De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten"

Transcriptie

1 De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten

2

3 De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten

4

5 Inhoudsopgave Scholen met Succes P. 1 Peilingen in het kort P. 2 Over de peilingen P. 4 De resultaten P. 6 Extra mogelijkheden P. 9 Interpreteren, presenteren en implementeren P. 11 Meer meten dan alleen tevredenheid P. 18 Deelname P. 19 De kracht van uw school meten en laten weten P. 21 Referenties P. 24 Contact P. 25 Scholen met Succes 2010 Postbus DJ Haarlem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Scholen met Succes.

6 Scholen met Succes Scholen met Succes is een onderzoeks- en communicatiebureau, speciaal gericht op het onderwijs. De basis van het bedrijf zijn onze Tevredenheidspeilingen. Met deze peilingen kunt u op efficiënte wijze de kwaliteitsbeleving van ouders, leerlingen en personeel meten. De resultaten kunnen een nuttige bijdrage leveren aan uw kwaliteitsbeleid en uw profilerings- en marketinginspanningen. Met het meten van de tevredenheid onder uw klanten (ouders en/of leerlingen) en personeel zet u een belangrijke stap op weg naar succes, in het onderwijsproces en in de markt. In deze brochure vindt u alles over onze Tevredenheidspeilingen en krijgt u een indruk van onze andere producten en diensten. Heeft u toch nog vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord. Ook onze website biedt een schat aan informatie. Tel: website: 1

7 In het kort Peilingen voor en door het onderwijs In 1999 is de Oudertevredenheidspeiling in nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd. Later zijn de Leerling- en Personeeltevredenheidspeiling aan het aanbod toegevoegd. De Tevredenheidspeilingen worden inmiddels bij meer dan 1600 basisscholen in heel Nederland afgenomen. Hiermee mag Scholen met Succes zich marktleider op het gebied van Tevredenheidspeilingen in het basisonderwijs noemen. Dankzij het grote aantal deelnemende scholen is ook onze benchmark (vergelijkingsmateriaal) groot. Weinig werk, grote opbrengst De toonaangevende kwaliteitsinstrumenten voor het basisonderwijs zijn in 2006 door Q-primair (het platform voor kwaliteitsontwikkeling in het primair onderwijs) via een wetenschappelijk onderbouwd beoordelingskader geëvalueerd. Daarbij werden de Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes goed beoordeeld: Ondanks de relatief korte vragenlijst, levert het instrument een uitgebreide rapportage op. Deze rapportage is sterk opgezet met benchmarking, ontwikkeling en deelanalyses. Verhoudingsgewijs zijn de opbrengsten relatief uitgebreid in vergelijking met de benodigde tijdinvestering bij het invullen. Uit: Kiezen voor kwaliteitinstrumenten de maat genomen, 2e herziene versie Samen werken aan succes Wij zien het meten van de tevredenheid als een belangrijke stap op weg naar succes voor uw school. Bij het bereiken van dit succes willen we scholen graag zo goed mogelijk helpen. Daarom kunt u, onder andere, gebruik maken van onze (telefonische) helpdesk. Ook op de website vindt u veel nuttige informatie. Verder biedt de bewaarmap, die u krijgt bij afname van (één van onze) peilingen, een schat aan praktische tips en instructies voor het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten. Toepassingsmogelijkheden De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes worden afgenomen met standaard vragenlijsten. Bij het samenstellen van die vragenlijsten is rekening gehouden met de interpretatie en toepasbaarheid in de gangbare kwaliteitssystemen voor het onderwijs. Er is een standaard Tevredenheidspeiling voor ouders, leerlingen en personeel. 2

8 Voordelen van peilen via Scholen met Succes: Het uitvoeren van een Tevredenheidspeiling kost de school weinig tijd. Door het grote aantal deelnemende scholen kunnen de resultaten van uw school worden vergeleken met een grote referentiegroep (benchmark). Bij herhaling van een Tevredenheidspeiling worden de resultaten in de rapportage automatisch vergeleken met de vorige peiling. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes zijn bruikbaar voor de onderwijsinspectie. Onze Tevredenheidspeilingen worden al vanaf 1999 afgenomen en periodiek verbeterd in samenspraak met het onderwijsveld. De resultaten kunnen niet alleen worden gebruikt om het kwaliteitsbeleid vorm te geven, maar bieden ook input voor profilerings- en marketingbeleid. Scholen met Succes is marktleider op het gebied van de Tevredenheidspeilingen, met de grootste benchmark en de ruimste landelijke spreiding. 3

9 Over de peilingen De Oudertevredenheidspeiling Met het afnemen van een Oudertevredenheidspeiling neemt u ouders serieus als gesprekspartner. U geeft hen daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van hun school. De overzichtelijke rapportage geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de school en biedt aanknopingspunten voor uw schoolplan en -beleid. De vragenlijst van de Ouderpeiling bestaat uit 70 vragen, verdeeld over 15 rubrieken. Iedere rubriek bevat 3 tot 6 vragen. Van de vragenlijst voor ouders zijn vertalingen beschikbaar in het Arabisch, Turks, Engels, Papiamento en Spaans. Ouderpeiling voor SBO Naast een ouderpeiling voor reguliere scholen heeft Scholen met Succes, in samenwerking met het Speciaal Basisonderwijs, een SBO- Oudertevredenheidspeiling samengesteld. De peiling meet, net als de reguliere peiling, de kwaliteitsbeleving van de ouders, maar besteedt daarnaast aandacht aan de overgang/begeleiding naar het SBO. U kunt de vragenlijsten in zijn geheel bekijken op onze website, onder de button onderzoek/ouderpeiling. 4

10 Leerlingtevredenheidspeiling Ook het meten van de leerlingtevredenheid kan een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van de school. Leerlingen kunnen als directe gebruikers van het onderwijs goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. De vragenlijst is geschikt voor de groepen 5 t/m 8. Bij afname op papier kan de vragenlijst bijvoorbeeld in toetsopstelling, klassikaal worden ingevuld. Doordat de resultaten van beide peilingen goed te combineren zijn, krijgt de school een evenwichtig beeld van de plus- en verbeterpunten. De vragenlijst bestaat uit 83 vragen, verdeeld over 6 rubrieken. Personeeltevredenheidspeiling In het schoolmanagement speelt ook de tevredenheid van de eigen medewerkers een belangrijke rol. De Personeeltevredenheidspeiling is zeer geschikt als hulpmiddel om het Integraal Personeels Beleid (verder) te ontwikkelen. Ook zijn er vragen opgenomen voor de ontwikkeling en bewaking van het ARBO beleid. Het is een uitgebreide vragenlijst bestaande uit 108 vragen verdeeld over 13 rubrieken. U kunt de vragenlijsten in zijn geheel bekijken op onze website, onder de button onderzoek/leerlingpeiling of personeelspeiling. 5

11 De resultaten Het schoolrapport Nadat Scholen met Succes de ingevulde vragenlijsten op papier of digitaal ontvangen heeft, duurt het maximaal drie weken voor u het rapport met de resultaten krijgt. De rapportage bevat de volgende onderdelen: Wij zijn zeer tevreden over de wijze, waarop Scholen met Succes inzicht geeft in de (on)tevredenheid van de ouders en leerlingen en de snelheid en zorgvuldigheid waarmee wordt gehandeld. (Wil Fritz, directeur Edese Schoolvereniging) Een samenvatting waarin de belangrijkste resultaten en analyses overzichtelijk worden gepresenteerd. Deze samenvatting wordt afgesloten met een conclusie. Daarin worden de belangrijkste pluspunten voor profilering en aandachtspunten voor verbetering van de kwaliteit gepresenteerd. Minder belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden 9 De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: 1. Schoolgebouw 2. Omgeving van de school 3. Begeleiding 4. Sfeer 5. Kennisontwikkeling 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Schooltijden 8. Schoolregels, rust en orde 9. De leerkracht 10. Contact met de school Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden Per vraag een overzicht van de antwoorden van de ouders, leerlingen of het personeel. Deze antwoorden worden weergegeven in percentages. Daarnaast wordt de score op iedere vraag vergeleken met de benchmark (het landelijk gemiddelde van alle scholen die de laatste twee jaar hebben deelgenomen aan de peilingen). 6

12 Een voorbeeld van de schoolrapportages vindt u op onze website, onder de button onderzoek/ouderpeiling. De bestuursrapportage Bij deelname aan de Ouder-, Leerling- of Personeelspeiling met meerdere scholen van één bestuur is een bovenschoolse rapportage mogelijk. Een bestuursrapportage bevat de volgende onderdelen: Rapportcijfers van alle scholen in één tabel. De tevredenheidscijfers per rubriek van de deelnemende scholen in een tabel en de gemiddelde scores per rubriek. Met kleurmarkering worden afwijkende scores aangegeven. Tabellen van alle scores per vraag/per school. Met daarin, met kleurmarkering aangegeven, de meest afwijkende scores (hoog en laag). De gemiddelde score per vraag wordt ook weergegeven. Overzicht van de profilerings- en aandachtpunten van alle deelnemende scholen. 7

13 Van Tevredenheid naar Succes Iedere school ontvangt een handige bewaarmap voor de rapportage(s). Deze map biedt informatie en praktische tips over de voorbereidingen op de peiling en over het maken van vervolgstappen. De tips en instructies helpen u adequaat met de resultaten van de peiling(en)om te gaan. 8

14 Extra mogelijkheden Uitsplitsing van de resultaten per locatie In de standaardrapportage worden de resultaten uitgesplitst naar boven- en onderbouw. Indien uw school op meerdere locaties is gehuisvest, kunt u ervoor kiezen om de resultaten naar locatie uit te splitsen. Extra referentiegroep Bij de standaardrapportage worden de resultaten vergeleken met alle scholen in de benchmark. Daarnaast kunt u meer specifieke referentiegroepen toevoegen. Mogelijke extra referentiegroepen zijn: Aanvullende vragenlijst Bij de standaardlijsten van de Tevredenheidspeilingen kunnen geen vragen worden toegevoegd of weggelaten. Een aanvullende vragenlijst biedt de mogelijkheid om meer schoolspecifieke vragen te stellen. De aanvullende vragenlijst kan maximaal 30 gesloten vragen bevatten. Ook het toevoegen van open vragen is mogelijk. Voor de verwerking van open vragen in de rapportage worden extra kosten in rekening gebracht. Scholen met vergelijkbare verdeling van leerlingen met gewicht Scholen met hetzelfde onderwijsconcept Scholen met dezelfde denominatie Scholen gevestigd in grootstedelijk gebied Extra rapportage met groepsuitsplitsing Bij de Ouderpeiling en de Leerlingpeiling is uitsplitsing van de resultaten per groep mogelijk. U ontvangt een extra rapportage (naast de standaard rapportage) met de resultaten uitgesplitst op groeps- of klasniveau. Deze rapporten kunnen voor intern gebruik dienen, bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken. Er zijn twee varianten van de aanvullende vragenlijst: De vragenlijst kan worden samengesteld vanuit de bibliotheek met aanvullende vragen van Scholen met Succes. U ontvangt een rapportage met een presentatie van de resultaten op vraagniveau. 9

15 U levert zelf vragen aan bij Scholen met Succes. Vanuit Scholen met Succes wordt terugkoppeling gegeven in de vorm van opmerkingen en suggesties om tot een gedegen vragenlijst te komen. U ontvangt een rapportage met een presentatie van de resultaten op vraagniveau*. Een aanvullende vragenlijst is maatwerk en biedt in veel gevallen extra mogelijkheden. Zo is het, in overleg, mogelijk om een (korte) samenvatting of juist een uitgebreide analyse van de resultaten toe te voegen. Deze extra mogelijkheden worden vooraf doorgenomen met de opdrachtgever. * De aanvullende vragenlijst is tevens los van de standaard Tevredenheidspeilingen af te nemen. Naast een enkelzijdige vragenlijst, is een dubbelzijdige vragenlijst (max. 60 vragen) ook mogelijk. Opmerkingen en suggesties Wilt u geen aanvullende vragenlijst naast de standaard peiling, maar respondenten wel de kans geven opmerkingen en suggesties te doen? Ook dat is mogelijk. Naast de rapportage stuurt Scholen met Succes de opmerkingen en suggesties (ongeredigeerd) retour aan de school, zodat deze door u zelf kunnen worden verwerkt. Scholen met Succes kan de notities ook voor u opnemen in de rapportage. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht. 10

16 Interpreteren, presenteren en implementeren Met ons ruime aanbod aan additionele producten proberen wij scholen werk uit handen te nemen bij het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten van de Tevredenheidspeiling. Publiekssamenvattingen Met een publiekssamenvatting kunt u op eenvoudige wijze de ouders en/of leerlingen van uw school informeren over de resultaten van de Tevredenheidspeiling(en). Op deze manier heeft de school weinig werk aan het presenteren van de resultaten. De publiekssamenvatting is er in drie varianten: Samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling voor ouders Samenvatting van de Leerlingtevredenheidspeiling voor leerlingen Samenvatting voor ouders van zowel de Ouder- als de Leerlingtevredenheidspeiling U ontvangt de samenvatting(en) als PDF-bestand en als HTML pagina. Daarnaast ontvangt u een gebonden bewaarexemplaar. Voorbeelden van deze samenvattingen kunt u vinden op onder de button onderzoek/ publiekssamenvatting. Marketing Dashboard Het Marketing Dashboard geeft, op basis van de Ouder- en Personeelspeiling, een indicatie van de marketing- en profileringskracht van uw school. Op zes dimensies wordt via de Tevredenheidspeilingen een inschatting gegeven. De inschatting is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten op de peilingen en de vergelijking daarvan met de landelijke benchmark. Op die manier ontstaat een relatieve score. 11

17 Zes dimensies van het Marketing Dashboard : 1. Schoolleider: de mate waarin de schoolleider ondernemend, marktgericht en klantgericht is. 2. Team: de mate waarin het team een enthousiaste eenheid vormt, een coherente uitstraling heeft en klantgericht is. 3. Populatie: de mate waarin de schoolpopulatie (ouders) qua samenstelling, betrokkenheid en enthousiasme bijdragen aan de uitstraling van de school. 4. Profiel: de mate waarin de school een helder en duidelijk profiel heeft. 5. Communicatie: de mate waarin de school consistent en met professionele middelen communiceert met doelgroepen en buitenwacht. 6. Gebouw: de mate van representativiteit, zichtbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het schoolgebouw (in- en extern). Deze resultaten kunnen vergeleken worden met een bijgeleverde observatielijst die door externe adviseurs, maar ook prima door bovenschoolse managers kan worden ingevuld. Praktijktoetsen wijzen uit dat de indicatieve resultaten van de tevredenheidpeilingen goed overeenkomen met de observaties van externe adviseurs en bovenschools managers. Een voorbeeldrapportage van het Marketing Dashboard treft u op onze website onder de button communicatieadvies/onderzoek en analyse. 12

18 Mijn complimenten voor de gedegen verslaglegging van de tevredenheidspeiling. Met de meegeleverde documentatie biedt het prima gegevens voor kwaliteitsbeleid. (Sietse Durkstra, directeur SBO de Delta) 13

19 3-in-1 rapportage In de Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes worden vragen gesteld over de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeelsleden op diverse terreinen van de onderwijsorganisatie. In de 3-in-1 rapportage wordt een relatie gelegd tussen de Ouder-, Leerling- en Personeeltevredenheidspeiling. De Leerling- en de Ouderpeiling leveren vooral gegevens op over de kwaliteit van de zogenaamde ondernemers-as: Leiderschap Beleid en Strategie Management van processen Resultaten voor klanten en leveranciers Door middel van een kleurcode wordt de verhouding tussen het percentage tevreden en ontevreden respondenten zichtbaar. De rapportage geeft input voor het kwaliteitsbeleid van uw school. Deze rapportage kan alleen worden gemaakt als alle drie de peilingen zijn afgenomen. De resultaten van de drie onderzoeken zijn direct af te lezen op één A4tje. Als startpunt voor de rapportagevorm is het INK kwaliteitsmodel genomen. Een voorbeeld van de 3-in-1 rapportage treft u op onze website onder de button onderzoek/aanvullende diensten/ink rapportage. De Personeelspeiling levert vooral gegevens op over de kwaliteit van de zogenaamde mens-as: Leiderschap Management van medewerkers Resultaten voor medewerkers 14

20 Secundaire analyse Een secundaire analyse biedt extra handvatten voor de interpretatie van de resultaten van een Tevredenheidspeiling. In een secundaire analyse worden de onderzoeksgegevens nader geanalyseerd met als doel een breder inzicht te creëren en de uitslagen op verbanden (correlaties) te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Waar hangt een als te hoog ervaren werkdruk het meest mee samen? Er kan dan worden bekeken of er een relatie is met bijvoorbeeld het aantal uren dienstverband, de reistijd, de leeftijd of de groep waarin men lesgeeft. Het door de school of het schoolbestuur aangedragen thema wordt in overleg goed afgebakend. Een (telefonisch) voor- en nagesprek maken daarom deel uit van het onderzoek. Scholen met Succes gebruikt naast haar eigen systeem Succesdata het algemeen gangbare statistische programma SPSS voor het uitvoeren van deze analyses. 15

21 Van tevredenheid naar Succes met de Succesmanager Kwaliteitszorg richt zich enerzijds op schoolontwikkeling en anderzijds op verantwoording afleggen. Scholen met Succes vindt het erg belangrijk dat de geleverde inspanning om aan de kwaliteit te werken in verhouding is met de opbrengst. Met dit uitgangspunt is de Succesmanager ontwikkeld, een instrument waarmee u zeer efficiënt aan organisatieontwikkeling kunt werken en verantwoording afleggen in één keer meeneemt. Het flexibele systeem is in de basis georiënteerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs en het INK-model, maar is volledig aan te passen aan uw individuele wensen. Kenmerken Succesmanager Minder arbeidsintensief, binnen enkele weken een complete zelfevaluatie Geheel online en met commentaar/discussie mogelijkheden Gebaseerd op WOT en INK model met alle maatwerkmogelijkheden Interne en Externe Audit functie Analyse van verbeterpunten Bibliotheekfunctie, koppeling van tevredenheidsonderzoek e.a. indicatoren Mogelijkheid voor toevoegen van verbeterplannen aan de verbeterpunten Rapportviewerfunctie voor derden; kwaliteitsfunctionaris, bestuur, inspectie Uitgebreid arsenaal aan ondersteuningsmogelijkheden Aangename prijsstelling Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van uw organisatie gedaan. Met de zeer gebruiksvriendelijke Succesmanager kunt u deze cyclus periodiek doorlopen en tegelijkertijd de gewenste verantwoording afleggen aan uw stakeholders. Wij verzorgen graag een demo waarin u het systeem kunt uitproberen. Mocht u tevreden zijn dan kan de demo omgezet worden naar een jaarlicentie met behoud van de door u ingebrachte gegevens. 16

22 Workshop Van Tevredenheid naar Succes De workshop Van Tevredenheid naar Succes is bedoeld voor schoolbesturen die meerdere Tevredenheidspeilingen hebben afgenomen. De directieleden krijgen uitleg over hoe de rapportage te lezen en de resultaten te interpreteren. Daarnaast doen zij ideeën op om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek te plaatsen binnen het kwaliteitsmanagement en het school-, jaar- en ondernemingsplan. De workshop besteedt ook aandacht aan de lastige vragen die naar aanleiding van de Tevredenheidspeilingen gesteld kunnen worden. De 3-in-1 rapportage over de Tevredenheidsonderzoeken (zie pagina 14) is een goed startpunt om in de workshop aan de slag te gaan met de Succesmanager (zie pagina 16) van Scholen met Succes voor een compleet zelfevaluatie en schoolontwikkelingstraject. Optioneel is een tweede dagdeel, waarin het Marketing Dashboard wordt ingevuld (zie pag. 11) en de aangrijpingspunten voor profilering vanuit de rapportage worden behandeld. 17

23 Meer meten dan alleen tevredenheid Naast de standaard vragenlijsten voor ouders, leerlingen en personeel ontwikkelt Scholen met Succes regelmatig actuele, thematische vragenlijsten. Ook deze vragenlijsten worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld of de inspectie samengesteld. Enkele recente voorbeelden zijn: Sociale veiligheid onder leerlingen en personeel Sinds 2006 beoordeelt de onderwijsinspectie de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. De school moet kunnen aantonen dat zij de sociale veiligheid waarborgt met (beleids)maatregelen op het gebied van inzicht, preventie en uitvoering. In dit verband wordt de school geacht eens per 2 jaar alle leerlingen en personeelsleden systematisch te ondervragen over hun veiligheidsbeleving. De vragenlijst Sociale veiligheid onder leerlingen en personeel kan goed voor dit doel worden ingezet. en uur. Hoewel scholen hier zelf invulling aan mogen geven is het van belang om bij de ouders na te gaan hoe tevreden ze zijn over de buitenschoolse opvang. Om de tevredenheid van de ouders te meten heeft Scholen met Succes een standaard vragenlijst ontwikkeld voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Exit onderzoek onder oud-leerlingen en ouders Niet alleen de tevredenheid van de huidige leerling- en ouderpopulatie van een school is een goede graadmeter voor de geboden onderwijskwaliteit. Ook de mate waarin de oud-leerlingen zich weten te handhaven in het vervolgonderwijs is een belangrijke indicator. Daarom heeft Scholen met Succes een Exitonderzoek ontwikkeld voor oud-leerlingen en hun ouders. De rapportage geeft waardevolle informatie over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Tevredenheidspeiling Voor-, Tussen- en Naschoolse opvang Er is steeds meer vraag naar buitenschoolse opvang. Daarom heeft de overheid scholen via wetgeving verplicht tot het aanbieden van voor- en naschoolse opvang tussen

24 Deelname Indien u besluit aan één of meerdere peilingen deel te nemen kiest u voor een product waarvan: Anonimiteit en onafhankelijkheid zijn gewaarborgd Een beperkte tijdsinvestering van de school wordt gevraagd U al binnen 1 maand na aanmelding de resultaten op school kunt hebben Afname De peilingen zijn zowel op papier als online af te nemen. Wanneer u meerdere peilingen afneemt kan de wijze van afname per peiling verschillen. Papieren afname Bij afname op papier verstuurt Scholen met Succes de vragenlijsten naar de school. De school geeft daartoe het benodigde aantal vragenlijsten op bij Scholen met Succes. Op school worden ze uitgedeeld onder ouders, leerlingen en/of personeel. De ingevulde lijsten worden ingenomen en teruggestuurd naar Scholen met Succes. Bij de vragenlijsten voor ouders en personeel worden ten behoeve van de anonimiteit retourenveloppen meegeleverd. Bij de vragenlijsten voor leerlingen wordt één grote envelop per groep meegeleverd. De dichtgeplakte enveloppen worden door Scholen met Succes uitgepakt en verwerkt. Online afname Bij een online afname is de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek per de methode die de hoogste respons oplevert. De school levert hiervoor een lijst met adressen* aan bij Scholen met Succes. In de uitnodigingsmail staat een link. Door op de link te klikken kan men de vragenlijst online invullen en versturen. De schooldirecteur of peilingcoördinator krijgt iedere week (looptijd van het onderzoek is drie weken) een statusoverzicht om de respons te monitoren. * Scholen met Succes voldoet hierbij aan de richtlijnen volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Een andere online mogelijkheid is om de peiling af te nemen via de schoolcomputers. De school krijgt een link toegestuurd die via de centrale server op alle schoolcomputers beschikbaar kan worden gesteld. Aanmelden voor deelname Aanmelden voor deelname aan de Tevredenheidspeiling(en) kan via het deelnameformulier op onze website Op het deelnameformulier laat u alle benodigde gegevens achter zoals productkeuze 19

25 en wijze van afname, het aantal benodigde vragenlijsten, moment van starten en de schoolgegevens. Op deze manier beschikt Scholen met Succes over vrijwel alle gegevens die nodig zijn om de peiling(en) te kunnen verzorgen. Na aanmelding ontvangt u een orderbevestiging met daarbij een document met tips en adviezen met betrekking tot de voorbereiding en de afname van de peiling(en). Bestuursdeelname Indien er meerdere scholen van één bestuur deelnemen aan de peiling(en) kan de organisatie rondom de peilingen vanuit het bestuurskantoor plaatsvinden. Het bestuur kan een vrijblijvende offerte opvragen. Bij een collectieve deelname kan Scholen met Succes, afhankelijk van de opdracht, een scherp aanbod doen. Tevredenheid is de steen der wijzen, die alles wat hij aanraakt in goud verandert (Benjamin Franklin) 20

26 Tevredenheidspeiling: sleutel tot succesvolle ontwikkeling De kracht van uw school meten en laten weten! De tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes geven directe input aan organisatieontwikkeling en marktontwikkeling. Via het marketingdashboard (zie pag. 11) worden indicaties gegeven voor de profileringskracht van de school in de markt. Deze indicaties vormen directe input voor gerichte PR-trajecten of consultancy. De 3-in-1 rapportage (zie pag. 14) geeft directe input aan de Succesmanager, ons kwaliteitssysteem waarin organisatieontwikkeling en verantwoording afleggen efficiënt met elkaar worden verbonden. Organisatieontwikkeling Succesmanager Zelfevaluatie Verantwoording WOT, INK, IIP Kwaliteitsbewustzijn Audits Rapportages 3- in 1 rapportage Tevredenheids Peiling Marketing Dashboard Marktontwikkeling PR en Profileringstrajecten Marktonderzoek Strategiebepaling Profielontwikkeling Profilering/ Positionering Huisstijl Communicatiemix De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes zijn onderdeel van een integrale aanpak, die gericht is op het creëren van kwaliteitsbewustzijn en marktgerichtheid in het basisonderwijs. Als (na in- en extern onderzoek) duidelijk is wat de kracht van de school is, kan zij zich daarmee onderscheiden in de markt, door intern een gedragen en passend profiel neer te zetten en dit profiel vervolgens regelmatig en eenduidig uit te dragen. Kracht meten Het startpunt voor iedere school die wil werken aan klant- en marktgerichtheid is de huidige situatie. Door deze goed in kaart te brengen, worden de sterke punten en de eventuele kansen in de omgeving duidelijk. Daarnaast levert het aandachtspunten op en zien we ook bedreigingen die op de school afkomen. Naast de klanttevredenheid (met behulp van de Tevredenheidspeilingen) worden bijvoorbeeld ook demografische gegevens en het imago van de school onderzocht om de huidige markt- en concurrentiepositie te bepalen en de mogelijkheden om deze te behouden of te verbeteren. Output van deze 1e fase is een compact en overzichtelijk onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen voor de volgende fase. 21

27 De grote gezondheidsenquête Op 1 oktober hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 een enquête ingevuld met vragen over de gezonde school. 74 leerlingen hebben allerlei vragen beantwoord over beweging en voedsel. 93% van de leerlingen wil graag op school leren hoe je gezond moet leven 88% vindt de fruitdag op woensdag een goed initiatief Profiel bepalen Als de markt in kaart is gebracht is het tijd om te bepalen waar de school zou willen staan. Wat wil de school eigenlijk met leerlingen bereiken? Welk onderwijskundig profiel hanteert de school en/of welke streeft ze na? En hoe kan dat worden vertaald in een aantrekkelijk publieksprofiel, afgestemd op de eerder in kaart gebrachte wensen en verwachtingen van haar omgeving (ouders)? Met het beantwoorden van deze vragen kan het profiel van de school worden ingevuld, met daarbij ook aandacht voor de gewenste houding en vaardigheden om dit profiel met succes over het voetlicht te brengen. Output van deze fase is een breed gedragen profielschets voor de school. Voorbeelden van een profielschets vindt u op onder de button communicatieadvies/ profilering. Laten weten Tenslotte is er aandacht voor de diverse middelen die de school tot haar beschikking heeft om het gekozen profiel naar buiten te brengen, om te laten weten waar uw school voor staat. Welke middelen passen bij de school en haar doelgroep? Welke communicatiemomenten kunnen we benutten, voor de korte en middellange termijn? Hoe organiseren we dat? De gezonde week G edurende de hele week zijn er nog veel meer activiteiten gepland: De diëtiste komt op dinsdag 3 november om de kinderen voorlichting te geven en ze gaat ook gezonde hapjes bereiden. Een tussenschoolse activiteit, georganiseerd door een student moet de kinderen in beweging krijgen. Bij het schoolzwemmen op woensdag 4 november krijgen de leerlingen extra voorlichting over bewegen. Op donderdag 5 november is het nationale schoolontbijt. Dat betekent dat alle kinderen die ochtend op school ontbijten. Bovendien komt er voor de kinderen van groep 3 en 4 s middags een kok. Gezonde kinderen in een gezonde school, daar gaan we voor! Nieuwsbrief o.b.s. Hartkamp oktober 2009 Kick-off van Lekker fit op o.b.s Hartkamp op maandag 2 november 2009 Wat is gezond? Met behulp van een praktisch communicatie/ actieplan brengen we de antwoorden op deze vragen in kaart. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de gewenste communicatiemiddelen voor de school vorm te geven en te produceren. Ook het ontwikkelen van een nieuwe, op het profiel toegesneden huisstijl behoort tot de mogelijkheden. Output van deze fase is een communicatie-actieplan voor de middellange termijn. O Nieuws uit het hart: De gezonde school Nieuwsbrief o.b.s. Hartkamp oktober nze school besteedt veel aandacht aan een goede gezondheid, voor onze kinderen en het team. Om te bouwen aan die gezondheid, maken we Wij nodigen hierbij alle ouders uit voor de opening van: gebruik van drie 'bouwstenen': Een gezonde week op de gezonde school! Gezond gedrag Gezonde voeding Gezond bewegen We zijn de eerste school in Raalte die met Lekker fit gaat werken. Dat willen we met u, op een gezonde manier In deze nieuwsbrief special leggen we u uit hoe we deze drie bouwstenen op vieren. Iedereen wordt op maandagochtend 2 november school inzetten. in sportkleren op school verwacht. De Kick-off is om 8.45 uur in de hal. Na de warming up met een Zumbadocent Gezond gedrag geeft miss Overijssel, Maaike Heethaar, het startsein om te Gezond beginnen met Lekker fit. en de leerlingenraad Verder komt een bekende sporter vertellen over haar sport gedrag en is er tot uur een diëtiste aanwezig. U kunt bij haar informatie krijgen over een gezonde leefstijl. oe gaan we met edere maand komt In de hal staat een mand met gezonde producten. Wie elkaar om op onze de leerlingenraad bij goed raadt hoeveel de inhoud Hschool? Ielkaar. Uit de groepen van deze mand heeft gekost, Aan het begin van het 5,6,7 en 8 zijn acht kinderen wint de mand. Voor ieder kind schooljaar zijn de schoolregels onder de aandacht leerlingenraad. afgevaardigd naar de is een vragenlijst ontwikkeld over gezonde leefstijl. Deze gebracht. In iedere groep In de groep worden kunt u samen met uw kind is een eigen pestprotocol diverse items besproken, invullen en opgesteld en ondertekend zodat alle kinderen kunnen bovendien is er deze ochtend door alle leerlingen. meedenken. voor de kinderen een fittest. Iedereen moet zich aan de Dat wat er besproken is, opgestelde regels houden. Mocht u vragen hebben over wordt ingebracht in de Maar daar houdt het niet deze nieuwsbrief, neem dan leerlingenraad. We merken op. We willen meer aandacht contact met ons op, of loop de dat de kinderen zich meer voor omgangsvormen, school eens binnen. betrokken voelen bij alles zodat ieder kind zich veilig o.b.s. Hartkamp wat er op school gaande is. voelt op onze school. Hartkampweg WC Raalte Zo is er al gesproken over Tel: het schoolplein, rennen in Website: de gang, de gezond-dag en een actie voor Unicef. 4 1 In het informatiecentrum op onze website vindt u diverse voorbeelden op het gebied van huisstijl en communicatiemiddelen. 22

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Inhoudsopgave Inleiding De cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Deel 1. Waarom publieksonderzoek 1.1. Publiek 1.2. Doelgroepen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Plan voor profilering, marketing en

Plan voor profilering, marketing en Plan voor profilering, marketing en communicatie Visie & aanpak 2011-2015 Versie 1.0 April 2011 Onderwerp / voorstel: Plan voor profilering, marketing en communicatie Status: Intern definitief Periode:

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten

Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Effecten van het trainings- en begeleidingstraject Streef: Gebruik maken van opbrengsten Rapportage BOPO-programmalijn Onderwijskwaliteit PO Deelproject 4 Professionaliseren en samenwerken (413-09-064)

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie