Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp Jong in Osdorp. Programma Jeugd tussenrapportage maart 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008"

Transcriptie

1 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd tussenrapportage maart

2 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd vastgesteld onder de titel Jong in Osdorp. In mijn voorwoord schreef ik dat de afgelopen jaren in stadsdeel Osdorp veel tot stand gekomen is op het terrein van het jeugdbeleid. Op dit moment staat jeugd meer dan ooit op de agenda. Dat moet ook zo blijven. Er is nog veel te doen de komende jaren! Uitgangspunt van Jong in Osdorp is kinderen en jongeren in Osdorp kansen te geven. Kinderen en jongeren prikkelen om na te denken en te dromen over hun toekomst en ze datgene mee te geven waardoor ze zelfstandige mensen worden en ook hun droom kunnen verwezenlijken. Tegelijkertijd moet er zorg en een vangnet zijn voor die jongeren die dat nodig hebben. In het programma staan nieuwe voorstellen en initiatieven. Er wordt gewerkt aan talentontwikkeling en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de sluitende aanpak in de zorg. Hiermee proberen we te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen en niet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. In het programma is aangegeven dat er jaarlijks een rapportage over het programma jeugd aan de raad wordt toegezonden. Met trots over hetgeen we het afgelopen jaar gezamenlijk hebben bereikt doe ik u deze rapportage toekomen. Martje Postma Portefeuillehouder jeugd 2

3 april 2008 Inhoud Voorwoord 2 Succesvolle schoolloopbaan. 5 Inleiding. 5 Doelstelling voor de voorscholen 5 Resultaat 1. Uitbreiding van de Voorschool 6 Resultaat 2. GSB afspraken 306 doelgroeppeuters = 63,3% 7 Resultaat 3. Ouderbetrokkenheid Voorschool 7 Resultaat 4. Afschaffen ouderbijdrage 8 Resultaat 5. Inspectierapport 9 Doelstelling Schoolverzuim / RMC / VSV 10 Resultaat Schoolverzuim / RMC / VSV 11 Doelstelling huiswerkbegeleiding 11 Resultaat 1. Huiswerkbegeleiding 11 Resultaat 2. Onderzoek behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding 12 Doelstelling mentoraten 12 Resultaat mentoraten 12 Doelstelling schoolmaatschappelijk werk 13 Resultaat 13 Brede talentontwikkeling 15 Inleiding 15 Doelstelling Talentontwikkeling 15 Resultaat 1 project talentontwikkeling 16 Resultaat 2. Uitbreiding van succesvolle talentontwikkelingsprojecten binnen Koers Nieuw West 20 Doelstelling Brede schoolontwikkeling 21 Resultaten Brede schoolontwikkeling 21 Doelstelling jeugdsport 25 Resultaat 25 Doelstelling cultuureducatie 26 Resultaat cultuureducatie 26 Koers Nieuw West Cultuur & Jeugd 26 Wijziging in Individuele trajectbegeleiding 27 Sluitende zorgaanpak 29 Ouder- en Kind centrum 29 Doelstelling OKC 29 Resultaat OKC 30 Omweg via de ingang Jeugd en Veiligheid (casuïstiek 12+) 31 Individuele aanpak. 31 Groepsaanpak 31 3

4 april 2008 Gezinsaanpak. 32 Minidriehoek 32 En Nu Iets Positiefs! 32 Jong burgerschap 34 Jongerenparticipatie 34 Jongerenwerkgroep 34 Participatiewedstrijd 35 JongGeld 35 Project Samen spelen 36 Van onderwijs naar arbeidsmarkt: verzilver het talent 37 Acties KNW 37 Leerwerkbedrijf Wonen en Werken in de Wijk voor Jongeren tot 27 jaar. 37 FF Werken Nieuw West 37 Campagne Werk 38 Stages in Osdorp 38 Jongerenwerkplaatsen 38 Uitdagende leer- leef- en werkomgeving 39 Eigentijdse accommodaties voor onderwijs en jeugd. 39 De Jongerenbus 39 Osdorp Midden Noord: Activiteitencentrum voor jongeren 40 De Aker Activiteitencentrum Buitenruimte voor de Jeugd 41 Jongerenhuisvesting. 42 4

5 Succesvolle schoolloopbaan. Inleiding. In Jong in Osdorp is opgenomen dat elk kind en elke jongere, in de richting van maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke leven, verzekerd dienen te zijn van een voldoende, bij de mogelijkheden van het individu passende opleiding. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten worden tot een minimum teruggebracht. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wet op de leerplicht. Daarnaast ontwikkelt het stadsdeel als lokale overheid in overleg met de schoolbesturen beleid om een succesvolle schoolloopbaan van kinderen en jongeren te ondersteunen. Dit betreft voorzieningen zoals voorscholen, huiswerkbegeleiding, mentoraten en schoolmaatschappelijk werk. De schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs. Doelstelling voor de voorscholen Het stadsdeel en de schoolbesturen hebben zich, in overleg met het Ouder- en Kindcentrum en de GGD binnen het kader van Jong Amsterdam, uitgesproken dat in de periode de voorschool het centraal instrument is voor het terugdringen van taal- en ontwikkelingsachterstand voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij iedere school een voorschoolvoorziening dient te hebben. De partners stimuleren de kwaliteit, de uitbreiding en de toegankelijkheid van de voorschool. Door uitbreiding van het aantal voorscholen zal een groter aantal kinderen met een taal- en ontwikkelingsachterstand bereikt worden. 5

6 Voor het stadsdeel ligt het accent op een groter bereik van de leeftijdsgroep van 2,5 tot 4 jaar, de peuters en hun ouders. De partners zorgen voor aansluiting van het programma van de peuters op de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, waarbij: vanuit de algemene integratiegedachte ook niet doelgroeppeuters kunnen deelnemen aan de voorschool er gebruik gemaakt zal worden van de eind 2006 vast te stellen manier van beoordelen of een kind de voorschool met positief resultaat heeft doorlopen. Ouderparticipatie is een wezenlijk onderdeel van de voorschool. Bij de realisatie van de voorscholen is uitwerking van passende ouderparticipatie vereist. Resultaat 1. Uitbreiding van de Voorschool In de eerste periode van de voor-en vroegschoolse educatie is een investering gedaan bij de scholen met de meeste doelgroepkinderen. Het ging hierbij om de scholen El Amien, Globe, Johannes, St. Paulus en St. Lukas. Bij deze scholen zijn twee groepen van start gegaan. De El Amien is in deze periode voor eigen rekening een derde groep gestart. In het kader van GSB III is er stedelijk afgesproken dat de stadsdelen 63,3% (28 groepen) van de doelgroeppeuters moeten bereiken. Dit is voor Osdorp niet mogelijk zonder uit te breiden naar andere scholen. In 2006 is er daarom voor gekozen uit te breiden met de Kraemerschool (2 groepen). In 2007 is de uitbreidingsnotitie Voorscholen in Osdorp vastgesteld. In de maanden na vaststelling is in overleg met de scholen en Impuls gewerkt aan de verdere uitvoering hiervan. De geraamde uitbreiding voor 2007 was 7 groepen voorschool boven de reeds gerealiseerde groepen. (14 groepen). Voor de uitbreiding van de St. Lukas was in eerste instantie uit gegaan van twee extra groepen. Gelet het aantal kinderen op de wachtlijst is nu gekozen voor uitbreiding met 1 groep. De Kraemerschool is, gezien het aantal peuters op de wachtlijst, in maart gestart met een 4 e voorschoolgroep. Overzicht voorschoolgroepen in Osdorp Samenwerkende Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar aantal Basisscholen 2000/aantal 2001/aantal 2006/aantal 2007/aantal 2008/aantal groepen groepen groepen groepen groepen groepen El Amien 2 Aug. 2007=2 4 Globe 2 Nov. 2007=1 3 Johannes 2 Nov. 2007=1 3 St Lukas 2 Nov. 2007=1 3 St Paulus 2 2 Kraemer ) 2 Mei 2007=1 Maart 08=1 3 OMB Nov. 2007=2 2 De Punt Aug.08= 2 (2) Totaal stand /(23) 6

7 Resultaat 2. GSB afspraken 306 doelgroeppeuters = 63,3% Op dit moment telt Osdorp 21 voorschool groepen. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat niet elke groep maximaal vol zit, is het totaal aantal peuters minimaal 2941 waarvan minimaal 264 als doelgroeppeuters worden geclassificeerd.2 In augustus 2008 start de Punt met twee voorschoolgroepen. In totaal volgen dan 322 peuters een voorschooltraject. Aangezien de Punt minimaal een 60/403 verhouding heeft zal het aantal doelgroepkinderen neerkomen op minimaal 282 doelgroeppeuters. Wanneer de motie van de raad wordt uitgevoerd om 75% doelgroeppeuters een voorschooltraject te laten volgen, betekent dit dat er 363 doelgroeppeuters een traject zullen volgen. Overzicht percentage doelgroeppeuters op traject Data Aantal voorschoolgroepen Aantal peuters voorschooltraject Aantal doelgroeppeuters voorschooltraject Percentage doelgroeppeuters voorschooltraject ,7% ,6% ,3% Vanaf 2008 gaat stadsdeel Osdorp werken aan een extra capaciteituitbreiding. Dit betekent dat in peuterspeelzaalplekken en 50 kinderopvangplekken extra zijn gerealiseerd. Wanneer deze 90 extra plekken zijn gerealiseerd komt het percentage doelgroeppeuters die een voorschooltraject volgen op 77%. Hiermee zou de motie4 van de raad zijn uitgevoerd. De uitdaging voor stadsdeel Osdorp ligt nu in het omvormen van de peuterspeelzalen tot voorscholen waar het aantal doelgroeppeuters beduidend lager ligt dan op de peuterspeelzalen die reeds zijn omgevormd tot voorscholen. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met schoolbesturen en schooldirecties over omvorming van de Ichthus, de Odyssee en het Bovenland. Resultaat 3. Ouderbetrokkenheid Voorschool Het doel van beleid voor ouderbetrokkenheid is de effectiviteit van de Voorschool te vergroten. Uitgangspunt is dat betrokkenheid van ouders bij school positieve effecten heeft op de ouders en de kinderen. Via beleid voor ouderbetrokkenheid willen we: - ouders ondersteunen bij het leren kennen van de weg in de school en deelnemen aan schoolactiviteiten 1 De verwachtingen zijn dat elke voorschoolgroep het maximaal aantal peuters zal behalen 2 Gemiddelde percentage geschatte doelgroeppeuters is 90% 3 60 doelgroeppeuters 40 niet doelgroeppeuters 4 Motie 5.1 d.d. 26 september

8 - scholen stimuleren samenhangend beleid te voeren op dit punt - ouders stimuleren ook thuis onderwijsondersteunend gedrag te vertonen De scholen zijn verantwoordelijk voor de ouderbetrokkenheid binnen de school en geven zelf vorm aan oudercontacten. De bekostiging van deze ouderparticipatie wordt door de school gedragen. Daarboven én schooloverstijgend zijn er oudercontactfunctionarissen aangesteld die werkzaamheden voor de Voorschool verrichten (stadsdeelverantwoordelijkheid). Deze oudercontactfunctionaris is niet in dienst bij de school. De oudercontactfunctionaris geeft wel gezamenlijk met de school en andere betrokken partijen de ouderbetrokkenheid vorm en hebben overleg over de inzet, opvoeding en ondersteuning. Na een aantal gesprekken met de verschillende basisscholen met een voorschool is gebleken dat elke school de ouderbetrokkenheid op een eigen wijze invult en dat de behoefte meer is dan slechts een oudercontactfunctionaris voor de voorschool-ouders. De scholen zouden ook graag iemand hebben die de coördinatie van de ouderkamer op zich neemt. Vanuit het stadsdeel zou op de behoeftes van de scholen kunnen worden ingespeeld. Er zijn een aantal mogelijkheden waarover op dit moment een discussie wordt gevoerd tussen het stadsdeel, schoolbesturen en schooldirecties. Samenwerkende Stand van Maand/jaar Stand van zaken Uitvoerende instelling basisscholen zaken aantal voorschoolgroepen mei 2008 ingang oudercontactfuctionaris aantal uur oudercontactfunctionarissen Januari 2008 El Amien 4 maart Impuls Globe 3 oktober Impuls Johannes 3 oktober Impuls St Lukas 3 maart Impuls St Paulus 2 x x x Kraemer (in eigen 4 Oudercontactfunctionaris 1fte Kraemer beheer) (in eigen beheer) OMB (Montessori) 2 x x x Totaal stand van zaken januari overzicht stand van zaken oudercontactfunctionarissen. Resultaat 4. Afschaffen ouderbijdrage Op 1 januari 2008 heeft stadsdeel Osdorp de ouderbijdrage voor de voorschool afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor is dat het stadsdeel zoveel mogelijk ouders wil stimuleren hun kinderen aan de voorschool te laten deelnemen. De ouderbijdrage bedroeg gemiddeld ca. 300 euro per jaar. Op de afschaffing van de ouderbijdrage is zeer positief gereageerd door zowel ouders, scholen en de betrokken instellingen. 8

9 Of er daadwerkelijk meer ouders hun kinderen aanmelden bij de Voorschool doordat de ouderbijdrage is afgeschaft, kunnen we nog niet vaststellen. Er zijn geen exacte gegevens waarom ouders hun kinderen aanmelden bij de Voorschool. Wel krijgt Impuls de indruk dat de stijging van de toeloop bij de St.Paulus mede de oorzaak is van de afschaffing van de ouderbijdrage. Tevens bestaat de indruk dat vanuit de peuterspeelzalen een overstap naar voorschool wordt gemaakt, juist vanwege het gratis aanbod. Op de Kraemerschool is het aantal aanmeldingen sinds het afschaffen van de ouderbijdrage gestegen. Resultaat 5. Inspectierapport In 2007 heeft de Inspectie van het Onderwijs een toezichtpilot uitgevoerd naar de vooren vroegschoolse educatie VVE. scoort op ¾ van de onderdelen voldoende en op ¼ voor verbeteringen zijn wenselijk. Ondanks dat het lastig is om stadsdelen te vergelijken aangezien de omvang en het aantal voorscholen verschillend is, komt stadsdeel Osdorp erg goed uit het stedelijk rapport. De afzonderlijke stadsdeelrapporten zijn niet openbaar. Om Osdorp toch in het stedelijke geheel te kunnen positioneren is er navraag gedaan bij de centrale stad. Deze navraag leert ons dat de uitslag van het inspectierapport gepositioneerd kan worden binnen de hogere 9

10 regionen. Van de dertien te verdelen positieve punten binnen het stedelijk rapport scoort Osdorp er acht. Dit is de op één na hoogste score. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten te noemen. Met name de inbedding van de vooren vroegschool in de bredere zorgketen is een punt van aandacht waar de komende tijd op geïnvesteerd zal worden. Ook de ouderbetrokkenheid wordt verder uitgebreid en geïntensiveerd. Doelstelling VVE Afspraak samenwerking Ouder- en Kindcentrum - VVE De samenwerking Ouder- en Kindcentrum - VVE wordt versterkt; de door het OKC geïndiceerde kinderen worden, voor zo ver mogelijk met voorrang geplaatst in de voorschool. De inzet is dat in 2010 alle kinderen, die hiervoor door het Ouder- en Kindcentrum worden geïndiceerd, aan de voorschool kunnen deelnemen; De adviseur VVE zal aansluiting vinden bij de stuurgroep OKC. Hierbij worden nadere afspraken gemaakt over de screening, registratie en plaatsing. Doelstelling Schoolverzuim / RMC / VSV Het stadsdeel zet de Osdorpse traditie voort en investeert intensief in een doeltreffende en doelmatige aanpak van schoolverzuim, zowel in repressieve zin, maar vooral in preventieve zin. In de Osdorpse visie is het van belang om vroegtijdig signalen over verzuim op te pakken en in overleg met de leerling, de ouders en de betrokken disciplines binnen het zorgbreedteoverleg tot een effectieve aanpak te komen, met als doel het voorkomen van stagnatie in de schoolloopbaan. 10

11 Resultaat Schoolverzuim / RMC / VSV Op 14 februari 2008 heeft de officiële opening plaats gevonden van Bureau Leerplicht/RMC, de gezamenlijke Amsterdamse aanpak van verzuim en schooluitval. Het Bureau Leerplicht/RMC is één van de maatregelen die Amsterdam inzet in de strijd tegen verzuim en schooluitval. Het nieuwe bureau bundelt de krachten van de oude bureaus Leerplicht respectievelijk RMC (regionale meld- en coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten) bij de stadsdelen. De nieuwe organisatie gaat zorgen voor een efficiënte en eenduidige aanpak van verzuim onder leerplichtige (5-18 jaar) en bovenleerplichtige jongeren (18-23). Ook de samenwerking met de Jongerenloketten wordt geïntensiveerd. Bureau Leerplicht/RMC is een samenwerking tussen DMO en de Stadsdelen. Het bureau is georganiseerd in vijf clusters van stadsdelen: Noord, Oost, Zuid-Oost Zuid en West. Het stadsdeel heeft zich hard gemaakt de Osdorpse traditie voort te kunnen zetten en blijft intensief investeren in een doeltreffende en doelmatige aanpak van schoolverzuim, zowel in repressieve zin, maar vooral in preventieve zin. De gezinsaanpak zoals deze in Osdorp is ontwikkeld is binnen het cluster West opgenomen in de uitvoering van het beleid. Doelstelling huiswerkbegeleiding Op verzoek van team leerplicht kunnen bepaalde leerlingen begeleiding krijgen bij het maken van hun huiswerk. Stichting Eba voert sinds anderhalfjaar huiswerkbegeleiding uit in ons stadsdeel. Dit wordt in samenwerking met Leerplicht gedaan. Resultaat 1. Huiswerkbegeleiding Bij de aanvang van het project werden in de regel alle kinderen door Leerplicht aangemeld. Tijdens de huiswerklessen bleek dat de leerlingen die Leerplicht aanmeldt zo n zware problematiek met zich meebrengen dat zij om allerlei redenen toch vaak de lessen van huiswerkbegeleiding misten. Dit werkte zeer demotiverend voor de kleine groep leerlingen die wel regelmatig kwam wat er toe leidde dat het groepsproces in een neerwaartse spiraal terecht kwam. In overleg met het Calandlyceum en het Wellantcollege is besloten om de opzet van het project vol te houden maar de aanmelding ook direct via de zorgcoordinatoren van de scholen te laten lopen. De zorgcoordinatoren schatten in welke invloed een leerling zou (kunnen) hebben op de groep en bespreken dit met Stichting Eba. Via de zorgcoordinatoren wordt nu ongeveer de helft van de leerlingen aangemeld voor huiswerkbegeleiding. De andere helft wordt nog steeds door de afdeling Leerplicht aangemeld. Hierdoor ontstaat een betere balans in deelnemers aan de 11

12 lessen. Leerplicht wordt door de zorgcoordinator op de hoogte gebracht van alle aanmeldingen. De afdeling Leerplicht laat weten de samenwerking met de scholen en met Stichting Eba als positief te ervaren en dit project op deze aangepaste wijze te willen voortzetten. De aanmeldingen die direct via de school lopen zorgen ervoor dat de scholen meer betrokken zijn bij de huiswerkbegeleiding en dat zij direct contact met Stichting Eba hebben over hun leerlingen, ook over de leerlingen die via Leerplicht worden aangemeld. Resultaat 2. Onderzoek behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding Bij de amendementen van de voorjaarsnota 2007 is besloten te reserveren voor een onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding in Osdorp en informatievoorziening naar ouders hierover. De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt aan de schoolbegeleidingsdienst ABC. Het rapport is eind februari ingediend en wordt momenteel ambtelijk en bestuurlijk besproken. De conclusies van dit rapport zullen worden na het reces aangeboden aan de raad. Algemene constateringen uit het onderzoek zijn; - Uit de gesprekken komt een lappendeken van activiteiten, beleid en meningen naar voren. Er gebeurt veel maar het is onoverzichtelijk, niet afgestemd. - De grens tussen huiswerk en bijles is bij zelforganisaties niet duidelijk. - Huiswerkbeleid bij scholen heeft geen prioriteit, het betreft gestold beleid. - Huiswerk leeft wel bij een groeiende groep (van oorsprong allochtone) ouders. - Meer kwaliteit in de huiswerkvoorzieningen (pedagogisch en didactisch) is een breed gedragen behoefte. Doelstelling mentoraten Jongeren, kunnen om zeer verschillende redenen baat hebben bij een mentor. Om zoals stedelijk is afgesproken te investeren in een warme overdracht van kinderen uit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is het mentoraatproject opgestart. Voor 2007 en 2008 financiert het stadsdeel het mentorproject School s Cool voor 35 Osdorpse leerlingen bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Resultaat mentoraten De eerste tussenrapportage van april 2007 liet zien dat de instroom van leerlingen achterbleef bij de target. Dit is mede door de late start van het project in december 2006 en het feit dat er voor Osdorp mentoren geworven dienden te worden. Het blijkt niet eenvoudig om vrijwillige mentoren te vinden voor onze pupillen in Osdorp. Tot op heden werkt School s cool in Osdorp vooral met vrijwillige mentoren die elders in de stad wonen. Voor veel van hen geldt echter dat zij Osdorp doorgaans te ver vinden om daar wekelijks hun pupil thuis te bezoeken. De meeste mentoren prefereren een pupil dicht bij hun eigen woonadres elders in de stad, dus liefst binnen 12

13 de ring. Dat fenomeen gold voor 2007 en geldt eveneens voor het huidige kalenderjaar Daarom begint School s cool deze zomer een actieve wervingsactie, speciaal gericht op vrijwilligers die zelf in Osdorp wonen, o.a. door het huis aan huis verspreiden van een speciaal voor dit doel gemaakte flyer. Doelstelling schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijke werk is een onmisbare voorziening op de scholen en is een structureel onderdeel van een schoolteam. Het schoolmaatschappelijk werk levert de scholen extra deskundigheid en ondersteuning op het gebied van het begeleiden en verwijzen van kinderen en hun gezinnen bij maatschappelijke problematiek. Uit het in Osdorp uitgevoerde project Versterk de zorg op school is gebleken dat het maatschappelijk werk de zorg op school versterkt. Het schoolmaatschappelijk werk moet goed ingebed zijn in de Osdorpse voorzieningen en verwijst ouders/kinderen met opgroei- en opvoedproblemen naar Osdorpse opvoedspreekuren in het Ouder- en Kindcentrum en in Vrouw en Vaart en bij problemen van meer algemene aard naar de SEZO (Stichting Eerstelijnszorg Osdorp). Resultaat Het stadsdeel continueert, in overleg met de scholen, de inzet van een gedeelte van de schoolbegeleidingsmiddelen voor het schoolmaatschappelijk werk. In het project Versterk de zorg op school zijn afspraken over de invulling van de taken van het maatschappelijk werk gemaakt. 13

14

15 Brede talentontwikkeling Inleiding Elk kind en elke jongere wordt in de verschillende leeftijdsfasen van 0 tot 23 jaar in de gelegenheid gesteld om sociale competenties en specifieke talenten te verwerven, te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De ontwikkeling van deze competenties en talenten wordt gestimuleerd met als doel maatschappelijke zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke leven te bevorderen. Het stadsdeel is verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke regievoering op de brede ontplooiingsmogelijkheden van de Osdorpse Jeugd. Doelstelling Talentontwikkeling Talentontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor het dagelijks bestuur. Daarom wordt binnen het programma talentontwikkeling in het stadsdeel Osdorp verder uitgewerkt. Het doel is jongeren in Osdorp hun toekomstbeelden te laten ontwikkelen en hun talenten te laten ontdekken en gebruiken om dat toekomstbeeld na te streven. Wanneer jongeren hun beelden en wensen voor de toekomst kennen kunnen zij daaraan werken. Zij zullen zich op school harder inzetten om die startkwalificatie te halen die zij nodig hebben om hun toekomst zo in te richten zoals zij willen. Ze zorgen zo zelf ervoor een betere kans te hebben om een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. 15

16 Resultaat 1 project talentontwikkeling Het streven is dat naast kennisontwikkeling in het onderwijs ook structureel de mogelijkheid wordt geboden om vaardigheden te ontwikkelen en te leren gebruiken door het doen van activiteiten. De uitgangspunten voor talentontwikkeling zijn leidend voor de opzet van de deelprojecten om talentontwikkeling verder vorm te geven. Reeds bestaande projecten zullen daar waar nodig worden aangepast aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten om zo de structurele inbedding van talentontwikkeling te krijgen. Bij de verdere uitwerking van talentontwikkeling gaat het stadsdeel op zoek naar partners om talentontwikkeling mee vorm te geven en uit te voeren. Gedacht wordt aan scholen, welzijnsinstellingen en bedrijven. In het voorjaar van 2007 had Osdorp een projectplan ontwikkeld voor Talentontwikkeling en heeft dit ingediend bij Koers Nieuw West. Het projectplan bestond uit meerdere onderdelen: 1. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie van Koers Nieuw West: wat vinden en noemen de stadsdelen van Nieuw West Talentontwikkeling? 2. Een activiteitenoverzicht; 3. Een gezamenlijke aanpak voor talentontwikkeling in Nieuw West; 4. Een portfolio waar de jeugd zijn vorderingen met talentontwikkelingsactiviteiten kan laten zien. 5. Het project Paspoort naar je toekomstdromen; Ad. 1 en 2: In het plan Jong in Amsterdam van de Stad Amsterdam is Talentontwikkeling een belangrijke peiler. Daarom is over de plannen steeds nauw overleg met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de stuurgroep Brede Talentontwikkeling van de Centrale Stad gevoerd. De Stuurgroep Brede Talentontwikkeling heeft in de zomer van 2007 een versnellingsactie gehouden op de visieontwikkeling en aangekondigd een inventarisatie van talentontwikkelingsactiviteiten in de hele stad te houden en deze in een overzicht te verwerken. Omdat deze activiteiten met het projectplan Talentontwikkeling van Osdorp overlap vertonen is er op dat moment voor gekozen om aan te sluiten bij de Centrale Stad zodat de ideeën van de stadsdelen van Nieuw West in de stadsbrede visie worden opgenomen. Het eerste concept van de visie is in het voorjaar van 2008 opgeleverd en ligt nu ter bespreking bij de portefeuillehouders. Het stedelijk activiteitenoverzicht wordt binnenkort verwacht. Ad. 3 en 4 De uitwerking van een gezamenlijke aanpak van talentontwikkeling in Nieuw West resulteerde in een kapstok voor talentontwikkeling met een digitaal portfolio. Deze 16

17 kapstok was erop gebaseerd om bij talentontwikkelingsactiviteiten de individuele vragen: Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? centraal te stellen. Ondanks dat de andere stadsdelen van Nieuw West zich konden vinden in deze opzet vond men het idee van de kapstok toch te beperkend. Ook voor het portfolio was weinig enthousiasme. Vervolgens is de ontwikkeling van een min of meer uniforme gezamenlijke aanpak veranderd naar het op maat ontwikkelen van talentontwikkelingsactiviteiten per stadsdeel. Scholen Daarop heeft stadsdeel Osdorp zijn aanpak gericht op de meest voor de hand liggende vindplaats van talent: de scholen. Er is in kaart gebracht welke ambities en ideeën er leven bij de scholen in Osdorp op het gebied van talentontwikkeling. R. Schut, directeur Lukasschool: Onze school moet de parel van Osdorp worden. Het beeld dat daaruit kwam is dat scholen op zeer verschillende wijze in en naast hun schoolcurriculum invulling geven aan talentontwikkeling. De ene school stelt een plan op in het kader van cultuureducatie de andere school is bezig contacten in de buurt op te zetten en de derde school is vooral bezig de ouderbetrokkenheid op een groter plan te zetten. R. Jongerden, directeur De Punt: In het nieuwe schoolgebouw gaan we samen met Skon de naschoolse sportactiviteiten afstemmen. De scholen gaven aan het erg druk te hebben, veel projecten aangeboden te krijgen op het gebied van talentontwikkeling en zich op dit moment overvoerd en overvraagd te voelen en het overzicht van initiatieven kwijt te raken. Daarom is ervoor gekozen een naschoolse activiteit te ontwikkelen die goed aansluit bij de belevingswereld van kinderen op school. Osdorpse naschoolse talentontwikkelingsactiviteit Op de basisschool leren kinderen heel veel, maar waarom is hen niet altijd duidelijk. Kinderen in sociaaleconomisch achtergestelde buurten krijgen daarnaast ook vaak weinig mee van hun ouders over de verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Simpelweg omdat hun ouders die kennis niet hebben. Daardoor worden er weinig positieve referenties ontwikkeld bij de kinderen tussen school en hun toekomstige arbeidsleven. Het stadsdeel heeft de scholen de afgelopen twee jaar het project Paspoort naar je Toekomstdromen aangeboden, dat op alle scholen is uitgevoerd. In dit project wordt leerlingen geleerd te dromen over je toekomst en te weten wat je ervoor kunt doen om die droom uit te laten komen. 17

18 Hierop wil het stadsdeel aansluiten en voortborduren met een naschoolse activiteit waarbij kinderen worden gestimuleerd meer te leren over hun talenten en mogelijkheden voor de toekomst. Daarvoor is het nodig dat kinderen ook meer te weten te komen over mogelijke beroepen en over bedrijven in de omgeving. Er zijn projecten die dit al proberen te bewerkstelligen en daarom is er een aantal projecten bezocht die in meer of mindere mate zijn aangehaakt bij het lokale bedrijfsleven: de Weekendacademie; de Witte Tulp; de IMC Weekendschool; de Talentenschool; Campus Nieuw West; de Verhalenfabriek. Met de best practices van deze projecten in het achterhoofd wordt op dit moment een voorstel voorbereid voor een kwalitatief goede naschoolse activiteit in Osdorp. Deze activiteit zal samenwerken met de initiatieven die er al zijn op dit gebied zodat doorstroming van kinderen naar andere activiteiten ook gewaarborgd wordt. De voorlopige planning is in het najaar 2008 te starten. NB: De oriëntatie van het stadsdeel op talentontwikkeling kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen op het terrein van de dagarrangementen. Talentontwikkeling geeft richting aan de zinvolle invulling van het dagarrangement. Beide ontwikkelingen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de zogenaamde wijkarrangementen (zie Brede School). 18

19 Ad. 5 In het project Paspoort naar je Toekomstdromen krijgen alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool en leerlingen uit de derde klas van het middelbaar onderwijs les van een rolmodel: acteur M. Chaara, onder andere bekend uit de film Shouf Shouf Habibi en de tv-serie Goudkust. M. Chaara leert de leerlingen een toekomstdroom te hebben en bespreekt met ze hoe ze die droom uit kunnen laten komen. Daarbij komt naast het onderwijssysteem en zijn 5 gouden tips, nog veel meer aan bod. Voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs wordt het programma in overleg met de scholen aangepast. Alle leerlingen schrijven een opstel over de lessen. Die staan op de website: Hillian, De Horizon - Osdorp: Hoi, ik ben Hilian wat ik van de lessen vond?? Het is te veel om op te noemen! Maar ik zal wel ergens moeten beginnen. Mo liet me dingen van een andere kant bekijken. Voor het schooljaar 2007/2008 is het project als onderdeel van Talentontwikkeling gefinancierd door Koers Nieuw West. Hierdoor was het mogelijk ook op scholen in de stadsdelen Geuzenveld, Slotervaart en Bos en Lommer dit project uit te voeren. In totaal heeft M. Chaara aan 68 groepen les gegeven: 43 in Osdorp en 24 in Slotervaart, Geuzenveld en Bos en Lommer. Rowena, Bisschop Huibersschool - Slotervaart: We hebben het over onze toekomstdroom gehad. Die van mij is om stewardess te worden. Ik wil stewardess worden omdat ik erg veel van vliegen houd. Als dat niet lukt is plan B voor mij om kinderjuf te worden voor kleuters. Bij wijze van proef heeft M. Chaara op 10 scholen bijeenkomsten voor de ouders van de leerlingen gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft hij met de ouders over de toekomstkeuze van hun kinderen gesproken en heeft hij benadrukt hoe belangrijk het is dat de ouders met de kinderen spreken over hun schoolkeuze en hun toekomstdromen. In het voorjaar van 2008 is een evaluatie van het project gehouden door onderzoeksbureau Regioplan. Iedereen die in aanraking met het project komt, voelt dat het project een meerwaarde heeft, maar waar zit die meerwaarde in? Dat heeft Bureau Regioplan uitgezocht. Het eindrapport wordt eind mei verwacht. Met de uitkomsten van dat rapport zal het project worden aangescherpt en verbeterd waar nodig. 19

20 Resultaat 2. Uitbreiding van succesvolle talentontwikkelingsprojecten binnen Koers Nieuw West In het kader van Talentontwikkeling zijn er diverse projecten die in de andere stadsdelen van Koers Nieuw West succesvol zijn die nu ook in ons stadsdeel zullen worden uitgevoerd. Op dit moment gaat het om de volgende talentontwikkelingsprojecten voor de jeugd: Schatkamer Schatkamer is een project uit Geuzenveld dat naschools activiteitenaanbod biedt aan scholen. Het project heeft zeer divers activiteitenaanbod en speelt voortdurend op de vraag in. De activiteiten passen goed bij de lessen van het basisonderwijs. De uitbreiding houdt in dat in Osdorp 2 scholen mee kunnen doen. Daarmee wordt het totale aanbod aan naschoolse activiteiten vergroot in Osdorp. De Brede School activiteiten die het stadsdeel bij Impuls inkoopt en de Schatkamer activiteiten worden op elkaar afgestemd. Zoneparcs Zoneparcs komt ook uit Geuzenveld. Het is een project dat ervoor zorgt dat saaie schoolpleinen opnieuw worden ingericht. Het schoolplein wordt in drie gekleurde zones ingedeeld: een gele zone: de rust zone, een rode zone: de sport zone en een blauwe zone: de multi-activiteiten zone. Het schoolplein wordt ingericht op de manier die bij de school past en leerkrachten en leerlingen worden betrokken bij het proces van inrichten. Ook dit project kan op 2 scholen in Osdorp worden uitgevoerd. Vooral de interesse voor Zoneparcs is zeer groot. Daarom wordt in overleg met de schoolbesturen en directies bepaald op welke scholen Zoneparcs en Schatkamer wordt gestart. Weekendacademie De Weekendacademie is in 2006 in Bos en Lommer en in 2007 in Slotervaart gestart en start op 10 mei 2008 in Osdorp. Dit project biedt huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheidstraining aan 30 basisschoolleerlingen en 30 middelbare scholieren uit Osdorp. De school werkt o.a. samen met de Lukasschool, de El Amien en het Calandlyceum. De school heeft zich gevestigd zich in het ROC gebouw op Meer en Vaart 290. De officiële opening vindt plaats in oktober Broedplaats In maart 2008 is de aanvraag bij Koers Nieuw West, om zowel Osdorp als Geuzenveld en Slotervaart de Broedplaatsmethode (dat al een tijd draait in Bos en Lommer) te starten, goed gekeurd. De kern van de methode is simpel: jongeren die aangeven een initiatief te willen uitvoeren krijgen op basis van een eenvoudige en snelle procedure de organisatorische en financiële steun om dit te realiseren. Binnen 3 dagen wordt 20

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Directie S&B Maart 2012 1 INHOUD 0. Samenvatting Overzicht 1: doelen, resultaten en acties DEEL A: Visie en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Peuterspeelzaalwerk in Diemen

Peuterspeelzaalwerk in Diemen Peuterspeelzaalwerk in Diemen Afdeling Samenleving juli 2013 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding, opdracht en proces 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Proces 4 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen 6 2.1 Landelijke

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen.

Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. Inleiding Deze bundel met artikels over de lokale educatieve agenda beoogt een makkelijk en behulpzaam instrument te zijn voor gemeenten en schoolbesturen. In de verschillende artikels wordt ingegaan op

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie