De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes. De kracht van uw school meten en laten weten"

Transcriptie

1 De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten

2

3 De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten

4

5 Inhoudsopgave Scholen met Succes P. 1 Peilingen in het kort P. 2 Over de peilingen P. 4 De resultaten P. 6 Extra mogelijkheden P. 9 Interpreteren, presenteren en implementeren P. 11 Meer meten dan alleen tevredenheid P. 18 Deelname P. 19 De kracht van uw school meten en laten weten P. 21 Referenties P. 24 Contact P. 25 Scholen met Succes 2010 Postbus DJ Haarlem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Scholen met Succes.

6 Scholen met Succes Scholen met Succes is een onderzoeks- en communicatiebureau, speciaal gericht op het onderwijs. De basis van het bedrijf zijn onze Tevredenheidspeilingen. Met deze peilingen kunt u op efficiënte wijze de kwaliteitsbeleving van ouders, leerlingen en personeel meten. De resultaten kunnen een nuttige bijdrage leveren aan uw kwaliteitsbeleid en uw profilerings- en marketinginspanningen. Met het meten van de tevredenheid onder uw klanten (ouders en/of leerlingen) en personeel zet u een belangrijke stap op weg naar succes, in het onderwijsproces en in de markt. In deze brochure vindt u alles over onze Tevredenheidspeilingen en krijgt u een indruk van onze andere producten en diensten. Heeft u toch nog vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord. Ook onze website biedt een schat aan informatie. Tel: website: 1

7 In het kort Peilingen voor en door het onderwijs In 1999 is de Oudertevredenheidspeiling in nauwe samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd. Later zijn de Leerling- en Personeeltevredenheidspeiling aan het aanbod toegevoegd. De Tevredenheidspeilingen worden inmiddels bij meer dan 1600 basisscholen in heel Nederland afgenomen. Hiermee mag Scholen met Succes zich marktleider op het gebied van Tevredenheidspeilingen in het basisonderwijs noemen. Dankzij het grote aantal deelnemende scholen is ook onze benchmark (vergelijkingsmateriaal) groot. Weinig werk, grote opbrengst De toonaangevende kwaliteitsinstrumenten voor het basisonderwijs zijn in 2006 door Q-primair (het platform voor kwaliteitsontwikkeling in het primair onderwijs) via een wetenschappelijk onderbouwd beoordelingskader geëvalueerd. Daarbij werden de Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes goed beoordeeld: Ondanks de relatief korte vragenlijst, levert het instrument een uitgebreide rapportage op. Deze rapportage is sterk opgezet met benchmarking, ontwikkeling en deelanalyses. Verhoudingsgewijs zijn de opbrengsten relatief uitgebreid in vergelijking met de benodigde tijdinvestering bij het invullen. Uit: Kiezen voor kwaliteitinstrumenten de maat genomen, 2e herziene versie Samen werken aan succes Wij zien het meten van de tevredenheid als een belangrijke stap op weg naar succes voor uw school. Bij het bereiken van dit succes willen we scholen graag zo goed mogelijk helpen. Daarom kunt u, onder andere, gebruik maken van onze (telefonische) helpdesk. Ook op de website vindt u veel nuttige informatie. Verder biedt de bewaarmap, die u krijgt bij afname van (één van onze) peilingen, een schat aan praktische tips en instructies voor het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten. Toepassingsmogelijkheden De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes worden afgenomen met standaard vragenlijsten. Bij het samenstellen van die vragenlijsten is rekening gehouden met de interpretatie en toepasbaarheid in de gangbare kwaliteitssystemen voor het onderwijs. Er is een standaard Tevredenheidspeiling voor ouders, leerlingen en personeel. 2

8 Voordelen van peilen via Scholen met Succes: Het uitvoeren van een Tevredenheidspeiling kost de school weinig tijd. Door het grote aantal deelnemende scholen kunnen de resultaten van uw school worden vergeleken met een grote referentiegroep (benchmark). Bij herhaling van een Tevredenheidspeiling worden de resultaten in de rapportage automatisch vergeleken met de vorige peiling. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes zijn bruikbaar voor de onderwijsinspectie. Onze Tevredenheidspeilingen worden al vanaf 1999 afgenomen en periodiek verbeterd in samenspraak met het onderwijsveld. De resultaten kunnen niet alleen worden gebruikt om het kwaliteitsbeleid vorm te geven, maar bieden ook input voor profilerings- en marketingbeleid. Scholen met Succes is marktleider op het gebied van de Tevredenheidspeilingen, met de grootste benchmark en de ruimste landelijke spreiding. 3

9 Over de peilingen De Oudertevredenheidspeiling Met het afnemen van een Oudertevredenheidspeiling neemt u ouders serieus als gesprekspartner. U geeft hen daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van hun school. De overzichtelijke rapportage geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van de school en biedt aanknopingspunten voor uw schoolplan en -beleid. De vragenlijst van de Ouderpeiling bestaat uit 70 vragen, verdeeld over 15 rubrieken. Iedere rubriek bevat 3 tot 6 vragen. Van de vragenlijst voor ouders zijn vertalingen beschikbaar in het Arabisch, Turks, Engels, Papiamento en Spaans. Ouderpeiling voor SBO Naast een ouderpeiling voor reguliere scholen heeft Scholen met Succes, in samenwerking met het Speciaal Basisonderwijs, een SBO- Oudertevredenheidspeiling samengesteld. De peiling meet, net als de reguliere peiling, de kwaliteitsbeleving van de ouders, maar besteedt daarnaast aandacht aan de overgang/begeleiding naar het SBO. U kunt de vragenlijsten in zijn geheel bekijken op onze website, onder de button onderzoek/ouderpeiling. 4

10 Leerlingtevredenheidspeiling Ook het meten van de leerlingtevredenheid kan een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering van de school. Leerlingen kunnen als directe gebruikers van het onderwijs goed hun mening geven over belangrijke zaken op school. De vragenlijst is geschikt voor de groepen 5 t/m 8. Bij afname op papier kan de vragenlijst bijvoorbeeld in toetsopstelling, klassikaal worden ingevuld. Doordat de resultaten van beide peilingen goed te combineren zijn, krijgt de school een evenwichtig beeld van de plus- en verbeterpunten. De vragenlijst bestaat uit 83 vragen, verdeeld over 6 rubrieken. Personeeltevredenheidspeiling In het schoolmanagement speelt ook de tevredenheid van de eigen medewerkers een belangrijke rol. De Personeeltevredenheidspeiling is zeer geschikt als hulpmiddel om het Integraal Personeels Beleid (verder) te ontwikkelen. Ook zijn er vragen opgenomen voor de ontwikkeling en bewaking van het ARBO beleid. Het is een uitgebreide vragenlijst bestaande uit 108 vragen verdeeld over 13 rubrieken. U kunt de vragenlijsten in zijn geheel bekijken op onze website, onder de button onderzoek/leerlingpeiling of personeelspeiling. 5

11 De resultaten Het schoolrapport Nadat Scholen met Succes de ingevulde vragenlijsten op papier of digitaal ontvangen heeft, duurt het maximaal drie weken voor u het rapport met de resultaten krijgt. De rapportage bevat de volgende onderdelen: Wij zijn zeer tevreden over de wijze, waarop Scholen met Succes inzicht geeft in de (on)tevredenheid van de ouders en leerlingen en de snelheid en zorgvuldigheid waarmee wordt gehandeld. (Wil Fritz, directeur Edese Schoolvereniging) Een samenvatting waarin de belangrijkste resultaten en analyses overzichtelijk worden gepresenteerd. Deze samenvatting wordt afgesloten met een conclusie. Daarin worden de belangrijkste pluspunten voor profilering en aandachtspunten voor verbetering van de kwaliteit gepresenteerd. Minder belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden 9 De nummers bij de punten verwijzen naar onderstaande rubrieken: 1. Schoolgebouw 2. Omgeving van de school 3. Begeleiding 4. Sfeer 5. Kennisontwikkeling 6. Persoonlijke ontwikkeling 7. Schooltijden 8. Schoolregels, rust en orde 9. De leerkracht 10. Contact met de school Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden Per vraag een overzicht van de antwoorden van de ouders, leerlingen of het personeel. Deze antwoorden worden weergegeven in percentages. Daarnaast wordt de score op iedere vraag vergeleken met de benchmark (het landelijk gemiddelde van alle scholen die de laatste twee jaar hebben deelgenomen aan de peilingen). 6

12 Een voorbeeld van de schoolrapportages vindt u op onze website, onder de button onderzoek/ouderpeiling. De bestuursrapportage Bij deelname aan de Ouder-, Leerling- of Personeelspeiling met meerdere scholen van één bestuur is een bovenschoolse rapportage mogelijk. Een bestuursrapportage bevat de volgende onderdelen: Rapportcijfers van alle scholen in één tabel. De tevredenheidscijfers per rubriek van de deelnemende scholen in een tabel en de gemiddelde scores per rubriek. Met kleurmarkering worden afwijkende scores aangegeven. Tabellen van alle scores per vraag/per school. Met daarin, met kleurmarkering aangegeven, de meest afwijkende scores (hoog en laag). De gemiddelde score per vraag wordt ook weergegeven. Overzicht van de profilerings- en aandachtpunten van alle deelnemende scholen. 7

13 Van Tevredenheid naar Succes Iedere school ontvangt een handige bewaarmap voor de rapportage(s). Deze map biedt informatie en praktische tips over de voorbereidingen op de peiling en over het maken van vervolgstappen. De tips en instructies helpen u adequaat met de resultaten van de peiling(en)om te gaan. 8

14 Extra mogelijkheden Uitsplitsing van de resultaten per locatie In de standaardrapportage worden de resultaten uitgesplitst naar boven- en onderbouw. Indien uw school op meerdere locaties is gehuisvest, kunt u ervoor kiezen om de resultaten naar locatie uit te splitsen. Extra referentiegroep Bij de standaardrapportage worden de resultaten vergeleken met alle scholen in de benchmark. Daarnaast kunt u meer specifieke referentiegroepen toevoegen. Mogelijke extra referentiegroepen zijn: Aanvullende vragenlijst Bij de standaardlijsten van de Tevredenheidspeilingen kunnen geen vragen worden toegevoegd of weggelaten. Een aanvullende vragenlijst biedt de mogelijkheid om meer schoolspecifieke vragen te stellen. De aanvullende vragenlijst kan maximaal 30 gesloten vragen bevatten. Ook het toevoegen van open vragen is mogelijk. Voor de verwerking van open vragen in de rapportage worden extra kosten in rekening gebracht. Scholen met vergelijkbare verdeling van leerlingen met gewicht Scholen met hetzelfde onderwijsconcept Scholen met dezelfde denominatie Scholen gevestigd in grootstedelijk gebied Extra rapportage met groepsuitsplitsing Bij de Ouderpeiling en de Leerlingpeiling is uitsplitsing van de resultaten per groep mogelijk. U ontvangt een extra rapportage (naast de standaard rapportage) met de resultaten uitgesplitst op groeps- of klasniveau. Deze rapporten kunnen voor intern gebruik dienen, bijvoorbeeld bij functioneringsgesprekken. Er zijn twee varianten van de aanvullende vragenlijst: De vragenlijst kan worden samengesteld vanuit de bibliotheek met aanvullende vragen van Scholen met Succes. U ontvangt een rapportage met een presentatie van de resultaten op vraagniveau. 9

15 U levert zelf vragen aan bij Scholen met Succes. Vanuit Scholen met Succes wordt terugkoppeling gegeven in de vorm van opmerkingen en suggesties om tot een gedegen vragenlijst te komen. U ontvangt een rapportage met een presentatie van de resultaten op vraagniveau*. Een aanvullende vragenlijst is maatwerk en biedt in veel gevallen extra mogelijkheden. Zo is het, in overleg, mogelijk om een (korte) samenvatting of juist een uitgebreide analyse van de resultaten toe te voegen. Deze extra mogelijkheden worden vooraf doorgenomen met de opdrachtgever. * De aanvullende vragenlijst is tevens los van de standaard Tevredenheidspeilingen af te nemen. Naast een enkelzijdige vragenlijst, is een dubbelzijdige vragenlijst (max. 60 vragen) ook mogelijk. Opmerkingen en suggesties Wilt u geen aanvullende vragenlijst naast de standaard peiling, maar respondenten wel de kans geven opmerkingen en suggesties te doen? Ook dat is mogelijk. Naast de rapportage stuurt Scholen met Succes de opmerkingen en suggesties (ongeredigeerd) retour aan de school, zodat deze door u zelf kunnen worden verwerkt. Scholen met Succes kan de notities ook voor u opnemen in de rapportage. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht. 10

16 Interpreteren, presenteren en implementeren Met ons ruime aanbod aan additionele producten proberen wij scholen werk uit handen te nemen bij het interpreteren, presenteren en implementeren van de resultaten van de Tevredenheidspeiling. Publiekssamenvattingen Met een publiekssamenvatting kunt u op eenvoudige wijze de ouders en/of leerlingen van uw school informeren over de resultaten van de Tevredenheidspeiling(en). Op deze manier heeft de school weinig werk aan het presenteren van de resultaten. De publiekssamenvatting is er in drie varianten: Samenvatting van de Oudertevredenheidspeiling voor ouders Samenvatting van de Leerlingtevredenheidspeiling voor leerlingen Samenvatting voor ouders van zowel de Ouder- als de Leerlingtevredenheidspeiling U ontvangt de samenvatting(en) als PDF-bestand en als HTML pagina. Daarnaast ontvangt u een gebonden bewaarexemplaar. Voorbeelden van deze samenvattingen kunt u vinden op onder de button onderzoek/ publiekssamenvatting. Marketing Dashboard Het Marketing Dashboard geeft, op basis van de Ouder- en Personeelspeiling, een indicatie van de marketing- en profileringskracht van uw school. Op zes dimensies wordt via de Tevredenheidspeilingen een inschatting gegeven. De inschatting is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten op de peilingen en de vergelijking daarvan met de landelijke benchmark. Op die manier ontstaat een relatieve score. 11

17 Zes dimensies van het Marketing Dashboard : 1. Schoolleider: de mate waarin de schoolleider ondernemend, marktgericht en klantgericht is. 2. Team: de mate waarin het team een enthousiaste eenheid vormt, een coherente uitstraling heeft en klantgericht is. 3. Populatie: de mate waarin de schoolpopulatie (ouders) qua samenstelling, betrokkenheid en enthousiasme bijdragen aan de uitstraling van de school. 4. Profiel: de mate waarin de school een helder en duidelijk profiel heeft. 5. Communicatie: de mate waarin de school consistent en met professionele middelen communiceert met doelgroepen en buitenwacht. 6. Gebouw: de mate van representativiteit, zichtbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het schoolgebouw (in- en extern). Deze resultaten kunnen vergeleken worden met een bijgeleverde observatielijst die door externe adviseurs, maar ook prima door bovenschoolse managers kan worden ingevuld. Praktijktoetsen wijzen uit dat de indicatieve resultaten van de tevredenheidpeilingen goed overeenkomen met de observaties van externe adviseurs en bovenschools managers. Een voorbeeldrapportage van het Marketing Dashboard treft u op onze website onder de button communicatieadvies/onderzoek en analyse. 12

18 Mijn complimenten voor de gedegen verslaglegging van de tevredenheidspeiling. Met de meegeleverde documentatie biedt het prima gegevens voor kwaliteitsbeleid. (Sietse Durkstra, directeur SBO de Delta) 13

19 3-in-1 rapportage In de Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes worden vragen gesteld over de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeelsleden op diverse terreinen van de onderwijsorganisatie. In de 3-in-1 rapportage wordt een relatie gelegd tussen de Ouder-, Leerling- en Personeeltevredenheidspeiling. De Leerling- en de Ouderpeiling leveren vooral gegevens op over de kwaliteit van de zogenaamde ondernemers-as: Leiderschap Beleid en Strategie Management van processen Resultaten voor klanten en leveranciers Door middel van een kleurcode wordt de verhouding tussen het percentage tevreden en ontevreden respondenten zichtbaar. De rapportage geeft input voor het kwaliteitsbeleid van uw school. Deze rapportage kan alleen worden gemaakt als alle drie de peilingen zijn afgenomen. De resultaten van de drie onderzoeken zijn direct af te lezen op één A4tje. Als startpunt voor de rapportagevorm is het INK kwaliteitsmodel genomen. Een voorbeeld van de 3-in-1 rapportage treft u op onze website onder de button onderzoek/aanvullende diensten/ink rapportage. De Personeelspeiling levert vooral gegevens op over de kwaliteit van de zogenaamde mens-as: Leiderschap Management van medewerkers Resultaten voor medewerkers 14

20 Secundaire analyse Een secundaire analyse biedt extra handvatten voor de interpretatie van de resultaten van een Tevredenheidspeiling. In een secundaire analyse worden de onderzoeksgegevens nader geanalyseerd met als doel een breder inzicht te creëren en de uitslagen op verbanden (correlaties) te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Waar hangt een als te hoog ervaren werkdruk het meest mee samen? Er kan dan worden bekeken of er een relatie is met bijvoorbeeld het aantal uren dienstverband, de reistijd, de leeftijd of de groep waarin men lesgeeft. Het door de school of het schoolbestuur aangedragen thema wordt in overleg goed afgebakend. Een (telefonisch) voor- en nagesprek maken daarom deel uit van het onderzoek. Scholen met Succes gebruikt naast haar eigen systeem Succesdata het algemeen gangbare statistische programma SPSS voor het uitvoeren van deze analyses. 15

21 Van tevredenheid naar Succes met de Succesmanager Kwaliteitszorg richt zich enerzijds op schoolontwikkeling en anderzijds op verantwoording afleggen. Scholen met Succes vindt het erg belangrijk dat de geleverde inspanning om aan de kwaliteit te werken in verhouding is met de opbrengst. Met dit uitgangspunt is de Succesmanager ontwikkeld, een instrument waarmee u zeer efficiënt aan organisatieontwikkeling kunt werken en verantwoording afleggen in één keer meeneemt. Het flexibele systeem is in de basis georiënteerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs en het INK-model, maar is volledig aan te passen aan uw individuele wensen. Kenmerken Succesmanager Minder arbeidsintensief, binnen enkele weken een complete zelfevaluatie Geheel online en met commentaar/discussie mogelijkheden Gebaseerd op WOT en INK model met alle maatwerkmogelijkheden Interne en Externe Audit functie Analyse van verbeterpunten Bibliotheekfunctie, koppeling van tevredenheidsonderzoek e.a. indicatoren Mogelijkheid voor toevoegen van verbeterplannen aan de verbeterpunten Rapportviewerfunctie voor derden; kwaliteitsfunctionaris, bestuur, inspectie Uitgebreid arsenaal aan ondersteuningsmogelijkheden Aangename prijsstelling Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van uw organisatie gedaan. Met de zeer gebruiksvriendelijke Succesmanager kunt u deze cyclus periodiek doorlopen en tegelijkertijd de gewenste verantwoording afleggen aan uw stakeholders. Wij verzorgen graag een demo waarin u het systeem kunt uitproberen. Mocht u tevreden zijn dan kan de demo omgezet worden naar een jaarlicentie met behoud van de door u ingebrachte gegevens. 16

22 Workshop Van Tevredenheid naar Succes De workshop Van Tevredenheid naar Succes is bedoeld voor schoolbesturen die meerdere Tevredenheidspeilingen hebben afgenomen. De directieleden krijgen uitleg over hoe de rapportage te lezen en de resultaten te interpreteren. Daarnaast doen zij ideeën op om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek te plaatsen binnen het kwaliteitsmanagement en het school-, jaar- en ondernemingsplan. De workshop besteedt ook aandacht aan de lastige vragen die naar aanleiding van de Tevredenheidspeilingen gesteld kunnen worden. De 3-in-1 rapportage over de Tevredenheidsonderzoeken (zie pagina 14) is een goed startpunt om in de workshop aan de slag te gaan met de Succesmanager (zie pagina 16) van Scholen met Succes voor een compleet zelfevaluatie en schoolontwikkelingstraject. Optioneel is een tweede dagdeel, waarin het Marketing Dashboard wordt ingevuld (zie pag. 11) en de aangrijpingspunten voor profilering vanuit de rapportage worden behandeld. 17

23 Meer meten dan alleen tevredenheid Naast de standaard vragenlijsten voor ouders, leerlingen en personeel ontwikkelt Scholen met Succes regelmatig actuele, thematische vragenlijsten. Ook deze vragenlijsten worden in nauwe samenwerking met het onderwijsveld of de inspectie samengesteld. Enkele recente voorbeelden zijn: Sociale veiligheid onder leerlingen en personeel Sinds 2006 beoordeelt de onderwijsinspectie de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. De school moet kunnen aantonen dat zij de sociale veiligheid waarborgt met (beleids)maatregelen op het gebied van inzicht, preventie en uitvoering. In dit verband wordt de school geacht eens per 2 jaar alle leerlingen en personeelsleden systematisch te ondervragen over hun veiligheidsbeleving. De vragenlijst Sociale veiligheid onder leerlingen en personeel kan goed voor dit doel worden ingezet. en uur. Hoewel scholen hier zelf invulling aan mogen geven is het van belang om bij de ouders na te gaan hoe tevreden ze zijn over de buitenschoolse opvang. Om de tevredenheid van de ouders te meten heeft Scholen met Succes een standaard vragenlijst ontwikkeld voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Exit onderzoek onder oud-leerlingen en ouders Niet alleen de tevredenheid van de huidige leerling- en ouderpopulatie van een school is een goede graadmeter voor de geboden onderwijskwaliteit. Ook de mate waarin de oud-leerlingen zich weten te handhaven in het vervolgonderwijs is een belangrijke indicator. Daarom heeft Scholen met Succes een Exitonderzoek ontwikkeld voor oud-leerlingen en hun ouders. De rapportage geeft waardevolle informatie over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Tevredenheidspeiling Voor-, Tussen- en Naschoolse opvang Er is steeds meer vraag naar buitenschoolse opvang. Daarom heeft de overheid scholen via wetgeving verplicht tot het aanbieden van voor- en naschoolse opvang tussen

24 Deelname Indien u besluit aan één of meerdere peilingen deel te nemen kiest u voor een product waarvan: Anonimiteit en onafhankelijkheid zijn gewaarborgd Een beperkte tijdsinvestering van de school wordt gevraagd U al binnen 1 maand na aanmelding de resultaten op school kunt hebben Afname De peilingen zijn zowel op papier als online af te nemen. Wanneer u meerdere peilingen afneemt kan de wijze van afname per peiling verschillen. Papieren afname Bij afname op papier verstuurt Scholen met Succes de vragenlijsten naar de school. De school geeft daartoe het benodigde aantal vragenlijsten op bij Scholen met Succes. Op school worden ze uitgedeeld onder ouders, leerlingen en/of personeel. De ingevulde lijsten worden ingenomen en teruggestuurd naar Scholen met Succes. Bij de vragenlijsten voor ouders en personeel worden ten behoeve van de anonimiteit retourenveloppen meegeleverd. Bij de vragenlijsten voor leerlingen wordt één grote envelop per groep meegeleverd. De dichtgeplakte enveloppen worden door Scholen met Succes uitgepakt en verwerkt. Online afname Bij een online afname is de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek per de methode die de hoogste respons oplevert. De school levert hiervoor een lijst met adressen* aan bij Scholen met Succes. In de uitnodigingsmail staat een link. Door op de link te klikken kan men de vragenlijst online invullen en versturen. De schooldirecteur of peilingcoördinator krijgt iedere week (looptijd van het onderzoek is drie weken) een statusoverzicht om de respons te monitoren. * Scholen met Succes voldoet hierbij aan de richtlijnen volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Een andere online mogelijkheid is om de peiling af te nemen via de schoolcomputers. De school krijgt een link toegestuurd die via de centrale server op alle schoolcomputers beschikbaar kan worden gesteld. Aanmelden voor deelname Aanmelden voor deelname aan de Tevredenheidspeiling(en) kan via het deelnameformulier op onze website Op het deelnameformulier laat u alle benodigde gegevens achter zoals productkeuze 19

25 en wijze van afname, het aantal benodigde vragenlijsten, moment van starten en de schoolgegevens. Op deze manier beschikt Scholen met Succes over vrijwel alle gegevens die nodig zijn om de peiling(en) te kunnen verzorgen. Na aanmelding ontvangt u een orderbevestiging met daarbij een document met tips en adviezen met betrekking tot de voorbereiding en de afname van de peiling(en). Bestuursdeelname Indien er meerdere scholen van één bestuur deelnemen aan de peiling(en) kan de organisatie rondom de peilingen vanuit het bestuurskantoor plaatsvinden. Het bestuur kan een vrijblijvende offerte opvragen. Bij een collectieve deelname kan Scholen met Succes, afhankelijk van de opdracht, een scherp aanbod doen. Tevredenheid is de steen der wijzen, die alles wat hij aanraakt in goud verandert (Benjamin Franklin) 20

26 Tevredenheidspeiling: sleutel tot succesvolle ontwikkeling De kracht van uw school meten en laten weten! De tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes geven directe input aan organisatieontwikkeling en marktontwikkeling. Via het marketingdashboard (zie pag. 11) worden indicaties gegeven voor de profileringskracht van de school in de markt. Deze indicaties vormen directe input voor gerichte PR-trajecten of consultancy. De 3-in-1 rapportage (zie pag. 14) geeft directe input aan de Succesmanager, ons kwaliteitssysteem waarin organisatieontwikkeling en verantwoording afleggen efficiënt met elkaar worden verbonden. Organisatieontwikkeling Succesmanager Zelfevaluatie Verantwoording WOT, INK, IIP Kwaliteitsbewustzijn Audits Rapportages 3- in 1 rapportage Tevredenheids Peiling Marketing Dashboard Marktontwikkeling PR en Profileringstrajecten Marktonderzoek Strategiebepaling Profielontwikkeling Profilering/ Positionering Huisstijl Communicatiemix De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes zijn onderdeel van een integrale aanpak, die gericht is op het creëren van kwaliteitsbewustzijn en marktgerichtheid in het basisonderwijs. Als (na in- en extern onderzoek) duidelijk is wat de kracht van de school is, kan zij zich daarmee onderscheiden in de markt, door intern een gedragen en passend profiel neer te zetten en dit profiel vervolgens regelmatig en eenduidig uit te dragen. Kracht meten Het startpunt voor iedere school die wil werken aan klant- en marktgerichtheid is de huidige situatie. Door deze goed in kaart te brengen, worden de sterke punten en de eventuele kansen in de omgeving duidelijk. Daarnaast levert het aandachtspunten op en zien we ook bedreigingen die op de school afkomen. Naast de klanttevredenheid (met behulp van de Tevredenheidspeilingen) worden bijvoorbeeld ook demografische gegevens en het imago van de school onderzocht om de huidige markt- en concurrentiepositie te bepalen en de mogelijkheden om deze te behouden of te verbeteren. Output van deze 1e fase is een compact en overzichtelijk onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen voor de volgende fase. 21

27 De grote gezondheidsenquête Op 1 oktober hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 een enquête ingevuld met vragen over de gezonde school. 74 leerlingen hebben allerlei vragen beantwoord over beweging en voedsel. 93% van de leerlingen wil graag op school leren hoe je gezond moet leven 88% vindt de fruitdag op woensdag een goed initiatief Profiel bepalen Als de markt in kaart is gebracht is het tijd om te bepalen waar de school zou willen staan. Wat wil de school eigenlijk met leerlingen bereiken? Welk onderwijskundig profiel hanteert de school en/of welke streeft ze na? En hoe kan dat worden vertaald in een aantrekkelijk publieksprofiel, afgestemd op de eerder in kaart gebrachte wensen en verwachtingen van haar omgeving (ouders)? Met het beantwoorden van deze vragen kan het profiel van de school worden ingevuld, met daarbij ook aandacht voor de gewenste houding en vaardigheden om dit profiel met succes over het voetlicht te brengen. Output van deze fase is een breed gedragen profielschets voor de school. Voorbeelden van een profielschets vindt u op onder de button communicatieadvies/ profilering. Laten weten Tenslotte is er aandacht voor de diverse middelen die de school tot haar beschikking heeft om het gekozen profiel naar buiten te brengen, om te laten weten waar uw school voor staat. Welke middelen passen bij de school en haar doelgroep? Welke communicatiemomenten kunnen we benutten, voor de korte en middellange termijn? Hoe organiseren we dat? De gezonde week G edurende de hele week zijn er nog veel meer activiteiten gepland: De diëtiste komt op dinsdag 3 november om de kinderen voorlichting te geven en ze gaat ook gezonde hapjes bereiden. Een tussenschoolse activiteit, georganiseerd door een student moet de kinderen in beweging krijgen. Bij het schoolzwemmen op woensdag 4 november krijgen de leerlingen extra voorlichting over bewegen. Op donderdag 5 november is het nationale schoolontbijt. Dat betekent dat alle kinderen die ochtend op school ontbijten. Bovendien komt er voor de kinderen van groep 3 en 4 s middags een kok. Gezonde kinderen in een gezonde school, daar gaan we voor! Nieuwsbrief o.b.s. Hartkamp oktober 2009 Kick-off van Lekker fit op o.b.s Hartkamp op maandag 2 november 2009 Wat is gezond? Met behulp van een praktisch communicatie/ actieplan brengen we de antwoorden op deze vragen in kaart. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de gewenste communicatiemiddelen voor de school vorm te geven en te produceren. Ook het ontwikkelen van een nieuwe, op het profiel toegesneden huisstijl behoort tot de mogelijkheden. Output van deze fase is een communicatie-actieplan voor de middellange termijn. O Nieuws uit het hart: De gezonde school Nieuwsbrief o.b.s. Hartkamp oktober nze school besteedt veel aandacht aan een goede gezondheid, voor onze kinderen en het team. Om te bouwen aan die gezondheid, maken we Wij nodigen hierbij alle ouders uit voor de opening van: gebruik van drie 'bouwstenen': Een gezonde week op de gezonde school! Gezond gedrag Gezonde voeding Gezond bewegen We zijn de eerste school in Raalte die met Lekker fit gaat werken. Dat willen we met u, op een gezonde manier In deze nieuwsbrief special leggen we u uit hoe we deze drie bouwstenen op vieren. Iedereen wordt op maandagochtend 2 november school inzetten. in sportkleren op school verwacht. De Kick-off is om 8.45 uur in de hal. Na de warming up met een Zumbadocent Gezond gedrag geeft miss Overijssel, Maaike Heethaar, het startsein om te Gezond beginnen met Lekker fit. en de leerlingenraad Verder komt een bekende sporter vertellen over haar sport gedrag en is er tot uur een diëtiste aanwezig. U kunt bij haar informatie krijgen over een gezonde leefstijl. oe gaan we met edere maand komt In de hal staat een mand met gezonde producten. Wie elkaar om op onze de leerlingenraad bij goed raadt hoeveel de inhoud Hschool? Ielkaar. Uit de groepen van deze mand heeft gekost, Aan het begin van het 5,6,7 en 8 zijn acht kinderen wint de mand. Voor ieder kind schooljaar zijn de schoolregels onder de aandacht leerlingenraad. afgevaardigd naar de is een vragenlijst ontwikkeld over gezonde leefstijl. Deze gebracht. In iedere groep In de groep worden kunt u samen met uw kind is een eigen pestprotocol diverse items besproken, invullen en opgesteld en ondertekend zodat alle kinderen kunnen bovendien is er deze ochtend door alle leerlingen. meedenken. voor de kinderen een fittest. Iedereen moet zich aan de Dat wat er besproken is, opgestelde regels houden. Mocht u vragen hebben over wordt ingebracht in de Maar daar houdt het niet deze nieuwsbrief, neem dan leerlingenraad. We merken op. We willen meer aandacht contact met ons op, of loop de dat de kinderen zich meer voor omgangsvormen, school eens binnen. betrokken voelen bij alles zodat ieder kind zich veilig o.b.s. Hartkamp wat er op school gaande is. voelt op onze school. Hartkampweg WC Raalte Zo is er al gesproken over Tel: het schoolplein, rennen in Website: de gang, de gezond-dag en een actie voor Unicef. 4 1 In het informatiecentrum op onze website vindt u diverse voorbeelden op het gebied van huisstijl en communicatiemiddelen. 22

Profilering. De kracht van uw school meten en laten weten

Profilering. De kracht van uw school meten en laten weten Profilering De kracht van uw school meten en laten weten De grote gezondheidsenquête Op 1 oktober hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 een enquête ingevuld met vragen over de gezonde school. 74 leerlingen

Nadere informatie

De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes

De kracht van uw school meten en laten weten. De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes De kracht van uw school meten en laten weten De Tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes Scholen met Succes Scholen met Succes is marktleider op het gebied van Tevredenheidspeilingen. Als pionier

Nadere informatie

Marketingdashboard. Voorbeeldrapportage

Marketingdashboard. Voorbeeldrapportage Marketingdashboard Voorbeeldrapportage 1 Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl Tel: 023 534 11 58 Marketingdashboard Via de Tevredenheidspeilingen van worden standaard

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op de peiling

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school. Leerlingen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs CNS Ede. Resultaten Personeelspeiling 2014 CNS Ede Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 CNS Ede Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

SBO Aquamarijn Leeuwarden. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, april 2017

SBO Aquamarijn Leeuwarden. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, april 2017 SBO Leeuwarden Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2017 Haarlem, april 2017 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken Tevredenheidspeiling Goede scholen streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Welke kwaliteiten en wiens kwaliteiten? Niet alleen de professionals, ook leerlingen hebben een mening over de kwaliteiten

Nadere informatie

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013 Delft Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2013 Haarlem, september 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Delft Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007 SBO De Haarlem Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2007 Haarlem, augustus 2007 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014

OBS De Bonkelaar Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2014 Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Almelo Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Maatwerk Vragenlijst. Thriantaschool - Emmen. Haarlem, februari 2011

Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Maatwerk Vragenlijst. Thriantaschool - Emmen. Haarlem, februari 2011 Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 - Emmen Haarlem, februari 2011 Maatwerk Vragenlijst Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015

BS De Wichelroede Udenhout. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2015 BS De Udenhout Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De

Nadere informatie

BS De Leeuwerikhoeve Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, december 2015

BS De Leeuwerikhoeve Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, december 2015 BS De Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

St. Willibrordus Buitenkaag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016

St. Willibrordus Buitenkaag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2016 St. Willibrordus Buitenkaag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, maart 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

SBO De Haagse Beek Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, januari 2016

SBO De Haagse Beek Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, januari 2016 SBO De Den Haag Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2016 Haarlem, januari 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

BS Het Kompas Voorschoten. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2015

BS Het Kompas Voorschoten. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, februari 2015 BS Het Kompas Voorschoten Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, februari 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015

Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 Analyse tevredenheidsonderzoeken Januari 2015 1 Tevredenheidspeilingen januari 2015 In dit overzicht worden de meest interessante onderdelen uit de drie onderzoeken die gehouden zijn in januari 2015 op

Nadere informatie

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 BS De Emmen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De Emmen

Nadere informatie

Dreefschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2014

Dreefschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2014 Haarlem Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, december 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Haarlem

Nadere informatie

OBS De Tovercirkel Heerlen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

OBS De Tovercirkel Heerlen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 OBS De Heerlen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS

Nadere informatie

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Frankendaelschool Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Frankendaelschool Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, september 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011

OBS De Wateringe Hellevoetsluis. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, januari 2011 Hellevoetsluis Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Hellevoetsluis

Nadere informatie

PCBS Koningin Wilhelmina Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

PCBS Koningin Wilhelmina Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 PCBS Koningin Wilhelmina Apeldoorn Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Wim Monnereauschool Veendam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2015

Wim Monnereauschool Veendam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2015 Wim Monnereauschool Veendam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, maart 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

BS Het Kristal Rijswijk. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2015

BS Het Kristal Rijswijk. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2015 BS Het Kristal Rijswijk Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, juni 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

De Voorwegschool Heemstede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2011

De Voorwegschool Heemstede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, maart 2011 De Heemstede Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 De Heemstede

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009 (V)SO Den Haag Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009 Haarlem, januari 2010 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011

OBS Het Overbos Oostvoorne. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, november 2011 OBS Het Overbos Oostvoorne Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, november 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

OBS De Wending Roosendaal. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 OBS De Wending Roosendaal Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Samenvatting Samenvatting Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS De Wending deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem

Franciscusschool Zaltbommel. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Postbus DJ Haarlem Franciscusschool Zaltbommel Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, mei 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, december 2015

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, december 2015 (V)SO De Piramide Den Haag Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2015 Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2016

CBS Van Kampen Vlaardingen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2016 CBS Van Kampen Vlaardingen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, juni 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag

(V)SO De Piramide Den Haag Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Additionele vragen Speciaal Onderwijs Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis. Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2016

OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis. Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2016 OBS De Houthoeffe Hellevoetsluis Samenvatting Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, december 2016 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS De Houthoeffe deelgenomen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

BS Paus Joannes Enschede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010

BS Paus Joannes Enschede. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010 Enschede Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2010 Haarlem, juli 2010 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

BS Antares Tilburg. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 BS Antares Tilburg Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

OBS De Vliegerdt Abbenbroek. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 OBS De Vliegerdt Abbenbroek Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, november 2008 Scholen met Succes! Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

ODS Pr. Willem Alexander Eext. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2014

ODS Pr. Willem Alexander Eext. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, oktober 2014 ODS Pr. Eext Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, oktober 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 ODS

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS De Wichelroede Udenhout. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS De Wichelroede Udenhout Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

SWS Balans Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2012

SWS Balans Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, mei 2012 SWS Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, mei 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 SWS Den

Nadere informatie

IBS Yunus Emre Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, september 2012

IBS Yunus Emre Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, september 2012 IBS Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, september 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 IBS

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag

(V)SO De Piramide Den Haag Den Haag Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs 2013 Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 OBS Assen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS Assen

Nadere informatie

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014

Oec. BS De Bonkelaar Amsterdam. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2014 Amsterdam Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014

RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool Hippolytushoef Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 RKBS H. Henricusschool, Hippolytushoef Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 BS Rennevoirt Berkel-Enschot Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel:

Nadere informatie

OBS De Zeester Vlieland. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2012

OBS De Zeester Vlieland. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, december 2012 OBS De Vlieland Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, december 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015 GBS De Voorbeeldschool Antwerpen Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs 2015 Haarlem, oktober 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem Nederland www.scholenmetsucces.be www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs Den Haag Oudertevredenheidspeiling Voortgezet Onderwijs 2015 Additionele vragen Voortgezet Speciaal Onderwijs Haarlem, december 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

HSV - IVIO Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2012

HSV - IVIO Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2012 HSV - Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, juni 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 HSV -

Nadere informatie

HSV - International Department Koningin Sophiestraat Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2012

HSV - International Department Koningin Sophiestraat Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2012 HSV - International Department Koningin Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, juli 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Resultaten SBO-OTP SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, maart 2017

Resultaten SBO-OTP SBO De Prinsenhof Apeldoorn. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, maart 2017 Resultaten SBO-OTP 2017 SBO De Prinsenhof Apeldoorn Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2017 Haarlem, maart 2017 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Afgelopen november 2016 hebben we een oudertevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders/verzorgers van onze school.

Afgelopen november 2016 hebben we een oudertevredenheidspeiling afgenomen onder de ouders/verzorgers van onze school. 19 januari 2017 Opbrengst Kerstmarkt Wij willen u namens alle kinderen en medewerkers van basisschool de Ruif en Stichting KIKA ( Kinderen Kankervrij ) hartelijk danken voor uw bezoek aan onze kerstmarkt.

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013

CBS Van Kampen Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juli 2013 CBS Van Kampen Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 PCBS De Vlieger Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden PCBS De Vlieger Percentage PCBS De Vlieger Percentage Alle scholen PCBS De Vlieger Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen

Nadere informatie