KADERNOTA WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADERNOTA WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING"

Transcriptie

1 KADERNOTA WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE LITTENSERADIEL

2 SAMENVATTING Voor u ligt de nieuwe kadernota Wmo van de gemeente Littenseradiel. Dit is de opvolger van huidige kadernota die destijds tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De nota is voorbereid door de gemeente Súdwest Fryslân, afgestemd in het Bestuurlijk Overleg en daar waar nodig en mogelijk toegeschreven op de Littenseradielse situatie. Ter voorbereiding op de nota heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden, is er in november 2011 in IJlst een opiniërende bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd en heeft er overleg plaatsgevonden met externe partijen en het regionaal Wmo-platform. Aanleiding voor de nota vormen de vele ontwikkelingen die spelen en nog op ons afkomen zoals de bezuinigingen, de 3 samenhangende transities (AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen), een terugtredende Rijksoverheid, meer (inzetten op) eigen verantwoordelijkheid, toename schuldenproblematiek, de kanteling van de Wmo, de (dubbele) vergrijzing, de toename van overbelaste mantelzorgers en de afname van het aantal vrijwilligers. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden zijn los van de 7 wettelijk verplichte kaders (zie bladzijde 4) - elf kaders geformuleerd die zijn onder te verdelen in algemene kaders (wettelijk, financieel, integraal en burgerparticipatie), specifieke kaders (preventie, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en kwetsbare doelgroepen) en tot slot 4 vormen van ondersteuning (collectief, gehele context, tijdelijk, gebiedsgericht en flexibel/variabel). Dit leidt tot een missie en visie die in elkaar overlopen en die luidt: De gemeente Littenseradiel zet zich in voor een samenleving waarin iedereen -jong en oud, met en zonder beperking, met en zonder problemen- zich kan ontplooien en naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij. Hierbij staan eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid centraal en ligt de focus op kwetsbare groepen. Bij het realiseren van deze missie en visie is nauwe samenwerking met aangrenzende beleidsterreinen een must. Immers, vanuit verschillende disciplines wordt ondersteuning geboden aan (kwetsbare) groepen met als uiteindelijke doel participatie. Dit kan vrijwilligerswerk en regulier werk inhouden, maar bijvoorbeeld ook het lid worden van een sportvereniging. De rol van de gemeente varieert hier in de zin, dat er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk zijn (zie voor details bladzijde 9). Hierbij is het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht altijd het uitgangspunt. 2

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Trends en ontwikkelingen 6 Missie, visie, kaders en de rol van de gemeente 7 Integraal beleidsplan Wmo 10 Middelen 11 3

4 INLEIDING Aanleiding De huidige kadernota Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) dateert van juni De kadernota en in het verlengde hiervan het integrale beleidsplan Wmo zijn destijds tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de gemeenten Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De gemeente Sneek had hierin een coördinerende rol. Wettelijke verplichting Op basis van artikel 3 van de Wmo zijn gemeenten verplicht een integraal beleidsplan Wmo op te stellen. Het is echter niet verplicht een kadernota Wmo te ontwikkelen. Afgesproken is dit wel te doen, aangezien allerlei maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe kaders. Kaders die als basis dienen voor zowel het integrale beleidsplan Wmo als de komende decentralisaties (decentralisatie AWBZbegeleiding, invoering Wet werken naar vermogen en overgang jeugdzorg). Wat is en beoogt de Wmo eigenlijk Het doel, dat het Rijk destijds (2005) met de invoering van de Wmo voor ogen had en nog heeft kan het best als volgt worden samengevat: iedereen - jong en oud, met en zonder beperking, met en zonder problemen- moet maatschappelijk meedoen. De Wmo is een participatiewet. Een wet met de nodige beleidsvrijheid voor de gemeente. Vrijheid in de zin, dat de gemeente voor een groot deel zelf kan bepalen op welke beleidsterreinen/prestatievelden ondersteuning wordt geboden en met welke intensiteit en continuïteit. Een aantal kaders (7) staat echter vast. Het betreft: 1. De gemeenten dienen op negen beleidsterreinen/prestatievelden (van leefbaarheid tot en met verslavingszorg) samenhangend beleid te ontwikkelen. 2. De gemeenteraden dienen (in principe) om de vier jaar een integraal beleidsplan Wmo vast te stellen. 3. Burgers en cliënten dienen betrokken te worden bij de inhoud van het beleidsplan. 4. Voor prestatieveld 6 (voorzieningen voor mensen met een beperking) is er een compensatieplicht. 5. Voor de uitvoering van de Wmo worden er middelen aan het gemeentefonds toegevoegd. 6. De gemeenten dienen over het gevoerde Wmo-beleid verantwoording af te leggen aan de burgers. 7. De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning dient gewaarborgd te worden. 5 jaar verder We zijn inmiddels 5 jaar verder. Zowel op het terrein van de Wmo als op dat van aanpalende beleidsterreinen zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Bij dit laatste gaat het en hierboven is dit ook al aangegeven - om de overheveling van taken naar de gemeenten. Het betreft 3 samenhangende transities: AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Hiernaast speelt de zogenaamde dubbele vergrijzing er komen steeds meer ouderen en ze worden steeds ouder- een rol. Redenen genoeg voor een nieuwe kadernota en integraal beleidsplan Wmo. Met het oog op de hierboven geschetste ontwikkelingen is er gekozen te koersen op 1 januari 2013 als ingangsdatum. Het afgelopen jaar zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. 4

5 Startnotitie, interviews, opiniërende raad; een interactief proces In juli 2011 is de startnotitie kadernota Wmo door de raad vastgesteld. Vervolgens zijn er met diverse relevante interne en externe experts gesprekken gevoerd, waaronder ook het regionaal Wmo-platform. Tot slot is er tijdens de opiniërende bijeenkomst voor raadsleden in november 2011 aan de hand van een elftal conceptkaders - van gedachten gewisseld over de te stellen kaders. Deze 3 pijlers (startnotitie, gesprekken en opiniërende raad) aangevuld met actuele ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en AWBZ (waaronder de decentralisaties jeugdzorg, participatie en begeleiding) vormen de basis van de nieuwe kadernota Wmo. Elf kaders als basis voor een integraal beleidsplan Naast de 7 geschetste verplichte kaders zijn elf kaders geformuleerd, die de basis voor de kadernota vormen. Een aantal borduurt voort op de huidige kadernota Wmo; een aantal speelt in op een aantal Rijksontwikkelingen waaronder de bezuinigingen die op ons afkomen. De kadernota wordt uitgewerkt in een integraal beleidsplan waaraan een activiteitenplan wordt gekoppeld. Na 2 jaar volgt er een voortgangsrapportage. Samenhang onderling In kader 1 wordt gesproken van het aanbieden van samenhangend beleid op alle 9 beleidsterreinen/prestatievelden van de Wmo. Het betreft de volgende 9 zogenaamde prestatievelden: 1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. 2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. 3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. 4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem. 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. 7. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld. 8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. 9. Het bevorderen van verslavings(zorg)beleid. Samenhang met andere beleidsterreinen Ook wordt er aandacht gevraagd voor de samenhang met andere beleidsterreinen zoals leefbaarheids- en veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid, jeugd- en onderwijsbeleid, cultuurbeleid, sportbeleid, minimabeleid en participatiebeleid (reintegratie, inburgering en educatie). Ook hier is participatie het sleutelwoord. In de geest van het collegeprogramma De nieuwe kadernota Wmo sluit op een groot aantal punten aan bij het collegeprogramma. Wat het collegeprogramma betreft zijn de programma s 1, 2 en 3 belangrijke pijlers voor de Wmo, maar ook de andere programma s waarin aandacht is voor maatregelen die de leefbaarheid kunnen bevorderen spelen een prominente rol. 5

6 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Bij het formuleren van de Wmo-kaders en in het verlengde hiervan het opstellen van het integrale beleidsplan Wmo is het van groot belang inzicht te hebben in de ontwikkelingen en trends die spelen en op ons af komen. In dit hoofdstuk volgt een doorkijkje. Er is op hoofdlijnen een aantal landelijke trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Deze zijn geclusterd en onderverdeeld in politieke, wettelijke, demografische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervan hebben met name de landelijke en gemeentelijke bezuinigingen die op ons afkomen grote gevolgen. Van de politieke ontwikkelingen zijn de bezuinigingen en de terugtredende Rijksoverheid (overheveling taken van AWBZ naar Wmo en zorgverzekeraars en de kanteling van de Wmo) wel de belangrijkste. Van de wettelijke ontwikkelingen spelen de gefaseerde overheveling van de AWBZbegeleiding naar de Wmo ofwel gemeenten en de invoering van de Wet werken naar vermogen (beiden naar verwachting 2013/2014) en de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten (2016) een belangrijke rol. Van de demografische ontwikkelingen hebben de vergrijzing en ontgroening (ouderen leven langer en er worden steeds minder kinderen geboren) de grootste impact. Van de economische ontwikkelingen mogen de toenemende druk op arbeidsparticipatie met als gevolg overbelasting van mantelzorgers en afname van vrijwilligers, de instroom van EU-arbeiders voor minder gewaardeerde werksoorten en de economische krimp met als gevolg een afname van het bestedingspatroon niet onvermeld blijven. Van de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen tot slot zijn de toename van vereenzaming, digitalisering. schaalvergroting, individualisering en schuldenproblematiek ontwikkelingen om rekening mee te houden. De genoemde ontwikkelingen kunnen als volgt op een rij worden gezet: 1. De bezuinigingen (zowel op Rijks- als op gemeentelijk niveau). 2. De drie transities (Wet Werken naar Vermogen, decentralisatie van de AWBZbegeleiding en Jeugdzorg). 3. Een terugtredende Rijksoverheid. 4. Meer (inzetten op) eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. 5. Toename schuldenproblematiek. 6. Een kanteling binnen de Wmo over de volle breedte van de Wmo in de zin van bijvoorbeeld aanvragen vraaggericht behandelen en eigen initiatief van burgers en hun netwerken stimuleren. 7. De (dubbele) vergrijzing. 8. Toename overbelaste mantelzorgers en afname aantal vrijwilligers. 6

7 MISSIE, VISIE, KADERS EN ROL GEMEENTE Missie We willen dat er voor jong en oud, met of zonder beperkingen, genoeg mogelijkheden zijn om zich te ontplooien en naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Visie We willen dit doen door de huidige sociale infrastructuur optimaal te benutten en te zorgen voor betere samenwerking tussen de betrokken partijen en betere afstemming van het aanbod. Investeren in participatie van kwetsbare groepen loont. Het voorkomt dat mensen een langdurig en volledig beroep doen op hulpverleningsinstanties en/of uitkeringen. Kwetsbare groepen gaan we actief opsporen en stimuleren naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij waarbij we uitgaan van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Kwetsbare doelgroepen Er zijn verschillende definities van kwetsbaarheid en kwetsbare groepen. Wij hanteren de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Kwetsbaarheid is een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren, die de kans vergroten op negatieve gezondheidsuitkomsten (functiebeperkingen, opname, overlijden). Dit geldt zowel voor individuen als ook voor huishoudens. Kortom: De gemeente Littenseradiel zet zich in voor een samenleving waarin iedereen - jong en oud, met en zonder beperking, met en zonder problemen - zich kan ontplooien en naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij. Hierbij staan eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid centraal en ligt de focus op kwetsbare groepen. Elf kaders In de inleiding zijn 7 zeer algemene (Rijks)kaders beschreven. De hieronder vermelde kaders zijn meer toegespitst op de situatie in de gemeente Littenseradiel en aangevuld met kaders, die tot stand zijn gekomen op basis van gesprekken met interne en externe experts en de eerder genoemde opiniërende bijeenkomst voor raadsleden - en rekening houdend met en anticiperend op de 8 genoemde ontwikkelingen. 1. WETTELIJK KADER: kadernota als basis voor het integraal beleidsplan Het ontwikkelen van een nieuwe kadernota Wmo is niet verplicht. Echter de gemeenten zijn wel verplicht (om de 4 jaar) een integraal beleidsplan Wmo op te stellen. Hierin moet worden aangegeven welke doelgroepen in het kader van de Wmo worden ondersteund. Hiervoor zijn kaders nodig. Reden waarom is besloten eerst een kadernota en vervolgens een integraal beleidsplan te realiseren. 2. FINANCIEEL KADER: huidige budget vormt het financiële speelveld Uitgangspunt voor de komende jaren is, dat de begrote bedragen die voor de Wmo zijn gereserveerd niet worden overschreden ofwel, dat het huidige budget het financiële speelveld vormt. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijke bezuinigingen en ook met eventuele ontwikkelingen op andere samenhangende beleidsterreinen WNS (Welzijn Nieuwe Stijl), sportbeleid, gezondheidsbeleid, onderwijsbeleid en het beleid, dat in het kader van het participatie wordt ontwikkeld. Dit houdt in, dat alleen de gelden beschikbaar zijn die in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Daar waar gerede kans is dat meer aanbieders/aanvragers aanspraak maken op deze gelden met als mogelijk gevolg een overschrijding van het begrotingsbudget, wordt een subsidieplafond ingesteld. Extra interventies moeten in principe binnen het beschikbare budget worden opgelost en kortingen op de 7

8 Rijksmiddelen (bijvoorbeeld een korting van de Rijksmiddelen op begeleiding) worden door de gemeente dus niet aangevuld. Bij prestatieveld 6 (het verlenen van voorzieningen) gaat het om individuele verstrekkingen en betreft het geen subsidieverstrekking, maar is er sprake van een openeindfinanciering. 3. INTEGRAAL KADER: samenspel tussen verschillende beleidsterreinen Integraal werken en samenhangend beleid staan centraal. Het ondersteunen van (kwetsbare) burgers en het bevorderen van participatie in het kader van de Wmo vindt plaats in samenhang met verschillende beleidsterreinen zoals sport (breedtesport) en sociale zaken (participatiebudget). Uitgangspunt is, dat iedereen - door intensieve samenwerking tussen de verschillende beleidsterreinen - kan deelnemen aan de maatschappij op zijn of haar niveau. Iedereen, dus ook het zogenaamde granieten bestand. Dit ook in het licht van de ontwikkelingen (dubbele vergrijzing en overheveling van taken naar de gemeenten zoals de AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Wet Werken naar Vermogen) die de komende jaren op ons afkomen. 4. BURGERPARTICIPATIE VIA WMO-PLATFORM: samenspel Het nieuwe regionale Wmo platform dat in 2012 is geïnstalleerd wordt nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van alle 9 prestatievelden van de Wmo. Dus niet meer - zoals nu het geval is - op de prestatievelden 3 tot en met 6. Door middel van jaarlijkse tevredenheidonderzoeken wordt de tevredenheid van de burgers over de Wmo in kaart gebracht. 5. PREVENTIE KADER: voorkomen is beter dan genezen De gemeente Littenseradiel bevordert de zelfredzaamheid (eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht) van zijn burgers proactief door middel van preventie(ve) interventies. 6. ZELFREDZAAMHEID STAAT CENTRAAL: eerst zelf proberen De kwetsbare burger moet eerst zelf proberen zijn probleem op te lossen. Lukt dit niet dan biedt de gemeente ondersteuning. Kortom, eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht vormen het uitgangspunt. 7. AFBAKENING ONDERSTEUNING: speelveld niet te breed maken We ondersteunen alleen kwetsbare doelgroepen en kwetsbare individuen en de gemeentelijke ondersteuning (door uitvoerende organisaties) hangt samen met de kwetsbaarheid van de doelgroep of het individu. Tot de kwetsbare groepen kunnen worden gerekend jongeren, uitkeringsgerechtigden en ouderen. In het kader van de Wmo betreft het bijvoorbeeld: kwetsbare jongeren, kwetsbare ouderen, mensen met een beperking, verslaafden, ex-gedetineerden, mensen met een psychische kwetsbaarheid, uitkeringsgerechtigden en burgers met een lage Sociaal Economische Status (SES). 8. EERST COLLECTIEF COMPENSEREN EN DAN INDIVIDUEEL: individu op 2 e plan Indien er collectieve voorzieningen zijn, die het probleem kunnen oplossen worden er geen individuele Wmo-voorzieningen verstrekt. Een voorbeeld van collectieve voorzieningen is het systeem van collectief vervoer, dat per 1 januari 2013 wordt ingevoerd. 9. DE MENS ALS GEHEEL: de keten is zo sterk als de zwakste schakel We ondersteunen de kwetsbare burger in zijn gehele context en bieden dan ook brede samenhangende hulp/ondersteuning als dit nodig is. Dit is een belangrijk uitgangspunt van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS). 8

9 10. TIJDELIJKE ONDERSTEUNING: ondersteuning is eindig De gemeente Littenseradiel biedt ondersteuning die in principe tijdelijk van aard is en gericht is op het bevorderen van de zelfredzaamheid. Bedenk hierbij, dat de meeste vormen van dagbesteding en ambulante begeleiding permanent zijn. 11. FLEXIBELE ONDERSTEUNING: er op af waar nodig De ondersteuning wordt flexibel ingezet onder het motto daar waar nodig en direct er op af. Deze 11 kaders zijn - hoewel ze nauw met elkaar samenhangen - niet allemaal van vergelijkbare orde. Daarom is er een onderverdeling gemaakt in algemene kaders, specifieke kaders die kunnen worden opgevat als uitgangspunten en kaders die gericht zijn op ondersteuning in de breedste zin van het woord. Algemene kaders 1. Wettelijk kader. 2. Financieel kader. 3. Integraal kader. 4. Burgerparticipatie. Specifieke kaders 5. Preventieve ondersteuning. 6. Zelfredzaamheid. 7. Kwetsbare doelgroepen. Vormen van ondersteuning 8. Collectieve ondersteuning. 9. Ondersteunen in gehele context. 10. Tijdelijke ondersteuning. 11. Flexibele ondersteuning. Variabele ondersteuning De gemeente ondersteunt de burgers waar nodig en mogelijk. Echter de gemeente zet allereerst in op de zelfredzame burger. Hierbij zorgt de gemeente voor gunstige randvoorwaarden (bijvoorbeeld preventieve en laagdrempelige voorzieningen en proactieve informatievoorziening) met als gevolg, dat de zelfredzaamheid tot volle ontplooiing komt. Dit met de filosofie, dat hoe groter de zelfredzaamheid, hoe minder ondersteuning nodig is. De burger moet als het ware stuurman van zijn eigen leven zijn of worden waarbij zelfregie het trefwoord is. Dit lukt niet altijd. Vandaar dat de gemeente ten tweede inzet op de burger en zijn netwerken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van mantelzorgers en informele zorg. Voor de genoemde kwetsbare doelgroepen is deze vorm van ondersteuning lang niet altijd toereikend. Dan volgt een derde vorm van ondersteuning waarbij de gemeente het roer in handen neemt in de zin van sturen, financieren en faciliteren. Dit betreft vooral de prestatievelden 7, 8 en 9 (maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg) Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het outreachend maatschappelijk werk, jongerenwerk, maatschappelijke zorg en crisisinterventie. 9

10 INTEGRAAL BELEIDSPLAN Basis en tijdpad De kadernota Wmo vormt de basis voor het integrale beleidsplan Wmo en de 3 decentralisaties. Het streven is om het beleidsplan in 2013 in te laten gaan en te koersen op de raad van december Doorkijkje naar het integrale beleidsplan Wmo Zodra de kadernota Wmo is vastgesteld, wordt er begonnen met het integrale beleidsplan Wmo in de zin, dat de kaders en de geschetste ontwikkelingen worden uitgewerkt in samenhangend beleid - inclusief activiteitenplannen - voor de 9 prestatievelden. Met het oog op de gevolgen van 3 transities en de bezuinigingen betekent beleid maken keuzes maken. Er is in deze kadernota in ieder geval een keus gemaakt voor het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen. Deze doelgroepen zijn in de volle breedte van de Wmo (nagenoeg alle prestatievelden) terug te vinden. Hierbij valt te denken aan mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, ouderenbeleid met een doorkijkje naar de vergrijzing en de psychisch kwetsbaren. Echter ook het optimaliseren van de informatie- en adviesfunctie, inclusief digitalisering van informatievoorziening en sociale media dient aan bod te komen. 10

11 MIDDELEN De strekking van het financiële kader voor de jaren is, dat de begrote bedragen die voor de Wmo zijn gereserveerd niet worden overschreden ofwel, dat het huidige budget het financiële speelveld vormt. Wanneer we hier spreken over de bedragen voor de Wmo worden in de eerste plaats bedoeld de bedragen die worden uitgegeven voor prestatieveld 6 (vervoer, hulpmiddelen, woonvoorzieningen hen huishoudelijke hulp). In de Productenraming is hiervoor een bedrag opgenomen van De bedragen voor de bevordering van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten prestatieveld 1 staan verspreid over verschillende programma s in de productenraming en alleen uit te splitsen wanneer duidelijk is wat tot de bevordering van de leefbaarheid wordt gerekend. De kosten voor het CJG kunnen tot prestatieveld 2 worden gerekend. In de productenraming is hiervoor een bedrag opgenomen van De kosten die annex zijn met prestatieveld 3 het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning maken onderdeel uit van de bijdrage die onze gemeente verschuldigd is aan de gemeente Súdwest Fryslân voor de uitvoering van de Wmo. Als zodanig staan ze niet afzonderlijk in de productenraming opgenomen. Voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en al dan niet structurele lokale projecten wordt in 2013 rekening gehouden met een uitgaaf van Tegenover de uitgaven staan inkomsten. Deze inkomsten de jaarlijkse bijdragen van het Rijk - zijn voor zowel de Wmo als het CJG niet meer in de productenraming benoemd. Reden hiervan is dat ze zijn opgenomen in de Algemene uitkering. De verwachting is dat de kosten de komende jaren zullen stijgen als gevolg van de 3 transities. Over de hoogte van de stijging en de tegemoetkoming die gemeenten zullen ontvangen voor de uitvoering van de nieuwe taken, is op dit moment niets te zeggen. 11

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem!

Kadernota Wmo Dit is eigen kracht in Hattem! Kadernota Wmo 2015 - Dit is eigen kracht in Hattem! Inleiding Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Steeds meer taken worden overgedragen aan gemeenten. Met de toenemende verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011

VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 VERSLAG WMO WERKCONFERENTIE LEIDERDORP 19 APRIL 2011 Voor aanwezigen zie de bijlage. Doel van de avond: Verbreden en verbinden. Hoe kunnen we tot slimme samenwerkingen komen om de burgers van Leiderdorp

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

KADERNOTITIE WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) ZUIDWEST FRIESLAND

KADERNOTITIE WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) ZUIDWEST FRIESLAND KADERNOTITIE WMO (WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING) ZUIDWEST FRIESLAND Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel JUNI 2007 30 oktober 2012/

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Advies aan college van burgemeester en wethouders

Advies aan college van burgemeester en wethouders Advies aan college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder Mw. J. Schouwerwou, wethouder Registratie nr. Classificatie nr. Steller Ingrid Veenstra Onderwerp Wmo beleidsplan De Beakens fersette,

Nadere informatie

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering

Het sociale domein in verandering. Kansen voor verbetering Het sociale domein in verandering Kansen voor verbetering Veendam, 25 april 2013 Agenda Een korte inleiding Veranderingen in het sociale domein Decentralisaties 2 Het sociale domein verandert De overheid

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart

Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart Jaarplan 2012 Wmo-adviesraad gemeente Renkum maart - 2012 1. Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2012 van de Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum. Dit jaarplan geeft duidelijkheid over onze identiteit,

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda

16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 16 april 2012 9 2012/ n.v.t. wethouder J. (Ans) Otterloo-Ripperda Kenmerk

Nadere informatie

Verwachtingen van de WMO. Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool

Verwachtingen van de WMO. Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool Verwachtingen van de WMO Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool Feiten rond de WMO Contourennota in voorjaar 2004 Wetsvoorstel + MvT voorjaar 2006 Ingevoerd per 01-01-07 Opvolger van: Welzijnswet WVG Bevat ook

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark Wmo 2012

Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Samenvatting Benchmark Wmo 2012 Gemeente Helmond heeft in 2012 samen met 123 andere gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Wmo. Hiervan hebben 69 gemeenten, inclusief Helmond, naast de basisbenchmark meegedaan

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013

* Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3. Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 * Wmo-raad Culemborg * J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 Voorwoord Voor u ligt het verslag betreffende de activiteiten van de Wmo-raad in het jaar 2013 Het jaar 2013 heeft vooral in het teken gestaan van de

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Evaluatie Wmo beleidsnota : Iedereen doet mee

Evaluatie Wmo beleidsnota : Iedereen doet mee Evaluatie Wmo beleidsnota : Iedereen doet mee 2008 2011 Zaltbommel, januari 2012 1 Hoofdstuk 1. Inleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in 2007 ingevoerd om mensen zoveel mogelijk aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Duurzaam. Dynamisch. Verbindend. Beleidsplan Wmo Gemeente Heerde Concept 25 Februari 2013

Duurzaam. Dynamisch. Verbindend. Beleidsplan Wmo Gemeente Heerde Concept 25 Februari 2013 Duurzaam Dynamisch Verbindend Opmaat naar toekomstbestendige Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsplan Wmo Gemeente Heerde 2013 2016 Concept 25 Februari 2013 Pagina 1 van 56 Gemeente Heerde Beleidsplan

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar

Raadsvoorstel. Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie Programma : Met elkaar voor elkaar Raadsvoorstel Vergadering van : Agendanummer : Onderwerp : Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Programma : Met elkaar voor elkaar Voorstel De Wmo Beleidsvisie 2013-2016 Samen Sterk! vaststellen. Voorstel in het

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2012-2015. Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen!

Wmo beleidsplan 2012-2015. Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen! Gemeente Gemeente neerijnen neerijnen Wmo beleidsplan 2012-2015 Met elkaar voor elkaar; de winst zit hem in het meedoen! 6 december 2011 Gemeente neerijnen Programma 1 Visie Neerijnen op de Wmo 2 Wat houdt

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013

presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 presentatie aan de raadscommissie Samenleving van de gemeente Brielle door Pascalevan der Wekken, interim beleidsmedewerker Jeugd op 22 mei 2013 Waarom decentraliiseireiri)? veranderde visie: van recht

Nadere informatie

Addendum op het Wmo-Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

Addendum op het Wmo-Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal Addendum op het Wmo-Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 gemeente Rozendaal 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Deel I De Wmo in Rozendaal: nu en straks 4 1. Wat is nieuw in de Wmo 2015? 4 2. Relatie met Wmo-Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie