Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003"

Transcriptie

1 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Onderdeel DGOOV Pol/AB Inlichtingen B.J.L. de Leeuw T (070) F (070) Blad 1 van 2 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de korpsbeheerder van het Klpd de voorzitter van het college van bestuur van het LSOP het ministerie van Justitie de Regieraad ICT Politie i.a.a. - de korpschefs van de regionale politiekorpsen - de korpschef van het Klpd - de (fgd) hoofdofficieren van Justitie - de voorzitter van de raad van toezicht van het LSOP - de directeur van de IT-organisatie - de directeur van de Rijksrecherche - de hoofden P&O van de politiekorpsen - de hoofden FEB van de politiekorpsen - de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP - de leden van het LOSA Aantal bijlagen 2 Bezoekadres Schedeldoekshaven EZ Den Haag Postadres Postbus EA Den Haag Internetadres Onderwerp Wijziging Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 Doelstelling informatief Juridische grondslag Relaties met andere circulaires Ingangsdatum Geldig tot

2 Datum 29 juni 2004 Kenmerk EA2004/69525 Bijgaand doe ik u toekomen het Besluit van 16 juni 2004 tot wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met onder meer de vergoeding van premie aan deelnemers die als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet. Het Besluit van 16 juni 2004 is gepubliceerd in Staatsblad 276 d.d. 24 juni 2004 en treedt in werking met ingang van 1 juli Bijgaand treft u tevens aan de ministeriële regeling van 25 juni 2004 waarbij de Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 wordt gewijzigd. Deze regeling van 25 juni 2004 is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 28 juni 2004, nr. 120 en treedt eveneens in werking met ingang van 1 juli Blad 2 van 2 Bovenvermelde wijzigingen van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 en de Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 houden kort samengevat het volgende in. Politieambtenaren die tevens werkzaam zijn als zelfstandige en uit dien hoofde verplicht ziekenfondsverzekerd zijn, betalen geheel of gedeeltelijk dubbel premie. Het beleid van de Dienst geneeskundige verzorging politie (Dgvp) om aan deze ambtenaren de dubbel betaalde premie te restitueren, is bij het Besluit van 16 juni 2004 geformaliseerd. Het Besluit van 16 juni 2004 maakt duidelijk dat de Dgvp bevoegd is om in het geval een persoon ten onrechte als gezinslid is ingeschreven, een vergoeding te vorderen voor als gevolg van die onrechtmatige inschrijving geleden schade. Met ingang van 1 juli 2004 komen de zogenoemde aanvullende rechten te vervallen. Naar de verdere inhoud van het Besluit van 16 juni 2004 en de regeling van 25 juni 2004 verwijs ik kortheidshalve. Ik verzoek u de belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire in kennis te stellen. DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deze, de directeur Politie, J.C. Goet

3 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Besluit van 16 juni 2004 tot wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met onder meer de vergoeding van premie aan deelnemers die als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2004, nr. EA2004/59152, Directoraat- Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid; Gelet op de artikelen 50, eerste lid, en 53d, zesde lid, van de Politiewet 1993 en artikel 10, vijfde lid, eerste en tweede volzin, van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs; De Raad van State gehoord (advies van 27 mei 2004, nr. W /I); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2004, nr. EA2004/67195, Directoraat- Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid; Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Het Besluit geneeskundige verzorging politie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2, eerste lid, onderdeel a, komt als volgt te luiden: a. degene wiens rechtspositie is geregeld op grond van artikel 50, eerste lid, of artikel 53d, zesde lid, van de Politiewet 1993 dan wel op grond van artikel 10, vijfde lid, eerste en tweede volzin, van de Wet op het LSOP en het Politieonderwijs;. B In artikel 3, eerste lid, vervalt onderdeel f onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt. Staatsblad

4 C Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het zevende lid vervalt. 2. Na het zesde lid worden drie nieuwe leden toegevoegd, luidende: 7. De Dienst kan vergoeding vorderen van schade die is geleden doordat een persoon ten onrechte als gezinslid als bedoeld in artikel 3 is ingeschreven als gevolg van het feit dat de deelnemer onjuiste en onvolledige informatie heeft verstrekt of heeft verzuimd overeenkomstig de daartoe gestelde regels melding te maken van het einde van de omstandigheid op grond waarvan de persoon als gezinslid is ingeschreven. 8. De schadevergoeding, bedoeld in het zevende lid, wordt gesteld op 94,97 per maand of indien sprake is van een kind 47,49 per maand, berekend over de periode van onrechtmatige inschrijving. Deze bedragen kunnen bij ministeriële regeling worden gewijzigd. 9. Indien sprake is van een onrechtmatige inschrijving als bedoeld in het zevende lid en tevens aanspraak is gemaakt op een vergoeding of verstrekking, kan de Dienst de in het zevende lid bedoelde schade vaststellen op het werkelijke bedrag daarvan, indien de werkelijke schade hoger is dan het bedrag waarop de schade bij toepassing van het achtste lid zou zijn vastgesteld. D 1 Stb. 1994, 338, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 december 2002, Stb Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 juli 2004, nr Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 14. Aan de deelnemer die als zelfstandige verplicht is verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet, wordt op zijn verzoek na het overleggen van betaalbewijzen eenmaal per kalenderjaar de door hem uit hoofde van die verplichte verzekering verschuldigde premie vergoed tot ten hoogste het bedrag dat hij ingevolge dit besluit aan premie is verschuldigd. Over de periode gelegen vóór 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het verzoek wordt ingediend, vindt geen vergoeding plaats. ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. s-gravenhage,16 juni 2004 Beatrix De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes Uitgegeven de vierentwintigste juni 2004 De Minister van Justitie, J. P. H. Donner STB8638 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2004 Staatsblad

5 NOTA VAN TOELICHTING Artikel I Onderdeel A De wijziging van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (Bgvp 1994) is een louter technische wijziging die voortvloeit uit een wijziging van artikel 53d van de Politiewet 1993 (Kamerstukken II, 2000/01, 2001/02, ), het vervallen van de LSOP-wet en de inwerkingtreding van de Wet op het LSOP en het politieonderwijs (Kamerstukken II, 2001/02, ). Onderdeel B De gezinsleden van een deelnemer zijn soms niet meeverzekerd bij de Dienst geneeskundige verzorging politie (Dgvp) omdat zij een eigen ziekenfonds- of ziektekostenverzekering hebben. Dat vloeit voort uit artikel 5 van het Bgvp Geeft deze eigen verzekering geen vergoeding voor zaken die de Dgvp wel vergoedt, dan kon tot 1 juli 2004 voor bepaalde ziektekosten toch een beroep gedaan worden op de Dgvp. Deze zogenoemde aanvullende rechten waren gebaseerd op artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van het Bgvp 1994 juncto artikel 5, tweede lid, van de Regeling geneeskundige verzorging politie Het ging daarbij om een vijftiental verstrekkingen. Nu het ziekenfondspakket verder wordt versoberd en dientengevolge een toename van het beroep op deze (aanvullende) voorziening in de lijn der verwachting ligt, is, overeenkomstig het advies van de Commissie belast met de algemene leiding en het beheer van de Dgvp en in overeenstemming met de politievakorganisaties, besloten om uit het oogpunt van zowel kostenbeheersing als efficiency de basis voor deze aanvullende rechten te schrappen uit het Bgvp Dit betekent dat met ingang van 1 juli 2004 elders verzekerde gezinsleden geen aanspraak meer kunnen maken op de hiervoor bedoelde aanvullende rechten. Bij brief van 26 maart 2004 heeft de Dgvp de deelnemers van deze wijziging in kennis gesteld. Onderdeel C Het vervallen van het (oude) artikel 7, zevende lid, vloeit voort uit het vervallen van artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van het Bgvp 1994 (zie artikel I, onderdeel B). In de nieuwe aan artikel 7 toegevoegde leden wordt de bevoegdheid voor de Dgvp neergelegd om in het geval een persoon ten onrechte als gezinslid is ingeschreven, een vergoeding te vorderen voor als gevolg van die onrechtmatige inschrijving geleden schade. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het bij de onrechtmatige inschrijving als gezinslid kan gaan om de situatie dat een persoon als gevolg van de onjuiste opgave van de deelnemer van het begin af aan ten onrechte als gezinslid is aangemerkt en om de situatie dat iemand aanvankelijk rechtmatig als gezinslid stond ingeschreven, maar de omstandigheid op grond waarvan hij als gezinslid stond ingeschreven is geëindigd en de deelnemer heeft verzuimd daarvan (tijdig) op de voorgeschreven wijze melding te maken. Wordt in het geval van onrechtmatige inschrijving als gezinslid van deze bevoegdheid gebruik gemaakt dan zal de Dgvp op grond van het achtste lid een forfaitair bedrag vorderen als schade die is geleden als gevolg van de onrechtmatige inschrijving. Voor de forfaitaire bedragen is aansluiting gezocht bij de forfaitaire bedragen die het College voor zorgverzekeringen vaststelt in het geval van onrechtmatige inschrijving bij een ziekenfonds (vergelijk artikel 22, eerste lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfonds- Staatsblad

6 verzekering). Die bedragen zijn gerelateerd aan de landelijk gemiddelde jaarlijkse kosten van een ziekenfondsverzekerde, jonger dan 65 jaar. In het geval dat het College voor zorgverzekeringen nieuwe, gewijzigde forfaitaire bedragen vaststelt, zullen de in artikel 7, achtste lid, vermelde bedragen dienovereenkomstig worden aangepast. Om praktische redenen is hierbij gekozen voor een aanpassing van de bedragen bij ministeriële regeling. In afwijking van het achtste lid bepaalt het negende lid van artikel 7 dat als sprake is van een onrechtmatige inschrijving als gezinslid en ook nog eens op basis van de onrechtmatige inschrijving een vergoeding of verstrekking wordt gevraagd, de Dgvp de bevoegdheid heeft de werkelijke schade als gevolg van de onrechtmatige inschrijving te vorderen als deze hoger is dan het forfaitaire schadebedrag dat op grond van het achtste lid zou kunnen worden gevorderd. Onderdeel D Op 1 januari 2000 is in werking getreden de Wet van 28 oktober 1999, houdende uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale ziektekostenverzekering is aangewezen en tijdelijke wijziging van de indexering van de loongrens alsmede wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Zelfstandigen in de Ziekenfondswet) (Stb. 1999, 461) (hierna: Wet zelfstandigen in de Zfw). Daarmee is de kring van verzekerden Ziekenfondswet uitgebreid met zelfstandigen met winst uit onderneming die een belastbaar inkomen genieten dat niet meer bedraagt dan het daarvoor in de Ziekenfondswet genoemde bedrag. Voor een politieambtenaar geldt dat hij ingevolge het Bgvp 1994 verplicht als deelnemer tegen ziektekosten is verzekerd bij de Dgvp. Is deze politieambtenaar/deelnemer ook zelfstandig ondernemer, dan is hij zolang zijn inkomen als zelfstandige niet een bepaalde grens overschrijdt op grond van voormelde wet met ingang van 1 januari 2000 tevens verplicht verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. Uitgangspunt bij de premiegrondslag ziekenfondsverzekering is in een dergelijk geval het volledige belastbare inkomen, ook als het inkomen als zelfstandige slechts een fractie is van het totale inkomen. Voor ziekenfondsverzekerde zelfstandigen die ook als werknemer (in dienstbetrekking) ziekenfondsverzekerd zijn, wordt de uit hoofde van die dienstbetrekking betaalde premie verrekend met de als zelfstandige betaalde premie. Voor politieambtenaren was niet in zo n verrekening voorzien. Sinds 1 januari 2000 is daarom het beleid van de Dgvp dat de nominale en procentuele premie die de politieambtenaar als gevolg van de Wet zelfstandigen in de Zfw is verschuldigd, wordt vergoed tot ten hoogste het bedrag dat deze ambtenaar aan premie is verschuldigd als deelnemer ingevolge het Bgvp Voor alle duidelijkheid wordt daarbij nog opgemerkt dat voor deze verzekerden de Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 (tot 1 januari 2003: Regeling geneeskundige verzorging politie 1997) op grond van artikel 8, aanhef en onder b, van het Bgvp 1994 slechts een aanvullend karakter heeft. Drie jaar na de inwerkingtreding van de Wet zelfstandigen in de Zfw heeft het College voor zorgverzekeringen deze wet geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat niet aan het verplichtende karakter van de ziekenfondsverzekering wordt getornd. Mede gelet op deze uitkomst van de evaluatie wordt thans het hiervoor vermelde, sinds 1 januari 2000 gehanteerde beleid neergelegd in het nieuwe veertiende lid van artikel 9 van het Bgvp De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes Staatsblad

7 BZK Wijziging Regeling geneeskundige verzorging politie juni 2004/Nr. EA2004/68085 DGOOV/POL/AB De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op de artikelen 7, 7a en 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994; Besluit: Artikel I De Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 2 wordt het zevende lid vernummerd tot het zesde lid. B In artikel 5 vervalt het tweede lid, waarna het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid. C De bijlage vervalt. Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 25 juni De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. Remkes. Toelichting Artikel I Onderdeel A Abusievelijk is bij een eerdere wijziging van artikel 2 van de Regeling geneeskundige verzorging politie 2003 (Rgvp 2003) het zevende lid niet vernummerd. Dit wordt thans hersteld. Onderdelen B en C De gezinsleden van een deelnemer zijn soms niet meeverzekerd bij de Dienst geneeskundige verzorging politie (Dgvp) omdat zij een eigen ziekenfonds- of ziektekostenverzekering hebben. Dat vloeit voort uit artikel 5 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 (Bgvp 1994). Geeft deze eigen verzekering geen vergoeding voor zaken die de Dgvp wel vergoedt, dan kon voor bepaalde ziektekosten toch een beroep gedaan worden op de Dgvp. Deze zogenoemde aanvullende rechten waren gebaseerd op artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van het Bgvp 1994 juncto artikel 5, tweede lid, van de Rgvp Bij Besluit van 16 juni 2004 tot wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met onder meer de vergoeding van premie aan deelnemers die als zelfstandige verplicht verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet (Stb. 276) is artikel 3, eerste lid, onderdeel f, van het Bgvp 1994, de wettelijke basis voor deze aanvullende rechten, vervallen. Derhalve vervallen ook artikel 5, tweede lid, van de Rgvp 2003 en de op dat artikellid gebaseerde bijlage. Artikel II De in deze regeling opgenomen wijzigingen hangen samen met de wijzigingen die het meergenoemde Besluit van 16 juni 2004 doorvoert in het Bgvp Om die reden kent de onderhavige regeling dezelfde datum van inwerkingtreding als het Besluit van 16 juni 2004, te weten 1 juli De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W. Remkes. Uit: Staatscourant 28 juni 2004, nr. 120 / pag. 14 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 164 Besluit van 8 april 2003, houdende wijziging van het koninklijk besluit van 9 augustus 1948 tot uitvoering van artikel 12 van de Wet buitengewoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 648 Besluit van 10 november 1998, houdende regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Besluit tegemoetkoming

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN Nr. DB 2014/XXX M s-gravenhage, TER BEHANDELING IN DE MINISTERRAAD Besluit van.... tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 404 Besluit van 29 augustus 2011, houdende regels inzake doorberekening van kosten van de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 835 Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 50 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg VOORSTEL VAN WET (aangepast na derde NvW wetsvoorstel Wcz) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 19 november

Nadere informatie

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet.

In het opschrift wordt Invoeringswet Wet werken naar vermogen vervangen door: Invoeringswet Participatiewet. 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao,

A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD IN NAAM VAN DE KONING! De Gouverneur van Curaçao, A 2014 N 114 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 30 ste december 2014 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 2, de Landsverordening

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wet van 10 november 2005, houdende bevordering van het naar

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/WV/01/25679 Nader rapport inzake het voorstel van wet ter verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid s

Nadere informatie