D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel."

Transcriptie

1 D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt in gevaar. Het aartsmoeilijke traject om de schade te laten vergoeden. D.A.S. Rechtsbijstand vecht voor de schadelijder. En hoe zijn uw klanten verzekerd voor hun woning? Ons dossier : Kevin en Marie Dewit zijn de gelukkige eigenaren van een mooie woning in Waals- Brabant. Vlak bij hun woning bouwt men echter een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Het duurt niet lang voordat de eerste scheuren in de gevel opduiken. Kevin en Marie trekken bij hun makelaar en bij D.A.S. aan de bel Snelheid is geboden om te verhinderen dat de situatie zich verergert. D.A.S. stelt onmiddellijk een expert aan om ter plaatse een diagnose te stellen. De expert constateert dat de stabiliteit van het hele gebouw in gevaar zou kunnen komen. Met deze conclusies besluit D.A.S. onmiddellijk een procedure in te leiden. De makelaar mag Kevin en Marie melden dat D.A.S. de opdracht van de advocaat bekrachtigt. Hun advocaat overtuigt de rechtbank om een gerechtsexpert aan te stellen die als opdracht krijgt de oorzaak van de barsten te achterhalen en de hoogte van de al geleden schade vast te stellen.

2 Dit is absoluut geen eenvoudige zaak, want om natuurlijke oorzaken uit te sluiten moet men bodemstalen nemen en onderzoeken. Dit is een zeer technische en complexe missie, waarvoor enkel zeer gespecialiseerde diensten bevoegd zijn. De gerechtsexpert doet hiervoor beroep op de universiteit van Luik. Kostprijs: EUR zonder B.T.W Maar Kevin en Marie hoeven dit astronomisch hoge bedrag gelukkig niet zelf uit te geven. De betaling van de gerechtskosten valt onder de gewaarborgde prestaties van D.A.S.! En uiteraard wordt de discussie nog moeilijker, want de bouwheer, de intercommunale en de aannemer zijn uiteraard niet van plan zich te laten doen. De aannemer laat zich bijstaan door zijn ABR-verzekeraar, de intercommunale schuift de aansprakelijkheid door naar twee potentiële aansprakelijken: het studiebureau plus een bureau dat instond voor de technische controle. We zitten dus met zes partijen Ondertussen heeft de technische expert van onze verzekerden berekend dat de kostprijs voor de herstelling van de woning EUR bedraagt. De financiële inzet is dus heel belangrijk. Vandaag staan we met dit zeer complexe dossier vier jaar later. Het einde is in zicht. En, ja, de kostprijs voor de juridische verdediging is aanzienlijk. De behartiging van deze zeer technische en juridische belangen is ondertussen opgelopen tot ,44 EUR. De samenstelling? ,94 EUR aan gerechtskosten ,29 EUR aan advocaatkosten 3.500,21 EUR aan kosten van technisch experts 315 EUR aan de gerechtsdeurwaarder Heel speciaal aan deze bijzonder kostbare verdediging is dat Kevin en Marie zich dit kunnen veroorloven in ruil voor een jaarlijkse investering van 46 EUR, aangezien dit de premie is voor de dekking Privéleven met de waarborg Burgerlijk verhaal die ze op advies van hun makelaar onderschreven. Mede dankzij de hoge maximale tussenkomsten van D.A.S. en optimale dekkingen staan Kevin en Marie niet in de kou. Want rechtsbijstand D.A.S. staat aan de kant van de klant, vooral als het er écht om gaat

3 HOOFDARTIKEL - Meer over de bewijslast Bij zakenverzekeringen is de bewijslast een van de grootste moeilijkheden. Is het de verzekerde die voor zijn schadeherstel moet bewijzen dat het uitsluitingsbeding in zijn contract niet van toepassing is (negatief bewijs) of moet de verzekeraar die de schadevergoeding weigert, bewijzen dat het schadegeval niet is gedekt wegens het bestaan van het uitsluitingsbeding en zijn weerslag op dit schadegeval? De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft een belangrijk advies verstrekt inzake de bewijslast in bedingen van de Omniumverzekeringen. Commissie voor Onrechtmatige Bedingen Dit adviesorgaan is opgericht in de schoot van de Raad van de Commissie (die afhangt van de FOD Economie). Het heeft als opdracht het geven van adviezen en aanbevelingen over clausules en voorwaarden in overeenkomsten tussen verkopers en consumenten. Op de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen kan een beroep gedaan worden door de minister, de consumentenorganisaties en de betrokken (inter)professionele groeperingen. Zij kan ook van ambtswege optreden. Haar hoofdopdracht is erop toe te zien dat de partijen geen contractuele bepalingen opnemen die het evenwicht tussen de wederzijdse rechten en de verplichtingen verstoren. Zij kan eveneens, in verband met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, adviezen en aanbevelingen geven over de clausules en voorwaarden inzake overeenkomsten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten. Beroep doen op de Commissie De consumentenvereniging Test-Aankoop heeft aan deze commissie gevraagd een advies uit te brengen over de clausules met betrekking tot de bewijslast in omniumverzekeringen.

4 Een groot aantal omniumcontracten bepaalt immers dat de verzekeraar de verzekerde niet zal schadeloosstellen wanneer op het ogenblik van het schadegeval: - het voertuig niet in orde is met de technische controle; - het verzekerd voertuig een abnormaal ernstig gebrek of een slijtage vertoont waardoor zijn werking gebrekkig is; - het antidiefstal-systeem van het voertuig niet geactiveerd is; - de bestuurder zich bevindt in staat van alcoholvergiftiging of gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten. Deze contracten bepalen niettemin dat de verzekeraar zal tussenkomen als de verzekerde de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen de nalatigheid en de schade bewijst. Test-Aankoop heeft aan de Commissie gevraagd of contractuele clausules als onrechtmatige bedingen kunnen beschouwd worden als zij de bewijslast van de afwezigheid van oorzakelijk verband tussen de gevallen van grove fout en het schadegeval bij de consument (de verzekerde) leggen. Het advies van de Commissie van 20 november 2013 Voor haar advies doet de Commissie beroep op drie rechtsbronnen: Ø de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (wet die ondertussen werd vervangen door Boek VI van het nieuwe Wetboek van economisch recht, ingevoerd door de wet van ) waarvan art.74, punt 21 bepaalt : Zijn onrechtmatig, de bedingen die ertoe strekken de bewijsmiddelen waarop de consument een beroep kan doen op ongeoorloofde wijze te beperken of hem een bewijslast op te leggen die normaliter op een andere partij bij de overeenkomst rust. Zijn bijgevolg per definitie onrechtmatig de bedingen die ertoe strekken de bewijslast bij de verzekerde te leggen terwijl zij normaliter op de verzekeraar moeten rusten. Ø de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Deze oordeelt dat om zijn dekking te weigeren, de verzekeraar verplicht is te bewijzen dat het uitsluitingsbeding in oorzakelijk verband staat met het schadegeval; Ø de bewijslast in het stelsel van gemeen recht. Volgens art.1315 alinea 1 van het Burgerlijk Wetboek moet de verzekerde bewijzen dat het schadegeval in het toepassingsgebied van het contract valt (met het verzekerde risico overeenstemt), maar art.1315 alinea 2 bepaalt dat de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van zijn verplichtingen, moet bewijzen dat de verzekerde een grove fout (bepaald in het verzekeringscontract) in verband met het schadegeval heeft begaan. Na zich op deze drie rechtsbronnen te hebben gesteund, komt de Commissie tot de conclusie dat wanneer een contract een uitdrukkelijk uitsluitingsbeding bevat, het niet de verzekerde is die het bewijs moet leveren dat er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen de grove fout en het schadegeval maar dat het de verzekeraar is die een oorzakelijk verband tussen deze grove fout en het schadegeval moet aantonen. Met andere woorden, de verzekeraar moet altijd kunnen bewijzen dat de contractuele nalatigheid de oorzaak was van het schadegeval.

5 Conclusie Elke zakenverzekeraar die een uitsluitingsbeding in zijn contract aanvoert, zal voortaan zelf moeten aantonen dat dit uitsluitingsbeding in oorzakelijk verband staat met het schadegeval. Het advies van de Commissie betreft de omnium autoverzekering. Maar men zou gemakkelijk het toepassingsgebied van dit advies kunnen uitbreiden. Zo zou de verzekeraar (diefstal inboedel) die dekking weigert omdat de verzekerde deuren en vensters niet gesloten heeft, verplicht zijn tussen te komen als hij niet bewijst dat de verzekerde zijn deur of zijn venster openliet. Hetzelfde geldt voor de bewijslast wat de afwezigheid en het oorzakelijk verband met de diefstal betreft: het is de verzekeraar die zal moeten bewijzen dat werd voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van het uitsluitingsbeding (niet gedekte diefstal wanneer de woning een lange tijd onbewoond is).

6 RECHTSPRAAK - Verzekering B.A. - Begrip 'bewaarder' Cassatie 13 september 2012 Het gaat hier om een klassiek debat. Een minderjarige dringt stiekem binnen in een auto geparkeerd op een hellend terrein en maakt de handrem los. Wat gebeurt er met de schade die aan dit voertuig wordt veroorzaakt? De ouders zullen hun verzekeraar B.A.-Gezin (BAF) aanspreken, die zal antwoorden dat de polis de dekking uitsluit van elke schade veroorzaakt aan het roerend goed dat een verzekerde onder zijn bewaring heeft. Kan men de stelling van de BAF verzekeraar betwisten? Zonder enige twijfel, na het cassatiearrest dat het beroep vernietigde van een BAF verzekeraar tegen een arrest van de rechtbank van 1ste aanleg van Luik. De feiten Een 16-jarige jongeman (G) leeft bij zijn moeder. Samen met zijn vader brengt hij een bezoek aan een vriend van laatstgenoemde. Buiten medeweten van zijn vader en diens vriend, stapt G in de Ferrari van de vriend en maakt de handrem los. De Ferrari rijdt van de helling en komt terecht beneden in de gracht. De schade bedraagt EUR. De vader van G doet beroep op zijn BAF verzekering voor de schade aan de Ferrari. De BAF verzekeraar weigert tussen te komen om reden dat schade aan een roerend goed dat een verzekerde onder zijn bewaring heeft, altijd van de verzekering wordt uitgesloten. Beslissing van de rechtbank van Luik De rechtbank oordeelt dat de bewaarder van een goed moet beschikken over de intellectuele leiding die toelaat het gebruik ervan te controleren. De rechtbank oordeelt dat dit hier niet het geval is, en aangezien G niet de intellectuele bewaring had van de Ferrari, is de BAF verzekeraar verplicht de veroorzaakte schade te dekken. Voorziening van de verzekeraar en beslissing van het Hof van Cassatie Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep van de verzekeraar en oordeelt dat de rechter ten gronde terecht besliste dat G, zonder erbij na te denken, de handrem van de Ferrari had losgemaakt en derhalve niet beschikte over de intellectuele leiding van het voertuig, die toelaat de werking en het gebruik ervan te controleren. Wat moet men uit deze rechtspraak onthouden? De beslissing van het Hof van Cassatie is gegrond want de bewaarder moet voor eigen rekening de leiding en de controle over een goed kunnen uitoefenen. Welnu, wanneer een minderjarige, buiten medeweten van zijn ouders, binnendringt in het voertuig van een derde en per vergissing de handrem losmaakt, kan hij niet als bewaarder van dit voertuig beschouwd worden aangezien hij niet beschikt over de leiding voor zijn eigen rekening. In deze omstandigheden, is de BAF verzekeraar verplicht de schade aan het voertuig te dekken. Zijn argument dat hij op basis van de uitsluiting bepaald in zijn polis geen dekking hoeft te verlenen, kan niet worden gevolgd.

7 VRAAG & ANTWOORD 1 Verzekering B.A. Auto en Omnium - Verzwaring van het risico Twee jaar geleden liet mijn cliënt X zijn nieuwe auto verzekeren zowel in B.A. als in Omnium. Bij het afsluiten van deze contracten was X de enige bestuurder aangezien zijn zoon toen slechts 16 jaar was. In februari van dit jaar behaalde de 18-jarige zoon zijn rijbewijs en rijdt hij regelmatig met het voertuig van zijn vader om naar de universiteit te gaan. Onlangs veroorzaakte hij een ongeval dat aan de verzekeraar werd aangegeven. Mijn vraag is de volgende: kan de verzekeraar zijn prestatie in omnium weigeren en kan hij na schadevergoeding van de derde, verhaal uitoefenen op mijn cliënt? Wil de verzekeraar zijn tussenkomst in omnium weigeren en verhaal uitoefenen dan moet men hem wel eerst op de hoogte hebben gebracht dat het voertuig op de dag van het schadegeval door de zoon van uw cliënt werd bestuurd. Als dit zou blijken uit het onderzoek van een inspecteur, kan de verzekeraar zijn prestatie verminderen en zelfs weigeren. Bovendien zou hij verhaal kunnen uitoefenen voor de vergoedingen uitbetaald aan het slachtoffer van het ongeval. De verzekeraar kan in geen geval proberen de overeenkomst nietig te verklaren aangezien er, op het ogenblik van de ondertekening, geen sprake was van enige opzettelijke verzwijging vanwege de verzekeringnemer. De zoon van uw cliënt was immers op dat ogenblik niet oud genoeg om het voertuig van zijn vader te besturen. De verzekeraar kan alleen verzwaring van het risico tijdens het contract aanvoeren. Uit statistieken blijkt immers dat jongeren meer ongevallen veroorzaken, reden waarom de verzekeraars hogere premies aanrekenen. Wat de omnium verzekering betreft De omnium voorwaarden verwijzen naar de voorwaarden van de B.A.-verzekering. De verzekeraar kan bijgevolg artikel 26 3 van de wet op de verzekeringen aanvoeren. Dit artikel bepaalt dat als de verzekeringnemer in de loop van de overeenkomst de verzekeraar niet informeerde van een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico, de verzekeraar slechts verplicht is de prestatie te leveren naar de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de verzekeringnemer had moeten betalen indien de verzwaring in aanmerking was genomen. De verzekeraar kan zijn prestatie in dezelfde mate verminderen. Dit artikel 26 3 preciseert bovendien dat indien de verzekeraar het bewijs brengt dat hij het verzwaarde risico nooit zou verzekerd hebben, zijn prestatie bij schadegeval beperkt is tot de terugbetaling van alle betaalde premies. Wat betreft de B.A.-verzekering Art.10 van de modelovereenkomst verplicht de verzekeringnemer om in de loop van de overeenkomst elke blijvende verzwaring van het risico aan te geven (voorbijgaande

8 verzwaring is niet van toepassing). Als de verzwijging opzettelijk blijkt, heeft het verhaal van de verzekeraar betrekking op alle vergoedingen betaald aan derden. Bij niet opzettelijke verzwijging, wordt het verhaal beperkt tot 248 EUR. Het is duidelijk dat uw cliënt niet opzettelijk heeft verzwegen dat zijn zoon sinds kort zijn voertuig bestuurde. Het verhaal van de verzekeraar beperkt zich dus tot 248 EUR. Maar de verzekeraar kan het contract (binnen de maand dat hij kennis heeft genomen van de verzwaring) opzeggen als hij bewijst dat hij het verzwaarde risico in geen geval zou verzekerd hebben!

9 VRAAG & ANTWOORD 2 Verzekering - B.A. Auto - Ongeval in het buitenland - Niet verzekerd voertuig Mijn cliënt veroorzaakte een zwaar ongeval in Spanje. Zijn voertuig was niet verzekerd (niet betaling van premie). Het Belgisch Bureau heeft de uitgaven ( EUR) van het Spaans Bureau betaald en vordert nu terugbetaling van mijn cliënt. Moet de regresvordering van het Belgisch Bureau zich niet beperken tot de helft van EUR, zoals bepaald in art.24 van de modelovereenkomst? Art.24 bepaalt inderdaad dat het verhaal van de Belgische B.A.-Autoverzekeraar integraal is indien de vergoedingen aan derden niet hoger zijn dan EUR. Indien de bedragen hoger zijn dan EUR kan het verhaal maar uitgeoefend worden voor de helft, met een minimum van EUR en een maximum van EUR. Conform dit art.24 zou uw cliënt slechts EUR (helft van EUR) moeten terugbetalen. Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars wordt slechts met een verzekeraar gelijkgesteld voor de slachtoffers van schade die zich voordeed op Belgisch grondgebied en veroorzaakt door voertuigen gestald in het buitenland. Wanneer het Belgisch Bureau tussenkomt voor een buitenlands Bureau is zijn vordering in België tegen een Belgische onderdaan niet beperkt door art.24. Zo oordeelde het Hof van Cassatie in haar arrest van Helaas voor uw cliënt, heeft het Belgisch Bureau dus recht op het bedrag van EUR.

10 VRAAG & ANTWOORD 3 Verzekering - B.A. Auto - Schadevergoeding van gewonde passagier - Verhaal van verzekeraar Een van mijn cliënten heeft door zijn fout een verkeersongeval veroorzaakt waarbij zijn passagier gewond raakte (kleine kneuzingen aan het lichaam en littekens in het gezicht). Zijn verzekeraar heeft de passagier schadeloosgesteld. Aangezien de verzekering van mijn cliënt wegens niet-betaling van premie was opgeschort, vordert de verzekeraar terugbetaling van zijn uitgaven ten bedrage van EUR. Uit het strafdossier blijkt dat de passagier op het ogenblik van het ongeval geen veiligheidsgordel droeg. De afwezigheid van veiligheidsgordel heeft haar verwondingen verergerd, met name aan het gezicht. Zij draagt bijgevolg een deel van de aansprakelijkheid. Mijn vraag is de volgende: kan mijn cliënt het deel van de aansprakelijkheid van de passagier aftrekken van de EUR? In een arrest van , oordeelde het Hof van Cassatie als volgt: de B.A.- Autoverzekeraar die schadevergoeding betaalt aan een zwakke weggebruiker (in dit geval passagier), is toegelaten een contractueel recht van verhaal uit te oefenen op de verzekerde of de verzekeringnemer. Dit is echter beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van zijn verzekerde zou moeten betalen. Men kan uit dit arrest afleiden dat de verzekerde tegen wie de verzekeraar verhaal uitoefent niet meer moet terugbetalen dan de bedragen die hij verschuldigd is in functie van zijn aansprakelijkheid in het ongeval. Als de verzekerde (uw cliënt) zelf de passagier had moeten schadeloosstellen, had hij de vergoeding kunnen verminderen, rekening houdend met de fout van laatstgenoemde, met name de afwezigheid van veiligheidsgordel die haar verwondingen heeft verergerd. Uw cliënt zou dus de door de verzekeraar gevorderde EUR kunnen verminderen met een (te bepalen) percentage gelijk aan de fout begaan door de passagier. In een vonnis van , volgde de rechtbank van Bergen deze redenering met betrekking tot een verzekerde die een ongeval veroorzaakte in staat van dronkenschap. Het slachtoffer had als passagier plaatsgenomen hoewel zij wist dat de bestuurder alcohol en cannabis gebruikt had. Bovendien droeg zij geen veiligheidsgordel. De rechtbank oordeelde dat het recht op verhaal van de verzekeraar beperkt blijft tot 2/3 van de aansprakelijkheid van de verzekerde en dat het slachtoffer 1/3 moet dragen.

11 VRAAG & ANTWOORD 4 Verzekering - B.A. Auto - Diefstal gepleegd door zoon van verzekerde - Verhaal van verzekeraar Om indruk te maken op zijn vrienden nam de 17-jarige zoon van mijn cliënten de reserve autosleutels van zijn moeder. Samen met zijn vrienden maakte hij een ritje in de buurt. Hij veroorzaakte een ongeval waarvoor hij aansprakelijk is. De verzekeraar werd op de hoogte gebracht van de omstandigheden van het ongeval. Hij liet aan de zoon van mijn cliënten weten dat hij op hem verhaal zou uitoefenen voor de vergoedingen betaald aan het slachtoffer van het ongeval. Ik verneem van een collega dat de B.A. -Autoverzekeraar geen recht heeft op dit verhaal. Is dit juist? Uw collega heeft gelijk! In haar arrest van , verwierp het Hof van Cassatie de voorziening van een B.A.- Auto verzekeraar tegen een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde. De rechter van Dendermonde moest oordelen over een identiek geval. Een minderjarige had buiten hun medeweten het voertuig van zijn ouders ontvreemde (gebruiksdiefstal) en een ongeval veroorzaakt. De B.A.-Autoverzekeraar wilde een regresvordering instellen tegen de zoon. In zijn vonnis benadrukt de rechter van Dendermonde eerst dat krachtens de wet (artikel 3, 1 van de wet van op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en art. 3, 1 van de modelovereenkomst), de B.A.- Autoverzekeraar de aansprakelijkheid niet dekt van hen die zich door diefstal de macht over het rijtuig hebben verschaft. De zoon van de verzekeringnemer was bijgevolg op het ogenblik van het ongeval geen verzekerde. Maar aangezien de verzekeraar de aansprakelijkheid van de ouders (verzekeringnemers) dekte, is hij verplicht het slachtoffer van het ongeval schadeloos te stellen. De rechter van Dendermonde oordeelt dat dit tot gevolg heeft dat de B.A.-Autoverzekeraar geen contractueel verhaal kan uitoefenen (regresvordering) tegen de dief (zoon) wegens gebrek aan rijbewijs (art.25.3.b modelovereenkomst) aangezien deze laatste niet als verzekerde kan beschouwd worden. Tegen de ouders die de verzekeringsovereenkomst hebben aangegaan, kan geen verhaal ingesteld worden omdat de diefstal buiten hun medeweten werd gepleegd. Het Hof van Cassatie heeft deze redenering aanvaard. Op grond van dit cassatiearrest kunnen uw cliënten ontsnappen aan het verhaal van de B.A.-Autoverzekeraar.

12 VRAAG & ANTWOORD 5 Verzekering - Algemeen - Niet betaling van premie - Opschorting van dekking - Verplichting van verzekeraar Moet de verzekeraar bij schorsing van dekking wegens niet-betaling van premie de verzekeringnemer niet uitdrukkelijk informeren over de gevolgen van deze opschorting? Mijn cliënt kreeg van zijn verzekeraar een aangetekend schrijven in verband met de betaling van zijn verzekeringspremie zonder enige andere uitleg. Mijn cliënt besteedde hier niet veel aandacht aan en reageerde niet. Pas toen twee maanden later een schadegeval aangegeven werd bij de verzekeraar, informeerde de maatschappij mijn cliënt dat zijn dekking opgeschort was wegens niet betaling van premie. In geval van niet betaling van de verzekeringspremie is de verzekeraar verplicht aan de verzekeringnemer per aangetekend schrijven een ingebrekestelling te sturen. Artikel 15 alinea 3 van de wet van op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de ingebrekestelling moet herinneren aan de vervaldag van de premie en aan de gevolgen van niet betaling binnen de gestelde termijn (15 dagen). Zoals benadrukt door de rechtspraak is het ook absoluut noodzakelijk dat de verzekeraar ook het bedrag vermeldt van de premie of het deel van de premie dat nog openstaat. Het hof van beroep van Gent (VKJ/DCJ 2001, p.337) oordeelde op dat een verzekeraar rechtsmisbruik pleegt als hij in zijn ingebrekestelling niet de aandacht van zijn verzekerde vestigt op de betekenis en het belang van de opschorting. In haar arrest van (TBH/RDC 2012, p.305) oordeelde het hof van beroep van Brussel dat de standaardbrief waarin alle mogelijke gevolgen van niet-betaling van de premie worden opgesomd, zonder vermelding van de concrete gevolgen voor het betrokken contract, niet beantwoordt aan art.13 2 van het koninklijk besluit van op de levensverzekeringsactiviteit. De verzekeraar moet zijn verzekerde op duidelijke en nauwkeurige wijze (geen juridisch jargon!), informeren over de concrete gevolgen van niet-betaling van de premie, door bijvoorbeeld aan te geven dat geen enkel schadegeval nog zal gedekt zijn. Als de verzekeraar deze verplichting niet naleeft, wordt volgens de rechtspraak de dekking gehandhaafd. Laten we ook niet vergeten dat de betaling door de verzekeringnemer slechts geldig is op de dag dat de rekening van de verzekeraar werkelijk wordt gecrediteerd. Als de overschrijving aan het schadegeval voorafgaat maar dat de verzekeraar slechts daarna werd gecrediteerd, is de verzekeraar gegrond om zijn dekking te weigeren wegens laattijdige betaling van de premie (Politie Charleroi , CRA/VAV 2010, 8).

13 VRAAG & ANTWOORD 6 Aansprakelijkheid van overheid - Slechte staat van wegennet - Schade aan voertuig - Fout van slachtoffer Mijn cliënt leed schade aan zijn auto door de slechte staat van de rijweg waarop hij reed. Hij kon het gat in de rijweg veroorzaakt door slechte weersomstandigheden en door een gebrek aan onderhoud van het wegennet niet vermijden. Mijn cliënt had het verstand om foto's te nemen zowel van de toestand van de weg als van de schade aan zijn voertuig. Wij stuurden een aangifte van schade samen met de foto s naar de verzekeraar, die de aansprakelijkheid dekt van de gemeente waar de schade plaatsvond. Deze verzekeraar is van mening dat mijn cliënt voorzichtig had moeten zijn bij het zien van de gaten in het wegdek en ze had moeten vermijden. Hij weigert elke tussenkomst. Wat kan men hierop antwoorden? Het antwoord van de B.A.-verzekeraar verbaast ons niet. Het is een gebruikelijk standpunt bij dit soort schade. Dit standpunt van de B.A.-verzekeraar kan niettemin betwist worden maar alles hangt af van de omstandigheden waarin de schade heeft plaatsgevonden. Het is duidelijk dat men de automobilist die vrij snel rijdt en plots in een gat belandt geen fout kan verwijten. De gemeente is dan volledig aansprakelijk op basis van art.1384 al.1 van het Burgerlijk Wetboek (bewaker van een gebrekkige rijweg). Als verschillende gaten op de rijweg echter vanop afstand zichtbaar zijn, vormen deze gaten voorzienbare hindernissen en moet de chauffeur zich voorzichtig gedragen door te vertragen en door te proberen deze te vermijden. Er kan hem anders verweten worden dat hij zijn schade niet heeft beperkt. Een recent vonnis van de politierechter van Brussel van (CRA/VAV 2013, p.36) bevestigt dit. In dit geval reed een automobilist op de viaduct die naar de autoweg E411 leidt. De weersomstandigheden van vorige winter hadden hun sporen nagelaten. Bij het vermijden van een gat reed de bestuurster in een ander gat waardoor zij de controle over haar voertuig verloor en tegen de rechter borstwering reed. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente aansprakelijk is op basis van voornoemd art.1384 al.1 (bewaakster van een gebrekkige rijweg, die een abnormaal kenmerk vertoont). De rechtbank oordeelt eveneens dat de bestuurster klaarblijkelijk een fout beging die haar schade aanzienlijk verzwaarde. De rechtbank stelt immers vast dat de bestuurster bleef rijden tegen 70km/u terwijl zij wist dat er talrijke gaten waren in de rijweg, dat zij vervolgens naar links uitweek terwijl zij de gaten had kunnen vermijden door uiterst rechts te rijden en dat zij ten slotte plots naar rechts uitweek en tegen de borstwering aanreed. Volgens de rechtbank is de bestuurster aansprakelijk voor de helft van de schade. D.A.S. Journaal, juni 2014

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011 N 8 Oktober - November 2011 D.A.S. Journaal Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G.

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering Het moet uitermate pijnlijk zijn bij het ontwaken vast te stellen dat je gloednieuwe Jaguar gestolen is. De situatie wordt bijzonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid

Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Recente ontwikkeling inzake aansprakelijkheidsverzekering en productaansprakelijkheid Lunchseminarie 17 november 2016 HUGO KEULERS JO WILLEMS HÉLOÏSE FOSTIER SANDRA LODEWIJCKX MARIJN DE RUYSSCHER Uitsluitings-

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 SEPTEMBER 2013 C.12.0329.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0329.F BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS vzw, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E. D. 2. BELGISCHE

Nadere informatie

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 8 oktober - November 2012 D.A.S. JournaAl Consumentenkrediet en eventuele sancties Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MEI 2007 C.06.0314.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0314.N ARGENTA ASSURANTIES, naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0288.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0288.F ACTEL DIRECT, naamloze vennootschap, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. A. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp De verplichting van de W.A.M.-verzekeraar om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van iedere bestuurder te dekken geldt enkel met betrekking tot het in de polis omschreven

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012 N 5 Mei - Juni 2012 D.A.S. Journaal Schadevergoeding van technologische ongevallen Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2009 C.07.0471.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0471.N V. K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

De ouderlijke aansprakelijkheid

De ouderlijke aansprakelijkheid De ouderlijke aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun minderjarige kinderen Raymond en Kathleen Eugène Graffiti jongen van 16 jaar die inwoont bij gescheiden moeder brengt

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen

D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen D.A.S. SPECIAAL - Rechtsbijstand Na brand. Als de rook om je hoofd is verdwenen De meeste autobezitters hebben naast hun verplichte B.A.-verzekering ook een polis rechtsbijstand Auto. Hoewel de kostprijs

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden. Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Schadeverzekering inzittenden Bij uw auto- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Schadeverzekering

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011 N 1 Januari - Februari 2011 D. A. S. Journaal Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012 N 10 December - Januari 2011-2012 D.A.S. Journaal Diefstal in hotels Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6,

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

WeWillDRIVE. Algemene Voorwaarden We Will Drive. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Chauffeursdienst voor zakelijk en privé!

WeWillDRIVE. Algemene Voorwaarden We Will Drive. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Chauffeursdienst voor zakelijk en privé! Algemene Voorwaarden We Will Drive 1. Definities Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van We Will Assist B.V. omtrent We Will Drive. Website: De website http://www.wewilldrive.nl.

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost.

1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost. 1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost. Enkele tips voor een efficiënter verhaal De wegbeheerder (gemeente, provincie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie