TERUMO BCT GEDRAGSCODE. Unlocking the Potential of Blood

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TERUMO BCT GEDRAGSCODE. Unlocking the Potential of Blood"

Transcriptie

1 TERUMO BCT GEDRAGSCODE Unlocking the Potential of Blood

2 INHOUDSOPGAVE MISSIE, VISIE, WAARDEN 6 PRINCIPES VAN ETHISCH GEDRAG 8 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ELKAAR 12 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ONS BEDRIJF 16 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MELDEN VAN VERMOEDELIJKE OVERTREDINGEN 22 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ONZE KLANTEN 26 REKENSCHAP OP DE MARKT EN TEGENOVER OVERHEIDSINSTANTIES 34 VERDELERS EN ONAFHANKELIJKE VERKOPERS 40 VENDORS EN LEVERANCIERS 42 RESPECT VOOR PROFESSIONELE GEZONDHEIDSZORGVERLENERS 46 COMPLIANCE-PROGRAMMA EN BESCHIKBARE BRONNEN 48 COMPLIANCE HOTLINE: OF

3 EEN BOODSCHAP VAN ONZE PRESIDENT EN CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN CHAIRMAN VAN DE BLOOD MANAGEMENT BUSINESS DAVID PEREZ President en CEO, Terumo BCT Chairman, Blood Management Business, Terumo Corporation Beste collega's, Al onze stakeholders medewerkers, eigenaars, beleggers, leveranciers, klanten en de patiënten aan wie we uiteindelijk onze diensten verlenen, en nog vele anderen rekenen op onze hoogkwalitatieve producten en diensten die aan hun behoeen voldoen en ze overtreffen. Ze vertrouwen er ook op dat wij ons ethisch gedragen, handelen met integriteit, betrouwbaar zijn, alle toepasselijke wetten kennen en naleven en zelfs ook maar de schijn van ongepastheid vermijden. Wij hebben de SAKURA Rules van Terumo Corporation als leidraad genomen voor het algemene ethische kader van Terumo BCT en daarbij ook onze eigen Terumo BCT Gedragscode ('de Code') geïmplementeerd. Samen weerspiegelen deze richtlijnen het professionalisme en de persoonlijke integriteit die we van al onze medewerkers verwachten. We streven ernaar een ethisch verantwoordelijke organisatie te zijn en dusdanig beschouwen wij deze Code als de grondslag voor alle zakelijke activiteiten en relaties van Terumo BCT. Ik verwacht dat elke werknemer de principes en richtlijnen op de volgende pagina's leert en navolgt. Deze richtlijnen verzekeren ons verdere succes, onze leiderschapspositie en reputatie als een wereldleider in bloedcomponent-, therapeutische aferese- en celtechnologieën. Hartelijk dank bij voorbaat om ons te helpen een eerlijke en verantwoordelijke marktleider te zijn, die leidt door het goede voorbeeld te geven. 4 5

4 MISSIE Wij verbeteren levens door innovatie, kwaliteit en diensten met onze bloedcomponent-, therapeutische aferese- en celtechnologieën. MET EEN FOCUS OP INNOVATIE EN KWALITEIT KUNT U ONS HELPEN PRODUCTEN EN DIENSTEN TE LEVEREN DIE TOONAANGEVEND ZIJN IN DE SECTOR OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID EN EFFICIËNTIE. VISIE Samenwerken voor betere levens ONZE VISIE Onze inspiratie. Wat ons drijft om te worden wat we willen zijn. ONZE MISSIE Ons fundamenteel doel, onze bestaansreden. ONZE WAARDEN De essentie van dat waarin we geloven. De grondslag van wie we zijn. WAARDEN Wij dragen zorg voor onze klanten, voor elkaar en voor de patiënten die we uiteindelijk dienen. Uitmuntendheid Integriteit Initiatief Respect Communicatie Kwaliteit Teamwerk Innovatie Leren 6 7

5 INTEGRITEIT Van alle medewerkers en business partners, inclusief verdelers, onaankelijke verkopers, vendors en leveranciers wordt verwacht dat ze de wet naleven en de moed hebben om de hoogste ethische normen trouw te blijven. Daarom is naleving van onze Code verplicht. Op het meest elementaire niveau betekent integriteit: correct handelen, ook wanneer niemand toekijkt. Zelfs wanneer het risico om gepakt of beboet te worden laag is, is integriteit de eerste prioriteit en het leidende principe bij alles wat we zeggen en doen. PRINCIPES VAN ETHISCH GEDRAG Onze stakeholders rekenen op ons voor hoogkwalitatieve producten en diensten die hun steeds veranderende behoeen vervullen en overtreffen. Ze vertrouwen er ook op dat wij ons ethisch gedragen. Als een minimum streven we ernaar om met integriteit te handelen, eerlijk te zijn, alle toepasselijke wetten te kennen en toe te passen, en alle schijn van ongepastheid te vermijden. EERLIJKHEID Onze inzet voor integriteit, persoonlijk respect en teamwerk berust op de eerlijkheid van medewerkers en business partners in alle communicatie en alle interacties met elkaar en met iedereen buiten het bedrijf, ongeacht of het gaat om klanten, overheidsinstanties of andere stakeholders. Enkel door eerlijkheid en oprechtheid zijn we in staat om onze waarden waar te maken, en verdienen we het nodige respect en het vertrouwen om onze missie te vervullen. KENNIS EN NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN Ieder van ons moet alle vereisten van de wet- en regelgeving van toepassing op Terumo BCT zorgvuldig in acht nemen. Een overtreding door een enkele medewerker kan grote schade toebrengen aan onze reputatie en ons vermogen om onze activiteiten voort te zetten. Ethische misstappen kunnen de inspanningen en verworvenheden van heel wat andere medewerkers in het gedrang brengen. Bovendien doen overheidsinstanties steeds meer aan strenge handhaving van relevante wetten door krachtige vervolging van bedrijven en hun medewerkers, door heffing van zware straffen en boetes en, in extreme gevallen, gevangenisstraffen. 8 COMPLIANCE HOTLINE: OF 9

6 Onze verplichting tot wetmatig gedrag vereist dus dat elk van ons de elementaire vereisten van de wet-en regelgeving kent en begrijpt die specifi ek van toepassing is op onze sector en specifi eke functie. BIJVOORBEELD: Verkoop- en marketingpersoneel moet op de hoogte zijn van de elementaire principes van eerlijke concurrentie- of antitrustprincipes, zoals het verbod op markttoewijzingen, claims en prijsafspraken. Productiemedewerkers moeten de milieu- en veiligheidsreglementering kennen die van toepassing is op hun productieactiviteiten. Personeelsmanagers moeten vertrouwd zijn met de relevante arbeidswetgeving in hun respectieve ambtsgebieden. Als een wereldbedrijf moeten we er rekening mee houden dat onze activiteiten in een bepaald land kunnen worden beïnvloed door de wetgeving van een ander land, waaronder ook wetten die van toepassing kunnen zijn buiten de grenzen van het land zelf, zoals de Amerikaanse wetgeving op de internationale corruptie, de Foreign Corrupt Practices Act, en de Britse anticorruptiewet, de Bribery Act van In dergelijke gevallen zullen we onze medewerkers-collega's adviseren over deze wetten en de geschikte medewerkers in de juridische afdeling aanspreken om hen te helpen deze na te leven. DE SCHIJN VAN ONGEPASTHEID VERMIJDEN Er kunnen zich situaties voordoen waarin een voorgestelde gedragslijn niet onwettelijk is, maar wel te onduidelijk, of te moeilijk om het onderscheid tussen correct en niet-correct gedrag te maken. We moeten alle situaties vermijden die niet correct aanvoelen en we moeten de moed hebben om correct te handelen in relaties met onze klanten, business partners, vendors, leveranciers, regelgevende instanties en medewerkers-collega's. Als u twijfelt moet u uw manager of de andere bronnen die in deze Code vermeld staan, raadplegen om te bepalen wat de meest geschikte gedragslijn is. BELEID VAN NIET-VERGELDING Ons bedrijf volgt een beleid van niet-vergelding dat medewerkers aanmoedigt en vraagt problemen/twijfels inzake compliance te melden en te bespreken zonder vrees voor persoonlijke gevolgen. Het bedrijfsbeleid verbiedt intimidatie en/of vergelding tegenover iedere medewerker of andere persoon die te goeder trouw een vastgestelde of vermoedelijke overtreding van de wet of ons beleid rapporteert. Het bedrijf handhaa in de hoogst mogelijke mate en conform de toepasselijke wet- en regelgeving de vertrouwelijkheid van dergelijke meldingen van vastgestelde of vermoedelijke overtreding van de wet of van het beleid van Terumo BCT. Onze managers zijn speciaal verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de medewerkers die onder hun leiding of toezicht staan, deze Code begrijpen en naleven. Bij een vermoedelijke overtreding van de wet of van een beleidslijn van Terumo BCT, moeten ze onmiddellijk de geschikte actie ondernemen. Onze medewerkers kunnen bijleren via on-the-job-training, door toepasselijke bedrijfsbeleidslijnen door te nemen, educatieve presentaties bij te wonen, online trainingcursussen te volgen en door vragen te stellen. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen onze Code en een lokale wet- en regelgeving die restrictiever is, hee de lokale wet- en regelgeving voorrang. DENK ERAAN Zich ethisch gedragen betekent: Correct handelen ook als niemand toekijkt Eerlijk en oprecht zijn in alles wat we doen Alle toepasselijke wetten kennen en navolgen Elke schijn van ongepastheid vermijden 10 11

7 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ELKAAR VEILIGHEID De veiligheid en bescherming van ons personeel, van onze eigendom, uitrusting en voorraden kan alleen doeltreffend zijn indien ieder van ons meewerkt en helpt bij deze inspanning. We moeten allemaal goed zichtbaar onze badge dragen bij het binnenkomen van de bedrijfsgebouwen en terwijl wij ons bevinden op de locaties van Terumo BCT. Alle bezoekers moeten zich registreren bij de onthaaldesk en een bezoekersbadge dragen wanneer ze zich op bedrijfsterrein bevinden, zoals dit vereist is volgens de lokale praktijk van de kantoren. Bezoekers worden niet toegelaten op de locaties zonder de geschikte identifi catie-/toegangsbadge. GEZONDHEID EN VEILIGHEID We moeten alert zijn voor mogelijk onveilige omstandigheden en die onmiddellijk melden of corrigeren. Bovendien zetten het bedrijf en alle medewerkers zich in voor een werkomgeving die de gezondheid en veiligheid van iedereen beschermt. Deze verantwoordelijkheid zal voor ieder van ons iets anders betekenen, aankelijk van onze functie. Voor onze productiemedewerkers betekent dit alle toepasselijke beleidslijnen en procedures volgen in verband met het bedienen of hanteren van onze uitrusting op de productievloer. Voor anderen kan dit betrekking hebben op het melden van onveilige werkomstandigheden zodat de toestand kan worden verholpen. Training helpt ieder van ons om de veiligheidsprocedures te begrijpen die van toepassing zijn op onze functies. Alle managers en supervisors zijn ervoor verantwoordelijk om voor adequate training te zorgen, ervoor te zorgen dat medewerkers de nodige uitrusting hebben om hun taak met succes uit te voeren, en dat alle veiligheidsen gezondheidsbeleidslijnen en -procedures worden gevolgd. GELIJKE KANSEN Het handhaven van onze reputatie als een favoriete werkgever is voor ons een prioriteit. We streven naar een gelijke behandeling van sollicitanten, zonder acht te slaan op ras, godsdient, geslacht, seksuele oriëntatie, leeijd, geboorteland, invaliditeit of militaire status. We baseren aanwervingsbeslissingen, inclusief selectie, ontwikkeling en compensatie, op de vaardigheden, deskundigheid, kwalifi caties en prestaties van de individuele persoon. We streven er ook naar om iedereen uitdagende kansen te bieden voor persoonlijke groei en doorgroei. 12 COMPLIANCE HOTLINE: OF 13

8 EEN RESPECTVOLLE WERKOMGEVING Persoonlijk respect, professionalisme en hoogstaande integriteitsnormen zijn essentiële eigenschappen die ons doorlopend succes als een ethische en professionele organisatie mogelijk maken, vrij van discriminatie en intimidatie. Wij verbieden uitdrukkelijk onwettelijke en/of oneerlijke discriminatie zoals gedefi nieerd in deze Code en in ons internationaal personeelsbeleid (Global Human Resources Policies). Wij verbieden onze medewerkers elk mondeling, schrielijk, fysiek of visueel gedrag dat onwelkom is en de werkomgeving van een andere medewerker verstoort of poogt te verstoren, of een intimiderende, vijandige of aanstootgevende werkomgeving creëert. Dit omvat ook gedrag van seksuele aard. EEN ONGESTOORDE WERKOMGEVING Wij zetten ons in voor een productieve werkomgeving die de gezondheid en veiligheid beschermt van alle medewerkers en anderen die zakendoen met ons. Medewerkers mogen niet onder invloed zijn van alcohol of drugs, deze gebruiken, bezitten, verdelen, verkopen, produceren of aankopen inclusief drugsparafernalia. Zij mogen verder ook niet onder invloed zijn van geneesmiddelen op het werk of wanneer zij oproepbaar zijn, een voertuig dat eigendom is of geleased wordt door het bedrijf bedienen of wanneer ze zich op bedrijfsterreinen bevinden. Drugs worden als illegaal beschouwd als hun gebruik verboden of beperkt is door de wet. Wij verbieden het gebruik van alcohol op onze locaties, inclusief bedrijfsgebouwen, parkeerplaatsen, terreinen en parken, behalve wanneer het bedrijf alcohol aanbiedt in verband met een werkgerelateerd evenement. Supervisors moeten vooraf formele goedkeuring krijgen van het bevoegde hoger management, wanneer alcohol wordt aangeboden op een door het bedrijf gesponsord evenement. GEWELDVRIJE WERKPLAATS Wij zetten ons in voor een veilige en beveiligde, geweldvrije werkplaats voor onze medewerkers en wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om dit te garanderen. Wij verbieden uitdrukkelijk het bezit of de bewaring van wapens in de werkplaats, betrokkenheid van medewerkers bij geweld in welke vorm ook, dreiging met geweld, of pesterij of intimidatie in het gedrag of de communicatie in de werkplaats. DENK ERAAN Onze verantwoordelijkheden tegenover elkaar opnemen betekent: Beveiligen van personeel, eigendom, uitrusting en voorraden Voor een omgeving zorgen die de gezondheid en veiligheid van medewerkers beschermt Naleven van de gelijke-kansenwetgeving Verbod op onwettige en oneerlijke discriminatie Het handhaven van een hindernisvrije werkomgeving 14 15

9 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ONS BEDRIJF VERMIJDEN VAN BELANGENVERMENGING Wij moedigen alle medewerkers aan om actieve deelnemers te worden binnen hun gemeenschappen via deelname en steun aan lokale organisaties en/of projecten. In bepaalde gevallen kan door deze externe activiteiten belangenvermenging ontstaan. Medewerkers moeten persoonlijke belangen vermijden die indruisen tegen de belangen van het Bedrijf, of die onze zienswijze of ons gedrag kunnen beïnvloeden bij het uitvoeren van onze verplichtingen. Dit betekent heel eenvoudig dat geen enkele medewerker een zakelijke, fi nanciële of andere relatie mag hebben met onze business partners, leveranciers, vendors, klanten of concurrenten, die onze onaankelijkheid in het gedrang kan brengen. Met andere woorden, we mogen tijdens de werkuren niet onze eigen zakelijke belangen dienen en we mogen geen voorzieningen van Terumo BCT of andere bedrijfsmiddelen van Terumo BCT gebruiken om onze externe persoonlijke zakelijke belangen na te streven. U mag geen zaken doen in naam van Terumo BCT met verwanten of een rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks uw eigendom is, of eigendom van een verwante of een andere persoon met wie u een hechte persoonlijke relatie hebt, zonder deze relatie eerst aan een supervisor bekend te maken, schrielijke toestemming voor deze zakelijke activiteit te verkrijgen en alle toepasselijke beleidslijnen en procedures van Terumo BCT na te leven. Zelfs wanneer er geen eigenlijke belangenverstrengeling bestaat, kan de schijn ervan schade toebrengen aan onze reputatie, want dit kan het vertrouwen onder medewerkers ondermijnen en ons het respect kosten van onze klanten, potentiële klanten, en anderen in de gezondheidszorgsector. We verwachten dat iedereen zich met grote zorg en aandacht aan deze Code en onze beleidslijnen zal houden en twijfelgevallen zal oplossen door advies te vragen aan onze managers en, wanneer vereist volgens het beleid van Terumo BCT, toestemming van Terumo BCT te verkrijgen.? VRAAG: Ik werd uitgenodigd om in de raad van bestuur te zetelen van een belangengroep waartoe patiënten behoren die met onze hulpmiddelen worden behandeld. Mag ik deze benoeming aanvaarden? ANTWOORD: Voordat u de positie aanvaardt moet u uw benoeming volledig bekendmaken aan uw manager en zijn of haar toestemming krijgen. Bovendien moet u er ook voor zorgen dat de patiëntenbelangengroep volledig op de hoogte is van uw functie bij Terumo BCT en geen bezwaar hee tegen een mogelijke schijn van belangenvermenging. 16 COMPLIANCE HOTLINE: OF 17

10 GA MET BEDRIJFSMIDDELEN OM ALSOF U DE EIGENAAR BENT Het Bedrijf vertrouwt ons heel wat Terumo BCT-bedrijfsmiddelen toe, zoals technologie, fi nanciële middelen, uitrusting en informatie. We moeten Terumo BCT-bedrijfsmiddelen gebruiken om legitieme zakelijke doeleinden na te streven in naam van Terumo BCT, en bedrijfsmiddelen van Terumo BCT met dezelfde zorg behandelen als onze persoonlijke eigendommen. We moeten allen onze bedrijfsmiddelen beveiligen en beschermen tegen misbruik, schade, diefstal, contaminatie en onrechtmatige gebruikers. HANDEL MET VOORKENNIS (INSIDERTRADING) We zijn een dochteronderneming van Terumo Corporation, een beursgenoteerd bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld op de beurs van Tokio. Als een beursgenoteerde onderneming voert Terumo Corporation een insidertrading-beleid dat medewerkers verbiedt om aandelen van Terumo Corporation te verhandelen terwijl zij in het bezit zijn van belangrijke informatie over Terumo Corporation, Terumo BCT of enig ander verbonden bedrijf indien deze specifi eke, koersgevoelige informatie geen publieke informatie is. Hetzelfde verbod is ook van toepassing op het verhandelen van aandelen van een ander bedrijf (bv. van een klant, leverancier of andere business partners) gebaseerd op niet-publieke informatie verworven tijdens het uitoefenen van onze functie bij Terumo BCT. Het insidertradingbeleid van Terumo Corporation staat in de SAKURA Rules, die de medewerkers moeten doornemen naast de andere informatiebronnen over compliance die in deze Code worden vermeld. BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE ZAKELIJKE INFORMATIE Wij moeten de vertrouwelijke informatie van Terumo BCT beschermen en met de grootst mogelijke zorg omgaan met de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens van onze medewerkers-collega's, proefpersonen in klinische onderzoeken, klanten, vendors, en van donors en patiënten van onze klanten. We mogen deze informatie uitsluitend beheren en gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, onze interne beleidslijnen en procedures en onze contractuele verplichtingen. Elke medewerker moet ook alle vertrouwelijkheidsverplichtingen nakomen die de medewerker eventueel overeengekomen is met een vorige werkgever of andere derden. Het is niet onze bedoeling om vertrouwelijke informatie te verwerven via oneigenlijke middelen. Vertrouwelijke informatie omvat niet-publieke informatie over medewerkers, klanten, proefpersonen in klinische onderzoeken, business partners, vendors, leveranciers en aandeelhouders, informatie die ons vermogen om onze zakelijke doestellingen te bereiken, kan aantasten en informatie die eigendom is van of verstrekt wordt door derden. Misbruik of onrechtmatige vrijgave van dergelijke informatie aan derden (inclusief vrienden en familieleden) kan uiterst schadelijk zijn voor onze zakelijke activiteiten en aanzienlijke fi nanciële schade berokkenen.? VRAAG: Een collega die een goede vriend is, hee het bedrijf verlaten om voor een start-up te werken in een andere sector. Ze hee me gevraagd om haar voorbeelden van verschillende bedrijfsdocumenten te sturen. De documenten bestaan reeds geruime tijd, en gaan allemaal over interne procedures. Het nieuwe bedrijf is geen concurrent; mag ik voldoen aan haar verzoek? ANTWOORD: Behalve wanneer de documenten publiek beschikbaar zijn, mogen ze niet worden gedeeld met een voormalig medewerker. Denk eraan dat de beschikbaarheid van een document of informatie op ons intern intranet (bijvoorbeeld: myworknet of op een Terumo BCT SharePoint site) niet betekent dat het om publiek beschikbare documenten of informatie gaat. Het feit dat de voormalige collega een functie hee bij een nietconcurrerend bedrijf, verandert niets aan de zaak. Bovendien moeten we opletten geen documenten of informatie publiek beschikbaar te maken wanneer we onder een vertrouwelijkheidsverplichting staan. De maatregelen die we nemen om onze confidentiële informatie te beschermen zijn (niet gelimiteerd tot): Onze business partners en onze bezoekers moeten een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. Gebruik van wachtwoorden op onze laptops en mobiele toestellen Gevoelige persoonsgegevens worden opgeborgen in archiefruimten. Wat we vrijgeven blij beperkt tot zaken die noodzakelijk en geschikt zijn voor de andere partij. Onze vertrouwelijke gesprekken voeren we op een privé- of rustige plek waar anderen niet kunnen horen wat we zeggen.? VRAAG: Waarom vragen we niet aan de controleurs van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om onze geheimhoudingsverklaring voor bezoekers te ondertekenen? ANTWOORD: Aan vertegenwoordigers van onze regelgevende instanties, zoals de FDA, vragen we niet om geheimhoudingsverklaringen te ondertekenen, omdat zij wettelijk gerechtigd zijn om ons aan een audit te onderwerpen en omdat er bepaalde regelgevende FDA-specifi eke beveiligingen van toepassing kunnen zijn. Alle bezoekers moeten zich echter wel aanmelden bij onze onthaaldesk en worden tijdens hun bezoek begeleid door een medewerker

11 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Wij zetten ons in voor de bescherming van alle persoonsgegevens die worden verzameld of bewaard in de loop van onze zakelijke activiteiten, zowel van onze medewerkers-collega's, als van professionele gezondheidszorgverleners en proefpersonen; we doen dit door strenge normen inzake gegevensbescherming toe te passen in al onze activiteiten wereldwijd. We zullen alle toepasselijke gegevensbescherming- en privacywetgeving naleven in de landen waar we dergelijke informatie verzamelen en bewaren. Persoonsgegevens verzamelen en bewaren wij slechts in de mate waarin dat nodig is voor rechtmatige zakelijke activiteiten, personeelsaangelegenheden of wetenschappelijke doeleinden, of om te voldoen aan de wettelijke eisen. We mogen enkel persoonsgegevens met derden delen indien zij legitiem in kennis moeten worden gesteld van deze informatie en alleen wanneer wij er redelijkerwijs van verzekerd worden dat zij de informatie naar behoren zullen beschermen, indien vereist bij wet. MEDIA Medewerkers van Terumo BCT mogen niet met de media spreken en geen informatie over het Bedrijf aan de media doorgeven, tenzij ze hiervoor specifi ek toestemming hebben gekregen van de VP Global Marketing and Corporate Communications. Dit geldt voor alle schrielijke en mondelinge communicatie over Terumo BCT, Terumo Corporation, verbonden bedrijven van Terumo, of over de zakelijke activiteiten, producten, administratie, productie, kwaliteit, klanten, klinische onderzoeken, onderzoek, patiënten, leveranciers, of business partners van een dergelijke rechtspersoon. Bovendien moeten alle verklaringen over partnerschappen en samenwerking met derden, en elke onderschrijving, goedgekeurd zijn door de VP Global Marketing and Corporate Communications. CORRECTE COMMUNICATIE Open en eerlijke communicatie staat centraal in onze bedrijfscultuur en is van kritiek belang voor ons succes als een wereldwijde organisatie. Het maakt ons sterker bij het nastreven en verwezenlijken van onze missie, visie en waarden. Daarom manen we alle medewerkers aan: tot voorzichtigheid bij communicatie via memoranda, presentaties, brieven, s en andere correspondentie te vermijden om communicatie te verzenden in haast of woede niet te vergeten dat alle communicatie later kan worden doorgenomen en mogelijk verkeerd begrepen of geïnterpreteerd door de media, een regelgever, een concurrent of een andere persoon die niet met de context of het doel van het document vertrouwd is RAPPORTERING EN BOEKHOUDING Alle fi nanciële verslagen en boekhouding dienen te worden bijgehouden en voorgelegd overeenkomstig de relevante boekhoudkundige normen vastgelegd door de raad van bestuur van Terumo BCT, en op zodanige wijze dat ze een nauwkeurige beschrijving geven van onze ware fi nanciële toestand, resultaten en de ware aard van onze zakelijke transacties, activa en passiva. Wij streven naar open, eerlijke, relevante, tijdige, nauwkeurige en verstaanbare kennisgeving. REISKOSTEN EN ZAKELIJKE UITGAVEN Van de medewerkers wordt verwacht dat ze hun zakelijke uitgaven volledig en nauwkeurig noteren in onkostendeclaraties overeenkomstig onze beleidslijnen en procedures. Maaltijden en reiskosten die op onkostendeclaraties worden vermeld moeten een legitiem zakelijk doel hebben en mogen niet overdadig of extravagant zijn. Al deze zakelijke uitgaven moeten conform onze beleidslijnen en procedures zijn en met de nodige documentatie worden ondersteund. WERKGERELATEERDE BOETES, TENLASTELEGGINGEN EN VEROORDELINGEN Wanneer en indien aan een werknemer persoonlijk een werkgerelateerd straaar feit ten laste wordt gelegd, moeten we de zaak onmiddellijk melden aan de afdeling Personeelszaken en aan de compliance officer. DENK ERAAN Onze verantwoordelijkheden opnemen tegenover ons bedrijf betekent: Vermijden van belangenvermenging Bedrijfsmiddelen uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruiken Verbieden van alle vormen van handel met voorkennis (insidertraining) Beschermen van vertrouwelijke zakelijke informatie Beschermen van persoonsgegevens Alle mediaverzoeken via de geschikte kanalen voorleggen Open en eerlijke communicatie Correcte rapportering en boekhouding Documenteren van reiskosten en aan reizen gerelateerde kosten Rapporteren van alle werkgerelateerde straare feiten 20 21

12 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MELDEN VAN VERMOEDELIJKE OVERTREDINGEN ZELF NAAR VOOR TREDEN Telkens als een medewerker of business partner niet aan onze ethische en wettelijke verplichtingen voldoet, kan dit ons Bedrijf en onze medewerkers ingrijpend en nadelig raken. Sancties en repercussies van onrechtmatig gedrag kunnen vernietigend zijn, want onze reputatie staat op het spel. Daarom bevelen we elke medewerker sterk aan alle werkelijke of schijnbare overtredingen van onze wettelijke of ethische normen aan ons te melden, in de mate waarin dit bij wet is toegestaan, zodat de situatie kan worden onderzocht en aangepakt. Dit geldt voor alle voorvallen waarbij iemand vermoedt, maar niet zeker is, dat een overtreding is gebeurd of aan het gebeuren is. Dit kan worden gemeld aan de directe manager van een medewerker of zoals beschreven in de onderstaande rubriek. MIDDELEN VOOR HET TER DISCUSSIE STELLEN EN RAPPORTEREN VAN PROBLEMEN Punten van bezorgdheid dienen ter discussie te worden gesteld met onze directe managers. Indien u, om welke reden ook, uw manager niet graag benadert, kunt u ook spreken met, of uw bezorgdheid melden aan: ieder lid van het Senior Management Team de compliance officer de afdeling Compliance via onze algemene inbox: de Compliance Hotline Problemen kunnen anoniem worden gerapporteerd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Rapporteer problemen online door op het rapporteringsportaal te klikken: het bevindt zich op de pagina Compliance Department op myworknet. U kunt ook gebruikmaken van de gratis telefoonnummers die er vermeld staan. In de Verenigde Staten en Canada kunt u gratis bellen naar: of toegang krijgen tot de hotline via internet: iedere medewerker van de juridische afdeling uw businesspartner in de afdeling Personeelszaken 22 COMPLIANCE HOTLINE: OF 23

13 NIET-VERGELDING EN VERTROUWELIJKHEID Om ervoor te zorgen dat medewerkers geen probleem hebben met het rapporteren van problemen of twijfels, verbieden we intimidatie en/of vergelding tegenover iedere medewerker of andere persoon die te goeder trouw een vastgestelde of vermoedelijke overtreding van de wet of ons beleid rapporteert. Ook zal in alle gevallen de vertrouwelijkheid worden gehandhaafd in de mate waarin dit mogelijk is onder de wet- en regelgeving en de mate waarin Terumo BCT het probleem moet onderzoeken. Elke supervisor of manager die zich inlaat met enige vorm van vergelding tegen een individuele persoon, of dit door de vingers ziet, in antwoord op een te goeder trouw ingediende rapportering van een overtreding, zal aan ernstige correctieve of disciplinaire actie worden onderworpen.? VRAAG: Er vindt een onderzoek plaats in mijn afdeling. Een van mijn collega's hield me tegen in de gang om over de situatie te praten. Ze zei dat ze niet wilde praten met de persoon die de melding had gedaan, omdat ze boos was over alle problemen die dit veroorzaakt had. Wat moet ik doen? ANTWOORD: Zeg haar dat het niet passend is de situatie te bespreken. Herinner uw collega eraan dat iedereen het recht hee een situatie te melden die hij of zij als verkeerd beschouwt, en dat een weigering om met iemand te spreken kan worden beschouwd als een daad van vergelding, wat tegen ons beleid indruist. Als u merkt dat deze persoon de persoon die de melding hee gedaan, opzettelijk mijdt, of anderen aanzet om dit te doen, moet u de situatie aan de onderzoekers of uw manager melden. DENK ERAAN Rapporteren van vermoedelijke overtredingen van de Code betekent: rapporteren van elke eigenlijke of schijnbare overtreding van wettelijke of ethische normen problemen aankaarten met een manager of via andere beschikbare kanalen verbieden van pesterijen of vergelding tegenover iemand die te goeder trouw rapporteert 24 25

14 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ONZE KLANTEN Medewerkers van Terumo BCT bevinden zich overal ter wereld, zodat we in nauw contact kunnen blijven met onze klanten, waar ze zich ook bevinden. Door open, eerlijke en transparante relaties met onze klanten en anderen op het terrein, brengen we meer waarde aan voor onze klanten, onze sector en uiteindelijk voor de patiënten die de focus van onze dienstverlening zijn. Een goed beheer van onze relaties met de hoogste graad van integriteit is de sleutel voor het succes van ons Bedrijf en een essentieel onderdeel van ons concurrentievoordeel. We hebben een aantal beleidslijnen en procedures ingesteld die ons zullen helpen doorheen onze sterk gereguleerde en aan kritische doorlichting onderworpen bedrijfssector te navigeren. Net zoals anderen in de sector van de medische hulpmiddelen, streven wij naar legitimiteit, transparantie, onaankelijkheid en adequaatheid Wij erkennen dat heel wat van onze klanten zelf onderworpen zijn aan specifi eke regelgeving van hun eigen professionele of vergunningverlenende instanties, en dat wij hun regels moeten respecteren. De volgende punten zijn bedoeld als richtlijn voor het identifi ceren en behandelen van een reeks mogelijke moeilijke ethische kwesties en problemen die in de loop van uw relaties kunnen rijzen. Aanvullende informatie en begeleiding zijn te vinden in ambtsgebied- en regiospecifi eke beleidslijnen en procedures en waarschuwingen, en zullen op de Compliance pagina van ons intranet, myworknet, worden geplaatst. Het doel van de Compliance afdeling is onze medewerkers te assisteren bij het volgen van onze beleidslijnen en deze Code. In bepaalde gevallen waar deze Code, inclusief gerelateerde beleidslijnen en procedures, geen beschrijving gee van de situaties waarmee wij te maken krijgen, dienen medewerkers hun managers, een businesspartner van de afdeling Personeelszaken, een lid van het Senior Management Team, de compliance officer of de juridische afdeling te raadplegen. MAALTIJDEN, ENTERTAINMENT EN RECREATIE Behalve in een aantal beperkte omstandigheden, mogen we geen betaling van maaltijden, entertainment of recreatie aanbieden aan klanten. De hoofdreden is dat deze handelingen kunnen worden beschouwd als betaling voor zakelijke doorverwijzingen of een andere vorm van compensatie in overtreding van verschillende wetten. AANVAARDBARE MAALTIJDEN Om consequent te blijven met de door onze primaire sectorassociaties vastgelegde regels, kunnen we bij gelegenheid betalen voor bescheiden maltijden in verband met zakelijke bijeenkomsten of producttrainingsessies voor niet-medewerkers, op voorwaarde dat dit niet gebeurt om een zakelijke doorverwijzing of aanbeveling te verkrijgen. Raadpleeg het beleid inzake compliance op myworknet voor aanvullende informatie over restricties die mogelijk van toepassing zijn op maaltijden met klanten in uw ambtsgebied. 26 COMPLIANCE HOTLINE: OF 27

15 ? VRAAG: Wat moet ik doen wanneer mijn klant voor een zakendiner komt opdagen met zijn echtgenote? Mag ik voor de hele maaltijd betalen? ANTWOORD: Over het algemeen genomen is het antwoord neen. Hoewel we voor redelijke maaltijden in verband met zakelijke bijeenkomsten mogen betalen, mogen we niet betalen voor maaltijden aan bijvoorbeeld echtgenoten die geen werkelijk professioneel belang hebben in de zakelijke bijeenkomst. In dat geval moet u de situatie vooraf aan de klant uitleggen, hem op de hoogte stellen van ons beleid, en zeggen dat u voor de maaltijd van de echtgenote niet mag betalen. AANVAARDBARE EDUCATIEVE ARTIKELEN In de mate waarin dit door de toepasselijke wetgeving en het landspecifi eke beleid van het Bedrijf is toegestaan, mogen medewerkers bij gelegenheid aan klanten artikelen aanbieden die nuttig zijn voor patiënten of bloeddonors of die een waarlijk educatieve functie hebben, op voorwaarde dat deze artikelen niet worden gegeven om een zakelijke doorverwijzing of aanbeveling uit te lokken. Deze artikelen moeten beperkt blijven tot bijvoorbeeld abonnementen op medische tijdschrien, medische handboeken met een werkelijk educatief doel of zaken die nuttig zijn voor patiënten en bloeddonors, zoals bijvoorbeeld dekentjes voor bloedgevers. Medewerkers mogen geen geschenken aanbieden die door de klant voor niet-educatieve doeleinden kunnen worden gebruikt, of voor doeleinden die niet gerelateerd zijn aan patiënten of donors, bijvoorbeeld een dvd-speler of een MP3-player. ENTERTAINMENT EN RECREATIE. De deontologische code van onze primaire sectorverenigingen vermelden duidelijk dat hun leden-bedrijven geen enkele vorm van extern entertainment of recreatie mogen aanbieden aan professionele gezondheidszorgverleners die geen medewerkers-collega's zijn, zoals sportevenementen, golf-, ski-, jachtpartijen, bioscoop- of theaterproducties.? VRAAG: Ik weet dat onze Code ons verbiedt om professionele gezondheidszorgverleners uit te nodigen voor welke vorm van entertainment ook, zoals golf of skiën. Maar wat als we afspreken op de skipiste en we elk onze eigen skilitickets betalen? ANTWOORD: Inderdaad, wij mogen niet betalen voor entertainment van onze klanten. Maar u mag wel genieten van een dagje skiën met een klant als u elk voor uw eigen skilitickets betaalt. AANVAARDBARE GESCHENKEN DIE MOGEN WORDEN AANGEBODEN In de mate waarin dit door de toepasselijke wetgeving en het landspecifi eke beleid van het Bedrijf is toegestaan, mogen medewerkers bij gelegenheid aan klanten goedkope geschenken aanbieden die verband houden met de praktijk van de klant, nuttig zijn voor patiënten of een waarlijk educatieve functie hebben, op voorwaarde dat deze geschenken niet worden aangeboden om een zakelijke doorverwijzing of aanbeveling uit te lokken. Geld, geschenkenkaarten, cadeaubonnen, reischeques en andere liquide middelen, zijn niet geschikt om als geschenk aan te bieden en mogen niet aan klanten worden gegeven. In de Verenigde Staten zijn geschenken over het algemeen verboden, tenzij ze voldoen aan de criteria voor educatieve artikelen, zoals hierboven beschreven. Raadpleeg het beleid inzake compliance op myworknet voor aanvullende informatie over welke types goedkope geschenken in uw ambtsgebied toegestaan zijn.? VRAAG: Waarom mogen onze collega's in andere delen van de wereld artikelen met het logo of de merknaam van het Bedrijf als geschenk geven, zoals pennen en bekers, terwijl de collega's in de Verenigde Staten dat niet mogen? EDUCATIEVE ARTIKELEN EN GESCHENKEN Behalve in bepaalde beperkte omstandigheden, mogen medewerkers geen geschenken aanbieden aan klanten. Net zoals in het geval van maaltijden, entertainment en ontspanning, kunnen geschenken worden beschouwd als betaling voor zakelijke doorverwijzingen of een andere vorm van compensatie in overtreding van toepasselijke wetten. ANTWOORD: In de Verenigde Staten is Terumo BCT lid van AdvaMed en wij hebben verklaard dat wij de ethische gedragscode van AdvaMed zullen naleven. Onder de gedragscode van AdvaMed zijn geschenken zoals door u vermeld, verboden. Volgens de Code van AdvaMed en onze Code mogen wij echter wel educatieve artikelen of artikelen die nuttig zijn voor de patiënt, aanbieden aan onze klanten, bijvoorbeeld medische handboeken. SCHENKINGEN Wij doen geen schenkingen aan klanten, potentiële klanten of vendors of leveranciers die een onwettelijke of oneigenlijke invloed kunnen hebben op het besluitvormingsproces van de persoon die de schenking ontvangt. Bij verzoeken om een schenking te doen voor onderzoeks-, educatieve of andere charitatieve activiteiten, zullen we de toepasselijke wet- en regelgeving volgen zoals de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten, de anticorruptiewet van het Verenigd Koninkrijk, wetten die de betaling van steekpenningen verbieden, privacywetten en andere vergelijkbare wetten

16 AANVAARDBARE SCHENKINGEN Wij kunnen organisaties en/of programma's ondersteunen die klinisch onderzoek uitvoeren, waardevolle educatieve diensten leveren, patiënten ten voordeel strekken of andere legitieme charitatieve diensten die zich wijden aan missies of visies die stroken met de missie en visie van Terumo BCT. We kunnen ook subsidies of donaties verstrekken ter ondersteuning van noodhulp bij rampen of van fondsenwervingsevenementen van charitatieve instellingen of instellingen voor de openbare gezondheid, zoals bloedbanken of ziekenhuizen. Schenkingen mogen enkel gemotiveerd zijn door bonafi de onderzoek, educatieve, charitatieve of andere adequate doeleinden, en mogen enkel worden geschonken aan charitatieve organisaties met wettelijke bevoegdheid om ze in ontvangst te nemen of, in zeldzame gevallen, aan individuele personen die zich inzetten voor charitatieve activiteiten ter ondersteuning van dat doel. In geen geval mogen dergelijke schenkingen verband houden met het gebruik van onze producten of diensten in het verleden, heden of mogelijk in de toekomst. Alle verzoeken van klanten, prospectieve klanten, vendors en anderen voor schenkingen, moeten naar ons liefdadigheidscomité Terumo BCT Charitable Giving Committee worden doorgezonden, of naar andere comités of personen bevoegd voor het evalueren en goedkeuren van verzoeken voor toelagen of schenkingen Medewerkers mogen geen persoonlijke geldelijke middelen gebruiken voor dergelijke schenkingen met de bedoeling terugbetaling van de schenking te vragen aan Terumo BCT, want hierdoor wordt de schenking een bijdrage van Terumo BCT. Medewerkers mogen hun eigen tijd en geld vrij besteden aan liefdadigheidsdoelen van hun keuze. In sommige gevallen kan het Bedrijf zelfs een bedrag schenken ter waarde van de schenking door een medewerker. Verder kunnen medewerkers overwegen om bloed te geven in goedgekeurde bloedafname-instellingen, zelfs indien de instelling een klant is.? VRAAG: Onze Code staat het Bedrijf toe om toelagen en schenkingen toe te kennen aan bepaalde soorten instellingen, zoals bloedbanken. Onze lokale bloedbank organiseert een golfuitstap voor fondsenverwerving ter ondersteuning van haar charitatief doel en publieke bewustmaking over het belang van bloedgeven. Mogen wij dit evenement sponsoren via een schenking om medewerkers een foursome te laten spelen, en voor vermelding in het programma? ANTWOORD: Zelfs indien onze Code ons over het algemeen verbiedt te betalen voor golf als een vorm van entertainment voor onze klanten, zou het sponsoren van dit evenement ons wel toegestaan zijn, op basis van de onderliggende doelstelling. We mogen echter in onze foursome geen professionele gezondheidszorgverleners of klanten opnemen, want dan overtreden we onze Code. EDUCATIEVE CONFERENTIES VAN DERDEN We zijn van mening dat bonafi de onaankelijke, educatieve, wetenschappelijke of beleidsvormende conferenties bijdragen aan de wetenschappelijke kennis, de medische vooruitgang en het verstrekken van doeltreffende gezondheidszorg. Hieronder vallen specifi ek conferenties gesponsord door nationale, regionale of medisch-specialistische verenigingen of door geaccrediteerde verstrekkers van voortgezette medische opleidingen. Af en toe kunnen we aan deze conferenties op verschillende manieren onze steun verlenen, bijvoorbeeld door het toekennen van toelagen aan een opleidingstituut, organisatoren van conferenties of andere instellingen om studenten geneeskunde, artsen in opleiding, leden van medische beroepsverenigingen en andere geschikte professionele gezondheidszorgverleners te laten deelnemen, door het toekennen van toelagen aan de organisatoren van conferenties voor gedeeltelijke dekking van de conferentiekosten.? VRAAG: Een klantenorganisatie hee gevraagd een van zijn professionele gezondheidszorgverleners te sponsoren om een medische conferentie bij te wonen in een ander land. Is dit toegestaan? ANTWOORD: Dit type activiteit is een alledaagse aangelegenheid in heel wat delen van de wereld buiten de Verenigde Staten. In de meeste gevallen wordt sponsorschap verstrekt aan de instelling, en selecteert de instelling volgens eigen criteria de personen die de conferentie zullen bijwonen. Het moet ook gaan om een bonafi de educatieve conferentie. Medewerkers moeten overleggen met de juridische afdeling en de lokale wet- en regelgeving toetsen, voordat ze akkoord gaan met een dergelijk sponsorschap. In de veronderstelling dat de lokale wetgeving sponsorschap toestaat, is het mogelijk dat dit wordt toegestaan, op voorwaarde dat ons beleid inzake compliance en de codes van de toepasselijke sectorassociaties worden nageleefd. Bovendien kunnen we educatieve conferenties van derden ondersteunen in de vorm van fi nanciering aan de conferentieorganisator voor verblijfskosten, redelijke honoraria en uitgaven voor docenten, en de aankoop van advertentie- of standruimte voor displays van het Bedrijf op conferenties. Al deze steun moet conform de toepasselijke codes van sectorassociaties en de toepasselijke wetgeving worden verleend. Wij zullen geen steun verlenen aan educatieve conferenties om onze producten op een oneigenlijke manier te promoten of de aankoopbeslissingen van de klant te beïnvloeden

17 AANVAARDBARE DIENSTENOVEREENKOMSTEN Wij weten hoe belangrijk het is om op diverse momenten van de diensten van deskundigen in de sector (die ook onze klanten kunnen zijn) gebruik te maken voor klinische onderzoeken met onze producten, het vertegenwoordigen van onze producten en diensten, of het verlenen van diensten die wij zelf alleen niet kunnen aanbieden. Verder weten wij ook dat we soms het advies en de raad van deskundigen uit de sector moeten inwinnen om ons te assisteren bij het voltooien van onze missie. Het inhuren van deskundigen in de sector, hetzij als onderzoekers voor klinische onderzoeken, hetzij als sprekers, adviseurs, consultants of op enige andere wijze, kan indruisen tegen de wetten op interacties tussen producenten van medische hulpmiddelen en hun klanten en met professionele gezondheidszorgverleners. Bijgevolg hebben wij regels en procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat alle overeenkomsten met klanten, gezondheidszorgverleners of andere deskundigen uit de sector, aan de wettelijke vereisten voldoen, waaronder: Dienstenovereenkomsten worden enkel gesloten wanneer een legitiem doel voor de diensten vooraf wordt geïdentifi ceerd en gedocumenteerd Dienstenovereenkomsten, opgesteld en ondertekend door de partijen, beschrijven alle te leveren diensten, met een kopie van het onderzoeksprotocol waar van toepassing Dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun kwalifi caties en expertise voor het geïdentifi ceerde doel, en mogen niet worden geselecteerd op basis van mogelijke toekomstige zakelijke aankopen of verwijzingen Alle compensatie wordt betaald tegen de reële marktwaarde van de geleverde diensten en staat geenszins in verband met de volumes of waarde van onze producten die door de dienstverlener worden gebruikt. Raadpleeg regio-specifieke beleidslijnen en procedures om na te gaan welke andere types van beperkingen van toepassing kunnen zijn op relaties van deze aard.? VRAAG: Een klant hee ons gevraagd een gedetailleerde medische presentatie te geven over therapeutische plasma-uitwisseling. Wij hebben helaas geen medewerkers met de nodige expertise om aan dit verzoek te voldoen. Mogen wij een arts met de nodige deskundigheid op dit gebied inhuren om de presentatie te geven, hoewel deze arts ook werkt voor een organisatie die bij ons klant is? ANTWOORD: Ja, wij mogen externe deskundigen inhuren als sprekers om informatie te leveren DENK ERAAN Verantwoordelijke interactie met klanten betekent: het onderhouden van eerlijke en transparante relaties zich houden aan regels bij betalingen voor maaltijden, entertainment en recreatie waarvoor wij niet gekwalifi ceerd zijn. De zakelijke nood aan een dergelijke regeling moet echter vooraf vermijden van het aanbieden van geschenken gedocumenteerd zijn en duidelijk in een schrielijke overeenkomst worden vermeld. Alle compensatie aan de dienstverlener moet beantwoorden aan de reële marktwaarde voor dergelijke diensten. Daar educatieve artikelen enkel aanbieden in een passende situatie de spreker in werkelijkheid bij de presentatie zal optreden als onze agent, moet de spreker onze Code bedrijfsdonaties enkel voor goedgekeurd onderzoek, opleiding of liefdadigheid naleven en het presentatiemateriaal overeenkomstig onze procedures vooraf laten nakijken, om ondersteuning van educatieve conferenties van derden volgens de toepasselijke codes en wetten zekerheid te hebben dat alle beweringen correct zijn en ondersteund worden door wetenschappelijk bewijs. alle dienstenovereenkomsten met derde-dienstverleners reguleren 32 33

18 REKENSCHAP OP DE MARKT EN TEGENOVER DE OVERHEIDSINSTANTIES PREVENTIE VAN OMKOPERIJ EN CORRUPTIE Wij zetten ons in voor het voorkomen van omkoperij en leven de anticorruptiewetgeving na van alle ambtsgebieden waar we actief zijn. Deze wetten omvatten niet alleen de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten en de anticorruptiewet in het Verenigd Koninkrijk, maar ook lokale anticorruptiewetten, wetten inzake - en internetfraude en wetten inzake afpersing. Heel wat van deze wetten, zoals de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten en de anticorruptiewet in het Verenigd Koninkrijk, zijn van toepassing op activiteiten die zich afspelen buiten de grenzen van de landen waar de wetten van kracht zijn; elke werknemer wereldwijd moet dus op de hoogte zijn van deze wetten en ze naleven. Bijgevolg mag geen enkele medewerker, rechtstreeks noch onrechtstreeks, noch via een business partner of andere derde, enige betaling doen, of omkoopsom of steekpenningen betalen, noch een ongepast fi nancieel voordeel aanbieden aan enige persoon, privéburger of functionaris van een overheid, noch aan een onder het gezag van de overheid vallende rechtspersoon, noch aan een vertegenwoordiger van een politieke partij, een kandidaat voor een openbaar ambt, of de familieleden van een functionaris of een kandidaat, met als doel zakelijke activiteiten of andere diensten te winnen of te handhaven. Zakenmaaltijden, educatieve artikelen en geschenken, indien toegestaan, mogen enkel worden aangeboden aan overheidsfunctionarissen in naleving van ons beleid inzake beroepskosten, ons beleid inzake interacties met klanten en overheidsfunctionarissen, en de regels en regelgeving van de betrokken overheid of wetgevende autoriteit. Zakelijke activiteiten verworven via steekpenningen, omkoperij, ongepaste betalingen of voordelen of enige andere corrupte weg, berokkenen schade aan onze klanten, de patiënten die de eindgebruikers zijn van onze diensten, onze medewerkers, en onze reputatie voor kwaliteit en integriteit. Bijgevolg zal dit uiteindelijk ook schade berokkenen aan onze zakelijke vooruitzichten op de lange termijn.? VRAAG: Wat moet ik doen indien al onze concurrenten dure geschenken of zelfs geld aanbieden om de inkoper van een bloedbank te overtuigen hun producten aan te kopen in een competitieve aanbesteding? Als ik niet hetzelfde doe, raken we de business kwijt. ANTWOORD: Volgens David Perez, Terumo BCT President en CEO: het enige wat slechter is dan geen zaken, zijn slechte zaken. Zijn defi nitie van slechte zaken omvat alle business die binnengehaald wordt met omkoperij en andere corrupte middelen. Als u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, neem contact op met uw manager en/of de juridische afdeling. 34 COMPLIANCE HOTLINE: OF 35

19 EERLIJKE CONCURRENTIE Wij respecteren de principes en regels van eerlijke concurrentie en leven de toepasselijke concurrentie- en antitrustwetten na. Deze wetten zijn van toepassing op alle zakelijke regelingen, en ook op zakelijk gedrag in het algemeen. De wetgeving inzake eerlijke concurrentie is complex. Overtredingen van deze wetten kunnen leiden tot zware boetes voor ons Bedrijf (boetes en schadeloosstelling tot driemaal de economische schade) en onze medewerkers (substantiële boetes en mogelijk gevangenisstraf). Het is uiterst belangrijk alle overeenkomsten (zowel mondelinge als schrielijke) met concurrenten of met andere derden, die een negatief effect kunnen hebben op de concurrentie, vooraf te laten nakijken en goedkeuren door de juridische afdeling. Misbruik van een dominante marktpositie voor een specifi ek product is ook onwettelijk. Wij mogen onze dominante marktpositie niet uitbuiten ten koste van leveranciers of klanten, noch afspraken maken met concurrenten. De juridische afdeling moet speciale aandacht besteden aan marktstrategieën en -praktijken in markten waar we een sterke speler zijn. INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN Wij maken gebruik van een brede waaier aan instrumenten voor communicatie over ons bedrijf en onze producten. De instrumenten omvatten zowel vergaderingen met onze verkopers en activiteiten op beurzen en medische conferenties, als de website van ons bedrijf. Welke methode ook wordt toegepast, wij moeten nauwkeurig, doeltreffend en op een passende manier communiceren. De informatie die wij verstrekken voor veilig gebruik van onze producten, hetzij via publicaties en promotiemateriaal, hetzij in antwoord op ontvangen vragen, moet steunen op wetenschappelijk bewijs en goedgekeurd zijn via onze vastgelegde controle- en goedkeuringsprocedures. Medewerkers mogen onze gereguleerde producten enkel promoten voor hun goedgekeurd gebruik. De concurrentiewetgeving en antitrustautoriteiten zijn uiterst waakzaam voor alle overleg tussen concurrenten met betrekking tot prijsafspraken, toewijzing van klanten, beperkingen op productie of aanbod of andere voorwaarden van aankoop en verkoop. Medewerkers mogen zich niet inlaten met discussies met concurrenten over deze punten. De veiligste manier van handelen is ontmoetingen met een concurrent te vermijden, tenzij het doel en het voorwerp van de samenkomst vooraf goedgekeurd werd door de juridische afdeling. Denk eraan: zelfs de meest onschuldige gesprekken kunnen door derden verkeerd worden geïnterpreteerd. Medewerkers mogen echter wel deelnemen aan sectorassociaties (op voorwaarde dat de persoon niet aan verboden discussies deelneemt) en mogen samenwerken met concurrenten ter informatie van de overheid over zaken in verband met kosten en terugbetaling van de medische zorg die door de sector wordt verstrekt.? VRAAG: Op een professionele bijeenkomst waren enkele van mijn collega's uit verschillende bedrijven in gesprek over kosten en prijsstelling in onze sector. Iemand maakte een suggestie over wat men zou kunnen doen om de prijzen terug te brengen op een vorig niveau. Wat moet ik doen? ANTWOORD: Zeg aan uw collega's dat u niet aan de discussie kunt deelnemen. Dit type suggesties kan leiden tot gesprekken die indruisen tegen de concurrentie- en antitrustwetgeving. Bij het gesprek zijn vertegenwoordigers van meer dan één bedrijf betrokken, en indien het tot afspraken zou komen over het doorvoeren of onderzoeken van prijsveranderingen, kan dit worden beschouwd als samenspanning of prijsafspraken. In dit geval moet u aan iedereen duidelijk maken dat u niet wenst deel te nemen aan dit soort discussie. NALEVING IN DE HANDEL: TRADE COMPLIANCE Met fi erheid kunnen we zeggen dat onze producten worden verkocht in meer dan 120 landen wereldwijd. We moeten echter zorgvuldig alle wetten en regels naleven met betrekking tot import en export van onze producten. De wet- en regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en andere zijn complex en worden vaak gewijzigd. Bijvoorbeeld: de defi nitie van 'export' onder de wetgeving van de Verenigde Staten kan gesprekken omvatten waarbij een staatsburger van een ander land betrokken is, zelfs indien dit gesprek plaatsvindt in de Verenigde Staten

20 Wij hebben beleidslijnen en procedures ontwikkeld om deze problemen aan te pakken, en onze globale logistieke en juridische afdelingen werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de compliance in dit domein wordt gerespecteerd. Zeer belangrijk zijn het verbod op handel met landen die onder embargo of sancties staan, en het zakendoen met zogenaamde 'Restricted Persons'. Wij hebben bij verschillende gelegenheden bij de bevoegde instanties licenties aangevraagd en verkregen voor de verkoop van onze producten binnen zogenaamde embargolanden. Deze licenties werden meestal verleend onder relevante humanitaire uitzonderingen onder deze wetten. Men mag echter niet vergeten dat elk van deze licenties beperkt is in tijd en klantspecifi ek is. Met andere woorden, een licentie om een bepaald product aan een bepaalde klant te verkopen in een land onder embargo, gee ons niet het recht om al onze producten aan alle beschikbare klanten te verkopen in dat land. Overleg met de de globale logistieke en juridische afdeling voor dit soort transacties. DENK ERAAN Verantwoordelijkheid tegenover de sector en tegenover de overheid betekent: voorkomen van omkoperij en corruptie eerllijke concurrentie en naleven van de antitrustwetgeving nauwkeurig en passend communiceren over productinformatie naleven van alle wet- en regelgeving op import/export 38 39

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS Verklaring door alle bedrijfsleden van COCIR COCIR legt zich toe op het bevorderen van de medische wetenschap en het verbeteren van de patiëntenzorg. Als deelnemers

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden

Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden Informatiebeveiliging en privacy. In kleine stapjes zonder grote woorden 1 Programma 1. Waarom privacy er toe doet 2. Waar gaat privacy over 3. Bewust 6x Zorgvuldiger 4. Waar zitten de risico s 5. Vragen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie