Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp Jong in Osdorp. Programma Jeugd tussenrapportage maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008"

Transcriptie

1 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd tussenrapportage maart

2 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd vastgesteld onder de titel Jong in Osdorp. In mijn voorwoord schreef ik dat de afgelopen jaren in stadsdeel Osdorp veel tot stand gekomen is op het terrein van het jeugdbeleid. Op dit moment staat jeugd meer dan ooit op de agenda. Dat moet ook zo blijven. Er is nog veel te doen de komende jaren! Uitgangspunt van Jong in Osdorp is kinderen en jongeren in Osdorp kansen te geven. Kinderen en jongeren prikkelen om na te denken en te dromen over hun toekomst en ze datgene mee te geven waardoor ze zelfstandige mensen worden en ook hun droom kunnen verwezenlijken. Tegelijkertijd moet er zorg en een vangnet zijn voor die jongeren die dat nodig hebben. In het programma staan nieuwe voorstellen en initiatieven. Er wordt gewerkt aan talentontwikkeling en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de sluitende aanpak in de zorg. Hiermee proberen we te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen en niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. In het programma is aangegeven dat er jaarlijks een rapportage over het programma jeugd aan de raad wordt toegezonden. Met trots over hetgeen we het afgelopen jaar gezamenlijk hebben bereikt doe ik u deze rapportage toekomen. Martje Postma Portefeuillehouder jeugd 2

3 april 2008 Inhoud Voorwoord 2 Succesvolle schoolloopbaan. 5 Inleiding. 5 Doelstelling voor de voorscholen 5 Resultaat 1. Uitbreiding van de Voorschool 6 Resultaat 2. GSB afspraken 306 doelgroeppeuters = 63,3% 7 Resultaat 3. Ouderbetrokkenheid Voorschool 7 Resultaat 4. Afschaffen ouderbijdrage 8 Resultaat 5. Inspectierapport 9 Doelstelling Schoolverzuim / RMC / VSV 10 Resultaat Schoolverzuim / RMC / VSV 11 Doelstelling huiswerkbegeleiding 11 Resultaat 1. Huiswerkbegeleiding 11 Resultaat 2. Onderzoek behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding 12 Doelstelling mentoraten 12 Resultaat mentoraten 12 Doelstelling schoolmaatschappelijk werk 13 Resultaat 13 Brede talentontwikkeling 15 Inleiding 15 Doelstelling Talentontwikkeling 15 Resultaat 1 project talentontwikkeling 16 Resultaat 2. Uitbreiding van succesvolle talentontwikkelingsprojecten binnen Koers Nieuw West 20 Doelstelling Brede schoolontwikkeling 21 Resultaten Brede schoolontwikkeling 21 Doelstelling jeugdsport 25 Resultaat 25 Doelstelling cultuureducatie 26 Resultaat cultuureducatie 26 Koers Nieuw West Cultuur & Jeugd 26 Wijziging in Individuele trajectbegeleiding 27 Sluitende zorgaanpak 29 Ouder- en Kind centrum 29 Doelstelling OKC 29 Resultaat OKC 30 Omweg via de ingang Jeugd en Veiligheid (casuïstiek 12+) 31 Individuele aanpak. 31 Groepsaanpak 31 3

4 april 2008 Gezinsaanpak. 32 Minidriehoek 32 En Nu Iets Positiefs! 32 Jong burgerschap 34 Jongerenparticipatie 34 Jongerenwerkgroep 34 Participatiewedstrijd 35 JongGeld 35 Project Samen spelen 36 Van onderwijs naar arbeidsmarkt: verzilver het talent 37 Acties KNW 37 Leerwerkbedrijf Wonen en Werken in de Wijk voor Jongeren tot 27 jaar. 37 FF Werken Nieuw West 37 Campagne Werk 38 Stages in Osdorp 38 Jongerenwerkplaatsen 38 Uitdagende leer- leef- en werkomgeving 39 Eigentijdse accommodaties voor onderwijs en jeugd. 39 De Jongerenbus 39 Osdorp Midden Noord: Activiteitencentrum voor jongeren 40 De Aker Activiteitencentrum Buitenruimte voor de Jeugd 41 Jongerenhuisvesting. 42 4

5 Succesvolle schoolloopbaan. Inleiding. In Jong in Osdorp is opgenomen dat elk kind en elke jongere, in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke leven, verzekerd dienen te zijn van een voldoende, bij de mogelijkheden van het individu passende opleiding. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden tot een minimum teruggebracht. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet op de leerplicht. Daarnaast ontwikkelt het stadsdeel als lokale overheid in overleg met de schoolbesturen beleid om een succesvolle schoolloopbaan van kinderen en jongeren te ondersteunen. Dit betreft voorzieningen zoals voorscholen, huiswerkbegeleiding, mentoraten en schoolmaatschappelijk werk. De schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs. Doelstelling voor de voorscholen Het stadsdeel en de schoolbesturen hebben zich, in overleg met het Ouder- en Kindcentrum en de GGD binnen het kader van Jong Amsterdam, uitgesproken dat in de periode de voorschool het centraal instrument is voor het terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstand voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij iedere school een voorschoolvoorziening dient te hebben. De partners stimuleren de kwaliteit, de uitbreiding en de toegankelijkheid van de voorschool. Door uitbreiding van het aantal voorscholen zal een groter aantal kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand bereikt worden. 5

6 Voor het stadsdeel ligt het accent op een groter bereik van de leeftijdsgroep van 2,5 tot 4 jaar, de peuters en hun ouders. De partners zorgen voor aansluiting van het programma van de peuters op de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, waarbij: vanuit de algemene integratiegedachte ook niet doelgroeppeuters kunnen deelnemen aan de voorschool er gebruik gemaakt zal worden van de eind 2006 vast te stellen manier van beoordelen of een kind de voorschool met positief resultaat heeft doorlopen. Ouderparticipatie is een wezenlijk onderdeel van de voorschool. Bij de realisatie van de voorscholen is uitwerking van passende ouderparticipatie vereist. Resultaat 1. Uitbreiding van de Voorschool In de eerste periode van de voor-en vroegschoolse educatie is een investering gedaan bij de scholen met de meeste doelgroepkinderen. Het ging hierbij om de scholen El Amien, Globe, Johannes, St. Paulus en St. Lukas. Bij deze scholen zijn twee groepen van start gegaan. De El Amien is in deze periode voor eigen rekening een derde groep gestart. In het kader van GSB III is er stedelijk afgesproken dat de stadsdelen 63,3% (28 groepen) van de doelgroeppeuters moeten bereiken. Dit is voor Osdorp niet mogelijk zonder uit te breiden naar andere scholen. In 2006 is er daarom voor gekozen uit te breiden met de Kraemerschool (2 groepen). In 2007 is de uitbreidingsnotitie Voorscholen in Osdorp vastgesteld. In de maanden na vaststelling is in overleg met de scholen en Impuls gewerkt aan de verdere uitvoering hiervan. De geraamde uitbreiding voor 2007 was 7 groepen voorschool boven de reeds gerealiseerde groepen. (14 groepen). Voor de uitbreiding van de St. Lukas was in eerste instantie uit gegaan van twee extra groepen. Gelet het aantal kinderen op de wachtlijst is nu gekozen voor uitbreiding met 1 groep. De Kraemerschool is, gezien het aantal peuters op de wachtlijst, in maart gestart met een 4 e voorschoolgroep. Overzicht voorschoolgroepen in Osdorp Samenwerkende Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar aantal Basisscholen 2000/aantal 2001/aantal 2006/aantal 2007/aantal 2008/aantal groepen groepen groepen groepen groepen groepen El Amien 2 Aug. 2007=2 4 Globe 2 Nov. 2007=1 3 Johannes 2 Nov. 2007=1 3 St Lukas 2 Nov. 2007=1 3 St Paulus 2 2 Kraemer ) 2 Mei 2007=1 Maart 08=1 3 OMB Nov. 2007=2 2 De Punt Aug.08= 2 (2) Totaal stand /(23) 6

7 Resultaat 2. GSB afspraken 306 doelgroeppeuters = 63,3% Op dit moment telt Osdorp 21 voorschool groepen. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat niet elke groep maximaal vol zit, is het totaal aantal peuters minimaal 2941 waarvan minimaal 264 als doelgroeppeuters worden geclassificeerd.2 In augustus 2008 start de Punt met twee voorschoolgroepen. In totaal volgen dan 322 peuters een voorschooltraject. Aangezien de Punt minimaal een 60/403 verhouding heeft zal het aantal doelgroepkinderen neerkomen op minimaal 282 doelgroeppeuters. Wanneer de motie van de raad wordt uitgevoerd om 75% doelgroeppeuters een voorschooltraject te laten volgen, betekent dit dat er 363 doelgroeppeuters een traject zullen volgen. Overzicht percentage doelgroeppeuters op traject Data Aantal voorschoolgroepen Aantal peuters voorschooltraject Aantal doelgroeppeuters voorschooltraject Percentage doelgroeppeuters voorschooltraject ,7% ,6% ,3% Vanaf 2008 gaat stadsdeel Osdorp werken aan een extra capaciteituitbreiding. Dit betekent dat in peuterspeelzaalplekken en 50 kinderopvangplekken extra zijn gerealiseerd. Wanneer deze 90 extra plekken zijn gerealiseerd komt het percentage doelgroeppeuters die een voorschooltraject volgen op 77%. Hiermee zou de motie4 van de raad zijn uitgevoerd. De uitdaging voor stadsdeel Osdorp ligt nu in het omvormen van de peuterspeelzalen tot voorscholen waar het aantal doelgroeppeuters beduidend lager ligt dan op de peuterspeelzalen die reeds zijn omgevormd tot voorscholen. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met schoolbesturen en schooldirecties over omvorming van de Ichthus, de Odyssee en het Bovenland. Resultaat 3. Ouderbetrokkenheid Voorschool Het doel van beleid voor ouderbetrokkenheid is de effectiviteit van de Voorschool te vergroten. Uitgangspunt is dat betrokkenheid van ouders bij school positieve effecten heeft op de ouders en de kinderen. Via beleid voor ouderbetrokkenheid willen we: - ouders ondersteunen bij het leren kennen van de weg in de school en deelnemen aan schoolactiviteiten 1 De verwachtingen zijn dat elke voorschoolgroep het maximaal aantal peuters zal behalen 2 Gemiddelde percentage geschatte doelgroeppeuters is 90% 3 60 doelgroeppeuters 40 niet doelgroeppeuters 4 Motie 5.1 d.d. 26 september

8 - scholen stimuleren samenhangend beleid te voeren op dit punt - ouders stimuleren ook thuis onderwijsondersteunend gedrag te vertonen De scholen zijn verantwoordelijk voor de ouderbetrokkenheid binnen de school en geven zelf vorm aan oudercontacten. De bekostiging van deze ouderparticipatie wordt door de school gedragen. Daarboven én schooloverstijgend zijn er oudercontactfunctionarissen aangesteld die werkzaamheden voor de Voorschool verrichten (stadsdeelverantwoordelijkheid). Deze oudercontactfunctionaris is niet in dienst bij de school. De oudercontactfunctionaris geeft wel gezamenlijk met de school en andere betrokken partijen de ouderbetrokkenheid vorm en hebben overleg over de inzet, opvoeding en ondersteuning. Na een aantal gesprekken met de verschillende basisscholen met een voorschool is gebleken dat elke school de ouderbetrokkenheid op een eigen wijze invult en dat de behoefte meer is dan slechts een oudercontactfunctionaris voor de voorschool-ouders. De scholen zouden ook graag iemand hebben die de coördinatie van de ouderkamer op zich neemt. Vanuit het stadsdeel zou op de behoeftes van de scholen kunnen worden ingespeeld. Er zijn een aantal mogelijkheden waarover op dit moment een discussie wordt gevoerd tussen het stadsdeel, schoolbesturen en schooldirecties. Samenwerkende Stand van Maand/jaar Stand van zaken Uitvoerende instelling basisscholen zaken aantal voorschoolgroepen mei 2008 ingang oudercontactfuctionaris aantal uur oudercontactfunctionarissen Januari 2008 El Amien 4 maart Impuls Globe 3 oktober Impuls Johannes 3 oktober Impuls St Lukas 3 maart Impuls St Paulus 2 x x x Kraemer (in eigen 4 Oudercontactfunctionaris 1fte Kraemer beheer) (in eigen beheer) OMB (Montessori) 2 x x x Totaal stand van zaken januari overzicht stand van zaken oudercontactfunctionarissen. Resultaat 4. Afschaffen ouderbijdrage Op 1 januari 2008 heeft stadsdeel Osdorp de ouderbijdrage voor de voorschool afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor is dat het stadsdeel zoveel mogelijk ouders wil stimuleren hun kinderen aan de voorschool te laten deelnemen. De ouderbijdrage bedroeg gemiddeld ca. 300 euro per jaar. Op de afschaffing van de ouderbijdrage is zeer positief gereageerd door zowel ouders, scholen en de betrokken instellingen. 8

9 Of er daadwerkelijk meer ouders hun kinderen aanmelden bij de Voorschool doordat de ouderbijdrage is afgeschaft, kunnen we nog niet vaststellen. Er zijn geen exacte gegevens waarom ouders hun kinderen aanmelden bij de Voorschool. Wel krijgt Impuls de indruk dat de stijging van de toeloop bij de St.Paulus mede de oorzaak is van de afschaffing van de ouderbijdrage. Tevens bestaat de indruk dat vanuit de peuterspeelzalen een overstap naar voorschool wordt gemaakt, juist vanwege het gratis aanbod. Op de Kraemerschool is het aantal aanmeldingen sinds het afschaffen van de ouderbijdrage gestegen. Resultaat 5. Inspectierapport In 2007 heeft de Inspectie van het Onderwijs een toezichtpilot uitgevoerd naar de vooren vroegschoolse educatie VVE. scoort op ¾ van de onderdelen voldoende en op ¼ voor verbeteringen zijn wenselijk. Ondanks dat het lastig is om stadsdelen te vergelijken aangezien de omvang en het aantal voorscholen verschillend is, komt stadsdeel Osdorp erg goed uit het stedelijk rapport. De afzonderlijke stadsdeelrapporten zijn niet openbaar. Om Osdorp toch in het stedelijke geheel te kunnen positioneren is er navraag gedaan bij de centrale stad. Deze navraag leert ons dat de uitslag van het inspectierapport gepositioneerd kan worden binnen de hogere 9

10 regionen. Van de dertien te verdelen positieve punten binnen het stedelijk rapport scoort Osdorp er acht. Dit is de op één na hoogste score. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te noemen. Met name de inbedding van de vooren vroegschool in de bredere zorgketen is een punt van aandacht waar de komende tijd op geïnvesteerd zal worden. Ook de ouderbetrokkenheid wordt verder uitgebreid en geïntensiveerd. Doelstelling VVE Afspraak samenwerking Ouder- en Kindcentrum - VVE De samenwerking Ouder- en Kindcentrum - VVE wordt versterkt; de door het OKC geïndiceerde kinderen worden, voor zo ver mogelijk met voorrang geplaatst in de voorschool. De inzet is dat in 2010 alle kinderen, die hiervoor door het Ouder- en Kindcentrum worden geïndiceerd, aan de voorschool kunnen deelnemen; De adviseur VVE zal aansluiting vinden bij de stuurgroep OKC. Hierbij worden nadere afspraken gemaakt over de screening, registratie en plaatsing. Doelstelling Schoolverzuim / RMC / VSV Het stadsdeel zet de Osdorpse traditie voort en investeert intensief in een doeltreffende en doelmatige aanpak van schoolverzuim, zowel in repressieve zin, maar vooral in preventieve zin. In de Osdorpse visie is het van belang om vroegtijdig signalen over verzuim op te pakken en in overleg met de leerling, de ouders en de betrokken disciplines binnen het zorgbreedteoverleg tot een effectieve aanpak te komen, met als doel het voorkomen van stagnatie in de schoolloopbaan. 10

11 Resultaat Schoolverzuim / RMC / VSV Op 14 februari 2008 heeft de officiële opening plaats gevonden van Bureau Leerplicht/RMC, de gezamenlijke Amsterdamse aanpak van verzuim en schooluitval. Het Bureau Leerplicht/RMC is één van de maatregelen die Amsterdam inzet in de strijd tegen verzuim en schooluitval. Het nieuwe bureau bundelt de krachten van de oude bureaus Leerplicht respectievelijk RMC (regionale meld- en coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten) bij de stadsdelen. De nieuwe organisatie gaat zorgen voor een efficiënte en eenduidige aanpak van verzuim onder leerplichtige (5-18 jaar) en bovenleerplichtige jongeren (18-23). Ook de samenwerking met de Jongerenloketten wordt geïntensiveerd. Bureau Leerplicht/RMC is een samenwerking tussen DMO en de Stadsdelen. Het bureau is georganiseerd in vijf clusters van stadsdelen: Noord, Oost, Zuid-Oost Zuid en West. Het stadsdeel heeft zich hard gemaakt de Osdorpse traditie voort te kunnen zetten en blijft intensief investeren in een doeltreffende en doelmatige aanpak van schoolverzuim, zowel in repressieve zin, maar vooral in preventieve zin. De gezinsaanpak zoals deze in Osdorp is ontwikkeld is binnen het cluster West opgenomen in de uitvoering van het beleid. Doelstelling huiswerkbegeleiding Op verzoek van team leerplicht kunnen bepaalde leerlingen begeleiding krijgen bij het maken van hun huiswerk. Stichting Eba voert sinds anderhalfjaar huiswerkbegeleiding uit in ons stadsdeel. Dit wordt in samenwerking met Leerplicht gedaan. Resultaat 1. Huiswerkbegeleiding Bij de aanvang van het project werden in de regel alle kinderen door Leerplicht aangemeld. Tijdens de huiswerklessen bleek dat de leerlingen die Leerplicht aanmeldt zo n zware problematiek met zich meebrengen dat zij om allerlei redenen toch vaak de lessen van huiswerkbegeleiding misten. Dit werkte zeer demotiverend voor de kleine groep leerlingen die wel regelmatig kwam wat er toe leidde dat het groepsproces in een neerwaartse spiraal terecht kwam. In overleg met het Calandlyceum en het Wellantcollege is besloten om de opzet van het project vol te houden maar de aanmelding ook direct via de zorgcoordinatoren van de scholen te laten lopen. De zorgcoordinatoren schatten in welke invloed een leerling zou (kunnen) hebben op de groep en bespreken dit met Stichting Eba. Via de zorgcoordinatoren wordt nu ongeveer de helft van de leerlingen aangemeld voor huiswerkbegeleiding. De andere helft wordt nog steeds door de afdeling Leerplicht aangemeld. Hierdoor ontstaat een betere balans in deelnemers aan de 11

12 lessen. Leerplicht wordt door de zorgcoordinator op de hoogte gebracht van alle aanmeldingen. De afdeling Leerplicht laat weten de samenwerking met de scholen en met Stichting Eba als positief te ervaren en dit project op deze aangepaste wijze te willen voortzetten. De aanmeldingen die direct via de school lopen zorgen ervoor dat de scholen meer betrokken zijn bij de huiswerkbegeleiding en dat zij direct contact met Stichting Eba hebben over hun leerlingen, ook over de leerlingen die via Leerplicht worden aangemeld. Resultaat 2. Onderzoek behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding Bij de amendementen van de voorjaarsnota 2007 is besloten te reserveren voor een onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding in Osdorp en informatievoorziening naar ouders hierover. De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt aan de schoolbegeleidingsdienst ABC. Het rapport is eind februari ingediend en wordt momenteel ambtelijk en bestuurlijk besproken. De conclusies van dit rapport zullen worden na het reces aangeboden aan de raad. Algemene constateringen uit het onderzoek zijn; - Uit de gesprekken komt een lappendeken van activiteiten, beleid en meningen naar voren. Er gebeurt veel maar het is onoverzichtelijk, niet afgestemd. - De grens tussen huiswerk en bijles is bij zelforganisaties niet duidelijk. - Huiswerkbeleid bij scholen heeft geen prioriteit, het betreft gestold beleid. - Huiswerk leeft wel bij een groeiende groep (van oorsprong allochtone) ouders. - Meer kwaliteit in de huiswerkvoorzieningen (pedagogisch en didactisch) is een breed gedragen behoefte. Doelstelling mentoraten Jongeren, kunnen om zeer verschillende redenen baat hebben bij een mentor. Om zoals stedelijk is afgesproken te investeren in een warme overdracht van kinderen uit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is het mentoraatproject opgestart. Voor 2007 en 2008 financiert het stadsdeel het mentorproject School s Cool voor 35 Osdorpse leerlingen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Resultaat mentoraten De eerste tussenrapportage van april 2007 liet zien dat de instroom van leerlingen achterbleef bij de target. Dit is mede door de late start van het project in december 2006 en het feit dat er voor Osdorp mentoren geworven dienden te worden. Het blijkt niet eenvoudig om vrijwillige mentoren te vinden voor onze pupillen in Osdorp. Tot op heden werkt School s cool in Osdorp vooral met vrijwillige mentoren die elders in de stad wonen. Voor veel van hen geldt echter dat zij Osdorp doorgaans te ver vinden om daar wekelijks hun pupil thuis te bezoeken. De meeste mentoren prefereren een pupil dicht bij hun eigen woonadres elders in de stad, dus liefst binnen 12

13 de ring. Dat fenomeen gold voor 2007 en geldt eveneens voor het huidige kalenderjaar Daarom begint School s cool deze zomer een actieve wervingsactie, speciaal gericht op vrijwilligers die zelf in Osdorp wonen, o.a. door het huis aan huis verspreiden van een speciaal voor dit doel gemaakte flyer. Doelstelling schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijke werk is een onmisbare voorziening op de scholen en is een structureel onderdeel van een schoolteam. Het schoolmaatschappelijk werk levert de scholen extra deskundigheid en ondersteuning op het gebied van het begeleiden en verwijzen van kinderen en hun gezinnen bij maatschappelijke problematiek. Uit het in Osdorp uitgevoerde project Versterk de zorg op school is gebleken dat het maatschappelijk werk de zorg op school versterkt. Het schoolmaatschappelijk werk moet goed ingebed zijn in de Osdorpse voorzieningen en verwijst ouders/kinderen met opgroei- en opvoedproblemen naar Osdorpse opvoedspreekuren in het Ouder- en Kindcentrum en in Vrouw en Vaart en bij problemen van meer algemene aard naar de SEZO (Stichting Eerstelijnszorg Osdorp). Resultaat Het stadsdeel continueert, in overleg met de scholen, de inzet van een gedeelte van de schoolbegeleidingsmiddelen voor het schoolmaatschappelijk werk. In het project Versterk de zorg op school zijn afspraken over de invulling van de taken van het maatschappelijk werk gemaakt. 13

14

15 Brede talentontwikkeling Inleiding Elk kind en elke jongere wordt in de verschillende leeftijdsfasen van 0 tot 23 jaar in de gelegenheid gesteld om sociale competenties en specifieke talenten te verwerven, te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De ontwikkeling van deze competenties en talenten wordt gestimuleerd met als doel maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke leven te bevorderen. Het stadsdeel is verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke regievoering op de brede ontplooiingsmogelijkheden van de Osdorpse Jeugd. Doelstelling Talentontwikkeling Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor het dagelijks bestuur. Daarom wordt binnen het programma talentontwikkeling in het stadsdeel Osdorp verder uitgewerkt. Het doel is jongeren in Osdorp hun toekomstbeelden te laten ontwikkelen en hun talenten te laten ontdekken en gebruiken om dat toekomstbeeld na te streven. Wanneer jongeren hun beelden en wensen voor de toekomst kennen kunnen zij daaraan werken. Zij zullen zich op school harder inzetten om die startkwalificatie te halen die zij nodig hebben om hun toekomst zo in te richten zoals zij willen. Ze zorgen zo zelf ervoor een betere kans te hebben om een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. 15

16 Resultaat 1 project talentontwikkeling Het streven is dat naast kennisontwikkeling in het onderwijs ook structureel de mogelijkheid wordt geboden om vaardigheden te ontwikkelen en te leren gebruiken door het doen van activiteiten. De uitgangspunten voor talentontwikkeling zijn leidend voor de opzet van de deelprojecten om talentontwikkeling verder vorm te geven. Reeds bestaande projecten zullen daar waar nodig worden aangepast aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten om zo de structurele inbedding van talentontwikkeling te krijgen. Bij de verdere uitwerking van talentontwikkeling gaat het stadsdeel op zoek naar partners om talentontwikkeling mee vorm te geven en uit te voeren. Gedacht wordt aan scholen, welzijnsinstellingen en bedrijven. In het voorjaar van 2007 had Osdorp een projectplan ontwikkeld voor Talentontwikkeling en heeft dit ingediend bij Koers Nieuw West. Het projectplan bestond uit meerdere onderdelen: 1. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie van Koers Nieuw West: wat vinden en noemen de stadsdelen van Nieuw West Talentontwikkeling? 2. Een activiteitenoverzicht; 3. Een gezamenlijke aanpak voor talentontwikkeling in Nieuw West; 4. Een portfolio waar de jeugd zijn vorderingen met talentontwikkelingsactiviteiten kan laten zien. 5. Het project Paspoort naar je toekomstdromen; Ad. 1 en 2: In het plan Jong in Amsterdam van de Stad Amsterdam is Talentontwikkeling een belangrijke peiler. Daarom is over de plannen steeds nauw overleg met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de stuurgroep Brede Talentontwikkeling van de Centrale Stad gevoerd. De Stuurgroep Brede Talentontwikkeling heeft in de zomer van 2007 een versnellingsactie gehouden op de visieontwikkeling en aangekondigd een inventarisatie van talentontwikkelingsactiviteiten in de hele stad te houden en deze in een overzicht te verwerken. Omdat deze activiteiten met het projectplan Talentontwikkeling van Osdorp overlap vertonen is er op dat moment voor gekozen om aan te sluiten bij de Centrale Stad zodat de ideeën van de stadsdelen van Nieuw West in de stadsbrede visie worden opgenomen. Het eerste concept van de visie is in het voorjaar van 2008 opgeleverd en ligt nu ter bespreking bij de portefeuillehouders. Het stedelijk activiteitenoverzicht wordt binnenkort verwacht. Ad. 3 en 4 De uitwerking van een gezamenlijke aanpak van talentontwikkeling in Nieuw West resulteerde in een kapstok voor talentontwikkeling met een digitaal portfolio. Deze 16

17 kapstok was erop gebaseerd om bij talentontwikkelingsactiviteiten de individuele vragen: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? centraal te stellen. Ondanks dat de andere stadsdelen van Nieuw West zich konden vinden in deze opzet vond men het idee van de kapstok toch te beperkend. Ook voor het portfolio was weinig enthousiasme. Vervolgens is de ontwikkeling van een min of meer uniforme gezamenlijke aanpak veranderd naar het op maat ontwikkelen van talentontwikkelingsactiviteiten per stadsdeel. Scholen Daarop heeft stadsdeel Osdorp zijn aanpak gericht op de meest voor de hand liggende vindplaats van talent: de scholen. Er is in kaart gebracht welke ambities en ideeën er leven bij de scholen in Osdorp op het gebied van talentontwikkeling. R. Schut, directeur Lukasschool: Onze school moet de parel van Osdorp worden. Het beeld dat daaruit kwam is dat scholen op zeer verschillende wijze in en naast hun schoolcurriculum invulling geven aan talentontwikkeling. De ene school stelt een plan op in het kader van cultuureducatie de andere school is bezig contacten in de buurt op te zetten en de derde school is vooral bezig de ouderbetrokkenheid op een groter plan te zetten. R. Jongerden, directeur De Punt: In het nieuwe schoolgebouw gaan we samen met Skon de naschoolse sportactiviteiten afstemmen. De scholen gaven aan het erg druk te hebben, veel projecten aangeboden te krijgen op het gebied van talentontwikkeling en zich op dit moment overvoerd en overvraagd te voelen en het overzicht van initiatieven kwijt te raken. Daarom is ervoor gekozen een naschoolse activiteit te ontwikkelen die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen op school. Osdorpse naschoolse talentontwikkelingsactiviteit Op de basisschool leren kinderen heel veel, maar waarom is hen niet altijd duidelijk. Kinderen in sociaaleconomisch achtergestelde buurten krijgen daarnaast ook vaak weinig mee van hun ouders over de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Simpelweg omdat hun ouders die kennis niet hebben. Daardoor worden er weinig positieve referenties ontwikkeld bij de kinderen tussen school en hun toekomstige arbeidsleven. Het stadsdeel heeft de scholen de afgelopen twee jaar het project Paspoort naar je Toekomstdromen aangeboden, dat op alle scholen is uitgevoerd. In dit project wordt leerlingen geleerd te dromen over je toekomst en te weten wat je ervoor kunt doen om die droom uit te laten komen. 17

18 Hierop wil het stadsdeel aansluiten en voortborduren met een naschoolse activiteit waarbij kinderen worden gestimuleerd meer te leren over hun talenten en mogelijkheden voor de toekomst. Daarvoor is het nodig dat kinderen ook meer te weten te komen over mogelijke beroepen en over bedrijven in de omgeving. Er zijn projecten die dit al proberen te bewerkstelligen en daarom is er een aantal projecten bezocht die in meer of mindere mate zijn aangehaakt bij het lokale bedrijfsleven: de Weekendacademie; de Witte Tulp; de IMC Weekendschool; de Talentenschool; Campus Nieuw West; de Verhalenfabriek. Met de best practices van deze projecten in het achterhoofd wordt op dit moment een voorstel voorbereid voor een kwalitatief goede naschoolse activiteit in Osdorp. Deze activiteit zal samenwerken met de initiatieven die er al zijn op dit gebied zodat doorstroming van kinderen naar andere activiteiten ook gewaarborgd wordt. De voorlopige planning is in het najaar 2008 te starten. NB: De oriëntatie van het stadsdeel op talentontwikkeling kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen op het terrein van de dagarrangementen. Talentontwikkeling geeft richting aan de zinvolle invulling van het dagarrangement. Beide ontwikkelingen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de zogenaamde wijkarrangementen (zie Brede School). 18

19 Ad. 5 In het project Paspoort naar je Toekomstdromen krijgen alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool en leerlingen uit de derde klas van het middelbaar onderwijs les van een rolmodel: acteur M. Chaara, onder andere bekend uit de film Shouf Shouf Habibi en de tv-serie Goudkust. M. Chaara leert de leerlingen een toekomstdroom te hebben en bespreekt met ze hoe ze die droom uit kunnen laten komen. Daarbij komt naast het onderwijssysteem en zijn 5 gouden tips, nog veel meer aan bod. Voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs wordt het programma in overleg met de scholen aangepast. Alle leerlingen schrijven een opstel over de lessen. Die staan op de website: Hillian, De Horizon - Osdorp: Hoi, ik ben Hilian wat ik van de lessen vond?? Het is te veel om op te noemen! Maar ik zal wel ergens moeten beginnen. Mo liet me dingen van een andere kant bekijken. Voor het schooljaar 2007/2008 is het project als onderdeel van Talentontwikkeling gefinancierd door Koers Nieuw West. Hierdoor was het mogelijk ook op scholen in de stadsdelen Geuzenveld, Slotervaart en Bos en Lommer dit project uit te voeren. In totaal heeft M. Chaara aan 68 groepen les gegeven: 43 in Osdorp en 24 in Slotervaart, Geuzenveld en Bos en Lommer. Rowena, Bisschop Huibersschool - Slotervaart: We hebben het over onze toekomstdroom gehad. Die van mij is om stewardess te worden. Ik wil stewardess worden omdat ik erg veel van vliegen houd. Als dat niet lukt is plan B voor mij om kinderjuf te worden voor kleuters. Bij wijze van proef heeft M. Chaara op 10 scholen bijeenkomsten voor de ouders van de leerlingen gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft hij met de ouders over de toekomstkeuze van hun kinderen gesproken en heeft hij benadrukt hoe belangrijk het is dat de ouders met de kinderen spreken over hun schoolkeuze en hun toekomstdromen. In het voorjaar van 2008 is een evaluatie van het project gehouden door onderzoeksbureau Regioplan. Iedereen die in aanraking met het project komt, voelt dat het project een meerwaarde heeft, maar waar zit die meerwaarde in? Dat heeft Bureau Regioplan uitgezocht. Het eindrapport wordt eind mei verwacht. Met de uitkomsten van dat rapport zal het project worden aangescherpt en verbeterd waar nodig. 19

20 Resultaat 2. Uitbreiding van succesvolle talentontwikkelingsprojecten binnen Koers Nieuw West In het kader van Talentontwikkeling zijn er diverse projecten die in de andere stadsdelen van Koers Nieuw West succesvol zijn die nu ook in ons stadsdeel zullen worden uitgevoerd. Op dit moment gaat het om de volgende talentontwikkelingsprojecten voor de jeugd: Schatkamer Schatkamer is een project uit Geuzenveld dat naschools activiteitenaanbod biedt aan scholen. Het project heeft zeer divers activiteitenaanbod en speelt voortdurend op de vraag in. De activiteiten passen goed bij de lessen van het basisonderwijs. De uitbreiding houdt in dat in Osdorp 2 scholen mee kunnen doen. Daarmee wordt het totale aanbod aan naschoolse activiteiten vergroot in Osdorp. De Brede School activiteiten die het stadsdeel bij Impuls inkoopt en de Schatkamer activiteiten worden op elkaar afgestemd. Zoneparcs Zoneparcs komt ook uit Geuzenveld. Het is een project dat ervoor zorgt dat saaie schoolpleinen opnieuw worden ingericht. Het schoolplein wordt in drie gekleurde zones ingedeeld: een gele zone: de rust zone, een rode zone: de sport zone en een blauwe zone: de multi-activiteiten zone. Het schoolplein wordt ingericht op de manier die bij de school past en leerkrachten en leerlingen worden betrokken bij het proces van inrichten. Ook dit project kan op 2 scholen in Osdorp worden uitgevoerd. Vooral de interesse voor Zoneparcs is zeer groot. Daarom wordt in overleg met de schoolbesturen en directies bepaald op welke scholen Zoneparcs en Schatkamer wordt gestart. Weekendacademie De Weekendacademie is in 2006 in Bos en Lommer en in 2007 in Slotervaart gestart en start op 10 mei 2008 in Osdorp. Dit project biedt huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining aan 30 basisschoolleerlingen en 30 middelbare scholieren uit Osdorp. De school werkt o.a. samen met de Lukasschool, de El Amien en het Calandlyceum. De school heeft zich gevestigd zich in het ROC gebouw op Meer en Vaart 290. De officiële opening vindt plaats in oktober Broedplaats In maart 2008 is de aanvraag bij Koers Nieuw West, om zowel Osdorp als Geuzenveld en Slotervaart de Broedplaatsmethode (dat al een tijd draait in Bos en Lommer) te starten, goed gekeurd. De kern van de methode is simpel: jongeren die aangeven een initiatief te willen uitvoeren krijgen op basis van een eenvoudige en snelle procedure de organisatorische en financiële steun om dit te realiseren. Binnen 3 dagen wordt 20

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Terschelling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Terschelling Plaats : West-Terschelling Gemeentenummer : 0093 Onderzoeksnummer : 278069 Datum onderzoek : 19

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Leeuwarderadeel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Leeuwarderadeel Plaats : Stiens Gemeentenummer : 0081 Onderzoeksnummer : 288786 Datum onderzoek : 21

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp

Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp Onderwijs en de gemeente Oldebroek werken nauw samen aan een gezond opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen. Preventie ter voorkoming van ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET MOZAÏEK LOCATIE DE BONGERD Locatie : Het Mozaïek - Brinnummer : 12DF Plaats : Veenendaal

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL 'T WOELIGE HOEKJE Locatie(s) : Plaats :3841 HA Harderwijk Onderzoeksnummer :16281 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN IN DE GEMEENTE. Tiel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2016-2017 IN DE GEMEENTE Tiel Plaats : Tiel Gemeentenummer : 0281 Onderzoeksnummer : 292531 Datum onderzoek : 13 april 2017 Datum

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Purmerend RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Purmerend Plaats : Purmerend Gemeentenummer : 0439 Onderzoeksnummer : 278362 Datum onderzoek : 24 november 2014

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ t Boterbloempje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ t Boterbloempje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ t Boterbloempje Plaats : Purmerend LRKP nummer : 679362642 Onderzoeksnummer : 290352 Datum onderzoek : 22 september

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan

CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN. Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan CONVENANT KLEURRIJKE BASISSCHOLEN Convenant tussen schoolbesturen, stadsdelen en Centrale stad om segregatie in het primair onderwijs tegen te gaan Préambule De stad Amsterdam kent een grote diversiteit.

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar

Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Openbaar Onderwerp Voortgangsbrief beleidskader Onderwijs 0 tot 12 jaar Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel stellen we de raadsbrief vast

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

Peuterwerk in het sociaal domein

Peuterwerk in het sociaal domein Peuterwerk in het sociaal domein Position Paper Februari 2017 1 Visie op peuterwerk in het sociaal domein De SER, landelijke politieke partijen en gemeenten onderstrepen dat sociaal beleid méér is dan

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007

Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007 Jaarverslag Brede School Heerhugowaard 2007 Brede School Heerhugowaard De brede school is een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg voor kinderen en hun ouders, met als doel de actieve deelname van kinderen

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening

Het IJsselgroep IKC-model. Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum. IJsselgroep. Educatieve Dienstverlening Het IJsselgroep IKC-model Anders kijken naar uw Integrale Kindcentrum IJsselgroep Educatieve Dienstverlening Waarom? Waarom nadenken over de mogelijkheden van een Integraal Kindcentrum (IKC)? De reden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Mill en Sint Hubert RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Mill en Sint Hubert Plaats : Mill Gemeentenummer : 0815 Onderzoeksnummer : 276859 Datum onderzoek : 14 juli

Nadere informatie

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 3 Opvoeding en Onderwijs 3 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Rk Basisschool Op Dreef Plaats : Nieuw-Vennep BRIN nummer : 09VX C1 Onderzoeksnummer : 273217 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL NIJNTJE BASISSCHOOL OBS BOEKHORST Locaties :Nijntje :Boekhorst Brinnr. :15AO Plaats :8431 CW Oosterwolde

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda

Lokaal Educatieve Agenda Lokaal Educatieve Agenda 2010-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Auteur Status P. Vollebregt Concept Editiedatum 23 mei 2011 Format 11-1-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Visie: Een leven

Nadere informatie