D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011"

Transcriptie

1 N 8 Oktober - November 2011 D.A.S. Journaal Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

2 Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Zeven jaar geleden behandelden wij de moeilijke kwestie van de verplichting van de B.A. -autoverzekeraar die verhaal wil uitoefenen op zijn verzekerde. De verzekeraar moet immers duidelijk en voorafgaande kennis geven van zijn voornemen om dit verhaal (regresvordering) uit te oefenen. Doet hij dit niet, dan is zijn verhaal van nul en gener waarde. bestuurder van het voertuig zijn kind, een jonge bestuurder, is). Nooit instemmen! Als de verzekerde, uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doet ( door bij voorbeeld een gedeeltelijke betaling aan verzekeraar van de verschuldigde bedragen) kan hij vervolgens de verzekeraar zijn laattijdige kennisgeving niet meer verwijten (Cass ). De bewijslast De termijn waarin de verzekeraar moet kennis geven De wet zegt zodra, maar nergens wordt aangegeven wat met zodra wordt bedoeld, wat aan de rechter een brede interpretatie toelaat. Volgens courante rechtspraak moet de verzekeraar zo snel mogelijk reageren zodra hij kennis heeft van de feiten die het verhaal rechtvaardigen. Zo werd geoordeeld dat te lang waren een termijn van 15 maanden (Politierechtbank Brussel ), Inhoud Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? 2 Vraag & antwoord Aansprakelijkheid van werkgever Parking 4 Verzekering Hospitalisatie Niet-betaling van premie en opzegging 4 Verzekering B.A. Familiale Vrijwillige hulp Begrip privéleven 5 Verzekering B.A. Auto Vluchtmisdrijf Aansprakelijkheid 6 Verzekering B.A. Auto Elektrisch toestel Verplichting tot verzekering 6 Verzekering Eigen schade Verwijlinteresten 7 Herstel van schade Overlijden van zwakke weggebruiker Vordering van erfgenamen 7 Gezien de bestaande rechtspraak hierover lijken de verzekeraars ondanks de vele waarschuwingen de les niet altijd geleerd te hebben. Een nieuwe stand van zaken lijkt dus niet overbodig. De rechtsbasis Art.88 al.2 van de wet van op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) bepaalt dat De verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer kennis te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is. In de modelovereenkomst BA motorrijtuigen worden een reeks gevallen van verhaal (verzwijging in het verzekeringsvoorstel of tijdens het contract, geen rijbewijs, dronkenschap, enz.) opgesomd die de bestuurder stilzwijgend aanvaardt door met het verzekerde voertuig te rijden. De verzekeraar hoeft niet te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst hem een recht op verhaal voorbehoudt (Cassatie ). Het is de verzekeraar die conform art.88 al.2, de kennisgeving met alle middelen moet bewijzen. De verzekeraar die de verzending of de ontvangst van de brief waarbij hij zijn verzekerde informeert van zijn voornemen tot verhaal niet bewijst, verliest zijn recht op verhaal (Politierechtbank Mechelen ). De productie van een gewone brief die de verzekerde betwist ontvangen te hebben is niet voldoende (Politierechtbank Gent ). De verzekeraar heeft er bijgevolg alle belang bij om aangetekend te schrijven. De inhoud van de kennisgeving De rechtspraak (met name Cassatie ) oordeelt unaniem dat de brief van de verzekeraar duidelijk en ondubbelzinnig moet kennis geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen. De verzekerde mag in geen enkel geval de brief verkeerd begrijpen zodat hij meteen de voor verdediging van zijn belangen kan zorgen. De verzekerde kennis geven van een mogelijkheid tot verhaal volstaat dus niet (Burgerlijke rechtbank Gent en Politierechtbank Mechelen ). van 4,5 maanden (Cass ) en zelfs van 2 maanden (Politierechtbank. Charleroi ), of het wachten op de strafrechtelijke veroordeling van de verzekerde (Burgerlijke rechtbank Brussel ). De kennisgeving moet aan de betrokkene zelf gericht worden Zo niet, is zij ongeldig! Dit is het geval als de kennisgeving gestuurd wordt aan een rechtspersoon waarvan de betrokkene zaakvoerder is (Cassatie ). De rechtspraak oordeelt niettemin dat kennisgeving aan de advocaat van betrokkene geldig is voor zover deze advocaat een mandaat kreeg van zijn cliënt. Bij een minderjarige moet de kennisgeving verplicht gegeven worden aan zijn wettelijke vertegenwoordigers (Politierechtbank Brugge , Burgerlijke rechtbank Hasselt en Burgerlijke rechtbank Verviers ). INFO Goed om weten Grondwettelijk hof Voor u gelezen Schadevergoeding door energieleverancier? 8 Uitzondering op de verplichting van kennisgeving In één geval kan de verzekeraar zijn verhaal uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving: wanneer het contract nietig wordt verklaard wegens opzettelijke verzwijging in de omschrijving van het risico (met name - veel voorkomend - wanneer de verzekeringnemer niet aangeeft dat de gebruikelijke In twee uitstekende vonnissen van en , oordeelde de politierechter van Brugge dat het niet volstaat dat een verzekeraar die een aangifte van een schadegeval ontvangt, antwoordt dat hij zich het recht op verhaal voorbehoudt. De verzekeraar moet duidelijk de feiten vermelden die een verhaal rechtvaardigen zodat de verzekerde zijn verdediging kan organiseren. Zo niet, verliest de verzekeraar zijn recht op verhaal. Conclusie Met het oog op het verwerpen van een regresvordering is het dus belangrijk dat de verplichtingen ten laste van een verzekeraar die regres wil uitoefenen zorgvuldig worden nagekeken. Waakzaam zijn is de boodschap! 2 3

3 D.A.S.-JOURNAAL Oktober - November 2011 VRAAG & ANTWOORD 39 Aansprakelijkheid van werkgever Parking U schreef onlangs dat de werkgever aansprakelijk kon gesteld worden voor de schade veroorzaakt door diefstal of vandalisme aan de voertuigen van zijn werknemers die op de parking van de onderneming geparkeerd staan. De werkgever kan aansprakelijk zijn als hij niet de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om te vermijden dat onbekenden de auto s van zijn werknemers beschadigen. Om zich van elke schadevordering te vrijwaren, gaf u aan de werkgever de raad om camera s te plaatsen. Een van mijn cliënten, directeur van een onderneming, wil zijn parking uitrusten met camera s. Men heeft hem meegedeeld dat hij vergunningen nodig had. Is dit juist? De installatie van bewakingscamera s is onderworpen aan een strikte reglementering vervat in de wet van op de plaatsing en het gebruik van vaste bewakingscamera s. Wat betreft de installatie van één of meer camera s in een parking (besloten plaats, voor het publiek toegankelijk) is de werkgever allereerst verplicht zijn beslissing, uiterlijk de dag vóór die waarop de bewakingscamera s in gebruik worden genomen, mee te delen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de korpschef van de politiezone waar de camera s zullen komen. De werkgever moet bovendien aan de ingang van de parking een pictogram plaatsen die aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het bekijken van beelden is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij overtreding of schade. 40 Verzekering Hospitalisatie Niet-betaling van premie en opzegging Mijn 72-jarige cliënte heeft een hospitalisatieverzekering bij verzekeraar Y, die de premie rechtstreeks int. Verzekeraar Y heeft de verzekeringspremie niet ontvangen en zegt haar contract op. Mijn cliënte beweert nooit een aangetekende brief ontvangen te hebben en zeker geen ontvangstbewijs ondertekend te hebben. Is deze opzeg geldig? Art.29 van de wet van op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) bepaalt bij niet-betaling van de verzekeringspremie de verzekeraar de overeenkomst kan opzeggen bij een ter post aangetekende brief. De opzegging van de overeenkomst heeft eerst uitwerking na het verstrijken van een termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag volgend op de afgifte ter post (art.15, al.2 WLVO). Deze ingebrekestelling herinnert aan de vervaldatum van de premie en aan de gevolgen van nietbetaling binnen de gestelde termijn (art.15 al.3 WLVO). Bij gebrek, kan de opzegging van de overeenkomst betwist worden wegens rechtsmisbruik van de verzekeraar. Een simpele aangetekende brief aan het adres dat door de verzekeringnemer in de overeenkomst werd aangegeven, volstaat om het contract op te zeggen. De verzekeraar is niet verplicht een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen. Zo werd op door de handelsrechtbank van Turnhout geoordeeld dat alleen al het afgeven aan de post van een aangetekende brief, gericht aan de juiste bestemmeling, afdoend en bepalend is om het begin van de termijn van 15 dagen te bepalen die aan de verzekeringnemer wordt toegekend om zijn premie te betalen, zelfs wanneer de aangetekende brief tevergeefs aan het adres van de verzekeringnemer werd aangeboden. Als uw cliënte de aangetekende brief nooit ontvangen heeft, kan zij aan haar verzekeraar altijd vragen om het bewijs te leveren van de aangetekende verzending. Als dit bewijs door de verzekeraar geleverd wordt, kan uw cliënte eventueel de opzeg betwisten wegens overmacht (afwezigheid door (bewezen) verblijf in het ziekenhuis, verblijf in het buitenland, familieredenen, enz.). Als dit bewijs bestaat, moet de verzekeraar zijn aangetekende brief na 15 dagen teruggekregen hebben, hetgeen hem had moeten doen inzien dat hij te goeder trouw tijdelijk moest afzien van de opzeg. Wij menen dat dit argument zou kunnen gebruikt worden vooral daar uw cliënte als betrouwbaar bekend stond en dat het de eerste keer was dat zij haar verzekeringspremie niet betaald had. 41 Verzekering B.A. Familiale Vrijwillige hulp Begrip privéleven De verzekering B.A. Familiale dekt de buitencontractuele aansprakelijkheid van het privéleven. Wat gebeurt er met een verzekerde (X) die beroep doet op een vriend voor hulp bij het uitvoeren van een karwei, bijvoorbeeld een daklijst schilderen? Wat gebeurt er als deze vriend zich verwondt? Kan X aansprakelijk gesteld worden? Moet men een onderscheid maken al naar gelang deze vriend betaald wordt of niet? Wanneer iemand een vriend vraagt een handje toe te steken bij een karwei (in dit geval het schilderen van een daklijst), gaat het om gratis werk dat niet gelijkgesteld wordt met vrijwilligerswerk (wet van die een vrijwilliger definieert als de natuurlijke persoon die onbezoldigd en onverplicht werk verricht ten behoeve van anderen buiten het familie- of privéverband). Een collega helpen verhuizen, een buur helpen bij zijn kluswerken of zijn boodschappen doen zijn privé activiteiten, die niet aan de definitie van vrijwilligerswerk beantwoorden dat ten voordele van een organisatie wordt uitgevoerd (in het algemeen een VZW). Wanneer een vriend onbezoldigd werk verricht, spreekt men van een helper. In geval van ongeval met schade, is alleen de helper aansprakelijk (stilzwijgende toestemming van de risico s) behalve als hij erin slaagt een fout te bewijzen in hoofde van de persoon (X) die om hulp vroeg bij een privé activiteit (in dit geval, kan de verzekering B.A. Familiale van X tussenkomen op voorwaarde dat X bewijst dat het inderdaad om een volkomen privé activiteit ging). Als de vriend echter werk verricht waarvoor hij bezoldigd wordt, bevindt men zich buiten de context van de verzekering B.A. Privéleven. 4 5

4 D.A.S.-JOURNAAL Oktober - November 2011 VRAAG & ANTWOORD 6 42 Verzekering B.A. Auto Vluchtmisdrijf Aansprakelijkheid Mijn cliënt rijdt met zijn voertuig op het rechter rijvak van de rijweg. Hij wordt aangereden door een ander voertuig dat links reed en plots naar rechts uitweek. De auto van cliënt wordt aan de linkervoorkant beschadigd. Tegenpartij vlucht weg maar cliënt noteert zijn nummerplaat. Klacht wordt ingediend bij de politie. Na politieonderzoek blijkt dat het om een gestolen voertuig ging waarvan de bestuurder niet gekend is. Het Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds (GMWF) dat tussenkomt bij een ongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig, weigert zijn tussenkomst omdat niet bewezen is dat de gestolen auto aansprakelijk is voor de schade aan het voertuig van cliënt. Wat kan cliënt doen om schadeherstel te bekomen? Het is duidelijk dat vluchtmisdrijf door een bestuurder niet noodzakelijkerwijs en automatisch betekent dat hij aansprakelijk is voor het ongeval. Met het oog op schadeherstel moet uw cliënt bewijzen dat de bestuurder van het gestolen voertuig een fout beging. En dat is moeilijk aangezien er geen getuige is van het ongeval. Alleen een rechtbank kan hierover oordelen. Art.1353 van het Burgerlijk wetboek vermeldt in dit verband dat vermoedens worden overgelaten aan het oordeel en aan het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen. Het is dus aan de hand van de omstandigheden van het ongeval, van de politievaststellingen en van de schade aan het voertuig van uw cliënt, dat de rechter al dan niet zal oordelen of het ongeval wel degelijk door het gestolen voertuig werd veroorzaakt. 43 Verzekering B.A. Auto Elektrisch toestel Verplichting tot verzekering Een cliënt die vaak met een elektrische autoped rijdt, gelooft mij niet als ik hem zeg dat hij een B.A.- motorrijtuigenverzekering moet nemen. Hij beweert dat het een gadget is om zich te verplaatsen en zeker geen motorrijtuig dat aan de verplichte autoverzekering is onderworpen. Vergis ik me? U hebt volledig gelijk! De elektrische autoped wordt geassimileerd met een motorrijtuig, dat wil zeggen een voertuig bedoeld om op de grond te rijden en dat door een mechanische kracht wordt gedreven. Bijgevolg moet hij door een B.A. - motorrijtuigenverzekering gedekt worden. Ter herinnering. Als de autoped aangedreven door een elektrische motor niet sneller rijdt dan 18 km/u, wordt hij door de wegcode beschouwd als een gemotoriseerd voortbewegingtoestel. In dit geval, moet de gebruiker de regels volgen die van toepassing zijn op fietsers. Als de elektrische autoped de snelheid van 18 km/u overschrijdt, wordt hij geassimileerd met een bromfiets klasse A (maximumsnelheid: 25 km/u). 44 Verzekering Eigen schade Verwijlinteresten Het voertuig van mijn cliënt in omnium verzekerd, werd bij een ongeval volledig in de prak gereden. Daar de expertise van het voertuig betwist werd, heb ik mijn cliënt aangeraden zijn verzekeraar in gebreke te stellen om de interesten op het verschuldigde bedrag te doen lopen. Het was pas zes maanden na het ongeval dat de experts een akkoord bereikten over het bedrag van de schade. Moeten de interesten verschuldigd door de verzekeraar berekend worden vanaf de dag van het ongeval of vanaf de datum van de ingebrekestelling? De interesten die uw cliënt mag vorderen zijn de zogenaamde verwijlinteresten, die de achterstal in de uitvoering van een contractuele verplichting compenseren, in dit geval de betaling van een verschuldigd bedrag. Deze interesten zijn door de in gebreke gestelde verzekeraar slechts verschuldigd vanaf het ogenblik dat de schade aan het verzekerde goed werd bepaald, dat wil zeggen vanaf de dag van het definitieve proces-verbaal van vaststelling van schade. Deze interesten zijn immers van toepassing op een sommenschuld, dat wil zeggen op een verschuldigd bedrag. Zolang dit bedrag niet werd bepaald, bestaat de schuld niet. Maar uw cliënt kan altijd de deskundige aansprakelijk stellen die, door zijn fout, het goede verloop van de expertise onnodig heeft vertraagd. 45 Herstel van schade Overlijden van zwakke weggebruiker Vordering van erfgenamen De passagier van een voertuig overlijdt na een zwaar ongeval waarvoor de bestuurder aansprakelijk is. Passagier en bestuurder zijn geen familie. Als rechthebbenden kunnen de erfgenamen van de passagier schadevergoeding vorderen voor het verlies van een verwante. De erfgenamen hebben echter aan de erfenis verzaakt. Kunnen zij dan nog een schadevergoeding eisen? De erfgenamen kunnen jure successionis optreden (recht op herstel van de materiële en morele schade die het slachtoffer heeft geleden tot de dag van zijn overlijden en een recht op herstel van de materiële schade die aan de erfgenamen werd veroorzaakt door het overlijden, met name de begrafeniskosten). Maar als rechthebbenden kunnen zij ook jure proprio optreden (materiële en morele schade die zij persoonlijk geleden hebben door het overlijden van hun verwant). De vergoedingen die de erfgenamen vorderen voor het overlijden van hun verwant maken, volgens ons, geen deel uit van de eigenlijke nalatenschap. Als zij aan de nalatenschap verzaken, kunnen zij volgens ons hun eigen schadevergoedingen vorderen. 7

5 INFO goed om weten Grondwettelijk hof In verband met art.29bis van de wet van betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (automatische schadevergoeding van zwakke weggebruikers en hun rechthebbenden), beantwoordde het Hof volgende vraag: kan een werkgever (in onderhavig geval, de stad Antwerpen) bij de B.A. - Autoverzekeraar terugbetaling vorderen van de wedden en bijkomende vergoedingen van zijn werknemer, die als passagier gewond en werkonbekwaam werd? Met andere woorden, kan deze werkgever (rechtspersoon) beschouwd worden als een rechthebbende? Deze vraag krijgt een negatief antwoord. Volgens het Hof kan een rechthebbende alleen een persoon zijn die een familieband heeft met het slachtoffer. Zo kan een bestuurder vergoeding eisen van de schade die hij als gevolg van de verwondingen of het overlijden van een passagier, tevens familielid, heeft geleden. De werkgever heeft alleen in het gemeen aansprakelijkheidsrecht recht op verhaal. Het hof van Cassatie heeft zich reeds in dezelfde zin uitgesproken in een arrest van en weigerde de wetverzekeraar als een rechthebbende te beschouwen. Voor u gelezen Schadevergoeding door energieleverancier? In het magazine Budget&Recht van september/oktober 2011, staat te lezen dat bij schade door stroomonderbreking of te hoge spanning op het net de consument recht heeft op schadevergoeding vanwege de distributienetbeheerder, zoals Gaselwest, Inter- Energa, Sibelgas, Iverlek, Iveka, enz. (en niet vanwege de elektriciteitsleverancier, zoals Electrabel, Lamiris, Luminus, Nuon, enz.), wat voordien helemaal niet het geval was. Volgens dit artikel won Test-Aankoop zijn processen tegen twee distributienetbeheerders (Gaselwest en Inter-Energa). Het hof van beroep van Gent, evenals de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt oordeelden dat het niet aan de consument was te bewijzen dat de distributienetbeheerder een fout beging maar dat de netwerkbeheerder zelf moest aantonen dat hij geen enkele fout beging (objectieve aansprakelijkheid). De cliënt moet alleen de stroompanne en zijn schade bewijzen, evenals het oorzakelijk verband tussen beide! Het artikel geeft verder aan dat verschillende leveranciers veroordeeld werden omdat zij in hun algemene voorwaarden onrechtmatige clausules hebben opgenomen die hun aansprakelijkheid beperken. Ten slotte verwijst het artikel naar het feit dat in het Waals Gewest de distributienetbeheerders bij decreet verplicht zijn om hun cliënten schadeloos te stellen bij een stroompanne van meer dan 6 u, een laattijdige aansluiting, problemen bij het veranderen van leverancier en bij lichamelijke of materiële schade, en dit zonder enige fout te bewijzen. Uitgegeven door de verzekeringsmaatschappij D.A.S. n.v. Redactieraad: Gérard André, Isabelle Mattelaer, Reinilde van Bergen. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Jaarlijks abonnement 10 nrs.: 40 EUR (37,74 + 2,26 BTW). Speciale prijs D.A.S.-producenten 10 nrs.: 23,55 EUR (22,22 + 1,33 BTW) 8

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 8 oktober - November 2012 D.A.S. JournaAl Consumentenkrediet en eventuele sancties Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012 N 5 Mei - Juni 2012 D.A.S. Journaal Schadevergoeding van technologische ongevallen Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011 N 5 Mei - Juni 2011 D.A.S. Journaal Een malaise achter stuur Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011

D.A.S. Journaal N 9. Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering. November - December 2011 N 9 November - December 2011 D.A.S. Journaal Het Grondwettelijk Hof brengt verwarring in de B.A. -autoverzekering Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand,

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012 N 10 December - Januari 2011-2012 D.A.S. Journaal Diefstal in hotels Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6,

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2009 C.08.0288.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0288.F ACTEL DIRECT, naamloze vennootschap, Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. A. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 4 MEI 2007 C.06.0314.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0314.N ARGENTA ASSURANTIES, naamloze vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011

D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011 N 1 Januari - Februari 2011 D. A. S. Journaal Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2009 C.07.0471.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0471.N V. K., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 MAART 2015 P.14.0357.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0357.N MARC VAN ZELE ebvba, met zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 17, beklaagde, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling,

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling, Waarborg Risico bepaling Wie is verzekerd? Voor wat is men verzekerd? Beschrijving Een verzekering BA PRIVE LEVEN die overal ter wereld uw schade aan derden verzekert veroorzaakt door u, uw gezinsleden,

Nadere informatie

De ouderlijke aansprakelijkheid

De ouderlijke aansprakelijkheid De ouderlijke aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun minderjarige kinderen Raymond en Kathleen Eugène Graffiti jongen van 16 jaar die inwoont bij gescheiden moeder brengt

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden

Mobility Safe 1 Algemene Voorwaarden Mobility Safe 1 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Personenwagens, minibussen en kampeerwagens Lichte vrachtwagens (max. 3,5 t) Tweewielers en aanverwanten Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be

Nadere informatie

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT.

EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. EEN OMNIUM DIE ECHT AAN ALLES DENKT. Krijg 10% korting op een 100% omnium. Bent u tussen 30 en 45 jaar? Bent u een voorzichtige bestuurder, gelukkige eigenaar van een nieuwe Opel break of monovolume? Opel

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4853 Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF

WVA-0116. Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF WVA-0116 Bijzondere voorwaarden bij uw WERKGEVERSAANSPRAKE- LIJKHEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN AGRARISCH BEDRIJF 1 INHOUDSOPGAVE WAAROM DEZE VOORWAARDEN BELANGRIJK VOOR U ZIJN 3 MIJN VERZEKERING 1. Wat

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

Schadevergoeding bij stroompanne

Schadevergoeding bij stroompanne Schadevergoeding bij stroompanne Vooraf: actoren elektriciteitsmarkt Distributienetbeheerder instaan voor goede en veilige werking van het elektriciteitsnet transport van energie op vraag van de leverancier

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Aansprakelijkheid van zonepersoneel Geert Vandenwijngaert #vvsgbwcongres De aansprakelijkheid van en voor de personeelsleden

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Questions and answers

Questions and answers jaren Questions and answers Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Samenvatting Het systeem van schadevrije jaren gebruiken autoverzekeraars om het risico in te schatten van iemand die een autoverzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5127 Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering

D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering D.A.S. SPECIAAL - Belangenconflicten Homejacking en diefstalverzekering Het moet uitermate pijnlijk zijn bij het ontwaken vast te stellen dat je gloednieuwe Jaguar gestolen is. De situatie wordt bijzonder

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 10 december - januari 2012-2013 D.A.S. JournaAl De medische fout Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie