UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014"

Transcriptie

1 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur op afstand Efficiënte verdeling van schaarse middelen: Goede communicatie Compensatiebeginsel doorontwikkelen In dit uitvoeringsplan is de indeling gehanteerd volgens de opbouw van het beleidsplan: in hoofdstuk 6 gaat het over Meedoen in Oostzaan ; in hoofdstuk 7 staat de ondersteuning van informele zorg centraal, de mantelzorg en het vrijwilligerswerk; in hoofdstuk 8 komt de toegang tot professionele zorg aan bod: preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders, verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning, verlening van voorzieningen aan mensen met een beperking, maatschappelijke- en vrouwenopvang, bevordering van OGGZ en bevordering van verslavingsbeleid. Leeswijzer Met betrekking tot de kolom financiering wordt bij inzet en budgetten uitgegaan van bestaande middelen. MEEDOEN IN OOSTZAAN Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid (Prestatieveld 1 Wmo) Stimuleren van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking. (Prestatieveld 5 Wmo) In Oostzaan leven inwoners mèt elkaar en naast elkaar, inclusief de kwetsbare mensen, zodat elke Oostzaner mee kan doen. Standaard kwaliteitsniveau adhv beeldkwaliteit voor beheer en onderhoud openbare ruimte. Bij inspectie elementenverharding specifieke opdracht extra aandacht voor looproutes senioren. Gladheidsbestrijding seniorenroutes naar voorzieningengebied. Aanvragen op grond van de WABO sluiten aan bij de openbare ruimte. Renovatieplan sporthal Oostzaan. Wijkzaken wijkzaken wijkzaken wijkzaken iom Standaarden die voor het wijkbeheer zijn ingesteld (betreft groen, grijs/ straten en blauw/ waterwegen) Inspectierapport met aanbevelingen over looproutes senioren met plan van aanpak Looproutes senioren zijn geïntegreerd in het plan gladheidsbestrijding Reductie van Wmo voorzieningen bij nieuwbouw of na renovatie. Sporthal als voorziening voor lokaal verenigingsleven en schoolgymnastiek tot Budget Openbare ruimte. Lening van 1

2 Vaststellen cultuurnota en uitvoeringsplan. Concrete invulling combinatiefuncties voor brede school, sport en cultuur. (Door)ontwikkelen van een vraaggericht activiteitenaanbod dat ontmoeting en contact stimuleert. Het betrekken van inwoners bij beleidsontwikkeling dmv burgerparticipatie. Procesoptimalisatie subsidieverstrekking. Ondersteunen voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en sociaal-cultureel werk door uitvoering subsidieverordening. Ontwikkelen van een langetermijnvisie tot en met 2040 op wonen, zorg en welzijn. Een integrale aanpak bij de ondersteuning van kwetsbare inwoners waarbij de doelstellingen van het participatiebeleid en de Wmo met elkaar zijn verbonden in overleg met sociale domein. Alle afdelingen binnen OVER. in samenwerking met gemeente aan SSO en subsidie voor rente en aflossing. Uitvoering is conform Uitvoeringsplan. Een divers aanbod aan naschoolse activiteiten onder coördinatie van de brede school. Afname van score eenzaamheid uit preventieve huisbezoeken. Continu Toename van score bij burgerpeiling (Waarstaatjegemeente) op Betrokkenheid van bewoners bij veranderingen in de buurt door de gemeente Proces uitvoering subsidieverordening Oostzaan 2011 is opnieuw ingericht Continu - Evaluatie subsidieregelingen. - Een gerubriceerd subsidieoverzicht met aantallen en bedragen. Visiedocument waarin de opgave vanuit de Wmo mbt wonen, welzijn en zorg is vastgelegd. Tussentijdse evaluatie van de kadernotitie participatie: Meedenken, meebeslissen en meedoen. Naast extra middelen via uitkering ook inzet van bestaand budget. Wmo budget. 2

3 INFORMELE ZORG IN OOSTZAAN Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. (Prestatieveld 4 Wmo) Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers om zo lang mogelijk te voorkomen dat Oostzaners in een te vroeg stadium afhankelijk worden van professionele zorg en/of van individuele verstrekkingen. Het stimuleren en ondersteunen van het bestaande vrijwilligerswerk in de zorg en welzijn ter bevordering van de kwaliteit. Beleid en Regie/ professionals uit het netwerk Continu - Een aanspreekpunt binnen gemeente - Kennisverbreding door organisatie themabijeenkomst per kwartaal - Jaarlijkse bedankactiviteiten - - Wmobudget. - Stimuleren om andere, meer flexibele vormen van vrijwilligerswerk te realiseren. Stimuleren tot een andere manier van matching van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Invulling geven aan een nieuwe wijze van vrijwilligerswerkonders teuning. Een integrale benadering met het reintegratiebeleid t.b.v. eventueel betaald werk. De zorglast van mantelzorgers verlichten om overbelasting te voorkomen. Inspelen op nieuwe manieren om meer Vrijwilligersorganisaties Oostzaan SHO Mantelzorgconsulente SMD Aanbod vrijwilligersactiviteiten sluit aan bij behoefte vrijwilliger Website vacaturebank (SHO, SMD). - Diverse professionele en vrijwilligersorganisaties maken gebruik van sociale media om vraag en aanbod af te stemmen Realisatie werkervaringsplek. - Evaluatie nieuwe invulling per Formaliseren professionele ondersteuning. Sociale zaken 2012 Implementatie Wijzigingsverordening Wet Werk en Bijstand Mantelzorgconsulente SMD SMD Mei Lokaal en regionaal aanbod voor ontmoetingsmogelijkheden. - Voorlichting en aanbod inzake respijtzorgvoorzieningen. - 10% Meer geregistreerde mantelzorgers. - sociale media als facebook, websites. - - Onderdeel prestatieafspraken SMD Wmobudget. Onderdeel prestatieafspraken SMD. Onderdeel prestatie- 3

4 mantelzorgers te bereiken. afspraken SMD. FORMELE ZORG IN OOSTZAAN: Preventieve ondersteuning van jeugdigen en ouders, verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning, verlening van voorzieningen aan mensen met een beperking, maatschappelijke- en vrouwenopvang, bevordering van OGGZ en bevordering van verslavingsbeleid. (Prestatievelden 2, 3, 6, 7, 8 en 9 van de Wmo) Iedere Oostzaner die niet zelfstandig kan deelnemen aan de samenleving, kan rekenen op wordt een vangnet van professionele zorg. Vormgeven van de 3D s: decentralisatie van de functie begeleiding binnen de AWBZ, Jeugdzorg en de invoering van de wet Werken naar Vermogen (WWNV). Stimuleren van vraaggestuurd werken door gesubsidieerde instellingen. Opstellen PGBregeling. Continu Geïntegreerd plan van aanpak. Onderzoeken mogelijkheden invoeren persoonsvolgende budgetten. Aangenomen voorstel PGB-regeling. FORMELE ZORG IN OOSTZAAN: Ondersteuning van jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden Preventieve aanpak voor jongeren en hun ouders waarbij er sprake is van een verhoogd risico of ontwikkelingsachterstand, schooluitval of criminaliteit om te voorkomen dat Oostzaanse jongeren in de problemen raken. (Prestatieveld 2 van de wmo) De Oostzaanse jeugd kan zich ontwikkelen tot gelukkige en zelfredzame participerende burgers. Evaluatie Nota integraal jeugdbeleid Oostzaan Conclusies en aanbevelingen als input voor nieuwe Nota jeugdbeleid. Vaststellen Nota jeugdbeleid Uitvoering is conform Uitvoeringsplan. FORMELE ZORG IN OOSTZAAN: Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Behouden van de zelfredzaamheid: vermijdbare en voorzienbare afhankelijkheid voorkomen door het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden. De claimgerichte werkwijze 4

5 behoort hiermee definitief tot het verleden. Één loket-benadering. (Prestatieveld 3 van de Wmo) Iedereen in staat stellen om deel te nemen aan de samenleving en op een pro-actieve, respectvolle en creatieve manier mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen bieden verbinden. Vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid. Vergroten van het bereik van het Wmo loket. Verdere ontwikkeling van de sociale kaart. SHO 2012 Continu Stichting MEE SHO 2012 SHO voert met vrijwilligers preventieve huisbezoeken uit onder burgers Implementatie van ontwikkeld communicatieplan over informatievoorziening rondom Wmo - Doorontwikkelen klantcontactcentrum (KCC). - Doorontwikkelen netwerkoverleg op beleids- en uitvoerend niveau. - Relevante gegevens voor Oostzaan staan vermeld in ZWIK. - Uitgangssituatie is bekend uit rapportage preventieve huisbezoeken. Onderdeel prestatieafspraken Stichting MEE. FORMELE ZORG IN OOSTZAAN: Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking Niet voor alle mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem is het voldoende als de voorzieningen en de fysieke en sociale toegankelijkheid Oostzaan op orde zijn. Sommige mensen missen daarnaast op individueel niveau een of meer noodzakelijke middelen om een eigen huishouden te kunnen voeren en zich te kunnen verplaatsen in en om huis en in de buurt. (Prestatieveld 6 Wmo) Het toepassen van het compensatiebeginsel bij het verstrekken van individuele voorzieningen zodat mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem in staat zijn een eigen huishouden te voeren en zich in en om huis te verplaatsen. formulering wie wanne indicator financiering er Digitaliseren van de werkprocessen van het Wmo-loket. Meetinstrument ontwikkelen dat inzichtelijk maakt wat 2013 Aanschaf en implementatie nieuw (gemeentebreed) softwarepakket Invoering meetinstrument met jaarlijks meetmoment Wmobudget overige kosten uit budget zaakgericht werken. 5

6 de effecten van de gekantelde werkwijze zijn. Verdere implementatie van het project de Kanteling. Bezuinigingsvoorstel opgenomen in B&W advies nr wordt voorgelegd aan gemeenteraad. (Her)controle op gebruik van voorzieningen Opzetten van een scootmobiel- en rolstoelpool voor alle inwoners. Pilot werken op afspraak. Uitvoering regionaal project Met lef en vertrouwen. Doorontwikkelen van de Belbus tot een vervoersvoorziening. Algemene voorziening ontwikkelen om druk op hulp in huishouding te verminderen Algemeen voorstel randvoorwaarden voor start gekantelde werkwijze - Aanvraagformulier vervangen door meldingsformulier - Werkprocessen zijn aangepast en intern geborgd. Implementeren van bezuinigingsplannen die door de gemeenteraad zijn aangenomen AOV herindicaties zijn verricht Nazorggesprekken zijn ingevoerd Haalbaarheidsonderzoek rolstoel- en scootmobielpool. Hogere score op klanttevredenheid qua wachttijden en vraaggerichtheid. Een nieuwe samenhangende aanpak waarin de eigen kracht, het zelfoplossend vermogen van mensen centraal staat waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van mantelzorgers, het sociale netwerk en van vrijwilligers en waar nodig van professionals - Budget p.m. - en overeenkomst Evean. Provinciale subsidie Halfjaarlijkse evaluatie. SHO 2013 Haalbaarheidsonderzoek was-/strijkservice en alphacheque en regulier Wmo-budget (besparing HBH). 6

7 FORMELE ZORG IN OOSTZAAN: Maatschappelijke zorg en opvang, bevorderen van OGGZ en Verslavingsbeleid De taken ten aanzien van dak- en thuislozen, vrouwenopvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg, worden uitgevoerd door de centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend. Streven is meer samenhang tussen deze beleidsterreinen. Gemeente Oostzaan is verantwoordelijk is voor een goede basisstructuur waardoor er geen inwoners buiten de boot vallen. Pas als hulpvragen niet met preventie en deze basisstructuur kunnen worden opgevangen, komen de bovenlokale voorzieningen in beeld. (Prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo) Het bieden van maatschappelijk zorg en -opvang en het bevorderen van OGGZ en verslavingsbeleid. Speerpunten uit evaluatie gezondheidsnota meenemen in op te stellen Nota Gezondheidsbeleid. Nieuwe nota gezondheidsbeleid met lokaal uitvoeringsplan. 7

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT

JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT JAARVERSLAG 2013 WMO ADVIES RAAD DE BILT Inleiding Het jaar 2013 was een roerig jaar. In het werkgebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was en is nog steeds veel gaande. Zo werden de eerste

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS. 2010 MOVISIE

Deze publicatie is tot stand gekomen dankzij financiering van het ministerie van VWS. 2010 MOVISIE Sturing van welzijn Auteurs: Heleen Rijnkels en Amanda Jansen, BMC Tim Robbe, Robbe Adviesbureau Joost van Alkemade en Saskia van Grinsven, MOVISIE Eindredactie: Ethiscript Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg

Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Zorg voor elkaar in Limburg Visie van het Huis voor de Zorg op mantelzorg Martin: Veel mantelzorgers zijn onbekend met de term mantelzorger of betrekken deze niet op de eigen situatie. Luc: De zorg is

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie