doorstroom Subtotaal Overschot BVSmatIg verdeeld over korpsen cfm. najaarscirculaire 27 Totaal plaatsen 47 plaatsen plaatsen 36 plaatsen 2.3 plaatsen De executieve doorstromers (242) worden bekostigd uit het loop baan budget (zie hieronder bij Loopbaan bud get). Conform het advies van de POR zullen de opleidingen van Vrijwillige Politie (176) vanuit de korpsbudgetten worden gefinancierd. De verdeling over de niveaus is opgenomen in tabel 2. Tabel 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Totaal 28 in aantallen in % 8,3% 36,5% 47,% 7,8%,4% 1,% L oopbaanbudget Het loopbaanbudget 28 (circa 39,9 min) wordt over de te onderscheiden domeinen verdeeld overeenkomstig tabel 3. Tabel 3 Domein recherche Domein Verkeer & Milieu Domein Leiderschap Domein Gevaars be heers ing Domein Vreemdelingentoezicht Doorstroom initieel ondenwijs EVC Totaal 28 34,7% 1,3% 19,8% 21,4% 1,7% 11,3%,6% 1% r.j Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties f ^ ^ ^ k G

20 Datum 3 november 27 Kenmerk Indiening gewijzigde begroting 28 Blad 2 van 21 Zoals in de inleiding van de junicirculaire 27 (kenmerk ) is vermeld, verzoek ik u vóór 1 april 28 een geactualiseerde begroting 28 bij mij in te dienen waarin de taakstelling en de intensiveringen meerjarig zijn verwerkt. De begroting die op 1 april a.s. wordt aangeleverd heeft het karakter en de opzet van een begrotingswijziging. In die begrotingswijziging worden de gevolgen voor de exploitatie, de vermogensituatie, de liquiditeitssituatie en de meerjarige ontwikkeling van de person eelsterkte in teksten en tabellen helder venwoord. Het is derhalve niet nodig dat een geheel nieuwe begroting wordt opgemaakt. De schriftelijke toelichting kan beperkt blijven tot wijzigingen ten opzichte van de eerder ingediende begroting van 15 november 27. Ook dienen de cijfers in de voorgeschreven begrotingsmodellen te worden geactualiseerd en als set aan mij te worden aangeleverd. i.\) A^^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkriiksrelaties ^ ^ ^ ^ k KJ \J G G

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 285 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT

VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT 1302070 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Gem. STEENBERGEN -" r p 2013! Kopie aan: îverìr ouwelijk RAAD/CBE dd m Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders alsmede de Raden van de 26 gemeenten

Nadere informatie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie

Begroting 2014-2018 Nationale Politie Begroting 2014-2018 Nationale Politie Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 2 CONTEXT 5 2.1 Externe context 5 2.2 Interne context 6 3 SAMENVATTING RESULTAAT EN KENGETALLEN 8 3.1 Financiële beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie

Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan de korpschef Nationale Politie Directoraat-Generaal de voorzitter van de Raad van toezicht van de Politieacademie PoUtie de voorzitter van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 350 ICT bij de politie Nr. 10 RAPPORT 2010 Inhoudsopgave blz DEEL 1: CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN BESTUURLIJKE REACTIES 5 1 Over dit onderzoek

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlandse Politie 2006

Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 2006 o v e r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 Jaarverslag Nederlandse Politie 2006 o v e r h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s Jaarverslag Nederlandse

Nadere informatie

Afspraken eerste tranche van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden politie. Verzoek om medewerking. geen

Afspraken eerste tranche van de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden politie. Verzoek om medewerking. geen Datum 24 april 2008 Kenmerk 2008-0000192603 Onderdeel directie Politie Inlichtingen G. Hovius T 070 426 6747 F Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en van het KLPD de voorzitter

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013

Gemeentefonds. Septembercirculaire 2013 Gemeentefonds Septembercirculaire 2013 de gemeentebesturen, ter attentie van de raden en de colleges van B&W DGBK/ Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie 2009 Herziene versie / december 2009 Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Opdrachtgever: Ministerie van

Nadere informatie

Beheerplan 2015 Nationale Politie

Beheerplan 2015 Nationale Politie Beheerplan 2015 Nationale Politie Datum: 27 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Prioriteiten taakuitvoering 4 1.3 Realisatieplan NP 6 2 STERKTEBELEID 7 2.1 Sterkteverdeling en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 1 VOORSTEL

Nadere informatie

Datum 18 oktober 2005

Datum 18 oktober 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 40 33 Uw brief Onderwerp Verzamelbrief september / oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd.

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 VI Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT

Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT. Stichting COMMIT Administratieve Organisatie van het FES programma COMMIT Stichting COMMIT Versie 1.0 Maart 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 3. Planning en begroting... 7 4. Financiële verantwoording...

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2013 DEEL I JAARVERSLAG Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301 BB Apeldoorn T 055-539 20 00 F 055-539 26 25 E info@politieacademie.nl

Nadere informatie